Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 35 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Personalsjef Anita Mellingen Saksnummer 032/14-042/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 35 Møtebok Sak nr. Sakstittel 032/14 Referatsaker 033/14 Valg av valgstyret for Kommunestyre og Fylkestingsvalget /14 Sammenslåing av stemmekretser i Grane 035/14 Fastsetting av valgdag - Kommunestyre og Fylkestingsvalget /14 Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Vefsna Lodge 037/14 Søknad om serveringsbevilling i forbindelse med oppstart av Vefsna Lodge 038/14 Røykeloven og praktisering i Grane kommune 039/14 Uttalelse fra Grane kommune om framtidig struktur i høgere utdanning. 040/14 Grane barne- og ungdomsskole - Tilstandsrapport /14 2. tertialrapport Grane kommune 042/14 Leie av lokaler Trofors jernbanestasjon Lokal forvaltning av verneområder - forvaltningsknutepunkt Hyllest og gratulasjoner med utdelig av blomster til Grane seniorlag for deres innsats i årets sesong og med sin 2.plass i serien. Orientering v/arne Kvensjø om Gamle fabrikkområde og de muligheter som det kan gi. Hans Bordevich, leder i rådet for eldre og funksjonshemmede fikk 10 minutter til å legge fram saker som ble tatt opp i siste møte i råd for eldre og funksjonshemmede. Rådet for eldre og funksjonshemmede ønsker å få framlagt saker til høring før de tas opp i kommunestyre. Dette gjelder saker som berører de eldre og uføre i kommunen. Denne gangen gjaldt det følgende saker: Sammenslåing av valgkretser i Grane vil kunne gå utover de eldre og uføre. Røykeloven og praktisering i Grane kommune vil berøre også de eldre og uføre og spesielt ved sykehjemmet. Videre ble det drøftet: Den nye møteplassen Gry aktivitetssenter: en del eldre er misfornøyd med at det ikke fortsatte som tidligere med møteplass/kafe for de som trenger dette. Lokaliteter og behov innen helse, pleie og omsorgsavdelingene nytt sykehjem eller helsehus. Dette må planlegges og få fortgang i prosessen. Administrasjonen tar dette til orientering og skal jobbe med å få de sakene som skal til de ulike råd og utvalg, ut i rett tid for mulighet for uttalelse og evt. behandling, før det kommer til endelig behandling i kommunestyret.

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 35 DATO- 14/295 14/2956 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 032/14 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/2061 I HaG Vekst AS Protokoll ordinær generalforsamling HaG Vekst 2 14/1924 I Det kgl. Komm. og Fastsetting av valgdag moderniseringsdep. 3 14/2393 I Nordland Fylkeskommune Underretning om vedtak - Regional plan for Vefsna 4 14/2411 I Fylkesmannen i Klage reguleringsplan E6 Brattåsen Nordland 5 14/2573 I Fylkesmannen i Nordland - Lien - foreløpig svar Klagebehandling - reguleringsplan E6 Brattåsen - Lien - kommunestyrets vedtak av stadfesting av kommunens vedtak Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-032/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 35 FE- 14/118 14/2782 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 033/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av valgstyret for Kommunestyre og Fylkestingsvalget 2015 Sammendrag: I henhold til Valglovens 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret må foreta et valg. Kommunene kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med formannskapet som valgstyre videreføres. I uttrykket kommunestyret selv ligger at myndigheten til å velge valgstyre ikke kan delegeres. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven 14 gjelder, og man må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i kommuneloven 36, 37 og 38a oppfylles. Kommunestyret kan for eksempel ikke velge medlemmene av formannskapet som valgstyre dersom dette medfører at kommunelovens krav til kjønnsmessig sammensetning ikke blir oppfylt. Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder, jfr. kommuneloven 10 nr. 3. Valgstyrets viktigste oppgaver er: føring av manntall og utsending av valgkort godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen organisering av valget på valgdagen, herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse organisering av opptelling av stemmene varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt.

5 Side 5 av 35 Rådmannens innstilling: Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingvalget 2015 velges formannskapet. Som leder velges: Ordfører Som nestleder velges: Varaordfører Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-033/14 Vedtak: Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingvalget 2015 velges formannskapet. Som leder velges: Ordfører Som nestleder velges: Varaordfører

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 35 FE- 14/118 14/2784 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 034/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Sammenslåing av stemmekretser i Grane Sammendrag: Etter valgloven 9.3 er fristen for å endre valgkretser 31. mars i valgåret. Kommunestyret avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal ha hvis ikke myndigheten er delegert til Valgstyret. Denne myndigheten er ikke delegert i Grane, derfor legges saken frem for Kommunestyret. Det foreslås å slå sammen alle stemmekretser til en stemmekrets. Den nye kretsen gis navnet «Grane kommune». Begrunnelsen for forslaget er krav til bedre tilgjengelighet, effektivisering samt mulighet for pålitelig tilgang til datanettverk og telefon. Med tanke på hvor lenge man kan tidligstemme/forhåndsstemme (1. juli ca. 12. september) burde ikke en sammenslåing av kretser medføre vanskeligheter for stemmegivere, da man regner med at de fleste er innom kommunesenteret ila. juli/august. Samt at vi tilbyr ambulerende stemmegivning like før valgdagen. Dette er i utgangspunktet et tilbud til eldre og uføre. En sammenslåing vil føre til en effektivisering blant annet ved at det blir behov for færre valgfunksjonærer på valglokalet på valgdagen. Det har vist seg å være vanskeligere å få folk til å stille i stemmestyrene. Stemmestyret er de som organiserer valgavviklingen på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst 3 medlemmer, og man må ha vararepresentanter. At folk ikke kan/vil stille opp har flere årsaker. Det blir færre personer å ta av, folk er ikke til stede på valgdagen, samt at gjennomsnittsalderen til valgfunksjonærene vi har hatt, har økt og flere har sagt at de ikke ønsker å bli valgt på nytt. I tillegg er det kommet inn et punkt i valgloven 9-3 (4): Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke.

7 Side 7 av 35 Valglokaler krav til tilgjengelighet: Tilgjengelighet til valg handler både om hvilke lokaler som benyttes til stemmegivningen, og hvordan lokalene tilrettelegges. Tilgjengelighet til valglokaler omfatter ruten fra parkeringsplass / stoppested for kollektivtransport og frem til inngangen, samt inngangspartiet, trapper, ganger etc. inne i bygningen samt skilting, merking, logistikk, lysforhold og valgutstyr. Valgforskriften har bestemmelser om tilgjengelighet. Det er foreslått at denne bestemmelsen flyttes til valgloven og at det foretas en presisering av gjeldende rett. Det er foreslått følgende bestemmelse: «Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig valglokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalet uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger». Økonomiske konsekvenser: En sammenslåing av stemmekretser vil være en effektivisering ved at det er behov for færre valgfunksjonærer. Den økonomiske effekten er mindre utgifter til leie av møtelokaler, møtegodtgjørelse for valgfunksjonærer, samt bevertning. Dagens stemmekretser: Kommunen er inndelt i 5 stemmekretser i forbindelse med valg. Under følger oversikt over kretsene, valglokaler som ble benyttet ved forrige valg samt antall stemmeberettigede ved forrige valg: Krets Valglokale Antall stemmeberettigede 02 Grane Grane ungdomshus Fellingfors Kommunestyresalen Svenningdal Folkets hus Majavatn Majavatn samfunnshus Fiplingdal Fiplingdal skole 64 Vurdering av valglokalet ved en felles stemmekrets, «01 Grane kommune» Kommunestyresalen er benyttet ved tidligere valg. Det er kort vei fra busstopp til valglokale. Parkeringsforholdene er gode. Er greit for rullestolbrukere å komme seg inn, vi har automatisk døråpner, samt heis ned til valglokalet. Oppsummert er tilgjengeligheten til valglokalet god. Vurdering: En sammenslåing av kretsene vil gi en effektivisering ved at det er behov for færre valgfunksjonærer, samt en liten økonomisk gevinst. En sammenslåing av stemmekretsene vil innebære at en del av velgerne får lengre vei til valglokalet, men avstandene må imidlertid fortsatt kunne anses som forholdsvis kort. Det bør også tas stilling til åpningstider ved sammenslåing av kretsene. Valgstyret bestemmer i utgangspunktet dette, men kan også settes av Kommunestyrets selv. Ved evt. sammenslåing av kretser, bør man se på dette i sammenheng. De siste årene har vi hatt 1 dags valg med åpningstid kl /18.00.

8 Side 8 av 35 Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag. Grane kan gå tilbake til å ha 2 dagers valg for å være sikker på å nå flest mulig stemmegivere. Samt kan det være fordelsaktig å ha åpent fra kommunens åpningstid på valgdagen. Det foreslås at den nye kretsen gis navnet «Grane kommune». Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned følgende stemmekretser i Grane kommune: Stemmekrets Grane Stemmekrets Svenningdal Stemmekrets Majavatn Stemmekrets Fiplingdal 2. Valgkretsene overføres til stemmekrets Fellingfors. 3. Stemmekrets Fellingfors endres til stemmekrets Grane kommune. 4. Dette gjøres gjeldende fom. valgåret Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane FrP: Stemmekretsene opprettholdes som i dag. Rådmannens innstilling vedtatt med 15 mot 2 stemmer. De som stemte mot, stemte for FrP sitt forslag. KS-034/14 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned følgende stemmekretser i Grane kommune: Stemmekrets Grane Stemmekrets Svenningdal Stemmekrets Majavatn Stemmekrets Fiplingdal 2. Valgkretsene overføres til stemmekrets Fellingfors. 3. Stemmekrets Fellingfors endres til stemmekrets Grane kommune. 4. Dette gjøres gjeldende fom. valgåret 2015.

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 35 FE- 14/118 14/2819 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 035/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Fastsetting av valgdag - Kommunestyre og Fylkestingsvalget 2015 Trykte saksdokumenter i arkivsaken: 2 I Det kgl. kommunal og moderniseringsdepartement Fastsetting av valgdag Sammendrag: Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartementet skriver den følgende: I statsråd ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingvalget i 2015 fastsatt til mandag 14. september Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13. september Vurdering: Ved tidligere valgperioder har det blitt avholdt 1 dags valg i Grane, men ved evt. sammenslåing av stemmekretser for 2015 bør man vurdere å gå tilbake til 2 dagers valg, med tanke på å nå flest mulig stemmegivere. Rådmannens innstilling: Alt. 1: (På bakgrunn av sammenslåing av stemmekretser): Det avholdes 2 dagers valg i Grane ved kommunestyrevalget og fylkestingvalget * Søndag 13. september 2015, med åpningstider: kl ~ * Mandag 14. september 2015, med åpningstider: kl ~ Forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider, hverdager mellom kl ~ 15.30, fram til fredagen før valgdagen. Alt. 2: (Om vi fortsatt skal beholde dagens stemmekretser ): Det avholdes 1 dags valg i Grane ved kommunestyrevalget og fylkestingvalget Valgdagen er mandag 14. september 2015, med åpningstid: ~ Forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider, hverdager mellom kl ~ 15.30, fram til fredagen før valgdagen.

10 Side 10 av Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling alt. 1 enstemmig vedtatt. KS-035/14 Vedtak: Det avholdes 2 dagers valg i Grane ved kommunestyrevalget og fylkestingvalget * Søndag 13. september 2015, med åpningstider: kl ~ * Mandag 14. september 2015, med åpningstider: kl ~ Forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider, hverdager mellom kl ~ 15.30, fram til fredagen før valgdagen.

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 11 av 35 FA-U63 14/38 14/2936 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 036/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Vefsna Lodge Trykte saksdokumenter i arkivsaken: 48 I Gudmund Forsmo Søknad om skjenkebevilling - Vefsna Lodge - Valryggen Sammendrag: Gudmund Forsmo har åpnet Vefsna Lodge på Valryggen. Dette er et overnattingssted og spisested hvor det skal foregå skjenking/servering av gjester som overnatter samt spisegjester i restauranten. I den forbindelse søkes det om skjenkebevilling for alkoholgrupper 1, 2 og 3. Det ønskes skjenketid innenfor maksimalgrensen. I Grane kommune er det skjenketid til kl Alkohollovens 4-4 fjerde ledd gir kun anledning å skjenke brennevin i tidsrommet kl på søndager. Styrer/Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Gudmund Forsmo Lotte Nygård-Forsmo Styrer og stedfortredere må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså må styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet dokumenteres. Dette er på plass hos både styrer og stedsfortreder. Kommunal bevilling for skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk i Grane utgår , og det må søkes om ny periode før den tid, så denne bevillingen vil gå fram til da. Gudmund Forsmo innehar pr. idag skjenkebevilling og serveringsbevilling for Laksforsen Turist Café.

12 Side 12 av 35 Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at skjenkebevilling gis til Vefsna Lodge. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Vefsna Lodge bevilling til: Skjenking av øl - gruppe 1 Skjenking av vin - gruppe 2 Skjenking av brennevin - gruppe 3 2. Som styrer godkjennes Gudmund Forsmo Som stedsfortreder godkjennes Lotte Nygård-Forsmo Jfr. Alkoholloven 1-7c. 3. Skjenketid for øl og vin: kl. 08:00 02:00 Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 02:00 (søndager: til kl ) For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

13 Side 13 av 35 KS-036/14 Vedtak: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Vefsna Lodge bevilling til: Skjenking av øl - gruppe 1 Skjenking av vin - gruppe 2 Skjenking av brennevin - gruppe 3 2. Som styrer godkjennes Gudmund Forsmo Som stedsfortreder godkjennes Lotte Nygård-Forsmo Jfr. Alkoholloven 1-7c. 3. Skjenketid for øl og vin: kl. 08:00 02:00 Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 02:00 (søndager: til kl ) For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 14 av 35 FE- 14/144 14/2937 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 037/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om serveringsbevilling i forbindelse med oppstart av Vefsna Lodge Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Serveringsloven Sammendrag: Gudmund Forsmo har åpnet Vefsna Lodge på Valryggen. Dette er et overnattingssted og spisested hvor det skal foregå skjenking/servering av gjester som overnatter samt spisegjester i restauranten. I den forbindelse søkes det om serveringsbevilling. Styrer: Stedsfortreder: Gudmund Forsmo Lotte Nygård-Forsmo Vurdering: Serveringsloven: 3. Bevilling Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. 6. Krav til vandel Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn fem år.

15 Side 15 av Krav til søknaden Den som vil etablere et serveringssted skal sende skriftlig søknad til kommunen. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: a) navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning, b) angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives, c) navn og adresse på daglig leder og personer som etter 6 har vesentlig innflytelse på virksomheten, d) dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold til 5, e) skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Styrer og stedfortreder har bestått etablererprøven (Serveringsloven). Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til serveringsstedet bekreftet. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av serveringsbevilling gis til Vefsna Lodge. Rådmannens innstilling: 1 Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 3, gis Vefsna Lodge serveringsbevilling. 2 Som styrer godkjennes Gudmund Forsmo Som stedsfortreder godkjennes Lotte Nygård-Forsmo 3 Bevillingen gjelder fra Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-037/14 Vedtak: 1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 3, gis Vefsna Lodge serveringsbevilling. 2. Som styrer godkjennes Gudmund Forsmo Som stedsfortreder godkjennes Lotte Nygård-Forsmo 3. Bevillingen gjelder fra

16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 16 av 35 ETT-, FE- 14/230 14/2119 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 003/14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Administrasjonsutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Røykeloven og praktisering i Grane kommune Sammendrag: I henhold til endringer i røykeloven er det viktig å bli enige om hvordan kommunen skal håndheve denne bestemmelsen og hva dette vil si for kommunens områder og bygg. Alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det fra 1. juli innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden. Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager. Lovendringene ble vedtatt av Stortinget i fjor. Da ble også tobakksskadelovens formålsbestemmelse utvidet og nevner nå særskilt viktigheten av å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk. Barn skal oppleve en mest mulig tobakksfri oppvekst. Det innebærer også at de skal ha vern mot passiv røyking. Hindre rekruttering De fleste som begynner å røyke eller snus, begynner i ung alder. Veldig få begynner etter fylte 20 år. Ved å innføre tobakksfri skoletid blir en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk borte. Det er dokumentert at skoler som allerede har innført røykeforbud har færre røykere enn skoler uten forbud. Skolen når alle barn på tvers av sosiale skiller og er en sentral arena i utvikling av adferd og holdninger. I tillegg er skoleansatte viktige rollemodeller. I lys av den kraftige økningen i snusbruk blant unge de siste årene anses det som spesielt viktig at forbudet omfatter all tobakksbruk. Lovendringen gjør at alle skoler får et enhetlig regelverk for bruk av tobakk slik mange skoler har ønsket. Konflikter om hva som inngår i skolens uteområde unngås.

17 Side 17 av 35 Håndheving Skolens ansatte og besøkende må bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk. Det er opp til skoleeier selv om det skal fattes vedtak om regulering av ansattes tobakksbruk utenfor skolens område. Arbeidsgiver har også, med enkelte begrensninger, frihet til å pålegge ansatte ved skoler å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden, som følge av at skolens ansatte har et særskilt ansvar som rollemodeller. Avgrensningen av «skoletid» bør sammenfalle med ordensreglementets virkeområde. Friminutter, turer/ekskursjoner i skolens regi, i tillegg til ordinære skoletimer, vil derfor kunne omfattes. Fritid og fritimer hvor eleven oppholder seg utenfor skolens nærområde, vil ikke være omfattet. Det er skoleeier/rektor som er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i skolens internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere. Tobakksfrie barnehager Forbudet omfatter både kommunale og private barnehager, også private familiebarnehager. Hensynet til å ikke gripe inn i den private sfære ved å forby røyking i private hjem må her vike fordi det anses som viktig at alle barn gis det samme vern mot passiv røyking uavhengig av hvilken type barnehage de går i. Som ved skoler er ikke ansattes tobakksbruk i arbeidstiden utenfor barnehagens område omfattet av forbudet. Arbeidsgivere kan eventuelt selv kunne fatte vedtak om dette. Barnehageeier/styrer er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk må tas inn i barnehagenes internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som før. Røykfrie inngangspartier Fra 1. juli innføres det også røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner. Det vil si at både statlige og private helseinstitusjoner er omfattet og alle askebegre og lignende fjernes fra inngangspartiene. Også adgangen til å opprette særskilte røykerom fjernes, likevel kan røykerom eksempelvis tillates i beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerenes hjem. Vurdering: Endringene i røykeloven må følges opp av kommunene. Vi har også fått meldinger fra ansatte som ønsker at loven skal fungere likt på alle kommunale områder og gjelde for alle ansatte, selv om det er skole og barnehage som har det strengeste kravet i loven, samt inngangspartier på helse- og omsorgsbygg. Dette vil føre til at det ikke vil være lov til å røyke eller snuse i arbeidstiden i og utenfor alle bygg på alle kommunale områder i arbeidstiden for alle ansatte. Folkehelsekoordinatoren i kommunen ønsker å tilby røykeavvenningskurs for alle ansatte som trenger hjelp og har lyst til å slutte. Det er bare å ta kontakt med vår folkehelsekoordinator for samtale. Grane kommunale barnehage har praktisert dette i flere år med forbud mot røyk og snus på barnehagens områder i arbeidstiden. Dette har fungert veldig bra. Vi viderefører dette til å gjelde for hele kommunens området i arbeidstiden.

18 Side 18 av 35 Alle har rett til et tobakksfritt miljø og vi skal være gode rollemodeller for de unge. Videre har mange både barn og voksne allergier og andre sykdommer som bør gjør at de bør skånes for tobakksrøyk og lukt. Kommunestyret fattet i sak 24/14 vedtak om ny samarbeidsavtale innen folkehelse med Nordland fylkeskommune. Ett av punktene i denne avtalen er at Grane kommune skal arbeide for å være en helsefremmende arbeidsplass. Tobakksforebyggende arbeid er et av satsningsområdene i folkehelsearbeidet, slik at et tobakksforbud i arbeidstiden vil være viktig i dette arbeidet. Derfor ønsker Grane kommune å stå fram som en tobakksfri kommune i arbeidstiden. Forbudet mot røyking i og utenfor kommunens området i arbeidstiden skal merkes med skilt og håndheves av de ulike ledere på de ulike arbeidsplassene. Dette forbundet skal inn i vårt internkontrollsystem. Rådmannens innstilling: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune, slik at det er forbud mot røyking i og utenfor alle kommunale bygg og områder i arbeidstiden, gjeldende fom. 01. juli Tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette Arbeidsmiljøutvalget Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-003/14 Vedtak: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune, slik at det er forbud mot røyking i og utenfor alle kommunale bygg og områder i arbeidstiden, gjeldende fom. 01. juli Tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette Administrasjonsutvalget Behandling: Rådmannens innstilling med følgende endringer: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune. Fra 1. januar 2015 innføres det tobakksforbud for ansatte i arbeidstiden. Forbudet gjelder både røyk, snus og skrå. Forbud mot røyk, snus og skrå gjelder i og utenfor alle kommunale bygg og områder, samt den kommunale bil- og kjøretøyparken. Beboere i institusjon gis anledning til å benytte tobakk på henviste uteområder ved Grane sjukeheim. Ansatte gis tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette. Enstemmig vedtatt.

19 Side 19 av 35 ADM-002/14 Innstilling: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune. Fra 1. januar 2015 innføres det tobakksforbud for ansatte i arbeidstiden. Forbudet gjelder både røyk, snus og skrå. Forbud mot røyk, snus og skrå gjelder i og utenfor alle kommunale bygg og områder, samt den kommunale bil- og kjøretøyparken. Beboere i institusjon gis anledning til å benytte tobakk på henviste uteområder ved Grane sjukeheim. Ansatte gis tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette Formannskapet Behandling: Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. FS-056/14 Innstilling: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune. Fra 1. januar 2015 innføres det tobakksforbud for ansatte i arbeidstiden. Forbudet gjelder både røyk, snus og skrå. Forbud mot røyk, snus og skrå gjelder i og utenfor alle kommunale bygg og områder, samt den kommunale bil- og kjøretøyparken. Beboere i institusjon gis anledning til å benytte tobakk på henviste uteområder ved Grane sjukeheim Ansatte gis tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane Arbeiderparti: Grane kommune ønsker å være en tobakksfri kommune. Fra 1. januar 2015 innføres det forbud mot røyk, snus og skrå. Forbud mot røyk snus og skrå, gjelder i og utenfor alle kommunale bygg og områder, samt den kommunale bil- og kjøretøyparken. Beboere i institusjon gis anledning til å benytte tobakk på henviste uteområder ved Grane sjukeheim. Ansatte gis tilbud om røykeavvenningskurs hos vår folkehelsekoordinator for de som ønsker dette. Forslaget fra Grane Arbeiderparti ble vedtatt med 15 stemmer mot 2 stemmer.

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer