Utredning og behandling av multippel sklerose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning og behandling av multippel sklerose"

Transkript

1 Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard, Kjell Morten Myhr, Harald Nyland, Bodvar Vandvik Utredning og behandling av multippel sklerose Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetssikring

2 Forord Multippel sklerose er en alvorlig, kronisk sykdom i det sentrale nervesystem. Sykdommen er en vanlig årsak til invaliditet blant unge voksne. Når en tar i betraktning den betydelige kliniske, genetiske, magnettomografiske og patologiske heterogenitet ved MS, er det kan hende mer enn en patogenetisk mekanisme som bidrar til vevsskaden. Denne muligheten har terapeutiske implikasjoner fordi mer enn en behandlingstilnærming kan være nødvendig for å oppnå effektiv behandling. Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose, Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus tok i 1997 initiativ til å opprette en arbeidsgruppe av MS-interesserte leger og nevrologer. Etter henvendelse til avdelingsoverlegene i nevrologi ble en representativ arbeidsgruppe nedsatt. Gjennom tre møter er problemstillingene blitt belyst og diskutert. Arbeidsoppgavene har vært fordelt, manuskripter skrevet og diskutert, og til slutt redigert av en liten undergruppe i arbeidsgruppen. Gjennom kontakt med pasienter og kolleger har vi brakt i erfaring at tilbudet til den enkelte pasient viser stor variasjon. Hvis MS-pasienten skal kunne oppnå optimal mestring av sin kroniske sykdom, vil en kontinuerlig opplæring og veiledning av helsepersonell og pasienter være nødvendig for å bidra til hensiktsmessig brukermedvirkning og brukerinnflytelse. Vi har derfor sett behovet for en større grad av samordning med hensyn til utredning, behandling, oppfølging og kontroll. Introduksjonen av moderne immunmodulerende behandling har vært et viktig insitament for å oppnå en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til pasienter med demyeliniserende sykdommer. På vegne av arbeidsgruppen Rune Midgard Ansvarlig redaktør 2

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Introduksjon... 5 Epidemiologi... 5 Insidens og prevalens... 5 Mortalitet... 5 Helseøkonomi... 6 Klinikk... 7 Eksaserbasjoner... 7 Sykdomsforløp... 7 Det kliniske sykdomsbilde... 8 Utredning av MS Anamnese Klinisk undersøkelse Parakliniske undersøkelser Magnettomografi (MR) Spinalvæskeundersøkelse (CSF) Fremkalte responser (Evoked Potentials) Blodprøver Diagnostiske kriterier Differensialdiagnoser Prognosefaktorer Svangerskap og MS Kirurgiske inngrep, anestesi og vaksiner ved MS Anestesi og kirurgiske inngrep hos pasienter ved multippel sklerose Vaksinering av pasienter med multippel sklerose Etiologi og patogenese Genetikk Eksogene faktorer Immunologiske aspekter Patologi Oppfølging og kontroll av multippel sklerose Generelt Kontroller Hva nevrologen bør ta seg av? Hva MS-sykepleier kan bidra med? Allmennpraktikers rolle Behandling Behandling av attakk ved MS Sykdomsmodifiserende behandling med beta-interferoner Remitterende relapserende MS Dosering Pasientinformasjon Gjennomføring og oppfølging av behandling Sekundær progressiv MS Primær progressiv MS Klinisk isolerte syndromer

4 Effektevaluering av sykdomsmodifiserende behandling Terapisvikt Tilbakefall Nøytraliserende antistoffer Økonomiske vurderinger Annen sykdomsmodifiserende behandling Kostholdsintervensjon Symptomatisk behandling Spastisitet Utmattelse (fatigue) Intensjonell ataksi (intensjonstremor) Smerter Blærefunksjonsforstyrrelser Endetarmsfunksjonsforstyrrelser Seksuell dysfunksjon Pareser Synsforstyrrelser Akutte paroksysmale symptomer Dysartri Dysfagi og ernæringsproblemer Psykiske og mentale forstyrrelser Trening og rehabilitering MS og trening Rehabiliteringssentre i Norge MS og arbeidsliv Bedriftens rolle Yrkesrettet attføring Personlig assistent Tilpasning av bolig Bofellesskap Institusjon Mestring, ansvar og avlastning Trygderettigheter Offentlige hjelpeordninger Statlige ordninger Husbanken Kommunale / fylkeskommunale ordninger Hjelpemidler Legater Opptreningsopphold MS-sentere Sunnaas Sykehus Beitostølen og Valnesfjord Helsesportssenter Adresseliste Nøkkelreferanser

5 Introduksjon MS er en inflammatorisk, demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen rammer unge voksne med gjennomsnittlig debut ved 30 års alder, kvinner noe hyppigere enn menn, : 1.0. Sykdommen kan føre til tidlig invaliditet med store konsekvenser for individ og samfunn. Epidemiologi Forekomsten av multippel sklerose (MS) viser stor geografisk variasjon. Den er mest utbredt i den kaukasiske rase og synes til en viss grad å følge nordeuropeernes utflyttinger til Nord Amerika og Australia/ New Zealand. Nord Europa, nordlige deler av USA, Canada, sørlige deler av Australia og New Zealand er derfor høyrisiko områder med prevalens 30/ innbyggere. Sør Europa, sørlige deler av USA og store deler av Australia er mellom risiko område med prevalens på 5 29/ Lav risiko områder med prevalens < 5/ finnes i Asia, Latin Amerika og Afrika. I enkelte etniske grupper som aboriginer, yakuter, indianere, eskimoer, sigøynere og samer er sykdommen nærmest fraværende. Insidens og prevalens Ved registrering på 1950 og 60-tallet i Norge var Øst Norge og Trøndelag høyrisiko områder, mens forekomsten i Vest Norge og Nord Norge var lav. Senere studier har imidlertid vist en utjevning slik at vi nå har en insidens på 3 5/ og en prevalens på / i hele landet. Mortalitet Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret i Statistisk Sentralbyrå er den årlige, gjennomsnittlige, MS-spesifikke dødelighetsrate ca 2/ Raten har vært relativt stabil siden tidlig på 60-tallet. En kan påvise ulikheter fylkene i mellom, men siden tallene er små, er det sannsynlig at de fylkesvise forskjeller i hovedsak reflekterer den ordinære statistiske variasjon. 5

6 Helseøkonomi Helseøkonomiske beregninger viser at de totale individuelle og samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til sykdommen i Norge utgjør rundt en milliard kroner årlig. Både norske og utenlandske studier viser at de indirekte kostnader ( sykepenger, uførepensjon, tapt produksjon p.g.a. tidlig pensjonering, tapt produksjon p.g.a. for tidlig død ) kvantitativt sett er de dominerende, og utgjør mellom 80 og 90% av kostnadene. Kostnader knyttet til de nye immunmodulerende medikamentene ( beta-interferoner) er ikke inkludert i disse beregningene. 6

7 Klinikk Symptombildet er meget sammensatt og variert. Patologisk er sykdommen karakterisert ved multifokale områder med demyelinisering, men også ved aksonal skade, tap av oligodendrocytter og astrogliose. Visse kliniske trekk er karakteristiske for multippel sklerose, men det er likevel oftest nødvendig med supplerende undersøkelser for å konfirmere klinisk mistanke om sykdommen og for å utelukke andre differensialdiagnostiske muligheter. Eksaserbasjoner Multippel sklerose har typisk preg av multifokale manifestasjoner fra sentralnervesystemet, oftest som akutte eksaserbasjoner (relapse, schub, attakk) som går i remisjon, men også som langsom progresjon av nevrologisk funksjonssvikt. Det er vanlig å definere en eksaserbasjon som en nytilkommet endring eller som en forverring av tidligere eksisterende sentralnervøs dysfunksjon av minst 24 timers varighet. I enkelte studier kreves 48 timers varighet samt at episoden tidsmessig skilles fra neste forverring med fire ukers stabilitet. En eksaserbasjon varer gjennomsnittlig to tre måneder. Det er viktig å utelukke andre årsaker til sykdomsforverring, oftest interkurrente infeksjoner med feber. MS kan mistenkes etter en enkelt episode av nevrologisk dysfunksjon hvis den følger det typiske naturlige forløp av en eksaserbasjon, nemlig symptomutvikling over mindre enn to uker (vanligvis dager) med eller uten en periode av stabilisering etterfulgt av fullstendig eller delvis restitusjon (ofte over måneder). Sykdomsforløp Det naturlige sykdomsforløpet er svingende initialt (remitterende-relapserende MS; RR-MS)(Figur 1 kurve A og B) hos 85% av pasientene og primært progressivt (primær progressiv MS; PP-MS)(Figur 1 E og F) hos 15%. Forløpet kan imidlertid endre karakter underveis fra å være svingende til å bli progressivt (sekundært progressiv MS; SP-MS)(Figur 1 kurve C og D). Noen opererer også med progressiv relapserende (PR-MS) form (Figur 1 kurve G). Det progressive relapserende forløp kjennetegnes av jevn progresjon med innskutte 7

8 eksaserbasjoner. Slike eksaserbasjoner kan hver for seg gå i full remisjon, men utviklingen av sykdommen er likevel preget av jevn forverring. Ved progressiv MS benyttes vanligvis som kriterium at det skal foreligge en jevn forverring av minst 6 måneders varighet. Figur 1 - Forløpsformer Kurver A + B = RR-MS; C + D = SP-MS; E + F = PP-MS; kurve G = RP-MS Også andre inndelinger har vært foreslått og er til dels i bruk, som benign MS ( MS av mer enn 15 års varighet med liten eller ingen invaliditetsutvikling) og malign MS ( MS med hyppige eksaserbasjoner, inkomplett restitusjon og rask invaliditetsutvikling få år etter debut, eller pasienter med akutt fulminant demyeliniserende syndrom). Det kliniske sykdomsbilde En MS-lesjon kan i prinsippet ramme hvor som helst i sentralnervesystemet og dette gjenspeiles i den store variasjon av symptomer som pasientene opplever i løpet av sykdomsforløpet. De initiale manifestasjoner ved MS har vært analysert i mange studier. Disse studiene er oftest retrospektive, og dermed i sin natur befengt med betydelig usikkerhet. 8

9 Utmattelse (fatigue) forekommer hyppig. Tre av fire pasienter beskriver symptomet, mens en av fire angir at dette er den mest invalidiserende sykdomsmanifestasjon. Utmattelsen beskrives som en overveldende følelse av tretthet eller som en fullstendig mangel på energi. Utmattelsen øker ofte i etterkant av fysisk aktivitet, ved økt kroppstemperatur, mot kvelden og ved stress eller depresjon. Utmattelse og kognitiv svikt fører ikke sjelden til at ellers relativt funksjonsfriske MS-pasienter uføretrygdes. Depresjon er vanligere enn ved andre kroniske sykdommer i sentralnervesystemet. Det angis frekvenser på %, lavest blant unge. En livstidsprevalens på ca 55 % er vist. Mekanismene er antakelig sammensatte. Noen sikker strukturell relasjon er ikke påvist. Kognitiv svikt rammer hukommelse, oppmerksomhet, psykomotorisk tempo og adferdsstyring. Evne til planlegging samt abstrakt og begrepsmessig resonnement kan svekkes. De ansvarlige lesjoner antas å være lokalisert periventrikulært og frontalt. Det er ingen sikker sammenheng mellom kognitiv svikt og sykdomsvarighet eller utvikling. De kognitive utfall viser store individuelle forskjeller, noen pasienter opplever få, andre mer omfattende problemer. Kritikkløshet eventuelt kombinert med eufori er vanligst ved langtkommen sykdom. Emosjonell labilitet med patologisk gråt og latter er delsymptomer ved pseudobulbærparese, og sees etter flere års sykdom hos 7-10 %. En antar den strukturelle basis er demyeliniserte lesjoner i frontallapper, basalganglier og det limbiske system. Varmeintoleranse beskrives hos fire av fem MS-pasienter. Selv en liten økning i kroppstemperatur kan vise seg med markant forverret funksjonstilstand i form av økt intensitet i de aktuelle symptomer og tegn. En spesiell manifestasjonsform beskrives etter gjennomgått synsnervebetennelse der pasientene forteller om synsreduksjon i form av tåkesyn etter fysisk aktivitet eller ved økt kroppstemperatur av annen årsak. Klinisk arter det seg som å se gjennom en neddugget rute, og kalles Uhthoffs fenomen. I noen tilfeller kan behovet for og nytten av et klimaanlegg i bilen være velbegrunnet sett fra nevrologisk synsvinkel. Ca. en femtedel av MS-pasientene sier imidlertid at funksjonstilstanden bedres når kroppstemperatur eller omgivelsestemperatur øker. 9

10 Paroksysmale fenomener er kortvarige, stereotype symptomer som irritasjon, smerte, parese eller ufrivillige bevegelser. Fenomenene opptrer gjerne under en eksaserbasjon eller når sykdommen er i remisjon. Symptomene kan utløses av voluntær bevegelse, sensorisk stimulans, angst eller hyperventilasjon. Anfallene kan virke dramatiske, men er som oftest benigne, forbigående og selvhelbredende. Eksempler kan være dysartri, ataksi, vertigo, dysestesier, dystone spasmer, akinesi, smerte, parese og monokulær blindhet. Lhermittes tegn er et paroksysmalt generalisert sensorisk fenomen som oftest skyldes en bakstrengslesjon i cervikal medulla. Det oppleves som et strømstøt som stråler ut i ekstremitetene og langs ryggsøylen ved nakkefleksjon. Epileptiske anfall opptrer gjerne sent i sykdomsforløpet hos inntil 10% av pasientene. Smerte forekommer hyppig ved MS. Opptil 65 % av pasientene opplever MS-relatert smerte underveis i sykdomsforløpet, mens omlag 50 % plages med en kronisk smertetilstand. Belastningsrelatert smerte i muskulatur og skjelettsystem øker ofte med alder, uførhetsutvikling og sykdomsvarighet. Smerten beskrives som brennende, gnagende, verkende, stikkende, og kan utløses på samme måte som de paroksysmale manifestasjoner. Smerte kan opptre som akutt paroksysmal smerte, som subakutt smerte og som kronisk smerte. Trigeminus nevralgi opptrer hos 4-7 %, og er oftere bilateral enn den kryptogenetiske formen. Smerten er hoggende og intens, men utløses i mindre grad ved ytre stimuli enn den kryptogenetiske nevralgi. Visusaffeksjon opptrer hyppigst som en retrobulbær synsnerveaffeksjon eller som en affeksjon av synsnervepapillen. Tilstanden er oftest akutt til subakutt, og er vanlig forekommende. Frekvensen er lik for begge øyne, og om lag 20% har bilateral manifestasjon. Færre enn 5 % blir blinde. Symptomene som kan utvikle seg i løpet av timer og medfører synsreduksjon og smerter bak øyet, spesielt ved øyebevegelser. Restitusjon kan skje i løpet av uker og måneder, men mange pådrar seg varige synsfeltutfall som skotomer og likeledes utfall i fargesans. Skotomene kan være lokalisert sentralt, parasentralt eller perifert. Synsnervebetennelse er i 25-30% av tilfellene den første kliniske manifestasjon ved MS. Gode, populasjonsbaserte, langtidsoppfulgte studier antyder at noe mer enn 50% av alle som gjennomgår retrobulbære nevritter utvikler klinisk definitiv MS. Multiple lesjoner i CNS bedømt ved magnettomografi og oligoklonale bånd i CSF på samme tid som første gangs optikusnevritt opptrer, øker sannsynligheten for at tilstanden etter hvert konverterer til klinisk definitiv MS. 10

11 Hjernestammeutfall som klinisk viser seg som utfall fra en enkeltstående eller fra flere hjernenerver i kombinasjon er vanlig ved MS. Samtlige hjernenerver kan rammes. Lesjoner i medulla oblongata kan opptre akutt og kan være livstruende med svekket respirasjon og nedsatt svelgevne. Anosmi er sjelden, men sensorisk utfall i innervasjonsområdet for n.trigeminus uten nevralgi opptrer hos opptil 10 %. Hos noen få er den motoriske gren rammet, og trismus kan forekomme. Facialisparese kan opptre hos inntil 20% når observasjon av det totale sykdomsforløpet legges til grunn. Den er nesten alltid av perifer type med Bells tegn, og debuterer akutt til subakutt. Spontan og fullstendig remisjon er vanlig. Hemifacial spasme kan også skyldes MS. Nedsatt hørsel inntrer raskt, kan være bilateral, og er ofte ledsaget av tinnitus og vertigo. Det vanligste symptom ved lesjon av åttende hjernenerve er imidlertid vertigo. I sin mest uttalte form ses en akutt start ledsaget av oppkast, balansesvikt og sviktende gangfunksjon/ evne til å holde seg oppreist. Affeksjon av de kaudale hjernenerver med tilhørende dysfagi og dysartri/ dysfoni forekommer, men dysfunksjon av disse hjernenervene inngår som regel i en pseudobulbærparese ved avansert sykdom. Ved multiple hjernenerveutfall må en alltid tenke på MS, men også ha MSsykdommens mange imitatorer differensialdiagnostisk i mente. Øyemotilitetsforstyrrelser forekommer hyppig ved MS. Isolerte utfall av tredje, fjerde og sjette hjernenerve er sjeldne. Svært vanlig er derimot motilitetsforstyrrelser som ledd i utfall fra hjernestammen og cerebellum. Diplopi opptrer hos om lag en tredjedel av pasientene under sykdomsforløpet, og kan være forbigående. Nystagmus er et klassisk symptom på sykdommen, og rammer inntil ¾ av pasientene. Nystagmus har en tendens til å vare ved, og kan være uni- eller bilateral, pendulær, fasisk eller ataktisk, samt dissosiert, det vil si med ulikt utslag på hvert av øynene. At normal jevn følgebevegelse oppheves og erstattes med rykkende øyne, er et vanlig funn. Kronisk patologiske øyebevegelser som oculær flutter (horisontale rykk) og opsoclonus (kaotiske konjugerte bevegelser) er ytterst plagsomme og vanskelig traktable tilstander. En lesjon av fasciculus longitudinalis medialis, strukturen i hjernestammen som kopler sammen tredje, fjerde og sjette hjernenervekjerne, fører til en internukleær oftalmoplegi som er et hyppig, men ikke patognomonisk symptom hos mange MS-pasienter. Kombinasjonen av nystagmus, dysartri (skanderende tale) og intensjonell ataksi betegnes som Charcots originale triade. 11

12 Cerebellære symptomer forekommer hyppig, og viser seg som ataksi ved gange og som trunkal ataksi (midtlinjelesjoner), mens ipsilateral ekstremitetsataksi kombinert med intensjonell ataksi, dysmetri, dysdiadokokinesi og muskulær hypotoni skyldes lesjoner i de cerebellare hemisfærer. Motoriske utfall, oftest som følge av lesjoner i pyramidebanestrukturene, fører til spastiske pareser, og er blant de hyppigste kliniske manifestasjoner. Fire av fem pasienter rammes underveis i sykdomsforløpet. De kan opptre som mono-, hemi-, para- eller sjeldnere som kvadriparese og debuterer oftest subakutt, men kan også opptre hyperakutt som ved slag, og noen ganger være så raskt forbigående at de lett forveksles med transitoriske ischemiske anfall. De myotatiske reflekser er økt, plantarrefleksene invertert og abdominalrefleksene svekket. Av og til kan utfallene være fokale, f.eks. i en ekstremitet, distalt eller proksimalt. Dette skyldes isolerte lesjoner i medulla. En slik lokal lesjon kan bryte refleksbuen og bre seg til regionen ved forhorncellene og deres utgående aksoner. Dette gir paresen et perifert preg med svekkede eller opphevede myotatiske reflekser og muskelatrofi. En vanlig utvikling ved spinal MS er en oppadstigende utbredelse av sentrale pareser, fra bena til truncus og respirasjonsmuskulatur. Spastisitet kan være nyttig på den måten at den bidrar til at et muskelsvakt ben likevel bærer kroppen. Spastisitet er imidlertid oftest plagsomt og til tider smertefullt med symptomer som stivhet og smerte, rykkende eller vedvarende ekstensjons-, fleksjons- eller adduktor spasmer som utløses av voluntære bevegelser eller hudstimuli. Spasmene forverres av interkurrente tilstander som f. eks. decubita, infiserte sår, urinveisinfeksjoner el. l. Sensoriske utfall er blant de hyppigste debutsymptomer, og merkes senere hos hele 90 %. De sensoriske symptomene respekterer gjerne kroppens anatomiske grenser. Under en eksaserbasjon påvises oftere et sensorisk tverrsnittsnivå enn et hemisensorisk bilde. Fenomener som spontan unormal sensasjon (parestesier) eller unormal fornemmelse ved berøring og stikk (dysestesi) er vanlig. Ved lesjoner av tractus spinothalamicus er det utfall av smerte, temperatur og berøringssans, mens skade av fasciculus gracilis og fasciculus cuneatus gir svekket dybde-, ledd- og vibrasjonssans. Uttalt tap av dybdesensibilitet på grunn av cervicale lesjoner i bakstrengene kan føre til "the useless hand syndrom". Cerebrale corticale lesjoner kan gi parietallappsutfall som kan omfatte høyre-venstre konfusjon, neglekt, fingeragnosi, dysfasi/ afasi og akalkuli. 12

13 Urinblærefunksjonsforstyrrelser er også hyppige og kan være så sjenerende at de blir invalidiserende og fører til sosial isolering. Blærefunksjonsforstyrrelser kan vise seg som hyppig vannlatingstrang og lekkasje, men også som tømningsbesvær og urinretensjon. Ved urodynamiske undersøkelser finnes tegn på overaktiv blære (detrusor hyperrefleksi), overveiende motorisk hyperaktivitet eller overveiende perifer slapp blæreparese. Kombinasjonsparesene skyldes lesjoner lokalisert i cerebrum og medulla samt de relativt hyppig forekommende lesjoner i conus medullaris. Conuslesjonene gir perifere utfall. Detrusor-sfinkter dyssynergi er ikke uvanlig. Spastisitet i bekkenbunnsmuskulaturen vil også vanskeliggjøre fullstendig blæretømming. Blærefunksjonsforstyrrelser endrer seg ofte underveis i sykdomsforløpet, noe som ofte viser seg ved reevaluering etter en viss tid. Det er viktig at pasientene gjennomgår en adekvat nevrourologisk vurdering. Kroniske infeksjoner og steindannelser i øvre eller nedre urinveier må unngås. Seksualfunksjonsforstyrrelser opptrer hos begge kjønn. Kvinner har redusert libido, nedsatt lubrikasjon og orgasme, samt redusert blodfylning av de ytre kjønnsdeler (ereksjon). Menn har svekket libido, erektil dysfunksjon, redusert ejakulasjonsevne og orgasme. Det er en sammenheng mellom disse utfallene og forstyrrelse av blære, endetarm og termoregulert svette i nedre kroppshalvdel. Genitale sensoriske utfall, spastisitet og utmattelse (fatigue) vil selvfølgelig også hindre normal seksuell utfoldelse. Den medisinske utredning og behandling vil som oftest skje hos nevrolog, nevrourolog eller urolog. Endetarmsfunksjonsforstyrrelser presenteres oftest som obstipasjon, men fekal inkontinens ses også. Blant pasienter med blæredysfunksjon har mer enn halvparten også et endetarmsproblem. Flere faktorer gjør seg gjeldende, som nedsatt perineal sensibilitet, bekkenbunnsspastisitet og redusert colonmotilitet. Det er påvist økt terskel for rektal sensibilitet og fasiske lukkemuskelkontraksjoner. Hos inkontinente finner man også nedsatt lukningstrykk. Ved uttalt obstipasjon oppstår en involuntær sfinkter relaksasjon med lekkasje som følge. Ved fekal inkontinens må en rekke differensialdiagnoser overveies, og pasienten bør henvises til gastroenterolog. Autonom dysfunksjon manifesterer seg på ulike måter ved MS. Det er beskrevet svekket termoregulering hos mange pasienter, men likevel er kroppstemperaturen sjelden endret. Horners syndrom grunnet sentral sympatikusaffeksjon er påvist hos et fåtall pasienter. 13

14 Patologisk kardiovaskulær reaksjon viser seg oftest i form av ortostatisk hypotensjon, paroksysmal eller persisterende atrieflimmer. Disse tilstander er oftest asymptomatiske. Akutt nevrogent lungeødem grunnet en lesjon i medulla oblongata ved bunnen av 4. ventrikkel er beskrevet. Hypothalamuslesjoner kan gi bisarre utslag, som akutt fatal avmagring, akutt depresjon med hypertermi og SIADH (Syndrome of Inappropriate secretion of AntiDiuretic Hormone). Multippel sklerose hos barn og unge forekommer sjelden. I følge ferske studier antydes rundt 4 % av alle tilfeller hvis øvre aldersgrense for barn settes til 16 år. Det yngste beskrevne individ synes å være et barn med symptomer fra 10 måneders alder. Man har funnet samme kjønnsfordeling og sykdomsforløp som hos voksne, men pleocytose og spinalvæskeprotein kan være langt høyere enn det som ses blant voksne. Siden kunnskapen er basert på små pasientgrupper, hefter det en viss usikkerhet ved så vel differensialdiagnoser som tidsmessig utredning. Basert på en prospektiv studie antydes det nå to typer av MS hos barn, nemlig ekte pediatrisk MS (debut under 10 års alder), og juvenil MS (debutalder år). Kliniske symptomer og parakliniske funn er sammenfallende i disse gruppene. Men det er en vesentlig kvantitativ forskjell idet pasientene med pediatrisk MS har et mildere forløp enn pasienter med juvenil type. Den juvenile MS har mer markerte og frekvente eksaserbasjoner og ofte et raskt progredierende forløp til alvorlig invaliditet. 14

15 Utredning av MS Diagnosen multippel sklerose er vesentlig basert på sykehistorie og funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Ingen av de vanlig brukte supplerende undersøkelser er spesifikke for MS, men billeddiagnostiske undersøkelser, spinalvæskeundersøkelser og elektrofysiologiske undersøkelser er viktige og nyttige så vel diagnostisk som differensialdiagnostisk i utredningen ved mistanke om MS. Anamnese Den tidlige sykehistorie er spesielt viktig. Pasienten må detaljert eksamineres med tanke på å fange opp tidlige symptomer og tegn på sykdom i sentralnervesystemet. Pasienten må gjerne få litt tid på seg til å tenke seg om. Alder ved debut, debutsymptomer og initialt sykdomsforløp har betydning for prognosevurdering og terapianbefaling, og det er derfor særlig viktig å vektlegge dette under anamneseopptaket. Siden familiær MS-forekomst, spesielt blant førstegenerasjons slektninger, styrker sannsynligheten for at en står overfor et nytt MS-tilfelle er det av betydning å få fram en grundig familieanamnese. Starten på MS kan være akutt, subakutt eller snikende. Ofte kan pasientens symptomer og tegn ha gått i remisjon innen undersøkelse hos spesialist finner sted. Sykehistorien vil da kunne gi en pekepinn på om de kliniske manifestasjoner indikerer forstyrrelser i sentralnervesystemet, spesielt i hjernens hvite substans. Klinisk undersøkelse Kartleggingen omfatter en systematisk klinisk nevrologisk undersøkelse. Det bør også gjøres en skalering i henhold til Kurtzkes Expanded Disability Status Scale (EDSS). Denne skalaen er et av flere tilgjengelige monitoreringsverktøy som på basis av den klinisk nevrologiske undersøkelse gjør det mulig å følge pasientens uførhetsutvikling på en tallskala. Et nyere evalueringsverktøy er Multiple Sclerosis Functional Composite Score (MSFCS) som omfatter motorisk funksjon i over- (9-Hole Peg Test) og underekstremiteter (25 Feet Timed Walk) samt kognitiv funksjon (PASAT) i tillegg til den nevrologiske undersøkelse. 15

16 Parakliniske undersøkelser Magnettomografi (MR) Magnettomografisk undersøkelse av hjernen er en særlig følsom billeddiagnostisk metode som gir oss muligheter til å påvise patologiske forandringer i hjernens hvite substans i et annet omfang enn tidligere. MR av ryggmargen gir muligheten til å påvise intramedullære lesjoner. MR er også et verktøy som kan være nyttig for å monitorere sykdomsaktivitet i tilknytning til en behandlingsintervensjon. MR er svært sensitiv, men lite spesifikk. Mange ulike sykdomstilstander som f.eks. slagsykdom gir billedmessige signalforandringer med et utseende som kan forveksles med det som ses ved MS. På individnivå viser MR stor biologisk variasjon, og korrelasjonen mellom den kliniske tilstand og det billedmessige uttrykk er svak. Vurdert som gruppe er det imidlertid en sterkere korrelasjon mellom billedmessig påviste forandringer og grad av klinisk affeksjon. Med økende sykdomsvarighet øker omfanget av patologiske signalforandringer bedømt ved MR. Ulike forslag til kriterier for anvendelse av magnettomografi i diagnostikk av MS er vist i Tabell 3. 16

17 Tabell 3 Kriterier for økt spesifisitet av magnettomografi ved MS Fazekas (1988) Optimal spesifisitet for en positiv MR diagnose ved MS krever at det er minst tre signalintense lesjoner tilstede, og at minst to av de tre oppførte egenskaper ved disse lesjonene med økt signalintensitet er tilstede Paty (1988) Signalintense lesjoner 6 mm i diameter Signalintense lesjoner skal tangere ventrikkelsystemet Signalintense lesjoner i den infratentoriale region MR som sterkt antyder MS Fire tilstedeværende lesjoner eller Tre tilstedeværende lesjoner, hvorav en periventrikulært MR som antyder MS Tre tilstedeværende lesjoner To tilstedeværende lesjoner, hvorav en periventrikulært MR antyder mulig MS To tilstedeværende lesjoner En tilstedeværende lesjon lokalisert periventrikulært Barkhof (1997) En fireparameters dikotomisk MR modell som inkluderer Gadolinium enhancement Juxtacortikale lesjoner Infratentorielle lesjoner Periventrikulære lesjoner har størst evne til å predikere konversjon til klinisk definitiv MS med en nøyaktighet på 80%. Det optimale cut-off punkt ( antall lesjoner) er en for de fleste MR-kriterier inkludert gadolinium enhancement og juxtacortikale lesjoner, men er tre for periventrikulære lesjoner og ni for det totale antall T 2 -vektede lesjoner. I dagens rutine brukes som oftest MR-sekvenser som inneholder proton density (PD)- serier, T 1 -vektede serier og T 2 -vektede serier. Den T 1 -vektede undersøkelsen suppleres 17

18 dessuten ofte med kontraststoffet gadolinium (Gd). Andre supplerende sekvensopptak kan også være aktuelle. De karakteristiske forandringene ved MS lar seg best demonstrere ved PD- eller T 2 - vektede serier. Områder med høy signalintensitet ses oftest i de periventrikulære regioner, og kan være diskrete og fokale eller konfluerende. Forandringene har en tendens til å affisere dyptliggende hvit substans, men fokale lesjoner er også vanlig i periferien. T 1 -vektede bildeserier ble først benyttet ved MS, og disse billedsekvensene er nå på nytt i fokus fordi de potensielt kan gi holdepunkter for parenchym destruksjon og gliose (black holes). Kontrastmidlet gadolinium utestenges normalt fra hjerneparenchym og ryggmarg av blod-hjerne-barrieren. Tilstedeværelse av patologisk kontrastoppladning antyder økt vaskulær permeabilitet, som ved MS og relaterte tilstander opptrer i forbindelse med inflammasjon. Kontrastoppladning (enhancement) er den tidligst detekterbare forandring når nye lesjoner utvikler seg ved RR-MS og SP-MS. Oppladningen varer gjennomsnittlig fire til seks uker. Andre sekvenser kan benyttes for å oppnå hurtigere billedframstilling som for eksempel FLAIR ( FLuid-Attentuated-Inversion-Recovery), mens MT ( Magnetic Transfer imaging) er mer følsom for framstilling av vevsdesorganisering. Med MR-spektroskopi kan en direkte måle kjemiske komponenter i CNS som for eksempel N-acetyl aspartat (NAA), creatin (Cr) og cholin (Cho). Spinalvæskeundersøkelse (CSF) Ved MS og andre inflammatoriske eller infeksiøse sykdommer i CNS vil det alltid være av interesse å undersøke ryggmargsvæske. Undersøkelser i parallelt oppsett der prøver fra CSF og serum undersøkes samtidig må alltid utføres siden det nettopp er den intratekale IgG syntese som er karakteristisk for MS. Differensialdiagnostisk vil CSF undersøkelser være av stor betydning med tanke på å avsløre tilstander med spesifikk etiologi. Celletelling Det er vanlig å finne en beskjeden pleocytose på celler/ cm 3 under en eksaserbasjon. Det er heller ikke uvanlig å finne celletall i denne størrelsesorden i fredelig kliniske faser. Lymfocytter utgjør vanligvis opptil 90% av cellene, mens polymorfonuklære celler oftest utgjør mindre enn 5%. Celletall over 50 celler/ cm 3 er sjelden og bør reise mistanke om en alternativ diagnose. 18

19 Totalprotein Totalprotein i CSF er normalt hos 2/3 av pasientene, men viser en beskjeden økning hos de resterende ( g/l). Unntaksvis kan det påvises høyere proteinnivåer. Ved akutte lesjoner i ryggmargen med ødematøse forandringer i medulla spinalis kan proteinnivået overstige 1 g/l. Immunglobuliner Intratekal IgG syntese er et karakteristikum ved MS. Slik intratekal syntese kan påvises med så vel kvantitative (IgG indeks) som kvalitative (elektroforese, elektrofokusering) metoder. De kvantitative metoder som benyttes rutinemessig er noe mindre følsomme enn de kvalitative metoder. Etter kvantitering av IgG og albumin i CSF og serum kan en beregne en IgG-index etter følgende formel: [IgG CSF ]/[IgG serum ] [Alb CSF ]/[Alb serum ] Forhøyet IgG-index er uttrykk for intratekal IgG syntese og viser god korrelasjon med slik syntese påvist ved agarose gel elektroforese (AGE) og isoelektrisk fokuserende elektroforese (IEF), men er klart mindre sensitiv enn disse kvalitative metodene. Elektroforese Den beste metoden for å påvise intratekal IgG syntese er isoelektrisk fokuserende elektroforese. Ved å bruke denne metoden finnes oligoklonale bånd i CSF hos mer enn 95 % av pasientene med klinisk definitiv MS. Hvis en ikke kan påvise oligoklonale bånd i CSF hos en pasient med mistenkt MS må en på nytt vurdere de foreliggende holdepunkter for diagnosen. I praksis foretrekkes agarose gel elektroforese i noen laboratorier siden denne metoden gir en lavere rate av falsk positive prøver. Det foreligger imidlertid en europeisk konsensus fra 1994 der IEF entydig anbefales ved utredning av mistenkt MS. Patologisk IgG-index og oligoklonale bånd i spinalvæsken er sterkt assosiert med MS, men kan også sees hos inntil 100% av pasienter med ulike infeksiøse sykdommer i CNS 19

20 (herpesvirus encefalitt, nevrosyfilis, nevroborreliose o.a.) og av og til ved inflammatoriske CNS sykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE) o.a.). Fremkalte responser (Evoked Potentials) Identifikasjon av klinisk stumme, subkliniske eller klinisk uventede lesjoner er en hovedgrunn til at klinikere bruker fremkalte responser i utredningen av pasienter der MS mistenkes. Det er antatt at hos pasienter der MS mistenkes og som samtidig får påvist klinisk stumme lesjoner ved fremkalte responser med større sannsynlighet har MS og at disse pasientene også har en høyere risiko for å utvikle MS-relatert uførhet. En undergruppe i American Academy of Neurology som arbeider med kvalitetsstandarder har i 2000 kommet med følgende anbefaling når det gjelder bruk av fremkalte responser i den kliniske hverdag. Anbefalingen er basert på en systematisk gjennomgang og analyse av publisert litteratur på dette feltet. Visuelt fremkalt respons (VER/ VEP) og somatosensorisk fremkalt respons (SER/ SEP) er anbefalt brukt ved utredning da den sannsynligvis er nyttig i arbeidet med å identifisere pasienter som har økt risiko for å utvikle klinisk definitiv MS. Hjernestamme fremkalt respons (BER/ BAEP/ AER) anbefales ikke brukt i utredningssammenheng siden det foreligger utilstrekkelig evidens som viser at dette er en nyttig test i identifikasjonen av pasienter med økt risiko for å utvikle klinisk definitiv MS. Blodprøver Det biokjemiske prøvebatteri har til hovedhensikt å utelukke eller bekrefte mulige differensialdiagnoser. MS manifesterer seg ikke med patologiske verdier i rutinemessige blodprøver. Blodprøvene må derfor til enhver tid tilpasses de aktuelle differensialdiagnostiske overveielser. Følgende prøver kan eventuelt benyttes som et første utgangspunkt ved utredning av MS: Hematologiske prøver, proteinanalyser, elektrolytter, leverfunksjonsprøver, nyrefunksjonsprøver, stoffskifteprøver, kobalaminer og folater, ANA, ANCA, Latex og Waalers prøver samt Borrelia-serologi. 20

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Praktiske leveregler ved multippel sklerose Praktiske leveregler ved multippel sklerose Rune Midgard Overlege dr. med. Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose April 2003 Innholdsfortegnelse BØR JEG LÆRE MER OM MS? 4 HVA BØR ANDRE VITE

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

«Typiske senskader ved polio»

«Typiske senskader ved polio» «Typiske senskader ved polio» Ekstrem tretthet (slitenhet) Følelsen av å orke mindre, ha nedsatt total kapasitet, både fysisk og psykisk. Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur. Smerter i muskler

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte 2011 MSrapporten Vitamin D gir lavere risiko for MS Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte Mange nye risikogener Barn kan også få MS Innhold MS i medvind

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Rapport. Utredning og behandling av pasienter med tinnitus i Norge. fra en prosjektgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet.

Rapport. Utredning og behandling av pasienter med tinnitus i Norge. fra en prosjektgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet. Sørlandet sykehus HF Øre-Nese-Hals avdeling, Arendal Rapport fra en prosjektgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet angående Utredning og behandling av pasienter med tinnitus i Norge Arendal, den

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Et møte med et redusert liv - eller med et annerledes liv? En brukerundersøkelse gjennomført for Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Smågruppesenteret, Rikshospitalet

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat?

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat? 1 2013 INNHOLD: SIDE 3 I allmennpraksis: Smerteanamnesen - Husk å spørre om statiner! SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Myalgisk encefalomyelitt internasjonalt konsensuspanel Carruthers, Bruce M, CM, FRCPC, lege; kliniker, indremedisin med fokus

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2012 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer