Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken, Toralv Mikkelsen Forfall: Laila Thorsen Frå administrasjonen: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Saksliste Sak 68 / 05 Vedtak: Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent Sak 69/ 05 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 68 / 05 Godkjenning av innkalling Sak 69 / 05 Godkjenning av saksliste Sak 70 / 05 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 71 / 05 Økonomi tal og tiltak Sak 72 / 05 Adm. Direktør si orientering Sak 73 / 05 Lokalsjukehusprosjektet Sak 74 / 05 NPE -orientering Sak 75 / 05 Høgspesialiserte tenester i Helse Vest Sak 76 / 05 Møteplan for 2006 Sak 77 / 05 Brev Sak 78 / 05 Eventuelt Side 1 av 3

2 Vedtak: Saksliste godkjent Sak 70 / 05 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 71 / 05 Vedtak: Økonomi tal og tiltak Styret tar saka til orientering Sak 72 / 05 Vedtak: Adm. direktør si orientering Styret tar saka til orientering Sak 73 / 05 Vedtak: Lokalsjukehusprosjektet 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og anbefalingar som er lagde til grunn i rapport frå lokalsjukehusprosjektet 2. Styret ber administrasjonen starta eit gjennomføringsprosjekt for lokalsjukehus funksjonen. 3. Styret ønskjer sterke og tilpassa desentrale tilbod. Styret vil derfor ha fokus på både eksisterande og nye områder som for eksempel rehabilitering som i framtida kan gje eit ytterligare betra tilbod på Stord og ved Odda sjukehus. Sak 74/ 05 Vedtak: NPE-orientering Styret tar saka til orientering Sak 75/ 05 Vedtak: Høgspesialiserte tenester i Helse Vest 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn for høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest 2. Budsjettmodell for finansiering av regionsfunksjonar må vurderast i Samband med utvikling av nytt inntektssystem i Helse Vest. Sak 76/ 05 Møteplan 2006 Vedtak: Styret godkjenn møteplan for 2006 med 17 mars som endring. Side 2 av 3

3 Sak 77/ 05 Brev 1. Omlegging i Helse Fonna, brev av Vedrørende fremtidens Helse Fonna, brev av Høgspesiliserte tenester i Helse Vest, brev av Strategiplan for Voss sjukehus fram mot 2020 Framlegg frå arbeidsgruppe, brev av Vedtak: Styret tar breva til orientering Sak 77/ 05 Eventuelt Vedtak: Haugesund, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Hildegunn Staurseth Synnøve Solbakken Emil Mohr Linda Ferkingstad Bjørg Sandal Odd Jarl Kvamme Side 3 av 3

4 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 71/05 Økonomi og resultater oktober 2005 Møtedato: 22 november 2005 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 15 november 2005 Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet 1 vedlegg Resultat Resultatet etter oktober månad er -78,6 mill mot eit budsjett på 42,8 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 35,8 mill. Avviket består av 4,0 mill på inntektene og 31,8 mill på kostnadane. Resultatet har hatt ei forverring i oktober på 1,8 mill. Side 1 av 4

5 Inntekter og aktivitet Inntektene i oktober månad er negative med 0,6 mill i forhold til budsjett. Det er ISF inntektene som har det negative avviket på 2,4 mill og poliklinikk med 0,2 mill. Andre inntekter har positivt avvik slik at det totalt utgjer negativt 0,6 mill. Den polikliniske verksemda varierar noko frå månad til månad, men vi reknar med at denne verksemnda vil innfri budsjettmåla innan året er slutt. Vi reknar også med at vi vil nå måltala for ISF på volum innan årsslutt. Imidlertid ser vi at forutsetninga på 2 % kodeforbetring ikkje kan innfris. Produksjonstala viser nå at vi innan somatikk ikkje har store avvik i forhold til behandlingsvolum. Denne månad har eit lite avvik på antall sjukehusopphald, noko med reknar med å ta inn i komande månadar. Øvrige volumtal er betre enn budsjett. Grunna forutsetninga om 2 % kodeforbetring er det DRG-poenga som har avvik både denne månad og hittil i år. Innan psykiatri ligger ein langt bak budsjettalla mht inneliggande pasienter, både når det gjeldar heldøgnspasienter og dagverksemd, noko som er forventa og i samsvar med opptrappingsplan for psykiatri. Poliklinisk verksemd er imidlertid i samsvar med måltal. Det er fortsatt ulike resultat på dei ulike klinikkane. Det styrste avviket gjeld for kirurgi, og KK-barn området, medan innan medisin har eit positivt avvik. Denne månad er det svært positivt at kirurgisk klinikk har produsert betre enn mål. Dette skuldast bl.a auka tilgong på legeressursar bl.a innan ØNH og øye, noko som har gitt ein større produksjon enn forventa innan dagkirurgi. Poliklinisk verksemd er som beskreve ovanfor svært positiv. Hittil i år har vi eit positivt avvik på volum både for konsultasjonar og refusjonar, noko som er i samsvar med den utviklinga man ynskjer bl.a med henblikk på å redusere ventelistene Andre inntekter er fortsatt positive og betre enn planane. Dette skuldast bla auke i innteninga fra Fonna Regnskap hittil Budsjett hittil Avvik4 eigenbetalande pasienter og tilskott til lokalsjukehusprosjektet. Budsjett 2005 Somatikk Sykehusopphold Dagkirurgi/ dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggedøgn Oppholdsdager, dagpas Pol.kons Side 2 av 4

6 Kostnadar Oktober månad har gitt ei negativ kostnadsauke på 1,2 mill. Dette er svært uheldig, særleg sidan også forrige månadar hadde kostnadsvekst. Avviket må likevel lesast som auke på 3 mill på psykiatri som skuldast periodisering. I tillegg er det ein nedsett pensjonskostnad på 3 mill. Ekstraordinære tiltak som blei sett i verk i september, gir noko effekt på volumet for variabel løn, men diverre aukar grunnløn tilsvarande og gir totalt ei 0- effekt. Av den grunn har vi nå starta eit nytt gevinstprosjekt. Dette prosjektet vil gi liten effekt i inneverande år men er tenkt å gi resultater for Vi reknar likevel med å betra resultatavviket med 10 mill i 2005, målt frå oktober. Varekostnadane er denne månad lik budsjett mens hittil i år har fortsatt eit avvik på 9,2 mill. Det er medisinske forbruksvarer som står for det styrste avviket. Budsjettet for varekostnadane er stramt i 2005 under føresetnad av at fleire avtalar skulle reforhandlast og gi effekt. Dette har så langt ikkje vist resultat og berekningar viser nå at det heller ikkje er muleg å oppnå. Vi vil utføra det som er muleg for å minka lagerhaldet, for slik å sikra at innkjøpsnivået blir gjort i takt med aktivitet for resten av året. Løn har denne månad eit negativt avvik på 1,5 mill og hittil i år 24 mill. Vi brukar fortsatt meir årsverk enn budsjettert. Avviket er fortsatt uakseptabelt stort og særleg negativt at ekstraordinære tiltak ikkje har gitt effekt. Fokuset på variable kostnadar gir effekt med lågare forbruk i timar. Imidlertid har vi nå auka grunnløn tilsvarande slik at gevinsten uteblir. Det blei i september sett stopp for innleie og overtid for alt arbeid som ikkje kan grunnas i liv og helse. I tillegg er all reiseverksemd, kurs og andre personalkostnadar stoppa for resten av året. Alle aktivitetar knyta til pasientbehandling skal utførast som tidlegare, mens alle andre aktivitetar blir nedprioriterte. Alle klinkkar rapporterar kvar veke på aktivitet og variabel lønn. Hittil har dette gitt svært liten effekt, men vi vil likevel ha dette fokus ut året. Lønsauke i tråd med lønsoppgjer er berekna og er inklusiv i kostnadane hittil. Andre driftskostnadar har denne månad eit negativt avvik på 2,9 mill, mens hittil i år viser negativt med 4,4 mill. Dette avviket skuldast tidsskyving og vil eliminerast i komande månader. Inklusiv i avviket er også meirforbruk på sjuketransport på 3 mill. Andre postar har tilsvarande mindre bruk. Innkjøpsstoppen for resten av året skal totalt gi ein effekt påminimum 4 mill. Dette er rekna for alle postar utanom sjuketransport, som vil ha eit meirforbruk på minimum 3 mill ved årets slutt. Vi har eit positivt avvik på avskrivingane. Ny kalkulering viser at dette vil fortsetje og gi eit positivt avvik totalt for året på ca 6,5 mill. Endringa i forhold til budsjett skuldast endring i anleggsformuen, dekomponering anlegg, og seinare aktivitering av enkeltprosjekt enn planlagt dette året. Investeringar Totale investeringar etter oktober har no eit forbruk på 101 mill. Byggeprosjekta går stort sett etter plan, MTU og IKT ligg fortsatt etter plan. Mykje av dette er no i innkjøpsprosess, slik at komande månader vil få ei større auke. Vi reknar med å bruka mindre Side 3 av 4

7 investeringar enn det som er i budsjettert. Dette skuldas tidsendring og beløpa vil bli ført over til 2006 for fullføring. Likviditet Behaldninga i kontantar var pr utgongen av oktober positiv med 18,8 mill. Inklusiv er då bundne skattemidlar på 51,5 mill. Våre prognosar for resten av året viser at vi vil ha negativ likviditet. Vi sikrar våre pliktar for utbetalingar med driftskreditt og reknar med å bruka ca 80 mill av kreditten innan året er slutt. Berekningane er inklusiv innbetaling av byggelån på 52 mill og der nokon av utbetalingane tilknyta det, er utsett i tid. Risiko og tiltak Vår risiko i budsjettet er etter denne månad knyta mest til kostnadar men også noko på inntekter. Risiko på inntektene er relatert til ISF og gjeld særleg for koding. Risikoen på kostnadane er relatert til varekost og løn og gjeld særleg for løn. Ekstraordinære tiltak gir svært små resultat og utfordringa er stor for resten av året. Nytt gevinstprosjekt har starta. Dette vil gi liten effekt i 2005, men vonleg større i Prognose heile året Vi har etter oktober estimert en prognose som er 25 mill dårlegare enn budsjett. Prognosen er realistisk vurdert men likevel utfordrande å oppnå. Inklusiv i berekningane er også meirforbruk på sjuketransport som me reknar vil bli min 3,5 mill. Det er fortsatt noko usikkerhet i prognosen. Forslag til vedtak: Styret tar saka til orientering og ber administrasjonen sørgje for at ekstraordinære tiltak gir både kortsiktig og varig effekt. Vedlegg 1 Status og tal for foretak og klinikkar Haugesund 15 november 2005 Johannes Kolnes Adm.dir Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak skal vera korte og konsise. I dei tilfelle der det er nødvendig for tydinga av vedtaket, skal vedtaket nærare grunngjevast Side 4 av 4

8 Sak til styremøtet Saksnr. 72 / 05 Adm. Direktør si orientering Møtedato: Møtestad Saksbehandlar: Ingerid Paulsen Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentleg jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Driftsdata ambulanse Rekvirentar til tenester i ambulansetenesta og kva for innverknad klinikken hadde/kunne ha på bestillinga Bakgrunn for saka: Klinikken er beden om å arbeida ut ein analyse av kven som er brukarar av ambulansetenesta i klinikken og kva verknad klinikken har på bruken av tenestene. Frå overtok foretaket ansvar for sjuketransport, og sidan dette er en teneste som grenser til ambulansetenesta, vil også denne tenesten bli omtalt. Saksopplysningar Ambulansetenesta i Helse Fonna har ansvar for 20 kommunar og er organisert i 12 områder. Seksjonen har og avtalar med eksterne utøvarar om drift av ambulansebilar og båtambulanse. Stasjonane har i prinsippet ingen geografisk avgrensing. Det vil sei at AMK-sentralen kontinuerleg koordinerer ressursar med tanke på dagleg drift og beredskap. Teknologien vi har i dag med GPS-styring (kartterminalar), gjer at den einskilde ambulanse blir utnytta optimalt. Kven som kan rekvirere ambulanse er fastsett i Forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. Medisinsk naudghjelp kan i prinsippet blir rekvirert av heile befolkningen. Her utgjer bil- og båtambulansetenesta saman med kommunehelsetenesta den lokale akuttmedisinske beredskapen. Klinikken legg heilt klart føringa for rekvirering, men har på hovudtyngda av rekvireringane liten påverknad. Nyare behandlingsmetodar gjer at stadig fleire pasientar blir flytta mellom sjukehusa. Side 1 av 3

9 Ansvaret for ambulansetransport er lagt til det foretaket som eig pasienten, dvs. at Helse Fonna får ansvaret for all transport til og frå Haukeland, Stavanger for pasientar som har bustadadresse Helse Fonna. Bergen og Stavanger har i motsetning sjeldan eller aldri ambulansetransportar opp i mot Helse Fonna. Hovudtyngda av desse transportane blir rekvirerte av avdelingar på Haukeland, SUS og Helse Fonna. Tenesta i Helse Fonna har dimensjonert kapasiteten for denne type transport til og gjelde dagtid/virkedagar innanfor normalarbeidstid. Dette er hendingar eller transport til/frå kommunar som ikkje krev nokon spesiell medisinsk behandling og for denne type oppdrag må pasientane venta dersomdagkapasiteten ikkje er stor nok. Det har i organiseringa av ambulansetenesta vore vanskeleg å få forståing for at denne type transportar til tider medfører venting. Vidare er det både eksternt og internt lita forståing for at lange transportar skal rekvirerast dagen før, og at desse i hovudsak skal utførast innanfor normalarbeidstid virkedagar. Det er også eit problem at transport av pasientar eksempelvis til Haukeland, der pasient har fått time til for eksempel kl Då vil ambulansen måtte starta frå Haugesund kl og såleis generere overtid då normalarbeidstid startar kl Ambulanseoppdraga blir rekvirerte gjennom AMK sentralen og blir registrert i datasystemet amis. Dette verktøyet blir i hovudsak brukt i dei fleste AMK sentralane i Noreg. Enkelte av hendingane blir i dette systemet godt dokumenterte, men det er svært bygrensa kva for ein statistikk ein kan henta ut av den lagra dokumentasjonen i programmet. Det er ikkje mogleg å hente ut statistikk på kven rekvirentane er, kun antall oppdrag og km. Vurdering Klinikken har vurdert samkjøring mellom oppesittande pasientar (pasienttransport) og ambulansetransport på strekninga Haugesund - Bergen. Dette er gjennomført andre stader i landet, for eksempel mellom Geilo - Oslo med gode resultat. Transportane blir gjennomførte med buss (Helseekspressen) som er spesiallaga for 4 bårepasientar og inntil 23 oppesittande pasientar. Klinikken har innhenta ein del informasjon om prosjektet, og vil prøva å iverksette eit prøveprosjekt for å testa ut for samkjøringsmogeligheitene. For å få en betre samkjøring, og samtidig stille noko større krav til interne rekvirentar av vanleg transportoppdrag ser klinikken at ein elektronisk rekvirering kan vera ei god løysing. Vidare vil informasjon og regelmessige samarbeidsmøter i kommunane sannsynleg bidra til økt forståing av at ambulanse er ein knapp ressurs som krev koordinering. Det er også sett fokus på avviksmeldingar og tilbakemelding på oppdrag som ikkje en synes er i samsvar me god praksis. Desse avvika blir sendte vidare til gjeldande klinikkar for vidare behandling Side 2 av 3

10 Døme: En sengepost bestiller heimtur for pasient kl Heimstaden er 7 mil frå Haugesund. På spørsmål frå AMK-koordinator om turen kan utsetjast til dagskift kommer på jobb, er svaret nei. Denne turen medførte 4 timar utrykning på vakt og 2 timar overtid. Sjuketransport Pasienten sin rett til dekning av reiseutgifter er heimla i lova om pasientrettar 2-6. For å sikre innbyggjarane lik tilgang til medisinsk behandling uansett bustad fastsetter lova rett til dekning av nødvendige reiseutgifter (pasientreiser). Lova trådte i kraft 1. januar 2004 som følgje av at ansvaret for sjuketransport ble overført frå folketrygda til spesialisthelsetenesta ved dei regionale helseforetaka. I den daglege drifta arbeider køyrekontoret kontinuerleg med samordning for å få ei mest mogeleg kostnadseffektiv drift. Dette gjer at kontoret er avhengig av einsarta rekvireringsrutinar for å få optimal drift. Både anbudsprosess og dagleg koordinering av sjuketransporten er påverka av drosjenæringa sine løyver som i hovudsak er basert på kommunegrensene. Eit anna problemområde er at nokre av transportane krev særskilde omsyn; spesielt pasientar med funksjonshemmingar og transportar der legen krev aleinetransport basert på medisinsk fagleg vurdering. Retur-pasientar ut frå institusjonar styrer køyrekontoret mot samordning så langt som mogeleg, t.d inneliggande pasientar som må venta på eventuelt returtransport innanfor same dag (dagtid). Pasientar som t.d sitt i ein resepsjon/ventekontor må pårekna inntil 1½ time om køyrekontoret ser mogelegheit for samkjøring. Då store deler av transportane går til behandlarar der tida allereie er fastsett er det lita køyrekontoret kan påverka tida for transporten. Køyrekontoret prøver i enkeltdømer å bytta time, spesielt der ein ser at ein samordning av transporten kan gi stor økonomisk gevinst. For sjuketransporten har vi ikkje tilfredstillande statistikk som dokumenterer informasjon om dei ulike rekvirentane. Helse Vest har i samarbeid med andre RHF eit nytt dataprogram under arbeid. Vedtak: Styret tar saka til orientering Side 3 av 3

11 Vedlegg 1 styresak 72/05 Driftsdata ambulanse Ambulansetenesta har hatt ein auke dei 10 første månadane i 2005 på 1120 rekvirerte oppdrag samanlikna med same periode i Dette utgjer ein auke på totalt 8,3% fordelt over døgnet. Av auken på 1120 oppdrag er om lag 57% innanfor normalarbeidstid (kl ) og 43% utanfor normalarbeidstid. Kostnad kan ikke beregnes da lengde pr. tur ikke er oppgitt. Total oppdragsmengde 2005 (jan okt): Total oppdragsmengde 2004 (jan okt): Totalt(alle hastegrader) turer jan-okt Prosentvis økning i forhold ,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 %

12 Totalt(alle hastegrader) turer jan-okt Antall rød(akutt) turer jan-okt Rekvirert kl.:

13 Antall grønne turer jan-okt 700 Antall grønne turer Antall gule(haste) turer jan-okt Antall gule turer

14 Sak til styremøtet Saksnr. 73/05 Rapport frå prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Arvid Grimstvedt Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i Styremøte Rapport frå prosjekt lokalsjukehus Vedlegg til rapport frå prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Sak 50/05 Sak 59/05 Sak 66/05 Prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Prosjekt lokalsjukehusfunksjonar er nå ferdig med arbeidet, prosjektet har følgd den opphavlege planen. Me leverer ein anbefaling som dei tre prosjektgruppene er einig om og stiller seg bak. 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og anbefalingar som er lagde til grunn i rapport frå lokalsjukehusprosjektet. 2. Styret ber administrasjonen starta eit gjennomføringsprosjekt for lokalsjukehusfunksjonen. Side 1 av 1

15 HELSE FONNA OVERSIKT OVER SKADEMELDINGER TIL NORSK PASIENTSKADEERSTATNING VE Innmeldte saker i 2005 Statistikk pr kvartal SYKEHUS Inn- Av- Truk- Ikke Ufer Ant Skadested vilget slått ket gr.lag DTS Akutt Kir KK Barn Med. Nev. Ønh. Øye Psy Haugesund Stord Odda Valen TOTALT Gen Orto Skadeårsak: 1 - Forsinket/feil diagnose 2 - Peroperativ skade 3 - Postoperativ skade 4 - Unødvendig/feil operasjon 5 - Nerveskade 6 - Infeksjon 7 - Feilmedisinering 8 - Annet/Ukjent Statistikk 3. kvartal Haugesund Stord Odda Valen TOTALT Side 1

16 Totalt Årsstatistikk for NPE-saker fra Haugesund sjukehus VEDLEGG 2 Tot.ant. innmeldte saker Tot.ant. innvilgede saker Ant. uferdige saker Årsstatistikk for NPE-saker Tot.ant. innmeldte saker Tot.ant. innvilgede saker Ant. uferdige saker Antall Side 1

17 Skadested Skadested Sauda AFAO Barn. Kir. Kvinnekl. Med. Nevro ØNH Øye Psyk. Diagn. Totalt Skadested Antall Sauda AFAO Barn. Kir. Kvinnekl. Med. Nevro ØNH Øye Psyk. Diagn. Avdeling Side 2

18 Skadested Side 3

19 Skadeårsak Skadeårsak Totalt Forsinket/feil diagnose 2 - Peroperativ skade 3 - Postoperativ skade 4 - Unødvendig/feil operasjon 5 - Nerveskade 6 - Annet/ukjent SKADEÅRSAK 16 ANTALL KATEGORI Side 4

20 Sak til styremøtet Saksnr. 75/05 HØGSPESIALISERTE TENESTER I HELSE VEST Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Brev til Helse Vest av Se sak 77/05 Brev Rapport om høgspesialiserte tenester i Helse Vest HØGSPESIALISERTE TENESTER I HELSE VEST Bakgrunn Ei prosjektgruppe nedsett av Helse Vest har utarbeidd ein plan for høgspesialiserte tenester i Helse Vest. Arbeidet er grunngjeve i Helse Vest sitt sørge-for ansvar også for høgspesialiserte funksjonar. Prosjektgruppa har vore leia av Odd Søreide og hatt representantar frå alle helseforetaka i Helse Vest, brukarrepresentant og representantar frå tillitsvalde. Helse Fonna HF har vore representert med klinikkdirektør Thorleif Meidell Vaage. Rapport frå prosjektgruppa skulle vært styrebehandla i Helse Fonna HF men ved ein inkurie har saka ikkje vært fremja. Til saksbehandlinga i Helse Fonna HF: Administrasjonen har sendt rapporten til høyring i klinikkane. Det kom ikkje inn nokon merknader til rapporten. Administrasjonen stør dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn i rapporten. Innhaldet i prosjektrapporten er kort oppsummert: Prosjektgruppa har teke føre seg den delen av dei høgspesialiserte tenestene som omfattar regionale funksjonar og kompetansesenter. Gruppa legg til grunn at det er samanfall mellom omgrepet Side 1 av 4

21 høgspesialisert funksjon og regionfunksjon. Slike tenester er knytt til pasientbehandling. Ein regionfunksjon vil innebere kompetansesenteroppgåver, men eit kompetansesenter skal i tillegg dekke andre oppgåver. Kompetansesenter treng ikkje behandle pasientar. Høgspesialiserte regionale funksjonar er definert som følgjer (s.11): Ressurskrevjande medisinsk behandling knytt til avgrensa tal på inngrep/behandlingar som krev eit høgt kompetansenivå av utøvar, eller knytt til kostnadskrevjande klinisk aktivitet eller store investeringskostnader. Kompetanse, behandlingsresultat, forsking og utviklingsaktivitet må kunne dokumenterast. Utøvar må koordinere faglig aktivitet i regionen og lede utviklinga av faglige retningslinjer i samarbeid med relevante fagmiljø i dei andre helseføretaka (systemansvar). Slike funksjonar skal som hovudprinsipp utøvast på ein stad i regionen, men skal ytast til pasientar frå alle opptaksområde. Høgspesialiserte funksjonar kan berre opprettast av Helse Vest RHF. Prosjektgruppa gjev m.a. følgjande tilrådingar: Kriterium for høgspesialiserte funksjonar må byggje på behov, pasientgrunnlag, robuste og stabile fagmiljø, investeringsbehov og ressursvurdering. Følgjande kriterium er foreslått (s.12): Følgjande forhold må derfor vurderast ved etablering av høgspesialiserte regionale funksjonar: volum stort nok til å sikre kvalitet og å kunne måle kvalitet tilstrekkelig pasientgrunnlag robust og stabilt fagmiljø, inkl. vurdering av kompetanse (sjå pkt. 4.2) investeringsbehov og ressursvurdering, inkludert investering i kompetanse og kompetanseoppbygging sentrale retningsliner om Høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra. Rundskriv I-19/2003 frå Helsedepartementet. Utøvar av høgspesialiserte funksjonar må: ta eit systemansvar for heile regionen, dvs. vere ein fagleg koordinator og motivator ha fagleg høg kompetanse som kan dokumenterast på området, og nødvendig infrastruktur drive forsking, utvikling og undervisning med spreiing av kunnskap til heile regionen samarbeide med fagfolk/kollegaer ved andre føretak i regionen innan sitt felt og bygge opp eit nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt og internasjonalt ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig kunne dokumentere aktivitet og behandlingsresultat (registerfunksjon) utarbeide årleg rapport som skal behandlast i regional fagnettverk (eller referansegruppe) og på regionalt administrativt nivå utvikle kunnskapsbaserte retningslinjer for pasientbehandling (basert på prinsippa i kunnskapsbasert medisin (evidence based medicine) og medisinsk metodevurdering) inkludert retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon bidra til standardisert pasientinformasjon Utvalet legg til grunn at kompetanse ikkje kan knyttast til enkeltpersonar i eit sårbart fagmiljø, og legg følgjande i kompetanseomgrepet: Side 2 av 4

22 formell utdanning og andre kompetansefremjande tiltak (til dømes hospitering og arbeid ved nasjonale eller internasjonale anerkjente fagmiljø), erfaringsbakgrunn og erfaring, inkl. volum på utførte tenester og dokumentasjon av aktivitet og resultat erfaring i miljøet, inkl. tverrfagleg samarbeid (infrastruktur) dokumentasjon av kunnskap, inkl. evne til å spreie og formidle kunnskap/kompetanse dokumentert erfaring med forsking og utviklingsarbeid og med opplæring og trening Det er føreteke ein gjennomgang av regionale funksjonar (på bakgrunn av rundskriv I-8/2000) og gitt forslag om regionale høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest. I rapporten s er det oversikt over fordelinga av regionsfunksjonar. Det er gitt ei oversikt over funksjonar som treng nærare avklaring av innhald og lokalisering. Det er ikkje foreslått nye regionale funksjonar eller heimhenting av lands- eller fleirregionale funksjonar. Vedtekne kriterium for regionale kompetansesenter er lagde til grunn. Utvalet legg vedtekne regionale kompetansesenter til grunn og avventar evaluering av desse. Vidare er rolla til kompetansesentra drøfta. Kompetansesentra kan opprettast på område som krev særskild merksemd der behovet for regional samordning, FoU og standardisering framstår som naudsynt. Kompetansesentra skal som hovudprinsipp ikkje gjelde pasientretta verksemd. Kompetansesenter kan opprettast mellom anna som ei strategisk satsing innan fagområde som er prioriterte eller treng styrking. Det er føretatt ei kartlegging av volum knytt til høgspesialiserte funksjonar. Med bakgrunn i mellom anna manglande definisjonar og ulik kodepraksis er ikkje denne kartlegginga komplett. Utvalet vil tilrå at aktivitetsdata knytt til høgspesialiserte tenester blir tatt inn i arbeidet med styringsdata i Helse Vest. Utvalet har foreslått prinsipp for nyetablering av høgspesialiserte tenester og forslag til sakshandsamingsrutinar. Berre helseføretak bør kunne søke om oppretting og berre styret i Helse Vest kan vedta oppretting. Søknad om oppretting må bygge på dei kriterium som utvalet legg til grunn og må godkjennast i lokalt føretak. Det vil vere ein styrke dersom søknad byggjer på regional konsensus i relevante fagmiljø. Føretak som er tildelt ein funksjon må sikre at ein har kapasitet og ressursar til å dekke behovet. Vidare må funksjonen vere robust og ikkje personavhengig. Utvalet tilrår årleg rapportering. Det bør rettast særskild merksemd til fagområda psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk i tida framover i høve til høgspesialiserte tenester. Dagens finansieringsmodell bør utviklast med mål om størst mogleg objektivisering av tilskotet til høgspesialiserte funksjonar. Utvalet tilrår at det vert arbeidd vidare med å finna ein objektiv modell som fangar opp i seg behovet for finansiering av høgspesialiserte regionale funksjonar. Utvalet tar likevel atterhald om bruk av ein objektiv modell dersom dette medfører alvorlige omfordelingseffektar slik at vedtak om funksjonsfordeling ikkje blir understøtta. Utvalet støttar forslaget i styresak 30/05 Regional kreftplan om å greie ut moglege økonomiske sanksjonar dersom vedtak om lokalisering av regionale Side 3 av 4

23 funksjonar ikkje blir etterlevd. Målet må vere å arbeide for sterke faglege nettverk og ein kultur som fremmer samarbeid. Dette vil redusere behovet for sanksjonar. Fagdirektørane i Helse Vest ga i møte 19.mai 2005 si tilslutning til det faglege innhaldet i rapporten. Høgspesialiserte tenester i Helse Fonna HF Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus er tildelt funksjon som sædbank (1 av 2 nasjonale) og sentralt sædgiverregister, jf. brev av frå SH-dir. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus har Fertilitetslaboratorium med alle former for prøverøyrsbehandling innan gjeldande lovverk og nasjonale retningslinjer. Det føreligg ingen styrevedtak i Helse Vest RHF om regionfunksjon knytt til dette området. Det føregår aktivitet innan dette området både i Helse Fonna og Helse Bergen. Helse Fonna har det største senteret i regionen, og har gjennom mange år bygd opp kompetanse på området. Rapporten legg opp til at denne regionfunksjonen må vidareførast i Helse Fonna HF. Styret i Helse Fonna HF ber om at styret i Helse Vest RHF formaliserer at regionsfunksjonen innan fertilitet ligg i Helse Fonna HF. Framlegg til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF støttar dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn for høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest. 2. Budsjettmodell for finansiering av regionfunksjonar må vurderast i samband med utvikling av nytt inntektssystem i Helse Vest. Side 4 av 4

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Sak 35-06. Vedlegg 1

Sak 35-06. Vedlegg 1 Sak 35-06 Vedlegg 1 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Pasientservice ) Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk ) KK-barn Psykiatrisk klinikk DTK Akuttklinikk Internservice

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.10.06 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017. Stavanger, desember 2012

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017. Stavanger, desember 2012 Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017 Stavanger, desember 2012 Innhald 1. Samandrag... 5 1.1. Målsettingar... 5 1.2. Tilrådingar og tiltak... 6 1.2.1. Auke kapasitet og tilgjengelegheit...

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014

INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014 INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014 1 Samandrag og oppsummering av tilrådingar... 1 2 Innleiing... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Arbeidsgruppe... 6 2.3

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer