Momenter: 1) Bakgrunn og erfaringer vår motivasjon 2) Oversikt over vårt prosjekt organisering, innhold og leveranser 3) Anbefalinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Momenter: 1) Bakgrunn og erfaringer vår motivasjon 2) Oversikt over vårt prosjekt organisering, innhold og leveranser 3) Anbefalinger"

Transkript

1 Gardermoen 5. juni 2014 Kompetanseutvikling i Regionale Næringsmiljøer «Norsk havbruk ei regional næring med nasjonale kompetansebehov» Momenter: 1) Bakgrunn og erfaringer vår motivasjon 2) Oversikt over vårt prosjekt organisering, innhold og leveranser 3) Anbefalinger

2 EVU historien i NCE Aquaculture Emne Produksjon av matfisk torsk (10 stp) For hvem NCE Aquaculture partnerskap Yngel og settefiskproduksjon av torsk (10 stp) NCE Aquaculture partnerskap Desentralisert opplæringsprogram for marint oppdrett - Fôr og ernæring av marin fisk (10 stp) - Produksjonsovervåkning, produksjonsstyring og sporbarhet i torskeoppdrett (10 stp) - Fiskehelse og miljø (10 stp) Biologi, ernæring og fiskevelferd i stamfisk-produksjon (10 stp) Vannkvalitet, avlsarbeid, teknologi og produksjonsplanlegging i stamfiskproduksjon (10 stp) Opplæringsprogram for prosess og produktutvikling i fôrproduksjon (10 stp) NCE Aquaculture partnerskap Nord Norsk Stamfisk m.fl Nord Norsk Stamfisk, m.fl Polarfeed AS

3 Våre erfaringer med etter- og videreutdanning Viktig formidlingskanal for en klyngeorganisasjon Kobler bedrifter og FoU kompetanse og relasjoner Spin off s nye prosjektsatsinger Suksesskriterier i forhold til gjennomføring og innhold Formalisering eksamen, studiepoeng, påbygningsmulighet Samlingsbasert, desentralisert, tilpasset folk i full jobb Casebasert, bedrifter som vertskap Balanse i foreleserkompetanse Flere bedrifter - relasjonsbygging og kompetanseutveksling Næringsforankring - referansegruppe for utforming av studieplan

4 Hvordan tar vi dette videre? - 3 viktige utfordringer Informasjonsutfordring - bedre informasjon om EVU til etterspørrere, spesielt private virksomheter. Kontinuitetsutfordring - rammebetingelser og kontekst rundt EVU-markedet som bidrar til kontinuerlig oppmerksomhet i forhold til kunnskaps- og kompetansebygging Relevansutfordring - utdanningsinstitusjonenes evne til å framstå som attraktiv samarbeidspartner for private og offentlige virksomheter. Kilde: FIFO Rapport 6 / 2009

5 Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 20 MNOK, forbeholdt «konsortier» / klynger 1,5 3,0 MNOK pr prosjekt «Forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse» o Forankring i regionale strategier o Økt og bedre forankret satsing på kompetanseutvikling i næringsliv, mer relevante og bedre tilrettelagte utdanningstilbud. o Forpliktende samarbeid mellom næring og UoH Prioriterte hovedaktiviteter o Mobilisere næringsaktører for satsing på kompetanseutvikling, samspill med UoH o Tilrettelegging for økt EVU i næringsmiljø o Tilrettelegging av studietilbud for utdanning av relevante kandidater Forprosjekt og utviklingsprosjekter kan støttes konseptualisering og klargjøring, ikke drift

6 Prosjektformalia Prosjekttittel: Målsetting : Prosjektleder: «Norsk havbruk ei regional næring med nasjonale kompetansebehov» Å skape bedre koordinering, bedre synlighet, større tilgjengelighet og større bredde i de samlede tilbud for kompetansebygging i norsk havbruksnæring. Satsingen skal gi dokumenterbar økning i formalkompetanse i havbruksnæringen, samt bidra til styrket rekruttering, omdømme og sikkerhet Bjørn G. Nielsen Styringsgruppe Snorre Jonassen, Cermaq Tor Anders Elvegård, Nordlaks Torleif Olaisen, Nova Sea Jorunn Skjoldvor Foss, Marine Harvest Noralf Rønningen, Aqualine Trond Davidsen, FHL Prosjektgruppe Alexandra Neyts, NTNU Grete Lysfjord, UiN Ragnar Tveterås, UiS Morten Bergslien, Arena OO Trude Olafsen, akvarena Astrid Haugslett, Sett Sjøbein

7 AP 1 Utdanningstilbud tilpasset havbruksnæringens fremtidige kompetansebehov Ansvar: Trude Olafsen / Christel Elvestad Næringens fremtidige kompetansebehov Kompetansepakker som sikrer kandidater med kunnskaper og ferdigheter som sektoren trenger i framtida. Koordinering av tilbud mellom de ulike utdanningsinstitusjoner Plan for implementering i utdanningsinstitusjonene Intervjuprosess i regi av hver enkelt klynge Leveranser: Rapport, prioriterte kompetansepakker, handlingsplan 1. Intervju mal, gjennomføring av intervjurunder i regi av 3 klynger 2. Møter med UoH, enkeltvis og i felles forum / work shops 3. Fokus på rolledeling og koordinerende verktøy 4. Forankret og omforent handlingsplan

8 AP 2 Samarbeid mellom UoH og videregående skolesystem Ansvar: Alexandra Neyts / Trude Olafsen Modell for samarbeid mellom næring, UoH og videregående skoler rettet mot kunnskapsutvikling i havbruksnæringen. Basert fra erfaringer fra til «Frøya modellen». Analyse av erfaringer og behov - utvikling av en samarbeidsmodell som bidrar til: Involvering av flere aktører (vgs er og UoH er) i eksisterende samarbeidsramme Implementering av samarbeidskonseptet i andre regioner Leveranser: Evaluering av erfaringer fra Frøya, plan for nasjonal implementering 1. Evalueringsrapport fra Frøya modellen, handlingsplan for nasjonalt samarbeid 2. Møter med UoH og vgs for presentasjon av konsept og diskusjon rundt samarbeid 3. Nasjonal koordinering og implementering, felles sekretariat ell.

9 AP 3 Koordinert satsing for havbruksbasert EVU utgangspunkt i klynger Ansvar: Morten Bergslien / Alexandra Neyts Web baserte verktøy for oversikt over tilgjengelige kurs og EVU tilbud (påbygningsmuligheter, krav til forkunnskaper, web klasserom etc) Nasjonal koordineringsfunksjon for drift av web verktøy, samt generell support til bedrifter (skreddersøm, finansiering tilpasning) Nasjonal oversiktlighet og forutsigbarhet i forhold til tilgjengelige kurs, påbygningsmuligheter (årsstudium, bachelor, master phd) Leveranser: Oppsummering i rapport, kravspec + driftsmanualer for web verktøy, samt plan for igangsetting, bemanning og drift 1. Dialog med norsk industri for etablering av samarbeid / koordinering 2. Kjøp av IT kompetanse for utforming av kravspec. 3. Kartleggingsarbeid tilgjengelige relevante tilbud 4. Forberede for nasjonal koordineringsfunksjon, jmf AP1

10 AP 4 Mobilitetsprogram Næring FoU UoH» Ansvar: Bjørn G. Nielsen / Morten Bergslien Arbeidspakken skal utvikle et nasjonalt mobilitetsprogram med følgende innhold: Utveksling/hospitering av ansatte mellom bedrifter og FoU/UoH Hospiteringsordning for studenter i bedrift, samt mentorordning for studenter Leveranser: Programbeskrivelse forankret i bedrifts og FoU / UoH miljø, plan for finansiering (komplette søknadsdokumenter) og driftssetting i et hovedprosjekt 1. Erfaringsinnhenting tidligere mobilitetsprogram, bla NCE Aquaculture 2. Konseptavklaring og forankring hos sentrale aktører 3. Prosjektbeskrivelser og søknader for finansiering

11 Hva kan vi lære av andre aktører? Norsk Industri omfattende kurstilbud på en rekke områder i samarbeid med tilbydere som NTNU, HiST etc. Fjernundervisning, samlingsbasert og nettbaserte kurs Omfattende nettverk av fagpersoner Fagbrev til mastergrad - bla erfaringsbasert mastergrad Standardiserte kurs og skreddersøm Brukervennlig internettbasert kursplattform 4-5 årsverk Senter for etter og videreutdanning - Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) Omfattende kursspekter både i tema og omfang (> 50 kurs) Standardiserte kurs og skreddersøm Erfaringsbaserte mastergrad f.eks. «Industriell matproduksjon» Prioritering i samarbeid med aktører og bransjeorganisasjoner 7 ansatte, kursdeltagere pr år

12 Kritiske faktorer for vårt prosjekt Kompleks og krevende organisering sikre effektiv ressursbruk? En viktig øvelse i klynge klynge samarbeid Ønske og vilje til koordinering i UoH sektoren Operativt fokus, ikke rapporter men handlingsplaner og implementering Opprettholde entusiasme og forankring i bedriftene Evne til å få ting finansiert og igangsatt i neste fase først da har dette direkte nytte for bedriftene Krevende egenfinansiering fokus på dokumentering og sporbarhet. Etablerte klyngestrukturer godt utgangspunkt for en tilretteleggerrolle og en overordnet koordineringsfunksjon.

13 Hva ville vi ha vektlagt i en ny prosjektprosess? Unik mulighet til å styrke «limet» i en næringsklynge Forankring i bedriftsmiljøer nytte og relevans, syretesten over alle syretester! Sikre og tydeliggjør koordinering mot andre miljøer, prosjekter, prosesser - kartlegg og forankre Sikre støtte fra fylkeskommuner strategigjennomgang og dialog - et viktig poeng også i forhold til neste fase Viktig med skarpt fokus på kompetansebehov, konkretisering og næringsforankring av leveranser, ikke på utredninger og rapporter Konkretiser forpliktende samarbeid mellom næringsliv og UoH, organiser prosjektet med ei sterk eiergruppe fra næringsliv (og UoH) - avtaler Krevende finansieringsplan sikre cashbidrag fra bedriftene / klyngene Avklar arbeidsform, møtefrekvens, administrative rutiner, spesielt v/ kompleks organisering som vår

14 Takk for meg! Bjørn Gjellan Nielsen /

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor

Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor NF-notat nr. 1002/2011 Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor 20 15 Jarle Løvland Evgueni Vinogradov 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N 8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013 Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS VISJON Austrått Innovasjon AS skaper varige verdier i Midt-Norge/Norge. FORRETNINGSIDE Med utgangspunkt i

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer