Driftsplan Rælingen Elgvald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsplan Rælingen Elgvald"

Transkript

1 Driftsplan for Rælingen Elgvald Vedtatt i viltnemnda 27. mai 2014 i sak 14/13 Grunneiere innen Tyrihuken Jaktfelt, Midtre Rælingen Jaktfelt og Ytre Rælingen Jaktfelt

2 Forord Dette er driftsplanen for Rælingen Elgvald for treårsperioden Driftsplanen for Rælingen er en del av bestandsplanen for Østmarka Elgregion (ØER) for samme periode og er vedtatt i styret for ØER (vedlegg 1). Styret i Rælingen Jaktvald vil med dette legge fram driftsplanen til godkjennelse for Rælingen kommune. Valdstyret skal stå for gjennomføringen av planen. Rælingen, 5. mai Geir Weng (sign.) Per P. Jahr Brede Stensrud (sign.) (sign.) Martin By Ole Flatner (sign.) (sign.) Thomas Karlstad Hans Otto Tomter (sign.) (sign.) 2

3 Innhold 1. DRIFTSPLANOMRÅDETS AVGRENSING OG STØRRELSE PLANPERIODE MÅLSETTINGER BESTANDSDATA AVSKYTNING I PLANPERIODEN ( ) ORGANISERING INTERNE REGLER FOR DRIFTSPLANOMRÅDET FORSLAG TIL AVSKYTNINGSAVTALE VEDLEGG 1 BESTANDSPLAN FOR ØSTMARKA ELGREGION VEDLEGG 2 AVSKYTNINGSPLAN FOR RÆLINGEN ELGVALD

4 1. Driftsplanområdets avgrensing og størrelse Valdet ligger i Rælingen kommune og grenser til: Mot vest: Mot nord: Mot øst: Mot sør: Lørenskog kommune. Bebyggelsen nord i Rælingen kommune. Bebyggelsen øst i Rælingen kommune. Enebakk kommune. Valdet utgjør en del av Østmarka Elgregion som totalt omfatter ca daa. Rælingen Elgvald består av: Tyrihuken Jaktfelt Midtre Rælingen Jaktfelt Ytre Rælingen Jaktfelt Samlet areal: daa Kvoten har de siste 3 årene vært stabil på 17 dyr per år. Fellingsstatistikken viser at det er felt mellom 13 og 17 dyr per år i samme periode 2. Planperiode Planen gjelder for 3 årsperioden Målsettinger Biologisk: Elgforvaltningen skal legge til rette for en sunn og stabil elgbestand på et bærekraftig nivå, dvs. et bestandsnivå som fører til at elgreproduksjonen opprettholdes uten at beitetrykket overstiger grensen for framtidig skogproduksjon. Bestanden skal stabiliseres på et nivå som minimaliserer skader på skog og innmark og konflikter i forhold til trafikk og andre samfunnsmessige interesser. Det er et mål å styrke bestanden av voksne kuer og voksne okser for å sikre sunn utvikling av bestanden. Organisatorisk: Jaktrettshaverne skal utøve mest mulig av elgforvaltningen sjøl, i tråd med handlingsplan for hjortevilt og målsettinger om lokal forvaltning. Det er etablert et valdstyre som skal stå for gjennomføringen av planen. 4

5 Økonomisk (tas hånd om av det enkelte jaktfelt): Verdiene av elgjakten skal fordeles rettferdig mellom grunneierne. Elgen er en del av inntektsgrunnlaget for grunneierne og avkastningen må optimaliseres ut i fra leveområdets bæreevne og skader på jordbruk og skog samt trafikale forhold. 4. Bestandsdata 4.1. Arealbruk og ernæring Rælingen Elgvald er lite i det nordøstlige hjørne av Østmarka. Elgbestanden er direkte avhengig av bestandsutviklingen i naboområdene. Løv fra selje, rogn, bringebær og vier foretrekkes som sommerføde. Det beites også bjørk. Blåbærlyng beites i stor grad om høsten. Vinterstid går elgen over på kvistbeite av bjørk, vier, rogn, einer og furu. Det ble innen ØER foretatt taksering av beitene i 2005, 2009 og Resultatene viser at beitegrunnlaget er bedret og bestanden blitt styrket de senere årene. Det er nå etablert et ulverevir i ØER, dette vil kunne påvirke hvordan avskytningen de neste 3 årene foretas. Foreløpig er det kun Losby som kan påvise at elgbestanden er forandret, mens de andre valdene er delvis upåvirket. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold anbefaler et avskytningsnivå som skutt i 2013, men med lavere andel okser og å spare voksne kuer/produksjonsdyr Skader på skog og innmark Det er i dag lite beiteskader i skogen. Beite-, ligge- og tråkkskader på innmark er begrenset. Bevisst uttak av skadegjørende elg, samt et elgvennlig skogbruk der en ikke rydder unna alt lauvet i ungskogfasen, vil kunne bidra til å opprettholde en forholdsvis tett bestand samtidig som skadeomfanget holdes nede Trafikkdrept elg Det har vært svært få trafikkdrepte elg i Rælingen. Dette er ikke noe vesentlig problem Beskatning I tidsrommet har avskytingen i Rælingen variert mellom 11 dyr og 17 dyr. Fellingsprosenten har variert mellom 53 og 100 prosent. Jaktstatistikk Avskytingsplan (Ant. dyr) Felte dyr (Ant. per år)

6 4.5. Konklusjoner om bestanden. Beitetakseringen fra 2013 viste at beitetilstanden var bedret ifht Pga etablering av ulverevir i Østmarka er det for perioden besluttet å senke kvoten fra 51 til 45 dyr. Det er det samme antallet som er skutt i perioden Det er ønskelig å bedre og styrke andelen av produktive kuer og okser i ØER. I ØER er det besluttet å redusere uttaket av voksne produksjonsdyr til ca. 15 % på hhv okser og kuer. Dette er tatt inn i driftsplanen for Rælingen Jaktvald for perioden Avskytning i planperioden ( ) Det er besluttet av styret i ØER at det gjennomføres felles avskytningspolicy for hele Østmarka med virkning fra 2013: - Uttak av antall dyr holdes på nivå med uttaket i perioden Uttak av inntil 15 % voksen okse. Dette vil på sikt føre til at bestanden av voksne og eldre okser øker. - Uttak av inntil 15 % voksen ku. Dette vil sikre at vi får flere og eldre produksjonsdyr. - Uttak av minst 70 % kalv/ungdyr, med tilnærmet lik fordeling på kalv og ungdyr (1½ - åringer). Eldre kuer uten kalv under 150 kilo og okser under 160 kilo inngår i andelen kalv/ungdyr. - Kalveførende ku spares i størst mulig grad og skal ikke skytes uten sammen med kalven. Tvillingførende kuer skal spares. Den ene tvillingkalven kan skytes. Denne policy vil føre til at andelen av typiske produksjonsdyr i bestanden vil øke. Samtidig vil andelen av ungdyr og eldre returdyr i uttaket øke. Sett over tid er dette en utvikling vi ønsker. For Rælingen Elgvald innebærer dette at kvotene for perioden foreslås til: Voksen okse 5 dyr Voksen ku 4 dyr Ungdyr/kalv 36 dyr Totalt over 3 år 45 dyr DVS. 15 dyr per år i gjennomsnitt. Vi ønsker å ta vare på kalveproduserende kyr. Tvillingførende ku vernes spesielt. Vi ønsker å ta ut voksne dyr av liten vekst framfor å ta ut de beste produksjonsdyra. Dette oppnås ved å begrense uttak av kalveførende kuer, samt å ha vektgrenser for voksne dyr som kan inngå i ungdyrsegmentet i avskytingsavtalen. Hovedproduksjonen tas fortsatt ut som ungdyr og kalv og enslige, eldre returdyr. Fordelingen i avskytningsplanen (vedlegg 2) er satt til: Maksimalt 15 % ku 2 ½ år og eldre. Maksimalt 15 % okse 2 ½ år og eldre. 6

7 Minimum 70 % kalv /ungdyr (35% - 35 %) samt voksne kuer under 150 kg (eldre hunndyr som ikke er kalveførende) og voksne okser under 160 kilo. Det skal tilstrebes en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten. Kalveførende ku spares i størst mulig grad og skal ikke skytes uten sammen med kalven. Tvillingførende kuer skal spares. Den ene tvillingkalven kan skytes. 6. Organisering Rettighetshaverne Driftsplanområdet er et samarbeid mellom grunneierne i Rælingen kommune. Grunneierne har utarbeidet denne og utarbeider eventuelt kommende driftsplaner og velger medlemmer til et styre driftsplaner. Styret for Rælingen Elgvald. Driftsplanområdet ledes av et styre på 4 grunneierrepresentanter (en fra hvert jaktfelt, med personlig valgte vararepresentanter, samt valdleder valgt av grunneierne). Styret representerer rettighetshaverne. Styrets hovedfunksjon er å være kontaktorgan mellom grunneiere og viltnemnda i Rælingen. Styret skal sette opp og inngå avskytingsavtale med kommunen med bakgrunn i godkjent driftsplan. Utfallet av jakta skal rapporteres til kommunen. Kommunen (offentlig part) Rælingen kommune skal godkjenne driftsplanen. 7. Interne regler for driftsplanområdet Det enkelte jaktlag er forpliktet overfor Rælingen Elgvald i henhold til de vedtekter og retningslinjer som er besluttet av styret. Jaktleder er ansvarlig for at jegerne i det enkelte jaktfelt følger gjeldende offentlige lover og forskrifter og følger de retningslinjer som gjelder spesielt for Rælingen Elgvald. Den enkelte jeger plikter å følge offentlige lover og forskrifter, samt å rette seg etter de bestemmelser som gjelder for Rælingen Elgvald og det aktuelle jaktlag. 7.1 Deling av fellingskvoten Det er styret i Rælingen Elgvald som fatter vedtak om deling mellom jaktfeltene. Kvoten skal i hovedprinsipp deles med bakgrunn i tellende areal Felling av skadegjørende elg utenom ordinær jakttid Styret kan fatte vedtak om at deler av kvoten kan holdes tilbake til felling av skadegjørende elg. Ved felling av skadegjørende elg utenom ordinær jakttid, skal fellingen alltid være godkjent av kommunen. Elgen skal felles av vedkommende jaktlag hvor skaden er forvoldt. Slik fellingstillatelse skal tas på kvoten til jaktlaget som feller dyret. 7

8 7.3. Feilfelling Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av elg blir i samsvar med inngått avskytningsavtale. Eventuelle brudd skal svares for av jaktlaget som er årsak til bruddet. Av dette følger at det enkelte jaktlaget må svare for eventuelle bøter eller annen straff styret fastsetter. Felling av flere dyr enn tillatt Dersom et jaktfelt feller flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig. Dersom totalkvoten til valdet er overskredet, skal valdets leder straks varsle kommunen. Det laget som har felt dyret skal bære ansvaret for bøter og eventuell annen straff. Varsling og ettersøk av skadeskutt elg Hvert jaktfelt er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til hjorteviltforskriftens bestemmelser Rapportering Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til valdansvarlig / jaktleder i berørte nabolag dersom det skjer skadeskyting. Etter avsluttet jakt skal jaktfeltene sende: a) Fullstendig fellingsrapport med oversikt over felte dyrs kjønn, aldersgruppe og slaktevekt. b) Sett- elg - skjema fullstendig utfylt. Valdansvarlig samordner rapportene og videresender samlerapport til kommunen (viltnemnda) innen gitte frister Kontroll Styret krever at felte dyr skal veies. Styret skal informere jaktlagene dersom innsamling av organer iverksettes av myndighetene. 8. Forslag til Avskytningsavtale På bakgrunn av den godkjente driftsplanen inngås følgende avtale mellom Rælingen kommune (viltnemnda) og Rælingen Elgvald: 1. Den årlige fellingskvoten tildeles valdet som bare valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Kvotestørrelsen fastsettes av viltnemnda det enkelte år etter tilråding fra driftsplanområdet. Kvoten er 15 dyr, et antall man i utgangspunktet ønsker å opprettholde gjennom hele perioden. 2. Viltnemnda godtar at valdet selv fordeler kvoten på følgende måte innen treårsperioden: - Maksimalt 15 % ku 2 ½ år og eldre - Maksimalt 15 % okser 2 ½ år og eldre - Minimum 70 % kalv og 1 ½ åringer samt voksne kuer med slaktevekt under 150 kilo og voksne okser med slaktevekt under 160 kilo. 8

9 Viltnemnda godtar likevel ikke et stort avvik i retning av større andel voksne dyr de første årene av planperioden. Man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten. 3. Valdet er forpliktet til å forsøke å oppnå en tilsvarende prosentvis fordeling i avskytningsresultatet. Valdet står fritt til å ta ut en større andel kalv/ungdyr eller en lavere andel ku og okse 2 ½ år og eldre. Alle prosenttall regnes av det totale antall felte dyr over den 3-års periode som driftsplanen gjelder. 4. Innenfor perioden tillates det at man kan overføre dyr fra år til år. Men det kan ikke gå utover den totale kvoten som er tildelt hvert jaktlag. Dette fordi vi ser for oss at elgtettheten vil variere internt i fra år til år. 5. Viltnemnda gjennomfører kontroll av felte dyr. 6. Driftsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver og Sett Elg skjema til viltnemnda og å følge opp organ-innsamlinger etter initiativ fra Direktoratet for Naturforvaltning, fylkesmannen eller viltnemnda. 7. Rælingen Jaktvald vil begrense jakt i helgene i nærområdene til Marikollen, Myrdammen og ved Gjeddevann (lysløypa i Enebakk). 8. Avtalen skrives i to eksemplarer og partene beholder hvert sitt. Sted /dato for Rælingen Elgvald for Rælingen kommune 9

10 Vedlegg 1. Bestandsplan for elgforvaltningen i Østmarka elgregion Innledning En bestandsplan for forvaltningen av elg er grunneiernes/rettighetshavernes plan for ønsket utvikling av elgbestanden i det aktuelle området. Dette er første generasjon felles bestandsplan for Østmarka elgregion. Her beskrives og vurderes jaktuttaket og bestandsutviklingen i perioden Planen inneholder også målene og den felles strategien som legges til grunn for den planlagte avskytingen i planperioden. Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av innspill fra alle valdene i Østmarka elgregion. Planen ble enstemmig vedtatt på styremøtet Planområdet Østmarka defineres som det område som avgrenses hovedsakelig av Øyeren i øst, i sør av fylkesgrensa til Østfold, mot vest av Enebakkveien og i nord av RV 159. Området omfatter Lørenskog, Rælingen og Enebakk kommuner og deler av skog i Ski og Oslo kommuner, samt ca dekar i Hobøl og Spydeberg. Arealmessig utgjør Østmarka totalt daa i tellende areal (Norsk jaktstatistikk). Østmarka elgregion omfatter daa tellende areal. 1.2 Planperioden Planen gjelder for tre år, f.o.m. jaktåret 2014/15 t.o.m. jaktåret 2015/16. Elgbestanden forventes i denne perioden å være stabil og tilpasset beitegrunnlaget i 10

11 området. Ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan det bli aktuelt å gjøre/foreslå endringer i avskytingsnivå. 2. Status 2.1 Jaktuttak i perioden Avskytingen i regionen nådde en topp på 173 dyr i Deretter har det vært en jevn nedgang, bortsett fra i 2005, til 105 dyr i Uttaket i 2013 er det laveste i hele perioden I 2010 økte avskytingen til 121 dyr, en økning på 15 % i forhold til 2009 (fig.1). Figur 1. Antall skutte dyr i perioden

12 Figur 2. Skutte dyr fordelt på delområdene syd og nord. Utviklingen i avskytingen i de to delregionene er litt forskjellig. I nordre delregion sank uttaket fra 71 dyr i 1999 til 42 dyr i Fra 2004 og frem til 2010 har det årlig blitt felt mellom 42 og 48 dyr. For delregion syd var det en nedgang fra 106 felte dyr i 2002 til 63 felte dyr i I 2010 ble det felt 78 elger i Østmarka syd. Forskjellen i felte elg mellom delregionene var i dyr (fig. 2). Klar nedgang i avskytningen også for Østmarka samlet, men klart størst nedgang i nord. Det ble skutt 29 elg i 2013, mot 41 i I sør ble det skutt om lag samme antall som forrige 2 år, med 62 dyr i dyr totalt, som er lavest i perioden. Nedgangen i antall felte dyr gjør også utslag på antall dekar bak hvert dyr som felles. I 2010 hadde delregion syd ca 2000 dekar/elg, mens tilsvarende i 2002 var ca 1470 dekar/elg. I nord var det ca 3000 dekar/elg i 2010, mens det i 2002 var 2000 dekar/elg i nordre delregion. Antall dekar bak hver elg er relativt høyt i begge delregionene sett i sammenheng med resten av Oslo og Akershus. I nordre delregion kan noe av dette forklares med den spesielt lave avskytingen som er gjennomført innenfor Oslo kommunes eiendommer de siste årene. 12

13 Figur 3. Skutte dyr i prosent av årlig uttak. Andelen kalv/ungdyr i jaktuttaket har vært i overkant av 60 % det meste av perioden. For 2009 var andelen på nesten 65 %. Lavest var uttaket av kalv/ungdyr i 1999 med ca. 53 %. Andelen har sunket fra 42 % i 2000 til 25 % i 2010 (fig.3). Andelen kalv i avskytningen 2013 er periodens laveste, med kun 16,5 %. Kalv og ungdyrandelen er 63,5 %, som er om lag normalt for perioden. Det ble skutt 16,5 % ku, noe som tilsvarer 15 kuer. Uttak på % kalv/ungdyr ansees som et bra nivå med tanke på å beholde en høy andel godt voksne dyr i bestanden. 13

14 Figur 4. Prosent hanndyr i avskytingen av alle dyr i regionen for perioden I perioden 2004 til 2006 var uttaket av hanndyr på under 50 %. Fra 2007 til 2013 har uttaket av hanndyr ligget mellom 52 og 60 % (fig.4). Det er ønskelig med et nøytralt kjønnsuttak for at man skal skyte tilsvarende det som blir tilført bestanden. Normalt fødes det en svak overvekt av oksekalver på ca 52 %. Et uttak på mellom 50 og 55 % okse må ansees som ideelt, men man må se dette i forhold til andelen voksen okse i bestanden. 2.2 Bestandsutviklingen i perioden Sett elg per jegerdagsverk gir uttrykk for den relative utviklingen i bestandsstørrelsen, men sier ikke noe om det faktiske antall elg. Elgbestanden ble redusert etter beitetaksten i 2005, for så å være relativt stabil frem til En liten økning i 2011, før det er en klar nedgang siste to år. Drastisk nedgang i begge delregionene, men størst nedgang i nord. Sør hadde 0,27 elg pr jegerdagsverk og nord 0,14 sett elg per jegerdagsverk, noe som er periodens laveste for begge delregionene, og for Østmarka samlet. (fig. 5). Det har vært tydelige forskjeller mellom delregionene i tilnærmet hele perioden, bortsett fra i 2006, 2007og i 2010 da det ble observert tilnærmet 0,3 elg per jegerdagsverk i både nord og syd. De andre årene er det observert tydelig flere dyr per jegerdagsverk i syd enn i nord. 14

15 Figur 5. Sett elg per jegerdagsverk samlet og for delområdene syd og nord. Figur 6. Andel felte av sette dyr samlet for regionen. 15

16 Andel felte av sette okser har ligget mellom 30 og 40 % i perioden, med andel ned mot 30 % de siste to år. Dette er i henhold til anbefalinger og vil bidra til å øke andelen okse i bestanden. For voksen ku har andel felt av sett ligget rundt 20 %, med en svak nedgang de siste to til tre år (fig 6). Det er noe forskjell mellom sør og nord. I sør er det en nedgang i felt av sett ku, mens man i nord har en tilsvarende økning. Andelen felt av sett kalv er de siste årene på % i nord og % i sør. Spesielt i sør har det vært en markert nedgang i felt av sett kalv de siste 3 4 årene. Tallgrunnlaget er imidlertid så lite at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Nord Sør Figur 7. Andel sette dyr pr. jegerdagsverk fordelt på nord og sør. 16

17 Figur 8. Sett ku per okse samlet og for delområdene syd og nord. Forholdet sett ku per okse har variert mye i perioden. Høyest var det i 2005 med 2,28 sette kuer per okse og lavest med 1,73 i Forholdet ser nå ut til å ha stabilisert seg på mellom 1,7 og 1,9 ku per okse, noe som ansees som optimalt i en bestand. Det er imidlertid store variasjoner mellom delregionene (fig. 8). Kjønnssammensetningen er viktig fordi bestandens samlede produktivitet avhenger av andelen voksne reproduktive kyr. Samtidig er det viktig med god andel godt voksne elgokser til stede i brunsten slik at kuene bedekkes ved første brunst med påfølgende gunstig kalvingstidspunkt. En høy andel eldre store okser i bestanden har også vist at kuene kommer noe tidligere i brunst enn ved lav andel eldre okser. Kuene øker sin produktivitet fram til de når ca. 200 kg i slaktevekt og er mest produktive i alderen 5 12 år. Oksene øker normalt i vekt til de er 6 7 år Reproduksjon og vektutvikling i perioden Vektutvikling og reproduksjon sier noe om kondisjonen i elgstammen. Etter den harde vinteren i 2005/2006 gikk både vekter og reproduksjonen ned i hele Oslo og Akershus. Dette bedret seg noe i 2007 og Vinteren 2007/2008 var også utfordrende for hjorteviltet, men førte ikke til tilsvarende negative effekter som i 2005/2006. Den lange og kalde vinteren 2009/2010 ser imidlertid ut til igjen å ha hatt negativ innvirkning på spesielt produktiviteten. 17

18 Antall kalver per ku viste en svært positiv utvikling i perioden 2007 til Tallene for 2009 viser den høyeste andelen kalv per ku som er registrert i hele perioden Økningen er tydeligst i sør, men er også meget tydelig i nord. For 2013 viser tallene en nedgang til tilnærmet bunn-nivå for begge delområdene (fig. 9). Figur 9. Antall kalver per ku samlet og for delområdene syd og nord. 18

19 Figur 10. Sett kalv per kalvku samlet og fordelt på syd og nord. Tvillingraten eller antall kalv per kalvku viser noe av den samme utviklingen som kalv per ku. Fra bunn-nivå på 1,1 i 2006 var man oppe i nesten 1,3 i I 2013 var tvillingraten i overkant av 1,24 som er tilnærmet gjennomsnittet for perioden 2004 til Også her er det store forskjeller mellom delregionene med Østmarka syd som det klart mest produktive området (fig. 10). Sammenlignet med resten av fylkene er tallene for reproduksjon i mellomsjiktet for andelen kalv per ku, mens tvillingraten er blant de laveste. Figur 11. Slaktevekt kalv samlet og for delområdene syd og nord. Slaktevektene for kalv har ligget mellom 65 og 70 kg i hele perioden. I 2010 var snittvekten for kalv i Østmarka 67 kg. Vektene har gjennomgående vært noe høyere i syd enn i nord, og var i 2010 henholdsvis 69 kg og 63 kg. Det ble en nedgang i 2013, men veldig få skutt. (fig. 11). 19

20 Figur 11. Slaktevekt åring samlet for regionen. Slaktevektene på ungdyr viste en jevn økning for hanndyrene fra , men en markert nedgang til 136 kg i For kvigene har vektene ligget i overkant av 130 kg det meste av perioden og er for 2010 på 136 kg. Liten forandring her i 2013 (fig. 11). Jevnt over er både reproduksjonen og slaktevektene noe høyere i søndre del av Østmarka enn i nordre del. Hovedårsaken er nok rikere beite og større andel beiting i kulturlandskapet. Trolig vil det på sikt i hele Østmarka, og særlig i søndre del, være grunnlag for både høyere vekter og bedre reproduksjon enn dagens nivå. 2.3 Fallvilt De siste års irregulære avgang i de aktuelle kommunene/områdene har vært så lav at dette ikke bør innvirke på valg av avskytingsstrategi i elgregionen i planperioden. 20

21 3. Mål og strategier 3.1 Mål i planperioden Hovedmålet med elgforvaltningen i Østmarka er en bestand med god produksjon og kondisjon i balanse med beitegrunnlaget. Bestanden skal stabiliseres på et nivå som minimaliserer skader på skog og innmark og eventuell forringelse av det biologiske mangfoldet. Bestanden skal holdes på et nivå som minimaliserer konflikter i forhold til trafikk og andre samfunnsmessige interesser. 3.2 Felles avskytingsstrategi Styret i Østmarka elgregion anbefalte felles avskytingsstrategi for hele Østmarka for perioden Intensjonene var den gang at anbefalingene skulle legges til grunn for uttaket i den aktuelle perioden og innarbeides i valdenes bestandsplaner/driftsplaner for perioden Dette er videreført i planen for Det samlede uttaket i regionen i perioden har ført til en bestand som er tilpasset beitegrunnlaget i elgregionen. Styret mener derfor at det er fornuftig å legge bestandsnivået i 2013 til grunn for ønsket avskyting i planperioden. Følgende avskytingsstrategi foreslås innført for perioden : - Uttak av dyr baseres på bestandsnivået i 2013, i henhold til resultater fra siste beitetakst og analyser av sett-elg data og jaktstatistikk. - Uttak av maksimalt 15 % voksen okse. Dette vil på sikt føre til at bestanden av voksne okser øker og antagelig til flere eldre okser enn vi har i dag. - Uttak av maksimalt 15 % voksen ku. Dette vil sikre at vi tar mer vare på produksjonsdyrene. - Uttak av minst 70 % kalv/ungdyr (med tilnærmet lik kjønnsfordeling og fordeling på kalv og ungdyr (1½ åringer)). Eldre kuer uten kalv under 150 kilo og okser under 160 kilo inngår i andelen kalv/ungdyr. Kuer med tvillingkalver skal spares. Kalveførende ku spares i størst mulig grad og skal ikke skytes uten sammen med kalven. 21

22 4. Avskyting og tiltak i planperioden 4.1 Forslag til uttak i planperioden Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold anbefaler et avskytingsnivå tilsvarende uttaket i Samtidig presiseres de at dagens andel av okser i bestanden må opprettholdes. Dette oppnås ved uttak av tilnærmet like mye okser og kuer. I Våg, Lyseren og Losby har valdstyrene valgt å holde noen dyr tilbake for eventuell fordeling til jaktområdene i henhold til egne retningslinjer i løpet av jakta. 4.2 Tiltak Beitetaksering Det er ikke planlagt noen beitetaksering innenfor perioden til driftsplanen. Dette kan endre seg etter behov, og gjennomføres i såfall på en enklere metode enn tidligere Aldersbestemmelser Aldersbestemmelser ved tannanalyser bør gjennomføres hvert år for både ku og okse Elgbeite i kraftlinjer Mulighetene for å øke produksjonen av elgbeite i kraftgatene vurderes i perioden. Losby har gjennomført befaring med Statnett og retningslinjer for ny måte å rydde på vil komme så fort man er enige og dette er klart Kurs og opplæring Behovet for kurs og opplæring vurderes fortløpende. Regionen vil støtte deltakelse på aktuelle kurs og samlinger. 22

23 Vedlegg 2 Avskytningsplan for Rælingen Elgvald Med utgangspunkt i driftsplanen, er det utarbeidet en avskytningsplan som jaktlagene er blitt enige om å følge. Arealet i de forskjellige jaktfeltene har gitt grunnlaget til fordeling av kvoter. Tyrihuken Jaktfelt Okse Ku Ungdyr/kalv Totalt Midtre Rælingen Jaktfelt Okse Ku Ungdyr/kalv Totalt Ytre Rælingen Jaktfelt Okse Ku Ungdyr/kalv Totalt Rælingen Elgvald Okse Ku Ungdyr/kalv Totalt Okse er handyr eldre enn 2,5 år. Ku er hunndyr eldre enn 2,5 år. Ungdyr er dyr yngre enn 1,5 år. Ungdyr og kalv fordeles 50/50. 23

24 24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Bestandsplan for elg Follo Elgregion Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune 2015 2017 1 Innhold Innhold... 2 Planperiode... 3 Geografisk avgrensning... 3 Status... 3 Elgens

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Forord Dette er en bestandsplan for elg for Askim Elgvald for femårsperioden 2013-2017. Askim viltnemnd vedtok i 2012 en Forvaltningsplan for elg i Askim

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION 1/51-/ 5-Se9 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004 Indre Evenes Grunneierlag Driftsplanområdet Driftsplanområdet ligger i østlige deler av Evenes Kommune i Nordland Fylke. Driftsplanområdet omfatter Gnr. 26 (Lenvik),

Detaljer

BESTANDSPLAN og avskytingsavtale for elg vald 1841V0004 Sulitjelma

BESTANDSPLAN og avskytingsavtale for elg vald 1841V0004 Sulitjelma BESTANDSPLAN og avskytingsavtale for elg 2015-2017 vald 1841V0004 Sulitjelma Fauske 15.06.2015 Arne Johan Gravem, Statskog SF 1 1. Beskrivelse av valdet. Valdets beliggenhet. Nordland fylke, Sjønstådalen

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Driftsplan for elgforvaltning 2005-2007 Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Planperiode Planperioden er på 3 år og gjelder for årene 2005 til og med 2007. Driftsplanområdet Driftsplanområdet omfatter

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 009 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2012 2014 (3 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLAN FOR PERIODEN 2006-2008 og 2009-2012

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008

Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008 Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008 1 Formål Indre Evenes Storvald, heretter kalt Storvaldet, har som formål å forvalte elgstammen i området på best mulig måte. Storvaldet

Detaljer

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden 2002-2004 Geir Elvebakk Kai Mathisen Grunneierlag Desember 2004 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Målsetning... 2 3. Planforutsetninger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

BESTANDSPLAN BESTANDSPLAN INNHOLD :

BESTANDSPLAN BESTANDSPLAN INNHOLD : BESTANDSPLAN 2004-2012 - 2016 BESTANDSPLAN 2012 2016 INNHOLD : 1. PLANPERIODE 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3. GRUNNLAGS- OG BESTANDSDATA FOR VALDET 4. MÅLSETTINGER 5. TILTAK / VIRKEMIDLER 6. BEITETAKSERING

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Bestandsplan for Elgforvaltning.

Bestandsplan for Elgforvaltning. Bestandsplan for Elgforvaltning. Mellom Stjørdal Kommune og driftsplanområde Hegra / Flora bestående av disse avtalepartene: Sona og Flora Grunneierlag, Sørsia Grunneierlag, Sundal Grunneierlag, Sørkringen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer