INFO. Skilt til besvær. Vanskelig vern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Skilt til besvær. Vanskelig vern"

Transkript

1 DESEMBER 2005 INFO Byfornyelsen fortsetter Wessels plass (bildet over) er kanskje det fi neste resultatet av Hovedstads aksjonen og forsommerens opprustning av Oslo sentrum. Men Hovedstadsaksjonen var over etter den offi sielle innvielsen i forkant av jubileet for unionsoppløsningen 7. juni. Heldigvis har Hovedstads aksjonen sådd en spire som føres videre andre steder i byen. Brugaten gjennomgår i disse dager en opprustning. Og mer skal gjøres. Byfolk info har møtt samferdselsdirektør Knut O. Gabestad. Les mer på side 5 Skilt til besvær Saksbehandlingstiden for skilt og reklame kan lett komme opp i seks måneder. For å avhjelpe situasjonen foreslår Morten Kerr, rådgiver og redaktør av bladet Profi lering, større smidighet fra Plan og bygningsetaten rundt kortvarig profi lering i handelsstandens kampanjeperioder. Disse planlegges i god tid. Hvis ting koordineres kan det for eksempel leveres en samordnet søknad fra handelsstanden i en gate eller et kvartal. Dette kan forenkle saksbehandlingen, og med litt smidighet fra etatens side bør tidsbruken kunne reduseres betydelig. Kerr peker på at det er viktig å huske på at det ikke kan være fest hele tiden, og at midlertidige, «festivale elementer» som fl agg og bannere ikke skal henge ute hele tiden. Tidsbegrensning er av vesentlig betydning. Da får man også større effekt av den midlertidige profi leringen. Men i grunnen mener jeg at bannere er en vederstyggelighet. Det er en utskiftbar innretning i det offentlige rom som har en lei tendens til å bli permanent. Og bannere kommer ofte i tillegg til den faste skiltingen og andre visuelle elementer i byrommet. Det kan lett bli kaotisk, og det er viktig å opprettholde bevisstheten rundt hvor dan skilt og reklame påvirker opplevelsen av bymiljøet, sier Morten Kerr. Les mer på side 6 Vanskelig vern Skippergaten 20 er en av fl ere gårder i Kvadraturen som står tomme. Med forslaget til ny «Kommune del plan for byutvikling og bevaring i indre Oslo » kan det bli vanskelig å få utviklet gårder av denne typen til dagens brukerkrav. Forening en Byfolk er kritisk til planen, og frykter at deler av Oslo sentrum langsomt vil råtne på rot. Planen foreskriver noen helt klare verneområder pluss vernesoner med litt mindre klart vern, men der endring bare kan skje gjennom reguleringsplan. Slike planer vil bli svært tunge å bære frem, og vil trolig medføre langsom og omstendelig saksbehandling med lite forutsigbart resultat. Dette er hovedproblemet fordi resultatet lett blir at evnen og viljen til fornyelse i sentrum forsvinner, sier Jan Møllebak, styremedlem i Byfolk. Han føyer til at det er behov for utskiftninger i bygningsmassen. Det er fl ere kondemnable bygninger i sentrum. Oslos historiske sentrum er et konglomerat av bygninger fra ulike epoker og med forskjellige stiluttrykk. Det er fullt mulig å ivareta målestokk og skala med nybygg. Å bygge nytt er å føre den historiske spiralen videre fremfor å kutte den av. Med det rådende verneregime ville det som eksempel ikke vært mulig å bygge Oslo Rådhus i dag, sier han. Les mer på side 4

2 Mot bedring i Skippergaten Sprøyterommet flyttes Prinds Christian Augusts minde Vold, narkotika, prostitu sjon. Aldri har gatemiljøet rundt nedre del av Karl Johans gate vært verre. Nå kan utviklingen snus. Sprøyterommet flyttes til Storgaten etter nyttår. Dermed kan narkotika miljøet i Skipper gaten bli mindre truende, og det sosiale tilbudet til de narkomane bedres. Det blir lagt inn penger på neste års budsjett til husleie for sprøyterommet i Prinds Christian Augusts Minde i Storgaten 36. Dette kommer i tilleggsmeldingen til kommunebudsjettet. Jeg håper de fredede bygningene også kan romme andre tilbud for de narkomane, som feltpleie og aktiviseringstilbud. Det eneste som kan komme i veien er even tuelle innsigelser, for eksempel fra byantikvaren, sier byråd for velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo (FrP) til Byfolk info. Etter at narkotikamiljøet på «Plata» ble brutt opp sommeren 2004 har de narkomane samlet seg i Skippergaten med tilliggende gater. Dette er kommet i tillegg til prostitusjonstrafi kken, og miljøet rundt nedre del av Karl Johans gate er blitt svært hardt. Publikum begynte å skygge banen, og problemene tårnet seg opp for de næringsdrivende. Etter hvert steg protestene til et hylekor, og da kommunen 1. februar i Margaret Eckbo år åpnet sprøyterom i Tollbugaten, mente mange at miljøet ble enda verre. Mange næringsdrivende opplever at omsetningen har stupt, noen forretninger er stengt, og fl ere vurderer å forlate området. Derfor blir nyheten om fl ytting av sprøyterommet tatt godt i mot. Men fl yttingen er ikke nok, sier Byfolks styreleder, Christian Ringnes: Flyttingen av sprøyterommet er bra, og Byfolk har vært med i arbeidet for å fi nne en løsning. Men det er ikke nok bare å fl ytte. Alternativene må være klare samtidig. Erfaring fra andre byer tilsier at narkotikamiljøene må behandles med en blanding av pisk og gulrot. Vi kan ikke leve med slike ansamlinger som vi har sett på Plata og i Skippergaten. Det skaper rekruttering når miljøet er så synlig og lett tilgjengelig. Derfor må fl yttingen følges opp med andre tiltak, sier han. Ringnes forteller at kommunen og politiet har studert problemet i andre storbyer, og han forventer at det nå settes inn fl ere tiltak i henhold til disse erfaringene. Han fremhever at det viktigste er synlig, gående politi og en stadig oppmerksomhet rundt behovet for å bryte opp miljøet. Dette må følges opp med sosiale tiltak og behandlingstilbud. 2

3 Sprøyterommet Sprøyterommet er et treårig prøveprosjekt i Oslo kommunes regi. Det åpnet 1. februar 2005 i Tollbugaten, men kravet om fl ytting kom raskt. Nå er det klart at fl yttingen går i orden, etter planen til Storgaten 36. Klientene får utdelt sprøyter og mottar råd og medisinsk oppfølging, men heroinen må de medbringe selv. Ved første gangs besøk får brukerne et nummer etter å ha registrert seg med personalia, rushistorie og medisinsk tilstand. De som jobber ved sprøyterommet har taushetsplikt. Pro sjektet vil bli evaluert av en forsker. Sprøyterommet i Tollbugaten har fem plasser, og avhengig av hvor lang tid de sprøytenarkomane bruker er kapasiteten rundt 45 pr dag. Like fullt har det vært kamp om plassene. Rundt 200 brukere er registrert, og av disse er oppimot 50 ukjente i miljøet. Det anslås at det er mellom fem og syv tusen injiserende narkomane i Norge. Skal vi tro Aftenposten har de narkomane imidlertid en annen holdning enn Ringnes. Nylig tok de Plata tilbake i en aksjon. Overfor avisen hevdet to av de narkomane at det er enklere for unge å komme inn i miljøet når det er spredt. «Da vi var på Plata, var det få unge som torde å gå bort dit,» sier en 30-åring til Aftenposten. Hverken byrådsleder Erling Lae eller politiet støtter de narkomanes krav om å få tilbake Plata. Nyheten om å fl ytte sprøyterommet blir tatt godt imot også på annet hold: Dette høres ut som en god nyhet, sier Søren Bøgelund i Saxofonspesialisten. Han har vært blant aktivistene som har gått i spissen for å markere de næringsdrivendes problemer etter at narkotikamiljøet fl yttet til Skipper gaten. Vi er lei hele dritten, og har begynt å søke etter nye lokaler. Omsetningen har sunket til et lavmål, men fl yttingen kan få oss til å vurdere ting på nytt. Kvadraturen er jo et fl ott sted å være når ting er mer normalt. Det er mange som har stått på for å gjøre noe med situasjonen, både Oslo Handelsstands forening, Byfolk og Kvadratur forening en. Men fra politikerne har det ikke vært mye å hente. Byrådsleder Erling Lae har vært ganske kategorisk og lite imøtekommende i sine uttalelser, så det arbeidet byrådet har gjort nærer jeg ikke særlig respekt for, sier den frittalende instrumentmakeren. Christian Ringnes i Byfolk referer gjerne til en undersøkelse politiet har gjennomført. Der fremkommer det at krysset Skippergaten/Karl Johans gate er voldsutsatt hele døgnet, mens voldsproblemet i de nærliggende gater primært er konsentrert om kveld og natt. Barn og eldre har valgt bort området, og det var ingen fra disse gruppene blant de som ble spurt i brukerundersøkelsen, forteller han. Vi må forstå at de narkomane har to primære behov. Det første er behovet for sosial kontakt. Det andre er behovet for et omsetningspunkt der de kan få det stoffet de er avhengige av. Og det tredje, som først oppstår etter tid, er behovet for et behandlingstilbud. Narkotika problemet er der, det må vi tåle. Men det må ikke være så ille som det er nå. Jeg kjører ofte gjennom gatene når jeg jobber sent, og det er verre enn jeg har sett i noen annen by. Hjelpetiltakene må settes inn aktivt slik at ingen lider uforholdsvis mye. Jeg etterlyser en mer aktiv holdning hos byrådsleder Erling Lae. Når han henviser til at dette er en politisak er det en for passiv holdning fra byens leder, avslutter Christian Ringnes. Gi ikke opp! Christian Ringnes råd til de næringsdrivende i og rundt Skippergaten er å ikke gi opp. Som leder i Byfolk ser han med bekymring på de problemer narkotikamiljøet og prostitusjonstrafi kken har fått for denne delen av Kvadraturen. Han berømmer de private initiativene som er tatt, blant annet patruljering av vektere. Spøkefullt blir de kalt «tyttebærpolitiet», men det hjelper uansett. At de næringsdrivende også sørger for renhold og fjerning av sprøytespisser er bra. Men det viktigste de har gjort, og som de må fortsette med, er å bråke mest mulig. Problemet må ikke få gå i glemmeboken. Det fi nnes ingen hokus-pokus-løsninger, men vi i Byfolk ønsker å bidra i kampen for å skape gode forhold i området. Christian Ringnes etterlyser en mer aktiv holdning fra byrådsleder Erling Lae. Byfolk ønsker seg gående politi patruljer. 3

4 Verner for mye Foreningen Byfolk er bekymret hvis forslaget til ny kommune del plan for indre Oslo blir vedtatt. Vern må ikke gå på bekostning av fornyelse. Jan Møllebak i Entra eiendom ser ikke glad ut. Som styremedlem i Byfolk har han jobbet med forslaget til ny kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo , eller «Fremtid med fortid» som kommunens Plan- og bygningsetat kaller den. Forslaget er ute til høring med 20. januar 2006 som frist. Foren ing en Byfolk Oslo sentrum har levert en uttalelse, og selv om tonen er forsonlig, er Møllebak ikke i tvil om at planen er problematisk hvis den vedtas slik den er lagt frem. Planen er alt for opptatt av fysisk vern av enkeltbygninger. Dermed kommer den i skade for å underprioritere vernebehovet av byen som fenomen. Skal byen leve som en bærekraftig organisme må det være mulig å utvikle den. Planen fungerer på gal måte, der bygningen blir begrunnelse for vern. Men det motsatte må være målet: At virksomheter søker bygg, og at de kan bruke de byg- Ellen de Vibe ninger som allerede fi nnes. Det krever nyutrustning, tilpasning og ombygging fordi mange av bygningene i sentrum er uegnet for moderne virksomhet. Det har denne planen lagt for lite vekt på, sier han. Jan Møllebak bruker gjerne et bilde for å illustrere hva han mener: Enhver gartner vet at et frukttre må beskjæres jevnlig for å slippe nye grener frem. Det er bare slik, eller ved å pode på nye grener, at treet stadig kan bære ny, god frukt. Den som forelsker seg i prydbuskens ville fasong risikerer at den råtner innenfra. Slik er det også med byens sentrum. Byen er en levende organisme som må få lov til å utvikle seg og skyte nye skudd. Men den må også beskjæres, pleies og utvikles. Han advarer mot at vi ender opp med en bevart, museal by med tomme bygg og uten den dynamikk som skaper et moderne byliv. Hvis forslaget til kommunedelplan blir vedtatt er Jan Møllebak redd all fornyende virksomhet vil forfl ytte seg til sentrums randsoner, som Bjørvika og Skøyen. Her er det endringsområder med bygninger tilpasset moderne virksomhet. Hvis den opprinnelige byen råtner på rot faller hele Oslo sammen, sier han. Forslaget til kommunedelplan er formet av Plan- og bygningsetaten. Vi ber direktør Ellen de Vibe om å forsvare planen. Det første jeg vil trekke frem er at denne planen, i motsetning til gjeldende soneplan, legger opp til mer blanding av bolig og næring. I tillegg har vi begrepet strøksgater hvor handlingsrommet for utvikling er større enn i øvrige deler av planområdet. Dette vil være næringsmessige motorer, også i sentrum. Det viktigste for næringslivet er antagelig at enkelttiltak kan behandles direkte som byggesak hvis de er i samsvar med planen. Dette vil gi færre klagerunder. Men planen skal også sik re Oslos historiske kvaliteter, noe jeg mener vil sikre næringsinteressene fordi dette på lang sikt gir byen et konkurransefortrinn, sier Ellen de Vibe. Hun trekker også frem høydestigen, som setter romsligere rammer for bebyggelsens høyde i ulike områder, og ønsket om fl ere boliger i sentrum. For å få til det siste fravikes kravet om utearealer i tilknytning til boligene. Men alt i alt er det liten endring av de fysiske rammene i sentrum med denne planen, sier hun. Det vernes for mye i Oslo. Det fi nnes fl ere kondemnable bygg i sentrum, men handlingsrommet for å skape nye arealer undertrykkes med denne planen. Vi i Byfolk er også opptatt av kontinuitet over tid. Det inkluderer behov for utskiftning i bygningsmassen. Vi ser gjerne fl ere boliger i sentrum. Det bidrar til en styrking av bylivet. Det viktige for oss er likevel å få til bedre balanse mellom bevaring og nybygging i det eksisterende bysentrum. Å bygge nytt er også å bidra til historisk kontinuitet, avslutter Jan Møllebak. Jan Møllebak Stridens kjerne: Modell av Oslo sentrum hos Plan- og bygnings etaten. 4

5 Hovedstadsaksjonen får avleggere Festivitasen er over. Kronprinsen har gått hjem og Karl Johans gate er ferdig rustet opp. Hoved stads aksjonen er avsluttet, men ideen videreføres andre steder i byen. Brugaten skal stå ferdig til jul. Karl Johans gate stod ferdig til unionsjubileet 7. juni. Karl Johans gate har til tider sett ut som en grusbane i høst. Brugaten er litt kaotisk akkurat nå, men oppgraderingen skal være ferdig til jul. Og så fort snøen har gått i mars setter vi i gang i Torggaten. Strekningen fra Stortorget til Youngstorget skal rustes opp med ny gatevarme, nytt belegg, ny belysning og nye søppelkasser. Det ligger 12 millioner inne i budsjettet for 2006, og det gir samme standard som i Brugaten og Slotts gatene. Begge steder deltar gårdeierne med midler i et samarbeid med kommunen. Direktør Knut O. Gabestad i Sam ferd sels etaten er synlig for nøyd. Han opplever Hoved stads aksjon en som en suksess, og er glad for at arbeidet føres videre. Men han skulle gjerne ha gjort mer: Vi ser på St. Olavs plass, men Torggaten er det eneste som er ført inn i budsjettet for neste år. Vi jobber med anbudspapirene nå, og regner med å sende dem ut i desember. Vi samarbeider godt med gårdeierne som er med og fi nansierer opprustningen, og vi legger inn i kontraktene med entre prenøren at arbeidet skal legges opp slik at ulempene for de forretningsdrivende skal mini maliseres. Etter at Karl Johan var ferdig har det vært enkelte klager. Avissidene har vært preget av debatt om tyggegummifl ekkene på granitthellene. Det har også vært snakk om lekkasjer, ødelagte heller og fugesand som forsvinner. Fugesand mellom heller og brostein må etterfylles minst en gang i året, men når belegget er nytt er kravet til etterfylling mye høyere. Derfor har Karl Johans gate vært fylt av sand fl ere ganger i høst. Vi er i ferd med å utarbeide en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds instruks som vil få form av en designmanual. Den er delt i tre, og inneholder den estetiske planen for sentrum, en beskrivelse av de enkelte tiltakene med tekniske detaljer, og en driftsog vedlikeholdsplan med billedeksempler på for dårlig, akseptabel og god standard. Gabestad understreker også viktigheten av at det IKKE brukes høytrykksspyler for å rengjøre brosteinsgatene. Det har hendt noen uheldige episoder. Det kraftige vanntrykket fordriver fugesanden, og gjør belegget ustabilt. Dermed blir det lettere utsatt for skader, og vedlikeholdsbehovet øker. Det er til og med så sårbart at eksosen fra bussene i Stortingsgaten spruter opp fugesanden når de starter. Så her gjelder det å være forsiktig. Vi har informert gårdeierne, og butikkene har også vært invitert til informasjonsmøter. Samferdselsdirektøren legger vekt på godt vedlikehold. Neste år skal kontrakten for sentrum legges ut på anbud, og etaten jobber for å forenkle ting. Vi legger opp til at entreprenøren som får kontrakten skal kunne rette opp feil uten å gå via rekvisisjon. Vi ønsker tettere oppfølging og mindre byråkrati. Det hører med at Byrådet prioriterer sentrum. Vi bruker 50 ganger mer på renhold pr løpemeter på Karl Johan i forhold til i utkanten av byen. På byens hovedgate er det renhold hver dag, og om sommeren tømmes søppelkassene tre ganger daglig. Så er det da også fotgjengere pr dag. Vi liker at gatene blir brukt, sier Direktør Knut O. Gabestad i Sam ferd sels etaten. Knut O. Gabestad 5

6 Skilt til irritasjon Skal du sette opp skilt og reklame må du søke tillatelse. Saks behandlings tiden er lang, også for midlertidige løsninger. Hva er galt? Reklametårnene er helt på grensen av det skandaløse med hensyn til saksbehandling i Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetaten. Det samme gjelder saksbehandlingstiden for skilt og reklame. Det tar for lang tid. Etter to måneder er den siste søknaden jeg leverte fortsatt ikke tildelt en saksbehandler. Det er for ille at det kan ta opptil seks måneder å få behandlet en søknad om skilting, uavhengig av hvor lenge de skal stå oppe. Morten Kerr er ikke fornøyd. Som redaktør av bladet Profi lering, utgitt av Skilt- og dekorforeningen, har han førstehånds kunnskap om de talløse frustrasjonene som forårsakes av treg og uforutsigbar saksbehandling. Han driver sitt eget konsulentfi rma, og kjenner premissene fra sin tid som prosjektleder for Plan- og bygningsetatens Reklameprosjekt. Plan- og bygningsetaten (PBE) jobber nå med en ny reklameplan. De hadde oppstartmøte i juni, men de presenterte utelukkende gamle synspunkter, og etterpå har det vært dørgende stille. Kommunen har ikke kommet noen vei på ti år. Etaten er blitt historieløs, og den burde heller benytte seg av det regelverket den allerede har. Det er blitt oppdatert og tillempet gjennom årene, og vil fungere utmerket bare det blir etterlevd. Det var Morten Kerr som hadde ansvaret for å skrive gjeldende retningslinjer i Dagens arbeid er en oppfølging av bystyrets vedtak om nulltoleranse i januar Det er et klønete vedtak som sier lite. Problemet Oslo lever med nå er at de eksisterende retningslinjene ikke tar høyde for reklamefi nansierte bymøbler. Det virker som politikerne heller ikke har sett konsekvensene av de vedtakene de har gjort. Debatten har først kommet i etterkant. Men PBE skrev en betenkning om dette til Byrådet allerede i august Den utviklingen vi har fått med store reklametårn, reklamefi nansierte toaletter og leskur på holdeplassene, samt frittstående reklameplakater i tilknytning til bysykkelstativene hadde nok de færreste fått med seg da vedtaket ble gjort, sier Kerr. Morten Kerr, rådgiver og redaktør av bladet Profilering. LEDER Byfolk Oslo sentrum er en forening som jobber for å fremme gårdeiernes interesser i Oslo sentrum. Byfolk skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Oslo sentrum, samt søke å gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område for næring, handel og fritid. Byfolk styreleder Adm. dir. Christian Ringnes, Eiendomsspar AS Telefon Byfolk administrasjon Adm. dir. Glenn Eikbråten, Telefon Telefaks Tollbugaten 24, Pb Vika, 0113 Oslo Byfolk INFO Ansvarlig redaktør Glenn Eikbråten Journalistisk produksjon Elton journalistikk & kritikk (tekst, foto, layout) telefon Grafi sk produksjon Protoform Frode Christiansen Må ikke råtne på rot Oslo sentrum er under press fra flere hold. Skal byens viktigste område overleve må forholdene legges til rette på en bedre måte en hva som er tilfelle i dag. Som en forening av eiendomsutviklere og næringsdrivende er Byfolk opptatt av at Oslo sentrum skal være et hyggelig, dynamisk og mangfoldig bymiljø. For å sikre dette må alle jobbe for at kriminalitet, narkotikaproblemer og prostitusjon blir holdt på et minimalt nivå. Narkomane har selvfølgelig lov til å bruke byen. Men i Skippergaten og området rundt nedre Karl Johans gate er forholdene blitt så ille at 80 prosent av de spurte i en undersøkelse føler seg utrygge på kveldstid. Dette oppleves som en verkebyll som sprer seg utover i byen. Det kan ikke Oslo leve med. Byfolk har vært med i arbeidet med å fi nne nye lokaler for kommunens sprøyterom. Det er et utmerket tiltak, men det fungerer ikke udelt positivt. Derfor er det med stor tilfredshet vi registrerer at sprøyterommet nå vil bli fl yttet til Storgaten. Det er bare å håpe at det ikke reises innsigelser mot denne type bruk av fredede bygninger. En annen sak som opptar oss i Byfolk er muligheten for å ivareta og utvikle eiendommene i sentrum, og da spesielt i Kvadraturen. Forslaget til ny kommunedelplan for sentrum legger en klam kappe av begrensninger over byen. Med Bjørvika i den ene enden, og Vestbanen og Tjuvholmen i den andre, er Oslo sentrum i ferd med å bli strukket fra to sider. Da er det av ytterste viktighet at den positive utviklingen som Kvadra turen har gjennomgått de siste 15 årene ikke stopper opp. Men den ny planen stikker kjepper i hjulene for en dynamisk utvikling av eiendommer i sentrum. Byfolk har levert sine kommentarer til plan utkast et, og det er å håpe at politikerne tar til vettet når planen kommer opp til behandling neste år. Oslo sentrum må ikke bli bevart så sterkt at byen råtner på rot. Vi i Byfolk er ikke de eneste som er opptatt av å kjempe for et bedre sentrum. Samarbeidet med de lokale strøksforeningene er av uvurderlig betyd ning. Vi gleder oss også over å ha fått med journalist Lars Elton på laget, som fra og med dette nummeret skal produsere Byfolk info. Christian Ringnes Styreleder

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen

stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Oslo kommune Plan- og Bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen Aksjon stans!no har lest endringsforslaget til

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET Byrådslederens avdeling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Oslo, 24.04.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-11026 ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025 Etatsdirektør Ellen de Vibe TAB-BUK Konferanse 15.06.2010 Posthuset og Gyldendalhuset Innhold: Endrede bylivsidealer Kommunedelplanens

Detaljer

Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergens utfordringer ifm gravearbeider Politikernes og trafikantenes krav til infrastrukturtiltakene Samferdselsdirektør Ove Foldnes Infrastrukturdagene 2010 Bergen 10 11.02.2010 Skottesalen STATENS

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 0/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2007 kl. 19.00

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 114/6027, NEDRE STORGATE 13, DIGITALE REKLAMEBÆRERE â INNSTILLING TIL: Formannskapet Rådmannens forslag

Detaljer

Belysningsplan for Oslo sentrum. Sjefsarkitekt Kristin Notø Ressurssenteret

Belysningsplan for Oslo sentrum. Sjefsarkitekt Kristin Notø Ressurssenteret Belysningsplan for Oslo sentrum Sjefsarkitekt Kristin Notø Ressurssenteret Bestilling Prosjektbeskrivelsen: Belysningsplan for Oslo Sentrum skal vise de overordnede belysningsprinsippene og forslag til

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

Saksbehandler: Helge Lynghaug Tlf: 75 10 18 14 Arkiv: REGU Ny plan Arkivsaksnr.: 14/145-47

Saksbehandler: Helge Lynghaug Tlf: 75 10 18 14 Arkiv: REGU Ny plan Arkivsaksnr.: 14/145-47 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Helge Lynghaug Tlf: 75 10 18 14 Arkiv: REGU Ny plan Arkivsaksnr.: 14/145-47 DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06 Oslo kommune Møteinnkalling 5/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

MATERIALPLAN FOR GATEGULVET I LANGGATA MED SIDEGATER.

MATERIALPLAN FOR GATEGULVET I LANGGATA MED SIDEGATER. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/06148-12 Saksbehandler Berit Solheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 11.12.2013 MATERIALPLAN FOR GATEGULVET I LANGGATA MED SIDEGATER. SAKEN GJELDER

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene?

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? 05.02.2015 Venke Moe Plan- og bygningssjef Kartlegging av bygninger med fasader som bærer preg av

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug Varelevering gir byen form Marianne Skjulhaug 1 Sjåfører som jobber med varelevering har vanskelige arbeidsforhold Planleggere og saksbehandlere mangler kunnskap. God tilrettelegging finnes nesten ikke

Detaljer

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Støy fra tekniske installasjoner

Støy fra tekniske installasjoner Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Støy fra tekniske installasjoner Forum for miljø og helse 27.4.2010 Ole Anton Engen, Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Mest aktuelle lover og forskrifter Plan-

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Byutviklingsenheten Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Til: Prosjektgruppen for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen Fra: Hilde Gulbrandsen, Byutviklingsenheten Kopi: Teknisk direktør

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Storgaten 6 ANS

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Storgaten 6 ANS Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.03.2010 15927/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/26 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen.

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. 01 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum Byråd: Hilde Barstad Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. Dette har vært inspirerende og morsomt. For første gang har staten, kommunen og

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10. Saksframlegg DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/17047 Saksbehandler: Tove-Kristin Reitan ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312

Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312 Tromsø kommune Byutvikling v/ Else Karlstrøm Minde Tromsø 07.07.2015 Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312 Viser til deres brev datert 12.06.2015 med referanse 29554/15-L12

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie?

Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie? Fra plansmia på Brokelandsheia, Gjerstad kommune 2009. Deltakerne stemmer over planforslaget. Hva er en plansmie? Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling. Hovedformålet er å

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, og fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner at ikke en tanke er så tung at jeg ikke

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: onsdag 18. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Kjartan

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Hilde Bøkestad, byplansjef i Trondheim kommune 06.11.2014 Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Foto: Carl-Erik Eriksson Framtidssenario I 2050 har Trondheim 70 000 flere innbyggere Se

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi...

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... Side 1 av 2 Fra: Lohne, Lone [lone.lohne@aftenposten.no] Sendt: 10. april 2012 12:39 Til: Lise Olsen Takk Fra: Lise

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

think outside the box _ 22.10.15 _ La ikke byrakrati drepe innovasjon! div.a arkitekter _ www.diva.no industrigaten 52

think outside the box _ 22.10.15 _ La ikke byrakrati drepe innovasjon! div.a arkitekter _ www.diva.no industrigaten 52 think outside the box _ 22.10.15 _ La ikke byrakrati drepe innovasjon! div.a arkitekter _ www.diva.no industrigaten 52 bakgrunn _ inspirasjon Maison de Verre _ Paris _ 1932 - arkitekt: Pierre Chareau -

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form Inspirerende fortid levende fremtid Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form 2 Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge Norsk Form En formidlings- og prosjektbasert organisasjon

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5 Oslo kommune Bymiljøetaten Møtereferat Til stede: Sykkelprosjektet i Oslo kommune ved Rune Gjøs og May Andrine Gran, Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Brita Høyesveen (prosjektleder), Rikard Lund (eiendomserverver)

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer