Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MEI-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunalstyre for Kultur og idrett tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag Basert på møter med administrasjon i Bærum og Oslo kommune, samt Bærum svømmerne (Bassengdrift AS) og Lambertseter svømmeklubb, har rådmannen innhentet opplysninger angående spørsmålet som ble stilt i KKI. Saken belyser fordeler og ulemper ved de forskjellige driftsmodellene. Rådmannens vurdering av denne saken ses i betraktning med tidligere sak om bestiller-/- utførermodellen og kommunens pressede økonomiske situasjon i dag, og anbefaler ikke videre arbeid med denne saken nå. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Bakgrunn for saken I KKI fremmet Sissel Knudsen Hegdal følgende spørsmål til administrasjonen: «Det bes fremmet en sak til KKI vedrørende eventuell overføring av driftsansvar får ett eller flere av svømmeanleggene til svømmeklubbene i byen. Saken bør belyse fordeler og ulemper med en slik ordning, samt hvilke besparelser Stavanger kommune kan oppnå ved en slik overføring av ansvar til svømmeklubbene. Det innhentes i denne forbindelse erfaringer fra kommuner som har erfaring med slik drift, for eksempel Oslo og Bærum kommune.» Fakta Basert på møter med administrasjon i Bærum og Oslo kommune, samt Bærum svømmerne (Bassengdrift AS) og Lambertseter svømmeklubb, har rådmannen innhentet opplysninger angående spørsmålet som ble stilt i KKI. De to kommunene og svømmeklubbene har to forskjellige utgangspunkt for drifting av hver sin svømmehall. Modell i Oslo kommune og i Lambertseter bad I tidsrommet var det planlagt av Oslo kommune en rehabilitering av Lambertseter bad, men grunnet den økonomiske situasjonen i Oslo kommune ble denne ikke utført. Oslo kommune hadde ikke satt av midler til videre drift av anlegget, selv om rehabiliteringer ikke ble noe av. Lambertseter svømmeklubb tok i denne forbindelse kontakt med kommunen, for utforske muligheten ved å inngå en drifts avtale. I 2004 ble det inngått en avtale mellom Oslo kommune og Lambertseter svømmeklubb for drift av badet. I 2011 ble den eksisterende avtalen reforhandlet, denne avtalen skulle være midlertidig, men har blitt for lenget til Drift Svømmeklubben har ansvaret for mindre vedlikeholds oppgaver (regelmessig tilsyns til brannalarm, flaggheising, daglig vannprøveavlesning, håndkleholdere, såpedispensere, renholds artikler, innvendig renhold, utvendig renhold av vinduer, låsing, nøkler og sikkerhetsrutiner, daglig vannprøveavlesning og innvendig renhold). Ved eventuell driftsstans av bassenget må svømmeklubben leie tid i et annet basseng i området mot betaling. Kommunen har ansvaret for det tyngre vedlikeholdsansvaret av renseanlegget og teknisk drift av badet. Driftspersonell er innom daglig og utfører nødvending rensing av anlegget én gang i uken. Hvis det skulle oppstå noen driftsproblemer på kvelden eller helg må vakt telefonen tilkalles. Oslo kommune betalte til Lambertseter svømmeklubb i 2012 ca. 4 million kroner i ulike kommunale tilskudd til drift og anleggsleie for skoler og aktiviteter om sommeren. Kommunen betaler i tillegg for strøm, kjemikalier, eiendomsskatt for bygget, renovasjonskostnader og vedlikehold av adkomst vei til bygget. Lambertseter svømmeklubb tildeler tid til de forskjellige aktivitetene er at konkurranse idretten har hovedvekt av timer i bassenget. Badet har åpent for publikum 10 timer per helg, i ukedagene tildeles det ikke tid til publikum. Det tildeles tid til det som kalles for «faste brukerne», disse brukerne må være medlem i klubben eller i OBOS (sponsor til klubben). All inntekt fra publikum og de «faste brukerne» går til svømmeklubben. Lambertseter svømmeklubb har ingen form for dugnadsarbeid, men personell som jobber delvis som trenere for konkurranse svømmerne og delvis som badevakter når publikum har tid i bassenget, som etter det som ble opplyst hadde noe høyere lønn en kommunalt ansatte badevakter. De har i tillegg en 2

3 lønnet administrasjon for å ivareta selve driften av klubben. Det ble påpekt fra Oslo kommunen at det var svært personavhengig hvor praktisk denne modellen var, ut fra hvordan samarbeidet mellom svømmeklubben og kommunen var. Dette samarbeidet fungerte godt per dags dato ved det nevnte badet. HMS Lambertseter svømmeklubb plikter seg til å se til at instruktører og trenere har badevaktkompetanse i henhold til Norges Livredningsselskap, badevakt 1 kurs. Modell i Bærum kommune og ved Hundsund bad Bærumsvømmerne drifter Hundsund bad i et eget driftsselskap som heter Bassengdrift AS. Bassengdrift AS inngikk en leie avtale med Bærum kommune, Fornebu organisasjonen, i første om gang i Bassengdrift AS ble tildelt driftsansvaret for 2+2 år med oppstart Avtalen innebar at Bærum kommune v/fornebu organisasjonen overførte kr eksklusiv moms til Bassengdrift AS som driftsmidler for de to første årene Bærum kommune har i tillegg ansvar og utgifter knyttet til vedlikehold. Avtalen inkluderte også at Bassengdrift AS beholder inntekten. Bærum kommunen og Bassengdrifts AS forlenget avtalen i Høsten 2011 overtok Natur og idrett i Bærum kommune avtalen fra det som het Fornebu organisasjonen. Avtalen mellom Bassengdrift AS og kommunen ble da en gjenstand for en grundig kvalitetssjekk med tanke på om dette var en god avtale for kommunen. Konklusjonen fra PriceWaterhouse Coopers AS(PWC) var at private ikke kunne drifte kommunale anlegg uten at kommunen mistet rett til mva. kompensasjon. Det ble fastslått at kommunen bare kunne oppnå mva.kompensasjon all økonomisk risiko. Det ble satt en kostnad for bemanningen av badet. Drifter av badet fikk anledning til drive kurs og salg av utstyr. Kommunen får inntjeningen av billett salget. I anbudskonkurransen som ble gjennomført i 2012, kom der inn to tilbud på drift av badet, Medley.se og Bassengdrift AS. Bærum kommune velger Bassengdrift AS som drifter for badet for de neste 4 årene. Bassengdrift AS tilbyr oppdraget en pris av 2,2 millioner per år i 4 år, totalt 8,8 millioner. Store organisatoriske forandringer måtte skje internt i klubben og i Bassengdrift AS for at en skulle klare å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen. Selv om idretten får mer bassengtid totalt, som er på bekostning av publikum, må Bærumsvømmerne leie tid i andre bad i Bærum kommune på grunn av manglende kapasitet og funksjonalitet ved Hundsund bad. Det er Bærum kommunene som legger føringer for hvor mange timer publikum skal ha til disposisjon i badet. Klubben har fri tilgang på 2 stevner per år i kommunens svømmehaller, utover dette må de betale. Drift Bærum kommune har og i denne modellen ansvaret for drift av det tekniske anlegget på lik linje med Oslo modellen. Tekniker besøker daglig anlegget, mandag til fredag, i normal arbeidstid, og utfører ukentlig vedlikehold av renseanlegget. Hvis driftsproblemer skulle oppstå på kveldstid og i helgene, må Bassengdrift AS ringe til vakt telefonen i Bærum kommune. Bassengdrift AS har ansvaret for innvendig renhold, personal ansvaret for badevaktene, kasseoppgjøret og å overføre billett inntektene til Bærum kommune. Ved eventuell driftsstans av bassenget må det leies tid i et annet basseng i området, mot betaling. Publikum og andre brukere har flere driftere å forholde seg til, og dette fører til usikkerhet og ansvarsfraskrivelse. Bærum kommune betaler svømmeklubbene for badevakt virksomhet og renhold i henhold til avtalen. Bærum kommune har utgifter nyttet til vedlikeholds kostnader på teknisk anlegg. Svømmeklubben i Bærum har ingen form for dugnadsarbeid, men deltidsansatte badevakter, som etter det som ble opplyst hadde noe høyere lønn enn de kommunalt ansatte badevaktene. De har i tillegg en lønnet administrasjon for å ivareta selve driften av klubben. Det ble påpekt fra kommunene at det var svært 3

4 personavhengig hvor praktisk denne modellen var, ut fra hvordan samarbeidet mellom svømmeklubben og kommunen var. Dette samarbeidet fungerte til nå, også i Bærum kommune. HMS Bassengdrift AS skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS samt Bærum kommunes særlige HMS krav. Bassengdrift AS plikter å informere personell som er omfattet av kontrakten, om Bærum kommunes gjeldende HMS krav og retningslinjer til enhver tid, og sikre at disse etterleves. Modell i Stavanger kommune og for Svømmealliansen Stavanger kommune har som siktemål at organisert idrett skal være et lavterskeltilbud flest mulig kan benytte seg av, og har derfor operert med gratisprinsippet som en bærebjelke i idrettspolitikken. Det går ut på at kommunen stiller sine idrettsanlegg til disposisjon til den organiserte idretten innenfor vedtatte åpningstider. Idrettslagene betaler kun for aktiviteter utover ordinær åpningstid. Gratisprinsippet har vært og er et viktig prinsipp for den organiserte idretten i Fagplan idrett. I Stavanger har svømmealliansen tilgang til de kommunale badene og skolebassengene. Svømmehaller Skolebasseng 274 timer per uken 220 timer per uke (3 basseng) (11 basseng) Svømmealliansen 121,5 timer 186 timer Skoler 74,5 Ikke aktuell 12,5 Publikum 78 timer 0 timer Delt med publikum i Stavanger svømmehall Alliansen får bruke svømmehallene ved at kommunen stiller med hallbetjening, de har fri tilgang både i ukedager og helger. Arrangementer som er innenfor åpningstidene er også gratis innenfor åpningstidene. Klubbene kan få arrangere slike arrangement ca. 10 ganger per år i Stavanger svømmehall. Ekstra tiltak som morgen trening og fiks ferdig ferie har også vært dekket over kommunale midler i flere år. Drift Kommunen drifter og eier svømmehallene. Det vil si at idrettsavdelingen har ansvaret for tildeling av treningstid til svømmealliansen, skoler, publikum og andre brukere av bassengene. Idrettsavdelingen har og ansvaret for den daglige driften. Denne tjenesten kjøpes av Natur- og Idrettservice KF(NIS). Stavanger eiendom har ansvaret for tyngre vedlikehold og rehabiliteringer. Kommunen får inntektene ved publikums badingen. Brukerne har en instans å forholde seg til. Idretten kan bruke anlegget gratis i åpningstidene ved tildelte treningstider, samt til arrangement som avholdes innenfor åpningstidene. Skulle det skje en driftsstans blir idretten omplassert til et annet basseng. Kostnader idrettsavdelingen har i dag for drift av Stavanger svømmehall er på kr 5,8 millioner inkludert strøm, kommunale avgifter og kjøp av tjenester hos NIS. Timeprisen som betales til NIS er 392,- pr time inklusive kvelds og helgetillegg (alle priser 2014 tall). I tillegg kommer varekjøp som såpe, klor, lyspærer, dopapir etc. Disse kostnadene var på kr ,- for Stavanger svømmehall. Billettinntekter for 2014 i Stavanger kommunen svømmehaller (Stavanger svømmestadion, Hetlandshallen, Tastahallen og Stavanger svømmehall) var ca. 5,8 millioner kroner, og for bare Stavanger svømmehall var billettinntektene på ca. 3,5 million kroner i HMS Stavanger natur og Idrettservice plikter seg til å oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt Stavanger kommunes særlige HMS krav. 4

5 Oppsummering av de ulike modellene Likhetstrekket ved de tre modellene er at kommunene er alle inne på den tekniske siden for å drifte og se til bassenget. Det som er forskjellig fra Stavanger modellen til de to andre modellene (Oslo og Bærum) er at selve badevakt oppgaven, som NIS gjør for Stavanger kommune, er satt ut til klubbene. Oslo og Bærum kommunen har allikevel driftsutgifter knyttet opp til de forskjellige badene med tanke på de daglige vedlikeholdskostnadene av badet og bygget, på samme måte som Stavanger Eiendom har disse kostnadene for Stavanger kommune sine bygg. Stavanger kommune har en gjennomført kommunal drift av svømmehallene, hvor kommunen har alle utlegg og alle inntekter ved svømmehallene. Natur- og Idrettservice har hallbetjening i åpningstiden, dette er både badevakter og vaktmestere. Oslo modellen er den som er mest ulik Stavanger modellen, ved at Lambertseter svømmeklubb kan disponere bassenget fritt uten begrensninger fra kommunen. Klubben får og tilskudd til drift av badet, men kommunen legger ingen føringer hvordan bassenget skal driftes, eller hvor mye publikumstid det skal være. Ved Bærums modellen er en mellom løsning av Stavanger modellen og Oslo modellen. Kommunen har gitt føringer på hvor mange timer publikum skal ha tilgang i bassenget, og hvor mange timer som er tildelt svømmeklubben. I denne modellen får kommunen alle inntektene fra publikumsbadingen. Rådmannens vurdering I 2012 ble bestiller-/- utførermodellen(bu-modellen) gjennomgått med tanke på hvilke deler av de kommunale foretakene (KF), Stavanger Byggdrift KF og Stavanger Natur- og Idrettservice(NIS) som var mest gunstig å konkurranse utsette. Rapportene som ble fremlagt viser til at å konkurranse utsette betjeningen av idrettshaller og bad ikke var det området som ble anbefalt og prioritert i det videre arbeidet da disse tjenestene egnet seg minst for konkurranse utsetning. Rapportene anbefaler og at dersom KF skulle konkurranse utsettes, bør betjeningen av haller og bad tilbakeføres til kommunens linjeorganisasjon. Rådmannen konstaterer at kommunen står ovenfor betydelige omstillingskrav, noe som også omfatter NIS. Med dette utgangspunkt anbefales det ikke å sette ut driften av svømmehallene nå. Ved vurdering av en eventuell overdragelse av driften av en eller flere av svømmehallene i Stavanger kommune må det vurderes om driften enten kan gjøres billigere for kommunen, eller, sett fra et folkehelseperspektiv, bedre for publikum. Etter å ha sett på driften av Lambertseter bad og Hundsund bad er det vanskelig å komme med et entydig svar på om noen av disse kriteriene oppfylles. Årsaken til at det er vanskelig å sammenligne kostnader med Oslo/Bærum og Stavanger er at driftskostnader er delt i to. Verken Oslo kommune eller Bærum kommune kunne komme med tall som viste kostnader for det tekniske vedlikeholdet. Men det må i tillegg til betaling til svømmeklubbene påregnes flere timer daglig vedlikehold fra Stavanger kommune i tillegg. Dette utføres nå av badevakter/vaktmestere ansatt i de ulike svømmehallene, og dette kan derfor utføres raskere. Velger man å gjøre om på driften på en eller flere svømmehaller i Stavanger kommune må man ta hensyn til at svømmeklubbene har en mulighet til å hente inntekter fra for eksempel svømmekurs, barnebursdager og lignende i den ledige tiden. Det må antas at svømmeklubbene nok har mer insitament til å gjøre dette en Stavanger kommune, dette er både positivt og negativt. Dette vil kunne føre til at kostnadene for Stavanger kommune kan senkes noe. Denne utleien må skje i tider utenom publikumsbading, og etter det som ble sagt var svømmeklubben selvfølgelig interessert i å øke disse 5

6 inntektene, på bekostning av publikum. Problemstillingen ved inntektsbringende tiltak hos en klubb, utover tiden som er låst til publikum, vil gå ut over idrettens treningstid. Stavanger kommunen har et ansvar for å ivareta idrettens behov og finne en balanse gang mellom publikum og idrett. Dagens publikumsinntekter vil bli redusert dersom driften settes ut, med bakgrunn i erfaringer fra Oslo/Bærum, noe en også må ta med i helhetsregnestykket. Alle billettinntekter fra Hundsund bad tilfaller Bærum kommune, ser man på erfaringstall viser det til at inntektene var nær halvert i tiden hallen var drevet av svømmeklubben. Tilsvarende tall fra Oslo forelå ikke. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvordan en slik konkurranseutsetning vil påvirke økonomien for Stavanger kommune sine bad, i og med at tall fra den tekniske driften ikke forelå på noen av de besøkte kommunene. HMS og moms kompensasjon Generelt vil det å sette private driftere inn på slike anlegg fordre gode avtaler. Avtalene må regulere ansvar for drift, ansvar for publikum, ansvar for tildeling og de må være tydelige på økonomi slik at eksempelvis ikke mva-kompensasjonen forsvinner for kommunens del. Samtidig er det slik at disse avtalene må følges opp fra kommunens side. Det vil derfor fortsatt være behov for involvering og oppfølgingsressurser i dette fra kommunens side. En drifter av et basseng har mange lover og forskrifter å forholde seg til. Man kan blant annet nevne Forurensningsloven, Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue mv. arbeidsmiljøloven og brann forskrifter osv. Skulle en svømmeklubb overtatt driften av et svømmeanlegg må man påberegne at klubben har kjennskap til de forskjellige lover og forskrifter. Folkehelse perspektivet, tilgjengelig for alle, lav terskeltilbud Det er svært viktig med fysisk aktivitet blant befolkningen. Det er derfor av stor betydning at forholdene legges til rette for at barn, ungdom og voksen lett kan utøve egenorganisert fysisk aktivitet i tillegg til organiserte idretten. En av de få anleggstypene man kan knytte opp mot ivaretakelsen av folkehelseperspektivet er svømmeanlegg. I den landsdekkende Levekårsundersøkelsen fra 2004, der det ble spurt om hvilke treningsaktivitet man hadde deltatt på det siste året, svarte 85 prosent at de hadde svømt. Til sammenligning var for eksempel tallet for fotball 65 prosent (Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg dokument nr. 3: ). Blant befolkningen er svømming en av de mest benyttede og ønskede aktivitetene når det gjelder trening og fysisk aktivitet, men tilgang begrenses av mangel på anlegg. Kommunen har en lovpålagt oppgave ovenfor skolene når det gjelder svømmeopplæring. Det er å tilrettelegge for muligheten til kunne tilfredsstille kravene for svømmeopplæring som er kartlagt i læreplanen. Skolene har i dag tid mellom i de kommunale svømmehallen (Tastahallen og Hetlandshallen), de har og noe tid i Stavanger svømmehall. Det må også være klare retningslinjer fra Stavanger kommune som fastsetter bruken for skoler i hallene, slik at det ikke medfører en økt kostnad for skolene ved å bruke hallene. Dersom en av svømmeklubbene skule ha overtatt driften av en de kommunal svømmehallene, ville kommunen ha lagt føringer for hvor mange timer som skulle vært avsatt til publikum og andre grupper som trenger tid i basseng. Svømmeklubben vil nok være interessert i å få mest mulig timer til eget formål, som trening og inntektsbringende aktiviteter, men her må altså kommunen sette en begrensning. Ser man til Bærum kommune og klubben som drifter Hundsund bad for erfaringer, kan det synes som om dette ikke har vært positivt for publikum og skoler/grupper med spesielle behov da drifter synes å ha vektlagt den aktive driften høyere enn tidligere. 6

7 Konklusjon Rådmannen ser ikke noen grunn til å foreslå noe videre arbeid med denne saken nå, dette med bakgrunn i vurderingen og erfaringene som Stavanger kommune har med dagens modell for drift av svømmehallene. Modellene fra Oslo og Bærum vil nok være mulig å gjennomføre også i Stavanger. Dette vil imidlertid kreve betydelige ressurser både for kommunen ved utarbeidelse av anbud/kontrakter og for svømmeklubbene som trolig må etablere selvstendige juridiske enheter som må delta i evt konkurranser om driften av våre anlegg. Forslag til vedtak: Kommunalstyre for Kultur og idrett tar saken til orientering. Leidulf Skjørestad Direktør Arne Tennfjord Idrettssjef Monika Eie saksbehandler... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer