Side 1. Møteinnkalling. Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.01.2012 Tid spunkt : 13:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Line Hatmosø Hoem Eldbjørg Hogstad leder by sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av protokoll fra møte /74 PS 12/2 Orienteringssaker /80 PS 12/3 Orientering om prosjektet fra ord til handling 2008/316 PS 12/4 Tilstandsrapport i Kristiansund /103 PS 12/5 Forslag gatenavn - nytt boligområde Gomalandet 2011/2337 PS 12/6 Oppretting av sentral jubileumskomité 2011/605 Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/74-1 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg : Protokoll fra møte Saken legges frem for hovedutvalg skole, barnehage og kultur med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saks opplysninger Det vises til vedl agte protokoll. Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13: 30 Følgende faste medlemmer møtte : Navn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leder AP Line Karlsvik Nestl eder SV Bjarne Storfold Elde Medlem AP Hivzija Kazinic Medlem AP Anette Thomsen Medlem FRP Gunnar Owe Gundersen Medlem H Laila Annika Indergaard Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall : Navn Funksjon Representerer Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Martin Andreas Unger Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ronny Harsvik Martin Andreas Unger AP Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Det ble gitt anledning til å ta opp spørsmål utenom dagsorden. Fra administrasjonen møtte : Navn Stilling Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Bjørn Elgsaas skolefaglig rådgiver Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs - saksnr Innhold Unntatt offentlighet Arkiv - saksnr Saker til or ientering: Lederens forventninger til hovedutvalget Informasjon om Kristiansund opplæringssenter v/helge Hansen Informasjon om barnehagene Informasjon om kulturenheten Lederens forventninger til hovedutvalget Leder Line Hatmosø Hoem presenterte sine forventninger til hovedutvalget og inviterte til spennende debatter i et viktig fagområde. Utvalgets medlemmer presenterte seg og nevnte sine forventninger til arbeidet i utvalget. Det ble fremsatt ønske om at møtested kan ambulere - skoler, barnehager eller andre egnede lokaler i tilknytning til fagfeltet. Informasjon om Kristiansund opplæringssenter Rektor Helge Hansen presenterte opplæringssenterets mange arbeidsområder et arbeidsområde som omfatter 50 ansatte. Hans powerpointpresentasjon sendes ho vedutvalgets medlemmer. Det ble stilt spørsmål om kartlegging av behov for internasjonal skole. Informasjon om barnehagene Enhetslederne Elin Roll Elgsaas og Margit Eide Andersen presenterte barnehageområdet. Kommunen har i dag 1256 barn i barnehage. Barne er fordelt omtrent mellom kommunale - og private barnehager. Full barnehagedeking v/hovedopptaket våren Nå står 40 søkere på venteliste. Hovedutvalget uttrykte ønske om å få en presentasjon fra private barnehager. Informasjon om kulture nheten Kultur - og næringssjef Eigunn Stav Sætre presenterte områdene Bibliotek Atlanten idrettspark Kristiansund kulturskole Kultur - og næringsenheten Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, Line Hatmosø Hoem leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 5

6 SPØRSMÅL UTENOM DAGSORDEN Kulturplanen som komite 1 arbeidet med etterlyses. Det ble svart at planen nå er under skriving før den legges frem til behandling. Det må avklares om Dale skole skal utvides/påbygges Hvordan takle venteliste i barnehagene. Evt. ny barnehage på Rensvik? Det ble nevnt at Bjerkelund har fått forbedret uteområde. Nødvending for utvalget å få en oppdatert plan for vedlikehold v/skolene. Heinsa barnehage driver på dispensasjon med hensyn til uteområde. Forhandlinger m/grunneier som forlager for høy pris. Spørsmål omkring innføringsklassen v/allanengen skole. Spørsmål om spes.ped tilbud. Side 6

7 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/80-1 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 12/ Orienteringssaker Saken legges frem for hovedu tvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Hovedutvalget tar informasjonen til orientering. Saks opplysninger Hovedutvalget vil få informasjon om følgende saker under møtet: Barnehagekonferansen 2012, v/ G. Rolland Utredning om behov for nye barnehageplasser arbeidsgruppe, v/k. Skuseth Beredskap Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune en breddesatsing for utsatte barn, unge og deres familier. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 7

8 Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Gunvor Rolland Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 12/ Orientering om prosjektet fra ord til handling Saken legges frem for hovedutvalget for skole, barnehage og kultur med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur tar presentasjonen til orientering. Saks opplysninger Kristiansund kommune har over tid jobbet med lesing og språk i skole og barnehage gjennom flere ulike prosjekt. Prosjektet Fra ord til handling kom i gang etter et ønske og følt behov for endring ved Innlandet skole i Deres ønske var begrunnet i en misnøye med elev resultater på mellomtrin net og skolens manglende system for å sikre gode leseferdigheter. I 2008 ble Kristiansund kommune oppfordret fra utdanningsdirektoratet til å inkludere barnehager i prosjektet både fordi vi vet at tidlig innsats er viktig for god utvikling men også fordi overganger ofte er kritiske faktorer i opplæringen. Dermed ble det bestemt at prosjektet ble utvidet med ytterligere tre skoler og seks barnehager. Skole - og barnehageeier mente denne måten å jobbe systemrettet på ga gode resultater og i 2010 gjennomførte vi en ytterligere utvidelse av prosjektet hvor nå alle skoler og barnehager er med. Hovedmålene for prosjektet er å gi elevene gode forutsetninger for læring tidlig i grunnopplæringen. Pedagogisk hovedmål: Elevene skal utvikle funksjonell leseforståelse. Organisatorisk hovedmål: Skolene og barnehagene skal videreutvikle seg som lærende organisasjoner. Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser Ingen av forslaget: Side 8

9 Just Ingebrigtsen Rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 9

10 Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2012/103-1 Saksbehandler: Bjørn Elgsaas Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 12/ Bystyret Tilstandsrapport i Kristiansund 2011 Vedlegg : Tilstandsrapport i Kristiansund Rådmannen ber Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Bystyret tar Tilstandsrapporten for grun nskolen i Kristiansund 2011 til orientering. Saks opplysninger Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen i kommunen. Rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret. Opplæringsloven Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir opp fylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunes tyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Side 10

11 Det følger av forarbeidene til lovteksten at det skal være mulig å tilpasse behandlingen av Tilstandsrapporten til det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet til skoleeier. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Utarbeidelsen av tilstandsrapporten har fulgt en mal som er anbefalt av sentrale skolemyndigheter. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal brukes som grunnla g for skoleeiers vurdering av tilstanden i grunnskolen. I følge St.meld. nr 31, Kvalitet i skolen, blir skoleeier anbefalt å vedta konkrete målsettinger for hva som skal oppnås innenfor de målområder som er tatt med i rapporten. Tilstandsrapporten er kny ttet opp mot nasjonale kvalitetsvurderingssystem som elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolens informasjonssystem (GSI) og eksamensresultater for 10. årstrinn, samt kommunens styringsdokument SPOR. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Inge n. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Side 11

12 TI LSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I KRI STI ANSUND 2011 Side 12

13 Tilsta ndsra pport fo r grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utar beidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplær ingen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi gr unnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er for målstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målset tinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benyt te andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for eks tra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren Side 2 av 43 - Tilstandsrapport Side 13

14 må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhentin g. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkrav et (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Side 3 av 43 - Tilstandsrapport Side 14

15 In nhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Elevundersøkelsen Barnetrinnet Elevundersøkelsen Ungdomstrinnet Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing 8. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning 8. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 8. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring IKT og di gital kompetanse Kartlegging og refleksjon Datamaskiner for elevene System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Side 4 av 43 - Tilstandsrapport Side 15

16 1. Sam m endrag Opplæringsloven ble endret fra 2010 og pålegger kommunestyret en gang i året å drøfte resultatene av grunnskoleopplæringen i kommunen. Denne rapporten omtaler de indikatorene som en er pålagt å rapportere på. Generelt vil administrasjonen trekke frem at grunnskolen i Kristiansund ligger litt under gjennomsnittlig resultat av opplæringen.(grunnskolepoeng). Det er likevel riktig å vise til at der er forskjeller mellom skolene i kommunen. Resultatene på Nasjonale prøver viser at elevene i Kristiansund preste rer bedre enn landsgjennomsnittet i lesing på 5.trinn og i regning på 8.trinn. I regning på 5.trinn, engelsk på 8.trinn og lesing på 9.trinn presterer elevene i Kristiansund litt under landsgjennomsnittet. Det er viktig å minne om at nasjonale prøver er en relativ måling der eleven/skolen/kommunen blir målt mot et landsgjennomsnitt der det sentralt blir sagt hvor stor del av elevene som skal ligge på de forskjellige mestringsnivåene. Eksamensresultatene viser at Kristiansund ligger over landsgjennomsnitt i norsk hovedmål og norsk sidemål. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. I engelsk skriftlig og muntlig ligger vi litt under landsgjennomsnittet. Når det gjelder matematikk, skriftlig ligger vi noe under landsgjennomsnittet. I matematikk muntlig ligger vi godt over landsgjennomsnitt. Elevundersøkelsen viser gjennomgående svært høy trivsel mellom elevene, stor grad av motivasjon og tilfredshet med lærerne. Det er positivt at elevene opplever mindre mobbing sammenlignet med undersøkelsen fra Kristiansu nd ligger nå på landsgjennomsnitt. Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet som innbefatter luften og temperaturen i klasserommene, klasserommene ellers, lærebøker og utstyr, skolebibliotek, toaletter, garderobe og dusj, skolebygget, renhold/vasking og uteområdet rapporterer elevene at de er mindre fornøyd enn landsgjennomsnittet. KartlegginginnenforIKTviserat det fremdeleser behovfor kompetanseog oppgraderingav tekniskutstyr, og spesieltflere datamaskinertil elevbruk.i 2011er spesieltfokusert på å få på plassnødvendig infrastruktur. I tillegger denpedagogiskelæringsplattformenfrontertatt i bruk vedalle skoler. I 2012vil det etter planen Aksjon skole 2010 handlingsplan for IKT i skolene bli prioritert innkjøp av elevpc er. Med bakgrunn i en investeringsramme på 10 mill kr vil en anta at målene blir nådd i løpet av Side 5 av 43 - Tilstandsrapport Side 16

17 2. Hovedområder og indi katorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Antall elever og årsverk Antall elever, antall elever med enkeltvedtak og sum årsverk for undervisningspersonale Indikatorenopplyserom tallet på eleversomer registrertved grunnskolerper 1. oktober det aktuelle skoleåret.indikatorenomfatter barnog ungesometter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring,og somfår denneopplæringenved en grunnskole.talleneomfatter ikkevoksne eleversomfår grunnskoleopplæring. Indikatoren viser også antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. 2006/ / / / / /1 2 Antall elever Antall elever med spesialundervisning Antall lærerårsverk Antall assistentårsverk Utvikling uketimetall / / / / / /12 Ordinær undervisning Spesialundervisning Assistenttimer Indikatoren viser utvikling i uketimetall når det gjelder ordinær undervisning, spesialundervisning og timer brukt til assistenter i undervisningen. Lokale mål Kommunen har ikke fastsatt egne mål for minstetimetall. Side 6 av 43 - Tilstandsrapport Side 17

18 60 Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2011/12 - Kristiansund trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn Vurdering På tross av økt minstetimetall på barnetrinnet har timetallet til ordinær undervisning gått ned siden Dette har medført at timer til styrkning og tilpasset undervisning er blitt kraftig redusert. Et resultat av dette kan være at PPT anbefal er at flere elever må sikres med spesialundervisning, noe også oversikten over timeforbruket viser. Det er spesielt bekymringsfullt at assistentressursene har så stor økning. Det er også bekymringsfullt med den store økningen av spesialundervisning på ungd omstrinnet. PPT Ytre Nordmøre har i samarbeid med eierkommunene satt i gang et prosjekt som skal belyse bruken av spesialundervisning, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Side 7 av 43 - Tilstandsrapport Side 18

19 Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatorenvisergjennomsnittligantall eleverpr. lærerårsverkpå trinn. Indikatoreninkludereralle timer sombrukestil undervisning. 14,41 14,00 14,00 14,02 13, , , ,39 12, / / / / /12 Kristiansund Hele landet Side 8 av 43 - Tilstandsrapport Side 1 9

20 Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever pr. lærerårsverk på trinn. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer ikke timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 20,00 18,8 18,00 18,3 18,1 17,44 18,3 17,61 18, ,3 17,6 17,44 17,88 16,71 16,76 16,64 16,85 16,86 16, / / / / /12 Kristiansund Helelandet Molde Ålesund Lokale mål: Kommunen har ikke vedtatt egne mål for lærertetthet i skolen. Vurdering : Kristiansund kommune har en lærertetthet som er litt dårligere enn landsgjennomsnittet. Administrasjonen vurderer lærertettheten til å være noe i underkan t av det som en ønsk elig ut i fra nasjonale satsninger. Det pekes da spesielt på satsning på tidlig innsats på barnetrinnet og frafallproblematikken i forbindelse med overgangen til vidregå ende skole. Side 9 av 43 - Tilstandsrapport Side 20

21 2. 2. Læringsmil jø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Elevundersøkelsen Barnetrinnet Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat med unntak av mobbing der lav verdi viser liten forekomst av mobbing. Lokale mål er markert som rød linje i diagrammene. (Hentet fra styringsdokumentet SPOR ) 5,0 Sosial tri vsel 4,8 4,6 4,4 4,0 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever. Side 10 av 43 - Tilstandsrapport Side 21

22 5,0 Trivsel med lærern e 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4, ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. 5,0 Mestring 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål ispor Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Side 11 av 43 - Tilstandsrapport Side 22

23 5,0 Elevdem okrati 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes vurdering av elevrådsarbeidet ved skolen og om skolen hører på elevrådet sine forslag. 5,0 Fysisk lærin gsmi ljø 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 3,1 3,0 3,1 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål ispor Indeksen viser elevenes vurdering av 10 forhold ved det fysiske læringsmiljøet: Luften i klasserommene, temperaturen i klasserommene, klasserommene ellers, lærebøker og utstyr, skolebibliotek, toaletter, garderobe og dusj, skolebygget, renhold/vasking og uteområdet elevene kan bruke i friminuttene. Side 12 av 43 - Tilstandsrapport Side 23

24 2,0 Mobbin g i skol en 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Spor Ind eksen viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Et gjennomsnitt ned mot verdien 1 tyder på lite eller ingen mobbing. 5,0 Motivasjon 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 4,3 4,3 4,4 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål ispor Indeksen viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. Side 13 av 43 - Tilstandsrapport Side 24

25 5,0 Faglig veil edn ing 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 3,5 3,5 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 5,0 Forn øyd m ed skol ebi bl iotek 4,8 4,6 4,4 4,0 3,3 3,3 3,5 3,5 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser i hvor stor grad elevene er fornøyd med skolebiblioteke t. Side 14 av 43 - Tilstandsrapport Side 25

26 Elevundersøkelsen Ungdomstrinnet 5,0 Sosial trivsel 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever. 5,0 Trivsel m ed lærerne 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Side 15 av 43 - Tilstandsrapport Side 26

27 5,0 Mestri ng 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 3,7 3,9 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på sko len. (Denne indikatoren ble ikke målt i 2009). 5,0 Elevdemokrati 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes vurdering av elevrådsarbeidet ved skolen og om skolen hører på elevrådet sine forslag. Side 16 av 43 - Tilstandsrapport Side 27

28 5,0 Fysisk læri ngsm iljø 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser elevenes vurdering av 10 forhold ved det fysiske læringsmiljøet: Luften i klasserommene, temperaturen i klasserommene, klasserommene ellers, lærebøker og utstyr, skolebibliotek, toaletter, garderobe og dusj, skolebygget, renhold/vasking og uteområdet som elevene ka n bruke i friminuttene. 2,0 Mobbing i skolen 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,6 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Side 17 av 43 - Tilstandsrapport Side 28

29 5,0 Motivasjon 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 3,9 3,7 3,7 3,7 2,6 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. Indeksen 5,0 Faglig veil ednin g 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Side 18 av 43 - Tilstandsrapport Side 29

30 5,0 Medbestemm else 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor 2,4 Denne indeksen viser elevenes følelse av å få være med på å bestemme arbeidsmål, arbeidsplaner, arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på ved vurdering. 5,0 Karrierevei ledni ng 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 3,7 2,4 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt mål i spor I ndeksen viser elevenes vurderin g av den informasjonen de får om utdanningsvalg. Denne Side 19 av 43 - Tilstandsrapport Side 30

31 5,0 Forn øyd m ed skol ebi bliotek 4,8 4,6 4,4 4,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,2 2,0 Kristiansund Møre og Romsdal Nasjonalt Mål i spor Indeksen viser i hvor stor grad elevene er fornøyd med skolebiblioteket. Vurdering : Både på barnetrinn og ungdomstrinn viser elevundersøkelsen bedring eller samme resultat på alle områder. Det er viktig å merke seg høy grad av trivsel og fin framgang når det gleder motivasjon, mestring og elevdemokrati. Det er gledelig å merke seg at elev ene rapporterer om mindre grad av mobbing. Ut fra resultatene på elevundersøkelsen er det på flere områder et stykke fram til målsetningene i SPOR. Utfordringene ligger på områdene fysisk læringsmiljø og medbestemmelse. Side 20 av 43 - Tilstandsrapport Side 31

32 2. 3. Resul tater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning standpunkt - og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestri ngsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål er markert som rød strek. Ikke alle fag har konkrete mål i SPOR. Vi har lagt inn de samme målene for alle fag i t ilstandsrapporten. Side 21 av 43 - Tilstandsrapport Side 32

33 Lesing 5. trinn ,0 50,0 53,7 50,7 48,3 40,0 30,0 20,0 19,7 22,3 24,7 26,6 27,0 27,0 10,0 0,0 Nivå1 Nivå2 Nivå3 Kristiansund Møreog Romsdal Nasjonalt Lesing 5. trinn - Kri stiansund 60,0 50,0 49,9 46,6 48,3 40,0 30,0 26,6 26,5 24,7 23,5 26,9 27,0 20,0 10,0 0,0 Nivå1 Nivå2 Nivå3 2009/ / /12 Vurdering : Vi har ikke nådd målene i SPOR. Elevene i Kristiansund har et bedre resultat enn snittet i Møre og Romsdal og nasjonalt og det er framgang fra i fjor. Side 22 av 43 - Tilstandsrapport Side 33

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer