Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken, Toralv Mikkelsen Forfall: Laila Thorsen Frå administrasjonen: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Saksliste Sak 68 / 05 Vedtak: Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent Sak 69/ 05 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 68 / 05 Godkjenning av innkalling Sak 69 / 05 Godkjenning av saksliste Sak 70 / 05 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 71 / 05 Økonomi tal og tiltak Sak 72 / 05 Adm. Direktør si orientering Sak 73 / 05 Lokalsjukehusprosjektet Sak 74 / 05 NPE -orientering Sak 75 / 05 Høgspesialiserte tenester i Helse Vest Sak 76 / 05 Møteplan for 2006 Sak 77 / 05 Brev Sak 78 / 05 Eventuelt Side 1 av 3

2 Vedtak: Saksliste godkjent Sak 70 / 05 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 71 / 05 Vedtak: Økonomi tal og tiltak Styret tar saka til orientering Sak 72 / 05 Vedtak: Adm. direktør si orientering Styret tar saka til orientering Sak 73 / 05 Vedtak: Lokalsjukehusprosjektet 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og anbefalingar som er lagde til grunn i rapport frå lokalsjukehusprosjektet 2. Styret ber administrasjonen starta eit gjennomføringsprosjekt for lokalsjukehus funksjonen. 3. Styret ønskjer sterke og tilpassa desentrale tilbod. Styret vil derfor ha fokus på både eksisterande og nye områder som for eksempel rehabilitering som i framtida kan gje eit ytterligare betra tilbod på Stord og ved Odda sjukehus. Sak 74/ 05 Vedtak: NPE-orientering Styret tar saka til orientering Sak 75/ 05 Vedtak: Høgspesialiserte tenester i Helse Vest 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn for høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest 2. Budsjettmodell for finansiering av regionsfunksjonar må vurderast i Samband med utvikling av nytt inntektssystem i Helse Vest. Sak 76/ 05 Møteplan 2006 Vedtak: Styret godkjenn møteplan for 2006 med 17 mars som endring. Side 2 av 3

3 Sak 77/ 05 Brev 1. Omlegging i Helse Fonna, brev av Vedrørende fremtidens Helse Fonna, brev av Høgspesiliserte tenester i Helse Vest, brev av Strategiplan for Voss sjukehus fram mot 2020 Framlegg frå arbeidsgruppe, brev av Vedtak: Styret tar breva til orientering Sak 77/ 05 Eventuelt Vedtak: Haugesund, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Hildegunn Staurseth Synnøve Solbakken Emil Mohr Linda Ferkingstad Bjørg Sandal Odd Jarl Kvamme Side 3 av 3

4 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 71/05 Økonomi og resultater oktober 2005 Møtedato: 22 november 2005 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 15 november 2005 Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet 1 vedlegg Resultat Resultatet etter oktober månad er -78,6 mill mot eit budsjett på 42,8 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 35,8 mill. Avviket består av 4,0 mill på inntektene og 31,8 mill på kostnadane. Resultatet har hatt ei forverring i oktober på 1,8 mill. Side 1 av 4

5 Inntekter og aktivitet Inntektene i oktober månad er negative med 0,6 mill i forhold til budsjett. Det er ISF inntektene som har det negative avviket på 2,4 mill og poliklinikk med 0,2 mill. Andre inntekter har positivt avvik slik at det totalt utgjer negativt 0,6 mill. Den polikliniske verksemda varierar noko frå månad til månad, men vi reknar med at denne verksemnda vil innfri budsjettmåla innan året er slutt. Vi reknar også med at vi vil nå måltala for ISF på volum innan årsslutt. Imidlertid ser vi at forutsetninga på 2 % kodeforbetring ikkje kan innfris. Produksjonstala viser nå at vi innan somatikk ikkje har store avvik i forhold til behandlingsvolum. Denne månad har eit lite avvik på antall sjukehusopphald, noko med reknar med å ta inn i komande månadar. Øvrige volumtal er betre enn budsjett. Grunna forutsetninga om 2 % kodeforbetring er det DRG-poenga som har avvik både denne månad og hittil i år. Innan psykiatri ligger ein langt bak budsjettalla mht inneliggande pasienter, både når det gjeldar heldøgnspasienter og dagverksemd, noko som er forventa og i samsvar med opptrappingsplan for psykiatri. Poliklinisk verksemd er imidlertid i samsvar med måltal. Det er fortsatt ulike resultat på dei ulike klinikkane. Det styrste avviket gjeld for kirurgi, og KK-barn området, medan innan medisin har eit positivt avvik. Denne månad er det svært positivt at kirurgisk klinikk har produsert betre enn mål. Dette skuldast bl.a auka tilgong på legeressursar bl.a innan ØNH og øye, noko som har gitt ein større produksjon enn forventa innan dagkirurgi. Poliklinisk verksemd er som beskreve ovanfor svært positiv. Hittil i år har vi eit positivt avvik på volum både for konsultasjonar og refusjonar, noko som er i samsvar med den utviklinga man ynskjer bl.a med henblikk på å redusere ventelistene Andre inntekter er fortsatt positive og betre enn planane. Dette skuldast bla auke i innteninga fra Fonna Regnskap hittil Budsjett hittil Avvik4 eigenbetalande pasienter og tilskott til lokalsjukehusprosjektet. Budsjett 2005 Somatikk Sykehusopphold Dagkirurgi/ dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggedøgn Oppholdsdager, dagpas Pol.kons Side 2 av 4

6 Kostnadar Oktober månad har gitt ei negativ kostnadsauke på 1,2 mill. Dette er svært uheldig, særleg sidan også forrige månadar hadde kostnadsvekst. Avviket må likevel lesast som auke på 3 mill på psykiatri som skuldast periodisering. I tillegg er det ein nedsett pensjonskostnad på 3 mill. Ekstraordinære tiltak som blei sett i verk i september, gir noko effekt på volumet for variabel løn, men diverre aukar grunnløn tilsvarande og gir totalt ei 0- effekt. Av den grunn har vi nå starta eit nytt gevinstprosjekt. Dette prosjektet vil gi liten effekt i inneverande år men er tenkt å gi resultater for Vi reknar likevel med å betra resultatavviket med 10 mill i 2005, målt frå oktober. Varekostnadane er denne månad lik budsjett mens hittil i år har fortsatt eit avvik på 9,2 mill. Det er medisinske forbruksvarer som står for det styrste avviket. Budsjettet for varekostnadane er stramt i 2005 under føresetnad av at fleire avtalar skulle reforhandlast og gi effekt. Dette har så langt ikkje vist resultat og berekningar viser nå at det heller ikkje er muleg å oppnå. Vi vil utføra det som er muleg for å minka lagerhaldet, for slik å sikra at innkjøpsnivået blir gjort i takt med aktivitet for resten av året. Løn har denne månad eit negativt avvik på 1,5 mill og hittil i år 24 mill. Vi brukar fortsatt meir årsverk enn budsjettert. Avviket er fortsatt uakseptabelt stort og særleg negativt at ekstraordinære tiltak ikkje har gitt effekt. Fokuset på variable kostnadar gir effekt med lågare forbruk i timar. Imidlertid har vi nå auka grunnløn tilsvarande slik at gevinsten uteblir. Det blei i september sett stopp for innleie og overtid for alt arbeid som ikkje kan grunnas i liv og helse. I tillegg er all reiseverksemd, kurs og andre personalkostnadar stoppa for resten av året. Alle aktivitetar knyta til pasientbehandling skal utførast som tidlegare, mens alle andre aktivitetar blir nedprioriterte. Alle klinkkar rapporterar kvar veke på aktivitet og variabel lønn. Hittil har dette gitt svært liten effekt, men vi vil likevel ha dette fokus ut året. Lønsauke i tråd med lønsoppgjer er berekna og er inklusiv i kostnadane hittil. Andre driftskostnadar har denne månad eit negativt avvik på 2,9 mill, mens hittil i år viser negativt med 4,4 mill. Dette avviket skuldast tidsskyving og vil eliminerast i komande månader. Inklusiv i avviket er også meirforbruk på sjuketransport på 3 mill. Andre postar har tilsvarande mindre bruk. Innkjøpsstoppen for resten av året skal totalt gi ein effekt påminimum 4 mill. Dette er rekna for alle postar utanom sjuketransport, som vil ha eit meirforbruk på minimum 3 mill ved årets slutt. Vi har eit positivt avvik på avskrivingane. Ny kalkulering viser at dette vil fortsetje og gi eit positivt avvik totalt for året på ca 6,5 mill. Endringa i forhold til budsjett skuldast endring i anleggsformuen, dekomponering anlegg, og seinare aktivitering av enkeltprosjekt enn planlagt dette året. Investeringar Totale investeringar etter oktober har no eit forbruk på 101 mill. Byggeprosjekta går stort sett etter plan, MTU og IKT ligg fortsatt etter plan. Mykje av dette er no i innkjøpsprosess, slik at komande månader vil få ei større auke. Vi reknar med å bruka mindre Side 3 av 4

7 investeringar enn det som er i budsjettert. Dette skuldas tidsendring og beløpa vil bli ført over til 2006 for fullføring. Likviditet Behaldninga i kontantar var pr utgongen av oktober positiv med 18,8 mill. Inklusiv er då bundne skattemidlar på 51,5 mill. Våre prognosar for resten av året viser at vi vil ha negativ likviditet. Vi sikrar våre pliktar for utbetalingar med driftskreditt og reknar med å bruka ca 80 mill av kreditten innan året er slutt. Berekningane er inklusiv innbetaling av byggelån på 52 mill og der nokon av utbetalingane tilknyta det, er utsett i tid. Risiko og tiltak Vår risiko i budsjettet er etter denne månad knyta mest til kostnadar men også noko på inntekter. Risiko på inntektene er relatert til ISF og gjeld særleg for koding. Risikoen på kostnadane er relatert til varekost og løn og gjeld særleg for løn. Ekstraordinære tiltak gir svært små resultat og utfordringa er stor for resten av året. Nytt gevinstprosjekt har starta. Dette vil gi liten effekt i 2005, men vonleg større i Prognose heile året Vi har etter oktober estimert en prognose som er 25 mill dårlegare enn budsjett. Prognosen er realistisk vurdert men likevel utfordrande å oppnå. Inklusiv i berekningane er også meirforbruk på sjuketransport som me reknar vil bli min 3,5 mill. Det er fortsatt noko usikkerhet i prognosen. Forslag til vedtak: Styret tar saka til orientering og ber administrasjonen sørgje for at ekstraordinære tiltak gir både kortsiktig og varig effekt. Vedlegg 1 Status og tal for foretak og klinikkar Haugesund 15 november 2005 Johannes Kolnes Adm.dir Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak skal vera korte og konsise. I dei tilfelle der det er nødvendig for tydinga av vedtaket, skal vedtaket nærare grunngjevast Side 4 av 4

8 Sak til styremøtet Saksnr. 72 / 05 Adm. Direktør si orientering Møtedato: Møtestad Saksbehandlar: Ingerid Paulsen Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentleg jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Driftsdata ambulanse Rekvirentar til tenester i ambulansetenesta og kva for innverknad klinikken hadde/kunne ha på bestillinga Bakgrunn for saka: Klinikken er beden om å arbeida ut ein analyse av kven som er brukarar av ambulansetenesta i klinikken og kva verknad klinikken har på bruken av tenestene. Frå overtok foretaket ansvar for sjuketransport, og sidan dette er en teneste som grenser til ambulansetenesta, vil også denne tenesten bli omtalt. Saksopplysningar Ambulansetenesta i Helse Fonna har ansvar for 20 kommunar og er organisert i 12 områder. Seksjonen har og avtalar med eksterne utøvarar om drift av ambulansebilar og båtambulanse. Stasjonane har i prinsippet ingen geografisk avgrensing. Det vil sei at AMK-sentralen kontinuerleg koordinerer ressursar med tanke på dagleg drift og beredskap. Teknologien vi har i dag med GPS-styring (kartterminalar), gjer at den einskilde ambulanse blir utnytta optimalt. Kven som kan rekvirere ambulanse er fastsett i Forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. Medisinsk naudghjelp kan i prinsippet blir rekvirert av heile befolkningen. Her utgjer bil- og båtambulansetenesta saman med kommunehelsetenesta den lokale akuttmedisinske beredskapen. Klinikken legg heilt klart føringa for rekvirering, men har på hovudtyngda av rekvireringane liten påverknad. Nyare behandlingsmetodar gjer at stadig fleire pasientar blir flytta mellom sjukehusa. Side 1 av 3

9 Ansvaret for ambulansetransport er lagt til det foretaket som eig pasienten, dvs. at Helse Fonna får ansvaret for all transport til og frå Haukeland, Stavanger for pasientar som har bustadadresse Helse Fonna. Bergen og Stavanger har i motsetning sjeldan eller aldri ambulansetransportar opp i mot Helse Fonna. Hovudtyngda av desse transportane blir rekvirerte av avdelingar på Haukeland, SUS og Helse Fonna. Tenesta i Helse Fonna har dimensjonert kapasiteten for denne type transport til og gjelde dagtid/virkedagar innanfor normalarbeidstid. Dette er hendingar eller transport til/frå kommunar som ikkje krev nokon spesiell medisinsk behandling og for denne type oppdrag må pasientane venta dersomdagkapasiteten ikkje er stor nok. Det har i organiseringa av ambulansetenesta vore vanskeleg å få forståing for at denne type transportar til tider medfører venting. Vidare er det både eksternt og internt lita forståing for at lange transportar skal rekvirerast dagen før, og at desse i hovudsak skal utførast innanfor normalarbeidstid virkedagar. Det er også eit problem at transport av pasientar eksempelvis til Haukeland, der pasient har fått time til for eksempel kl Då vil ambulansen måtte starta frå Haugesund kl og såleis generere overtid då normalarbeidstid startar kl Ambulanseoppdraga blir rekvirerte gjennom AMK sentralen og blir registrert i datasystemet amis. Dette verktøyet blir i hovudsak brukt i dei fleste AMK sentralane i Noreg. Enkelte av hendingane blir i dette systemet godt dokumenterte, men det er svært bygrensa kva for ein statistikk ein kan henta ut av den lagra dokumentasjonen i programmet. Det er ikkje mogleg å hente ut statistikk på kven rekvirentane er, kun antall oppdrag og km. Vurdering Klinikken har vurdert samkjøring mellom oppesittande pasientar (pasienttransport) og ambulansetransport på strekninga Haugesund - Bergen. Dette er gjennomført andre stader i landet, for eksempel mellom Geilo - Oslo med gode resultat. Transportane blir gjennomførte med buss (Helseekspressen) som er spesiallaga for 4 bårepasientar og inntil 23 oppesittande pasientar. Klinikken har innhenta ein del informasjon om prosjektet, og vil prøva å iverksette eit prøveprosjekt for å testa ut for samkjøringsmogeligheitene. For å få en betre samkjøring, og samtidig stille noko større krav til interne rekvirentar av vanleg transportoppdrag ser klinikken at ein elektronisk rekvirering kan vera ei god løysing. Vidare vil informasjon og regelmessige samarbeidsmøter i kommunane sannsynleg bidra til økt forståing av at ambulanse er ein knapp ressurs som krev koordinering. Det er også sett fokus på avviksmeldingar og tilbakemelding på oppdrag som ikkje en synes er i samsvar me god praksis. Desse avvika blir sendte vidare til gjeldande klinikkar for vidare behandling Side 2 av 3

10 Døme: En sengepost bestiller heimtur for pasient kl Heimstaden er 7 mil frå Haugesund. På spørsmål frå AMK-koordinator om turen kan utsetjast til dagskift kommer på jobb, er svaret nei. Denne turen medførte 4 timar utrykning på vakt og 2 timar overtid. Sjuketransport Pasienten sin rett til dekning av reiseutgifter er heimla i lova om pasientrettar 2-6. For å sikre innbyggjarane lik tilgang til medisinsk behandling uansett bustad fastsetter lova rett til dekning av nødvendige reiseutgifter (pasientreiser). Lova trådte i kraft 1. januar 2004 som følgje av at ansvaret for sjuketransport ble overført frå folketrygda til spesialisthelsetenesta ved dei regionale helseforetaka. I den daglege drifta arbeider køyrekontoret kontinuerleg med samordning for å få ei mest mogeleg kostnadseffektiv drift. Dette gjer at kontoret er avhengig av einsarta rekvireringsrutinar for å få optimal drift. Både anbudsprosess og dagleg koordinering av sjuketransporten er påverka av drosjenæringa sine løyver som i hovudsak er basert på kommunegrensene. Eit anna problemområde er at nokre av transportane krev særskilde omsyn; spesielt pasientar med funksjonshemmingar og transportar der legen krev aleinetransport basert på medisinsk fagleg vurdering. Retur-pasientar ut frå institusjonar styrer køyrekontoret mot samordning så langt som mogeleg, t.d inneliggande pasientar som må venta på eventuelt returtransport innanfor same dag (dagtid). Pasientar som t.d sitt i ein resepsjon/ventekontor må pårekna inntil 1½ time om køyrekontoret ser mogelegheit for samkjøring. Då store deler av transportane går til behandlarar der tida allereie er fastsett er det lita køyrekontoret kan påverka tida for transporten. Køyrekontoret prøver i enkeltdømer å bytta time, spesielt der ein ser at ein samordning av transporten kan gi stor økonomisk gevinst. For sjuketransporten har vi ikkje tilfredstillande statistikk som dokumenterer informasjon om dei ulike rekvirentane. Helse Vest har i samarbeid med andre RHF eit nytt dataprogram under arbeid. Vedtak: Styret tar saka til orientering Side 3 av 3

11 Vedlegg 1 styresak 72/05 Driftsdata ambulanse Ambulansetenesta har hatt ein auke dei 10 første månadane i 2005 på 1120 rekvirerte oppdrag samanlikna med same periode i Dette utgjer ein auke på totalt 8,3% fordelt over døgnet. Av auken på 1120 oppdrag er om lag 57% innanfor normalarbeidstid (kl ) og 43% utanfor normalarbeidstid. Kostnad kan ikke beregnes da lengde pr. tur ikke er oppgitt. Total oppdragsmengde 2005 (jan okt): Total oppdragsmengde 2004 (jan okt): Totalt(alle hastegrader) turer jan-okt Prosentvis økning i forhold ,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 %

12 Totalt(alle hastegrader) turer jan-okt Antall rød(akutt) turer jan-okt Rekvirert kl.:

13 Antall grønne turer jan-okt 700 Antall grønne turer Antall gule(haste) turer jan-okt Antall gule turer

14 Sak til styremøtet Saksnr. 73/05 Rapport frå prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Arvid Grimstvedt Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i Styremøte Rapport frå prosjekt lokalsjukehus Vedlegg til rapport frå prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Sak 50/05 Sak 59/05 Sak 66/05 Prosjekt lokalsjukehusfunksjoner Prosjekt lokalsjukehusfunksjonar er nå ferdig med arbeidet, prosjektet har følgd den opphavlege planen. Me leverer ein anbefaling som dei tre prosjektgruppene er einig om og stiller seg bak. 1. Styret støttar dei faglege vurderingane og anbefalingar som er lagde til grunn i rapport frå lokalsjukehusprosjektet. 2. Styret ber administrasjonen starta eit gjennomføringsprosjekt for lokalsjukehusfunksjonen. Side 1 av 1

15 HELSE FONNA OVERSIKT OVER SKADEMELDINGER TIL NORSK PASIENTSKADEERSTATNING VE Innmeldte saker i 2005 Statistikk pr kvartal SYKEHUS Inn- Av- Truk- Ikke Ufer Ant Skadested vilget slått ket gr.lag DTS Akutt Kir KK Barn Med. Nev. Ønh. Øye Psy Haugesund Stord Odda Valen TOTALT Gen Orto Skadeårsak: 1 - Forsinket/feil diagnose 2 - Peroperativ skade 3 - Postoperativ skade 4 - Unødvendig/feil operasjon 5 - Nerveskade 6 - Infeksjon 7 - Feilmedisinering 8 - Annet/Ukjent Statistikk 3. kvartal Haugesund Stord Odda Valen TOTALT Side 1

16 Totalt Årsstatistikk for NPE-saker fra Haugesund sjukehus VEDLEGG 2 Tot.ant. innmeldte saker Tot.ant. innvilgede saker Ant. uferdige saker Årsstatistikk for NPE-saker Tot.ant. innmeldte saker Tot.ant. innvilgede saker Ant. uferdige saker Antall Side 1

17 Skadested Skadested Sauda AFAO Barn. Kir. Kvinnekl. Med. Nevro ØNH Øye Psyk. Diagn. Totalt Skadested Antall Sauda AFAO Barn. Kir. Kvinnekl. Med. Nevro ØNH Øye Psyk. Diagn. Avdeling Side 2

18 Skadested Side 3

19 Skadeårsak Skadeårsak Totalt Forsinket/feil diagnose 2 - Peroperativ skade 3 - Postoperativ skade 4 - Unødvendig/feil operasjon 5 - Nerveskade 6 - Annet/ukjent SKADEÅRSAK 16 ANTALL KATEGORI Side 4

20 Sak til styremøtet Saksnr. 75/05 HØGSPESIALISERTE TENESTER I HELSE VEST Møtedato: Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Brev til Helse Vest av Se sak 77/05 Brev Rapport om høgspesialiserte tenester i Helse Vest HØGSPESIALISERTE TENESTER I HELSE VEST Bakgrunn Ei prosjektgruppe nedsett av Helse Vest har utarbeidd ein plan for høgspesialiserte tenester i Helse Vest. Arbeidet er grunngjeve i Helse Vest sitt sørge-for ansvar også for høgspesialiserte funksjonar. Prosjektgruppa har vore leia av Odd Søreide og hatt representantar frå alle helseforetaka i Helse Vest, brukarrepresentant og representantar frå tillitsvalde. Helse Fonna HF har vore representert med klinikkdirektør Thorleif Meidell Vaage. Rapport frå prosjektgruppa skulle vært styrebehandla i Helse Fonna HF men ved ein inkurie har saka ikkje vært fremja. Til saksbehandlinga i Helse Fonna HF: Administrasjonen har sendt rapporten til høyring i klinikkane. Det kom ikkje inn nokon merknader til rapporten. Administrasjonen stør dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn i rapporten. Innhaldet i prosjektrapporten er kort oppsummert: Prosjektgruppa har teke føre seg den delen av dei høgspesialiserte tenestene som omfattar regionale funksjonar og kompetansesenter. Gruppa legg til grunn at det er samanfall mellom omgrepet Side 1 av 4

21 høgspesialisert funksjon og regionfunksjon. Slike tenester er knytt til pasientbehandling. Ein regionfunksjon vil innebere kompetansesenteroppgåver, men eit kompetansesenter skal i tillegg dekke andre oppgåver. Kompetansesenter treng ikkje behandle pasientar. Høgspesialiserte regionale funksjonar er definert som følgjer (s.11): Ressurskrevjande medisinsk behandling knytt til avgrensa tal på inngrep/behandlingar som krev eit høgt kompetansenivå av utøvar, eller knytt til kostnadskrevjande klinisk aktivitet eller store investeringskostnader. Kompetanse, behandlingsresultat, forsking og utviklingsaktivitet må kunne dokumenterast. Utøvar må koordinere faglig aktivitet i regionen og lede utviklinga av faglige retningslinjer i samarbeid med relevante fagmiljø i dei andre helseføretaka (systemansvar). Slike funksjonar skal som hovudprinsipp utøvast på ein stad i regionen, men skal ytast til pasientar frå alle opptaksområde. Høgspesialiserte funksjonar kan berre opprettast av Helse Vest RHF. Prosjektgruppa gjev m.a. følgjande tilrådingar: Kriterium for høgspesialiserte funksjonar må byggje på behov, pasientgrunnlag, robuste og stabile fagmiljø, investeringsbehov og ressursvurdering. Følgjande kriterium er foreslått (s.12): Følgjande forhold må derfor vurderast ved etablering av høgspesialiserte regionale funksjonar: volum stort nok til å sikre kvalitet og å kunne måle kvalitet tilstrekkelig pasientgrunnlag robust og stabilt fagmiljø, inkl. vurdering av kompetanse (sjå pkt. 4.2) investeringsbehov og ressursvurdering, inkludert investering i kompetanse og kompetanseoppbygging sentrale retningsliner om Høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra. Rundskriv I-19/2003 frå Helsedepartementet. Utøvar av høgspesialiserte funksjonar må: ta eit systemansvar for heile regionen, dvs. vere ein fagleg koordinator og motivator ha fagleg høg kompetanse som kan dokumenterast på området, og nødvendig infrastruktur drive forsking, utvikling og undervisning med spreiing av kunnskap til heile regionen samarbeide med fagfolk/kollegaer ved andre føretak i regionen innan sitt felt og bygge opp eit nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt og internasjonalt ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig kunne dokumentere aktivitet og behandlingsresultat (registerfunksjon) utarbeide årleg rapport som skal behandlast i regional fagnettverk (eller referansegruppe) og på regionalt administrativt nivå utvikle kunnskapsbaserte retningslinjer for pasientbehandling (basert på prinsippa i kunnskapsbasert medisin (evidence based medicine) og medisinsk metodevurdering) inkludert retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon bidra til standardisert pasientinformasjon Utvalet legg til grunn at kompetanse ikkje kan knyttast til enkeltpersonar i eit sårbart fagmiljø, og legg følgjande i kompetanseomgrepet: Side 2 av 4

22 formell utdanning og andre kompetansefremjande tiltak (til dømes hospitering og arbeid ved nasjonale eller internasjonale anerkjente fagmiljø), erfaringsbakgrunn og erfaring, inkl. volum på utførte tenester og dokumentasjon av aktivitet og resultat erfaring i miljøet, inkl. tverrfagleg samarbeid (infrastruktur) dokumentasjon av kunnskap, inkl. evne til å spreie og formidle kunnskap/kompetanse dokumentert erfaring med forsking og utviklingsarbeid og med opplæring og trening Det er føreteke ein gjennomgang av regionale funksjonar (på bakgrunn av rundskriv I-8/2000) og gitt forslag om regionale høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest. I rapporten s er det oversikt over fordelinga av regionsfunksjonar. Det er gitt ei oversikt over funksjonar som treng nærare avklaring av innhald og lokalisering. Det er ikkje foreslått nye regionale funksjonar eller heimhenting av lands- eller fleirregionale funksjonar. Vedtekne kriterium for regionale kompetansesenter er lagde til grunn. Utvalet legg vedtekne regionale kompetansesenter til grunn og avventar evaluering av desse. Vidare er rolla til kompetansesentra drøfta. Kompetansesentra kan opprettast på område som krev særskild merksemd der behovet for regional samordning, FoU og standardisering framstår som naudsynt. Kompetansesentra skal som hovudprinsipp ikkje gjelde pasientretta verksemd. Kompetansesenter kan opprettast mellom anna som ei strategisk satsing innan fagområde som er prioriterte eller treng styrking. Det er føretatt ei kartlegging av volum knytt til høgspesialiserte funksjonar. Med bakgrunn i mellom anna manglande definisjonar og ulik kodepraksis er ikkje denne kartlegginga komplett. Utvalet vil tilrå at aktivitetsdata knytt til høgspesialiserte tenester blir tatt inn i arbeidet med styringsdata i Helse Vest. Utvalet har foreslått prinsipp for nyetablering av høgspesialiserte tenester og forslag til sakshandsamingsrutinar. Berre helseføretak bør kunne søke om oppretting og berre styret i Helse Vest kan vedta oppretting. Søknad om oppretting må bygge på dei kriterium som utvalet legg til grunn og må godkjennast i lokalt føretak. Det vil vere ein styrke dersom søknad byggjer på regional konsensus i relevante fagmiljø. Føretak som er tildelt ein funksjon må sikre at ein har kapasitet og ressursar til å dekke behovet. Vidare må funksjonen vere robust og ikkje personavhengig. Utvalet tilrår årleg rapportering. Det bør rettast særskild merksemd til fagområda psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk i tida framover i høve til høgspesialiserte tenester. Dagens finansieringsmodell bør utviklast med mål om størst mogleg objektivisering av tilskotet til høgspesialiserte funksjonar. Utvalet tilrår at det vert arbeidd vidare med å finna ein objektiv modell som fangar opp i seg behovet for finansiering av høgspesialiserte regionale funksjonar. Utvalet tar likevel atterhald om bruk av ein objektiv modell dersom dette medfører alvorlige omfordelingseffektar slik at vedtak om funksjonsfordeling ikkje blir understøtta. Utvalet støttar forslaget i styresak 30/05 Regional kreftplan om å greie ut moglege økonomiske sanksjonar dersom vedtak om lokalisering av regionale Side 3 av 4

23 funksjonar ikkje blir etterlevd. Målet må vere å arbeide for sterke faglege nettverk og ein kultur som fremmer samarbeid. Dette vil redusere behovet for sanksjonar. Fagdirektørane i Helse Vest ga i møte 19.mai 2005 si tilslutning til det faglege innhaldet i rapporten. Høgspesialiserte tenester i Helse Fonna HF Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus er tildelt funksjon som sædbank (1 av 2 nasjonale) og sentralt sædgiverregister, jf. brev av frå SH-dir. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus har Fertilitetslaboratorium med alle former for prøverøyrsbehandling innan gjeldande lovverk og nasjonale retningslinjer. Det føreligg ingen styrevedtak i Helse Vest RHF om regionfunksjon knytt til dette området. Det føregår aktivitet innan dette området både i Helse Fonna og Helse Bergen. Helse Fonna har det største senteret i regionen, og har gjennom mange år bygd opp kompetanse på området. Rapporten legg opp til at denne regionfunksjonen må vidareførast i Helse Fonna HF. Styret i Helse Fonna HF ber om at styret i Helse Vest RHF formaliserer at regionsfunksjonen innan fertilitet ligg i Helse Fonna HF. Framlegg til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF støttar dei faglege vurderingane og kriterium som er lagde til grunn for høgspesialiserte funksjonar i Helse Vest. 2. Budsjettmodell for finansiering av regionfunksjonar må vurderast i samband med utvikling av nytt inntektssystem i Helse Vest. Side 4 av 4

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF Tid: 7. juni 2007, kl. 9.00-12.10 Stad: Haukeland Universitetssjukehus, Personalkantina, møterom Ulriken Frå styret: Ranveig Frøiland, styreleiar Mabel Wiik Kari

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande:

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 30.11.2008 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Satsing innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i 2009 Arkivsak 0 2008/545/335 Styresak

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar Møtedato: 27. februar 2013 Sak 17/13 «Raude responsar» - pasientar som har kome med kriterium kirurgisk og

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 09.06.2009. Saka gjeld: Evaluering/status for ordningar for pasienttransport

Styresak. Bakgrunn. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 09.06.2009. Saka gjeld: Evaluering/status for ordningar for pasienttransport Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 09.06.2009 Sakhandsamar: Per Karlsen Saka gjeld: Evaluering/status for ordningar for pasienttransport Arkivsak 2009/155/016 Styresak 070/09

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Olav Hesjedal Kostbare legemiddel Administrerande direktør si orientering

Detaljer