[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober Velg hjertevennlig:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010. Velg hjertevennlig:"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010 [5-10] SI magasinet Velg hjertevennlig: Sukker og fett det er fali det! DPS i åpningens tegn 4-9 Helseforskning Unikt samhandlingsprosjekt 26-27

2 Innhold SI-magasinet 5/10 3 Leder DPS-utbyggingen 3 Nytt PsykNytt Fullblods internettmagasin 4 Åpnet nytt DPS-bygg på Gjøvik Tiltalende og funksjonelt 6 Åpning også ved DPS Hamar Endelig fullverdig DPS 8 Spenstig åpning i Aurdal Endelig egen DPS-poliklinikk 10 Strategisk fokus Høringsprosessen i gang 12 Fjerde helseforskningskonferanse Sterk vekst i helsefaglig forskning 14 Snart kommer Personalportalen Omfattede opplæringsprogram 16 Kurs i legemiddelhåndtering Stor oppslutning i Kongsvinger 18 Seminar for ansatte i psykisk helsevern Fokus på selvmord og kvalitet 20 Kreftforeningen rekrutterer frivillige Handler om å være medmenneske 22 Kostutstilling på Lillehammer Fett og sukker det er fali det! 24 Peter Skredderprisen 2010 Gro Beston fortjent vinner 25 Jorda rundt på 80 dager To avdelinger på Lillehammer går og går 26 Unik samhandling i Gudbrandsdalen SI og 12 kommuner i sykehjems - prosjekt 28 «Hjelp når du trenger det» Stort behov for gjensidighetskunnskap 30 Medarbeiderundersøkelse 73 prosent tok pulsen 32 Skal få færre fristbrudd Rett behandling til rett tid 34 Forsker på armamputerte Skal gi bedre rehabilitering 36 Arbeid er viktig også for den psykisk helsen 38 Alzheimerdagen på Sanderud Demenspris til alderspsykiatrien 39 Alzheimerdagen på Reinsvoll Stritt å være pårørende 40 Mestringskurs for CFS/ME Gode tilbakemeldinger 42 Ferskvareavdelingen Skal få fersk kunnskap raskt fram 44 Brukerrådets side Brukerrollen må styrkes Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Stein Tronsmoen Telefon / Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / sykehuset-innlandet.no Informasjonssjef: Britt Haugen Telefon / Webredaktør: Geir Kristian Lund Telefon / Redaksjonen avsluttet Vi tar forbehold om feil og endringer. Målgruppe: Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI-Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS Trykk: Bryne Offset AS. Opplag: ISSN: ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utgave)

3 Leder: DPS-utbygging For hundre år siden valgte Norge å bygge ut psykisk helsevern med store sentralinstitusjoner; spesialsjukehus. Det var et stort framskritt for en pasientkategori som var plassert helt nederst ved bordet om det i det hele tatt var bordplassering for denne gruppen. I disse dager er arbeidet i full gang med å bygge ned de store institusjonene og samtidig bygge opp mindre sentra Distrikts Psykiatrisk Senter DPS. I denne utgaven av SI-Magasinet kan du lese om åpningen av DPS Gjøvik sin poliklinikk i Aurdal og døgnenhet i Gjøvik. Også DPS Hamar sin døgn enhet åpnet denne månedenen. DPS Kongsvinger og DPS Lillehammer åpnet i 2009 og DPS Tynset er den eldste og ble formelt åpnet i Det er et kvalitetsstempel i et samfunn som vel - ger å satse betydelige midler, faglige ressurser og høyt kompetent personell på en opptrappingsplan innenfor dette fagfeltet. Og så langt har det lyktes. For eksempel er DPS Tynset i flere sammenhenger løftet fram som en god løsning; særlig i forhold til fastlegene og primærhelsetjenesten, men også som en god støtte og buffer for å oppnå riktig behandling på lavest mulig nivå. DPS Tynset har vist seg å være et vel fungerende nav for det kommunale psykiske helsevern og ikke minst i relasjonene til sentralsjukehuset. Tida framover vil vise om DPS også vil være en sterk faktor og aktiv aktør for å ivareta og videre - utvikle det samlede spesialiserte helsetilbudet på lokalsjukehusnivå sammen med det somatiske miljøet. Styrken er at DPS ene våre er knyttet opp mot eksisterende lokalsjukehusstruktur og dermed ligger forholdene godt til rette for en god inte - grering av somatisk og psykisk helsevern, samt barne- og ungdomspsykiatrien og rusfeltet. Dette er også i tråd med hva mange brukerorganisasjoner og ikke minst politiske føringer ønsker; nemlig i enda sterkere grad kunne se pasienten som en helhet. Stein Tronsmoen Kommunikasjonsdirektør «Tida framover vil vise om DPS også vil være en sterk faktor og aktiv aktør for å ivareta og videre utvikle det samlede spesialiserte helsetilbudet på lokalsjukehusnivå sammen med det somatiske miljøet.» Nytt PsykNytt Merk deg denne nettadressen først som sist: PsykNytt, som er inne i sin åttende årgang, har abonnenter og er en av de største tverrfaglige publikasjonene for fagfolk innen psykisk helse-feltet i Norge. Nye PsykNytt skal bli et fullblods internett-magasin, med mulighet til å lese hele artikler med ett tastetrykk, mulig heter til å diskutere artikler på nettet og til å sende inn forslag om saker. Fortsatt skal PsykNytt behandle saker fra hele psykisk helse-feltet, hentet fra norske og internasjonale tidsskifter, men man vil velge færre saker fra hvert felt, og ha et enda sterkere fokus på hva fagfolk trenger i jobbsammenheng. I nye PsykNytt vil det være fire hovedtyper nyheter; Korte oppsummeringer av ny heter som er spe - si elt relevante for de som jobber med pasienter og klienter. Kort oppsummering av nyheter fra tidsskifter og andre kilder. Meldinger om nytt innhold på og eksklusive ny - heter laget for PsykNytt. Det blir også et spesielt fokus på ny norsk forskning. Rettelse I omtalen av Oskar Sommers doktordisputas i forrige nummer snek det seg inn en meningsforvirrende feil. I omtalen av hans studie (side 23) sto det at halvparten av sykehjemsbeboerne som deltok i undersøkelsen fikk vanlig antipsykotiske medika menter. Det fikk de ikke de fikk anti - epileptika. Ingen pasientnavn Enkelte av våre lesere reagerte på et bildet i forrige nummer, der kriseteamet ved DPS Hamar var avbildet foran en tavle hvor det kunne se ut som det var mulig å lese pasientnavn. Det var det ikke, det er navnene på behandlerne som var leselige. Alle pasient navn var fjernet fra tavlen. Side 3 SI magasinet 5/2010

4 Flott bygg: Slik er inngangspartiet til det nye DPS-bygget. Flott DPS-bygg på Gjøvik Det nye DPS-bygget på Gjøvik er blitt svært tiltalende, både utvendig og innvendig. Byggavdelingen, byggeledelsen og alle andre som har hatt noe med prosjektet å gjøre fikk velfortjent ros under åpningen. I tillegg til at det er blitt er gjennomført tiltalende bygg har man holdt så vel tidsfrister som budsjett. Av: Trond Tendø Jacobsen Bygget gir mange muligheter, og er et godt utgangspunkt for et godt pasientarbeid, sa avdelingssjef Ragnhild Wangen da hun overtok «hus fruenøkkelen» fra divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard, og leverte den videre til enhetsleder for døgn enheten, Janniche P. Nereng. Divisjonsdirek - tøren, som i tillegg til en gedigen blomsterurne med innhold også overleverte en sjekk som skulle brukes til utdannelse og skolering av ansatte, hadde på sin side fått nøkkelen fra administrerende direk - tør Morten Lang-Ree. Mer enn et flott bygg Det var han som foretok den offisielle åpningen, etter å ha fått overlevert nøkkelen av divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. Dette er mer enn et nytt flott bygg den representerer omstillingen i psykisk helsevern, en ny modell, sa han. Divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard understreket at tilpassede og egnede lokaler, som man nå endelig har fått også på Gjøvik, er like viktig innen psykisk helsevern som medisinteknisk utstyr er innen somatikk. Bygget DPS for 300 mill Dette er det tredje DPS-bygget som er åpnet på kort tid, i fjor var det åpning både på Lillehammer og i Kongsvinger. Allerede i 2002 fikk Tynset sin nye DPS. Og nylig kunne også DPS Hamar ta i bruk nye lokaler på Sanderud, riktignok ikke i nybygg. Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad i divi sjon Eiendom og intern service opplyser at Syke huset Innlandet har investert en halv milliard kroner i bygg for divisjon Psykisk helsevern siden 2002, hvorav 300 millioner til DPS-bygg, finansiert av midler gjennom opptrappingsplanen. Side 4 SI magasinet 5/2010

5 DPS Gjøvik: Det var folksomt i vestibylen i det nye DPS-bygget på Gjøvik under åpningen. De tre søsknene Narum fra Eina, Benedikte, Lars Christian (bildet) og Jon Anders høstet stor applaus for sitt musikalske bidrag. Åpning: Administrerende direktør Morten Lang-Ree foretok den offisielle åpningen av det nye DPS-bygget etter å ha fått denne gedigne nøkkelen fra divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. Det ga starten til en nøkkelstafett med fire vekslinger før målgang. Siste veksling: Avdelingssjef Ragnhild Wangen avsluttet nøkkelstafetten med å gi den til enhetsleder Jannicke Nereng (t.v.). Fakta DPS Gjøvik Nybygg på kvadratmeter, budsjettramme 67 mill kroner. Prosjektleder: Torgeir Seim, brukerkoordinator Per Glorvigen, brukergruppens leder Maren Aartun. Byggeleder: Tonning & Lieng AS. Arkitekt: Arkitektkontor Atelier 4 AS ved David O. Furuli og Vegard Øyer. Byggentreprenør: Oppland Entreprenør AS. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg sa at bygget vil bety mye for hele regionen. Psykisk helsevern har vært underprioritert alt for lenge. Derfor var byg - get ekstra velkomment. Jeg ser fram til et tettere samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet, sa han. Felles inngang Nybygget på Gjøvik er på kvadratmeter, og inneholder foruten en døgnenhet med ti senger, alle i enerom med dusj og toalett, også møterom, akti - vitetsrom, kjøkken og kontorer. Det er felles inn gang med poliklinikken og Enhet for selv - mords forebygging og sorgstøtte. Nybygget er det andre av tre trinn i opprustingen av DPS Gjøvik. Det første var rehabilitering av akuttavdelingen i fløy A i sykehuskroppen, og det tredje og siste starter nå; rehabilitering av døgnavdelingen i fløy B. Den skal være fullført utpå nyåret. Side 5 SI magasinet 5/2010

6 Ringen er sluttet: Endelig fullverdig DPS Hamar Med åpningen av de nyeste enhetene ved DPS Hamar mandag 4. oktober er DPS-utbyggingen i Sykehuset Innlandet på det nærmeste avsluttet. Derfor var dette en stor dag ikke bare for DPS Hamar og divisjon Psykisk helsevern, men for hele Sykehuset Innlandet. Stor dag: Stedfortredende enhetsleder ved enhet for rehabilitering, Jorulf Husby, konstituert avdelingssjef i DPS Hamar, Marianne Gade Larsen, enhetsleder for enhet for akutte tjenester, Marja Partanen, og enhetsleder for enhet for allmenn - psykiatri, Live Haakensveen (t.h.), foran bygget som nå blant annet huser døgntilbudene til DPS Hamar. Riktignok gjenstår siste etappe i ombyggingen ved DPS Gjøvik, det fullføres i løpet av kommende vinter. Både i nyåpnede DPS Hamar og ved andre DPS er er det senger som ikke er tatt i bruk, og lokaliseringen av DPS-poliklinikken i Elverum er ikke avklart. Men med åpningen av DPS Hamars enheter på Sanderud er størstedelen av ut- og oppbyggingen av alle SIs DPS er avsluttet. De siste årene er det gjennom opptrappingsplanen investert omkring 300 millioner kroner i DPS-utbygging i Sykehuset Innlandet. Nytt i gammelt Enhetene for akutte tjenester og for allmenn psy - kiatri kunne sammen med enhet for rehabili tering ta i bruk arealer som ble ledige på Sanderud da det Side 6 SI magasinet 5/2010

7 akuttpsykiatriske nybygget på ble tatt i bruk i vår. Disse arealene er nå ombygget og tilpasset den nye bruken. Konstituert avdelingssjef Marianne Gade Larsen sa hun var kjempestolt og kjempeglad for at man nå endelig kunne åpne de lenge etterlengtede til - budene. Bygget et ikke nytt, men det er fylt med nytt liv. Vi kan nå tilby de fleste funksjoner et DPS skal ha. Det er mange som har ventet sammen med oss, etter hvert ganske utålmodige, men nå er vi her. Nå er grunnlaget lagt for en fullverdig DPS. Vi står foran utrolig mange utfordringer, og vi skal jobbe hardt for å innfri dem, sa hun under åpningen. 1. september innførte DPS Hamar for øvrig en ny inntaksprosedyre som har fått betegnelsen «En dør inn». Det er nettopp det det dreier seg om, alle henvisninger til divisjon Psykisk helsevern i DPS Hamars opptaksområde skal sendes til DPS Hamar. Det er opprettet et eget inntaksnettverk som skal sørge for at henvisningene raskt kommer til rette instans. I skyggen av sentralsykehuset DPS Hamar har fått et mye større repertoar enn tidligere, det er en utfordring å utvikle det, sa divi - sjonsdirektør Solveig Brekke Skard i sin hilsningstale. DPS Hamar skal etablere seg i skyggen av et sentralsykehus, det er en utfordring, og kan være en ulempe. Men samtidig ligger det til rette for en god integrasjon med sentralsykehuset, mente hun. Både Brekke Skard og Gade Larsen berørte den lange og krevende prosessen DPS Hamar har vært gjennom. Den endelige DPS-kabalen ble lagt i tilknytning til den store omstillingsprosessen i divi - sjonen sist vinter. Det har vært et stort og krevende omstillingsarbeid. Dere har fått til veldig mye på kort tid, sa divisjonsdirektør Brekke Skard. En viktig oppgave framover blir å utvikle DPS enes lokalsykehusfunksjon, slik at det blir et tyngdepunkt i det psykiske helsevernet. I tillegg til å utvikle samarbeidet med kommunene er det viktig å styrke samarbeidet med brukerne. Det er her den aller største fornyelsesprosessen bør komme, sa hun. Poliklinikk i Hamar For ti år siden flyttet poliklinikken på Sanderud sykehus til lokaler i tilknytning til sykehuset i Hamar. Det var starten på DPS Hamar. I 2006 etablerte også ruspoliklinikken seg i Hamar. Men det var først i april i år at døgntilbudene kunne ta i bruk lokalene i Peter Skreddersveg 34 på Sande - rud, et steinkast fra sentralsykehusets nye akuttbygg, enhet for allmennpsykiatri og enhet for akuttjenester. Sistnevnte har sju sengeplasser, og er en sjudøgnspost. Den allmennpsykiatriske enheten har åtte døgnplasser, og drives fem dager i uken (mandag fredag). Samtidig med dette etablerte man også et ambulant kriseteam, som det har vist seg å være stor etterspørsel etter. Også enhet for rehabilitering har fått lokaler i Peter Skreddersveg 34. Av ulike årsaker ble den offisielle åpningen utsatt til oktober. Tre enheter: I dette bygget på Sanderud er det blitt plass til enhet for akutte tjenester, enhet for allmenn psykiatri og enhet for rehabilitering. Dette er DPS Hamar DPS Hamars inntaksområde omfatter nesten tredjedelen av innbyggerne i SIs opptaksområde. Statistisk Sentralbyrås befolkningsstatistikk viser at det i de åtte kommunene DPS et dekker er i overkant av innbyggere; Ringsaker , Hamar , Elverum , Stange , Løten 7.273, Åmot og Våler DPS Hamar består av: DPS Hamar poliklinikk Hamar og Elverum. Besøksadresse Skolegt 22 i Hamar og Storgt 1 i Elverum. DPS Hamar ruspoliklinikk, Torggt 72, Hamar. DPS Hamar Enhet for rehabilitering DPS Hamar Enhet for akutte tjenester DPS Hamar Enhet for allmenn - psykiatri De tre siste har alle adresse Peter Skreddersveg 34 på Sanderud, post adresse 2312 Ottestad. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 7 SI magasinet 5/2010

8 Spenstig åpning i Aurdal Fredag 1. oktober var det offisiell åpning av den selvstendige poliklinikken ved DPS Gjøviks dag og døgnenhet i Aurdal i Valdres. Det var en bokstavelig talt spenstig åpning, der Halgrim Hansegård i Frikar og den unge fiolinvirtuosen Ragnhild Hemsing demonstrerte sine ferdigheter. Av: Trond Tendø Jacobsen Flagget var heist. Det var en stor dag for den aktive «satellitten» i Valdres. Etter omvisning og orien - tering om hva enheten i Aurdal representerer var det taler og gratulasjoner. Og altså; En særdeles spretten og spenstig åpning. Takket være interne omdisponeringer har man klart å finansiere ombygging fra sengeavdeling til poliklinikkens behov. Det har skjedd store endringer i tilbud og faglig styrke siden det i 1982 ble åpnet psykiatrisk sykehjem med 50 døgnplasser. Mye har forandret seg siden da. Nå er det drøyt 20 døgnplasser. Man har blant annet utviklet «Valdresmodellen» med nettverksmøter og sterk ambulant virksomhet. 15 fagstillinger Det har i flere år vært et poliklinisk tilbud i Aurdal, formelt drevet fra DPS Gjøvik. Men etter en gradvis oppbygging ble det i mai gitt grønt lys for etablering av selvstendig Aurdal-basert poliklinikk. Takket være målbevisst arbeid gjennom flere år har en lyktes i ombygging og oppbygging, slik at man nå kunne ta i bruk godt egnede lokaler og en enhet med 15 fagstillinger. Divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard var under åpningen raus med rosen. Det vi ser i dag er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid. Dere i Aurdal har vært aktive og i front på flere områder, ikke minst når det gjelder nettverksmøter. Dere setter brukerne i fokus og utnytter de ressur - sene som pårørende og miljøet rundt klientene representerer. DPS ene blir viktigere Hun understreket i sin åpnings- og gratulasjonstale at DPS ene vil bli enda viktigere i framtiden. Den nasjonale målsettingen understreker at DPS enes rolle og funksjon skal bli enda viktigere, og at alle DPS er skal ha døgnkontinuerlig akuttilbud fra Dette ble tydeliggjort på en nasjonal konfe - Side 8 SI magasinet 5/2010

9 Blomsterhilsen: Divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard gratulerte og overrakte blomster til enhetsleder døgn Unni Rasmussen (t.v.) og konstituert enhetsleder for poliklinikken Inger Torun Klosbøle. ranse hun nylig deltok på. Det er ønskelig med en fortsatt omstilling fra døgntilbud til dagtilbud og ambulante tilbud, sa hun. Vi må være åpne nok til å innrømme at psykiatrien i lange perioder ikke har vært i stand til å gi pasientene virksom hjelp, fagområdet har vært på leting. Men nå føler jeg at vi er i en god utvik - ling, og her gir dere i Aurdal et fint bidrag, sa hun. Sterkere samhandling Noe som vil bli enda tydeligere er nødvendigheten av et tettere samarbeid med kommunene. Det er viktig å gi hjelp tidlig, hjelp der pasientene bor, derfor blir samarbeidet med kommunene enda vik - tigere. Det må utvikles integrerte tjenester mellom oss og kommunene, mente hun. Det var mange som ble takket og gratulert, flest blomster og gratulasjoner var det enhetsleder for dag- og døgnenheten Unni Rasmussen og konstituert enhetsleder Inger Torun Krosbøle på poli klinikken som fikk. Begge var nøye med å under streke at de ville dele «ære» og takk med alle de ansatte. Det var hilsen fra avdelingssjef Ragnhild Wangen ved Gjøvik DPS, fra ordfører Helge Halvorsen i vertskommunen Nord-Aurdal og lederen i Valdres regionen, ordfører Gro Lundby i Øystre Slidre. Poliklinikken er viktig for hele Valdresregionen, understreket hun. Spenstig åpning: Akkompagnert av Ragnhild Hemsing sto Frikar stifter Halgrim Hansegård for luftige og spenstige hallinghast under åpningen. Hatten ble holdt av konstituert enhetsleder Inger Torun Krosbøle. Poliklinikk: Konstituert enhetsleder Inger Torun Krosbøle er glad for at man nå har fått en selvstendig voksenpsykiatrisk poliklinikk i Valdres. Mange tilbud Bunken med brosjyrer forteller om en bredt tilbud: Det er et ti-ukers gruppetilbud på «Trening i selvhevdelse», det er kroppsbevissthetsgruppe, gruppe for mestring av depresjon, ungdomsgruppe, kunst- og uttrykksterapigrupper og en gruppe for personer med avhengighetsproblemer, kalt kreativ gruppe. Det er en egen pårørendegruppe. Dette er et tilbud for pårørende som har familiemedlemmer som er i, eller har vært i, behandling. Nettverksmøter Ambulant team er et viktig tilbud. Det bistår pasienter, pårørende og de kommunale sosial- og helse - tjenestene i håndtering av psykisk sykdom og krise. Teamet har nettverksmøter som en viktig det at tilbudet. Det vil helst at vurdering av pasientens situasjon blir foretatt i pasientens hjem nettverksmøter. Nettverksmøtene spenner over et bredt spekter: Gir rom for å snakke om det som oppleves vanskelig Gir grunnlag for medvirkning, medansvar og samarbeid Utveksle kunnskap om behandling og mestring av sykdom Bidra til å øke evnen til å håndtere og gjøre bruk av egne ressurser Pårørende og nettverket forøvrig har bred og nyttig kunnskap Dette kan redusere behovet for reinnleggelse Barn blir sett og hørt Bistår med planlegging og oppfølging før og etter utskrivelse Avduking: Det var utstilling av flere bilder malt av pasienter som har deltatt i kunst- og uttrykksterapi. Kunst- og uttrykksterapeut Tove Kolstrøm (t.v.) fortalte at dette bildet, «Lys og mørke», ble malt på 20 minutter. Her avdukes og overleves det til poliklinikken. Side 9 SI magasinet 5/2010

10 Møttes i Brumunddal: I begynnelsen av september ble samfunnspanelet orientert om en rekke sentrale temaer, med hovedvekt på Strategisk fokus Det reetablerte samfunnspanelet, som blant annet består av ordførerne i vertskommunene for de største enhetene i Sykehuset Innlandet og regionrådsledere, fikk tidligere i høst bred orientering om Strategisk fokus-prosessen. Strategisk fokus i samfunnspanelet Av: Trond Tendø Jacobsen Administrerende direktør Morten Lang-Ree benyttet anledningen til også å orientere om en del andre sentrale temaer om status for drift og økonomi, om områdeplanen for habilitering- og re ha - bi litering og om de utfordringer og muligheter som samhandlingsreformen gir. Men fokus var på Strategisk fokus Ombudsrollen Det var bred oppslutning om den tilnærmingsmåten sykehuset har valgt denne gang, men flere ordførere understreket sin rolle som ombud i de kommunene de ledet, og at de derfor er opptatt av kommunens interesser, både når det gjelder nærhet til spesialisthelsetjenester, kompetanse og arbeidsplasser. Lillehammerordfører Synnøve Brenden sa det slik: Det er naturlig at jeg som ordfører er spesielt opptatt av situasjonen i Lillehammer, og arbeidsplassene der. Men det er nyttig å komme sammen å på denne måten, og nyttig med det fokuset prosessen nå har, mente hun. Hamarordfører Einar Busterud var også positiv, men mente å kjenne igjen menge uttalelser og holdinger fra 2020-prosessen. Kvaliteten må avgjøre Fylkesrådsleder i Hedmark, Siv Tørudbakken, mente at høringsdokumentet ga et bra grunnlag for en bred og god debatt. Jeg håper vi som lokal- og regionpolitikere klarer å løfte oss i forhold til det som skjedde rundt 2020-prosessen, vi har et betydelig ansvar for den debatten som vil komme. Som ombud for befolkningen må vi legge avgjørende vekt på det som er til befolkningens beste kvaliteten på tjenestene, sa hun, og håpet på et entydig faglig råd når prosessen kommer så langt at det skal tas stilling til lokalisering. Samfunnspanelet var enige om å ha to nye møter det neste halvåret, i tilknytning til denne og neste høringsrunde. Side 10 SI magasinet 5/2010

11 Nå kommer høringsuttalelsene Det knyttes betydelig spenning til høringsuttalelsene til Strategisk fokus , høringsfristen går ut fredag 19. november, ikke minst til om «Ola og Kari Innlandet» gir sitt besyv med, slik de nå er invitert til. I tillegg til et betydelig antall offisielle høringsinstanser er også privatpersoner, organisasjoner og eventuelt andre invitert til å si hva de mener om det som er lagt fram i den første av to høringsrunder. I denne runden høres det om premisser, mål og utfordringer for det framtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i SI. Etter styre behandling 17. desember skjer det en konkretisering av muligheter og valg. Det vil bli utarbeidet en konkret plan og strategi for framtidig struktur, organisering og faglig innhold. Dette fører fram til en ny høringsrunde utpå nyåret neste år, før styret fatter endelige vedtak. Annonserte I slutten av september ble det rykket inn en annonse i de største avisene i de to fylkene, der alle som ønsker det ble invitert til å uttale seg om høringsdokumentet. Det har neppe skjedd tidligere at alle innbyggerne i et så stort område, over , er invitert til å gi høringssvar. Derfor er det også vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte denne muligheten. Benyttes muligheten? Det er ikke tvil om at sykehustilbud, i bred forstand, opptar folk fleste. Men i hvilken utstrekning de vil benytte en slik unik mulighet til å uttale seg er uvisst. En drøy måned før høringsfristen gikk ut, midt i oktober, var det kun et par regionråd og en kommune som hadde rukket å gi tilbakemelding. De fleste uttalelsene vil ventelig komme nær - mere fristen. Noen høringsinstanser er også gitt utsatt frist pga. møteberammelse. Dette gjelder blant annet Hedmark fylkesting. Høres: Pasient- og brukerombudet i Oppland og Hedmark, Sandra Fahre, er blant de inviterte høringsinstansene. Annonsen: Gjennom annonsering i de største avisene i Innlandet ble alle invitert til å uttale seg om høringsdokumentet. 200 høringsinstanser Høringsdokumentet er sendt til over 200 adressater. I oversendelsesbrevet heter det bl.a.: «Utarbeidelse av Strategisk fokus er igangsatt ut fra en erkjennelse i Sykehuset Innlandet om at det er behov for å gjennomgå struktur, organisering og faglig innhold i tjenesten for å sikre en robust og bærekraftig spesialisthelsetjeneste i Hedmark og Oppland i årene fremover.» De som er direkte invitert til høringen er: De 15 stortingsrepresentantene fra Hedmark og Oppland. Regionrådene: Sør-Østerdal, Fjellregionen, Hamarregionen, Glåm - dal, Hadeland, Midt-Gudbrands dal, Valdres, Gjøvik-regionen og Regio - nal ledergruppe for Lillehammerregionen og Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal. Hedmark og Oppland fylkeskommuner Fylkesmennene i de to fylkene Helsetilsynet i begge fylker Brukerorganisasjonene på fylkesnivå i begge fylkene De 47 kommunene i Oppland og Hedmark, foruten Røros og Holt - ålen kommuner i Sør-Trøndelag Fylkespartiene for Ap, SV, Venstre, Høyre, FrP, KrF, Sp, Pensjonist par - tiet, Team Elverum. By- og Bygde - lista i Hamar og Bygdelista i Stor- Elvdal Fagforeninger (fylkeslag der det finnes): Dnlf, Norsk Psykologiforen - ing, Samfunnsviternes fagforening, NSF, Forskerforbun det, NETF, Norsk Fysioterapiforbund, Den norske kirkes preste forening, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FO, EL & IT forbun - det, Delta, Norsk Radiografforbund, NITO, DNJ, Norsk Lektor lag, Sam - funnsøkonomisk fagforening, Norsk Sivilingeniørers Forening og Det Norske Diakonforbund Divisjonsdirektørene i SI KS og NHO Private avtalespesialister Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge Brukerrådet Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet Hovedarbeidsmiljøutvalget Revmatismesykehuset Pasient- og brukerombudet Eldrerådene og Fylkesrådet for funksjonshemmede i begge fylker Rådet for psykisk helse Voksne for barn Liv laga Sykehusaksjonene i Oppland og Hedmark Side 11 SI magasinet 5/2010

12 Innlandets helseforskningskonferanse 2010: Mye av det vi gjør er bortkastet Mye av det vi gjør i helsevesener er helt bortkastet, og kan gjøre mer skade enn gagn. Hvis folk visste hvor svakt grunnlag det er for noe av det som gjøres, så ville de betakket seg, sa professor Arild Bjørndal under helseforskningskonferansen på Honne i slutten av september. Økt klasseskille: Professor Trond Markestad mener at en av følgene av kunnskapsdemokratiseringen kan bli et mer klassedelt samfunn, der de som har råd kjøper seg bedre helsetjenester enn det som er «godt nok». Derfor er det viktig å etablere en kunnskapsbasert og brukersentrert helsetjeneste, var hans budskap. Vi må utnytte fremskrittene innen IT, forskning, undervisning m.v. slik at kunnskapsbasert praksis ikke blir forbeholdt de få. Arild Bjørndal er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og professor og undervisningsleder i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er en av initiativtakerne til Kunnskapssentret og til Helsebiblioteket. En mare Paternalismen, at legene har hatt «enerett» på kunnskapen, har ridd helsevesenet som en mare i hele dens historie, men nå er også medisinsk kunnskap i ferd med på bli allemannseie. Vi har fått et mer demokratisk syn på kunnskap, der folk flest settes i stand til å tolke hva som er god og pålitelig kunnskap. Men det er lett å trå feil, det er ikke alltid så lett å skille mellom det som er nyttig og det som ikke er det. Derfor er det viktig å etablere gode systemer for kunnskapsinnhenting. Det er også viktig å benytte pasientenes erfaringer, en radikal brukerorientering vil bidra til å forbedre tjenestene, sa han. En av følgene av de endringene vi nå ser er at vi går mot et mer klassedelt samfunn, der de med kunnskap og god råd vil kjøpe seg helsetjenester som er bedre enn «godt nok», mente professor Trond Markestad. Hvorfor tror dere at fore - komst av keisersnitt er høyest blant kvinnelige gynekologer, spurte han. Takk og pris(er) Avtroppende forskningssjef Per Farup i Sykehuset Innlandet, som tok initiativet til de årlige helseforskningskonferanse, ble takket og æret av sine kolleger ved de medarrangerende høgskolene da årets konferanse var ved vegs ende. Takk og ære: Ellen Bøhmer fikk pris for beste vitenskaplige publikasjon i Sykehuset Innlandet, og avtroppende forskningssjef Per Farup ble takket for sin uvurderlige rolle som initiativtaker og pådriver for helseforskningskonferansen. Du har vært inspirerende å samarbeide med, du har vært en stor inspirator og pådriver, sa de. Den første Innlandet helseforskningskonferanse ble arrangert i Nytt ved årets konferanse var utdelingen av fem priser for beste helsefaglige forskningspublikasjon ved hver av høgskolene, i Sykehuset Innlandet og for beste publikasjon basert på et fellesperosjekt mellom minst to av institusjonene. I tillegg til ære og en diplom får hver av vinnerne en sjekk på kroner. Sykehuset Innlandets pris gikk til overlege Ellen Bøhmer ved SI Lillehammer for hennes studie som sammenligner to alternative behandlingsmåter for hjerteinfarktspasienter rask transport til univer - si tetssykehus (Ullevål) for utblokkling eller be- Side 12 SI magasinet 5/2010

13 Sterk vekst i helsefaglig forskning Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik understreket under åpningen at det har vært en sterk utvikling av helseforskning i Innlandet de siste årene, og han spådde at utviklingen ville bli enda sterkere i årene framover. Sentrale aktører: Avtroppende forskningssjef Per Farup (t.v.) ledet utspørring av de to innlederne, førsteamanuensis Jeanne Borge, institutt for sykepleie ved Høgskolen i Bergen og professor Arild Bjørndal. Barn og unges situasjon En av Arild Bjørndals mange interesser er barnevern. Hva er det som skjer blant utsatte barn og unge, spurte han. Mange sliter med store problemer. Det er mange voksne som ikke klarer å forhold seg til det, de tror ikke på det. Men de problemene vi ser er trolig bare toppen av et isfjell. Derfor er dette et ufattelig viktig område, som kommer til å prege oss sterkt i årene fremover, mente han. Konferansen har så avgjort kommet for å bli. Utviklingen har gått atskillig raskere enn han tenkte seg da den første konferansen ble planlagt. Årets konferanse samlet 140 forskere og andre interes - serte. Kvinnene var i solid flertall. Deltakerlisten talte 109 kvinner og kun 30 menn. Ikke mindre enn 32 forskningsarbeider ble pre - sen tert i fire parallellsesjoner. De opptok i år en større del av konferansen enn tidligere. Med fire parallelle sesjoner kunne det bli ganske hektisk for de som ønsket å få med seg mest mulig. Her gjaldt det å prioritere. Hver presentasjon hadde en ram - me på 20 minutter. Det er ugjørlig å gi et bilde av presentasjonene, det var et svært variert og bredt spenn. SI domi - nerte denne sekvensen totalt, 23 av de 32 presentasjonene hadde helt eller delvis utgangspunkt i SI. handling med trombolyse (blodproppoppløs - ende medikament) lokalt. Det var ingen forskjell i døde lighet og liten forskjell når det gjeldt nytt infarkt, slag m.v. De andre prisvinnerne Høgskolen i Hedmark: Førsteamanuensis Ragnfrid Kogstad for publikasjonen: «Pro- tec ting mental health client s dignity The importance of legal control» Høgskolen i Gjøvik: Førsteamanuensis Ing - rid Landgraff Østlie for publikasjonen: «A longi tu di nal follow-up study of physical and psyco social health in young adults with cronic child hood arthritis.» Høgskolen i Lillehammer: Nils Kalland for pub li kasjonen: «Angst og affective lidelser ved autismespektertilstander» Felles publikasjonspris til: Reidun Hov ved Høg skolen i Hedmark, for publikasjon basert på samarbeid med Høgskolen i Gjø - vik og Univer si tetet i Karlstad: «Beeing a nurse in nursing home for patients on the edge of life». Smakebiter Vi tillater oss to tilfeldige smakebiter: Overlege Jan Aaseth ved divisjon Kongsvinger la fram sine funn og teorier om det som kan være en til nå ubeskrevet sykdom, døpt Skogholts syk - dom, etter kommunelege Jon Skogholm i Sør- Odal. Den har stor likhet med løsemiddelskader og MS, og utvikler seg langsomt. Ubehandlet kan til standen føre til multiorgansvikt. Aaseths teori er at høyt innhold av jern og kobber har en avgjøren - de betydning for sykdommen, som kun er kjent fra en familie i Sør-Odal. Det skal nå startes et doktorgradsarbeid med sikte på en genetisk kartlegging av tilstanden. Mona Løvlien (Høgskolen i Gjøvik) har sett på symptomopplevelse, -utvikling og -atferd ved hjerte infarkt. Menn kjenner oftest bryst- og magesmerter, mens kvinner oftere har smerter i rygg og skuldre, men kvinner har brystsmerter minst like hyppig som menn. Kvinner har ofte også flere symp tomer enn menn. De fire mest vanlige symp - tomene er de samme hos begge. Over halvparten av de 533 som deltok i undersøkelsen opplyste at symptomene var annerledes enn de hadde forestilt seg. Over halvparten ventet mer enn en time før de søkte medisinsk assistanse, og hver femte kvinne og hver fjerde mann ventet i mer enn seks timer. Korreksjon I forrige nummer omtalte vi de 11 nye veilederne som var uteksaminert fra et toårig deltidsstudium ved Høgskolen i Lille hammer. Vi kom i skade for å gi Høgskolen i Hedmark æren for studiet. Rett skal være rett: Det var Høgskolen i Lillehammer. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 13 SI magasinet 5/2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 [5-12] SI magasinet Ta av ringen! 22 Fikk skryt av Støre 5 Lean on Lillehammer 16 Pallplass til ambulanselærlinger 32 Innhold SI-magasinet 5/12 3 Leder

Detaljer

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7 [1-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009 SI magasinet Besøk i «underverdenen» 6-7 Fokus på ventetidene 8-9 Enhetlig slagbehandling 14-15 Sluttet etter 51 år 19 Det er ikke bare-bare å

Detaljer

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 [3-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 SI magasinet Banebrytende DVD-produksjon 4 5 Bedre HMS-tilbud 3 Angstmestring på Tynset 10-11 Vil ha bedre samhandling 14-15 Jeg er ikke født

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 [5-13] si magasinet Vasker flere titalls tonn i uka 8 Sykehuset Innlandets blodomløp 10 Jubileumsfest på indre bane 22 Sykehuset Innlandet i ny TV-serie

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 [1-15] si magasinet Et annerledes oppdrag 4 Side 1 si magasinet 1/2015 Pacemaker-rekord på Elverum 12 Eventyrlig reduksjon i sykefravær 28 Slik blir de

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S. Ni kommuner med felles rusplan

KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S. Ni kommuner med felles rusplan KoRus-Øst 3 10 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Ni kommuner med felles rusplan Alle kommunene fra Åmot i sør til Os i nord har deltatt i et unikt interkommunalt prosjektsamarbeid.

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs?

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs? 02/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Pasienter i bevegelse side 8 Pårørende problem eller ressurs? side 18 Eldre er sjelden bare gamle Geriatri: Moderne eldremedisin side 16 2 L E D E

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer