Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet"

Transkript

1 Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet Startdato: Sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Regionalt samarbeidsutvalg i Knutepunkt Sørlandet Virksomhet for helsefremming og innovasjon, Helse og sosial sektoren Kristiansand kommune Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF. Finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet Organisering Styringsgruppe : Regionalt samarbeidsutvalg for Knutepunkt Sørlandet Lars Dahlen, leder, Helse og Sosialdirektør, Kristiansand kommune Jan Roger Olsen, Administrerende direktør SSHF Per Engstrand, Fagdirektør SSHF Gunnar Hall Skavoll, Medisinsk klinikk, SSHF Geir Bøhler, Kirurgisk klinikk, SSHF Oddvar Sæther, KPH, SSHF Bernhard Nilsen, Samhandlingssjef, SSHF Gustav Skretting, kommunalsjef, Søgne kommune Geir Jenssen, kommunalsjef, Lillesand kommune Brede Skaalerud, kommunalsjef, Songdalen kommune Gyro Heia, leder helse og velferd, Iveland kommune Anne Stapnes, kommunalsjef, Birkenes kommune Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef, Vennesla kommune Ragne Quinteros, hovedtillitsvalgt, UNIO, Kristiansand kommune Nancy Gautestad, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Kristiansand kommune Finn Otto Fjellestad, hovedtillitsvalgt, FTV/Delta, SSHF Aud Løland, brukerrepresentant, SAFO/FFO Agder Tom Atle Steffensen, brukerrepresentant, brukerutvalget SSHF Janne Brunborg, sekretær i RS, Kristiansand kommune Prosjektledere : Silje Gitlestad, spl/ass. enhetsleder Enhet for spesialisert rehabilitering, SSHF Olga Rugsland, fysioterapeut Iveland kommune, 50% stilling som prosjekleder Prosjektgruppe : Svein Jarle Aas, brukerrepresentant Vennesla kommune Anne Grete Erdal Bodin, brukerrepresentant brukerutvalget SSHF Johanne Seim, spesialsykepleier/ambulant rehabiliterings tjeneste, SSHF Inger Lise Rasmussen, spesialfysio, Enhet for spesialisert rehabilitering, SSHF 1

2 Anita Vatne, overlege, Nevrologisk avdeling, SSHF Atle Kristensen, kommunelege og fastlege Songdalen kommune Åse Frigstad Pedersen, ergoterapeut, behandling og rehabilitering vest, Kristiansand kommune Randi Damgård, fysioterapeut, enhetsleder tverrfaglig helse, Lillesand kommune Marit Sofie Oseland, ergoterapeut, plasstillitsvalgt NETF /nevro avd, SSHF Ragne Quinteros, sykepleier/hovedtillitsvalgt NSF, Kristiansand kommune Referansegruppe/personer : Fagutvalg somatisk rehabilitering Knutepunkt Sørlandet: Ellen Torgersen, virksomhetsleder Service og Forvaltning, Kristiansand kommune Grete Dagsvik, rådgiver Kristiansand kommune Olga Rugsland, leder av rehabiliteringsnettverket, representerer Vennesla/ Iveland Geir Odmar Heldal, enhetsleder, representerer Lillesand/ Birkenes Grainne Thorkildsen, prosjektleder veiviser kreftbehandling Bente Sandvik Kile, samhandlingskoordinator, SSHF Mette Brevik Nilsen, Utviklingssenteret i Vest Agder, Songdalen Tom Atle Steffensen, brukerutvalg SSHF Svein Jarle Aas, brukerrepresentant, kommunene Vennesla/ Iveland Frode Thorup, overlege, Medisinsk klinikk, SSHF Vegard Nilsen, kommunelege Søgne kommune Linda Somdal, enhetsleder ESR, SSHF Anne Kari Thomassen, avdelingsleder AFR, SSHF Andre aktuelle referanse miljøer Lokalt samarbeids utvalg i Knutepunkt kommunene for fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter. Programområde forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune Rehabiliteringsnettverket i Knutepunktet Aktiv omsorgsnettverket til utviklingssenteret Ledergruppe Helse- og sosial sektoren Kristiansand kommune med hovedverneombud og tillitsvalgte (styringsgruppe for andre prosjekter i program for forebygging og rehabilitering). Prosjektbeskrivelse Samhandlingsreformen og nytt lovverk for kommunal helse- og omsorg har betydning for hvilke oppgaver som i fremtiden skal løses av spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er store og til dels systematiske ulikheter i forbruket av spesialisthelsetjenester innen rehabiliteringsområdet, i kommunene på Agder. Knutepunkt kommunene har høyere forbruk av rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten enn de øvrige kommunene på Agder. Det kan se ut til at merforbruket først og fremst er knyttet til tilbud som er organisert som dagtilbud, men også på døgn. Dagtilbud som hjerte, lunge, rygg, skulder, overvekt. Det er et pågående arbeid i spesialisthelsetjenesten med gjennomgang av hvilke tilbud som skal defineres som en spesialisthelsetjeneste. Som en 2

3 konsekvens av dette vil kommunene utfordres på muligheten for å overta spesifikke oppgaver. Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en kartlegging både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten av dagens situasjon og hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudene inn i framtiden. Dette må sikres i et pasientforløpsperspektiv. I arbeidet med prosjektet vil man forholde seg til dagens definisjon av rehabilitering: Forskrift om habilitering og rehabilitering, : Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsog mestringsevne, selvstendighet og deltakelse, sosialt og i samfunnet. Dette prosjektet må ses i sammenheng med eksisterende planverk, avtaler og utviklingsarbeid både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Et aktuelt dokument som vil være førende for arbeidet er, områdeplan for rehabilitering for Sørlandet sykehus HF. Følgende prinsipper står beskrevet i områdeplanen: Områdeplan for rehabilitering: Prosessgruppen har i sitt arbeid kommet frem til noen sentrale ønsker og føringer for rehabiliteringstilbudene: Best mulig hjelp til riktig tid Sammenheng og helhet i tjenestene Klar ansvars- og oppgavefordeling mellom brukere, kommuner, helseforetak og private leverandører av spesialisert rehabilitering Styrket brukermedvirkning Møtearenaer for å diskutere retning og utvikling Individuell tilpasning Planen forutsetter at det etableres et fagråd/kvalitetsråd på Agder innenfor områdene psykisk helse/ avhengighetsbehandling og somatisk rehabilitering. Riksrevisjonens rapport fra 2012 viser at det ikke kan måles en styrking av rehabiliteringsfeltet i perioden på nasjonalt nivå. Det er behov for forbedrede rapporteringssystemer som synliggjør kapasiteten for rehabilitering. Det er gjennom nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering og budsjettproposisjonen for 2012 formidlet at rehabilitering må bli det neste store satsningsområdet i helsetjenesten. I dokumentet Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (IS 1947), 3

4 presenteres denne modellen under som modell for å fordele ansvar og oppgaver som gir en indikator for å vurdere hensiktsmessig tjenestenivå. I dette prosjektet ønsker vi å benytte modellen som et grunnlag for vurdering av kompetansebehov tilknyttet ulike pasientgrupper og tjenestetilbud. Modellens venstreside angir forhold som trekker i retning av at det er kommunen som skal ta ansvaret, høyresiden trekker i retning av spesialisthelsetjenesten. Med bakgrunn i BEON-prinsippet (Best Effektive Omsorgs Nivå)er det rimelig å slutte at det kommunale tjenesteapparatet i pasientens nærmiljø i de aller fleste tilfeller må involveres. Modellen gir derfor primært to valg: Skal tiltakene gis fra kommunen alene, eller fra kommunen og spesialisthelsetjenesten i fellesskap? Prosjektet må ses i lys av inngåtte delavtaler mellom de enkelte kommunene og spesialisthelsetjenesten som omhandler rehabiliteringsområdet. Dette vil gjelde Delavtale 1, Oppgave og ansvarsfordeling Delavtale 2, Samarbeid om i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende omsorgstjenester til pasienter med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester. Delavtale 5, samarbeid om utskrivningsklare pasienter Delavtale 6, gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Kristiansand kommune har i arbeidet med ny Helsefremmingsplan, plan for Folkehelse, forebygging og rehabilitering, beskrevet rehabiliteringsfeltet gjennom en rehabiliteringspyramide: 4

5 Rehabiliteringsbegrepet brukes om flere typer tilbud. De ulike rehabiliteringstilbudene som finnes eller er under utvikling, kan fremstilles som en pyramide, med mange personer og lite spesialisert tilbud på det nederste trinnet, og stadig færre personer og mer spesialisert oppe i pyramiden. 1 I prosjektet ønsker man å benytte rehabiliteringspyramiden for å vurdere kriterier for tjenesten og kompetansebehov tilknyttet de ulike trinnene i pyramiden. Effektmål Bedre rehabiliteringstilbud, med fokus på helsefremming og egenmestring, for befolkningen i Knutepunkt Sørlandet. Rett tilbud til rett tid. Hovedmål: Sørlandet sykehus og Knutepunktets kommuner utvikler en felles forståelse for ansvarsfordelingen og kompetansebehov for den somatiske rehabiliteringen, på bakgrunn av gjennomført kartlegging på begge nivå. Fokus på mestring og tidlig innsats i møte med brukerne Venstreforskyvning av tjenestetilbudet. 1 Kristiansand kommune v/ Grete Dagsvik 5

6 Mer effektiv bruk av den totale ressursen helse- og omsorgstjenester. Vurdere samarbeid om aktuelle rehabiliteringstjenester. Økt fokus på kompetanse om rehabilitering. Utvikle et styrket og sammenhengende rehabiliteringstilbud. Kompetanseløft innen rehabiliteringsfeltet Objektmål Delmål Oversikt over dagens tilbud innen rehabiliteringsfeltet for Knutepunkt Sørlandets kommuner og Sørlandet sykehus HF inkludert tilbud fra private aktører. Prioriterte satsingsområder for samhandling innen rehabiliteringsfeltet for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er utredet. Tydelige og definerte kriterier for rehabilitering i de ulike nivåene i rehabiliteringspyramiden. Rollen til koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten innen rehabiliteringsforløp er tydeliggjort. Gjennomgang av hva gruppen mener er optimale pasientforløp innen rehabilitering knyttet til de ulike nivå i rehabiliteringspyramiden, også for pasienter hvor samhandlingsutfordringene er særlig store, på grunn av sammensatte tjenester, kompleksitet eller kompetansebehov. Felles fagdag innen rehabilitering for Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF i desember Hovedtiltak Kartlegging Gjennomføre en kartlegging i kommunene av dagens status innen rehabiliteringsfeltet, med særlig vekt på kapasitet og kompetanse i forhold til rehabiliteringspyramiden. Kartleggingen må inkludere tilbudet som gis av privatpraktiserende fysioterapeuter og fastleger. Gjennomføre en kartlegging i spesialisthelsetjenesten av dagens status innen rehabiliteringsfeltet, med særlig vekt på kapasitet og kompetanse i forhold til pasientforløpet. Kartleggingen må inkludere tilbudet som gis av private opptreningssenter. Gjennomgang av ulike rehabiliteringsforløp. 6

7 Se på hvilke behov det er i dag for rehabilitering som ikke blir dekket i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Kartlegge dagens hospiteringsordning. Vurdere og identifisere kjerneområder for kommunale rehabiliteringstjenester. Vurdere og identifisere kjerneområder for spesialisert rehabilitering. Identifisere områder for økt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Identifisere områder for interkommunalt samarbeid innen rehabiliteringsområdet. Definere prioriterte satsingsområder innen rehabiliteringsområdet. Lage forslag til endring/ justering av etablerte tjenester og hvordan eventuelle nye tjenester bør samordnes med dagens tjenester på tvers av tjenestenivå. Vurdering av hvordan eksisterende rehabiliteringstilbud kan bli mer oversiktlig og lettere tilgjengelig på internett. Dette sett i sammenheng med koordinerende enhet i helseforetak og kommuner. (Nettbasert presentasjon av rehabiliteringstilbud med ett system som kan fange opp endringer i tilbud underveis?) Kompetanse Gjennomgang og utarbeidelse av kriterier for de ulike tjenestene på de ulike nivåene i rehabiliteringspyramiden. Gjennomgang av kompetansebehov og eksisterende nettverk tilknyttet de ulike nivåene i rehabiliteringspyramiden. Etablere plan og struktur for felles oppbygging av kompetanse innen rehabilitering, som felles fagdager og gjensidig veiledning og hospitering. Samhandling med fagutvalg for kompetansedeling (fagutvalg for OSS) om kompetanseplan for rehabilitering. Vurdere årshjul, nettbaserte kurs og å samle informasjon om kompetansehevingsmuligheter innen rehabiliteringsfeltet på en plass for hele Agder, på tvers av kommuner og helseforetak. Samhandle med de 4 andre regionene på Agder om hvilke kompetansebehov er felles for Agder og aktuelle å samarbeide om. Etablering av samhandlingsarenaer. Arrangere felles fagdager innen rehabilitering for både sykehus og kommunene. Vurdere rehabiliteringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet sitt mandat og sammensetning i tråd med utfordringer i helse- og omsorgstjenesten og i samhandling med sykehuset. Vurdere veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten ovenfor kommunene. Hvor starter og slutter den. 7

8 Særskilte pasientgrupper På bakgrunn av gjennomført kartlegging innen tjenestetilbud og kompetanse, ser vi for oss at det vil identifisere seg noen særs kilte pasientgrupper. Dette kan være pasientgrupper hvor samhandlingsutfordringene er særlig store, på grunn av sammensatte tjenester, kompleksitet eller kompetansebehov. Etablere samhandlingsarenaer, samhandlingsmetodikk og gode pasientforløp som ivaretar utfordringen skissert over. Andre tiltak Analysere funn i kartleggingene sett opp mot nasjonale føringer og erfaringer fra sammenlignbare områder. Utarbeide en oversikt over situasjonen og foreslå prioriterte satsningsområder innen rehabiliteringsområdet. Rapportere til RS (styringsgruppe) om fremdrift og økonomi, før de har møter, 4 ganger årlig. Rapportere til Helsedirektoratet innen 1 april i egen mal. Regnskapsrapportering Orientering til referansegruppa (fagutvalg for rehabilitering), rådgivende organ. Utarbeide implementeringsplan og videreføring til resterende kommuner på Agder. Rammebetingelser Prosjektet begrenses til å omhandle somatisk rehabilitering og må holde seg innenfor dagens lover, forskrifter, planer og delavtaler. Avgrensninger Habilitering Rus/psykiatri Prosjektet skal omhandle Knutepunkt Sørlandets kommuner, men man skal også se på muligheten for videreføring til de øvrige kommunene på Agder. 8

9 Fremdriftsplan Fremdriftsplan prosjekt Samhandling innen rehabiliteringsfeltet 2014 Ansette prosjektledere og opprette prosjektgruppe Utarbeide prosjektdirektiv og justere budsjett Opplæring prosjektledere Kartlegging: Dagens tilbud innen rehabilitering i Knpkt kommunene Dagens tilbud innen spesialisert rehabilitering SSHF og priv. opptreningssenter Dagens hospiteringsordning i SSHF og kommunene Vurdere og identifisere kjerneområder for spesialisert rehabilitering Vurdere og identifisere kjerneområder for kommunale rehabiliteringstjenster Områder man kan øke samarbeid mellom kommune- og spesialist helsetjenesten Områder for interkommunalt samarbeid innen rehabiliteringsområdet Definere prioriterte satsingsområder for rehabilitering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli AugustSeptember OktoberNovember Desember 9

10 Møtevirksomhet RS møter: 14 mars, 23 mai Fagutvalg rehabilitering: 11 februar, 29 april Prosjektgruppemøter: 31 mars, 28 april, 16 juni Konferanse NSH, 8-9 mai 2014, Rehabilitering borte bra, men hjemme best Fagdag med fokus på rehabilitering sammen med spesialisthelsetjenesten - Hverdagsrehab, treningstilbud, LMS koordinator, litt om strukturer og sammenhenger, kreftveiviser. I begynnelsen av desember. Referanser Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven Forskrift om rehabilitering og habilitering Samhandlingsreformen Nasjonal helse- og omsorgsplan 2015/2020 Helsedirektoratet Ansvar og oppgavefordeling innen rehabilitering Riksrevisjonen Rehabilitering i kommunene Nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering Nevroplan 2015, Fleksible tjenester- for et aktivt liv, Helsedirektoratet. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/ vante miljø. Regionale føringer Delavtale 1, 2,5, 6 Områdeplan for rehabilitering, Sørlandet sykehus Helsefremmingsplanen i Kristiansand Rehabiliteringsplaner og andre relevante planverk i kommunene i Knutepunkt Sørlandet Rapport fra prosjektperiode 1, Lokalmedisinske tjenester 10

11 Ressursrammer og økonomi (budsjett) Kostnader Kristiansand kommune Sørlandet sykehus HF Arbeid/tidsforbruk - lønn Frikjøp, brukere, fastlege Investeringer, innkjøp Driftskostnader, mat til møter Rådgiver Konferanse Kurs Sum Inntekter/finansiering Egne midler Eksterne midler Sum Rapportering Statusrapporterig Ansvarlig avsender: Prosjektledere Mottaker: RS Frekvens: Kvartalsvis Første rapport: 13 mars 2014 Sluttrapport Ansvarlig: Prosjektledere Frist: Sluttevaluering Ansvarlig: Prosjektrådgivere og prosjektledere Frist: Underskrifter Leder styringsgruppe Prosjektleder Knutepunkt Sørlandet Oppdragstaker Prosjektleder Sørlandet sykehus HF 11

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer