Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip"

Transkript

1 Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Versjon 2.2

2 Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig Eksempel Vedlegget er tatt ut, håndteres i informasjonsmateriell til TJ Ver. 1.1 miljøstasjon kundene (skipsgrupper) Kart over Mindre endringer/korrigeringer TJ Ver. 1.1 miljøstasjoner Ver. 1.2 TJ Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver. 2.2 Meldingsskjema opplysninger som skal meldes før anløp i Oslo havn Bestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy Forord og i hele dokumentet Meldingsskjemaet bygger på skjemaet som ligger i forurensningsforskriften, men det er skrevet tilleggsmerknader som gjelder spesielt for Oslo havn. Skjemaet skal sendes til Trafikksentralen, ikke til renovatøren Norsk Gjenvinning endrer navn til Veolia Miljø fra Norsk Gjenvinning er erstattet med renovatøren gjennom hele dokumentet. Avholdelse av miljøsonemøter er erstattet av årlige kundemøter/informasjonsmøter. Gebyrsatsene er endret pr. 1/1-06. Oppdatert informasjon mht. gebyrordning for orlogsfartøy. Samarbeid med CI havnebrukerne Avfallsgebyrer i CI Oslo Havn KF - Skipsrenovasjon Håndteringsrutiner Antall miljøstasjoner på havna er redusert fra 12 til 10. CI for avfall fra Oslo Havn Kart over Kart er tatt ut, håndteres i informasjonsmateriell på web CI miljøstasjoner / til kundene (skipsgrupper) Avtale med ny renovatør ble inngått i 2010, og T.Jørgensen avfallsplanen oppdatert og revidert. Vedlegg 7 Beredskapsplan for håndtering av smittefarlig avfall er TJ oppdatert til Returas håndtering Vedlegg 2 Meldingsskjema opplysninger som skal meldes før YT anløp i Oslo Havn (anløpshavn som omtalt i 20-7) Vedlegg 3 Bestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy YT Vedlegg 4 Rabatt på avfallsgebyr for cruiseskip er endret fra m 3 oljeholdig flytende avfall inngår inn i no special fee. Noen oppdateringer Oppdatert avfallsskjema som også ligger på nettet TJ CI YT YT HN Versjon: 2.2 Utarbeidet: Sist endret: Endret av: YT Side 2 av 23

3 Forord I henhold til EU-direktiv 2000/59/EF endret ved direktiv 2002/84/EF, implementert i Norsk lov i forurensningsforskriften kapittel 20 levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, har Oslo Havn KF utarbeidet avfallsplan for mottak av avfall og lasterester fra skip som anløper havnen. Utgangspunkt for avfallsplanen har vært mal/rammeplan for avfallsplan for havner utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk havneforening, Borg havn, Grenland havn, Oslo havnevesen og Norsk renholdsverks-forening. Underveis i arbeidet ble rammeplanen presentert for Statens forurensningstilsyn, Sjøfartsdirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Norges Rederiforbund i møte den Ny versjon av planen i 2013 bygger fortsatt på den samme malen. Oslo Havn KF gjennomførte anskaffelse for etablering og drifting av mottak for skipsavfall i Norsk Gjenvinning ble tildelt kontrakten for en toårs periode med opsjon på ytterligere to år. Følgende mål ble satt for ordningen: God service til kundene Prisgunstige løsninger Løsninger som fremmer miljøet Det er lagt vekt på service i ordningen i forhold til fartøyene. Det estetiske aspektet er meget viktig i store deler av havnen i forhold til utstyr, ryddighet med mer, og dette er vurdert i utforming av stasjonene. Samtidig er de gjort fleksible og mobile på grunn av endringer i havnen som etablering av ISPS-løsninger og fraflytting av terminaler. God informasjon til brukerne av systemet har også blitt prioritert. Miljøhensyn har vært en viktig faktor i etableringen av ordningen, som blant annet betyr at det tilrettelegges for stor grad av sortering av avfallet. Fartøy som har god sortering om bord skal ikke behøve å kaste avfallet i en beholder. Gebyrordningen er også lagt opp til at sortering skal være et naturlig valg. Etableringen av en effektiv og samordnet innsamling er ment å føre til en økonomisk gunstig avfallsleveranse for fartøyene. Det er opprettet forskjellige ordninger tilpasset de forskjellige fartøystypene. Dette gjelder både med hensyn til praktiske ordninger og gebyrordningen. Mars 2011 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Versjon: 2.2 Utarbeidet: Sist endret: Endret av: YT Side 3 av 23

4 Endringskatalog... 2 Forord... 3 Formål og virkeområde... 5 Ansvar, organisering og plikter... 5 Rammebetingelser... 5 MARPOL og EU-direktiv... 5 Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip... 5 Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall... 6 Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt... 6 Bransjeavtaler - kildesortering... 6 Vurdering av behov for mottaksanlegg... 7 Gebyrer... 7 Statistikkføring... 8 Avfallssortering... 8 Samarbeid med havnebrukerne... 8 Melding til havnen... 9 Varsling til Sjøfartsdirektoratet... 9 Forurensningsloven skal være vedtatt endret med virkning fra Etter lovendringen plikter havneansvarlig å varsle Sjøfartsdirektoratet i følgende tilfeller:... 9 Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg... 9 Videre rapportering til andre havner og myndigheter... 9 Informasjon til havnebrukerne... 9 Opplæring VEDLEGG Vedlegg 1: Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer Vedlegg 2: Avfallsbestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy Vedlegg 3: Brochure for waste delivery in Port of Oslo Vedlegg : Gebyrordning (kap. V i Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF) Vedlegg 5: Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Vedlegg 6: Håndteringsrutiner for avfall fra Oslo Havn Vedlegg 7: Beredskapsplan for håndtering av smittefarlig avfall fra Oslo havn Vedlegg 8: MARPOLs standard avfallsbestillingsskjema Vedlegg 9: Bestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy ( ) Side 4 av 23

5 Formål og virkeområde Formålet med avfallsplanen er å tilfredsstille forskriftens hensikt med å verne om det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, samt å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg. Forskriften gjelder alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske eller av en utenlandsk stat, som anløper norsk havn. Forskriften er utarbeidet iht. vedtatt EU-direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip (direktiv 2000/59/EF av endret ved direktiv 2002/84/EF). Avfallsplanen skal evalueres og oversendes fylkesmannen for ny godkjenning minst hvert tredje år og ved vesentlig endringer i driften av havnen. Godkjenningen gjelder i tre år fra den dato fylkesmannen godkjente planen. Ved ny godkjenning må utkast til avfallsplan sendes fylkesmannen senest tre måneder før gjeldende avfallsplan utløper. Ansvar, organisering og plikter Oslo Havn KF plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til gjeldende forskrift som beskrevet i foreliggende avfallsplan med tilhørende rutiner. Detaljerte rutiner for håndtering er utarbeidet. Renovatøren har fått i oppdrag å drifte mottaksstasjonene på vegne av Oslo Havn KF. Skipsfører skal sørge for at avfall og lasterester fra skipet blir levert til mottaksordning i havn før avgang, med mindre skipet har akseptabel lagringskapasitet for senere levering. Sjøfartsdirektoratet skal føre tilsyn med at skipenes plikter etter dette kapitlet overholdes, og kan i den forbindelse gi pålegg til skipsfører. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at havnenes plikter etter dette kapitlet overholdes, og kan i den forbindelse gi pålegg til havneansvarlig. Rammebetingelser Det er en rekke rammebetingelser for håndtering av skipsavfall i tillegg til ovennevnte forskrift. Her gis det en oversikt over disse. MARPOL og EU-direktiv MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip. Dette fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. Det er forbudt å slippe ut skadelige flytende stoffer i bulk, avløp, avfall og luft forurensning i havmiljø. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Forurensningsforskriftens kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, som en implementering av ovenstående EU-direktiv, og med hjemmel i bl.a. forurensningsloven, ble vedtatt med gyldighet fra samme tidspunkt. Side 5 av 23

6 Forurensningsloven m/forskrift om farlig avfall Forurensningsloven er vedtatt endret med virkning fra Etter lovendringen betegnes forbruksavfall fra næringslivet som næringsavfall og det vil ikke lenger være kommunene som har plikt for mottak og viderehåndtering av dette. I 2013 er forurensningsloven vedtatt endret med virkning fra Etter lovendringen plikter havneansvarlig å utarbeide en avfallsplan i samråd med berørte parter, herunder spesielt brukere av havnen eller deres representanter. Avfallsplanen skal evalueres og oversendes fylkesmannen for ny godkjenning minst hvert tredje år og ved vesentlige endringer i driften av havnen. Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og havneansvarlige må forholde seg til denne. Næringsavfallsbesittere av farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget skjema. Av praktiske og kompetansemessige årsaker er det praktisk at farlig avfall, på vegne av skipsfører, deklareres gjennom skipsagenten eller den som tar imot avfallet. Det er også aktuelt at de mest vanlige farlig-avfallstypene som tilsvarer farlig avfall fra husholdninger kan leveres udeklarert til avlåste miljøstasjoner og at den videre deklarering av det farlige avfallet gjøres av innsamler/godkjent mottaker av avfallet. Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i lov av nr om forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt. Formålet med denne forskriften er å forebygge sykdommer samt overføring av smitte til dyr og mennesker ved innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt. Det er forbudt å innføre matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt unntatt når vilkår i forskriften er oppfylt. Løsninger for avfallshåndteringen i Oslo havn er forelagt mattilsynet, og matavfallet og alt som har vært i kontakt med mat går til forbrenning sammen med restavfall. Bransjeavtaler - kildesortering For å gjenvinne visse andeler av emballasjeavfall er det mellom forskjellige bransjeselskaper og Miljøverndepartementet inngått avtaler. Bransjeselskapene forplikter seg til å arbeide for å materialgjenvinne/energigjenvinne deler av oppståtte mengder. Produsentansvar gjennom slike bransjeavtaler er inngått for bl.a.: drikkekartong, kartong, papp, plast (folie, flasker/kanner samt EPS) og metallemballasje. I det nedenstående er listet opp diverse lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere: Skipssikkerhetsloven av , nr. 9 Forurensningsforskriften del 6, kapittel 21, forbud mot forbrenning til sjøs. Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av , nr.1269 Forskrift om transport farlig last om bord på norske skip av , nr Side 6 av 23

7 Eventuelle vedtekter for den enkelte havn (må ikke være motstridende med krav iht. forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip) Vurdering av behov for mottaksanlegg Året 2003 ble brukt som utgangspunkt for anløpsdata, dette vil variere noe fra år til år men viser i hovedtrekk hvordan skipstrafikken fordeler seg på fartøystype og kaiområde. Strukturen for mottaksanleggene er omtrent de samme som i 2004, det er kun foretatt mindre endringer. Oslo havn trafikkeres av følgende fartøystyper: 1. Utenlandsferger 2. Lokalferger 3. Cruisefartøy (passasjerfartøy i sommersesongen) 4. Godsfartøy (tankskip, containerskip, bulkskip og lignende) 5. Charterbåter (passasjerfartøy i sommersesongen) 6. Marinefartøy 7. Annet (skoleskip med mer) Gebyrer Gebyrsystemet vil være no special fee iht. forskriften, det vil si at fartøyene betaler et generelt gebyr uansett om de leverer avfall eller ikke. Innenfor dette gebyret dekkes ordinært avfall (søppel) inkludert restavfall (inkl. matavfall), sortert avfall som trevirke, papp og papir, plast og glass. Mindre mengder farlig avfall leveres innenfor ordningen, for detaljer - se informasjon om mottaksstasjonene. Oslo Havn KF har hatt 3 m 3 sludge og bilge (oljeavfall fra maskinrom) inkludert i gebyret siden mai Fra cruisesesongen 2014 planlegger Oslo Havn å inkludere inntil 5 m 3 oljeavfall til tankbil pr cruiseanløp i no special fee. Cruiseskip gis en rabatt hvis de leverer sortert avfall. Kloakk hentes etter bestilling med tankbil i dag mens Oslo Havn KF planlegger å tilby avløpsløsningen til cruiseskip på Søndre Akershuskaia fra neste sesong i Her faktureres det for levert mengde. Avfallsgebyret for cruiseskip beregnes etter antall registrerte passasjerer. For lasteskip inngår ikke flytende oljeavfall og kloakk i no special fee. Avfallsgebyret for lasteskip beregnes etter fartøyets BT. Avfallsgebyret faktureres skipet i sammen med andre ordinære gebyrer, for avfallsfraksjoner som hentes utenom gebyrordningen, sendes det direkte faktura fra renovatøren. Tømmer cruiseskip mer enn 5 m 3 oljeholdig avfall blir dette fakturert direkte av Oslo Havn KF basert på levert mengde. Mottaksordningene skal være selvfinansierende. Dette innebærer at alle særskilte omkostninger vedr administrasjon/informasjon, mottak, videre håndtering av avfall fra skip og faktureringskostnader forbundet med forskriften, skal dekkes av de skip som anløper havnen. Kostnader for ordningen vil beregnes for skipsgrupper, slik at det ikke skal forekomme urimelig subsidiering skipsgruppene imellom. Side 7 av 23

8 Statistikkføring Det er nødvendig med et oversiktlig og pålitelig rapporteringssystem. Renovatøren har ansvaret for å føre statistikk for leverte avfallsmengder. Det vil for cruisefartøy føres pr fartøy, for de andre skipstypene vil det registreres avfall pr kai og skipstype. Unntaket er der hvor fartøyene bestiller henting av avfall som ikke inngår i avfallsgebyrordningen, eller hvor mengdene er større enn det som kan regnes som ordinære avfallsmengder. Oslo Havn KF får oversendt nødvendig statistikk fra renovatøren. Statistikken skal videresendes til myndigheter, samt at den skal inngå i et regnskap for hele mottakssystemet. Dette skal være transparent og avveies mot gebyrene som tas inn fra fartøyene. Avfallssortering Dette anses som spesielt viktig for cruisefartøyene som har store avfallsmengder som sorteres om bord, og hvor dette kan være med å redusere kostnadene ved håndtering av avfallet for denne skipsgruppen. Det forventes derfor at disse i størst mulig grad leverer sortert avfall. Leverer cruisefartøyene sortert, og bidrar på kaien til at avfallet kan holdes separert, vil det gis en rabatt på avfallsgebyret. Når det gjelder mottakene for godsfartøyene etableres det selvbetjente mottak hvor det legges til rette for sortering. Informasjon og motivasjon er viktig for å få en best mulig miljømessig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. All deklarering av farlig avfall skal håndteres av Oslo Havn KFs renovatør. Dette gjelder mottak av fartøyenes utfylte deklarasjonsskjemaer, utfylling av skjemaer for miljøstasjonene og nødvendig videre rapportering til Miljødirektoratet. Samarbeid med havnebrukerne Havnebrukerne har vært kontaktet på forskjellig måte, utenlandsfergene har blitt invitert til møte, rederier med faste anløp har fått spørreskjemaer og det er diskutert med representanter for grupper. Løsninger i andre havner har blitt studert ved besøk. Årlig avholder Oslo Havn KF kundemøter/informasjonsmøter med den enkelte kunde/kundegruppe både på land- og sjøsiden hvor det gis informasjon og diskuteres aktuelle temaer. For å forbedre mottaksordningene er det en forutsetning at havnebrukerne melder inn sine behov til havneansvarlige. Dette skal ivaretas gjennom den avviksbehandling som beskrives i vedlegg, og havneansvarliges behandling av avvikene. Behovet for etablering av et brukerforum hvor man får drøftet problemstillinger og fremsatt ideer vil bli vurdert. Endringene i Oslo havn vil være betydelige i årene som kommer, terminaler vil bli fraflyttet, det vil etableres anleggsområder, nye terminalområder vil utvikles. Mottaksstasjoner må derfor flyttes og reetableres og det er viktig med fleksible løsninger. Side 8 av 23

9 Melding til havnen Skipsføreren på alle skip underveis til en havn, unntatt rutegående skip og fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer, skal gi melding om levering av avfall og lasterester i havnen til trafikksentralen i Oslo Havn KF. Agenten til fartøyet kan foreta denne innmeldingen på vegne av skipsføreren. Skipsfører fyller ut et meldingsskjema og melder senest 24 timer før anløp. Samme skjema skal benyttes som avfallsbestillingsskjema til Oslo Havn KF. Varsling til Sjøfartsdirektoratet Forurensningsloven skal være vedtatt endret med virkning fra Etter lovendringen plikter havneansvarlig å varsle Sjøfartsdirektoratet i følgende tilfeller: Havneansvarlig plikter å videresende mottatt melding om levering av avfall og lasterester til Sjøfartsdirektoratet så snart som mulig etter mottak. Havneansvarlig plikter umiddelbart å varsle Sjøfartsdirektoratet når det oppdages at et skip i strid med 20-7 ankommer havnen uten å ha sendt melding om levering av avfall og lasterester. Havneansvarlig plikter umiddelbart å varsle Sjøfartsdirektoratet når det oppdages at et skip ikke leverer avfall i samsvar med meldingen etter Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige/mangelfulle mottaksanlegg For å ivareta havnens plikt iht. forskriften og for å høyne standarden på mottaksordningene skal det legges til rette for en avviksrapportering. Skjema for avviksmelding ligger i vedlegg. Avviksskjemaet skal sendes renhold i Oslo Havn KF som journalfører avviket. Innen 3 uker skal det gis tilbakemelding om hvordan avviket vil bli løst. Dersom avfallsbesitter ikke er fornøyd med tilbakemeldingen kan denne påklages til Fylkesmannen. Videre rapportering til andre havner og myndigheter Dersom skipsfører velger å ta med seg avfall videre til annen havn innenfor reglene i forskriftens 8, kan det være grunn til å rapportere dette til neste havn. Dersom det er klare bevis for at et skip har forlatt havnen uten at kravene i første ledd er oppfylt, skal havneansvarlig melde fra om dette til Sjøfartsdirektoratet som igjen skal informere rette myndighet i neste anløpshavn. Havneansvarlig plikter å journalføre diverse opplysninger om farlig avfall og oppbevare disse i minst 3 år. Opplysningene kan av Fylkesmannen bli pålagt å sendes videre. Informasjon til havnebrukerne Informasjon om de lokale mottaksordningene vil bli tilgjengelig på Oslo Havn KFs hjemmesider Det utarbeides også informasjonsmateriell tilpasset Side 9 av 23

10 forskjellige skipstyper i havnen. Avfallstyper som kan leveres, gebyrsystem og informasjon om plassering og utforming av stasjonene vil beskrives på Årlig vil det gis ut en rapport som beskriver mottatte mengder av de forskjellige avfallstyper, gebyrinntekter, kostnader mm. Opplæring Oslo Havn KF vil i samarbeide med renovatør sørge for at det er opprettet rutiner eller retningslinjer for intern opplæring av det personell som ivaretar havnens plikter, også avfallsaktørene, slik at man sikrer riktig avfallshåndtering og behandling etter lover og forskrifter, likebehandling, effektivitet og service overfor brukerne. I særlig grad gjelder dette farlig avfall. Informasjonsmateriellet vil i størst mulig grad utformes slik at det oppfordres til opplæring på skipene for korrekt håndtering og hensiktsmessig sortering. VEDLEGG I denne delen følger rutinebeskrivelser for intern bruk i Oslo Havn KF, hos vår renovatør og i grensesnitt mellom begge. Skjemaer for bruk av fartøyene ligger også vedlagt. Rutinene og skjemaene viser hvordan krav i forskriften og krav fra andre myndigheter overholdes i den praktiske gjennomføringen av ordningen. Denne delen av avfallsplanen oppdateres ettersom erfaring og praktiske behov tilsier dette. Oppdaterte skjemaer og informasjon til fartøyene ligger til enhver tid tilgjengelige på Oslo Havn KFs hjemmeside Side 10 av 23

11 Vedlegg 1: Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldingsskjema og bestillingsskjema. Rutegående fartøy og fritidsfartøy med mindre enn 12 passasjerer behøver ikke å sende inn meldingsskjema, så fremt det ikke er behov for levering av spesielt store avfallsmengder eller det må leveres avfallstyper utover de som inngår i avfallsgebyret. Skipsfører eller agent melder til havnen etter hva slags fartøy det er: Cruiseskip, orlogsfartøy eventuelt fritidsfartøy med mer enn 12 personer om bord sender inn meldingsskjema/avfallsbestillingsskjema til Trafikksentralen i Oslo Havn KF på telefaks nr eller mailadresse: Godsfartøy med sporadiske anløp sender inn meldingsskjema til Trafikksentralen i Oslo Havn KF på telefaks nr eller mailadresse: Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Oslo Havn KF v/renhold trenger ikke å sende inn skjema. Rutegående fartøy fartøy i linje sender bare inn meldingsskjema hvis de skal levere spesielt store avfallsmengder, eller det skal leveres avfallsfraksjoner som ikke inngår i avfallsgebyret. Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Oslo Havn KF v/renhold trenger ikke å sende inn skjema. Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Oslo havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet. Denne informasjonen er gitt i avfallsbrosjyren som finnes på Oslo Havn KFs hjemmeside eller som tilsendes på forespørsel. Skipsfører har klageadgang ved utilstrekkelige mottaksforhold. Havneansvarlig har plikt til å sørge for tilfredsstillende mottaksordninger og må ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot avfallet uten unødige forsinkelser for skipet. Det er utarbeidet eget skjema for slike klager. Alle skjemaer som skal benyttes i forbindelse med meldinger og leveranser av skipsavfall i Oslo havn finnes på Oslo Havn KFs hjemmeside Side 11 av 23

12 Vedlegg 2: Avfallsbestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy Trafikksentralen i Oslo Havn KF, faks Oslo Havn KF bruker MARPOLs standard avfallsbestillingsskjema (vedlegg 8) og dagens eget avfallsskjema (vedlegg 9) som utgangspunktet til å lage et nytt avfallsbestillingsskjema. Dette skal tas i bruk fra Side 12 av 23

13 NOTIFICATION FORM OF WASTE DELIVERY TO PORT OF OSLO The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours. This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB. 1. SHIP PARTICULARS DELIVERY FROM SHIPS 1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator: 1.2 IMO number: 1.6 Distinctive number or letters: 1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State: 1.4 Type of ship: Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Container Other cargo ship Passenger ship Ro-ro Other (specify) 2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS 2.1 Location/Terminal name and POC: 2.6 Last Port where waste was delivered: 2.2 Arrival Date and Time: 2.7 Date of Last Delivery: 2.3 Departure Date and Time: 2.8 Next Port of Delivery (if known): 2.4 Last Port and Country: 2.9 Person submitting this form is (if other than the master): 2.5 Next Port and Country (if known): 3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE Type Waste for discharge in Port of Oslo (m 3 ) Oily waste special fee (MARPOL Annex I) Maximum dedicated storage capacity (m 3 ) Waste retained on board (m 3 ) Port at which remaining waste will be delivered (if known) Status check at delivery by renovator who receives waste (amount m 3 or kg) Ok in compliance with notification Warning! Oily residues (sludge) Other (specify) Hazardous waste special fee Paint/Glue/Varnish Medical waste Various chemicals Print shop waste Photo shop waste OS other substance Sewage special fee (MARPOL Annex IV) Sewage Black/Grey water Mattresses special fee Mattresses Side 13 av 23

14 Type Waste for discharge in Port of Oslo (m3) Garbage no special fee (MARPOL Annex V) Maximum dedicated storage capacity (m3) Waste retained on board (m3) Port at which remaining waste will be delivered (if known) Status check at delivery by renovator who receives waste (amount m3 or kg) A. Plastic B. Mixed/Food waste C. Paper/Cardboard C.Newspaper/Magazine C. Glass C. Metal C. Aluminum/Steel/Tin cans C. Pallets wood C. Rags C. Crockery D. Cooking oil E. Incinerator ash F. Operational waste G. Cargo residues H. Animal carcass(-es) I. Fishing gear J. Electrical/Fluorescent J. Electronic/Batteries Air pollution (MARPOL Annex VI) Ozone-depleting substances and equipment containing such substances Waste for discharge in Port of Oslo (m 3 ) Exhaust gas-cleaning residues I confirm that the above details are accurate and correct, and there is sufficient on board capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered. SHIP SIGNATURE: Date: Name and Position: Time: Signature: RENOVATOR S SIGNATURE Date: discount Has delivered three fractions ore more, confirming Time: Signature: Side 14 av 23

15 Vedlegg 3: Brochure for waste delivery in Port of Oslo Waste instruction for cruise ships in the Port of Oslo All waste in Port of Oslo goes to recycling, including plastic, paper/cardboard, glass, metal and electrical/electronic waste. According to the rules of reducing infection risk in Europe, any type of waste that has been in contact with food must be incinerated directly. Incineration converts waste into heat and electricity in Oslo. Guidelines of waste delivery Notify your waste delivery 24 hours before berth to the Traffic Center. Fill in the waste notification form and send it to Renovator in the Port of Oslo stands by on the quay and receives waste. Always remember to deliver sorted waste first. Mixed waste should be delivered at last when the renovator s truck is parked next to the ship and ready to collect. Port of Oslo offers a discount to ships that sort waste. Ships that sort 3 or more fractions (ex. paper/cardboard, glass and metal) in addition to mixed waste can get a 40% discount on waste reception fee. From January 2014 ships that sort 2 or less fractions in addition to mixed waste will not get a discount. No special fee Special fee Glass Crockery Sludge/Oily waste (>5 m3) Electronic/Batteries Electrical/Fluorescent Mattresses Paper/Cardboard Newspaper/Magazine Print/Photo shop waste Metal Aluminum/Steel/Tin cans Paint/Glue/Varnish Mixed/Burnable Food waste Medical waste Wooden pallets Rags Various chemicals Plastic Incinerator ash Black/grey water Delivery of hazardous waste in the Port of Oslo Electrical and electronic waste should be delivered separately. Hazardous waste should be packed in boxes, barrels or durable bags. All hazardous waste should be marked with its content in English. Fees for delivering ship-generated waste within normal working hours (07:00-15:30, Monday-Friday) According to the Pollution Regulation (FOR ) in Norway, all cruise ships calling at public quays in Port of Oslo will be charged waste reception fees, regardless of whether or not they deliver waste in the Port of Oslo. Delivery of ship-generated waste, quantities expected to be produced since last port call, is included in no special fee in the Port of Oslo. Additional fees can be charged if the ship requests to dispose quantity which is considered to be larger than the reasonable amount in proportion to the ship s size, and it will be also compared to the quantity being claimed in the last port call. More information about waste reception fee is here. Delivery of no more than 5 m 3 oily waste/sludge is included in no special fee. Ship will be invoiced directly by the Port of Oslo if it delivers more than 5 m 3. The invoice is based on how much the renovator receives. Contact information «Waste notification form» on or contact Trafikksentralen Questions concerning fees/exemptions, contact Ingar Johansson Questions concerning waste treatment, contact Norsk Gjenvinning v/ Geir Sparboe or Kjell Arne Mathisen More information on Side 15 av 23

16 Waste disposal at Port of Oslo 2014 Sludge and oily waste Collecting 1 hour, transporting and disposal of sludge: 1 to 5m3 Free (no special fee) Collecting over 5m3 Price pr. liter NOK 0,96 Collecting over 1 hour Hourly pay NOK 1.084,00 Connection: DN 100 PN 16 (4 holes Out Diameter 220 mm hole to hole 180 mm) For collecting and transporting, we use vacuum trucks. If the sludge is to being pumped ashore onto the trucks, we need to know the pressure the pump aboard is giving. The capacity of the trucks for sludge is ltr. Grey and black water We understand that the term grey and black water, means grey water = water from washing and showering, and the term black water = water from toilets/septic. For this, we can offer: Collecting, transporting and disposal of grey/black water: price pr. Litre NOK 0, 80 Connection : DN 100 PN 16 (4 holes Out Diameter 220 mm hole to hole 180 mm) For collecting and transporting of grey and black water we will be using vacuum trucks. If the sludge is to be pumped ashore onto the trucks, we need to know the pressure of the pump aboard the ship. The capacity of the trucks for grey/black water is litres. If there is a need for, and it is possible to have storage tanks placed on the docks, we can provide tanks with a capacity of approx. 30 m3. The rent and for these tanks will be NOK 600,- pr. day + the cost of transport of the tanks to and from the docks NOK 6000,- Cleaning of storage tanks after use Price pr. tanks NOK 3.000,00 Collecting, transporting and disposal of the materials from the tanks will be done at the above specified prices. The prices above are based on collecting of the materials Monday Friday in the period If the collections have to be done outside the specified days and work hours, there will be turn out cost of NOK 1.050,00 and additional cost of NOK. 410,00 hourly pay pr. person working on the trucks. There are 2 persons pr. truck. All Prices are given ex vat. Side 16 av 23

Plan for avfallshåndtering

Plan for avfallshåndtering Plan for avfallshåndtering DOKUMENT FOR STYRING AV GJENVINNING, KILDESORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL Einar Olsen havnedirektør Side 1 av 19 Versjon 2.0 Endringskatalog Dato og verson 06/06-05 Versjon

Detaljer

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A8860 Åpen RAPPORT Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll Liv Øvstedal og Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging

Detaljer

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Hovedkontoret Se liste Deres ref: Vår ref: 2011/1713-16 Arkiv nr: Saksbehandler: Kjetil Borhaug Dato: 07.02.2012 Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Innledning I forbindelse

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer