Havnestyret mai Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1"

Transkript

1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn KF 2012 Havnestyret mai 2013 Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

2 Innhold... 1 Oslo Havn KFs miljøpolitikk... 3 Overordna miljø og HMS mål... 3 ISO et bevis på at vi tar miljø på alvor... 3 Vi er gode på viktige områder:... 3 Vi imponerer på noen områder:... 3 Vi har frist over sommeren til å forbedre:... 4 Status i miljøarbeidet i Oslo Havn KF Klimagassutslipp... 6 Avfall... 7 Energibruk... 8 Støy... 9 Utslipp til luft (SOx, NOx, svevestøv) Utslipp til grunn/vann Biologisk mangfold og fremmede arter Estetikk og kulturminner Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

3 Oslo Havn KFs miljøpolitikk Oslo Havn KF for et renere hav, friskere luft og en grønnere by! Oslo Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Det tas et helhetlig ansvar for miljø i Oslo havnedistrikt for at naboer og andre interessenter som er berørte av havnens miljøpåvirkning skal oppleve Oslo Havn KF som en åpen, proaktiv og løsningsorientert aktør. Ledelsen i Oslo Havn KF skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. Ytre miljø skal integreres i strategiske vurderinger og operasjonelle beslutninger. Oslo Havn KF skal sikre et tilfredsstillende miljønivå gjennom ivaretakelse av miljø i planlegging, utvikling og drift i henhold til egen målsetting og relevante lovbestemte krav. Overordna miljø og HMS mål 1. Oslo Havn KF skal legge til rette for å få byens vareforsyning over på kjøl. 2. Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser 3. Oslo Havn KF skal fortsette arbeidet med støydempende tiltak. 4. Oslo Havn KF skal redusere utslipp av klimagasser med 50% innen 2030 (i samsvar med Oslo kommunes byøkologiske program) 5. Oslo Havn KF skal produsere mindre avfall og sortere mer 6. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt) 7. Oslo Havn KFs omstilling og lokaliseringsprosesser skal gjennomføres med fokus på trygghet og medvirkning for de ansatte. 8. Oslo Havn KF skal være en god arbeidsplass der trivsel og helse for de ansatte ivaretas ved å; gi begrunnet ros så ofte vi kan bidra til alle får brukt sin kompetanse være åpne for ideer og er imøtekommende mot folk Denne statusrapporten gir en oversikt på miljøarbeidet som er har vært, og som vi følger opp i tiden framover. Denne rapporten tar kun for seg ytre miljø og ikke HMS. ISO et bevis på at vi tar miljø på alvor I april 2013 ble vi reseritifisert ISO To revisorer var hos oss i to dager og gikk igjennom hvordan vi jobber med miljø. I april ble Sydhavna og Eiendomsseksjonen, trafikksentralen, og bygningteknisk seksjon i teknisk drift og vedlikehold revidert. Her er en kort oppsummering av de ekstern revisorenes funn. Vi er gode på viktige områder: I Oslo Havn er vi bevisst på at vi påvirker miljøet, og vi rydder opp når situasjoner oppstår I vårt daglige arbeid forsøker vi hele tiden å bli bedre på miljø Vi er bevisst på at vi har en unik mulighet til å påvirke mange til å bli flinkere på miljø Vi imponerer på noen områder: Revisorene var veldig imponert av rask handling av teamet i Sydhavna, når vi oppdaget tanker med umerket innhold som var lagret i uegnede beholdere. Dette var et eksempel på brudd for forskrift fra en av våre kunder. Det ble raskt hentet dokumentasjon og tatt en Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

4 vurdering på at dette ikke var skadelig for miljøet. Vi påvirker positivt med våre miljørabatter (grønne priser) som Oslo Havn gir til skip som velger miljøvennlig løsninger, og som har Environment Ship Index miljøsertifikatet gitt ut av World Port Climate Initiativ. Vi kartlegger nå hvor vi har nedgravde oljetanker i Oslo havn. Dette gir oss grunnlag til å vurdere hva vi kan gjøre med dette som Klif omtaler som dagens største miljøbombe i Norge. Vi ønsker å benytte muligheten til å påvirke våre leietakere (mer enn 150 kontrakter) til å bli flinkere på miljø, ved å vise tydeligere til vår egen miljøpolitikk i avtaler, som vi forventer at våre kunder skal kjenne til og oppfordres til å følge. Vi har en varslingsordning når en strømmåler viser stort utslag, vi følger da raskt opp og får stoppet store energitap som igjen gir oss redusert strømforbruk. Vi miljøovervåker støy kontinuerlig i Oslo havn, og arbeidet har høy prioritet. Vi har et havneoppsyn på land og på sjøen som hele tiden følger med, og som ikke minst rydder fjorden for 80 tonn søppel hvert år. Vi har frist over sommeren til å forbedre: Miljømåla våre henger ikke tydelig sammen med vår miljøpåvirkning, som er beskrevet i våre miljøaspekter. Miljøsjefen inviterer seg selv inn i hver seksjon for å gjennomføre en risikoanalyse av våre miljøaspekter. Dette kan hjelpe oss å prioritere og sammen kan vi bli enig om viktige miljømål for Oslo Havn KF. Vi må lage smarte mål, for bedre å kunne måle det vi gjør på miljø. Vi er i gang med å gjøre våre miljømål målbare. Det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for å følge opp lovpålagte krav, og bli enig om hvem som gjør hva når lovendringen er relevant for flere seksjoner. Dette er vi i gang med å definere tydeligere i vår dokumentstyringsverktøy «Skrevne regler». Kommunisere bedre våre miljørabatter og vår miljøpolitikk. Vi kan påvirke positivt gjennom våre leietakere, kunder, entreprenører og samarbeidspartnere. Det er viktig å trekke alle i en mer miljøvennlig retning. Vi gjør mye bra på dette i dag, og vi ser nærmere på hvordan vi kan systematisere arbeidet bedre. Registreringer vi gjør på miljø lagres ikke på et sted. Vi bruker ephorte, jobtech, sakslister, elektronisk logg på trafikksentralen, referater, avviksystemet etc. Vi lagrer mye, men det er ikke lett å finne igjen når vi har systemer som ikke snakker sammen. Dette beskrev revisorene som en et vanlig problem i offentlig sektor. Vi kan rydde og bli flinkere, og vi har en prosjektgruppe i full gang som ser på hvordan vi får ryddet opp i våre elektroniske filer. Vi kan bli flinkere til å jobbe forbyggende. Ved å foreta enkle risikovurderinger der vi ser en mulighet for at vi kan påvirke miljøet negativt, eller be våre kunder og samarbeidspartnere om å gjøre det for sin aktivitet. Innføre at vi skriver dette ned og legger det inn i ephorte for å ha dokumentasjon på våre egne vurderinger. Det finnes enkle og gode metoder for dette som ikke tar lang tid å gjennomføre. Samle miljøpunkter i alle avtaler for å tydeliggjøre og synliggjøre vår miljøpolitikk. Vi kan ikke kreve at kundene blir miljøsertifisert, men vi kan oppfordre de til å følge vår miljøpolitikk. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

5 Status i miljøarbeidet i Oslo Havn KF 2012 De overordna miljømålene er diskutert og vedtatt i ledelsens gjennomgang i november De presiseres i årsplanen der alle seksjoner lager egne delmål og tiltak. Revisjonen avdekket at det er viktig at alle seksjoner vurderer hvordan deres aktivitet påvirker ytre miljø. Deres anbefaling er at alle seksjoner gjør en risikovurdering og slik får påvist hvor de har størst positiv og negativ miljøpåvirkning. Ut fra dette kan de lage relevante miljømål som er mer spisset for egen seksjon. Miljøsjefen må ved en slik metode påse at alle miljøhensyn blir ivratatt samlet for hele Oslo Havn. Vi er i gang med risikovurderingene seksjonsvis, og det legges opp til en spennende diskusjon om smarte miljømål i forkant av ledelsens gjennomgang høsten Inndelingen i temaer under er knyttet til de miljøaspektene eller miljøpåvirkningene som vi gjennom å være miljøsertifisert har kartlagt som de mest viktige for Oslo Havn KF. De kortsiktige målene er de samme som overordna miljømål i årsplanen. De langsiktige målene er knyttet til målene i Havneplanen Status og forbedringspunktene under er hentet inn på det vi faktisk måler i dag, og god dialog mellom seksjonene og miljø i Oslo Havn. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

6 Klimagassutslipp Overordna miljømål 2012: Mer av byens vareforsyning over på kjøl. Ta miljøhensyn i alle aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Kutte 50 % av klimagassutslippene våre (basert på 1991 tall). Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig og attraktiv havn, 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods Status: Vi kutter klimagasser i vår egen kontordrift. Forbedringer: Vi har et stort potensial til å påvirke kunder, leietakere, samarbeidspartnere, leverandører og entreprenører. Vi rapporterer: Klimaregnskap til Miljø og samferdselsbyråden og Bymiljøetaten hvert år. Oslo Havn kan kutte mest klimagasser ved å få mer transport av passasjerer og gods over på den alltid brøyta og vedlikeholdsfrie sjøveien. Kampanjen «Velg Sjøveien» i 2012 var i så måte et viktig tiltak. Vi må fortsette å kommunisere dette tydelig, og jobbe for at porten til Norge åpnes for flere. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

7 Avfall Overordna miljømål 2012: Kutte 50 % av klimagassutslippene våre (basert på 1991 tall). Produsere mindre avfall og sortere mer. Pent, rent og ryddig. Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig og attraktiv havn, 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods Status: Skipsavfallet øker med antall anløp. Kontoravfall sorterer vi kun papir. Miljøstasjonene i Oslo Havn er bra, men litt uoversiktlig. Forbedringer: Bedre kommunikasjon med skipet kan øke sorteringsgraden. Veldig bra med miljørabatt. Mer kildesortering. Avklare plassering av miljøstasjon og tilrettelegge for alle seksjoner. Vi rapporterer: Klimaregnskap til Miljø og samferdselsbyråden og Bymiljøetaten hvert år. Vi er gode til å sortere avfall fra egne byggeprosjekter og vi stiller selvsagt strenge krav til avfallsbehandling hos alle entreprenører. Vi jobber med å få til en enda bedre dialog med cruise for å øke sorteringsgraden på skipsavfallet. Dette utgjør mange hundre tonn i året, og sorteringsgraden vil alltid være begrenset siden Mattilsynet krever at plastavfall, matavfall og restavfall fra cruiseskip skal gå til forbrenning på grunn av smittefare. Det fine er at selv om det går til forbrenning blir dette gjenbrukt som fjernvarme i Oslo. Vi er i gang med for å få en bedre kildesortering i vår egen kontordrift. Pelikan henter opp 80 tonn avfall fra havnebassenget hvert år, som vi ønsker å sortere. Bildet under viser Rune ute på verkstedet, der vi samler elektronisk avfall til gjenvinning. Målet er å få en samla miljøstasjon på Sjursøya i framtiden. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

8 Energibruk Overordna miljømål 2012: Kutte klimagasser med 50 % innen Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig og attraktiv havn, 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods Status: Gjennomført gode enøk tiltak. Strømbruk i egne bygg har gått jevnt nedover. Bygningsteknisk foretar en gjennomgang av alle bygg i 2013 knytta til tekniske anlegg og får kartlagt energireduserende tiltak. Forbedringer: Vi kan vurdere å gå til innkjøp av grønn strøm. Vi kan systematisere arbeidet slik at vedlikeholdsplaner og løpende oppgradering av bygg er sikret finansiering. Vi rapporterer: Klimaregnskap til Miljø og samferdselsbyråden og Bymiljøetaten hvert år. Vi oppgraderer lys og lykter som er mer energibesparende. De nye lyktestolpene langs Akerhusstranda er LED, og enøk tiltakene vi har fortatt i egne kontorbygg gjør at vi sparer strøm. Mange kloke hoder i Oslo Havn kan mye om elektrisk utstyr og byggtekniske løsninger. Det er stort fokus på hvordan vi hele tiden kan bli flinkere, og vi jobber alltid med å finne energibesparende løsninger. Den nye garasjen på Sjursøya er nesten selvforsynt med jordvarme. Vi vil følge spent med på strømmålingene for å dokumentere gode resultater. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

9 Støy Overordna miljømål 2012: Fortsette arbeidet med støydempende tiltak. Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig og attraktiv havn og by, 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods Status: Kontinuerlig fokus og høyt engasjement på støytiltak. Egen intern handlingsplan brukes. Flere naboer flytter nærmere havnedriften. Vi kommuniserer med naboer og har god erfaring med dette. Vi har kontinuerlig støymålinger i Sydhavna. Det er foretatt målinger på Tjuvholmen og Sørenga. Forbedringer: Vi jobber med å knytte interne tiltak mer direkte til den årlige rapporteringen til Fylkesmannen, og få forankra langsiktige støymål med en tydelig og langsiktig støystrategi. Vi rapporterer: Årlig rapportering til Bymiljøetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo Havn KF jobber veldig konstruktivt med støydempende tiltak. Vi har en intern handlingsplan der ansvar er fordelt og tydeliggjort. Miljøsjefen jobber i samarbeid med andre store støykildeeiere i Oslo, som Statens veivesen, KTP, Jernbaneverket, Plan og bygg og Bymiljøetaten, om den neste handlingsplanen mot støy i Oslo Nå skal vi bestemme viktige langsiktig støymål, innsatsområder og konkrete støydempende tiltak som skal rapporteres årlig. Svein på bildet under har i godt samarbeid med Maritim truck og andre i Sydhavna jobbet med å teste ut andre støydempende løsninger på container hengerne der slagstøyen ofte oppstår. Nå kutter vi trailerdekk og binder de fast med vaiere for å skape en effektiv lyddemping. Resultatene så langt er at alle parter er godt fornøyd. Den mer langsiktige løsningen kan være å ha hengere med demping. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

10 Utslipp til luft (SOx, NOx, svevestøv) Overordna miljømål 2012: Dette kan vi utarbeide og få med i neste ledelsens gjennomgang Det kan knyttes til klimamålet om å kutte 50 % av klimagassutslippene. Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig sjøtransport, 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods Status: Landstrøm prosjektet på Hjortnes med Color Line er en suksess. Vi utreder nå tekniske løsninger og kostnader til landstrøm Vippetangen. Våre egne kjøretøy og utslipp registreres. Vi har en oppgraderingsplan for egne kjøretøy, og elbiler velges ved nyinnkjøp der det er mulig. Forbedringer: Vurdere investeringen på landstrøm. Se på ulike andre løsninger for framtiden. Sette miljøkrav til egne kjøretøyer/utstyr. Vi rapporterer: Klimaregnskap til Miljø og samferdselsbyråden og Bymiljøetaten hvert år. Begge båtene til Color Line går på landstrøm. De er veldig førnøyde og prosjektet ansees som vellykket både av rederiet og byen. Nå utreder vi teknisk løsning og detaljer på kostnader for å kunne tilby landstrøm til cruise og ferger. Utredningen ferdigstilles i mai og havnestyret får en orientering i junimøte. Fra 2015 blir det strengere krav til svovel utslipp fra båtene. Skipstrafikken kan bli flinkere og må planlegge nye skip med lavere utslipp av både svovel og nitrogen for framtiden. Oslo Havn må gjøre vurderinger på hva vi skal tilby og hvordan vi sammen skal gjøre skipsnæringen enda mer miljøvennlig. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

11 Utslipp til grunn/vann Overordna miljømål 2012: Dette kan vi utarbeide og få med i neste ledelsens gjennomgang Relaterte aktiviteter kan knyttes til miljømåla om å ta miljøhensyn i alle aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Pent, rent og ryddig. Langsiktig mål 2030: 40 % flere passasjerer, 50 % mer gods, Miljøvennlig havn og sjøtransport Status: Vi er i gang med å kartlegge oljetankene som finnes i Oslo havn. Vi deltar aktivt i arbeidet med å kartlegge tiltak som skal gi god økologisk tilstand i hele Bekkelagsvassdraget, og vi har et konstruktivt og godt samarbeid med aktørene i oljehavna. Etterkontrollen av dypvannsdeponiet for 2012 viser at tildekkingslaget fungerer som forutsatt. Siste tildekking ved Revierhavna gjøres i Forbedringer: Legge en lav terskel for å rapportere avvik, hendelser på ytre miljø, slik at vi får en status. Avslutte Ren Oslofjord. Få Fagrådet til å ta over miljøovervåkingen i fjorden og deponiet. Få på plass avløpsløsningen for cruiseskip på Søndre Akershuskai i løpet av Vi rapporterer: Ingen årlige rapporter på dette per i dag, annet enn etterkontroll av dypvannsdeponiet som også skal gjøres i Tiltaksanalysen for Bekkelagsbassenget vil kreve årlig rapportering til Fylkesmannen fra og med Oslo Havn har en avtale med Vann og avløpsetaten om å ta imot avløpsvann fra cruiseskip i Løsningen er klar og den bygges i 2013 på Søndre Akershus kai. Dette er i tråd med å redusere forurensende utslipp til sjøen. Charterbåtene kan tømme sitt avløpsvann på land, vi vet per i dag lite om dette gjøres. Dieselutslippet fra Shell i oljehavna, desember 2012, er godt håndtert, og det jobbes nå med en risikovurdering og styrking av det forebyggende arbeidet for å unngå slike utslipp i framtiden. De har per 6. mai 2013 samlet opp liter, som er 53,3 % av utslippet. Grunnen i området vil fortsette å være forurenset i lang tid, men lite er havnet i sjøen. Det ligger oppsamlingslenser i sjøen så lenge som nødvendig, og det hentes opp diesel og oljeprodukter fra ulike brønner på området. Miljøovervåkingen i indre Oslofjord viser at miljøtilstanden er i tråd med forventningene etter Ren Oslofjord prosjektet. Målet vårt er at Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid overtar og gjennomfører miljøovervåkingen i indre Oslofjord fra og med Dette vil da også inkludere oppfølging av dypvannsdeponiet og den generelle økologiske tilstanden i fjorden. Bildet viser Ulf Vidar som fyller på med vann. I 2014 vil han kunne bistå for å ta imot avløpsvannet. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

12 Biologisk mangfold og fremmede arter Overordna miljømål 2012: Dette kan vi utarbeide og få med i neste ledelsens gjennomgang Langsiktig mål 2030: Miljøvennlig og attraktiv havn og by Status: Renhold følger med og fjerner fremmede arter. Vi har kunstige rev. Sammen med BYM skal vi arrangere et seminar om habitat tilpasning knyttet til videre utbygging av Bjørvika. Forbedringer: Engasjere flere i Oslo havn, ved å øke kunnskapen om trua og fremmede arter. Vi har en grøntplan. Kanskje bør den bli en blågrønnplan for å se helheten i forvaltning mellom land, strandsone, kunstige rev, sjøen og vår påvirkning på de artsrike øyene i indre Oslofjord. Vi rapporterer: Bekjempelsesplan og egeninnsats mot fremmede arter til Bymiljøetaten og Fylkesmannen hvert år. I april 2013 oppdaget vi ulovlig hummertegner under kaia på Sjursøya (forsidebildet). Flott hummer så langt inne i fjorden. Hummeren er fredet. Det er lov å fange den i 1.oktober til 30. november. All hummer med rogn skal settes fri. Dette viser at den økologiske tilstanden helt inne i fjorden er forbedret og trua arter er på vei tilbake. Målet er å få flere i dagens oppsyn og tilsynsroller i Oslo havn til å bidra med viktig informasjon, slik at vi kan jobbe mer forebyggende på ytre miljø. Bilder under viser parkslirekne, busken dere ser i bakgrunnen, som er utrolig seigliva og vanskelig å bli kvitt. Odd på renhold har en plan om hvordan vi kan forsøke å bli kvitt denne før den sprer seg mer utover i randsonen og badeplassen på Ormsund. Dette er et viktig arbeid for å unngå at svartelisteartene sprer seg videre innover i landet, og ut på de artsrike øyene i Oslofjorden. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

13 Estetikk og kulturminner Overordna miljømål: Dette kan vi utarbeide og få med i neste ledelsens gjennomgang Langsiktig mål 2030: Attraktiv by. Status: Vi har en kulturminneplan og en plan om universell utforming. Dette er verktøy vi kan bruke videre i vårt arbeid med estetikk i Byhavna og Sydhavna. Forbedringer: Havnepromenaden, buffersoner, og egne bygg og anlegg er en del av byen. Vi tar estetiske hensyn. Buffersonene bør sees på som en del av en framtidig blågrønn plan. Vi rapporterer: Byantikvaren, EBY, PBE gjennom ulike planprosesser. Estetikk og kulturminner er en del av vår påvirkning på ytre miljø. Oslo havn er en viktig del av Fjordbyen. Vi skal bidra til å dele det maritime særpreget med resten av byen. Konkret påvirkning på ytre miljø vil også alle byutviklingsprosjektene ha, både med tanke på miljøkrav til utbygger i tråd med Overordna miljøoppfølgingsprogram (OMOP). Vi har spennende diskusjoner med ulike etater om framtidig bruk av Grønn Areal Faktor (GAF). Vi må vurdere om GAF kanskje skal bli et verktøy også i vår framtidig blågrønne plan for egne arealer og ikke minst for framtidig buffersoner og ferdig utvikla byområder som Bjørvika og Fillipstad. Bildet under der både Julio og krana i bakgrunn viser muskler. Det er mye i vår havnedrift som kan bidra til å gi fjordbyen Oslo et eget særpreg. Alle bildene Lars Finholth, som jobber på lageret, har tatt som utsmykker den nye garasjen på Sjursøya er et godt eksempel på det. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013... 3 Overordna miljø og HMS-mål

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer