2 FFI årsrapport 2009 FFI ÅRSRappORT 2009 vi GjøR KuNNSKap OG IDeeR TIl et effektivt FORSvaR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 FFI årsrapport 2009 FFI ÅRSRappORT 2009 vi GjøR KuNNSKap OG IDeeR TIl et effektivt FORSvaR"

Transkript

1 2 FFI årsrapport 2009 FFI årsrapport 2009 vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

2 En rapport i tre deler: Rapport: formell og presis - det du trenger å vite om FFI Magasin: om kunnskap og ideer - nettforsvaret og miljøforsvaret Nett: ffi.no/ søkbar og levende innhold FFIs nøkkeltall 1 De nye sjefene 2 Tilstandsrapport om likestilling 3 Utsyn Administrerende direktør 4 avdelingene noen forskningsaktiviteter analyse 6 Ledelsessystemer 10 Land- og luftsystemer 14 Maritime systemer 18 Beskyttelse 22 Styrets beretning FFI i front 26 Årsregnskap resultatregnskap 32 Noen nøkkeltall 33 Balanse 34 Kontantstrømoppstilling 36 Noter til årsregnskapet 37 Forvaltningsoppdrag På vegne av Forsvarsdepartementet 42 Forskningsformidling rekord i antall publiseringer 43

3 Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt er en sivil forskningsinstitusjon, etablert 11. april Instituttet er organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFIs formål Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er rådgiver for Forsvarets strategiske ledelse. Spesielt skal instituttet se på trekk ved vitenskapelig og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen. FFIs organisasjon Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet. Administrerende direktør leder den daglige virksomheten. FFI er organisert i fem forskningsavdelinger, en planenhet og en instituttstab med forvaltnings- og administrative fellesfunksjoner. Lederne for disse enhetene sitter i instituttets toppledergruppe. I forskningsspørsmål rådfører FFI seg med Forsvarets forskningspolitiske råd. FFIs forskningsvirksomhet foregår i prosjekter og hvert enkelt prosjekt behandles i samarbeid med Forsvaret i Forsvarets forskningsforum. Kontakten med Forsvaret styrkes ytterligere ved årlige møter med Forsvarsdepartementet, forsvarsgrenene og Forsvarsstaben. Her framlegges Forsvarets behov for forskning og utvikling og FFIs forslag til prosjekter. Lokalisering FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 km utenfor Oslo. Instituttet har også en forskningsenhet på Karljohansvern i Horten. I Kjellerområdet arbeider rundt mennesker ved en rekke forskningsinstitutter, tekniske etablissementer, høyskoler og universitet. Forsvarsdepartementet Forsvarets forskningspolitiske råd FFIs styre Adm direktør Forsvarets forskningsforum Staben Planenheten Infoenheten Analyse Ledelsessystemer Land- og luftsystemer Maritime systemer Beskyttelse

4 visjon, verdier og mål FFIs visjon FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs verdier Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig FFIs mål Som forskningsinstitutt skal vi bidra til et effektivt og relevant forsvar bidra til teknologisk og industriell utvikling bidra til samfunnets totale sikkerhet levere troverdig, nyskapende og nyttig forskning For våre oppdragsgivere og samfunn skal vi være etisk bevisst og ansvarlig drive forskningen vår effektivt drive målrettet forskningsformidling drifte instituttet effektivt For menneskene på FFI skal vi være en krevende og attraktiv arbeidsplass drive kontinuerlig kompetanseheving utvikle gode ledere

5 Nøkkeltall FFI Årsrapport vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Nøkkeltall (mill. kr) Per Ansatte totalt Driftsinntekter 482,3 567,2 620,1 664,7 754 Driftskostnader 476,3 553,1 611, Resultat* 6 14,1 8,7 4,2-4,8 *FFI har som resultatmål å gå i driftsbalanse. Et eventuelt overskudd/underskudd blir årlig overført til opptjent egenkapital. Utdanningsnivå Prosent Utvikling i antall leverte forskningsårsverk* og ansatte Antall ansatte per Leverte forskningsårsverk* Doktorgrad Mastergrad Bachelor Fagbrev Annet * Forskere og ingeniører som leverer timer inn i prosjektene

6 2 FFI Årsrapport 2009 tilstandsrapport om likestilling Årsrapport_ FFI_årsrapport 2009_ 2 De nye sjefene Hva er dere mest stolte av å ha oppnådd i 2009? Hva blir den største utfordringen i 2010? 1. John Mikal Størdal, stabssjef Å se Kunnskapsbyens hus ferdig, det gleder meg. Det ble en realitet med vesentlige bidrag fra FFI. Bygget fremmer samarbeidet lokalt på Kjeller. Å videreutvikle staben til å bli en enda bedre støttespiller for at FFI skal få gjort hovedoppgaven sin, det er en spennende utfordring. 2. Hanne Bjørk, leder Planenheten Jeg er stolt over å ha overtatt som leder for en enhet som har betydd mye for FFIs strategiske utvikling de siste årene. Dette er skjedd gjennom å etablere viktige felles instituttprosesser. De skal sikre at FFI har en relevant og etterspurt prosjektportefølje også i årene framover. Den budsjettsituasjonen Forsvaret nå går inn i, krever at FFI blir tydeligere i sine prioriteringer og sikrer at prosjektene vi starter er godt forankret, at de er etterspurt og nyttige for oppdragsgiverne våre. Forsknings- og utviklingsmidler må brukes målrettet, med riktig balanse for Forsvarets langsiktige og kortsiktige behov Eli Winjum, forskningssjef avdeling Ledelsessystemer Det jeg holdt på med innenfor informasjonssikkerhet de siste årene. Det arbeidet hadde nok betydning da jeg ble tilsatt som forskningssjef på tampen av året og det er jeg jo litt stolt av. 2 1 Forsvaret og FFI har mange utfordringer, det er ikke én som overskygger alle andre. Der jeg selv best kan bidra, er i arbeidet med å få til en informasjonsinfrastruktur som gjør det mulig for enheter på alle operative nivåer å kommunisere effektivt og sikkert. Et nettverksbasert forsvar kan vanskelig tenkes uten en slik infrastruktur. Her er mange kompliserte problemer å løse, ikke minst innenfor sikkerhet. Vi har en rekke gode prosjekter i gang, og vi vil lykkes.

7 tilstandsrapport om likestilling FFI årsrapport Likestilling ved FFI i 2009 FFI praktiserer moderat kjønnskvotering ved tilsetjingar var det første året instituttet produserte kjønnsdelt statistikk. Vi har valt å halde fram med å rapportere utfyllande om dette. Det er fordi vi dermed kan vise instituttets samla tilnærming til likestillingsarbeidet. Statistikken over tid er nyttig for å måle effekten av dei ulike tiltaka. Teknologisk forsking er FFIs primære arbeid. Difor rekrutterer forskingsaktiviteten ein stor del tilsette frå tradisjonelt mannsdominerte fag. Difor er kvinneprosenten låg, men stigande. Blant dei vitskapeleg tilsette er kvinnedelen ved årsskiftet 2009/10 på 20 prosent. Auken er på to prosentpoeng frå førre årsskifte. Av dei vitskapeleg tilsette (forskarar og ingeniørar) under 29 år utgjer kvinnene 37 prosent (uforandra). I aldersgruppa år utgjer kvinnene 20 prosent (auken er på eitt prosentpoeng), i aldersgruppa prosent (to prosentpoeng opp), i aldersgruppa seks prosent (ned to prosentpoeng) og i aldersgruppa over 60 år fem prosent (opp to prosentpoeng). I leiinga i FFI auka talet på kvinner merkbart i FFI fekk ei kvinne som plansjef, og for fyrste gong ein kvinneleg forskingssjef. Dette aukar kvinneprosenten i FFIs leiing frå 12 til 19. I støtteverksemda er kjønnsfordelinga meir som på ein tradisjonell, statlig arbeidsplass. Dei administrative støttefunksjonane er dominert av kvinner. Prosenten ligg no på 75, ein auke på sju prosentpoeng frå Prosenten av menn stig framleis i dei tekniske støttefunksjonane, frå 71 prosent i 2008 til 86 prosent i I 2009 hadde 48 medarbeidarar fødselspermisjon, av dei 26 menn. Mennenes permisjon varte i snitt 78 arbeidsdagar. Dette er ein dag kortare enn snittet for menn i Kvinnelege forskarar har i snitt kroner mindre i årsløn enn sine mannlege forskarkollegaer. Snittalderen for dei mannlege forskarane er 42 år. Det er seks år eldre enn gjennomsnittsalderen for dei kvinnelege kollegaene. For ingeniørane har kvinnene i gjennomsnitt kroner meir i årsløn enn dei mannlege kollegaene, og dei er i snitt fire år yngre (44 år). Blant forskarar har mennene framleis hatt ei større prosentvis gjennomsnittleg lønsauke enn kvinnene. Tilsvarande tal for ingeniørar er omvendt. Det er ikkje ført lokale lønsforhandlingar i Kvinneandel aldersfordelt vitskapeleg tilsette Prosent Talet på kvinnelege forskarar med doktorgrad har gått ned fire prosentpoeng, til 21 prosent. Tilsvarande tal for dei mannlege forskarane ligg uforandra på 33 prosent. Åtte av 44 prosjektleiarar er kvinner. Desse leier 17 av FFIs 109 forskingsprosjekt. Ved FFI er det berre fire deltidsstillingar. To deltidstilsette er menn og to er kvinner Alle 01/09 FFI stadig populært Ingeniører med 5 til 15 års yrkeserfaring rangerer FFI som Norges mest populære statlige arbeidsplass, forteller Universums undersøkelse. Nybygget skal utsmykkes Kunstnerduoen Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell får utsmykningsoppdraget til FFIs nye kontorbygg, som skal stå ferdig i juni Sikkert seminar Det årlige, tverrfaglige internseminaret om ikt handlet om sikkerhet, simulering, eksperimentering og nettverk.

8 4 FFI Årsrapport 2009 Utsyn Teknologi mål eller virkemiddel? Den raske teknologiutviklingen de siste tiårene har ført til gjennomgripende endringer i våre samfunn. Forsvaret er ikke noe unntak. Militære anvendelser var lenge en hoveddrivkraft for teknologisk utvikling i vår del av verden. En sammenligning mellom dagens våpen og utstyr og det som ble brukt under andre verdenskrig illustrerer hvor rask utviklingen har vært. Moderne teknologi har gitt mulighet for større stridsdynamikk og samtidig vesentlig bedre situasjonsoversikt og beslutningsgrunnlag. Avanserte våpenplattformer med moderne sensorutrustning og våpen med høy effekt og stor presisjon har gjort at stridsintensiteten i perioder kan bli svært høy. Men utviklingen har også hatt sine ulemper. I noen sammenhenger ble nok teknologifokuset for sterkt og ukritisk. Gjennom og 90-årene kom en teknologidrevet høk over høk -tankegang til å dominere utviklingen, basert på forestillingen om at for å vinne, må du ha det høyeste operasjonstempoet: Se før du blir sett, skyt før du blir skutt på og flytt før din motstander flytter deg. Så kom 11. september 2001 med sin dramatiske påminnelse om at evnen til å vinne en krig med høyteknologiske aktører ikke dekker alle våre sikkerhetsbehov. Historien er full av eksempler på at de aktører som ikke kan følge med i teknologigaloppen, vil flytte krigen over på den asymmetriske arena. Skal vi delta der, vil også riktig bruk av avansert teknologi være svært viktig. Men teknologisk overlegenhet alene vil ikke være en så dominerende faktor, og våre styrker vil trenge en annen teknologiprofil. Et høyteknologisk forsvar Det står fast at Norge skal ha et høyteknologisk forsvar. Innenfor våre politiske opptrukne rammer skal vi utnytte de teknologiske muligheter vi rår over for å få mest mulig forsvarsevne ut av hver forsvarskrone. Da må vi treffe den rette balansen mellom teknologi for symmetrisk og asymmetrisk krig. Norge er ett av de landene i Nato som har vært tydeligst på at vårt forsvar skal dekke to sentrale sikkerhetsbehov: Å forsvare vårt territorium og våre interesser i nærområdene og å gi gode bidrag til stabilisering og fredsbygging i konfliktområder. Hvilke av disse to pilarene som er viktigst og skal gis høyest prioritet har i praksis ikke alltid vært klart. De siste årene har det imidlertid gradvis oppstått konsensus om at vårt hjemmeforsvar skal være kjernen. Fra denne kjernen skal vi så kunne hente ut gode internasjonale innsatsbidrag. Dette politiske fundamentet er avgjørende viktig for Forsvarets rolle i vår nasjonale sikkerhet. Men den iboende dualismen gir oss krevende utfordringer når det gjelder å satse riktig på teknologi. Framtidige militære sikkerhetsutfordringer mot Norge vil mest sannsynlig kreve evne til høyteknologisk symmetrisk krigføring, mens vår internasjonale innsats vil være preget av asymmetriske operasjoner hvor teknologi også er viktig, men behovene annerledes. Behovet for forsvarsforskning Det er i dette komplekse og usikre framtidsperspektivet vi også må se våre behov for forsvarsforskning. Som en liten nasjon med et høyteknologisk forsvar, har Norge tre hovedtyper av grunnleggende forskningsbehov: Vi må holde oss oppdatert på den langsiktige teknologiske utviklingen for å forstå hvilke muligheter og utfordringer den kan innebære. Vi må kjenne de dagsaktuelle teknologiske mulighetene godt nok til å være kompetente kjøpere av våpen og utstyr. Og vi må ha god kunnskap om ytelser og kostnader for aktuelle typer av høyteknologisk materiell, slik at vi kan bidra til å avstemme vår ressursbruk riktig. FFI har i over 60 år hatt disse hovedoppgavene nedfelt i sine vedtekter. Akkumulert erfaring og godt inngrep med våre oppdragsgivere har gjort at vi i dag har et solid fundament for å bidra til Forsvarets videre utvikling. Denne årsrapporten illustrerer dette ved korte omtaler av noen av våre viktige forskningsaktiviteter. Paul Narum adm. direktør 02/09 Stridshodetesting i California FFIs folk måler og samler data under Sjøforsvarets testing av Nytt Sjømålsmissil (NSM) i California. Luftmaktseminaret i Trondheim I FFIs rullende elektroniske krigføringslaboratorium får publikum se jammere påvirke et radarbilde på en overbevisende og underholdende måte. Hugin vekker oppsikt i Bergen Undervannsfarkosten Hugin (AUV) vekker internasjonal interesse på den maritime konferansen i Bergen. Trekantsamarbeidet mellom FFI, Sjøforsvaret og Kongsberg Maritime er nøkkelen til suksessen som er i stadig utvikling.

9 FFI årsrapport Paul Narum administrerende direktør Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i 2009? - Skal jeg nevne bare én ting så må det være at vi nådde en milepæl i arbeidet for å øke kvinneandelen blant de vitenskaplig ansatte. Ved årsskiftet var den 20 prosent. I 2009 ansatte vi også vår første kvinnelige forskningssjef og en kvinnelig plansjef. Så kvinneandelen i ledelsen ved instituttet økte fra 12 til 19 prosent. Hva blir den største utfordringen i 2010? - Det vil være store endringer i Forsvarets behov for forskningsbasert støtte. FFIs utfordring vil være å tilpasse virksomheten til disse endringene slik at vi kontinuerlig arbeider med de riktige problemstillingene sett både i et kort- og langsiktig perspektiv. Konkret vil en av våre største utfordringer være støtten til kampflyanskaffelsen. Det er viktig å bidra til at denne blir best mulig sett i et helhetsperspektiv for Forsvaret. Forebygger mobbing FFI innfører interne retningslinjer for å forebygge mobbing, og rutiner for å håndtere mobbing og trakassering på arbeidsplassen. FFIs perspektiver på Forsvaret Administrerende direktør Paul Narum holder foredrag i Oslo Militære Samfund, om Forsvarets status og utvikling. Lette etter Amundsen-fly Sjøforsvaret søker etter Roald Amundsens Latham ved hjelp av Hugin og syntetisk apertursonarteknologi utviklet ved FFI, men finner ikke flyet. Polarhelten og flymannskapet forsvant i 1928.

10 6 FFI Årsrapport 2009 analyse Avdeling Analyse Avdeling Analyse er innrettet mot å støtte Forsvarets strategiske ledelse og instituttets rådgiverrolle. Derfor må avdelingen kunne gjennomføre brede analyser. Den skal sette forskningsbasert kunnskap sammen til en helhet. Helhetlige analyser fordrer spennvidde og evne til tverrfaglig samarbeid. Fagområdene ved avdelingen omfatter blant annet operasjonsanalyse, økonomi, sikkerhetspolitikk og militære operasjoner. virksomhetsområder Forsvarsanalyse Scenarioutvikling Kostnadsanalyse Sikkerhetspolitikk Logistikk Analysemetoder Næringsstrategi Rådgivning Materiellanskaffelse og gjenkjøp 03/09 Nedrustning på høyt nivå Et hundretall forskere, diplomater og politikere diskuterer nedrustning og ikkespredning i Oslo, i regi av FFI og Kasakhstans atomenergikomité. FFI-FORUM om framtidens ubåter Ubåter har vært en av kjernevirksomhetene i Forsvaret i 100 år. Kan Forsvaret klare seg uten? Vil ubåtenes oppgaver løses av andre strukturelementer? FFI- FORUM utdyper spørsmålene. Kompetanseheving er i gang Tiltak for kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid blir satt i verk, basert på det strategiske initiativet fra 2008 om å gi arbeidet med kompetanseforvaltningen ved FFI et skikkelig løft.

11 FFI årsrapport ,6 forskningsårsverk fordelt på satsingsområder og delområder Transformasjon og CD&E Scenarioer og strukturanalyser 27,3 Konseptutvikling 4,5 Kosteffektivitet av strukturkompononenter 2,9 Modellering og simulering 1,6 Terrorisme og samfunnssikkerhet Analyse av terrorisme 2,8 Beskyttelse av samfunnet 2,8 Militære operasjoner Stridsteknikk 2,6 Plattformer 3,8 Logistikk 7,3 Forsvar og sikkerhet i nordområdene Overvåking og kartlegging 3,0 Søppel sortert er penger spart Sorteringsgraden for avfall fra FFI passerer 60 prosent, og andelen øker.

12 8 FFI Årsrapport 2009 analyse En støtte for Forsvarets planlegging En stor del av avdelingens aktiviteter er rettet inn mot å støtte forsvarsplanleggingen. I 2009 har dette arbeidet vært preget av at Forsvarsdepartementet har gått over til en kontinuerlig planleggingsmodell, i stedet for en fireårssyklus som tidligere. Avdelingen har blant annet bistått departementet med å innføre en såkalt kapabilitetsbasert metode for langtidsplanlegging. Avdelingen har også bidratt til Forsvarssjefens vurdering av operativ evne, og til hans analyse av strukturelle endringer ved eventuelt økte budsjettrammer for Forsvaret. Landmakt I 2009 ble det startet et viktig og krevende prosjekt for å studere framtidens landmakt. Oppgaven er å belyse langsiktige utfordringer og veivalg for Hæren og Heimevernet (HV). Arbeidet omfatter også å vurdere konkrete strukturalternativer for forskjellige sikkerhetspolitiske og økonomiske ambisjonsnivåer. To store aktiviteter i 2009 har vært å utvikle nye scenarioer og bredt anlagte spill for å understøtte scenarioanalysen. Begge aktiviteter er gjennomført i samarbeid med det øvrige langtidsplanleggingsmiljøet på FFI. Deltakere var Forsvarsdepartementet, E-tjenesten, Forsvarets operative hovedkvarter og andre avdelinger i Forsvaret. Russlandforskning Forsvarsplanlegging forutsetter inngående kunnskap om sikkerhetspolitiske og militære utviklingstrekk. Russlandsforskningen ved avdelingen er blitt tettere integrert i langtidsplanleggingen. Vekten er lagt på analyser av russisk forsvarsreform, økonomi og nordområdepolitikk. I mai arrangerte avdelingen et bredt anlagt seminar. Der ble disse temaene behandlet, både av egne innledere og kolleger fra Russland, Sverige og Storbritannia. Utenlandsoperasjoner Utenlandsoperasjoner er en sentral utfordring for Forsvaret. I tillegge til at avdelingen har hatt en operasjonsanalytiker i Afghanistan i hele 2009, som en integrert del av det norskledede hovedkvarteret, har avdelingen også gjennomført overordnede analyser av utenlandsoperasjoner. I siste halvdel av året har disse analysene blitt sammenfattet i boken: Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner. Den ble utgitt i januar Instituttet har dessuten vært en viktig bidragsyter til den norske innsatsen i den flernasjonale eksperimenteringsvirksomheten som er knyttet til slike operasjoner. Forsvarsøkonomi Kostnadsberegningsmodellen KOSTMOD har hatt en sentral plass innenfor fagområdet forsvarsøkonomi. Modellen systematiserer og kostnadsberegner planene for den framtidige utviklingen i Forsvaret. Dermed er den et viktig hjelpemiddel for Forsvarets langtidsplanleggere. Hele det omfattende datagrunnlaget i modellen er revidert og oppdatert i Terrorismeforskning Terrorismeforskningen har dreid seg i retning opprørsbevegelser. Afghanistan og Pakistan har vært det geografiske satsingsområdet. I mars arrangerte prosjektet en tredagers rundebordskonferanse i Oslo, sammen med Combating Terrorism Center (CTC) ved West Point og Institut de Études Politiques de Paris (Sciences Po). Deltakelsen var på høyt internasjonalt nivå. Konferansen befestet fagmiljøets stilling i den internasjonale forskningsfronten. Fagmiljøet har også i 2009 bidratt til å spre forskningsbasert kunnskap i en rekke nasjonale og internasjonale medier. Forskning på årskull Forskning på årskull er et nytt forskningsområde ved FFI. Hensikten er å se nærmere på hvordan Forsvaret kan rekruttere og beholde personell. Arbeidet omfatter både statistiske analyser, dybdeintervjuer og feltstudier. Forskningen skjer med Forsvarsdepartementet som oppdragsgiver. Det er tett samarbeid med andre kompetansemiljøer, både innenfor og utenfor Forsvaret. Stoltenberg besøker FFI Stoltenberg holder foredrag om rapporten sin: Nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. 04/09Thorvald al-qaida og masseødeleggelsesvåpen FFI-forsker Anne Stenersen lanserer boken Al-Qaida s Quest for Weapons of Mass Destruction: The history behind the hype. FFI-FORUM om ikkespredning Russland og USA har halvert sine kjernevåpenarsenaler de siste tjue årene. FFI-FORUM viser hvordan FFI følger disse trendene. Forumet diskuterer følgene av spredning til flere.

13 FFI årsrapport Espen Skjelland avdelingssjef Analyse Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i 2009? I mine øyne rager det høyest at vi har hatt analytikere i det norske hovedkvarteret i Meymaneh gjennom hele Jeg er imponert over mine to medarbeiderne som har vært villige til å ta denne krevende utfordringen, over arbeidet som er gjort i støtteapparatet her på Kjeller, og ikke minst over de gode tilbakemeldingene jeg har fått fra Forsvaret. Hva blir den største utfordringen i 2010? Vår største utfordring i 2010 er å få fram hovedresultatene i analysearbeidet for Hæren, i prosjektet Framtidens landmakt. Dette er i seg selv kanskje en av Forsvarets viktigste og vanskeligste utfordringer både på kort og lang sikt. Men det henger også sammen med forsvarsanalysene våre og utfordringene knyttet til å videreutvikle balanserte planer i en periode hvor anskaffelsen av nye kampfly vil dominere. Det er også grunn til å understreke betydningen av arbeidet vi gjør for å styrke ledelse og spisse aktivitetene mot det å være en forskningsinstitusjon som skal støtte Forsvaret. FFI-konferansen om Nettverksbasert forsvar Forsvarets toppledelse er på FFI for å diskutere utfordringer og teknologiske muligheter for framtidens nettverksbaserte forsvar.

14 10 FFI Årsrapport 2009 ledelsessystemer Avdeling Ledelsessystemer Nettverksbasert forsvar (NbF) er et av instituttets hovedområder. NbF er mye mer enn ren teknologi. Likevel er det en forutsetning at informasjonsinfrastrukturen (INI) legger til rette for et slik nettverksbasert forsvar. Avdeling Ledelsessystemer har et særlig ansvar for å bidra til fornuftig utvikling av INI. Derfor har avdelingen flere prosjekter som arbeider med ulike sider ved dette. virksomhetsområder NbF K2IS Samband EK Informasjonsoperasjoner Ledelses- og beslutningsstøtte Modellering og simulering 05/09 Kanontester ved Sjællands odde FFI er ansvarlig for å måle og analysere skytingen når fregatten KNM Fridtjof Nansen tester kanonen. Ny Analysesjef Espen Skjelland overtar som leder for FFIs avdeling Analyse. FFI-er leder Nato-panel Stian Løvold fra avdeling Land- og luftsystemer blir valgt til leder for Sensors and Electronics Technology-panelet, et av Natos syv forsknings- og teknologipaneler

15 FFI årsrapport ,0 forskningsårsverk fordelt på satsingsområder og delområder Transformasjon og CD&E Modellering og simulering 8,0 Innføring av NbF Operasjoner og organisasjonsstruktur 8,5 Informasjonsjonsinfrastruktur/ beslutningsstøtte 40,7 Effektorer 2,6 Informasjonsoperasjoner 23,1 Militære operasjoner Stridsteknikk 9,9 Plattformer 10,2 FFI-FORUM om Russland Russisk militær modernisering og realismen i landets planer diskuteres i lys av trender som finanskrisen, russisk forsvarsindustri og Russlands raskt synkende befolkningstall.

16 12 FFI Årsrapport 2009 ledelsessystemer Mange små biter gir ny struktur Infrastruktur har den egenskapen at den består av mange biter som kommer på plass litt etter litt. Det er derfor ikke ett prosjekt som framskaffer en ny informasjonsinfrastruktur (INI), men mange prosjekter fordelt over tid. Utviklingen foregår skrittvis. For mange skjer det ganske ubemerket. Det er et faktum at mange pågående og kommende framskaffelsesprosjekter innenfor INI rommer løsninger som vil legge til rette for et nettverksbasert forsvar (NbF), med betydelig innslag av avdeling Ledelsessystemers resultater. Norsk kommunikasjonssatellitt I 2009 var det oppmerksomhet rundt valget av løsning for en norsk kommunikasjonssatellitt. To alternativer ble lagt fram. Den ene var en ren nasjonal norsk løsning. Den andre var en samarbeidsløsning med Spania. FFI gjorde grunnleggende beregninger rundt begge alternativene. Utfallet ble at regjeringen valgte det spansk-norske alternativet. Det var også Forsvarsdepartementets prioriterte forslag. Mange fastslår med rette at eksisterende informasjonssikkerhetsløsninger kan være et hinder for å realisere NbF. FFI arbeider med å finne nye tekniske løsninger som kan løse problemet. FFI deltar i et internasjonalt standardiseringsarbeid. Arbeidet er et skritt på veien mot løsninger som kan sikkerhetsgodkjennes. Langt mer enn teknologi NbF peker utover teknologien. Organisering og menneskelige forhold er vel så viktige. Vi er i sluttfasen av et nytt prosjekt som har tatt opp disse problemstillingene. Området er velegnet for det gjensidige forholdet mellom FFIs forskning og utdanningen i Forsvaret. Krigsskolene er de riktige partnerne her. Derfor var det en milepæl at avdelingen fikk etablert en plan for slik vekselvirkning våren Trening Trening har alltid vært viktig for Forsvaret. Nettverksbaserte konsepter vil bare forsterke dette behovet. Det vil være behov for mange typer trening. Simulatorbasert trening vil åpenbart bli viktigere. Behovet kommer ikke bare av miljøforhold og økonomi. Det har også sammenheng med at det ikke er mulig å skreddersy øremerkede trenere for alle typer samtrening. Arbeidene med elektronisk krigføring (EK) tar for seg beskyttelse av større plattformer, for eksempel kampfly og helikoptre, og passive sensorer. Beskyttelsen omfatter både infrarød (IR)-EK og radar-ek, fordi missiler enten søker varme- eller radarstråling. Dette er et viktig felt i dagens internasjonale operasjoner. Feltet krever kontinuerlig arbeid. Nato har hvert år store multinasjonale øvelser som Norge deltar i. Vi har i flere år vært blant landene som får være med i det felles analyseteamet på disse øvelsene. Det er et kvalitetsstempel. Teamarbeidet tilfører oss dessuten mer informasjon enn vi ellers ville ha fått. Samband Utviklingen går hele tiden mot økt utsending i radiofrekvensområdet, det vil si mer bruk av for eksempel radar og radio. Situasjonsbilder skal genereres. Her er det viktig med passive sensorer. Forsvaret har en del slike sensorer, og flere er under anskaffelse. Samkjøring av informasjon fra sensorene gir store muligheter for å få bedre informasjon. Ytelsene i samband vil øke ved å bruke eksisterende utstyr på en ny måte. Militær overvåkning Den forestående utskiftingen av luftkontroll- og varslingskjeden har også gitt FFI arbeidsoppgaver i Norge har en stor utfordring. Geografien vår gjør at ingen andre land i verden har et så stort luftvolum å overvåke, relatert til kystlinje og havområder. Militær luftovervåkning er mye mer krevende enn den sivile: Forsvaret må kunne oppdage også dem som prøver å unngå å bli oppdaget. Avdelingen studerer et vesentlig spørsmål: Hvilken sensorpark er best egnet ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser? 06/09 Systemutviklingsgruppen på plass Ressurspersoner med systemutviklerog programmeringsbakgrunn får mulighet til å styrke kompetansen sin i en ny faggruppe ved FFI. Forberedelser til norsk satellitt FFI tester levering av AIS-data fra en flymottaker, via en server på FFI og inn i systemet til Kystverket. Formatet er det samme som for AIS-data fra den norskutviklede satellitten AISSat-1. Norsk-britisk nedrustningsøvelse Ikkespredningsavtalen revideres i Norge og Storbritannia samarbeider om metoder for å kontrollere nedrustning, uten å avsløre sensitiv informasjon om våpen og anlegg.

17 FFI årsrapport Vidar S. Andersen avdelingssjef Ledelsessystemer Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i 2009? I 2009 har vi levert mye bra resultater. Det har vi fått tilbakemeldinger om fra Forsvaret. Nettopp det at vi har fått så mange prosjekter godkjent, viser at vi er aktuelle og relevante. I tillegg er jeg stolt over at nesten ingen har sluttet i en så it-tung avdeling som vår. Hva blir den største utfordringen i 2010? En utfordring er å få avdelingsgruppen til å fungere som et kollegium. Går alt etter planen skal vi ha nok forskningsutfordringer framover. Sommerstudentene inntar instituttet 46 studenter brukte åtte sommeruker til forskning.

18 14 FFI Årsrapport 2009 land- og luftsystemer 121,1 forskningsårsverk fordelt på satsingsområder og delområder Transformasjon og CD&E Scenarioer og strukturanalyser 11,1 Konseptutvikling 11,8 Eksperimentering 8,9 Kosteffektivitet av strukturkompononenter 1,7 Innføring av NbF Operasjoner og organisasjonsstruktur 3,9 Informasjonsjonsinfrastruktur/ beslutningsstøtte 2,7 Effektorer 7,5 Informasjonsoperasjoner 5,9 Militære operasjoner Stridsteknikk 2,1 Plattformer 58,5 Soldatsystem 0,5 Forsvar og sikkerhet i nordområdene Overvåking og kartlegging 6,5 07/09 Ny plansjef Hanne Bjørk overtar som leder av Planenheten. Spiegel roser FFI De beste bidragene innenfor dagens terrorismeforskning kommer fra FFI i Norge, fastslår det tyske nettmagasinet Spiegel Online. The Greater Shrine of Science Kunstnerduoen Lello og Arnell presenterer sitt forslag til utsmykking ved nybygget på FFI, skulpturen The Greater Shrine of Science.

19 land- og luftsystemer FFI Årsrapport Avdeling Landog luftsystemer Avdeling Land- og luftsystemer skal bidra til transformasjon av land- og luftstyrkene i Forsvaret. Avdelingen driver både langsiktig og anvendt forskning. Den arbeider med operativt rettet eksperimentering, testing, evaluering og konsept- og systemutvikling. Arbeidet er knyttet til fly, kjøretøy, artilleri, luftvern, sensorer, missiler og ammunisjon. virksomhetsområder Kampfly Luftvern Missiler UAV Kjøretøy Satellitter Ammunisjon Panserstrid

20 16 FFI Årsrapport 2009 land- og luftsystemer Nye kampfly dominerende I 2009 har det største prosjektet vært å bidra til Forsvarsdepartementets program for kampflyet F-35, spesielt til kontraktsforhandlinger med leverandøren. Viktig arbeid har vært antallsanalyse og vurderinger rundt operativ tilgjengelighet for de nye flyene. FFI har også analysert kampflyleverte våpen og konsepter for langtrekkende, presisjonsstyrt ild mot sjø- og landmål. Videre har vi støttet norsk industri med teknologibidrag til utvikling av ny kampflyammunisjon. Det skjer innenfor programmerbar ammunisjon, utvikling av ammunisjon til nye kampfly og utvikling av korreksjonsbrannrør for artillerigranater. Nytt sjømålsmissil (NSM) FFI bidro tungt under den skarpe stridshodefyringen med NSM i California. Scenarioer for teknisk evaluering av NSM er ferdigstilt. FFI har samlet inn og analysert IR-signaturer til fartøy og operative IRmotmidler. Det skjedde under en øvelse i England. Målte signaturer inngår i IR-signaturdatabasen. Den gir grunnlag for å evaluere dagens NSM-søker. Den peker også mot krav til oppgraderinger og nye generasjoner søkere. KNM Otto Sverdrup var blant fartøyene som ble målt. Nytt flymåleutstyr for å videreutvikle missilsøkere har gått fra konsept- til utviklingsfasen. Satellitt Avdelingen har ledet arbeidet med å bygge Norges første nasjonale satellitt, AISSat-1. Satellitten skal overvåke skipstrafikk i nordområdene og er nærmere omtalt i magasindelen. I 2009 begynte FFI for alvor å få kommersiell tilgang til høyoppløselige radarbilder fra satellitt med oppløsningen bedre enn én meter. Bildene har vært vurdert for operative formål. FFI har gitt Forsvaret mye informasjon om bestilling og opplæring i bruk av slike data. Hyperspektral avbildning Første flygning er gjort med et komplett demonstratorsystem. Hyperspektrale bilder blir prosessert i sanntid, for deteksjon av landmål. Systemet avbilder store områder på bakken. Det markerer automatisk mulige mål for en operatør. Operatøren kan velge de punktene i terrenget som systemet plukker ut. Systemet vil bli prøvet ut i operative scenarioer. Prisvinnende arbeid FFI studerer bruk av laserbaserte motmidler. De skal beskytte Forsvarets plattformer mot varmesøkende missiler. Avanserte laserkilder utvikles for formålet. Nylig satte FFI verdensrekord i utgangseffekt for slike kilder. To medarbeidere har i år mottatt Simrad Optronics pris i elektrooptikk for arbeidet. FFI utvikler også laserkilder for bruk i fjerndeteksjon av biologiske og kjemiske stridsmidler. Ammunisjon FFI deltar sammen med fire industripartnere i et Sintef-ledet prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Vi undersøker om det er mulig å bruke ledende lim basert på metalliserte plastkuler for å koble komponenter til kretskort i harde miljøer. Et eksempel er prosjektiler. Ballistikk FFI deltar i et Nato-program som utvikler programbibliotek for ballistikkberegninger. Det skal brukes i operative ildledningssystemer. Biblioteket brukes i over tjue forskjellige Nato-systemer. Forsvaret bruker det i artilleriets ildledningssystem. Det finnes også i en ildledningsmodul for bombekaster, i et system for Spesialstyrkene. FFI har også utviklet en applikasjon for ballistikkberegninger i håndvåpen. Applikasjonen finnes i en mobil, håndholdt computer-versjon, til bruk i felt. En pc-versjon finnes, for å generere skytetabeller. Artilleri Arbeidet med å modellere og simulere artilleri er utvidet. Nå omfatter det driftsmodellering. Målet er å øke responstid og utholdenhet i strid mest mulig. Vi har laget krav til rettenøyaktighet for bombekastere. Oppgradering av gps-simulatoren ved FFI gjør det mulig å studere ytelsen i utstyr med gps-mottaker. Først ute er styring av artillerigranater. FFI arbeider fortsatt med framtidige systemer for landmålsbekjempning. Det omfatter klassifiseringsytelse for ladar-søkere i missiler. radar skal finne Mars-is Radaren skal hjelpe Mars-sonden ExoMars med å finne is og vann under bakken. Prototypen av den spesielle 08/09Norsk radaren er utviklet ved FFI, og blir testet på Svalbard. NRK-opptak om konspirasjon Den tidligere FFI-eren og epostpionéren Pål Spilling blir intervjuet av NRKs Torkjell Berulfsen, til en ny serie om konspirasjonsteorier. Forskere får Simrad-pris FFIs Gunnar Rustad og Espen Lippert får Simrad Optronics fagpris i elektrooptikk, for forskning på nye typer lasere med justerbar bølgelengde og høy effekt.

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Fakta og tall 215 Her gir vi deg en kortversjon av fakta og tall for 215. Fullstendig rapport kan du lese på www.ffi.no/215. Dit kan du også komme via QR-kodene. OM FFI FFI er et av Norges største forskningsinstitutter

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk Forsvarets forskningsinstitutt 2012 - i korte trekk 1 FFI-MODELLEN Ifølge FFIs vedtekter skal FFI bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge når dette for øvrig er forenlig med instituttets

Detaljer

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0

FFIs STRATEGI. ω2 = ω 0. + αt θ = θ 0. t + ½αt α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 FFIs STRATEGI ω = ω 0 + αt θ = θ 0 + ω 0 t + ½αt 2 ω2 = ω 0 2 + 2α(θ θ0) ω = ½(ω + ω 0 ) VISJON INNLEDNING Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar FFIs MÅLBILDE FORSVARET ER EFFEKTIVT OG RELEVANT

Detaljer

Matematikk er overalt

Matematikk er overalt 2014 i korte trekk Denne publikasjonen er en kortversjon av FFIs årsrapport 2014. Les fullstendig rapport for året 2014 på www.ffi.no/2014 Her kan du også se videofilmen Matematikk er overalt Vil du lese

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk Forsvarets forskningsinstitutt 2013 - i korte trekk FFI ble av yngre arbeidstakere rangert blant top-10-drømmearbeidsplasser i Norge i det internasjonale talentprofileringsselskapet Universums spørreundersøkelse

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Forsvarets forskningsinstitutts rolle i fremtidens forsvar

Forsvarets forskningsinstitutts rolle i fremtidens forsvar Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 25. oktober 2004 1 Forsvarets forskningsinstitutts rolle i fremtidens forsvar ved Paul Narum Administrerende direktør Forsvarets forskningsinstitutt Innledning Utviklingen

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT Konseptuelle alternativer Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Mandat og analyse av oppdrag Metode og teoretisk tilnærming Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon av konseptuelle

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Årsrapport 2007 FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Innhold Om FFI FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Om årsrapporten Del 1 Utsyn Administrerende direktør I takt med utviklingen i forkant

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Årsrapport 2010. InnHold. FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør. StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne

Årsrapport 2010. InnHold. FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør. StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne Årsrapport 2010 InnHold FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør 2 3 6 StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne 8 ÅrSregnSKap Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Kysteskadren. Minevåpenet. Status.

Kysteskadren. Minevåpenet. Status. Minevåpenet Status. 24.10.2013 1 Oppgaver Håndtere trusselen fra sjøminer og improviserte sprengladninger utplassert under vann, for åsikre atkomst til havner, baser og operasjonsområder i fred, kriser

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

Risiko i et trygt samfunn

Risiko i et trygt samfunn Risiko i et trygt samfunn Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) 6. februar 2017 Trygghet i hverdagen og styrket beredskap Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter Regjeringens arbeid

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Kommunikasjon og autonome farkoster Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Innhold Litt om oss Forsvarets kommunikasjonsbehov Autonomi og kommunikasjon Bruk av ubemannede

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig?

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Forsvarsdepartementet er ansvarlig for militær beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for samordning av sivil beredskap, og har i tillegg

Detaljer

Harlans Seminar

Harlans Seminar Harlans Seminar 2008-10-31 KK Nils Gundersen SST Planstab Rammer Nettverks Basert Forsvar (NBF) - Operasjonskunst, Kultur, Menneske og Teknologi - Standardisering, Konnektivitet og Automatisering Teknologi

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

- Fremtidens jagerfly

- Fremtidens jagerfly - Fremtidens jagerfly Erlend Larsen Takk til alle som har hjulpet til med boken. Ingen nevnt, ingen glemt! Utgiver: E-forlag, 2010 Første gang utgitt (trykket versjon) 2009 Omslagsfoto: Lockheed Martin

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI Norsk Sjømakt 2030 Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger Jan Erik Torp Fungerende stabssjef FFI Målsetting: Belyse grunnlaget for Norges fremtidige sjømilitære behov Nytten og bruken av fremtidsanalyser

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science.

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science. 361 forskningsprosjekter og oppdrag. Også rocket science. Hvem kan vi egentlig stole på? VI KAN FORENKLE og si at FFI jobber med hacking og propaganda men det stemmer ikke helt. Forsk erne våre jobber

Detaljer

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 FORSVARETS HØGSKOLE Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 Louise Kathrine Dedichen kontreadmiral sjef Forsvarets høgskole Innhold VISJON 3 MÅL

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer

Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer Prosjektsamarbeid bedrift skole: noen erfaringer Dan J Weydahl Avdeling Land- og luftsystemer 27. august 2009 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 685 sivilt ansatte (hvorav 3 offiserer) Norges

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI 1 2 Trekantmodellen er navnet vi bruker på den måten vi samhandler på i forsvarssektoren for å ta fram avansert teknologi på en kosteffektiv

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi?

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Flaggkommandør Hans Chr. Helseth Deputy Director Operations International Military Staff HQ NATO, Brussel Spørsmålsavklaring Har Marinen har utviklet

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Norsk Atom-beredskap. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap.

Norsk Atom-beredskap. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap. Norsk Atom-beredskap Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap www.nrpa.no Atomberedskap i Norge: Organisering Atomberedskap (Kgl.res. 23.8.2013) Departementer Kriserådet Departemente Kriseutvalget

Detaljer

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?

Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Oslo Militære Samfund 5. desember 2011 Paul Narum Administrerende direktør Innhold 1. Utfordringer 2. Forsvarets oppgaver 3. Planleggingsdilemmaer

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg Cyberforsvaret - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace Gunnar Salberg Oberstløytnant Sjef Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI) Cyberforsvaret,

Detaljer

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Forsvarets utvikling Paul Narum Adm dir FFI Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Innhold 1. Historisk tilbakeblikk 2. Status Operativ evne Økonomi 3. Hvordan ser verden ut om 20 år? 4. Strategiske veivalg a)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk

Forsvarets forskningsinstitutt i korte trekk Forsvarets forskningsinstitutt 2012 - i korte trekk 1 FFI-MODELLEN Ifølge FFIs vedtekter skal FFI bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge når dette for øvrig er forenlig med instituttets

Detaljer

FFI TAR ET TEKNOLOGISK ANSVAR. Hvordan kan autonome systemer brukes av Forsvaret?

FFI TAR ET TEKNOLOGISK ANSVAR. Hvordan kan autonome systemer brukes av Forsvaret? FFI TAR ET TEKNOLOGISK ANSVAR Hvordan kan autonome systemer brukes av Forsvaret? ffi.no/2016 FRAMTIDEN ER UBEMANNET Autonome systemer er maskiner som opererer på egenhånd. De dukker opp over alt i samfunnet,

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S Norwegian Ministry of Defence F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S OMS 1. oktober 2012 Morten Klever Brigader, NK F-35 Programmet Agenda Hvorfor F-35? Utviklingen i det norske F-35

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Holte Consulting rammeavtale med FIN i samarbeid med Econ Pöyry PM services Success PM systems PM training Side 2

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer