Strategidokument. Mental Helse LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT"

Transkript

1 Strategidokument Mental Helse LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

2 Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Likeverd Fordi alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle. Åpenhet Fordi åpenhet sammen med kunnskap bidrar til å hindre stigmatiserin g og få bort myter. Respekt Fordi vi ønsker et samfunn som anerkjenner det enkelte mennesk es ressurser og muligheter. Bedringsprosesser (recovery) Bedringsprosesser (recovery)... 5 Om Mental Helse Politisk organisasjonskart... 8 Etikk og omdømme... 9 Organisasjonsutvikling Opplæring Arbeid mot stigmatisering Nettverksbygging Brukermedvirkning Kommunikasjon Medlemsarbeid Inntektsbringende arbeid Mental Helses visjon er: Alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. 17. november 2013 MENTAL HELSE 2 3

3 Bedringsprosesser (recovery) Bedringsprosesser (recovery) som teorigrunnlag, vinner større og større plass innen tjenesteutvikling på de samfunnsområdene som er aktuelle for oss. Vi ønsker å utvikle organisasjonen i samsvar med denne tradisjonen. Det finnes flere definisjoner på bedringsprosesser (recovery), men den mest kjente er: Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv. (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne) I ethvert møte med et annet menneske holder du noe av det andre menneskets liv i din hånd Knud Løgstrup På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery» istedenfor «being recovered». Viktige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være: opplevelsen av makt og myndighet i eget liv, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. Vi har derfor valgt å legge denne tradisjonen til grunn i strategidokumentet. Dette vil bidra til å gi en god retning for vårt samfunnsengasjement og interne arbeid. Vi mener det vil styrke organisasjonen i kampen for et samfunn som gir like muligheter og rettigheter for alle. 5

4 Om Mental Helse Mental Helse er en medlemsorganisasjon. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Vårt mål er at alle skal oppleve egenverd, at livet kan mestres og at det er meningsfullt. Psykiske helseproblemer skal ikke stå i veien for en reell deltagelse i samfunnet. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar. Mental Helse ønsker å være en tydelig stemme i det offentlige rom. Ved å etablere samarbeid mellom brukere, pårørende, tjenesteapparat og samfunnet forøvrig, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt. Våre brukerrepresentanter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber aktivt med å påvirke hvordan samfunnet forebygger problemer og bedrer den psykiske helsen i befolkningen. Omdømme rives ned i meter og bygges opp i millimeter Ukjent Vi er en organisasjon for de som ønsker et rausere samfunn som også ivaretar innbyggernes psykiske helse. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i dette, ved at de støtter og deltar i arbeidet til Mental Helse. Vi har lokallag som dekker ca 300 kommuner, og fylkeslag i alle fylker. Gjennom disse tilrettelegger vi for samfunnspolitisk arbeid, aktiviteter og nettverk. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser, samt å rekruttere nye medlemmer, pågår kontinuerlig. 7

5 Politisk organisasjonskart Landsmøte Hvert 3. år Landsmøtet er organisa sjonens øverste organ og avholde s hvert 3. år. Landsstyret (Fylkesledere og Sentralstyret) Sentralstyret (Velges av landsmøtet hvert 3. år) Landsstyret er organisa sjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og består av fylkeslederne i alle fylkeslagene og sentralstyret. Sentralstyret velges av landsmøtet og har ansvar for driften av organisasjonen, herunder organisasjonens administrasjon. Arbeidsutvalg (Landsleder, 1. og 2. nestleder og generalsekretær) Fylkeslag Årsmøte Fylkesstyret Lokallag Årsmøte Lokallagsstyret Medlemmer Etikk og omdømme Mental Helse vedtok på landsmøtet i 2010 etiske retnings linjer for organisasjonen. De etiske retningslinjene er sammen med våre kjerneverdier retningsgivende for alt arbeid i organisasjonen. Verdiene danner fundament for organisasjonens politikk, programmer, vedtekter og handlingsplaner. Men etisk praksis utvikles gjennom målrettet og systematisk arbeid som involverer og ansvarliggjør den enkelte. Alle i organisasjonen har et ansvar for å opptre i samsvar med verdigrunnlaget i arbeid og representasjon for Mental Helse. 8 9

6 Mental Helses etiske retningslinjer er: Å ta ansvar for egne handlinger. Å akseptere at vi er ulike. Å holde løfter og avtaler. Å opptre ærlig og gi korrekt og fullstendig informasjon. Å bekjempe fordommer og stigmatisering. Å bruke fullmakter med varsomhet, respekt og forstand. Å opptre lojalt overfor vedtak, verdier og planer som gjelder vår organisasjon. Å arbeide for likeverd og likestilling. Å bruke alle ressurser slik at de gir best mulige resultater for medlemmene. Å behandle følsom informasjon med varsomhet. Å ta opp brudd på etiske regler og normer. Mental Helses omdømme formes av handlinger på alle nivåer i organisasjonen. Dette påvirker hva som blir kommunisert om organisasjonen og om de tillitsvalgte sentralt, regionalt og lokalt. Et godt omdømme er avgjørende for troverdigheten og påvirkningskraften som organisasjonen har. En god forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser er en del av dette. En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Det blir derfor av stor betydning at alle ledd i organisasjonen har bevissthet om sin egen betydning for vår samlede styrke. At alle ledd i organisasjonen skal utarbeide etiske retningslinjer for sitt arbeid i starten av hver styreperiode. Disse skal forankres i de overordnede retningslinjer. At etiske refleksjonskort brukes regelmessig som en del av det systematiske utviklingsarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. At opplevde etiske utfordringer blir benyttet som læringsmuligheter og gjennomgått med fokus på sak. At alle ledd i organisasjonen tar i bruk «retningslinjer for økonomihåndtering». At alkohol ikke dekkes av organisasjonens midler. At interne organisasjonsforhold tas opp organisatorisk, og ikke diskuteres offentlig på sosiale medier

7 Organisasjonsutvikling OPPLÆRING Opplæringsvirksomhet i Mental Helse skal foregå innenfor rammene for voksenopplæring. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) i Mental Helse har ansvar for å systematisere og utvikle gode opplæringstiltak, gjerne sammen med fylkes- og lokallag. Disse gjøres tilgjengelig gjennom våre kommunikasjonskanaler. Studieleder har en sentral rolle, sammen med fylkeslaget, i å være pådriver for kurs- og opplæringsarbeidet i fylket. Hvert fylkeslag skal etter vedtektene velge studieleder på sine årsmøter. Det er behov for å utvikle opplæringstiltak på flere områder. Disse er blant annet: Etisk arbeid/holdningsskapende arbeid. Egenutvikling og vekst. Antistigma-arbeid, herunder egenstigmatisering. Organisasjonskunnskap. Rollen som tillitsvalgt. Organisasjonens sentrale dokumenter. En lærende organisasjon, er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid. Peter M. Senge Rollen som brukerrepresentant. Bruk av organisasjonens e-post-system, intranett, og publise ring på Mediehåndtering. Erfaringsformidling. Inntektsbringende arbeid. Viktige politiske satsingsområder for organisasjonen. 13

8 Mental Helse er tilsluttet studieforbundet Funkis. Studieforbundet er en viktig samarbeidspartner og støtte for opplæringsvirksomheten både nasjonalt og lokalt. Gjennom medlemskapet i Funkis får Mental Helse tilgang til en rekke studieplaner og annet materiell som er utarbeidet av andre organisasjoner. Opplæringen av studieansvarlige må sikre at disse tas i bruk i henhold til læringsmålene. Utarbeide egne rammer for kurs/opplæring innenfor rammene av Lov om voksenopplæring. Utvikle standardiserte og kortfatta kurspakker for de forskjellige nivåene i organisasjonen. At det opprettes en kvalitetssikret base av kursholdere som kan fungere som ressurser for lagene. At Mental Helse tar i bruk nettbaserte kurs mer aktivt. ARBEID MOT STIGMATISERING Vi opplever fortsatt en stor grad av stigmatisering i forhold til psykiske helseplager. Stigmatiseringen kan i seg selv være en tilleggsbelastning for mange og kan forhindre at folk søker hjelp. Vårt arbeid må derfor ha til hensikt å bekjempe stigmatisering. En del mennesker som opplever psykiske problemer, stigmatiserer seg selv. Bevissthet og innsikt i egenstigmatisering gjør oss bedre i stand til å jobbe mot stigma i samfunnet. Hele organisasjonen må bli et mer aktivt korrektiv til fordommer og stigmatisering. Endring kan bare skje når myter utfordres. Vi må både stille de gode, kritiske spørsmålene og formidle egne erfaringer og evalueringer som bygger på dem. Skolere og bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte når det gjelder egenstigmatisering. Legge til rette for at lokal- og fylkeslag har tilgang til kurs som går på gode holdninger innad i laget. Ha stort fokus på suksessfaktorer for å ha et meningsfullt liv, og løfte frem de gode historiene. NETTVERKSBYGGING Fylkes- og lokallag Mental Helse har fylkeslag i alle fylker. Vi har et mål om at alle kommuner/bydeler skal ha tilknytning til et lokallag. Med dagens fokus på folkehelsearbeid, og kommunenes samarbeid med frivillige organisasjoner, er lokallagene vår viktigste plattform. Lokallagene skal være trygge fellesskap både for medlemmer og andre. Nettverksbygging, opplevelse av mestring og fokus på ressurser er viktige siktemål. Den enkelte skal få støtte, kontakt, inspirasjon og lærdom. Slik skaper vi et grunnlag til rekruttering og opplæring av både tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Lagene skal også være kunnskapsbaser for hvordan tjenestetilbudet fungerer lokalt. De kan også være en fin arena for samarbeid med andre organisasjoner. At fylkeslagene skal legge til rette for nettverksbygging mellom lokallag. At fylkeslagene skal bistå med kompetanseutvikling lokalt. Ha gode og trygge fylkes- og lokallag som har fokus på mestring og egne ressurser. At lokallagene skal være en arena for kunnskap og sosialt fellesskap. At fylkes- og lokallag skal være naturlige og pålitelige samarbeidspartnere for både kommuner og andre organisasjoner. At fylkes- og lokallag søker å inngå samarbeid med andre med tanke på folkehelsesatsingen. At Mental Helse i større grad skal arbeide med å få inn medlemmer og tillitsvalgte som er representative for befolkningen i Norge. Nasjonalt Vi ønsker samarbeid med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det er store forskjeller på hvordan tilbudene utvikles på vårt område. Erfaringsutveksling gir oss kunnskap om hva andre har fått til eller arbeider med. Vi trenger samarbeidspartnere også utenfor helseorganisasjonene, og å styrke organisasjonens mangfold- og inkluderingsarbeid

9 De ulike leddene i organisasjonen trenger et godt samarbeid med politikere og forvaltning. Skal vi fremme betydningen av erfaringskompetansen, krever dette en god dialog, også med utdannings- og forskningsmiljøene. Søke samarbeid med andre organisasjoner. Gjennom samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for erfaringsbasert kunnskap innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sikre at forskningsmiljøene satser på å systematisere og spre kunnskap basert på brukererfaring. At lærings- og mestringssentrene er naturlige arenaer for samarbeid. Sikre synlighet for våre fagområder innen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning skal bidra til å sikre helhetlige og individuelt tilpassede tilbud til brukere og pårørende. Dette krever faglig dyktighet, tilgjengelighet og kompetanse i tjenesteapparatet, men stiller også krav til den enkelte brukerrepresentant. Det er også viktig at de enkelte aktørene anerkjenner hverandre som likeverdige bidragsytere i prosessen. Balansen mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap må endres, og det krever ydmyke og dyktige fagfolk som tar brukeren på alvor. Pasientsikkerhet og kvalitet forutsetter at brukere og pårørende tilføres nødvendig kunnskap. Kun da kan de ansvarliggjøres og foreta gode valg for egne tjenester. Brukererfaring er sentralt i en kunnskapsbasert praksis. Vi må fortsette utvikling og systematisering av denne kunnskapen i organisasjonen. Dette vil gjøre oss til en tydelig samarbeidspart og høringsinstans. Det er viktig at våre brukermedvirkere har god kunnskap om organisasjonens satsninger, programmer og sentrale dokumenter. Sikre at alle medlemmer og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i rollen som brukerrepresentant. Sikre at medlemmene tilbys kunnskap om pasientsikkerhet og rettigheter. Kvalifiserer erfaringsformidlere. Utvikle gode likemannstiltak (jf Mentorordningen). Etablere nettverk for våre representanter i kontrollkommisjonene. KOMMUNIKASJON Kommunikasjonsbehov God intern kommunikasjon er grunnlaget for en samhandlende organisasjon. Mental Helse har allerede et felles e-post-system for alle organisasjonsledd. E-post og nettsidene no er organisasjonens informasjonskanal internt og eksternt. Disse skal brukes på alle nivåer. Kommunikasjonens kvalitet Grunnlaget for vår kommunikasjon skal være organisasjonens grunnverdier og de etiske retningslinjene. Målet er gode kommunikasjonsnettverk i organisasjonen. Disse må rettes mot miljøer innen utdanning, politikk, medier og helsevirksomhet i tillegg til egne medlemmer og tillitsvalgte. All kommunikasjon og informasjonsarbeid skal være saklig, etterrettelig og dokumenterbart. Kompetanseutvikling internt Kommunikasjonsoppgavene krever tillitsvalgte med god innsikt i organisasjonens vedtatte oppgaver. De må være lojale mot verdigrunnlaget vårt og våge å være synlige. Systematisk oppbygging av kompetanse innenfor kommunikasjon er nødvendig. Vi må bli flinkere til å utnytte kompetansen hos medlemmene. Dette kan bla skje gjennom å opprette små, hurtigarbeidene strategigrupper for spesifikke satsingsområder. Gruppene må ha klare mandater. Det er viktig at deltagelse i disse gruppene er mulig for alle medlemmer. Gjennom presseoppslag vedlikeholdes og forsterkes ofte feiloppfatninger. Vi må sørge for 16 17

10 nødvendig opplæring slik at organisasjonen kan bli et aktivt korrektiv i samfunnsdebatten. Formidle og utveksle oppdatert og relevant informasjon ut i organisasjonen via nettsider, Sinn og Samfunn og andre medier. At alle ledd i organisasjonen aktivt no e-post i all kommunikasjon som handler om organisasjonen. Utforme en helhetlig kommunikasjonsstrategi som omfatter bruk av både logo, profileringsmateriell, medietematikk og formidlingsstrategier. Bygge opp mediekompetanse for å øke synlighet og påvirkningsmulighet. Systematisk opprette hurtigarbeidende strategigrupper. Utforme medieplaner som fastsetter fokusområde for det enkelte år. Skape økt bevissthet om omdømmebygging og skolere egne tillitsvalgte i kommunikasjonsarbeid. MEDLEMSARBEID Mental Helse er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er bærebjelken i organisasjonen. Alle ledd i organisasjonen må derfor ha fokus på å gi medlemskapet i organisasjonen verdi. Teorigrunnlaget bak bedringsprosesser stiller krav til oss med tanke på hvordan vi utvikler møteplasser og tiltak. Disse skal fremme mestring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. Selv om vårt politiske arbeid må ha fokus, er hovedutfordringen allikevel å utløse og forvalte de menneskelige ressursene som medlemmene utgjør. Vi må utvikle Mental Helse til en organisasjon som gir den enkelte muligheter for personlig vekst. Dette fremmer organisasjonens omdømme og sikrer stabilitet og økning i medlemsmassen. Utvikle likemannstiltak som bistår medlemmene. Bistå medlemmer i å utvikle prosjekter og opplæringstiltak der de kan bruke og videreutvikle sin kompetanse. Se på mulighetene for å gjøre juridisk kompetanse tilgjengelig for medlemmene. Minimum to sentralstyremøter i året skal avholdes i tilknytning til helg og i ulike deler av landet. INNTEKTSBRINGENDE ARBEID Mental Helse er en organisasjon som i stor grad er finansiert av offentlige midler. Det kan gjøre oss sårbare, og et systematisk arbeid med tanke på å sikre en god og stabil økonomi må prioriteres. Alle nivåer i organisasjonen må jobbe aktivt med å sikre finansieringskilder i tillegg til offentlige tilskudd. Dette er nødvendig for å sørge for en forutsigbar økonomisk situasjon. Med utgangspunkt i våre verdier og formål er det noen deler av næringslivet det er uforenelig å inngå sponsorsamarbeid med. Det gjelder også annonseplass i Sinn & Samfunn, logoeksponering, foredrag, stands og medlemsfordeler. Dette forbudet gjelder for: legemiddelindustrien kommersielle spilleselskaper alkoholrelaterte produkter ammunisjon/våpen Styret er i fellesskap ansvarlige for å jobbe med inntektsbringende arbeid. Gode strategier for inntektsbringende arbeid må utarbeides og forankres i hele organisasjonen. Etiske retningslinjer for inntektsbringende arbeid må være grunnlag for dette arbeidet. Disse er i sin helhet tilgjengelig på At det utarbeides kursmateriell i inntektsbringende arbeid. Fortsette fokuset og øke kunnskapen om grasrotmidler. I større grad bruke mulighetene som ligger i apotek 18 19

11 Design: Lille Bokstav Design og Reklame Foto: Colourbox

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2013-2016 Likeverd Åpenhet Respekt Mental Helse 2013 2016 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. God kvalitet trygge tjenester

HANDLINGSPLAN. God kvalitet trygge tjenester HANDLINGSPLAN God kvalitet trygge tjenester Innledning Handlingsplan 2014 angir hvilke prioriterte føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

W HANDLINGSPLAN

W HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2012 1 Innledning Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Organisasjonsprogram

Organisasjonsprogram Organisasjonsprogram for Landsforeningen mot seksuelle overgrep Forord Dette programmet inneholder Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, sin interne satsing i perioden 2013-2015. Programmet ble

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan ut fra Handlingsplan 2016 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2015-2017 LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Bred eller smal rund eller spiss og klar?

Bred eller smal rund eller spiss og klar? Bred eller smal rund eller spiss og klar? Organisasjons- og kulturprosess: FFO skal bli mer effektiv, slagkraftig og involverende Hva har vi funnet ut og hvilke dilemmaer står vi overfor? Oppdraget Gjennomføre

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

Verdigrunnlag. for rus og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland

Verdigrunnlag. for rus og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland Verdigrunnlag for rus og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordland 2 Mange aktører i ulike roller Vi er personer med psykiske helseutfordringer eller avhengighetsproblematikk, pårørende, bruker- og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy Aust-Agder Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder 08.03.2017 på Kroverten Hisøy Årsberetning for Mental Helse Aust Agder 2016 Fylkesstyret 2016/17 har bestått av: Funksjon: Navn: Sted På valg:

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Arbeidsgruppe 4. Brukermedvirkning

Arbeidsgruppe 4. Brukermedvirkning Arbeidsgruppe 4 Direktørmøte Hvordan få til en aina.olsen@helse-nord.no god og hensiktsmessig implementering Brukermedvirkning 1. Individuell plan Brukere og pårørende skal ha reell innflytelse på utformingen

Detaljer

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell 18.04.2015 1 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver Bidra til kompetanseutvikling Delta i forskning og etablering av nasjonale forskernettverk Bidra i relevant opplæring og undervisning Etablere og drifte faglige nettverk Ha oversikt over behandlingsog

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Strategi 2018 2020 Innhold Verdier 4 Visjon 4 Strategisk retning og posisjon 5 Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6 Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Ønsket fremtidig

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse, Storgata 38 Dag: Fredag 31. januar søndag 2. februar 2014 Tilstede fra sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Karl Olaf Sundfør, Tariq

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer