LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON"

Transkript

1 LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

2 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON ORGANISASJONSTILHØRIGHET LOS FORBUNDSSTRUKTUR LOS SOMMERPATRULJE LOS LOKALORGANISASJON REKRUTTERING INNMELDINGSSKJEMA REKRUTTERING OG ORGANISASJONSBYGGING I BEMANNINGSBRANSJEN MEDLEMSFORDELER KOLLEKTIVE FORSIKRINGER LO FAVØR MEDLEMSFORDELER STIPENDORDNINGER MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING KURSTILBUD OG KURSINNHOLD STØNADSREGLER EIERSKAP - SØRMARKA AVDELINGENE AVDELINGSSTRUKTUR AVDELINGSLEDERFORUM PSYKOLOGTJENESTE FOR TILLITSVALGTE KOMPETANSE INFORMASJON INFORMASJON GENERELT PROFILERING VELKOMSTMATERIELL KLASSEKAMPEN MAGASINET ADMINISTRATIVE FORHOLD FORHOLDET MELLOM DISTRIKTSKONTOR OG AVDELINGENE KONTORFELLESSKAP SAKSBEHANDLING AV AVTALEFORHOLD OPPGAVEFORDELING I FANE SAKSBEHANDLER- OG ARKIVSYSTEM DIPLOM OVERSETTELSER ANSETTELSER OG ANSATTE UNGDOMSKONTAKTER ANSETTELSER I FORBUNDET SLUTTPAKKER FELLESFORBUNDETS INTERNE LØNNSSYSTEM - HONORAR FOR STYREVERV ANDRE FORSLAG ORGANISASJON AVDELINGENES ANDEL AV FORBUNDET KAPITALAVKASTNING TARIFF-/BRANSJERÅD BEDRIFTSBESØK UNGDOMSARBEID... 93

3 stilhørighet LOs forbundsstruktur F-2001 Avd. 7 - Vestfold Forbundsløst LO: Vi foreslår at Fellesforbundet skal ta initiativ til en organisasjonsdebatt hvor forbundsløst LO er tema. Vi ser en økende tendens blant Forbundene i LO som slår seg sammen. Dette kan være fornuftig, men ofte resulterer dette i at foreningene lokalt blir større og får større organisasjonsområde, som gjør at medlemmene blir skadelidende når deres forening ikke lenger har noen tilknytning i deres nærområde eller i nærmeste by, kanskje ikke engang i eget fylke. Vi mener derfor at løsningen til en bedre organisasjonsstruktur i LO vil være et forbundsløst LO. Vi foreslår derfor at Fellesforbundet tar initiativ til en ny organisasjonsdebatt i LO F-2002 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for lik kontingent for alle forbund i LO-familien. Enkelte forbund konkurrer mot hverandre om medlemmene i noen organisasjonsområder, blant annet brukes kontingentforskjeller som argument. I og med at Fellesforbundet har frontfagene samt i mange andre saker også er i front vil det være knyttet kostnader til dette som de fleste andre forbund ikke har. Det er svært urimelig at andre forbund som har lavere kostnader fordi de ikke er frontfag - skal konkurrere om medlemmer i våre organisasjonsområder på grunnlag av kontingentforskjeller. Lik kontingent for alle LO-forbund vil gjøre det enklere å informere om kontingent og fjerner «konkurranse»fordelen for enkelte forbund, samt at det vil bli enklere å administrere for alle som er involvert i arbeidet med kontingenttrekk. Istedenfor å konkurrere LO-forbundene imellom må ressursene styres inn mot å organisere de som ikke er medlemmer i et LOforbund. F-2003 Avd Ringsaker Fellesforbundet må intensivere arbeidet for et forbundsløst LO. Tiden er overmoden for virkelig å sette dette spørsmålet på dagsorden. På bakgrunn av dette, mener avd 103 at Fellesforbundet må intensivere jobben med å få til et forbundsløst LO. Vi får stadig vekk spørsmål om hvilket forbund medlemmer skal være tilsluttet. En større vertikal organisering av avtaler innenfor den enkelte virksomhet vil

4 4 kunne fjerne mange usikkerhetsområder, samt styrke de organisertes forhandlingsposisjon. Avdelinger innenfor enkelte forbund har blitt for små til å bistå klubber og enkelt medlemmer i et samfunn hvor de store arbeidsplassene med sterke fagforeningsmiljøer gradvis blir borte. Flere og flere forbund løser dette med å slå sammen avdelinger til regionale avdelinger, noe som resulterer i at den geografiske avstanden ut til medlemmene blir stor og følelsen av LO-tilhørigheten blir borte. Selv innenfor Fellesforbundet ser vi at avdelinger får et stort geografisk nedslagsfelt, noe som er en konsekvens av at avdelingene må ha en stor nok medlemsmasse til å ha egne ansatte. Ett forbundsløst LO kan ha serviceavdelinger ute i den enkelte kommune/ mindre geografiske områder, med ansatte som kan bistå klubber og medlemmer på en langt bedre måte enn i dag. Det vil også gi et likeverdig tilbud til alle LO medlemmer, samt en mulighet til å bygge opp et faglig og sterkt desentralisert støtteapparat. F-2004 Avd Fellesforbundet Strid om organisasjonsretten i enkelte bransjer. Medlemmene taper i de ulike forbunds kamp om disse. Vi ser til stadighet at vi sloss om medlemmer i ulike bransjer. LOs organisasjonskomite har hendene fulle med å avgjøre hvilket forbund som har organisasjonsretten til hvem. Forslag: Fellesforbundet skal i landsmøteperiode innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi med tanke på sammenslåing med disse forbund F-2005 Avd Glåmdal Fagforening Fellesforbundet må jobbe for å få til et LO i system som virker, - på tvers av forbundene. F-2006 Avd Malernes Forening Tema: Egen organisasjon Strid om organisasjonsretten i enkelte bransjer. Fellesforbundet skal i landsmøteperiode innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi med tanke på sammenslåing med disse forbund Medlemmene taper i de ulike forbunds kamp om disse. Vi ser til stadighet at vi sloss om medlemmer i ulike bransjer. LOs organisasjonskomite har hendene fulle med å avgjøre hvilket forbund som har organisasjonsretten til hvem.

5 5 Oppsummering: Det er forslag fra avdeling 7, 9, 103, 250, 647 og 764. Avd. 7 og 103 fremmer forslag om å ta initiativ til ny organisasjonsdebatt og et forbundsløst LO. Avd. 250 og 764 fremmer forslag om at forbundet skal innlede samtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi om sammenslåing. Avd. 647 har forslag om at Fellesforbundet må jobbe for å få til et LO-system som virker på tvers av forbundene. Avd. 9 fremmer forslag om at det skal arbeides for å innføre lik kontingent for alle forbund i LO-familien. Representantskapets vurdering: I forkant av LO-kongressen i 1993 ble det gjennomført en omfattende debatt om LOs organisasjonsstruktur. Fellesforbundet fremmet til denne kongressen forslag om et forbundsløst LO. I forkant av LO-kongressen i 2005 ble det igjen foretatt en større utredning om LOs organisasjon, hvor deler av utredningen omhandlet forbundsstrukturen i LO. På LO-kongressen i 2009 ble det og fremmet forslag om å gjennomføre en ny organisasjonsdebatt i LO. Disse forslagene ble ikke tiltrådt. På LO-kongressen i 2013 ble følgende forslag vedtatt: Kongressen ber sekretariatet om å iverksette et arbeid med en helhetlig gjennomgang av LOs organisasjon og administrasjon med sikte på å styrke LOs koordinerende rolle slik det framkommer i formålsparagrafen. Hensikten er å bygge en organisasjon med ennå større kraft på alle nivåer. I en slik gjennomgang skal det legges grunnleggende vekt på at LOs fremste oppgave er å samordne forbundenes arbeid. Sekretariatet må derfor vurdere alle møtepunkter og koordinere fora mellom forbundene og LO, samt utvalg og administrative ressurser lokalt, regionalt og sentralt, for å avklare om LO er organisert på en slik måte at de samlede ressursene, herunder økonomi, i LO og forbundene brukes på en måte som er optimal i forhold til formålsparagrafen. Kongressen ber videre om at sekretariatet fram til neste kongress foretar en grundig gjennomgang av LOs lokalorganisasjon og LOs vedtekter med sikte på å tilpasse lokalorganisasjonen og vedtektene til dagens arbeidsliv og den generelle samfunnsutviklingen.» LOs sekretariat har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter blant forbundene. Arbeidet ble igangsatt i 2014 og vil bli fulgt opp frem til LO-kongressen i Siden kongressen i 2013 har LO fått to nye forbund - Norsk Cockpitforbund og Norsk Kabinforening. Selv om to nye forbund har kommet til, så har utviklingen gjennom flere år gått mot færre og større forbund i LO. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette. Fellesforbundets landsmøter har tidligere støttet intensjonen om å utvikle et slagkraftig forbund innenfor privat næringsliv, men har samtidig sagt at en slik utvikling er avhengig av at det er flere forbund som er enige om det samme. Forbundsledelsen mener at det fortsatt bør arbeides for en utvikling der flere av forbundene innenfor privat sektor slår seg sammen. En slik ønsket utvikling er det forbundene selv som må ta initiativ til og styre

6 6 LO-forbundene har i dag full suverenitet til å fastsette egen kontingentordning for sine medlemmer. Representantskapet ser det som lite formålstjenlig at forbundet skal ta initiativ til åendre denne suvereniteten. I den sammenheng vises det til at forbundets avdelinger selv kan innføre høyere kontingentsats enn det som er fastsatt i forbundets vedtekter. Innføring av lik kontingent i LO-familien vil etter representantskapets vurdering vanskelig la seg gjennomføre med mindre det etableres et forbundsløst LO. Representantskapet foreslår at forslagene om LOs forbundsstruktur sees i sammenheng med behandlingen av forslagene til LO-kongressen i I-2007 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 7, 103, 250, 647 og 764 oversendes forbundsstyret og tas med i forbindelse med behandling av forslagene til LO-kongresssen i Forslaget fra avd. 9 tiltres ikke LOs sommerpatrulje F-2008 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for at LOs sommerpatrulje fullfinansieres av LO eksempelvis basert på x antall øre pr. medlem pr. fylke som gjør at det er økonomi til å ha inntil en deltaker pr yrkesaktive medlemmer fordelt på forbundene etter medlemsantall. I dag virker det noe uklart hvem som skal betale hva i forbindelse med LOs sommerpatrulje. I hvert fall har vi i Aust-Agder hvert år diskusjoner med LOs distriktskontor om fordelingen av kostnader. LOs sommerpatrulje er et felles arrangement for alle forbundsområder i regi av LOs distriktskontor. Det enkleste og ryddigste er at LOs distriktskontor administrerer og bekoster sommerpatruljen i sin helhet. Dette vil være ressursbesparende i form av at en slipper diskusjoner om hvem som skal betale hva og administrere internfakturering og kostnadsfordeling. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 9 om at deltakelse på LOs sommerpatrulje fullfinansieres av LO. Representantskapets vurdering: Sommerpatruljen er den største faglige aktiviteten for ungdom gjennomført av LO, og koordineres gjennom LOs distriktskontor i fylkene. Sommerpatruljen startet i 1985 og i fjor deltok i overkant av 600 tillitsvalgte og unge medlemmer på landsbasis. I overkant av virksomheter ble besøkt. LO legger i planlegging og gjennomføring opp til et sterk lokale deltakelse, der forbundenes lokale organisasjonsledd inviteres. Det er i tillegg opp til hver enkelt organisasjon om de skal delta, og hvor mange personer de skal delta med. LO dekker i dag store kostnader vedrørende sommerpatruljen, bl.a. administrasjon av patruljen,

7 7 effekter, nødvendig opplæring og uniformering av patruljedeltakerne. Tapt arbeidsfortjeneste, reise og oppholdsutgifter dekkes i prinsippet av deltakende avdeling. Representantskapet er av den oppfatning av LOs sommerpatrulje er og må forbli et spleiselag mellom de deltakende avdelingene og LO. For at avdelingene skal ha et eierskap til aktivitetene og kunne være med å prioritere hvilke områder som skal besøkes, er det viktig at de økonomiske forpliktelsene ved en frivillig deltakelse også dekkes av de deltakende avdelingene. I-2009 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget tiltres ikke LOs lokalorganisasjon F-2010 Avd. 7 - Vestfold LOs lokalorganisasjoner LO sine Lokalorganisasjoner må styrkes og bestå i LO sine vedtekter som LO sine lokale grunnorganisasjoner for LO. Forbundenes lokale avdelinger velger representanter i hht antall medlemmer til sine respektive lokalorganisasjoner og får innflytelse via forslag og valgte representanter til lokalorganisasjon sitt årsmøter og ved valg av styre og utvalg i LO sin lokalorganisasjon. Mange tillitsvalgte er representanter og innvalgt i LO lokalorganisasjoner som medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet. Som et lite bilde på lokalorganisasjonenes styrke og nærhet til medlemmer og lokale tillitsvalgte er den politiske streiken og rekruttering og engasjerte lokale organisasjoner i januar 2015, der LO så for seg ca 8 steder for markering utenfor Oslo, men det reelle tallet ble nærmere 200 slike markeringer. I Vestfold var det 5 slike lokale markeringer med ca 3000 streikende, noe som ville vært umulig uten aktive lokalorganisasjoner for LO. LO lokalorganisasjon utgjør et viktig lokalt organisasjonstilbud for lokale tillitsvalgte og er viktigere enn noensinne i forhold til lokal faglig aktivitet i en situasjon der mange forbund sentraliserer sine lokale fagforeninger til store avdelinger med medlemmer og medlemsbedrifter fordelt på mange kommuner og flere fylker.

8 8 F-2011 Avd Søndre Vestfold Fagforening LO organisasjon Fellesforbundet må jobbe for at LO som organisasjon skal bestå lokalt som i dag, med samme representasjon osv. LOs lokalorganisasjon utgjør et viktig lokalt organisasjonstilbud for lokale tillitsvalgte og er viktigere enn noensinne i forhold til lokal faglig aktivitet i en situasjon der mange forbund sentraliserer sin lokale fagforeninger til store avdelinger med medlemmer og medlemsbedrifter fordelt på mange kommuner og flere fylker. Den politiske streiken i januar 2015, der LO så for seg ca 8 steder for markering utenfor Oslo, mens det reelle tallet ble nærmere 200 slike arrangementer. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 7 og 34. Avd. 7 fremmer forslag om å styrke LOs lokalorganisasjon. Avd. 34 fremmer forslag om at LOs lokalorganisasjon skal bestå som organisasjonsledd som i dag. Representantskapets vurdering: Det vises til representantskapets vurdering i kap LOs forbundsstruktur vedrørende arbeidet med en helhetlig gjennomgang av LOs organisasjon. Gjennomgangen skal også omfatte LOs lokalorganisasjon og LOs vedtekter med sikte på å tilpasse lokalorganisasjonen og vedtektene til dagens arbeidsliv og den generelle samfunnsutviklingen. Representantskapet foreslår at forslagene om LOs forbundsstruktur sees i sammenheng med behandlingen av forslagene til LO-kongressen i I-2012 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene oversendes forbundsstyret og tas med i forbindelse med behandling av forslagene til LO-kongresssen i Rekruttering Innmeldingsskjema F-2013 Avd Fellesforbundet Oppdatert innmeldingsskjema på nett. Forbedre innmeldings skjema på nett slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført.

9 9 Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2014 Avd Fellesforbundet Tema: Egen organisasjon Forbedre innmeldings skjema på nett slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2015 Avd Fellesforbundet Trondheim Innmeldingsskjema. innmeldingsskjema på nett må forbedres slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2.

10 10 Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. F-2016 Avd Trondheim Bygning Innmeldingsskjema. Innmeldingsskjema på nett må forbedres slik at det inneholder informasjon om når lærlingetiden/studietiden starter og forventes fullført. Det er et problem at innmeldingsskjema på nett i dag ikke inneholder informasjon om når lærlinge- eller studietiden er over. Det trengs et ekstra felt i innmeldingen hvor elever, lærlinger og studenter fyller ut når studieløpet deres er ferdig slik at de ikke forsvinner ut av systemet når studietiden er over og medlemskapet endres. På denne måten vil vi lett kunne ta kontakt med elev-, student- og lærlinemedlemmene når studietiden er over og undersøke hva de vil gjøre fremover fordi informasjonen vil være tilgjengelig i fane 2. Den Nasjonale Ungdomskonferansen vedtok at dette skal legges til som et nytt kulepunkt under Fellesforbundet skal: Jobbe med innmeldingsskjemaet på nett, slik at det kommer klart frem når læretiden eller studietiden starter og når fagprøven forventes avlagt eller når du forventer og være ferdig med studiet. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 12, 250, 765 og 768. Alle avdelingene ønsker en endring av "Innmeldingsskjema" på nettsidene til forbundet. Endringen gjelder et eget felt som skal gjelde for elever, studenter og lærlinger, hvor de skal oppgi slutt dato for sine studier. Representantskapets vurdering: Representantskapet viser til at forbundet allerede har igangsatt arbeidet med å gjøre de endringene som avdelingene foreslår. Forslagene fra avdelingene anses derfor ivaretatt. I-2017 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene anses ivaretatt i det arbeid forbundet har satt i gang.

11 Rekruttering og organisasjonsbygging i bemanningsbransjen F-2018 Avd Fellesforbundet Avdelingene må styrkes for bedre å hjelpe medlemmer hvor det finnes tariffavtale, men hvor det ikke er klubb. Mange bemanningsselskap har i dag tariffavtale, men i praksis ikke klubb. F-2019 Avd Oslo Bygningsarbeiderforening Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2020 Avd Byggfag Drammen - Bærum Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2021 Avd Stavanger Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig rekrutteringsarbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. F-2022 Avd Malernes Forening Tema: Arbeidsliv Organisering i bemanningsbransjen Fellesforbundet må prioritere organisering i bemanningsbransjen. Dette arbeidet må gjøres på en annen måte enn vanlig vervearbeid. Vanskeligheter vi står overfor er språk, fare for utstøting og oppsigelser, ukurante arbeidstider og

12 12 ansettelsesforhold, dårlig kunnskap om fagbevegelsen og så videre. Fellesforbundet må ta et overordnet ansvar for å utarbeide planer og retningslinjer for hvordan dette kan gjøres, bl.a. ved hjelp av erfaringsutveksling. Det må settes av betydelige midler til dette sentralt i forbundet. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 65, 603, 614, 730 og 764. Fire av forslagene er likelydende og foreslår bl.a. at forbundet må prioritere arbeidet med organisering i bemanningsbransjen. Det er et forslag som går på at avdelingene må styrkes for i større grad å ivareta medlemmer i bemanningsbransjen uten fungerende tillitsvalgtapparat. Representantskapets vurdering: Forbundet har hatt rekruttering i bemanningsbransjen som en av de priorterte oppgavene hvert år hele landsmøteperioden. Mange avdelinger har nedlagt et betydelig arbeid på dette feltet. Rekruttering og organisasjonsbygging i bemanningsbransjen er viktig for å få kontroll på lønns- og arbeidsvilkårene i de bransjene der innleie blir brukt i stor skala. I rekrutterings- og organisasjonsarbeidet i disse bransjene møter man ofte forhold som krever en annen tilnærming enn i andre deler av arbeidslivet. Representantskapet støtter intensjonen i forslagene om å styrke arbeidet med rekruttering og organisasjonsbygging innenfor bemanningsbransjen. Det bør vurderes om det vil være nødvendig å utvikle felles strategi for dette arbeidet, basert på de erfaringene som er gjort. I-2023 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres. 2.3 Medlemsfordeler Kollektive forsikringer F-2024 Avd. 1 - Oslo-Akershus Kollektive forsikringer: Advokatforsikring andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger.

13 13 F-2025 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening Fellesforbundet må få inn en advokatforsikring i forsikringene som følger våre medlemmer. Flere andre forbund i LO har en advokatforsikring i tilbudet til sine medlemmer. Samfunnet i dag, innebærer mer kontakt med advokater. F-2026 Avd. 7 - Vestfold Fellesforbundet innfører kollektiv reiseforsikring i medlemskapet. Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2027 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal arbeide for at det innføres flere medlemsforsikringer (eksempelvis advokatforsikring/reiseforsikring). Og at en vurderer finansieringen av dette med en egen forsikringskontingent. F-2028 Avd Fellesforbundet Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. F-2029 Avd Sogn og Fjordane Fagforening Forbundsavtalte forsikringer Fellesforbundets medlemmer har pr. i dag 3 forbundsvise forsikringer inkludert i medlemskapet. Dette er gode forsikringer og fungere gjerne også som et rekrutteringsverktøy. Medlemskapet i seg selv kan også ses på som en forsikring i arbeidslivet. Mange medlemmer trenger til tider også hjelp i saker angående privatlivet. I noen tilfeller trenger medlemmer også juridisk eller rettslig hjelp privat. I LO-favør programmet får medlemmene tilbud om å tegne egen advokatforsikring gjennom Help- Advokatforsikring. Denne forsikringen koster kr. 149,- pr. måned når den er tegnet individuelt. Det er flere Forbund som har tegnet denne forsikringen kollektivt. Når denne forsikringen tegnes kollektivt på forbundsnivå koster den pr. d.d. kr. 55,- pr. mnd. pr. deltaker. Det er en del kostnader i å tillegge en ekstra forsikring. Dette kan løses ved at deltakerne på en kollektiv ordning blir tillagt et tillegg til kontingenten. Alternativt er at det blir en obligatorisk kollektiv forsikring der medlemskontingenten til forbundet økes.

14 14 F-2030 Avd Raufoss Jern og Metall Forslag: At forbundsstyret nedsetter et bredt sammensatt forsikringsutvalg. Økonomisk må eventuelle forsikringsordninger være selvfinansierende og må over tid ikke gå ut over forbundets økonomi. Eventuelle ordninger må kunne finansiere sin egen administrasjon. Forsikringsordninger må ha minst mulig administrasjon. Forbundstyret lager retningslinjer for dette. Forsikringene kan bestå av frivillige pakker, men bør inneholde reiseforsikring. Forsikringsutvalget bør være bredt sammensatt. Spesielt bør medlemsavdelingen være representert. Forbundstyret lager retningslinjer for dette. Forsikringsordninger må kunne tilpasses Fane 2 systemet Forsikringsutvalget utreder konsekvenser ved forskjellige forsikringer og leverer anbefalinger til forbundstyret. Forbundstyret vurderer om det kreves Landsmøtevedtak. Forbundsstyret kan be utvalget om å gjøre utredninger. Utvalget kan også på egenhånd utrede forsikringsordninger. Gode forsikringer er noe mange medlemmer er opptatt av. F-2031 Avd Stavanger og omegn Advokatforsikring. LO favør kan tilby en advokatforsikring til medlemmene der en kan få advokathjelp til private saker. Denne forsikringen kan medlemmene tegne selv igjennom LO Favør men det er og forbund og klubber som har tegnet forsikring for alle medlemmene sine slik at den ligger inne i de medlemsfordelene de tilbyr sine medlemmer. Pr i dag er det 9 forbund som har tegnet denne forsikringen for sine medlemmer. Ved at en tegner en slik forsikring kollektivt tilbyr LO favør den til en rimeligere månedspris enn ved at den enkelte betaler den selv. Fellesforbundet avdeling 25 har erfaring med at det er mange som har bruk for advokat i private saker og at den advokatforsikringen LO favør tilbyr er en god hjelp for de som har den. Vi mener derfor at Fellesforbundet må tegne denne forsikringen for alle sine medlemmer og legge den inn i medlemsfordelene en har ved å være organisert i Fellesforbundet. Vi tror og en utvidelse av medlemsfordelene med en slik forsikring kan være med å gjøre at flere organiserer seg. F-2032 Avd Østfold Fagforening Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til

15 15 en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort. F-2033 Avd. 30 Drammen og omegn Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2034 Avd Sunnmøre Medlemsfordeler. LO-favørs advokatforsikring skal ligge i den obligatoriske forsikringsordninga til medlemmane. F-2035 Avd Søndre Vestfold Fagforening Kollektiv reiseforsikring Fellesforbundet innfører kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2036 Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening LO Favør forsikringer Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet. Begrunnelse for forslaget: Flere goder gjennom LO favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Reiseforsikring inkludert i medlemskapet er en god ting. Vi reiser mer enn noen gang, dette gjelder også medlemmer av forbundet. F-2037 Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening LO Favør advokatforsikring Fellesforbundet inngår Advokatforsikring i medlemskapet. Begrunnelse for forslaget: Flere goder gjennom LO favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Advokatforsikring inkludert i medlemskapet er en god ting. Dette er en trygghet for våre medlemmer som trenger bistand utover arbeidsrettslige ting.

16 16 F-2038 Avd Fellesforbundet Vestfold Nord Forsikringsavtaler i Fellesforbundet Fellesforbundet bør gå inn for å få til en kollektiv og god avtale om advokatforsikring og reiseforsikring. Reiseforsikring gjennom LO favør reise og medlemskapet treffer mange medlemmer og vil bli sett på som en positiv gode i medlemskapet. Advokatforsikring «Help» kan hjelpe medlemmer med private anliggender, og tillitsvalgte får en del spørsmål om LO kan hjelpe i så måte. F-2039 Avd Kragerø og Omegn Fagforening Få reiseforsikring og Hjelp advokatforsikring inn som en del av medlemsfordelene. F-2040 Avd Nord-Rogaland Kollektiv advokatforsikring. Vi får flere og flere henvendelser fra våre medlemmer når det gjelder advokat til privatbruk. Flere forbund i LO familien har i dag inngått kollektiv avtale med HELP forsikring. Dette er en forsikring som i dag koster 149,- pr måned. Tror en slik forsikring vil være veldig positiv for våre medlemmer. Prisen dersom forbundet inngår den kollektivt vil være ca. 60 kr. mnd. Forslag til landsmøte 2015: Fellesforbundet inngår forhandling om kollektiv avtale om advokatforsikring som kan inngå i medlemskapet. Ordningen bør være frivillig for medlemmene, og utenom den ordinære kontingenten. Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater, enten du ønsker hjelp med en avtale eller andre juridiske dokumenter, eller svar på juridiske spørsmål. Advokathjelp er enda viktigere for å forebygge konflikter enn for å løse dem. Blir det allikevel en konflikt vil HELPs advokater kjempe for den best mulige løsningen i din sak. Om nødvendig tas saken din hele veien gjennom rettssystemet til dom foreligger. Du betaler ingen timepris når du trenger juridisk bistand fra HELP. Du er også sikret dekning av motpartens saksomkostninger ved tap. Mange LO-forbund har allerede tegnet kollektiv avtale med HELP for å sikre sine medlemmer juridisk trygghet i privatlivet. For 149 kroner måneden får du: Dekket alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken. Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året. Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha.

17 17 F-2041 Avd Halden Fagforening Fellesforbundet må få inn en advokatforsikring i forsikringene som følger våre medlemmer. Flere andre forbund i LO har en advokatforsikring i tilbudet til sine medlemmer. Samfunnet i dag, innebærer mer kontakt med advokater. F-2042 Avd Fellesforbundet Jæren Reiseforsikring og eventuelt advokatforsikring vurderes inkludert i medlemskapet, gjerne finansiert med bruk av en større del forbundets avkastinger til drift. F-2043 Avd. 95 Kongsberg Fellesforbundet inngår kollektiv reiseforsikring i medlemskapet Flere goder gjennom LO Favør som er inkludert i medlemskapet er positivt. Medlemmene er mer ute på reise nå enn før, derfor er dette en gode som treffer mange. F-2044 Avd Fellesforbundet Medlemsforsikringer De fleste av de andre LO forbund har innført andre forsikringer i tillegg til de Fellesforbundet i dag har. Vi ser en utfordring i å beholde medlemmer som ligger i gråsonen i forhold til medlemstilhørighet. Vi opplever i dag at enkelte av disse velger for eksempel FLT i stedet for Fellesforbundet dersom de har en stilling som innebærer noe lederskap. Reiseforsikringen bør inn i medlemskapet som en kollektiv ordning. F-2045 Avd Fellesforbundet Østfold Advokatforsikring. LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger LO Favørs Help advokatforsikring må bli en del av våre faste forsikringsordninger. Andre forbund har dette som en del av sin pakke og det til en vesentlig lavere kostnad enn kostnaden som enkeltmedlem. FF må få advokatforsikring inni sin pakke på lik linje som andre forbund har gjort.

18 18 Oppsummering: Det er forslag fra avd. 1, 2, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 34, 43, 50, 57,75, 91, 95, 576, og 851. Forslagene går ut på at forbundet enten skal innføre ny kollektiv advokatforsikring og/eller kollektiv reiseforsikring. Representantskapets vurdering: Flere forbund har den senere tid innført nye kollektive forsikringer som Help avdokatforsikring og reiseforsikring. Disse forbundene har hatt mulighet til å gjøre dette da de har et todelt kontingentsystem. Det vil si at de har en prosentandel som er organisasjonskontingent og tillegg til det en fast forsikringsdel som er et fast krone beløp. Den faste delen reguleres i takt med prisregulering fra forsikringsselskapene hvert år. Begge deler blir trukket av medlemmenes lønn gjennom trekkordninger på bedriftene. En advokatforsikring koster som individuell forsikring ca kroner pr. år, som kollektiv forsikring koster den kr 660 pr. år. Kostnadene til en advokatforsikring blir under ulike forutsetninger og basert på antall medlemmer pr følgende: Antall Premie Årlig per mnd. per år kostnad Totalt Yrkesaktive Standard reiseforsikring for medlemmer under 61 år koster som indivduell forsikring kr 1 314,- pr. år, som kollektiv kr 660,- pr. år. For medlemmer over 61 år er premien kr 810,-. Topp reiseforsikring for medlemmer under 61 år koster som individuell forsikring kr 1 716,- pr. år, som kollektiv kr 934,- pr. år. For medlemmer over 61 år er årspremien kr Den høyere premien for medlemmer over 61 år er ikke hensyntatt i beregningene av de årlige kostnadene. Kostnadene for forbundet under ulike forutsetninger framkommer i tabellen under: Antall Premie per år Årlig kostnad Standard Topp Standard Topp Totalt Yrkesaktive Kostnadene ved reiseforsikring og advokatforsikring er betydelige og Fellesforbundet har ingen mulighet til å dekke slike kostnader over drift innenfor rammen av dagens kontingentinngang. Dersom forbundet skal kunne tilby sine medlemmer flere kollektive forsikringer så må dagens kontingentsystem endres til en todeling av kontingenten. I-2046 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke.

19 LO Favør medlemsfordeler F-2047 Avd Søre Sunnmøre LO Favør. Fellesforbundet skal arbeide for å forbetre LO Favør konseptet I staden for å stadig innføre fleire midt på treet LO Favør fordelar, må dei fordelane som allereie ligg der i dag forbetrast. For eksempel er det altfor stor forskjell mellom kva LO kan tilby sine medlemmar av hotelltilbod i forhold til COOP. LO må verte meir profesjonelle i forhandlingar om medlemsfordelar i LO Favør. Sjølv om de største medlemsfordelane ligg i bistanden som forbundet og avdelingane gir medlemmane i kvardagen og gjennom tariffavtaler, er det eit stort pluss at vi i rekrutteringssamanheng har litt ekstra å tilby gjennom LO Favør. F-2048 Avd Sandnes og Omegn Medlemskapet utvides med flere LOfavør-produkter, og LOfavør-produktene gjøres valgfrie med egen betaling. Enkelte andre fagforbund som vi konkurrerer med har en egen fagforeningsdel og en «frivillig» forsikringskontingent/dekning. F-2049 Avd Kragerø og Omegn Fagforening Single og aleneboende bør slippe egenandel på innboforsikring og fritidsforsikring, slik som gifte og samboere. F-2050 Avd Fellesforbundet Jæren LO Favør Det arbeides for å bedre forsikringene i medlemskapet, og innen LO Favør. Egenandelene må holdes på et minimum, våre forsikringer skal være klart best på alle områder. F-2051 Avd Fellesforbundet Jæren Rabattordninger på bensin(opprettes), strøm, reiser m.m. må forbedres. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 29, 44, 55, og 91. Representantskapets vurdering: Forslagene går i hovedtrekk ut på at forbundet skal arbeide med å forbedre fordelene i LO Favør, at det skal bli flere produkter og forsikringer, at egenandel blir mindre og at rabattordninger på bensin innføres.

20 20 LO og forbundene eier og drifter Lofavør gjennom Fellesutvalget. Fellesutvalget er det øverste organ hvor alle beslutningene tas. Utvalget består av en representant fra hvert forbund samt administrasjonen i LO Favør. Strategien for LO Favør i perioden er å øke kunnskapen blant medlemmene om fordelsprogrammets innhold. Bærebjelken i konseptet går ut på at medlemmene skal oppleve og føle trygghet i privatlivet. Produktene skal være fra seriøse leverandører som leverer kvalitet og konkuransedyktige produkter og hensynet til etikske retningslinjer og miljø skal være ivaretatt. Sistnevnte er hovedårsaken til at Shell avtalen ble sagt opp i Fellesforbundet er representert i de to underkomiteene under Fellsutvalget, Bankog forsikringskomiteen og Leverandørkomiteen. Begge komiteene skal i perioden gå gjennom alle produkter og avtaler som ligger i konseptet. Avtalene skal reforhandles og forbedres. Avtaler som ikke gir gode nok fordeler eller rabatter skal sies opp og nye produkter vurderes. Alle forbundets medlemmer står i dag fritt til å tegne eller inngå individuelle avtaler på de forsikringene og medlemsfordelene som ligger i konseptet i dag. Egenandel på kollektiv hjem har vært til behandling ved siste revisjon/gjennomgang av vilkår. Her ble det tatt inn nye bestemmelser for elever og studenter. I de tilfeller flere personer i samme hustand/bokollektiv har LO Favør kollektiv hjemforsikring fratrekkes det egenandel ved skader, med unntak av rettshjelp. Når det er flere medlemmer i LO i samme husstand betales det forsikringspremie for alle medlemmene. Dette henger sammen med at ordningen er kollektiv og ikke valgfri for det enkelte medlem. Kollektiv Hjem sikrer at den forsikrede skal kunne gjenskaffe det som ble tapt ved skade. Skaden vil altså koste like mye uavhengig av om det er ett eller flere medlemmer som opplever skaden. Det var slik sett vanskelig å finne en annen mulig fordel enn egenandelens nivå når det i sin tid skulle gis en fordel til "dobbeltforsikrede" medlemmer. I-2052 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene anses dekket i forbundets nåværende arbeid med markesføring og videreutvikling av medlemsfordeler gjennom sin deltagelse i de ulike komiteene i LO Favør-konseptet Stipendordninger F-2053 Avd Sandnes og Omegn VTA medlemmer må bli omfattet av samme støtteordning som andre overenskomstområder i FF som ikke har rettigheter i LOs Utdanningsfond. F-2054 Avd Mandal Fagforening Stipend Opprette en stipendordning til de som må eller ønsker å ta fagbrev.

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Kurskatalog. Rogaland,

Kurskatalog. Rogaland, Kurskatalog Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Kunnskap gir oss troverdighet og styrke Godt skolerte tillitsvalgte er en for utsetning for Fellelsforbundets styrke og troverdighet. Fellesforbundet setter av

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2011 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt Hovedavtalen - Overenskomsten

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer