Vedlegg 1 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester"

Transkript

1 Vedlegg 1 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester A. Godkjente nasjonale behandlingstjenester Helse Sør-Øst RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinner Kvinner med choriocarcinom (malign germinalcelletumor som oftest er lokalisert i uterus eller ovarier hos kvinner). Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft lokalavanserte gynekologiske Kvinner med residiverende eller svulster der det er indikasjon for bekkeneksenterasjon (fjerning av de indre organer i bekkenet helt Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med Side 1 av 6 eller i betydelig grad). Medfødte hjertefeil inkludert hypoplastisk venstre hjertesyndrom)med kirurgi og intervensjonsprosedyrer. Behandling av ervervede hjertesykdommer gjøres i det enkelte RHF. Store hemangiomer eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende. Behandlingen er intervensjonsprosedyrer, kirurgi og/eller medikamenter. Barn som er født døve, eller får hørselstap i barnealderen der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat. For barn som mangler hørsel på begge ører settes det nå vanligvis inn to implantater under samme operasjon. Barn med medfødte misdannelser i kranium/ansikt, bortsett fra isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-gane-spalte (jf egne nasjonale behandlingstjenester for disse gruppene). Utredning for epilepsikirurgi og kirurgisk behandling av epilepsi. Epilepsi som enten er vanskelig å kontrollere medikamentelt eller der medikamentell behandling gir betydelige bivirkninger, og der kirurgisk behandling er mulig. Psykologisk/psykiatrisk utredning og

2 behov for høyspesialisert behandling (slår sammen epilepsi og store funksjonshemminger med høyspesialisert rehabilitering) Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi behandling ved sammensatte problem, utredning, diagnostikk og oppfølging av psykogene nonepileptiske anfall, medisinskpedagogisk-psykologisk utredning, epilepsi og utviklingshemming, epilepsi og autisme, Ketogen diett, sjeldne og mindre kjente diagnoser (Tuberøs sklerose, Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom, Sturge- Weber syndrom). Kompetansetjeneste knyttet til behandlingsforløp. Psykiatrisk utredning og behandling av kombinasjonen betydelig hørselstap og psykiske lidelser. Behandlingstjenesten omfatter transplantasjon av nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/ øyceller. Dessuten uttak av organer fra levende og avdøde donorer. Diagnostikk og multimodal behandling av barn med retinoblastom (ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet). Ved arvelig utgave av sykdommen skal også søsken undersøkes. Diagnose og behandlingsindikasjon ved transseksualisme. Omfatter kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk behandling i forbindelse med kjønnsskifte. Påsying av fullstendig avkuttede legemsdeler, samt delvis avkuttede legemsdeler der blodsirkulasjonen er utilstrekkelig, med påfølgende oppfølgende elektiv kirurgi. I tillegg til kirurgi, inneholder tjenesten også utredning, diagnostikk av bærertilstander, og en videreføring av landsdekkende opplæring og oppfølging ved hjemmetransfusjon. For cerebrale AV-malformasjoner og durale AV-fistler bør behandlingstjenesten omfatte utredning for å avklare endelig behandlingsindikasjon og prosedyreplanlegging, og gjennomføring av embolisering. Ortopediske inngrep relatert til den revmatiske sykdom for å redusere Side 2 av 6

3 Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal behandlingstjeneste for personer utsatt for biologisk eller kjemisk agens/radioaktiv stråling (NBC-skader) symptomer, korrigere feilstillinger/ vekstforstyrrelser eller redusere risiko for ytterligere skade. Diagnostikk, kirurgi og medikamentell behandling. Utover dette gis også oppfølging til tilstanden oppfattes som stabil, noe som for de minste varer i 1-3 år. Det må en gjøres en opprydding i forhold til hva tjenesten faktisk inneholder når det gjelder aldersgruppe, typer av glaukom og prosedyrer som skal eller ikke skal sentraliseres til behandlingstjenesten. Kjernegruppen er barn med medfødte misdannelser i øyeregionen. Tjenesten omfatter rekonstruktiv kirurgi ved medfødte misdannelser i øyeregionen. Nyfødtscreening og avansert laboratoriediagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer. Inkluderer medfødt hypothyreose og PKU (Føllings sykdom). Utredning og behandling av mennesker utsatt for ioniserende stråling, biologiske våpen/ substanser og forgiftninger/ kjemikalier/ kjemiske stridsmidler. På grunn av pasientgruppenes egenskaper og hensyn til omgivelser, vil en del av helsehjelpen måtte gis under veiledning, der overflytting enten utsettes eller ikke skjer. Kjernegruppen vil være mennesker utsatt for høye stråledoser (helkroppsdose), biologiske våpen/substanser og forgiftninger/ kjemikalier/kjemiske stridsmidler. Helse Vest RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal behandlingstjeneste for avansert Intensivbehandling og kirurgi ved brannskadebehandling store brannskader, omfattende høyvoltskader, samt tilstander som trenger tilsvarende behandling (toksisk epidermal nekrolyse/ Stevens-Johnsons syndrom og nekrotiserende fasciitt). Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar Stråleskader i hode/hals-regionen, Side 3 av 6

4 oksygenbehandling Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv stråleskader i tarm, kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt, kronisk behandlingsrefraktært diabetisk fotsår. Første gangs utredning av helseeffekter for yrkesdykkere, samarbeid med primær- og spesialisthelsetjeneste der dykkeren bor om videre oppfølging Benigne intrakranielle svulster (spesielt der de er vanskelig tilgjengelige kirurgisk), AV malformasjoner, hjernemetastaser (spesielt solitære) og primære hjernesvulster (supplerende til kirurgi, konvensjonell strålebehandling og stråleterapi). Helsehjelpen omfatter stereotaktisk, intrakraniell strålebehandling gitt i form av enkeltfraksjon. Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv Diagnostikk og behandling ved fostermedisin sykelige tilstander/utviklingsavvik Under svangerskap. Målgruppen er gravide/fostre der det er mistanke om, eller påvist, sykdom/ utviklingsavvik under svangerskapet. Kompetansetjeneste for fostermedisin inngår i behandlingstjenesten. Nasjonal behandlingstjeneste for fotoferese T- celle lymfom i hud, og ved kronisk graft versus host (cgvh transplantat mot vert ) reaksjoner. En immunmodulerende behandling der leukocyttrikt plasma utenfor pasienten tilsettes et fotosensitiserende stoff og utsettes for ultrafiolett A stråling (UVA) før plasma gis tilbake til pasienten. Helse Nord RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi typer trombocytopeni både i Diagnostikk i forbindelse med ulike neonatalperioden, etter multiple trombocyttransfusjoner, og på medikamentelt eller autoimmunt Side 4 av 6

5 B. Godkjente flerregionale behandlingstjenester grunnlag. Bistand for å skaffe enkeltpasienter/behandlende sykehus de nødvendige blodprodukter tilpasset resultatene av den diagnostikk som er omtalt over. Helse Sør-Øst RHF/Helse Vest RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-gane spalte Kirurgisk behandling og andre behandlingstiltak knyttet til bl.a. ernæring, språk og hørsel for barn født med leppe-kjeve-gane-spalte. Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk Diagnostikk og behandling der det kjønnsutvikling ved fødsel er vanskelig å fastslå barnets kjønn, eller der det senere frem mot eller ved pubertet fremkommer tegn på feil kjønnsdifferensiering. Tjenesten omfatter også perineale hypospadier, pasienter med kjønnskromosommosaikker (for eksempel undergrupper av Turner syndrom), pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser, pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet som følge av feil i somatisk kjønnsutvikling og sent-debuterende congenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter. Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Reetablering av beinmargsfunksjon etter høydosert, beinmargsødeleggende medikamentell behandling. Kjernegruppe er kreftpasienter der medikamentell behandling som ikke er tolerabel for beinmarg, men for kroppens øvrige organer, gir helbredelse eller vesentlig bedre prognose enn konvensjonell medikamentell behandling uten stamcelletransplantasjon. Ulike former for beinmargssvikt på genetisk grunnlag eller som komplikasjon til medisinsk behandling eller miljøpåvirkning. Uveale maligne svulster med radioaktiv kilde plassert utenpå Side 5 av 6

6 sklera nær tumor. Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom Pasienter med alle typer sarkom, dvs. både fra skjelett (inkl Osteosarkom, Ewing sarkom) og bløtvev. Dessuten utvalgte pasienter med metastase til skjelett fra kreft med utgangspunkt i andre organ og der den onkologiske eller kirurgiske behandling benytter uvanlige metoder, er særlig kostbar eller en kombinasjon av disse. Helse Sør-Øst RHF /Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi Nyfødte med kirurgisk behandlingstrengende misdannelser, med unntak av hjerte og CNS. Tjenesten omfatter også oppfølgende kirurgisk behandling. Behandlingstjenesten omfatter oppfølging i gjenstående del av graviditet, fødsel og planlegging av medisinsk utredning/behandling av barnet i de tilfelle der prenatalt påviste utviklingsavvik sannsynliggjør at rask utredning/behandling av barnet etter fødsel er nødvendig. *) ref. anbefalinger i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra de regionale helseforetakene (vedlegg 1 av ) Side 6 av 6

7 Vedlegg del 2 Nasjonale kompetansetjenester A. Godkjente kompetansetjenester Helse Sør-Øst RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Kompetanse om på omsorgs- og behandlingstilbud til personer med demens og deres pårørende. Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn Kompetanse på diagnostikk og behandling av barn med solide svulster. Består av flere sjeldne kreftformer med vanskelig vevsdiagnostikk. Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og Tverrfaglig spisskompetanse på ungdomsrevmatologi juvenile artritter, autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske lidelser (0-18 år). Nasjonal kompetansetjeneste for langtidseffekter etter kreftbehandling Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Nasjonal kompetansetjeneste for amming Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering med vekt på ernæring Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer Kompetanse på omfang og mekanismer knyttet til utvikling av langtidsskader etter både dagens behandlingspraksis, og tidligere behandling. Skal understøtte lærings- og mestringssentre i hele landet og kompetanse på læring og mestring ved kronisk sykdom. Kompetanse på akuttmedisin utenfor sykehus. Kompetanse om amming og morsmelk. Kompetanse på sykdommer som primært rammer kvinner. Kompetanse på gynekologisk onkologi Kompetanse i blodtypeserologi, utbygging av blodtypeserologiske spissfunksjoner. Kompetanse innen området spiseog ernæringsvansker hos barn. Komplisert revmatisk sykdom og/eller sammensatte problemstillinger. kompetanse på klinisk oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer, med unntak av PKU (Føllings sykdom). Kompetanse om sarkomer. Side 1 av 3

8 Helse Vest RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling behandling av barn og voksne som Kompetanse i diagnostikk og grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer Kompetanse på alle typer søvnforstyrrelser inkludert narkolepsi. Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Kompetanse på leddproteser og hoftebrudd, herunder proteser, sement/ festeordninger og resultater ved den enkelte opererende enhet Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Kompetanse på diagnostikk og behandling av multippel sklerose. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer Kompetanse på diagnostikk og behandling av vestibulære sykdommer. dvs sykdommer i balanseorganet i det indre øre, og dets forbindelse til hjernen. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Kompetanse på bevegelsesforstyrrelser, bl.a. Parkinsons sykdom, dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger) og tremor. Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd Kompetanse på ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer, herunder ultralydmetodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computertomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopscanning Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i Kompetanse på antibiotika i klinisk spesialisthelsetjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for trope og importsykdommer praksis i spesialisthelsetjenesten. Kompetanse på diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropemedisinske sykdommer og importerte infeksjonssykdommer. Side 2 av 3

9 Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med Kompetanse på sammensatte sammensatte lidelser lidelser, dvs lidelser med vesentlige somatiske symptomer, der psykososiale faktorer er tett vevet sammen og som ikke i tilstrekkelig grad kan forklares av noen anerkjent Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI sykdomsdiagnose. Kompetanse på avansert laparoskopisk, endoskopisk og minimal invasiv kirurgi Kompetanse på utredning og behandling av hodepine. Kompetanse på ultralyd og bildeveiledet behandling. Omfatter 3-D ultralyd ved nevrokirurgi, 3-D ultralyd ved laparaskopi og 3-D ultralyd ved vaskulære aneurismer samt bildeveiledet behandling generelt. Kompetanse på fmri metoder og utstyr for diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske indikasjoner Helse Nord RHF Navn på tjeneste Innhold, avgrensning *) Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av Kompetanse på fenotypiske og antibiotikaresistens molekylære analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens bakterier. Referansefunksjon for norske mikrobiologiske avdelinger. Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin Kompetanse om telemedisin og telemedisinske tjenester *) ref. anbefalinger i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra de regionale helseforetakene (vedlegg 1 av ) Side 3 av 3

10 Helse Nord RHF 8028 BODØ Deres ref Vår ref Dato /GG Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, jf tillegg til oppdragsdokumentet for Innledning Det vises til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft 1. januar 2011, jf oppdragsdokumentets kapittel 4, og til kapittel 7.1 i oppdragsdokumentet for 2011 hvor det fremgår at Helse Nord RHF skal implementere nytt styringssystem for nasjonale tjenester fra den tid departementet bestemmer. Departementet har utarbeidet veileder til forskriften som gir utfyllende kommentarer, herunder krav til søknad om etablering eller avvikling av nasjonale tjenester, sammensetning av referansegrupper, brukermedvirkning og rapportering. Veilederen gir i vedlegg oversikt over godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester som også synliggjør en avgrensing av målgruppe og metode for den enkelte nasjonale tjeneste, i tråd med forslag og anbefalinger i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009). Veilederen med vedlegg erstatter tidligere rundskriv I- 19/ Godkjenning, endring og avvikling av nasjonale tjenester Bestemmelser om godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester fremgår av forskriften 4-1. Bestemmelsene i forskriften og den foreliggende rapporten fra de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra desember 2009 med vedlegg samt Helsedirektoratets vurderinger ligger til grunn for departementets beslutninger. Alle bakgrunnsdokumenter er tilgjengelige fra Postadresse Kontoradresse Telefon Spesialisthelsetjenesteavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass Grete Gjertsen 0030 Oslo Org no. Telefaks

11 spesialisthelsetje.html?id= Departementets beslutninger Helse Nord RHF skal sørge for at samtlige godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester oppfyller kravene i forskriften. Departementet foreslår en videreføring av flere tidligere godkjente nasjonale tjenester. For enkelte nasjonale tjenester vil det være mindre endringer eksempelvis i forhold til avgrensing av tjenesten, navn eller lignende. For flere godkjente nasjonale tjenester vil det være nødvendig å gjennomføre endringer for å sikre at den nasjonale tjenesten oppfyller kravene i forskriften. Det vises til at enkelte nasjonale tjenester ikke har etablert faglige referansegrupper i tråd med krav i forskriften. Videre har det vært påpekt at flere nasjonale kompetansetjenester primært utøver forskningsaktivitet og ikke ivaretar øvrige oppgaver på en tilfredsstillende måte. For ytterligere konkretisering for de enkelte nasjonale tjenestene, vises det til vedlegg 1 i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det vises også til Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering for Med hjemmel i forskriften 4-1, annet ledd, kan departementet beslutte avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er tilfredsstilt eller det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten. Departementet legger til grunn at avvikling/endring/desentralisering av nasjonale tjenester skjer i løpet av Departementet har besluttet at flere tidligere godkjente lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre skal avvikles fordi disse ikke oppfyller forskriftens krav. Enkelte tjenester avvikles, med videreføres som del av nye godkjente nasjonale tjenester. Sist vil det være nasjonale tjenester som foreslås avviklet, men der det er ønskelig at tilbudet, forskningsaktivitet eller andre funksjoner videreføres. Tidligere godkjente lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre som desentraliseres til regionalt nivå, forutsettes ivaretatt i det ordinære behandlingstilbudet og finansiert gjennom dagens bevilgninger til de regionale helseforetakene. Ved avvikling må de alminnelige regler i arbeidslivet følges i forhold til personell. Enkelte tidligere godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre har hatt en delt lokalisering, ofte på tvers av de regionale helseforetakene og fagområder. Nasjonale kompetansetjenester skal sikre kompetanseoppbygging i hele landet. Ved sentralisering av ansvaret til ett regionalt helseforetak, forutsettes det at den nasjonale kompetansetjenesten skal ha en understøttende funksjon ovenfor andre relevante fagmiljø slik at ikke relevante fagmiljøer bygges ned. 3. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester 4.1Godkjenning av nasjonale behandlingstjenester Med hjemmel i forskriften 4-2, første ledd, godkjenner departementet følgende nasjonale behandlingstjeneste i Helse Nord RHF: 1. Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Side 2

12 4. Nasjonale kompetansetjenester 5.1. Godkjenning av nasjonale kompetansetjenester Med hjemmel i forskriften 4-5, som gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste, godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet følgende nasjonale kompetansetjenester i Helse Nord RHF: 1. Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens 2. Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin 5.2. Tidligere godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre som vurderes Som en oppfølging av RHFenes rapport om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenenesten har Helsedirektoratet på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om organisering av nasjonale kompetansetjenester for disse gruppene med hjemmel i forskriften. Departementet har i statsbudsjettet for 2006 klargjort at de nasjonale medisinske kompetansesentrene for henholdsvis cystisk fibrose, dysmeli og medfødte muskelsykdommer (tidligere nevromuskulært kompetansesenter NMK) defineres som lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Departementet har besluttet at kompetansesenteret for medfødte muskelsykdommer videreføres og vurderes i forbindelse med den helhetlige gjennomgangen av nasjonale medisinske kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. 6. Godkjenning av nye nasjonale tjenester Det fremgår av ovennevnte veileder at det regionale helseforetaket skal sende en samlet prioritert søknad om etablering /endring av nasjonale tjenester til departementet, med kopi til Helsedirektoratet, innen1. juni hvert år. Helsedirektoratet skal avgi en samlet uttalelse til departementet innen 1. november hvert år. Etablering eller endringer av nasjonale tjenester som ikke medfører budsjettmessige konsekvenser, vil kunne bli fulgt opp i påfølgende år. Forslag om opprettelse av nye nasjonale tjenester vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet. Søknader om nye nasjonale tjenester vil bli sett i sammenheng med Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering på nasjonale tjenester. Dette året vil imidlertid være en overgangsfase. For søknader om opprettelse av nye nasjonale tjenester i 2013 (eventuelt 2012 dersom det allerede foreligger finansieringskilder), vil søknadsfristen være 1. september Rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) omfattet en gjennomgang av i alt 45 godkjente nasjonale kompetansesentre, 33 landsfunksjoner og 9 flerregionale funksjoner i hht vedlegg til rundskriv I-19/2003 samt en gjennomgang og vurdering av over 90 søknader eller henvendelser om nye nasjonale tjenester. Departementet legger derfor til grunn at det allerede er mottatt søknad om opprettelse for alle de nasjonale tjenester som er vurdert ut i fra forskriftens kriterier i den foreliggende helhetlige gjennomgangen av alle nasjonale tjenester. Side 3

13 Ut fra en helhetlig prioritering vil det være ønskelig å opprette flere nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester. Samtidig må opprettelse av nye nasjonale tjenester sees i sammenheng med tilgjengelige ressurser. Departementet vil derfor eventuelt komme tilbake til spørsmålet om opprettelse av nye nasjonale tjenester som er fremmet gjennom foreliggende rapport, i forbindelse med fremleggelse av Prop 1 S for 2012 slik at nye nasjonale tjenester eventuelt kan opprettes fra Revisjon og videreutvikling av foreliggende elektroniske søknadsskjema, mandat for faglige referansegrupper og elektronisk rapportering Som en følge av ny forskrift og veileder, er det behov for å revidere flere foreliggende dokumenter og rapporteringsrutiner. Departementet er kjent med at regionale helseforetak i sammenheng med arbeidet med rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) utarbeidet felles elektroniske søknadsskjemaer for henholdsvis nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester med veiledning for hvert skjema. Departementet ber om at de regionale helseforetakene i fellesskap, og under ledelse av Helse Vest RHF, reviderer søknadsskjemaene/veiledningen i tråd med kravene i forskriften og utfyllende kommentarer i veilederen. De regionale helseforetakene har også, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet et kjernemandat for faglige referansegrupper, med anbefalinger om sammensetning, oppnevning og oppgaver. Det bes om at de regionale helseforetakene i samarbeid, og under ledelse av Helse Vest RHF, oppdaterer kjernemandatet i tråd med kravene i ny forskrift og veileder, slik at dette kan ligge til grunn for utforming av mer spesifikke mandater for den enkelte godkjente nasjonale tjeneste. De regionale helseforetakene skal sammen med Helsedirektoratet oppdatere dagens elektronisk rapporteringsløsning for årlig rapportering av nasjonale tjenester fra henholdsvis de regionale helseforetakene samt Helsedirektoratets elektroniske vurderinger av årlig rapportering på basert på kravene i forskriften og utfyllende kommentarer i rundskrivet. Det vises i denne sammenheng til innspill fra de regionale helseforetakene vedrørende rapportering i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009). Anslagsvis hvert 5. år vil det bli foretatt en større, helhetlig gjennomgang av alle nasjonale tjenester med hensyn til etablering, videreføring, alternative funksjonsendringer, desentralisering eller avvikling av nasjonale tjenester. Med vennlig hilsen Bjørn Erikstein e.f. ekspedisjonssjef Maiken Engelstad avdelingsdirektør Side 4

14 Vedlegg: Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med vedlagt oversikt over godkjente nasjonale tjenester Kopi: Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF Helsedirektoratet Side 5

15 Helse Midt-Norge RHF 7501 STJØRDAL Deres ref Vår ref Dato /GG Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, jf tillegg til oppdragsdokumentet for Innledning Det vises til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft 1. januar 2011, jf oppdragsdokumentets kapittel 4, og til kapittel 7.1 i oppdragsdokumentet for 2011 hvor det fremgår at Helse Midt-Norge RHF skal implementere nytt styringssystem for nasjonale tjenester fra den tid departementet bestemmer. Departementet har utarbeidet veileder til forskriften som gir utfyllende kommentarer, herunder krav til søknad om etablering eller avvikling av nasjonale tjenester, sammensetning av referansegrupper, brukermedvirkning og rapportering. Veilederen gir i vedlegg oversikt over godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester som også synliggjør en avgrensing av målgruppe og metode for den enkelte nasjonale tjeneste, i tråd med forslag og anbefalinger i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009). Veilederen med vedlegg erstatter tidligere rundskriv I- 19/ Godkjenning, endring og avvikling av nasjonale tjenester Bestemmelser om godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester fremgår av forskriften 4-1. Bestemmelsene i forskriften og den foreliggende rapporten fra de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra desember 2009 med vedlegg samt Helsedirektoratets vurderinger ligger til grunn for departementets beslutninger. Alle bakgrunnsdokumenter er tilgjengelige fra Postadresse Kontoradresse Telefon Spesialisthelsetjenesteavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass Grete Gjertsen 0030 Oslo Org no. Telefaks

16 spesialisthelsetje.html?id= Departementets beslutninger Helse Midt-Norge RHF skal sørge for at samtlige godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester oppfyller kravene i forskriften. Departementet foreslår en videreføring av flere tidligere godkjente nasjonale tjenester. For enkelte nasjonale tjenester vil det være mindre endringer eksempelvis i forhold til avgrensing av tjenesten, navn eller lignende. For flere godkjente nasjonale tjenester vil det være nødvendig å gjennomføre endringer for å sikre at den nasjonale tjenesten oppfyller kravene i forskriften. Det vises til at enkelte nasjonale tjenester ikke har etablert faglige referansegrupper i tråd med krav i forskriften. Videre har det vært påpekt at flere nasjonale kompetansetjenester primært utøver forskningsaktivitet og ikke ivaretar øvrige oppgaver på en tilfredsstillende måte. For ytterligere konkretisering for de enkelte nasjonale tjenestene, vises det til vedlegg 1 i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det vises også til Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering for Med hjemmel i forskriften 4-1, annet ledd, kan departementet beslutte avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er tilfredsstilt eller det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten. Departementet legger til grunn at avvikling/endring/desentralisering av nasjonale tjenester skjer i løpet av Departementet har besluttet at flere tidligere godkjente lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre skal avvikles fordi disse ikke oppfyller forskriftens krav. Enkelte tjenester avvikles, med videreføres som del av nye godkjente nasjonale tjenester. Sist vil det være nasjonale tjenester som foreslås avviklet, men der det er ønskelig at tilbudet, forskningsaktivitet eller andre funksjoner videreføres. Tidligere godkjente lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre som desentraliseres til regionalt nivå, forutsettes ivaretatt i det ordinære behandlingstilbudet og finansiert gjennom dagens bevilgninger til de regionale helseforetakene. Ved avvikling må de alminnelige regler i arbeidslivet følges i forhold til personell. Enkelte tidligere godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre har hatt en delt lokalisering, ofte på tvers av de regionale helseforetakene og fagområder. Nasjonale kompetansetjenester skal sikre kompetanseoppbygging i hele landet. Ved sentralisering av ansvaret til ett regionalt helseforetak, forutsettes det at den nasjonale kompetansetjenesten skal ha en understøttende funksjon ovenfor andre relevante fagmiljø slik at ikke relevante fagmiljøer bygges ned. 4. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester 4.1 Godkjenning av nasjonale behandlingstjenester Med hjemmel i forskriften 4-2, første ledd, godkjenner departementet følgende nasjonale behandlingstjenester i Helse Midt-Norge RHF: 1. Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin Side 2

17 Tidligere godkjent nasjonalt medisinsk kompetansesenter for fostermedisin samles under behandlingstjenesten. 2. Nasjonal behandlingstjeneste for fotoferese 4.2. Godkjenning av flerregionale behandlingstjenester Med hjemmel i forskriften 4-2, annet ledd godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet følgende flerregionale behandlingstjeneste i Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF: 1. Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi 4.3. Tidligere godkjente landsfunksjoner som avvikles/ desentraliseres/endres: Departementet har besluttet at følgende landsfunksjon i Midt-Norge RHF desentraliseres til regionalt nivå: 1. Kompliserte rygglidelse Tjenesten forutsettes ivaretatt gjennom det ordinære behandlingstilbudet i alle de regionale helseforetakene Tidligere godkjente flerregionale funksjoner som avvikles/ desentraliseres/endres: Departementet har besluttet at følgende flerregionale funksjoner mellom Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF avvikles og desentraliseres: 1. Avansert ortopediteknikk Den flerregionale funksjonen som omfatter bestilling og tilpasning av avanserte ortopediske hjelpemidler, forutsettes ivaretatt gjennom det ordinære behandlingstilbudet i alle de regionale helseforetakene. 2. Sædbank Tilbudet forutsettes ivaretatt som en del av det ordinære behandlingstilbudet i alle de regionale helseforetakene. 5. Nasjonale kompetansetjenester 5.1 Godkjenning av nasjonale kompetansetjenester Med hjemmel i forskriften 4-5, som gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste, godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet følgende nasjonale kompetansetjenester i Helse Midt-Norge RHF: 1. Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser 2. Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi 3. Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine Side 3

18 4. Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling. Tjenesten vil inkludere kompetansen som er bygget opp i 3-D ultralyd ved nevrokirurgi, 3-D ultralyd ved laparaskopi og 3-D ultralyd ved vaskulære aneurismer jf pkt 5.2, samt bildeveiledet behandling generelt. 5. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI Ansvaret for tjenesten legges til Helse Midt-Norge RHF. Det er etablert et betydelig faglig samarbeid med fagmiljøer i Helse Vest RHF (Helse Bergen HF) innenfor i psykiatri, som forutsettes videreført i ny organisering Tidligere godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre som avvikles/desentraliseres/endres: Departementet har besluttet at følgende tidligere godkjente medisinske kompetansesentre i Helse Midt-Norge RHF avvikles/desentraliseres: 1. NMR-spektroskopi Kompetansesenteret avvikles fordi det ikke er behov for en nasjonal kompetansetjeneste for NMR-spektroskopi. Den aktivitet som er bygget opp gjennom forskning og metodeutvikling anbefales videreført som en del av det regionale helseforetakets ansvar for forskning og utvikling. 2. Ortopediske implantater Kompetansesenteret avvikles fordi det ikke er behov for en nasjonal kompetansetjeneste for ortopediske implantater. Den aktivitet som er bygget opp gjennom forskning og metodeutvikling anbefales videreført som en del av det regionale helseforetakets ansvar for forskning og utvikling. Departementet har besluttet at følgende nasjonale medisinske kompetansesentre i Helse Midt- Norge RHF avvikles, men aktiviteten forutsettes videreført som en del av øvrige nasjonale tjenester, jf omtale under pkt 4.1 og 5.1: 3. Nasjonalt kompetansesenter for fostermedisin Nasjonalt kompetansesenter for fostermedisin avvikles som separat nasjonalt kompetansesenter men aktiviteten videreføres som en del av nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, jf pkt Nasjonal kompetansetjeneste for 3-D ultralyd i nevrokirurgi 5. Nasjonal kompetansetjeneste for 3-D ultralyd ved laparaskopi 6. Nasjonal kompetansetjeneste for 3-D ultralyd ved vaskulære aneurismer De tre nasjonale kompetansetjenestene innen 3-dimensjonal ultralyd avvikles. Aktivitet og kompetanse som er bygget opp, forutsettes videreført som en del av nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling. 6. Godkjenning av nye nasjonale tjenester Det fremgår av ovennevnte veileder at det regionale helseforetaket skal sende en samlet prioritert søknad om etablering /endring av nasjonale tjenester til departementet, med kopi til Side 4

19 Helsedirektoratet, innen 1. juni hvert år. Helsedirektoratet skal avgi en samlet uttalelse til departementet innen 1. november hvert år. Etablering eller endringer av nasjonale tjenester som ikke medfører budsjettmessige konsekvenser, vil kunne bli fulgt opp i påfølgende år. Forslag om opprettelse av nye nasjonale tjenester vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet. Søknader om nye nasjonale tjenester vil bli sett i sammenheng med Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering på nasjonale tjenester. Dette året vil imidlertid være en overgangsfase. For søknader om opprettelse av nye nasjonale tjenester i 2013 (eventuelt 2012 dersom det allerede foreligger finansieringskilder), vil søknadsfristen være 1. september Rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) omfattet en gjennomgang av i alt 45 godkjente nasjonale kompetansesentre, 33 landsfunksjoner og 9 flerregionale funksjoner i hht vedlegg til rundskriv I-19/2003 samt en gjennomgang og vurdering av over 90 søknader eller henvendelser om nye nasjonale tjenester. Departementet legger derfor til grunn at det allerede er mottatt søknad om opprettelse for alle de nasjonale tjenester som er vurdert ut i fra forskriftens kriterier i den foreliggende helhetlige gjennomgangen av alle nasjonale tjenester. Ut fra en helhetlig prioritering vil det være ønskelig å opprette flere nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester. Samtidig må opprettelse av nye nasjonale tjenester sees i sammenheng med tilgjengelige ressurser. Departementet vil derfor eventuelt komme tilbake til spørsmålet om opprettelse av nye nasjonale tjenester som er fremmet gjennom foreliggende rapport, i forbindelse med fremleggelse av Prop 1 S for 2012 slik at nye nasjonale tjenester eventuelt kan opprettes fra Som en oppfølging av RHFenes rapport om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenenesten har Helsedirektoratet på oppdrag fra departementet utarbeidet rapporten Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om organisering av nasjonale kompetansetjenester for disse gruppene med hjemmel i forskriften. Departementet har i statsbudsjettet for 2006 klargjort at de nasjonale kompetansetjenestene for henholdsvis cystisk fibrose, dysmeli og medfødte muskelsykdommer (tidligere nevromuskulært kompetansesenter NMK) defineres som lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Godkjenning og organisering av nasjonale tjenester innenfor ovennevnte fagområder vil derfor bli vurdert i forbindelse med den helhetlige gjennomgangen av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. 7. Revisjon og videreutvikling av foreliggende elektroniske søknadsskjema, mandat for faglige referansegrupper og elektronisk rapportering Som en følge av ny forskrift og veileder, er det behov for å revidere flere foreliggende dokumenter og rapporteringsrutiner. Departementet er kjent med at regionale helseforetak i sammenheng med arbeidet med rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) utarbeidet felles elektroniske søknadsskjemaer for henholdsvis nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester med veiledning for hvert skjema. Departementet ber om at de regionale helseforetakene i fellesskap, og under ledelse av Helse Vest RHF, reviderer Side 5

20 søknadsskjemaene/veiledningen i tråd med kravene i forskriften og utfyllende kommentarer i veilederen. De regionale helseforetakene har også, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet et kjernemandat for faglige referansegrupper, med anbefalinger om sammensetning, oppnevning og oppgaver. Det bes om at de regionale helseforetakene i samarbeid, og under ledelse av Helse Vest RHF, oppdaterer kjernemandatet i tråd med kravene i ny forskrift og veileder, slik at dette kan ligge til grunn for utforming av mer spesifikke mandater for den enkelte godkjente nasjonale tjeneste. De regionale helseforetakene skal sammen med Helsedirektoratet oppdatere dagens elektronisk rapporteringsløsning for årlig rapportering av nasjonale tjenester fra henholdsvis de regionale helseforetakene samt Helsedirektoratets elektroniske vurderinger av årlig rapportering på basert på kravene i forskriften og utfyllende kommentarer i rundskrivet. Det vises i denne sammenheng til innspill fra de regionale helseforetakene vedrørende rapportering i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009). Anslagsvis hvert 5. år vil det bli foretatt en større, helhetlig gjennomgang av alle nasjonale tjenester med hensyn til etablering, videreføring, alternative funksjonsendringer, desentralisering eller avvikling av nasjonale tjenester. Med vennlig hilsen Bjørn Erikstein e.f. ekspedisjonssjef Maiken Engelstad avdelingsdirektør Vedlegg: Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med vedlagt oversikt over godkjente nasjonale tjenester Kopi: Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Nord RHF Helsedirektoratet Side 6

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref Vår ref Dato 200606577/RAS 07.12.2011 Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 1. Innledning Det vises til brev av 7. juli 2011

Detaljer

Vedlegg 1 Nasjonale behandlingstjenester

Vedlegg 1 Nasjonale behandlingstjenester Vedlegg 1 Nasjonale behandlingstjenester Nasjonale behandlingstjenester som foreslås videreført Behandling av choriocarcinom Bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft Avansert brannskadebehandling Avansert

Detaljer

Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal styring av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre

Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal styring av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TOR Vår ref.: 08/3820 Dato: 15.11.2010 Styring av høyspesialiserte tjenester - Høring - Nasjonal

Detaljer

Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4. Godkjenning av nasjonale

Detaljer

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? f

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? f Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? f Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det medisinske fakultet, NTNU og Barneklinikken, St.

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF 19. september 2012 Sak 72-2012 Sak 74-2012 Faglig referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer oppnevning av brukerrepresentant

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgi Oslo

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Lokalisering: Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det må

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årsrapporter fra nasjonale tjenester for 2014 - tilbakemeldinger fra Helsedirektoratet

Årsrapporter fra nasjonale tjenester for 2014 - tilbakemeldinger fra Helsedirektoratet Årsrapporter fra nasjonale tjenester for 2014 - tilbakemeldinger fra Helsedirektoratet Nasjonal behandlingstjeneste for replantasjonskirurgi Det forutsettes at vurderinger og anbefalinger følges opp. Denne

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeveganespalte Helse Bergen HF + Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling St. Olavs hospital HF Tjenestens innhold: Fra 7.

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensing

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Veileder. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Veileder. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser St. Olavs Hospital Tjenestens innhold: Tjenesten er beskrevet. Det

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Faglige referansegrupper revidert

Faglige referansegrupper revidert Faglige referansegrupper revidert 15.12.16 Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Veileder. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Veileder. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer