Strategidokument. Mental Helse LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT"

Transkript

1 Strategidokument Mental Helse LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

2 Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Likeverd Fordi alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle. Åpenhet Fordi åpenhet sammen med kunnskap bidrar til å hindre stigmatiserin g og få bort myter. Respekt Fordi vi ønsker et samfunn som anerkjenner det enkelte mennesk es ressurser og muligheter. Bedringsprosesser (recovery) Bedringsprosesser (recovery)... 5 Om Mental Helse Politisk organisasjonskart... 8 Etikk og omdømme... 9 Organisasjonsutvikling Opplæring Arbeid mot stigmatisering Nettverksbygging Brukermedvirkning Kommunikasjon Medlemsarbeid Inntektsbringende arbeid Mental Helses visjon er: Alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. 17. november 2013 MENTAL HELSE 2 3

3 Bedringsprosesser (recovery) Bedringsprosesser (recovery) som teorigrunnlag, vinner større og større plass innen tjenesteutvikling på de samfunnsområdene som er aktuelle for oss. Vi ønsker å utvikle organisasjonen i samsvar med denne tradisjonen. Det finnes flere definisjoner på bedringsprosesser (recovery), men den mest kjente er: Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv. (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne) I ethvert møte med et annet menneske holder du noe av det andre menneskets liv i din hånd Knud Løgstrup På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery» istedenfor «being recovered». Viktige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være: opplevelsen av makt og myndighet i eget liv, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. Vi har derfor valgt å legge denne tradisjonen til grunn i strategidokumentet. Dette vil bidra til å gi en god retning for vårt samfunnsengasjement og interne arbeid. Vi mener det vil styrke organisasjonen i kampen for et samfunn som gir like muligheter og rettigheter for alle. 5

4 Om Mental Helse Mental Helse er en medlemsorganisasjon. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Vårt mål er at alle skal oppleve egenverd, at livet kan mestres og at det er meningsfullt. Psykiske helseproblemer skal ikke stå i veien for en reell deltagelse i samfunnet. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar. Mental Helse ønsker å være en tydelig stemme i det offentlige rom. Ved å etablere samarbeid mellom brukere, pårørende, tjenesteapparat og samfunnet forøvrig, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt. Våre brukerrepresentanter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber aktivt med å påvirke hvordan samfunnet forebygger problemer og bedrer den psykiske helsen i befolkningen. Omdømme rives ned i meter og bygges opp i millimeter Ukjent Vi er en organisasjon for de som ønsker et rausere samfunn som også ivaretar innbyggernes psykiske helse. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i dette, ved at de støtter og deltar i arbeidet til Mental Helse. Vi har lokallag som dekker ca 300 kommuner, og fylkeslag i alle fylker. Gjennom disse tilrettelegger vi for samfunnspolitisk arbeid, aktiviteter og nettverk. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser, samt å rekruttere nye medlemmer, pågår kontinuerlig. 7

5 Politisk organisasjonskart Landsmøte Hvert 3. år Landsmøtet er organisa sjonens øverste organ og avholde s hvert 3. år. Landsstyret (Fylkesledere og Sentralstyret) Sentralstyret (Velges av landsmøtet hvert 3. år) Landsstyret er organisa sjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og består av fylkeslederne i alle fylkeslagene og sentralstyret. Sentralstyret velges av landsmøtet og har ansvar for driften av organisasjonen, herunder organisasjonens administrasjon. Arbeidsutvalg (Landsleder, 1. og 2. nestleder og generalsekretær) Fylkeslag Årsmøte Fylkesstyret Lokallag Årsmøte Lokallagsstyret Medlemmer Etikk og omdømme Mental Helse vedtok på landsmøtet i 2010 etiske retnings linjer for organisasjonen. De etiske retningslinjene er sammen med våre kjerneverdier retningsgivende for alt arbeid i organisasjonen. Verdiene danner fundament for organisasjonens politikk, programmer, vedtekter og handlingsplaner. Men etisk praksis utvikles gjennom målrettet og systematisk arbeid som involverer og ansvarliggjør den enkelte. Alle i organisasjonen har et ansvar for å opptre i samsvar med verdigrunnlaget i arbeid og representasjon for Mental Helse. 8 9

6 Mental Helses etiske retningslinjer er: Å ta ansvar for egne handlinger. Å akseptere at vi er ulike. Å holde løfter og avtaler. Å opptre ærlig og gi korrekt og fullstendig informasjon. Å bekjempe fordommer og stigmatisering. Å bruke fullmakter med varsomhet, respekt og forstand. Å opptre lojalt overfor vedtak, verdier og planer som gjelder vår organisasjon. Å arbeide for likeverd og likestilling. Å bruke alle ressurser slik at de gir best mulige resultater for medlemmene. Å behandle følsom informasjon med varsomhet. Å ta opp brudd på etiske regler og normer. Mental Helses omdømme formes av handlinger på alle nivåer i organisasjonen. Dette påvirker hva som blir kommunisert om organisasjonen og om de tillitsvalgte sentralt, regionalt og lokalt. Et godt omdømme er avgjørende for troverdigheten og påvirkningskraften som organisasjonen har. En god forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser er en del av dette. En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Det blir derfor av stor betydning at alle ledd i organisasjonen har bevissthet om sin egen betydning for vår samlede styrke. At alle ledd i organisasjonen skal utarbeide etiske retningslinjer for sitt arbeid i starten av hver styreperiode. Disse skal forankres i de overordnede retningslinjer. At etiske refleksjonskort brukes regelmessig som en del av det systematiske utviklingsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. At opplevde etiske utfordringer blir benyttet som læringsmuligheter og gjennomgått med fokus på sak. At alle ledd i organisasjonen tar i bruk «retningslinjer for økonomihåndtering». At alkohol ikke dekkes av organisasjonens midler. At interne organisasjonsforhold tas opp organisatorisk, og ikke diskuteres offentlig på sosiale medier

7 Organisasjonsutvikling OPPLÆRING Opplæringsvirksomhet i Mental Helse skal foregå innenfor rammene for voksenopplæring. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) i Mental Helse har ansvar for å systematisere og utvikle gode opplæringstiltak, gjerne sammen med fylkes- og lokallag. Disse gjøres tilgjengelig gjennom våre kommunikasjonskanaler. Studieleder har en sentral rolle, sammen med fylkeslaget, i å være pådriver for kurs- og opplæringsarbeidet i fylket. Hvert fylkeslag skal etter vedtektene velge studieleder på sine årsmøter. Det er behov for å utvikle opplæringstiltak på flere områder. Disse er blant annet: Etisk arbeid/holdningsskapende arbeid. Egenutvikling og vekst. Antistigma-arbeid, herunder egenstigmatisering. Organisasjonskunnskap. Rollen som tillitsvalgt. Organisasjonens sentrale dokumenter. En lærende organisasjon, er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid. Peter M. Senge Rollen som brukerrepresentant. Bruk av organisasjonens e-post-system, intranett, og publise ring på Mediehåndtering. Erfaringsformidling. Inntektsbringende arbeid. Viktige politiske satsingsområder for organisasjonen. 13

8 Mental Helse er tilsluttet studieforbundet Funkis. Studieforbundet er en viktig samarbeidspartner og støtte for opplæringsvirksomheten både nasjonalt og lokalt. Gjennom medlemskapet i Funkis får Mental Helse tilgang til en rekke studieplaner og annet materiell som er utarbeidet av andre organisasjoner. Opplæringen av studieansvarlige må sikre at disse tas i bruk i henhold til læringsmålene. Utarbeide egne rammer for kurs/opplæring innenfor rammene av Lov om voksenopplæring. Utvikle standardiserte og kortfatta kurspakker for de forskjellige nivåene i organisasjonen. At det opprettes en kvalitetssikret base av kursholdere som kan fungere som ressurser for lagene. At Mental Helse tar i bruk nettbaserte kurs mer aktivt. ARBEID MOT STIGMATISERING Vi opplever fortsatt en stor grad av stigmatisering i forhold til psykiske helseplager. Stigmatiseringen kan i seg selv være en tilleggsbelastning for mange og kan forhindre at folk søker hjelp. Vårt arbeid må derfor ha til hensikt å bekjempe stigmatisering. En del mennesker som opplever psykiske problemer, stigmatiserer seg selv. Bevissthet og innsikt i egenstigmatisering gjør oss bedre i stand til å jobbe mot stigma i samfunnet. Hele organisasjonen må bli et mer aktivt korrektiv til fordommer og stigmatisering. Endring kan bare skje når myter utfordres. Vi må både stille de gode, kritiske spørsmålene og formidle egne erfaringer og evalueringer som bygger på dem. Skolere og bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte når det gjelder egenstigmatisering. Legge til rette for at lokal- og fylkeslag har tilgang til kurs som går på gode holdninger innad i laget. Ha stort fokus på suksessfaktorer for å ha et meningsfullt liv, og løfte frem de gode historiene. NETTVERKSBYGGING Fylkes- og lokallag Mental Helse har fylkeslag i alle fylker. Vi har et mål om at alle kommuner/bydeler skal ha tilknytning til et lokallag. Med dagens fokus på folkehelsearbeid, og kommunenes samarbeid med frivillige organisasjoner, er lokallagene vår viktigste plattform. Lokallagene skal være trygge fellesskap både for medlemmer og andre. Nettverksbygging, opplevelse av mestring og fokus på ressurser er viktige siktemål. Den enkelte skal få støtte, kontakt, inspirasjon og lærdom. Slik skaper vi et grunnlag til rekruttering og opplæring av både tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Lagene skal også være kunnskapsbaser for hvordan tjenestetilbudet fungerer lokalt. De kan også være en fin arena for samarbeid med andre organisasjoner. At fylkeslagene skal legge til rette for nettverksbygging mellom lokallag. At fylkeslagene skal bistå med kompetanseutvikling lokalt. Ha gode og trygge fylkes- og lokallag som har fokus på mestring og egne ressurser. At lokallagene skal være en arena for kunnskap og sosialt fellesskap. At fylkes- og lokallag skal være naturlige og pålitelige samarbeidspartnere for både kommuner og andre organisasjoner. At fylkes- og lokallag søker å inngå samarbeid med andre med tanke på folkehelsesatsingen. At Mental Helse i større grad skal arbeide med å få inn medlemmer og tillitsvalgte som er representative for befolkningen i Norge. Nasjonalt Vi ønsker samarbeid med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det er store forskjeller på hvordan tilbudene utvikles på vårt område. Erfaringsutveksling gir oss kunnskap om hva andre har fått til eller arbeider med. Vi trenger samarbeidspartnere også utenfor helseorganisasjonene, og å styrke organisasjonens mangfold- og inkluderingsarbeid

9 De ulike leddene i organisasjonen trenger et godt samarbeid med politikere og forvaltning. Skal vi fremme betydningen av erfaringskompetansen, krever dette en god dialog, også med utdannings- og forskningsmiljøene. Søke samarbeid med andre organisasjoner. Gjennom samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for erfaringsbasert kunnskap innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sikre at forskningsmiljøene satser på å systematisere og spre kunnskap basert på brukererfaring. At lærings- og mestringssentrene er naturlige arenaer for samarbeid. Sikre synlighet for våre fagområder innen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning skal bidra til å sikre helhetlige og individuelt tilpassede tilbud til brukere og pårørende. Dette krever faglig dyktighet, tilgjengelighet og kompetanse i tjenesteapparatet, men stiller også krav til den enkelte brukerrepresentant. Det er også viktig at de enkelte aktørene anerkjenner hverandre som likeverdige bidragsytere i prosessen. Balansen mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap må endres, og det krever ydmyke og dyktige fagfolk som tar brukeren på alvor. Pasientsikkerhet og kvalitet forutsetter at brukere og pårørende tilføres nødvendig kunnskap. Kun da kan de ansvarliggjøres og foreta gode valg for egne tjenester. Brukererfaring er sentralt i en kunnskapsbasert praksis. Vi må fortsette utvikling og systematisering av denne kunnskapen i organisasjonen. Dette vil gjøre oss til en tydelig samarbeidspart og høringsinstans. Det er viktig at våre brukermedvirkere har god kunnskap om organisasjonens satsninger, programmer og sentrale dokumenter. Sikre at alle medlemmer og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i rollen som brukerrepresentant. Sikre at medlemmene tilbys kunnskap om pasientsikkerhet og rettigheter. Kvalifiserer erfaringsformidlere. Utvikle gode likemannstiltak (jf Mentorordningen). Etablere nettverk for våre representanter i kontrollkommisjonene. KOMMUNIKASJON Kommunikasjonsbehov God intern kommunikasjon er grunnlaget for en samhandlende organisasjon. Mental Helse har allerede et felles e-post-system for alle organisasjonsledd. E-post og nettsidene no er organisasjonens informasjonskanal internt og eksternt. Disse skal brukes på alle nivåer. Kommunikasjonens kvalitet Grunnlaget for vår kommunikasjon skal være organisasjonens grunnverdier og de etiske retningslinjene. Målet er gode kommunikasjonsnettverk i organisasjonen. Disse må rettes mot miljøer innen utdanning, politikk, medier og helsevirksomhet i tillegg til egne medlemmer og tillitsvalgte. All kommunikasjon og informasjonsarbeid skal være saklig, etterrettelig og dokumenterbart. Kompetanseutvikling internt Kommunikasjonsoppgavene krever tillitsvalgte med god innsikt i organisasjonens vedtatte oppgaver. De må være lojale mot verdigrunnlaget vårt og våge å være synlige. Systematisk oppbygging av kompetanse innenfor kommunikasjon er nødvendig. Vi må bli flinkere til å utnytte kompetansen hos medlemmene. Dette kan bla skje gjennom å opprette små, hurtigarbeidene strategigrupper for spesifikke satsingsområder. Gruppene må ha klare mandater. Det er viktig at deltagelse i disse gruppene er mulig for alle medlemmer. Gjennom presseoppslag vedlikeholdes og forsterkes ofte feiloppfatninger. Vi må sørge for 16 17

10 nødvendig opplæring slik at organisasjonen kan bli et aktivt korrektiv i samfunnsdebatten. Formidle og utveksle oppdatert og relevant informasjon ut i organisasjonen via nettsider, Sinn og Samfunn og andre medier. At alle ledd i organisasjonen aktivt no e-post i all kommunikasjon som handler om organisasjonen. Utforme en helhetlig kommunikasjonsstrategi som omfatter bruk av både logo, profileringsmateriell, medietematikk og formidlingsstrategier. Bygge opp mediekompetanse for å øke synlighet og påvirkningsmulighet. Systematisk opprette hurtigarbeidende strategigrupper. Utforme medieplaner som fastsetter fokusområde for det enkelte år. Skape økt bevissthet om omdømmebygging og skolere egne tillitsvalgte i kommunikasjonsarbeid. MEDLEMSARBEID Mental Helse er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er bærebjelken i organisasjonen. Alle ledd i organisasjonen må derfor ha fokus på å gi medlemskapet i organisasjonen verdi. Teorigrunnlaget bak bedringsprosesser stiller krav til oss med tanke på hvordan vi utvikler møteplasser og tiltak. Disse skal fremme mestring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. Selv om vårt politiske arbeid må ha fokus, er hovedutfordringen allikevel å utløse og forvalte de menneskelige ressursene som medlemmene utgjør. Vi må utvikle Mental Helse til en organisasjon som gir den enkelte muligheter for personlig vekst. Dette fremmer organisasjonens omdømme og sikrer stabilitet og økning i medlemsmassen. Utvikle likemannstiltak som bistår medlemmene. Bistå medlemmer i å utvikle prosjekter og opplæringstiltak der de kan bruke og videreutvikle sin kompetanse. Se på mulighetene for å gjøre juridisk kompetanse tilgjengelig for medlemmene. Minimum to sentralstyremøter i året skal avholdes i tilknytning til helg og i ulike deler av landet. INNTEKTSBRINGENDE ARBEID Mental Helse er en organisasjon som i stor grad er finansiert av offentlige midler. Det kan gjøre oss sårbare, og et systematisk arbeid med tanke på å sikre en god og stabil økonomi må prioriteres. Alle nivåer i organisasjonen må jobbe aktivt med å sikre finansieringskilder i tillegg til offentlige tilskudd. Dette er nødvendig for å sørge for en forutsigbar økonomisk situasjon. Med utgangspunkt i våre verdier og formål er det noen deler av næringslivet det er uforenelig å inngå sponsorsamarbeid med. Det gjelder også annonseplass i Sinn & Samfunn, logoeksponering, foredrag, stands og medlemsfordeler. Dette forbudet gjelder for: legemiddelindustrien kommersielle spilleselskaper alkoholrelaterte produkter ammunisjon/våpen Styret er i fellesskap ansvarlige for å jobbe med inntektsbringende arbeid. Gode strategier for inntektsbringende arbeid må utarbeides og forankres i hele organisasjonen. Etiske retningslinjer for inntektsbringende arbeid må være grunnlag for dette arbeidet. Disse er i sin helhet tilgjengelig på At det utarbeides kursmateriell i inntektsbringende arbeid. Fortsette fokuset og øke kunnskapen om grasrotmidler. I større grad bruke mulighetene som ligger i apotek 18 19

11 Design: Lille Bokstav Design og Reklame Foto: Colourbox

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer