LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON"

Transkript

1 LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

2 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON ORGANISASJONSTILHØRIGHET LOS FORBUNDSSTRUKTUR LOS SOMMERPATRULJE LOS LOKALORGANISASJON REKRUTTERING INNMELDINGSSKJEMA REKRUTTERING OG ORGANISASJONSBYGGING I BEMANNINGSBRANSJEN MEDLEMSFORDELER KOLLEKTIVE FORSIKRINGER LO FAVØR MEDLEMSFORDELER STIPENDORDNINGER MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING KURSTILBUD OG KURSINNHOLD STØNADSREGLER EIERSKAP - SØRMARKA AVDELINGENE AVDELINGSSTRUKTUR AVDELINGSLEDERFORUM PSYKOLOGTJENESTE FOR TILLITSVALGTE KOMPETANSE INFORMASJON INFORMASJON GENERELT PROFILERING VELKOMSTMATERIELL KLASSEKAMPEN MAGASINET ADMINISTRATIVE FORHOLD FORHOLDET MELLOM DISTRIKTSKONTOR OG AVDELINGENE KONTORFELLESSKAP SAKSBEHANDLING AV AVTALEFORHOLD OPPGAVEFORDELING I FANE SAKSBEHANDLER- OG ARKIVSYSTEM DIPLOM OVERSETTELSER ANSETTELSER OG ANSATTE UNGDOMSKONTAKTER ANSETTELSER I FORBUNDET SLUTTPAKKER FELLESFORBUNDETS INTERNE LØNNSSYSTEM - HONORAR FOR STYREVERV ANDRE FORSLAG ORGANISASJON AVDELINGENES ANDEL AV FORBUNDET KAPITALAVKASTNING TARIFF-/BRANSJERÅD BEDRIFTSBESØK UNGDOMSARBEID... 93

3 stilhørighet LOs forbundsstruktur F-2001 Avd. 7 - Vestfold Forbundsløst LO: Vi foreslår at Fellesforbundet skal ta initiativ til en organisasjonsdebatt hvor forbundsløst LO er tema. Vi ser en økende tendens blant Forbundene i LO som slår seg sammen. Dette kan være fornuftig, men ofte resulterer dette i at foreningene lokalt blir større og får større organisasjonsområde, som gjør at medlemmene blir skadelidende når deres forening ikke lenger har noen tilknytning i deres nærområde eller i nærmeste by, kanskje ikke engang i eget fylke. Vi mener derfor at løsningen til en bedre organisasjonsstruktur i LO vil være et forbundsløst LO. Vi foreslår derfor at Fellesforbundet tar initiativ til en ny organisasjonsdebatt i LO F-2002 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for lik kontingent for alle forbund i LO-familien. Enkelte forbund konkurrer mot hverandre om medlemmene i noen organisasjonsområder, blant annet brukes kontingentforskjeller som argument. I og med at Fellesforbundet har frontfagene samt i mange andre saker også er i front vil det være knyttet kostnader til dette som de fleste andre forbund ikke har. Det er svært urimelig at andre forbund som har lavere kostnader fordi de ikke er frontfag - skal konkurrere om medlemmer i våre organisasjonsområder på grunnlag av kontingentforskjeller. Lik kontingent for alle LO-forbund vil gjøre det enklere å informere om kontingent og fjerner «konkurranse»fordelen for enkelte forbund, samt at det vil bli enklere å administrere for alle som er involvert i arbeidet med kontingenttrekk. Istedenfor å konkurrere LO-forbundene imellom må ressursene styres inn mot å organisere de som ikke er medlemmer i et LOforbund. F-2003 Avd Ringsaker Fellesforbundet må intensivere arbeidet for et forbundsløst LO. Tiden er overmoden for virkelig å sette dette spørsmålet på dagsorden. På bakgrunn av dette, mener avd 103 at Fellesforbundet må intensivere jobben med å få til et forbundsløst LO. Vi får stadig vekk spørsmål om hvilket forbund medlemmer skal være tilsluttet. En større vertikal organisering av avtaler innenfor den enkelte virksomhet vil

4 4 kunne fjerne mange usikkerhetsområder, samt styrke de organisertes forhandlingsposisjon. Avdelinger innenfor enkelte forbund har blitt for små til å bistå klubber og enkelt medlemmer i et samfunn hvor de store arbeidsplassene med sterke fagforeningsmiljøer gradvis blir borte. Flere og flere forbund løser dette med å slå sammen avdelinger til regionale avdelinger, noe som resulterer i at den geografiske avstanden ut til medlemmene blir stor og følelsen av LO-tilhørigheten blir borte. Selv innenfor Fellesforbundet ser vi at avdelinger får et stort geografisk nedslagsfelt, noe som er en konsekvens av at avdelingene må ha en stor nok medlemsmasse til å ha egne ansatte. Ett forbundsløst LO kan ha serviceavdelinger ute i den enkelte kommune/ mindre geografiske områder, med ansatte som kan bistå klubber og medlemmer på en langt bedre måte enn i dag. Det vil også gi et likeverdig tilbud til alle LO medlemmer, samt en mulighet til å bygge opp et faglig og sterkt desentralisert støtteapparat. F-2004 Avd Fellesforbundet Strid om organisasjonsretten i enkelte bransjer. Medlemmene taper i de ulike forbunds kamp om disse. Vi ser til stadighet at vi sloss om medlemmer i ulike bransjer. LOs organisasjonskomite har hendene fulle med å avgjøre hvilket forbund som har organisasjonsretten til hvem. Forslag: Fellesforbundet skal i landsmøteperiode innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi med tanke på sammenslåing med disse forbund F-2005 Avd Glåmdal Fagforening Fellesforbundet må jobbe for å få til et LO i system som virker, - på tvers av forbundene. F-2006 Avd Malernes Forening Tema: Egen organisasjon Strid om organisasjonsretten i enkelte bransjer. Fellesforbundet skal i landsmøteperiode innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi med tanke på sammenslåing med disse forbund Medlemmene taper i de ulike forbunds kamp om disse. Vi ser til stadighet at vi sloss om medlemmer i ulike bransjer. LOs organisasjonskomite har hendene fulle med å avgjøre hvilket forbund som har organisasjonsretten til hvem.

5 5 Oppsummering: Det er forslag fra avdeling 7, 9, 103, 250, 647 og 764. Avd. 7 og 103 fremmer forslag om å ta initiativ til ny organisasjonsdebatt og et forbundsløst LO. Avd. 250 og 764 fremmer forslag om at forbundet skal innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi om sammenslåing. Avd. 647 har forslag om at Fellesforbundet må jobbe for å få til et LO-system som virker på tvers av forbundene. Avd. 9 fremmer forslag om at det skal arbeides for å innføre lik kontingent for alle forbund i LO-familien. Representantskapets vurdering: I forkant av LO-kongressen i 1993 ble det gjennomført en omfattende debatt om LOs organisasjonsstruktur. Fellesforbundet fremmet til denne kongressen forslag om et forbundsløst LO. I forkant av LO-kongressen i 2005 ble det igjen foretatt en større utredning om LOs organisasjon, hvor deler av utredningen omhandlet forbundsstrukturen i LO. På LO-kongressen i 2009 ble det og fremmet forslag om å gjennomføre en ny organisasjonsdebatt i LO. Disse forslagene ble ikke tiltrådt. På LO-kongressen i 2013 ble følgende forslag vedtatt: Kongressen ber sekretariatet om å iverksette et arbeid med en helhetlig gjennomgang av LOs organisasjon og administrasjon med sikte på å styrke LOs koordinerende rolle slik det framkommer i formålsparagrafen. Hensikten er å bygge en organisasjon med ennå større kraft på alle nivåer. I en slik gjennomgang skal det legges grunnleggende vekt på at LOs fremste oppgave er å samordne forbundenes arbeid. Sekretariatet må derfor vurdere alle møtepunkter og koordinere fora mellom forbundene og LO, samt utvalg og administrative ressurser lokalt, regionalt og sentralt, for å avklare om LO er organisert på en slik måte at de samlede ressursene, herunder økonomi, i LO og forbundene brukes på en måte som er optimal i forhold til formålsparagrafen. Kongressen ber videre om at sekretariatet fram til neste kongress foretar en grundig gjennomgang av LOs lokalorganisasjon og LOs vedtekter med sikte på å tilpasse lokalorganisasjonen og vedtektene til dagens arbeidsliv og den generelle samfunnsutviklingen.» LOs sekretariat har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter blant forbundene. Arbeidet ble igangsatt i 2014 og vil bli fulgt opp frem til LO-kongressen i Siden kongressen i 2013 har LO fått to nye forbund - Norsk Cockpitforbund og Norsk Kabinforening. Selv om to nye forbund har kommet til, så har utviklingen gjennom flere år gått mot færre og større forbund i LO. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette. Fellesforbundets landsmøter har tidligere støttet intensjonen om å utvikle et slagkraftig forbund innenfor privat næringsliv, men har samtidig sagt at en slik utvikling er avhengig av at det er flere forbund som er enige om det samme. Forbundsledelsen mener at det fortsatt bør arbeides for en utvikling der flere av forbundene innenfor privat sektor slår seg sammen. En slik ønsket utvikling er det forbundene selv som må ta initiativ til og styre

6 6 LO-forbundene har i dag full suverenitet til å fastsette egen kontingentordning for sine medlemmer. Representantskapet ser det som lite formålstjenlig at forbundet skal ta initiativ til åendre denne suvereniteten. I den sammenheng vises det til at forbundets avdelinger selv kan innføre høyere kontingentsats enn det som er fastsatt i forbundets vedtekter. Innføring av lik kontingent i LO-familien vil etter representantskapets vurdering vanskelig la seg gjennomføre med mindre det etableres et forbundsløst LO. Representantskapet foreslår at forslagene om LOs forbundsstruktur sees i sammenheng med behandlingen av forslagene til LO-kongressen i I-2007 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 7, 103, 250, 647 og 764 oversendes forbundsstyret og tas med i forbindelse med behandling av forslagene til LO-kongresssen i Forslaget fra avd. 9 tiltres ikke LOs sommerpatrulje F-2008 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for at LOs sommerpatrulje fullfinansieres av LO eksempelvis basert på x antall øre pr. medlem pr. fylke som gjør at det er økonomi til å ha inntil en deltaker pr yrkesaktive medlemmer fordelt på forbundene etter medlemsantall. I dag virker det noe uklart hvem som skal betale hva i forbindelse med LOs sommerpatrulje. I hvert fall har vi i Aust-Agder hvert år diskusjoner med LOs distriktskontor om fordelingen av kostnader. LOs sommerpatrulje er et felles arrangement for alle forbundsområder i regi av LOs distriktskontor. Det enkleste og ryddigste er at LOs distriktskontor administrerer og bekoster sommerpatruljen i sin helhet. Dette vil være ressursbesparende i form av at en slipper diskusjoner om hvem som skal betale hva og administrere internfakturering og kostnadsfordeling. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 9 om at deltakelse på LOs sommerpatrulje fullfinansieres av LO. Representantskapets vurdering: Sommerpatruljen er den største faglige aktiviteten for ungdom gjennomført av LO, og koordineres gjennom LOs distriktskontor i fylkene. Sommerpatruljen startet i 1985 og i fjor deltok i overkant av 600 tillitsvalgte og unge medlemmer på landsbasis. I overkant av virksomheter ble besøkt. LO legger i planlegging og gjennomføring opp til et sterk lokale deltakelse, der forbundenes lokale organisasjonsledd inviteres. Det er i tillegg opp til hver enkelt organisasjon om de skal delta, og hvor mange personer de skal delta med. LO dekker i dag store kostnader vedrørende sommerpatruljen, bl.a. administrasjon av patruljen,

7 7 effekter, nødvendig opplæring og uniformering av patruljedeltakerne. Tapt arbeidsfortjeneste, reise og oppholdsutgifter dekkes i prinsippet av deltakende avdeling. Representantskapet er av den oppfatning av LOs sommerpatrulje er og må forbli et spleiselag mellom de deltakende avdelingene og LO. For at avdelingene skal ha et eierskap til aktivitetene og kunne være med å prioritere hvilke områder som skal besøkes, er det viktig at de økonomiske forpliktelsene ved en frivillig deltakelse også dekkes av de deltakende avdelingene. I-2009 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget tiltres ikke LOs lokalorganisasjon F-2010 Avd. 7 - Vestfold LOs lokalorganisasjoner LO sine Lokalorganisasjoner må styrkes og bestå i LO sine vedtekter som LO sine lokale grunnorganisasjoner for LO. Forbundenes lokale avdelinger velger representanter i hht antall medlemmer til sine respektive lokalorganisasjoner og får innflytelse via forslag og valgte representanter til lokalorganisasjon sitt årsmøter og ved valg av styre og utvalg i LO sin lokalorganisasjon. Mange tillitsvalgte er representanter og innvalgt i LO lokalorganisasjoner som medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet. Som et lite bilde på lokalorganisasjonenes styrke og nærhet til medlemmer og lokale tillitsvalgte er den politiske streiken og rekruttering og engasjerte lokale organisasjoner i januar 2015, der LO så for seg ca 8 steder for markering utenfor Oslo, men det reelle tallet ble nærmere 200 slike markeringer. I Vestfold var det 5 slike lokale markeringer med ca 3000 streikende, noe som ville vært umulig uten aktive lokalorganisasjoner for LO. LO lokalorganisasjon utgjør et viktig lokalt organisasjonstilbud for lokale tillitsvalgte og er viktigere enn noensinne i forhold til lokal faglig aktivitet i en situasjon der mange forbund sentraliserer sine lokale fagforeninger til store avdelinger med medlemmer og medlemsbedrifter fordelt på mange kommuner og flere fylker.

8 8 F-2011 Avd Søndre Vestfold Fagforening LO organisasjon Fellesforbundet må jobbe for at LO som organisasjon skal bestå lokalt som i dag, med samme representasjon osv. LOs lokalorganisasjon utgjør et viktig lokalt organisasjonstilbud for lokale tillitsvalgte og er viktigere enn noensinne i forhold til lokal faglig aktivitet i en situasjon der mange forbund sentraliserer sin lokale fagforeninger til store avdelinger med medlemmer og medlemsbedrifter fordelt på mange kommuner og flere fylker. Den politiske streiken i januar 2015, der LO så for seg ca 8 steder for markering utenfor Oslo, mens det reelle tallet ble nærmere 200 slike arrangementer. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 7 og 34. Avd. 7 fremmer forslag om å styrke LOs lokalorganisasjon. Avd. 34 fremmer forslag om at LOs lokalorganisasjon skal bestå som organisasjonsledd som i dag. Representantskapets vurdering: Det vises til representantskapets vurdering i kap LOs forbundsstruktur vedrørende arbeidet med en helhetlig gjennomgang av LOs organisasjon. Gjennomgangen skal også omfatte LOs lokalorganisasjon og LOs vedtekter med sikte på å tilpasse lokalorganisasjonen og vedtektene til dagens arbeidsliv og den generelle samfunnsutviklingen. Representantskapet foreslår at forslagene om LOs forbundsstruktur sees i sammenheng med behandlingen av forslagene til LO-kongressen i I-2012 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene oversendes forbundsstyret og tas med i forbindelse med behandling av forslagene til LO-kongresssen i Rekruttering Innmeldingsskjema F-2013 Avd Fellesforbundet Oppdatert innmeldingsskjema på nett. Forbedre innmeldings skjema på nett slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført.

9 9 Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2014 Avd Fellesforbundet Tema: Egen organisasjon Forbedre innmeldings skjema på nett slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2015 Avd Fellesforbundet Trondheim Innmeldingsskjema. innmeldingsskjema på nett må forbedres slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2.

10 10 Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2016 Avd Trondheim Bygning Innmeldingsskjema. Innmeldingsskjema på nett må forbedres slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 12, 250, 765 og 768. Alle avdelingene ønsker en endring av "Innmeldingsskjema" på nettsidene til forbundet. Endringen gjelder et eget felt som skal gjelde for elever, studenter og lærlinger, hvor de skal oppgi slutt dato for sine studier. Representantskapets vurdering: Representantskapet viser til at forbundet allerede har igangsatt arbeidet med å gjøre de endringene som avdelingene foreslår. Forslagene fra avdelingene anses derfor ivaretatt. I-2017 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene anses ivaretatt i det arbeid forbundet har satt i gang.

11 Rekruttering og organisasjonsbygging i bemanningsbransjen F-2018 Avd Fellesforbundet Avdelingene må styrkes for bedre å hjelpe medlemmer hvor det finnes tariffavtale, men hvor det ikke er klubb. Mange bemanningsselskap har i dag tariffavtale, men i praksis ikke klubb. F-2019 Avd Oslo Bygningsarbeiderforening Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2020 Avd Byggfag Drammen - Bærum Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2021 Avd Stavanger Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig rekrutteringsarbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2022 Avd Malernes Forening Tema: Arbeidsliv Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og

12 12 ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 65, 603, 614, 730 og 764. Fire av forslagene er likelydende og foreslår bl.a. at forbundet må prioritere arbeidet med organisering i bemanningsbransjen. Det er et forslag som går på at avdelingene må styrkes for i større grad å ivareta medlemmer i bemanningsbransjen uten fungerende tillitsvalgtapparat. Representantskapets vurdering: Forbundet har hatt rekruttering i bemanningsbransjen som en av de priorterte oppgavene hvert år hele landsmøteperioden. Mange avdelinger har nedlagt et betydelig arbeid på dette feltet. Rekruttering og organisasjonsbygging i bemanningsbransjen er viktig for å få kontroll på lønns- og arbeidsvilkårene i de bransjene der innleie blir brukt i stor skala. I rekrutterings- og organisasjonsarbeidet i disse bransjene møter man ofte forhold som krever en annen tilnærming enn i andre deler av arbeidslivet. Representantskapet støtter intensjonen i forslagene om å styrke arbeidet med rekruttering og organisasjonsbygging innenfor bemanningsbransjen. Det bør vurderes om det vil være nødvendig å utvikle felles strategi for dette arbeidet, basert på de erfaringene som er gjort. I-2023 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres. 2.3 Medlemsfordeler Kollektive forsikringer F-2024 Avd. 1 - Oslo-Akershus Kollektive forsikringer: Advokatforsikring andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger.

13 13 F-2025 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening Fellesforbundet må få inn en advokatforsikring i forsikringene som følger våre medlemmer. Flere andre forbund i LO har en advokatforsikring i tilbudet til sine medlemmer. Samfunnet i dag, innebærer mer kontakt med advokater. F-2026 Avd. 7 - Vestfold Fellesforbundet innfører kollektiv reiseforsikring i medlemskapet. Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2027 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for at det innføres flere medlemsforsikringer (eksempelvis advokatforsikring/reiseforsikring). Og at en vurderer finansieringen av dette med en egen forsikringskontingent. F-2028 Avd Fellesforbundet Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. F-2029 Avd Sogn og Fjordane Fagforening Forbundsavtalte forsikringer Fellesforbundets medlemmer har pr. i dag 3 forbundsvise forsikringer inkludert i medlemskapet. Dette er gode forsikringer og fungere gjerne også som et rekrutteringsverktøy. Medlemskapet i seg selv kan også ses på som en forsikring i arbeidslivet. Mange medlemmer trenger til tider også hjelp i saker angående privatlivet. I noen tilfeller trenger medlemmer også juridisk eller rettslig hjelp privat. I LO-favør programmet får medlemmene tilbud om å tegne egen advokatforsikring gjennom Help- Advokatforsikring. Denne forsikringen koster kr. 149,- pr. måned når den er tegnet individuelt. Det er flere Forbund som har tegnet denne forsikringen kollektivt. Når denne forsikringen tegnes kollektivt på forbundsnivå koster den pr. d.d. kr. 55,- pr. mnd. pr. deltaker. Det er en del kostnader i å tillegge en ekstra forsikring. Dette kan løses ved at deltakerne på en kollektiv ordning blir tillagt et tillegg til kontingenten. Alternativt er at det blir en obligatorisk kollektiv forsikring der medlemskontingenten til forbundet økes.

14 14 F-2030 Avd Raufoss Jern og Metall Forslag: At forbundsstyret nedsetter et bredt sammensatt forsikringsutvalg. Økonomisk må eventuelle forsikringsordninger være selvfinansierende og må over tid ikke gå ut over forbundets økonomi. Eventuelle ordninger må kunne finansiere sin egen administrasjon. Forsikringsordninger må ha minst mulig administrasjon. Forbundstyret lager retningslinjer for dette. Forsikringene kan bestå av frivillige pakker, men bør inneholde reiseforsikring. Forsikringsutvalget bør være bredt sammensatt. Spesielt bør medlemsavdelingen være representert. Forbundstyret lager retningslinjer for dette. Forsikringsordninger må kunne tilpasses Fane 2 systemet Forsikringsutvalget utreder konsekvenser ved forskjellige forsikringer og leverer anbefalinger til forbundstyret. Forbundstyret vurderer om det kreves Landsmøtevedtak. Forbundsstyret kan be utvalget om å gjøre utredninger. Utvalget kan også på egenhånd utrede forsikringsordninger. Gode forsikringer er noe mange medlemmer er opptatt av. F-2031 Avd Stavanger og omegn Advokatforsikring. LO favør kan tilby en advokatforsikring til medlemmene der en kan få advokathjelp til private saker. Denne forsikringen kan medlemmene tegne selv igjennom LO Favør men det er og forbund og klubber som har tegnet forsikring for alle medlemmene sine slik at den ligger inne i de medlemsfordelene de tilbyr sine medlemmer. Pr i dag er det 9 forbund som har tegnet denne forsikringen for sine medlemmer. Ved at en tegner en slik forsikring kollektivt tilbyr LO favør den til en rimeligere månedspris enn ved at den enkelte betaler den selv. Fellesforbundet avdeling 25 har erfaring med at det er mange som har bruk for advokat i private saker og at den advokatforsikringen LO favør tilbyr er en god hjelp for de som har den. Vi mener derfor at Fellesforbundet må tegne denne forsikringen for alle sine medlemmer og legge den inn i medlemsfordelene en har ved å være organisert i Fellesforbundet. Vi tror og en utvidelse av medlemsfordelene med en slik forsikring kan være med å gjøre at flere organiserer seg. F-2032 Avd Østfold Fagforening Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til

15 15 en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. F-2033 Avd. 30 Drammen og omegn Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2034 Avd Sunnmøre Medlemsfordeler. LO-favørs advokatforsikring skal ligge i den obligatoriske forsikringsordninga til medlemmane. F-2035 Avd Søndre Vestfold Fagforening Kollektiv reiseforsikring Fellesforbundet innfører kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2036 Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening LO Favør forsikringer Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet. Begrunnelse for forslaget: Flere goder gjennom LO favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Reiseforsikring inkludert i medlemskapet er en god ting. Vi reiser mer enn noen gang, dette gjelder også medlemmer av forbundet. F-2037 Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening LO Favør advokatforsikring Fellesforbundet inngår Advokatforsikring i medlemskapet. Begrunnelse for forslaget: Flere goder gjennom LO favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Advokatforsikring inkludert i medlemskapet er en god ting. Dette er en trygghet for våre medlemmer som trenger bistand utover arbeidsrettslige ting.

16 16 F-2038 Avd Fellesforbundet Vestfold Nord Forsikringsavtaler i Fellesforbundet Fellesforbundet bør gå inn for å få til en kollektiv og god avtale om advokatforsikring og reiseforsikring. Reiseforsikring gjennom LO favør reise og medlemskapet treffer mange medlemmer og vil bli sett på som en positiv gode i medlemskapet. Advokatforsikring «Help» kan hjelpe medlemmer med private anliggender, og tillitsvalgte får en del spørsmål om LO kan hjelpe i så måte. F-2039 Avd Kragerø og Omegn Fagforening Få reiseforsikring og Hjelp advokatforsikring inn som en del av medlemsfordelene. F-2040 Avd Nord-Rogaland Kollektiv advokatforsikring. Vi får flere og flere henvendelser fra våre medlemmer når det gjelder advokat til privatbruk. Flere forbund i LO familien har i dag inngått kollektiv avtale med HELP forsikring. Dette er en forsikring som i dag koster 149,- pr måned. Tror en slik forsikring vil være veldig positiv for våre medlemmer. Prisen dersom forbundet inngår den kollektivt vil være ca. 60 kr. mnd. Forslag til landsmøte 2015: Fellesforbundet inngår forhandling om kollektiv avtale om advokatforsikring som kan inngå i medlemskapet. Ordningen bør være frivillig for medlemmene, og utenom den ordinære kontingenten. Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater, enten du ønsker hjelp med en avtale eller andre juridiske dokumenter, eller svar på juridiske spørsmål. Advokathjelp er enda viktigere for å forebygge konflikter enn for å løse dem. Blir det allikevel en konflikt vil HELPs advokater kjempe for den best mulige løsningen i din sak. Om nødvendig tas saken din hele veien gjennom rettssystemet til dom foreligger. Du betaler ingen timepris når du trenger juridisk bistand fra HELP. Du er også sikret dekning av motpartens saksomkostninger ved tap. Mange LO-forbund har allerede tegnet kollektiv avtale med HELP for å sikre sine medlemmer juridisk trygghet i privatlivet. For 149 kroner måneden får du: Dekket alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken. Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året. Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha.

17 17 F-2041 Avd Halden Fagforening Fellesforbundet må få inn en advokatforsikring i forsikringene som følger våre medlemmer. Flere andre forbund i LO har en advokatforsikring i tilbudet til sine medlemmer. Samfunnet i dag, innebærer mer kontakt med advokater. F-2042 Avd Fellesforbundet Jæren Reiseforsikring og eventuelt advokatforsikring vurderes inkludert i medlemskapet, gjerne finansiert med bruk av en større del forbundets avkastinger til drift. F-2043 Avd. 95 Kongsberg Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2044 Avd Fellesforbundet Medlemsforsikringer De fleste av de andre LO forbund har innført andre forsikringer i tillegg til de Fellesforbundet i dag har. Vi ser en utfordring i å beholde medlemmer som ligger i gråsonen i forhold til medlemstilhørighet. Vi opplever i dag at enkelte av disse velger for eksempel FLT i stedet for Fellesforbundet dersom de har en stilling som innebærer noe lederskap. Reiseforsikringen bør inn i medlemskapet som en kollektiv ordning. F-2045 Avd Fellesforbundet Østfold Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort.

18 18 Oppsummering: Det er forslag fra avd. 1, 2, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 34, 43, 50, 57,75, 91, 95, 576, og 851. Forslagene går ut på at forbundet enten skal innføre ny kollektiv advokatforsikring og/eller kollektiv reiseforsikring. Representantskapets vurdering: Flere forbund har den senere tid innført nye kollektive forsikringer som Help avdokatforsikring og reiseforsikring. Disse forbundene har hatt mulighet til å gjøre dette da de har et todelt kontingentsystem. Det vil si at de har en prosentandel som er organisasjonskontingent og tillegg til det en fast forsikringsdel som er et fast krone beløp. Den faste delen reguleres i takt med prisregulering fra forsikringsselskapene hvert år. Begge deler blir trukket av medlemmenes lønn gjennom trekkordninger på bedriftene. En advokatforsikring koster som individuell forsikring ca kroner pr. år, som kollektiv forsikring koster den kr 660 pr. år. Kostnadene til en advokatforsikring blir under ulike forutsetninger og basert på antall medlemmer pr følgende: Antall Premie Årlig per mnd. per år kostnad Totalt Yrkesaktive Standard reiseforsikring for medlemmer under 61 år koster som indivduell forsikring kr 1 314,- pr. år, som kollektiv kr 660,- pr. år. For medlemmer over 61 år er premien kr 810,-. Topp reiseforsikring for medlemmer under 61 år koster som individuell forsikring kr 1 716,- pr. år, som kollektiv kr 934,- pr. år. For medlemmer over 61 år er årspremien kr Den høyere premien for medlemmer over 61 år er ikke hensyntatt i beregningene av de årlige kostnadene. Kostnadene for forbundet under ulike forutsetninger framkommer i tabellen under: Antall Premie per år Årlig kostnad Standard Topp Standard Topp Totalt Yrkesaktive Kostnadene ved reiseforsikring og advokatforsikring er betydelige og Fellesforbundet har ingen mulighet til å dekke slike kostnader over drift innenfor rammen av dagens kontingentinngang. Dersom forbundet skal kunne tilby sine medlemmer flere kollektive forsikringer så må dagens kontingentsystem endres til en todeling av kontingenten. I-2046 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke.

19 LO Favør medlemsfordeler F-2047 Avd Søre Sunnmøre LO Favør. Fellesforbundet skal arbeide for å forbetre LO Favør konseptet I staden for å stadig innføre fleire midt på treet LO Favør fordelar, må dei fordelane som allereie ligg der i dag forbetrast. For eksempel er det altfor stor forskjell mellom kva LO kan tilby sine medlemmar av hotelltilbod i forhold til COOP. LO må verte meir profesjonelle i forhandlingar om medlemsfordelar i LO Favør. Sjølv om de største medlemsfordelane ligg i bistanden som forbundet og avdelingane gir medlemmane i kvardagen og gjennom tariffavtaler, er det eit stort pluss at vi i rekrutteringssamanheng har litt ekstra å tilby gjennom LO Favør. F-2048 Avd Sandnes og Omegn Medlemskapet utvides med flere LOfavør-produkter, og LOfavør-produktene gjøres valgfrie med egen betaling. Enkelte andre fagforbund som vi konkurrerer med har en egen fagforeningsdel og en «frivillig» forsikringskontingent/dekning. F-2049 Avd Kragerø og Omegn Fagforening Single og aleneboende bør slippe egenandel på innboforsikring og fritidsforsikring, slik som gifte og samboere. F-2050 Avd Fellesforbundet Jæren LO Favør Det arbeides for å bedre forsikringene i medlemskapet, og innen LO Favør. Egenandelene må holdes på et minimum, våre forsikringer skal være klart best på alle områder. F-2051 Avd Fellesforbundet Jæren Rabattordninger på bensin(opprettes), strøm, reiser m.m. må forbedres. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 29, 44, 55, og 91. Representantskapets vurdering: Forslagene går i hovedtrekk ut på at forbundet skal arbeide med å forbedre fordelene i LO Favør, at det skal bli flere produkter og forsikringer, at egenandel blir mindre og at rabattordninger på bensin innføres.

20 20 LO og forbundene eier og drifter Lofavør gjennom Fellesutvalget. Fellesutvalget er det øverste organ hvor alle beslutningene tas. Utvalget består av en representant fra hvert forbund samt administrasjonen i LO Favør. Strategien for LO Favør i perioden er å øke kunnskapen blant medlemmene om fordelsprogrammets innhold. Bærebjelken i konseptet går ut på at medlemmene skal oppleve og føle trygghet i privatlivet. Produktene skal være fra seriøse leverandører som leverer kvalitet og konkuransedyktige produkter og hensynet til etikske retningslinjer og miljø skal være ivaretatt. Sistnevnte er hovedårsaken til at Shell avtalen ble sagt opp i Fellesforbundet er representert i de to underkomiteene under Fellsutvalget, Bankog forsikringskomiteen og Leverandørkomiteen. Begge komiteene skal i perioden gå gjennom alle produkter og avtaler som ligger i konseptet. Avtalene skal reforhandles og forbedres. Avtaler som ikke gir gode nok fordeler eller rabatter skal sies opp og nye produkter vurderes. Alle forbundets medlemmer står i dag fritt til å tegne eller inngå individuelle avtaler på de forsikringene og medlemsfordelene som ligger i konseptet i dag. Egenandel på kollektiv hjem har vært til behandling ved siste revisjon/gjennomgang av vilkår. Her ble det tatt inn nye bestemmelser for elever og studenter. I de tilfeller flere personer i samme hustand/bokollektiv har LO Favør kollektiv hjemforsikring fratrekkes det egenandel ved skader, med unntak av rettshjelp. Når det er flere medlemmer i LO i samme husstand betales det forsikringspremie for alle medlemmene. Dette henger sammen med at ordningen er kollektiv og ikke valgfri for det enkelte medlem. Kollektiv Hjem sikrer at den forsikrede skal kunne gjenskaffe det som ble tapt ved skade. Skaden vil altså koste like mye uavhengig av om det er ett eller flere medlemmer som opplever skaden. Det var slik sett vanskelig å finne en annen mulig fordel enn egenandelens nivå når det i sin tid skulle gis en fordel til "dobbeltforsikrede" medlemmer. I-2052 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene anses dekket i forbundets nåværende arbeid med markesføring og videreutvikling av medlemsfordeler gjennom sin deltagelse i de ulike komiteene i LO Favør-konseptet Stipendordninger F-2053 Avd Sandnes og Omegn VTA medlemmer må bli omfattet av samme støtteordning som andre overenskomstområder i FF som ikke har rettigheter i LOs Utdanningsfond. F-2054 Avd Mandal Fagforening Stipend Opprette en stipendordning til de som må eller ønsker å ta fagbrev.

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Øvrige forslag Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Saklistas pkt 7.1 Innkomne forslag Forslag nr: 7.1.1 Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må arbeide aktivt for at alle arbeidsgivere gjennomfører orienteringer

Detaljer

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 6 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_6.indd 1 LO Media 2011 Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk Organisering for velferd og verdiskaping 30.06.11

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer