Utkast til Kommunedelplan for Vinterbro - Oppsummering av folkemøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Kommunedelplan for Vinterbro - Oppsummering av folkemøte"

Transkript

1 Utkast til Kommunedelplan for Vinterbro - Oppsummering av folkemøte Sted: Sjøskogen skole Tid: Torsdag 20. november kl Møteleder: Ordfører Johan Alnes Antall deltakere: ca 40 Velkommen v/ordfører Johan Alnes Kommunedelplan for Vinterbro er på høring. Forslaget legger til rette for etablering av skianlegg, hotell og storhandel i nærheten av Vinterbro handelssenter. Formålet med dette folkemøte er å informere om de utfordringene og mulighetene denne etableringen innebærer og få innspill fra dere på hva som kan bli bedre og hva som kan bli vanskeligere ved en slik etablering. Innspillene fra dette folkemøte vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet med kommunedelplanen og jeg oppfordrer derfor alle til å delta i diskusjonene Utkast til kommunedelplan utfordringer og muligheter for barn og unges oppvekstmiljø v/fau Sjøskogen skole Steffen Nikolaisen Planens dekningsområdet er for lite. De utviklingslinjene som skisseres i planen, indikerer en helt annen og større utvikling særlig på boligbyggingssiden enn de som omhandles i planen. Tiltak det er nødvendig å gjennomføre uavhengig av en videreutvikling på Vinterbro handelssenter: Utbedring av veiene i området og bedre tilførselsveier inn til senteret og til boligområdene. Samordne trafikken ut og inn på senterets parkeringsplasser. Flytte busslommer og legge bedre til rette for kollektivtrafikken. Mer omfattende og klarere skilting om at det er skole i området. 1

2 Utvidelse av antall veilyspunkter. Etablere rundkjøring øst for Vinterbrosenteret. Dette tiltaket vil avhjelpe noe når Nordbytunnelen er stengt og trafikken kanaliseres over Rv 156 og det blir trafikkkaos. Utvide tilbudet til barn og unge, bl a ungdomshus. Fordelene ved etablering av skianlegg, hotell og storhandel på Vinterbro: Kan bidra til å sikre storsenterets virksomhet, videreutvikle arbeidsplasser og styrke infrastrukturen i området. Det må etableres avtaler mellom Sjøskogen skole og Steen og Strøm om bruken av idretts- og treningsfasilitetene, samt spesialpriser for naboer. Ås kommune bør etablere ett eller flere ungdomstilbud i området, gjerne som del av eller i tilknytning til de planlagte nybyggene. Utkast til kommunedelplan utfordringer og muligheter v/plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud Bakgrunn Steen og Strøm kom med innspill til kommuneplanen om å endre arealbruken på et område vis a vis Vinterbro handelssenter fra landbruks-, natur- og friluftsområde til næringsområde. Et enstemmig kommunestyre vedtok å sende kommuneplanen på høring med forslag om endret arealbruk Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelse til forslaget. Det ble avholdt mekling i saken uten at det ble enighet. Kommunestyret vedtok enstemmig å ta innsigelsene til følge, men vedtok samtidig å sette i gang en egen planprosess knyttet til Vinterbroområdet. Utredninger som ligger til grunn for utkastet til kommunedelplan Nye opplevelsesfunksjoner Kulturminner Natur-, landskaps-, friluftslivs- og landbruksverdier Trafikk Energibruk og klimapåvirkning Barn og unges oppvekstvilkår Lokale tjenestebehov Regional handelsutvikling Statlige og regionale føringer som kommunen må ta hensyn til Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Kultuminnelov Tiltak som vurderes etablert på Vinterbro Innendørs skibakke og skitunnel Hotell med konferansesenter, SPA-avdeling og badeanlegg Utvidet handel med plasskrevende varegrupper 2

3 Andre tiltak som nærmiljøet kan ha behov for og som kan ha betydning for befolkningen i det daglige. Kulturminner De planlagte tiltakene vil ha negativ konsekvens for registrerte steinalderboplasser i området. Reduksjon av tiltaksområde Merking og tildekking i anleggsperioden Formidling Natur-, landskaps-, friluftslivs- og landbruksverdier De planlagte tiltakene vil føre til: store landskapsmessige inngrep tapt mulighet til framtidig skogsdrift endrede forhold for plante og dyrelivet liten konsekvens for friluftslivet Kartlegge artsmangfoldet og sikre deler av planområdet Bevare eksisterende grøntstruktur Sikre stier og skoleveg gjennom reguleringsplan Stille krav til utomhusplan Etablere en naturlig overgang mellom gjenværende skogsområde og nyetablert næringsområde. Trafikk De planlagte tiltakene vil gi økt trafikk i området (4% på E 6 og 28% på Rv 156) og det er trafikken til den planlagte storhandelen som er den vesentlige. Nyskapt trafikk skal benytte en fjerde arm i rundkjøringen. Dagens høyresvingefelt i Rv156 østfra forlenges Ny fotgjengerbru over Rv156 Intern trafikkløsning på senterets p-plass Tilrettelegge for utvidet kollektivtransport Ny østlig avkjøringsmulighet Klima og energi Den totale energibruken og klimautslippene vil øke som følge av tiltakene. Tiltak i byggene Felles kjøle- og varmesentral Bruk av biogass Videreføre miljøsertifiseringen av Vinterbro handelssenter til nytt prosjekt Få til et nært samarbeid mellom utbygger og forskningsmiljøene 3

4 Handelsstruktur Etableringen av plasskrevende varehandel vil verken styrke eller redusere mulighetene for utvikling av detaljhandelen i Ås sentrum, fordi butikkene i Ås sentrum og de planlagte butikkene på Vinterbro ikke er i direkte konkurranse med hverandre. Tiltaket vil hente sin omsetning i form av redusert handelslekkasje og etterspørselveksten som er betydelig. Tiltaket vil ikke rokke ved dagens handelsstruktur i Follo, men det vil skjerpe konkurransen. Dagens Vinterbro Et godt detaljehandelstilbud, men underdekning på plasskrevende varer Behov for attraktive møteplasser for barn og unge Behov for overnattingsmuligheter i området Sentral beliggenhet i fht hovedveier og befolkning Lokalisert ved siden av fornøyelsesparken Tusenfryd som har nærmere 0,5 mill besøkende i sommerhalvåret. Hva kan planene tilføre Vinterbro Et unikt og helhetlig opplevelsestilbud året rundt, med fokus på sport, helse og velvære. Stimulerende møtesteder for barn, unge og voksne. Et bedre privat og offentlig tjenestetilbud Økt næringsaktivitet og nye arbeidsplasser Et variert og sammensatt handelstilbud til nærområdet Spisse innholdet i ny bebyggelse mer i retning av helse, trening, idrett på bekostning av plasskrevende varehandel. Gjøre de nye anleggene lett tilgjengelige for lokalbefolkningen Nært samarbeid mellom Tusenfryd og Vinterbro handelssenter Vurdere innpassing av kommunale tjenester og tilbud, for eksempel helsestasjon og ungdomshus Vurdere permanent løsning for kirkens tilstedeværelse i lokalmiljøet på Sjøskogen. Konklusjon Forslaget til kommunedelplan for Vinterbro gir mange utfordringer, men også mange muligheter Vår vurdering så langt er at det er flere fordeler enn ulemper, men det ligger i grenseland Høringen vil kunne gi oss et endelig svar 4

5 Kulturminnene i området hvilke verdier representerer disse v/fylkeskommunen Det er registrert mange steinalderboplasser inne i selve tiltaksområdet og en videre registrering vil mest sannsynlig avdekke mange flere. Dette området er svært verdifullt fordi det er registrert en stor mengde steinalderboplasser som ligger forholdsvis urørt. Området blir av fylkeskommunen karakterisert som selve indrefileen av registrerte boplasser. Fylkeskommunen har tidligere fremmet innsigelse til forslaget. Bakgrunnen for innsigelsen var at en omdisponering til næringsområde ville ha stor negativ konsekvens for de automatisk fredete kulturminnene i området. standpunkt. Dette kommunedelplanforslaget og de utredningene som ligger til grunn for forslaget har ikke endret fylkeskommunens faglige Fylkesutvalget skal behandle saken 18. desember. Hvis administrasjonen foreslår innsigelse og fylkesutvalget går mot administrasjonens anbefaling går kommunedelplanen automatisk til behandling hos Riksantikvaren. Gruppearbeid Det ble gjennomført et gruppearbeid med følgende spørsmål: 1. Hva er bra og hva er ikke så bra med Sjøskogen/Vinterbroområdet i dag? 2. Hva kan bli bedre og hva kan bli vanskeligere ved å etablere skianlegg, hotell og storhandel på Vinterbro? 3. Konklusjon ønsker dere prosjektet? 5

6 Gruppe Utbyggingsarealet er lite tilgjengelig for friluftslivet - Kulturminnene er lite verdifulle slik de ligger - Det er bra med et oppegående senter som ønsker utvikling for å hindre tomme lokaler - Næring og opplevelse lokalisert nær der folk bor er bra - Dårlig skiføre - Dårlig kollektivløsninger - Lite tilbud til barn og unge - Mangel på lokale arbeidsplasser - En del gode funksjoner i dagens senter - Liten lokal utnyttelse av attraksjonene i nærområdet, f eks Tusenfryd 2. - Ideene om badeanlegg og sportsaktiviteter er positivt - Nødvendig å justere lokaliseringen av anleggene slik at de ikke kommer i konflikt med kulturminnene - Trafikkforholdene kan bli enda vanskeligere - Tusenfryd/Vinterbro-området kan bli et nasjonalt underholdningsområde - Utarbeide krav til at biogass fra avfallsanlegget utnyttes i energisammenheng i ny bebyggelse - Bruk av vannbåren varme må bli et krav i ny bebyggelse - Viktig å ta hensyn til estetiske forhold ved utbyggingen - Tilførselsveiene må i større grad bygges inn i fjell 3. - Det må forutsettes at prosjektet ikke koster kommunen noe - Planen er svak mhp veisystem - Hvis anleggene ikke blir realisert, vil andre kunne ta muligheten - 6 i gruppa var for prosjektet og en i mot Gruppe Mangler gangbru som binder boområdet sammen med næringsarealene øst for dagens Vinterbrosenter (Lidl-bygget m fl) - Mangler buss stopp på Rv 156 øst for Vinterbrosenteret - Dårlig barne- og ungdomstilbud i Sjøskogenområdet - Idrettsanleggene i Nordby ligger for langt unna Sjøskogen - Mangler et tilbud for uorganiserte ungdomsaktiviteter på Sjøskogen - Lite bråk i området og rolig ungdom - Området har bevart sitt landlige preg - Området har Ås sin eneste kystlinje - Nessetområdet har et potensiale som friluftsområde/kultursenter ved sjøen 2. - Det er et ankepunkt at Steen og Strøm finansierer store deler av planprosessen - Flerbrukshus må finansieres av Steen og Strøm med rom for uorganiserte aktiviteter. Fellesskapsaktiviteter må prioriteres. - Kommunen har en begrenset pengesekk. Dette kan bli et pengesluk. 6

7 3. - Flertall støtter prosjektet, men i en annen form hvor kommunale ressurser ikke tappes. Gruppe Gode friluftsmuligheter i området - Mange pendler til jobb - Kulturminnene er en ressurs, men de kunne vært mer tilgjengelige og det burde vært mer informasjon om verdien av dem. - Idrettshall- og svømmehallkapasiteten er sprengt - Lite tilbud til ungdom i dag, bortsett fra organisert idrett. - Lite skianlegg og løypenett i området 2. - Ved etablering av storhandel stanses handelslekkasjen - Ved etableringen skapes nye arbeidsplasser - Etableringen av badeanlegg kan avdempe presset på kapasiteten i svømmehallen på Nordby - Etableringen av skianleggene vil skape mer aktivitet og skiglede - Etableringen av skianleggene vil være en mulighet for å introdusere barn og unge for skigåing og -glede tidlig - Anleggene kan utnyttes av barnehagene og skolene - Prisen for å bruke anleggene må ikke bli for høy. Rabatter for skoler, barnehager og idrettsklubber må prioriteres. 3. Selv om etableringen av anleggene har mange fordeler, må klimaspørsmål og vårt nasjonale og globale ansvar for en bærekraftig utvikling tas med i vurderingen. Gruppa er delt i spørsmålet om man vil ha dette prosjektet eller ikke. Gruppe Offentlig kommunikasjon er bra - Området ligger nær sjø og urørte naturområder - Det er et dårlig tilbud til barn og unge i området - Mangler bussholdeplass i nærheten av Vinterbrosenteret - Det er et dårlig offentlig tjenestetilbud i området 2. - Etableringen av skianlegg, hotell og storhandel vil gi økt aktivitet i området og det er positivt - Etableringen vil generelt gi et bedre tilbud og spesielt et bedre opplevelsestilbud - Etableringen vil gi flere arbeidsplasser - Ulempen er at det vil bli mer trafikk i området 3. 4 var for utbyggingen og 2 var mot. Oppsummering v/rådmann Per A. Kierulf Folkemøtet har gitt oss mange innspill som vi skal oppsummere og ta med oss i det videre arbeidet. 7

8 Prosjektet har i seg grunnleggende dilemmaer som representerer både utfordringer og muligheter. Prosjektet uttrykker på den ene siden optimisme for framtiden i en tid hvor vi er preget av finanskrise og på den andre siden gir det oss en utfordring i forhold til det å ta vare på svært verdifulle kulturminner. Vi er ikke vant til å håndtere prosjekter med slike dimensjoner i kommunen. For folk flest er det vanskelig å forstå verdien av disse kulturminnene, men nasjonalt lovverk skal sørge for at de trygges. Det er lett å bli mer fasinert av skianlegg enn av usynlige økser og andre spor fra fortiden som har en verdi ved at de blir liggende urørt i området. Vi er spente på hva regionale myndigheter vil vektlegge og hvilke verdier de mener bør veie tyngst. Avslutning og veien videre v/ordfører Johan Alnes Oppfordrer alle til å komme med skriftelige innspill innen høringsfrist som er Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg i saken slik at vi får en utvikling på Vinterbro som er til det beste både for lokalbefolkningen her på Sjøskogen, Nordby, Ås og Follo. Tar sikte på politisk behandling i februar

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Handels- og senterutvikling i Trysil kommune

Handels- og senterutvikling i Trysil kommune 1 Trysilrapport juni2012 Handels- og senterutvikling i Trysil kommune Vidar Vanberg Norsk institutt for by- og regionforskning Juni 2012 2 Forord Rapporten Handels- og senterutvikling i Trysil kommune

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer