Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder"

Transkript

1 Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder Legemiddelhåndtering: kontrollsystemer, oppfølging, juss og etikk mv. Torsdag den

2 Fylkesmannen får mange meldinger om medisintyverier. både på kommunen som virksomhet og på den enkelte medarbeider (aut.helsepersonell) Undrsøkelse fra 2007 https://www.helsetilsynet.no/upload/publikasjoner/artikler/liten_fare_for_a_bli_tatt_falne_engler.pdf

3 Ulike innfallsvinkler: 1. Formulere problemstillinger 2. Medisinske argumenter 3. Juridiske forhold: plikter/autorisasjon/straffelov 4. Generell internkontroll- ansvarshavende -Kontrollrutiner på stedet 5. Etiske tilnærminger

4 Sykepleiere er utsatt som gruppe 1. Formulere problemstillinger?

5 Sykepleiere i helsetjenesten er utsatte: Misbruk av rus antas å være som ellers i befolkningen? Man antar at det er større misbruk av legemidler enn befolkningen for øvrig amerikanske u.s. tyder på store mørketall Internasjonal forskning sier at 10 % av sykepleiere er i faresonen for misbruk!

6 Undersøkelse fra 2007: (A. Nordal) - arbeidsgivere i helsevesenet: Avdekker sjelden misbruk av rusmidler blant sykepleiere. - arbeidsgiver i liten grad har retningslinjer for hvordan de skal håndtere saker dersom misbruk avdekkes. - Sykehusene meldte kun 60 % av sakene til tilsynsmyndigheten

7 Nordal gjorde en gjennomgang av tilsynssaker mot sykepleiere over en treårsperiode. 78 prosent av sakene dreide seg om misbruk av vanedannende legemidler alene. 90 prosent hadde stjålet legemidler fra arbeidsgiver og/eller pasienter. Tyveriet var en av hovedgrunnene til at misbruket ble oppdaget. I 15 prosent av sakene hadde sykepleiere manipulert med legemidler. Det vil si byttet ut virkestoff med vann, forfalsket resepter og/eller sykepleiedokumentasjon for å dekke over tyveriet.

8 Mange medisinskfaglige grunner til at legemiddelhåndtering er viktig 2. Medisinske argumenter

9 Tyveri og svinn: Hvorfor så viktig? Pasientene kan miste livsviktig medisiner Kan få feil medikament Kan få forbyttet medisiner Kan få medisin som ikke virker Rus på jobben =farlig Det er innlysende for alt helsepersonell og alle med kjennskap til helsetjenesten at det er viktig å administrere medikamenter riktig!

10 Flere eksempler: Bytte ut morfinampull Multidose-tyveri Klippe ut kvitteringer Føre feil i regnskap Bytte? Returmedisiner: OBS! Avviksskjema: pasient reagerer unormalt Tilgang medisinrom? Nøkkel.

11 Helsepersonelloven: - advarsel, tap av autorisasjon mv. Yrkesetiske normative regler administrative reaksjoner Straffeloven: - politianmeldelse, straffesak og domfellelse Kriminaliserer handlingene 3. Juridiske forhold

12 2013: Årsak tilbakekall 2013 (Statens helsetilsyn) Vurderingsgrunnlag for tilbakekall av autorisasjon /lisens Rusmiddelbruk Sykepleiere Leger Hjelpepl. Andre Sum Faglig svikt Legemiddeltyveri

13 Internkontroll: Sjefen taler til medarbeiderne: 1) - «En velfungerende internkontroll er som et vindu mot en verden av farer!» 4. Internkontroll

14 Internkontroll: 2) - «Transparent men likevel noe dere kan støtte dere på, uten å.» 4. Internkontroll

15 Internkontroll: 3) (skriver avviksmelding ) 4. Internkontroll

16 Internkontroll: lovkrav 4. Internkontroll

17 Internkontroll: lovkrav - systemer og oppfølging: er det slik at leder etterspør??? - «leilighet gjør tyv» - sykepleiere spesielt utsatt - tekniske muligheter: adgangskort, nye medisinskap, sporing osv. - tillit en verdi i seg selv, jf etiske sp.

18 Rutiner for hva man gjør når noe meldes/ oppdages? Hvem skal ha beskjed og følge opp? Undersøker man umiddelbart? Samtaler Politianmeldelser? Dokumentasjon - avviksmeldinger

19 Virksomhetsleder Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgaven art og oppfølging som gis. NB: Personlig ansvar.

20 DEFINISJON: Medisinsk etikk, i medisinsk sammenheng betegnelse på studiet av holdninger, verdier og normer i medisinen. (Store medisinske Leksikon) 5. Etisk tilnærming: https://www.nsf.no/content/785285/nsf v1-yer-hefte_pdf.pdf https://sml.snl.no/medisinsk_etikk

21 International Council of Nurses (ICN) ICNs etiske regler for sykepleiere har fire hovedelementer som trekker opp normene for etisk forsvarlig holdning og handling. Kan etiske refleksjoner og diskusjoner være med på å holde bevisstheten rundt et vanskelig og «tabubelagt» tema? Det er ikke lett å snakke om eller melde som «avvik». Eller å «angi» en kollega.

22 Flere årsaker, flere påvirkningsfaktorer Sakene er sammensatte og har ulikeårsaker. Vi tror ikke at bare en ting er løsningen! Kan en kombinasjon av noen av disse elementene eller andre ting vi ikke har tenkt på være en mulig tilnærming? Vi er tilgjengelige for veiledning, råd og støtte i disse situasjonene!

23 Heidi fortsetter

24 Legemiddelhåndtering Kragerø Heidi M. Vige Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

25 Tilsyn Hvert år skjer 2000 unødvendig dødsfall i helsetjenesten Ca dødsfall skyldes feilbruk av medikamenter Selvmord 515 (2012) og Trafikkulykker 191 (2013) Gode rutiner Implementering? Vikarer? Dokumentasjon av virkning/bivirkning Hvem har fått delegert myndighet til legemiddelhåndtering?

26 E-læringskurs i medikamenthåndtering FM har sett på ett av de nettbaserte kursene (Apotek 1) Dette er et supplement: alene ikke gir tilstrekkelig opplæring for delegasjon av myndighet til å delta i den kommunale legemiddelhåndtering for ufaglærte. Eksamen kan gjentas tre ganger. Vårt råd til kommunene: hvis dere ønsker å benytte nettbaserte kurs, bruk dette som del av et opplæringsprogram.

27 Multidose Samhandlingstilsyn: hva skjer her i overgangen Legemiddellistene er samstemt, men hvordan er det med selve medisinene? Ved andre endringer?

28 Multidose og betaling Mange kommuner har tatt i bruk multidose, både på sykehjemmene og i hjemmetjenester. Hvem er det som skal dekke administrasjonskostnadene som apotekene krever for denne tjenesten? Kommunen skal bistå pasienter som har rett til utdeling av legemidler etter pasient- og brukerrettighetsloven. Så fremt pasientens rettigheter oppfylles, står kommunen fritt til å velge hvordan utdelingen av legemidler utføres, enten ved multidose fra apotek eller administrasjon og dosetthåndtering fra hjemmesykepleien. Kommunen har ikke anledning til å kreve betaling for slike helsetjenester i hjemmet. HELFO tilbyr kommunene avtale om refusjon på 500 kroner per år per pasient i kommunens hjemmetjeneste som bruker multidose. Pasienten kan også selv inngå avtale om multidose direkte med apoteket uavhengig av kommunehelsetjenesten. I slike tilfelle dekker pasienten selv kostnadene for denne tjenesten.

29 Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2-2. b), pålegger alle institusjoner som omfattes av forskriften å ha på plass et system for overvåking av infeksjoner: et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen. Deltakelsen på denne prevalensundersøkelsen blir oppfattet av Helsedirektoratet som et element i et slikt system for overvåking av infeksjoner i institusjoner.

30 NOIS Følgende helseinstitusjoner for eldre i Aust-Agder deltok undersøkelsen våren Birkenes Sykehjem 2. Byglandsheimen 3. Elim bokollektiv 4. Feviktun bo- og omsorgssenter 5. Froland sykehjem 6. Frydenborgsenteret 7. Fævik bo og omsorgsenter 8. Gjerstad Omsorgsenter 9. Hornnesheimen bokollektiv 10. Iveland bygdeheim 11. Myratunet 12. Nyskogen bo- og omsorgsenter 13. Plankemyra bo- og omsorgssenter 14. Røed bo- og omsorgssenter 15. Saltrød bo og omsorgssenter 16. Solhaug bo- og omsorgssenter 17. Tromøy Bokollektiv 18. Tvedestrand sykehjem 19. Valle bygdeheim 20. Vegårshei Bo- og Omsorgssenter

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter Statens helsetilsyn behandler hvert år en rekke saker der det klages over at pasienter ikke har fått forsvarlig og omsorgsfull hjelp,

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene ÅRSMELDING 2014 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder INNHOLD Pasient- og brukerombudet Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommunene Samhandling i helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering Internserien 7/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30. Rådhuset, Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Leder. Kjære leser! Rus og moralisme Kari Lossius peker på interessante trekk ved rus som samfunnsfenomen, Statens helsetilsyn Tilsynsmelding 2001-03

Leder. Kjære leser! Rus og moralisme Kari Lossius peker på interessante trekk ved rus som samfunnsfenomen, Statens helsetilsyn Tilsynsmelding 2001-03 Innhold 3 Leder 5 Felles tilsyn forbedring over tid 6 Felles tilsyn med helsetjenestetilbudet til eldre i Buskerud 8 Felles tilsyn med helsetjenesten i fengsler 10 Felles tilsyn med helsetjenester til

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer