Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør"

Transkript

1 Forslag til planprogram

2 FORORD Steen & Strøm AS, på vegne av Storebrand Eiendom AS, og Bratsberg Gruppen AS har inngått samarbeid om utvikling av Down Town og nærområdene fra og med Skomværskvartalet til og med Frednes. For å få frem gode forslag til utvikling av området inviterte Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen til en begrenset arkitektkonkurranse, oktober Vinnerforslaget danner grunnlaget for det forestående planarbeidet. Målsettingen er å ha en vedtatt plan våren Forslag til planprogram er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Steen & Strøm AS og Bratsberggruppen AS. Arkitekt Krisitne Jensens tegnestue (AKJT) har bistått Asplan Viak As i utarbeidelse av planprogrammet. Mye av bakgrunnsmateriale er hentet fra vinnerprosjektet representert ved AKTJ Transform, Cobe, Filter Arkitekter as, Asplan Viak AS, konkurranseprogrammet utarbeidet av Civitas As og rapporten Delområdeanalyse av bygningshistorie og byform utarbeidet av Norconsult As. Målet er å videreutvikle Telemarks største kjøpesenter, Down Town, og de nære omgivelser med handel, service, kontor og boliger samt legge til rette for utvikling av Porsgrunn Bymuseum og Sjøfartsmuseet. Målet er å utvikle området som en naturlig del av bysentrum. Løsninger som bidrar til et attraktivt sentrumsområde og god tilgjengelighet for kollektivbrukere, gående og syklister skal prioriteres. Elvepromenaden skal videreføres og viktige grønnstrukturer styrkes. Franklintorget skal bli en naturlig møteplass ved elvefronten som kobler sammen Storgata og elvepromenaden og skaper bedre sammenheng mellom elva og byen. Storgata skal være hovedaksen gjennom byen og skal fremstå som en attraktiv handlegate. 2

3 INNHOLD 1 BAKGRUNN 1.1 Dagens situsjon Formålet med planen Planprogram 5 2 PLANOMRÅDET 2.1 Avgresning av planområdet Beskrivelse av planområdet Eiendomsforhold 8 3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 3.1 Rikspolitiske retningslinjer Fylkesdelplaner Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner 12 4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 Masterplan Hovedgrep Bebyggelsesstruktur Byrom og bebyggelse 17 5 AVKLARING UTREDNINGSBEHOV 5.1 Næringsliv og varehandel Strukturer i bylandskapet Kulturminner og kulturmiljøer Byrom og møteplasser Nærmilø og friluftsliv Naturmiljø og biologisk mangfold Barn og unges interrser Universell utfroming Trafi kk og trafi kksikkerhet Tekniske anlegg Risiko- og sårbarhetsnanlyser 29 6 FORSLAG TIL UTREDNINGSLISTE 30 7 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 32 8 FREMDRIFTSPLAN 33 9 VARSLING AV PLANPROGRAM 9.1 Innkomne merknader Oppfølging av merknader 40 3

4 1 BAKGRUNN 1.1 DAGENS SITUASJON 1.2 FORMÅLET MED PLANEN Down Town ble åpnet i 1987 og driftes av Steen & Strøm, mens Strorebrand står som eier. Down Town er Telemarks største kjøpesenter og har 90 butikker fordelt på m 2. Senteret disponerer totalt ca 1500 parkeringsplasser innenfor planområdet, fordelt på fl ere områder. 380 av disse plassene ligger i pakeringshuset som ble etablert ved ombyggingen i I 2006 hadde senteret 4.1 mill besøkende og omsetningen var på vel 1 mrd. Down Town er i kommunplanens arealdel defi nert som en del av senterområdet med tillatelse til å drive detaljhandel og utgjør et tyngdepunkt som handelssentrum som det største kjøpesenteret i Telemark. Grängeshallen og Beha-Hedo faller utenfor senterområdet og er avsatt til næringsområde i kommuneplanens arealdel. Her fi nnes storhandelbutikker som bla Bohus, Expert og Interiørland og mindre industribedrifter. Grängeshallen er i dårlig teknisk stand og er anbefalt revet. Down Town og Grängeshallen ligger nært opp til bysentrum, men oppfattes likevel ikke som en del av byen. Rv 356 ligger som en barriere mellom bysentrum og Down Town. Målet er å videreutvikle Telemarks største kjøpesenter, Down Town, og de nære omgivelser med handel, service, kontor og boliger samt legge til rette for utvikling av Porsgrunn Bymuseum og Sjøfartsmuseet. Målet er å utvikle området som en naturlig del av bysentrum. Industrirelaterte områder, wastelands og nedslitte periferifunksjoner skal erstattes av kreative byrom og karakterfulle bygg. Området har et stort potensial for utvikling av et tett bymiljø med kombinasjon av gamle og nye bygg. Skala, funksjoner og bebyggelsesmønstre skal ivaretas og videreutvikles. Det skal legges vekt på å utvikle bærekraftige løsninger som kan gi en framtidsrettet utvikling av området og god økonomi gjennom energieffektive løsninger. Sentrumsområdet skal være attraktiv og lett tilgjengelig for kollektivbrukeren, syklister og gående. Allmenn tilgjengelighet skal sikres gjennom universell tilgjengelighet. Gjennomgående for planabreidet er også ønsket om å utvikle bærekraftige løsningsprinsipp som kan gi en fremtidsrettet utvikling av området og god økonomi gjennom energieffektive løsninger. Området mellom bensinstasjonsen ved Frednesbrua og Sjøfartsområdet ligger som et uutnyttet potensiale ut mot elva og er i kommuneplanens arealdel lagt ut til inustri/ næringsområde. Området mellom Frednesøya og Tollbugata er vist som fremtidig boligområde. 4

5 1.3 PLANPROGRAM Arbeidet med reguleringsplan for kommer inn under bestemmelsen om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer at det som første fase i planarbeidet, skal utarbeides et forslag til planprogram. Planprogrammets hovedfunksjon er tidlig medvirkning og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet. Planprogrammet omfatter: - - En innledende del med beskrivelse av formålet med planarbeidet, viktige rammebetingelser og antatte virkninger av planen. Et forslag til utredningsliste som skal legges til grunn for det videre planarbeidet. 5

6 2 PLANOMRÅDET 6

7 2.1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET 2.2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet strekker seg vel 1 km langs Porsgrunnselva og omfatter et areal på ca 250 daa. Området kan deles i følgende områder: Skomværkvartalet med en del eldre bebyggelse. Kjøpesenteret Down Town med en stor parkeringsplass Grängeshallen (Donw Town II) med forretningsarealer og parkering Porsgrunn bymuseum som har et plassrom som strekker seg ned til Sjøfartsmuseet langs elvebredden Frednesøya med diverse nærings- og industribygg og parkanlegg Skippergata syd Planområdet har en viktig plass i byens historie. Porsgrunn var navnet på én av tre små øyer som lå der hvor Down Town ligger idag. Dette er utgangspunktet for dagens bydannelse. Frednesøya fi kk en viktig plass i byens historie da den første tollboden ble fl yttet hit fra Skien i 1651, noe som førte til en oppblomstring av havna. I tilknytming til tollboden og elva bosatte det seg etterhvert tjenestemenn og arbeidere. Frednesøya ble landfast ved utfylling på 1800-tallet. Porsgrunns bysentrum ligger langs østsida av Porsgrunnselva og fi kk bystatus i Parallelt med elva har Storgata vært et strukturerende element for byutviklingen. Rådhuset med det nye rådhusamfi et danner hjertet i sentrum. Jernbanestasjon og bussterminal ligger i gangavstand. Frednesøya Sjøfartsmuseet Down Town II Down Town I Porsgrunn bymuseum Skippergata syd Skomvær kvartalet Down Town ligger i fortsettelsen av Storgata, men oppfattes likevel ikke som en integrert del av bybildet. Rv 356 ligger som en barriere mellom Storgata og Down Town. Det er ingen naturlige gangforbindelser eller krysningspunkter i området. Franklintorget som ligger ved den sørlige enden av Storgata mellom Skomværskvartalet og Down Town er idag et utfl ytende parkerings-område som bidrar ytterligere til barrierevirkningen. Elvebredden fra Neptunparken til Frednesbrua er stedvis sjarmerende, stedvis rufsete og vanskelig tilgjengelig. Museumsområdene utgjør et spennende og frodig element, men oppleves som lukket og uten en klar sammenheng. 7

8 2.3 EIENDOMSFORHOLD Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm AS og Porsgrunn kommune er de største grunneierne innenfor planområdet. I tillegg eier Bratsberg Gruppen AS de nedre eiendommene i Skomværskvartalet og har avtaler om utvikling med de fl este grunneierene langs elvebredden på Frednes. Området omfatter også eiendommer som ikke er eid/ kontrollert av tiltakshaver, men som oppfattes som naturlig å vurdere i sammenheng med en helhetlig plan for området. HÆREID EIEND. FREDNES BRYGGE/ DONATUS FREDNES EIENDOM FOSSUM STOR- M.FL. MANDT- UTBØEN TOLLBU- GATA 25 PORSGR. BILGLASS PORSGR. MUSEUM FOSSUM M.FL. HAVNE- VESENET BRATSBERG GATA 53 PORSGR. HISTORIELAG DONATUS SKIPPERGT. EIEND. TELI FOSSUM M.FL. Eiendomsoversikt Down Town Storebrand / Steen & Strøm Porsgrunn kommune / Vegvesenet kart 1: alt.arkitektur Skomværkvartalet 8

9 3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 3.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 3.2 FYLKESDELPLANER RPR FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING Retningslinjene veklegger miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø og god trafi kksikkerhet. Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle grønstruktur og landskapsverdier. RPR FOR BARN OG UNGE Formålet rikspolitikse retningslinjer for barn og planlegging er å legge tilrette for og sikre barn gode oppvekstvilkår. INFRASTRUKTURPLAN FOR GRENLAND Infrastrukturplan for Grenland legger opp til en arealeffektiv utvikling av bolig, næring og kollektivakser langs det eksisterende bybåndet. Biltrafi kken i Grenland har en høy veksttakt. Dersom det ikke settes inn effektive tiltak som reduserer veksten, vil biltrafi kken øke med 20 prosent til 2010 og 60 prosent til For å gjøre kollektivtrafi kken mest mulig effektiv, må det innføres en restriktiv parkeringspolitikk for bysentrum der de fl este kollektivturene har start eller mål, og hvor kollektivtrafi kken har sitt største potensial. SENTERSTRUKTURPLAN FOR TELEMARK Senterstrukturplanen for Telemark konkluderer med at sentrene ikke bare har tilholdssted for servicefunksjoner, men har også betydning som bosted, møteplass og arbeidsplass. Dette betyr at sentrenes bo- og kulturelle kvaliteter må ivarets i den videre senterutviklingen. Porsgrunn sentrum inklusive Down Town er i senterstrukturplanen defi nert som et regionsenter. Et regionsenter skal ha god tilgjengelighet med kollektivtransport fra hele regionen og skal tilby spesialiserte tjenester og handel. Tollbugata 9

10 3.3 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplanens arealdel støtter anbefalingen om et utbyggingsmønster, transportsystem og grønnstruktur som gir høy arealeffektivitet. Arealutviklingen skal i hovedsak skje innenfor bybåndet, og det skal legges tilrette for en større variasjon i boligtyper for ulike behov. Bystyret har vedtatt bla. følgende endringer i Kommuneplanens arealdel Næringsområde på Frednesøy og Skippergata ligger som kombinasjon næring/bolig. GRØNN PLAKAT Grønn plakat gir ingen juridisk bindende føringer for hvordan disse områdene forvaltes. Grønn plakat består av 4 ulike kart, som viser hvilke områder i kommunen som er spesilet verdigfulle for landkspasopplevelse, tur og rekreasjon og biologisk mangfold. Det er defi nert følgende mål for senterområdene som er vist med mørkebrun farge i kommuneplanens arealdel, jf utsnitt: Bysentre lokalsentre og nye transformasjonsområder skal ha en høy arealutnyttelse og god kollektivtilgjengelighet, og være beregnet på kunnskapsbaserte virksomheter/ næringsklynger i kombinasjon med boliger og forretninger. Sentrene skal være tydelige, skape identitet og være sentrale i utviklingen av innbyggernes kultur- og fritidstilbud og være tilgjengelige for alle brukergrupper. For næringsutviklingen er det defi nert følgende mål: Næringsarealene skal ha en lokalisering, utforming og fl eksisbilitet som gir næringslivet gode mulighetr for å danne bransjevise klynger og gir riktig plassering i forhold til transportbehov, kunder mm. Næringsarealer skal ha en effetkitv arealutnyttelse med høy estetisk kvalitet Innbyggerne skal ha et godt handels- og tjenestetilbud innen rimelig avstand fra sitt bosted. Det skal legges vekt på god tilgjengelighet for miljøvennlig transport som sykkel/ gang- og kollektivtrafi kk. 10

11 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

12 3.4 GJELDENDE REGULERINGSPLANER REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRATTSBERG BRYGGE - NEPTUNKVARTALET/ØYA, VEDTATT Hotell Neptun reguleres til spesialområde; bevaring. Ny bebyggelse langs elva kan ha opptil 4 etasjer. Inngrep eller tiltak som medfører endring av elvebunnen skal oversendes Sjøfartsmuseet. REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET - FREDNESØY, VEDTATT Målsetting med reguleringsplan er å legge tilrette for: gode trafi kkløsninger mht trafi kkteknikk og estetikk i området ryddige parkeringsløsninger bygging av parkeringshus på Down Towns område utvidelse av Prestegårdshagen ved Porsgrunn bymuseum opprustning og utvikling av området ved brohodet til et attraktivt byrom etablere et kollektivknutepunkt for nedre bydel i området Down Town er regulert til forretning, kontor, bevertning og parkeringshus og ligger innenfor senterområdet med tillatelse til detaljhandel. Grängeshallen er regulert til forretning og industri. På Franklintorget er det regulert inn bygg med 2. etasjer + loft som henvender seg mot gata og defi nerer vegger i et planlagt torg. Ved dette torget er det regulert inn en bygning for service tilknyttet kollektivtrafi kken. Eksisteredne trerekke langs Tollbodgaten skal bevares. REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FREDNESØYA, VEDTATT Området er regulert til industri/ kontor og noe forretning med BYA 60 %. Det er i bestemmelsene stilt krav om opparbeidelse av en 3m bred strandpromenade langs hele området til Frednes bru. Fra offentlig veg ned til strandpromenaden skal det opparbeides stier/ forbindelseslinjer. Brygge/kai kan opparbeides, men det tillates ikke utfylling i vannet uten NVEs tillatelse. Elvefronten skal utformes slik at den får et enhetlig og harmonisk preg. Ved reguleringsplan/ endring vedtatt er områdene langs Porsgrunnselva avsatt til indutri/ kontor samt noe forretning. Mot Frednesbrua er det avsatt et mindre område til småbåthavn, parkering, lagerplass. REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRATSBERG BRUK, VEDTATT Målsetting med planen er blant annet at området rundt Bratsberg Bruk skal bygges ut som en utvidelse av Porsgrunn sentrum med boliger, hotell, service- og kulturtilbud, med attraktive byrom og felles utearealer med høy estetisk kvalitet på bygninger og uterom. I Skomværkvartalet tillates det forretning, kontor, service og servering i 1.etasje og boliger over 1. etasje. Det tillates utbygging på etasjer. Bygninger i Storgata 86, 90 og 92 er regulert til spesialområde - bevaring. Mellom Storgata 90 og 92 er det regulert inn et nytt gateløp (gågate). Elvefronten skal utformes slik at den får et enhetlig og harmonisk preg. Ved reguleringsendring vedtatt er hotell tatt ut av planen. Friområdet på øya er utvidet og det er innarbeidet to nye kanalforbindelser. 12

13 Sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner 13

14 4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 4.1 MASTERPLAN Down Town-området i Porsgrunn er på vei inn i en ny fase, hvor en ad-hoc utbygget bydel skal transformeres til en ny og attraktiv helhet, med fokus på kvalitet i bebyggelsen og de sosiale møtestedene, byrom og byforløp. Denne bymessige reorganiseringen må samtidig aktivere bydelens største attraksjon; landskapet med vannlinja mot elva. Utviklingen av Porsgrunn og Down Town - området kan sammenlignes med den transformasjonen som pågår i mange europeiske byer der rekreative byrom og byprofi ler med en høy miljøbevissthet bygges ut, og erstatter industrirelaterte områder, wastelands og nedslitte periferifunksjoner. Denne strategien går ut på å redefi nere en forstadskontekst inn i en ny urban kontekst, med særlig vekt på sammenhengen mellom beliggenhet, strukturer, byrom og bylinjer. Franklintorget - dagens situasjon Denne nye situasjonen gir mulighet for at Down Towns spesielle kontekst, med stor variasjon i bebyggelsens skala og funksjon, kan tilby en moderne kontrast i Porsgrunns samlede bybilde. Down Town skal fremstå som et variert tilbud av publikumsrelaterte byromsfunksjoner, plassert i kontakt med landskap og natur, opplevelsesrike museer og boliger omkring et spennende og variert tilbud av næringsliv. Franklintorget - mulig fremtidig situasjon 14

15 4.2 HOVEDGREP Masterplanens hovedidé og overordnede grep er å knytte bydelen mot hovedattraksjonen; landskapet og vannet. Den overordna orienteringen mot vannet og elva fi nnes igjen i bydelens historie - som allmenningene. Alle gateløp i bydelens bakland, har en aktiv retning mot vannet. Dette særtrekket; demokratiseringa av tilgjengeligheten til vannet, er et hovedgrep i helhetsplanen, fordi: Alle har rett til vannet også baklandet. Storgata som bylinje og Elvepromenaden som vannlinje er viktige hovedlinjer i byens struktur, både som historisk struktur og i ny forstand. Storgata og Elvepromenaden reetableres og skaper et sosialt nett som binder bysentrum sammen med DownTown-området, museumsområdet og den attraktive boligbebyggelsen på Frednesøya. Dette represneterer videre en sammenbinding av alle bydelens varierte næringslivsfunksjoner og tilbud, fra Skomværskvartalets multihall med hotell-, kongress- og underholdningssenter til Storgatas handelsliv og gatebutikker. Elvepromenaden danner forbindelse helt fra Bratsberg Brygge, under brua ved Franklintorget og forbi Down Town I på den urbane brygge. Promenaden nyetableres forbi den historiske brygge, med respekt for Sjøfartsmuseets bygninger (hvorfor man i fl omtider ikke kan passere) og helt frem til den nye, landskapelige brygge ved Frednesøya. Storgata er den effektive forbindelsen, bylinja, travel og pulserende med hardt, robust belegg og høye trær. Her møtes alle offentlige trafi kkforbindelser i den korteste ruteforbindelsen til byen; bane, buss, sykkel- og gangveger. Elvepromenaden er det rekreative forløpet; et poetisk, horisontalt, variert forløp mottakelig for vannet og elva, med oppholdssteder arkitektonisk formulert i tre. Man kan gå beskyttet eller med tærne i vannet og nyte et opplevelsesrikt forløp langs elva med gode muligheter for opphold mot sydvest og med markeringer for hver allmenning. Promenade Promenade Bygade Bygade Dagens situasjon N Fremtidig situasjon - to paralllelle løp N 15

16 4.3 BEBYGGELSESSTRUKTUR Porsgrunn sentrum sør er et sammensatt byområde - både med hensyn til skala, funksjoner og bebyggelsesmønstre. De gitte og skapte situasjoner utnyttes til å utvikle en bydel med svært forskjelligartede, sammensatte og karakterfulle bebyggelsesmønstre og bygninger. Alle nye inngrep har fokus på en presis utnyttelse av tomtas relasjon til rom, volum og landskap. SKOMVÆRSKVARTALET Området mellom Storgata og Skomværsgata kompletteres som bykvartal. Den verneverdig bebyggelsen integreres på en naturlig måte i den nye kvartalsstrukturen. Gateplanet innrettes med butikker, de øvre etasjene med boliger. Parkeringskjeller er tenkt etablert under ny bebyggelse. Mot et nyetablert Franklintorg kan det innrettes en kafé i det vestlige hjørnet, med gode solforhold og utsikt til vann, bru og by. Gårdsrommet kan overdekkes og brukes som konferansefasilitet eller multifunksjonelt rom for hele byen. DEN HISTORISKE BRYGGE - DOWN TOWN II Down Town II består av to bygninger, Nord og Syd, som skarpt defi nerer rommet omkring Storgata og bruker dette som tilgang til nye storhandelbutikker. Down Town II Nord trappes ned mot Tollbodgata og bygningens øverste etasjer er tenkt utnyttet til boliger med egen, stor terrasse og en fantastisk utsikt over Porsgrunselva. Down Town II Syd har kontorer i de to øverste etasjene og/eller treningssenter i øverste etasje. DEN LANDSKAPLIGE BRYGGE Mot Storgatas trebeplantede byrom utvides det nåværende vannspeilet, og det bygges kanalhus som i skala og volum harmonerer med eksisterende boliger. Den eksisterende parken og beplantningen blir del av et optimalt boligområde med en klar byromstilknytning. DEN URBANE BRYGGE - DOWN TOWN I Over m2 legges til det eksisterende handelssenteret som utbygges i retning mot elva. Videre vil det være mulig å etablere en mer effektiv handelsfl yt mellom nytt og gammelt via invendige handlegater i senteret. Bygningen kulminerer i det nye, store elverommet mot nordøst, som vil koble Down Town I til landskapet, til den nye promenaden og ikke minst til byen. Rommet vil således berike en tradisjonell shoppingopplevelse og kan være nettopp den faktor som får kundene til å bli litt lengre. Om kvelden brukes rommet som adgang til underholdningsfunksjonene i 1. etasje, og lever således også etter at butikkene i handlesenteret er lukket. 16

17 4.4 BYROM OG BEBYGGELSE SKOMVÆRSKVARTALET Skomværskvartalet utgjør det umiddelbare bindeleddet mellom Bratsberg Brygge, Porsgrunn sentrum og Franklintorget, og har en vesentlig betydning for å skape romavgrensning mot Franklintorgets sydøstlige side. DEN URBANE BRYGGE Den urbane brygge markeres av den nye fronten på Down Town I og Franklintorget. Franklintorget etableres som en plass hvor vestsiden åpnes ned mot vannet og knytter kontakten med vannet. Brede trinn deler opp torgets fl ate - som bølgeslag - og gir mulighet for aktiviteter, som basket, skating og sykling. Et tredekke på trepæler skyter seg ut under brua og danner passasje og plass til opphold ved vannet. Torgets tre andre sider er markert med lette, elegante overdekninger, lette stålsøyler eller aluminiumsprofi ler med en lett overdekning i tre. Innimellom står lette løvtrær. På den måten dannes en horisont, og Franklintorget får varme og deilige oppholdssteder mot øst, syd og vest, akkurat der hvor folk går, står, sitter eller søker opphold. Overdekningene danner også tak over busstoppesteder mot Storgata. Overdekningen mot himmelen er i tre, på samme måte som kontakten til vannet er i tre, de harde fl atene kan legges med asfalt med pene, hvitmalte bølgemønstre, eller med partier i granitt eller betong, egnet for ulike aktiviteter. Mot Skomværskvartalet etableres et oppholdssted hvor vannet trekkes inn mot torget og det etableres vanntrapper med lek og opphold, særlig for små barn. DEN HISTORISKE BRYGGE Den historiske brygge med Sjøfartsmuseet og Bymuseet er tenkt som grønne kulturtilbud, og danner en klar kontrast til Down Town I og II. Grängestorget er et nytt oppholdsareal med mange medspillere. Det åpner opp for Porgrunn bymuseum mot vannet og forbinder de to museumsarealene, Porsgrunn bymuseum ved Storgata og Sjøfartsmuseet ved elvepromenaden. Grängestorget forbinder også Down Town I og II. Torget er utformet som både plass og park. Det har både grønne og faste belegg og utgjør en multifunksjonell aktivitetsfl ate. Her kan man dyrke sport, stige av bussen, komme trillende med handlevognen eller ta en pause på sykkelturen. Fra torget er det også tilgang til parkeringskjelleren. Torget er et overgangsledd som forbinder de grønne elementene med de harde. Det danner næroppholdssteder for områdets boliger og en kjærkommen oase i kontrast til Storgatas travelhet. A Elvepromenaden A: Den landskaplig brygge. B:Den historisk brygge. C:Den urban brygge B Storgata C 17

18 DEN LANDSKAPLIGE BRYGGE Den nye landskapelige brygge på Frednesøya er et optimalt boligområde. Det anlegges med 100-meters skogen som sentrum. Mot elva plasseres en større bebyggelse mot den offentlige brygga, eventuelt med offentlig tilgjengelige programmer, som kafeer og treningssenter, på gateplanet. Elvpromenaden kan også aktiveres med offentlige programmer, eventuelt for sport og havnebad. Parken på Frednesøya danner rom for gode forbindelser på tvers, hvor man kan gå og sykle fra parken via Toldbodgata, over den nye brygga ved Down Town I frem til Franklintorget og videre til Porsgrunn sentrum. Parken kan etableres på et lokk over riksveien og blir da et bakkeland. Hvis riksveien senkes blir parken et fl att platå, men med større utsyn mot vann og elv. Bolger ved elvepromenaden - mulig fremtidig situasjon Elvepromenaden - dagens situasjon 18

19 5 AVKLARING UTREDNINGSBEHOV 5.1 NÆRINGSLIV OG VAREHANDEL DAGENS SITUASJON Porsgrunn har lange tradisjoner som industriby. Industri er fortsatt en viktig del av Porsgrunns næringsliv og identitet med hovedvekt på prosessindustri, som kjemisk- mineralsk og metallindustri. De siste tiårene har det vært en utvikling i næringsstrukturen med nedleggelse av forurensende næringsvirksomhet og nyetablering og videreutvikling av fremtidsrettet næringsvirksomhet. Porsgrunn har et industricluster av internasjonalt format, blant annet på Hydros gamle industrianlegg på Herøya. I tillegg vokser kunnskapsorienterte næringer. Dette er blant annet deler av forretningsmessige tjenester, som ulike typer administrative tjenester, datatjenester, fi nansielle tjenester og kreative yrker. UTFORDRINGER Hvordan vitalisere de store arealreservene slik at de blir en integrert del av sentrum uten å komme i konkurranse med sentrum. Hvordan oppnå en utvikling som utvikler og utfyller hverandre slik at Porsgrunn kan opprettholde sin posisjon som regionsenter. BEHOV FOR UTREDNINGER Konsekvenser for aktivitetene i eksisterende bysenter. Gjennomføring av handelsanalyse, hotellanalyse, boligbehovsanalyse. Det er idag totalt ca sysselsatte i Porsgrunn. Industrien utgjør i overkant av 4000 arbeidsplasser, noe som gjorde Porsgrunn til Norges 8. største industrikommune i Likevel er næringsstrukturen i Porsgrunn mer variert enn i andre såkalte industrikommuner. Varehandel, hotell og restaurant utgjør 17% av sysselsettingen, mens 12% er i offentlig forvaltning og tjenesteyting. Porsgrunn har en sterk handelsstand med detaljhandel langs Storgata med bla kjøpesenteret Hammondgården. Down Town og Grängeshallen utgjør en stor %-andel av handelsvirksomheten med tilsammen 90 butikker fordelt på et areal på m 2. Porsgrunn kommune har arbeidet strategisk gjennom fl ere år med sikte på å styrke sentrum som bolig- og næringsområde. Planområdet omfatter en av de største arealreservene i Grenlandsområdet, og utviklingen av området vil således ha stor betydning for videre utvikling av Porsgrunn. Down Town - mulig fremtidig situasjon 19

20 5.2 STRUKTURER I BYLANDSKAPET DAGENS SITUASJON Porsgrunn ligger omkranset av grønne åser, med selve bykjernen på det fl ate slettelandskapet på hver side av det slyngende elveløpet. Det overordnede landskapsrommet defi neres av de fi re åsryggene Valleråsen Borgeåsen, Slkipperåsen og Steilås. Elva er et viktig strukturerende og orienterende element i rommet, med sin buktende, nord-sørgående retning. Elveløpet deler dalbunnen i to, med sletter på hver side hvor byen har vokst frem. Byrommet som dannes innenfor disse veggene er klart strukturert i forhold til elva. I tillegg åpner landskapet seg østover retning det storskala, åpne slettelandskapet på Vallermyrene. Den dominerende og den historiske bebyggelsesstrukturen langs Storgata er en kam- eller grensstruktur hvor bebyggelsen er strukturert i forhold til en hovedgate med kryssende bigater. Punktvis har det foregått transformasjon eller endring i strukturene fra grenstruktur til mer eller mindre utfylte kvartaler med en egen indre logikk. Træ Foring Træ Foring Træ Foring UTFORDRINGER Skape et bilfritt og godt byrom og gode forbindelseslinjer fra handelssenteret til Porsgrunn bymuseum og Sjøfartsmuseet. Etablere Elvepromenaden og Storgata som gjennomgående forbindelseslinjer med tvergående forbindelser ut mot elva; gater, allmenninger, siktsoner. BEHOV FOR UTREDNINGER Konsekvenser for eksisterende tilgrensende byggeområder for bolig når det gjelder utsikt, særlig visuell kontakt med vannet, sol og skyggevirkning av nye bygningsmessige tiltak. Bebyggelsestruktur; tålegrense for volumer, byggehøyder og grad av utnytting, samt visualisering av fjern - og nærvirkning. Træ Foring Flom 2.30 Træ Foring Træ Foring Træ Foring Flomkote 2.30 Flomkote 2.30 Flom 2.30 Flomkote 2.30 Alminding Flomkote 2.30 Alminding Overdækning Overdækning Alminding Alminding Flomkote 2.30 Alminding Flomkote 2.30 Flomkote 2.30 Storgata med tverrgåene forbindelser ut mot elva. Illustrasjon vinnerprosjekt. 20

21 5.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØER DAGENS SITUASJON Skomværkvartalet ligger mellom Skomværgata og Storgata, avgrenset av Franklintorget i sør. Det er registrert verneinteresser for fl ere av byggene i Storgata, og nr. 86, 90 og 92 er regulert til spesialområde, bevaring. De aktuelle byggene er murgårder fra tidlig 1900-tall i to etasjer. Nr. 86 og 92 er registrert i verneklasse B. Nr. 90 og uthuset til nr. 92 er i klasse C, og nr. 84 er i klasse D. Storgatt 88 og Skomværgata 1 har ikke registrert verneverdi. Porsgrunn Bymuseum og Sjøfartsmuseet i Porsgrunn består av bygninger som representerer deler av det opprinnelige miljøet fra Porsgrunns fremvekst som handels- og sjøfartsby. Boligene langs Tollbodgata ble oppført etter at Frednesøya fi kk veiforbindelse med byen i Bygningene er viktige kulturminner og karakteristiske for bebyggelsen som preget området utover på 1800-tallet. Inne på Sjøfartsmuseets område ut mot elva ligger fl ere fredete bygninger, deriblant Tollpakkhuset som ble bygget rundt Deler av Nedre Frednes, Tollbodgata og Storgata med bygninger og eiendommer er fredet i henhold til lov om kulturminner. UTFORDRINGER Tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bygningsmiljø når det gjelder volumer, strukturer, plassering og utnyttelse. Utvikle de mulighetene museene gir som rekreasjon- og opplevelsessteder. Skape et bilfritt og godt byrom med forbindelse fra handelssenteret til museumsområdet. BEHOV FOR UTREDNINGER Konsekvenser for det fredete området og eksisterende bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø. Kulturminner under vann. De gamle fasadene til industrihallen, nåværende Down Town er fredet. Administrasjonsbygget fra den tidligere industrivirksomheten som ligger ut mot rundkjøringa er regulert til spesialområde bevaring. Det er blitt registrert fl ere kulturminner under vann. Med Porsgrunn lange maritime historie må elva anses å ha stort potensiale for funn. Tolllbugata 21

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern 2006 2018 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik kommune, 14. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer