Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften."

Transkript

1 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Vår ref: SAH Dato: Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Det vises til udatert bekjentgjøring av høring av utkast til endring i overnevnte forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside, med høringsfrist 16. september. Formalitetene rundt den foreliggende høring kunne med fordel vært bedre. Det er ønskelig med en mer formell struktur på høringer, med et dedikert høringsnotat og transparente lister over høringsinstanser. Kost/Nytte Det er uklart for oss hvorledes de økonomiske sidene av forslaget er fremkommet. Norsk Industri finner det uheldig at det ikke fremlegges bedre underlag for kostnadene, og Norsk Industri mener at de kostnadsangivelser som er gitt i hørigsnotatat klart undervurderer industriens kostnader knyttet til implementering av direktivet og av kommende BAT krav og slik sett ikke gir et dekkende totalbilde av kost/ nytteforholdene som er angitt. Det heter " Etter å ha vært i dialog med en del av bedriftene er vårt anslag at dette kravet vil medføre en samlet kostnad i nåverdi på mellom 9-29 millioner.." Avhengig av hvor høyt antall bedrifter dette beløpet fordeles på, vil dette være alt fra av liten betydning til svært bekymringsfullt. Samtidig må en se på nytten: Miljømyndigheten stiller opp et regnestykke over nytten av forskriftsendringene. Vi kan konstatere at rent miljømessig har endringen i direktivet svært liten betydning. Reduksjonen i NOX-utslipp er anslått til ca 100 tonn og utgjør en halv promille av norske utslipp altså statistisk insignifikant. På samme måte er det anslått at reduksjonene av støvutslipp vil være én tiendedels promille. Det betyr at endringene på luftsiden som gjøres innenriks ikke kan sies å ha noen nytteverdi. Så får en håpe at tiltak truffet i andre land har virkninger som kan komme Norge til gode. Miljødirektoratet uttrykker håp om at IED vil bidra til mindre konkurransevridning mellom konkurrenter i ulike deler av Europa. For at dette skal slå til må tre forutsetninger må være oppfylt for å unngå negativ konkurransevridning for norsk industri: At myndighetene ikke innfører strengere miljøkrav enn i våre konkurrentland. Således burde myndighetene unnlate å innføre særnorske krav som f.eks. knyttet til kontinuerlige målinger og utslippsgrenser, slik en ser i kapitlene om forbrenning av rensebrensler og forbrenningsanlegg over 50 MW.

2 2 At myndigheter og politikere implementerer og fortolker og følger opp IED løpende på en måte som sikrer at det ikke virker konkurransevridende. Det omfatter også å ha et våkent øye på hva som skjer eller ikke skjer i våre konkurrentland. At norske produsenter som har fått strengere miljøpålegg enn utenlandske konkurrenter, der det er mulig kan oppnå en styrket konkurranseposisjon gjennom miljøkriterier ved offentlige innkjøp, slik regelverket åpner for, som for eksempel kjøp av stål fra stålverk med skjerpede utslippskrav relativt til sektoren på Europeisk nivå. Valg av implementeringsmåte: Norsk industri ser med bekymring at utvidelsene av forskriften gjør den omfattende og uoversiktlig, blir slik sett et lite egnet støtteverktøy for de enkelte virksomheter og kan også for myndighetene bli et krevende premissgrunnlag å forholde seg til. Særlig utvidelsen av forskriften med et nytt kap. 31 bidrar til dette. Tre vesentlige rammeforutsetninger burde avklares og beskrives tydelige for å bidra til en tydeligere regulering: Forholdet mellom Forskriftsreguleringen og den enkelte virksomhet sin utslippstillatelse bør tydeliggjøres. Slik det framstår nå, vil det være en inkonsistens på en rekke elementer mellom utslippstillatelsene på anleggsnivå, og (mulige) fortolkninger av forskriftsteksten. Dette vil gjeldde både på aktuelle grenseverdier, målekrav, nøyaktighetskrav osv. Det burde framgå eksplisitt at det er den enkelte utslippstillatelse som er gjeldende for enkeltvirksomheter, siden det er der de spesifikke vurderinger av tekniske og andre lokale forhold er ivaretatt, inklusiv unntaksbehandlinger. Uansett reguleringsmodell er det avgjørende at forskriften er klar på at reguleringer i relevante bransje-bref s har rang over de generelle reguleringer i kap. 31. For å tydeliggjøre rammebetinger og unngå konkurransevridning i virksomhetsreguleringen, burde trolig 36-10, punkt 9 om BAT konklusjoner vært utvidet. BAT konklusjoner angis ofte som et intervall for ytelse, og det ville være avklarende med en beskrivelse av premissene for eventuelt å regulere strengere enn minimumsnivået som er angitt. Vedleggene er dels nummerert med romertall og dels med latinske tall. Dette virker lite oversiktlig, og bør omformateres. De enkelte kapitler og paragrafer Kapittel 9: Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler Ingen merknader utover ønske om at flertallsformen for risiko fortsatt burde vært risiki. Kapittel 27: Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler Dette kapittelet er særnorsk og regulerer norske mindre forbrenningsanlegg strengere enn i EU. EU regulerer bare anlegg over 50 MW samt avfallsforbrenning, mens dette kapittelet har til dels langt strengere krav til små forbrenningsanlegg enn de EU setter til store.

3 3 Forslaget fra Miljødirektoratet er nå å ytterligere skjerpe kravene, ved å pålegge kontinuerlige målinger av NOx og SO2. Det går Norsk Industri i mot. Tabellen i 27-4, linjen for lettolje/spesialdestillater inneholder en gal bruk av matematiske tegn for størrelsesrelasjoner, antakelig bare en trykkfeil: Brensel Enhet Støv NO X CO Vol%O 2 Lettolje/Spesialdestillater 1-10 MW 10>MW>50 Tabell-teksten skal lyde: 10<MW<50 dvs. intervallet mellom 10 og 50 MW) 27-6 c): Siden 90% av ti er 9, var det kanskje like greit å skrive minst 9 av målingene er innenfor. Men det er et par spørsmål knyttet til formuleringen. Slik det står, kan det tolkes som at det f.eks. ville regnes som overholdelse dersom 100% av NOx-målingene og bare 80% av CO, målingene var innenfor- det vil si i snitt 90% av målingene.(?) Eller, ved 2 fyringsanlegg, at man mener 90% av målingene samlet for flere anlegg.(?) Kapittel 31: Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW Dette er nytt og vil, så langt vi kan se, utløse revisjon av samtlige av dagens tillatelser i løpet av få år. Norsk Industri har innledningsvis stilt spørsmål ved om det er nødvendig å skrive alt materielt innhold av direktivet vedr store forbrenningsanlegg (LCP) inn i forskriften. Den blir stor og uoversiktlig. Endringer i direktivet vil utløse forskriftsendinger. Fra Norsk Industris medlemmer er det også bedt om en bedre avklaring av hvilke anlegg som er omfattet av kapittelet, ikke bare de som ikke er omfattet. Kapittelet blir svært tungt når det i tillegg er en rekke vedlegg. Unntaket i synes å være avgrenset til utslippsverdier. Betyr det at alt annet, f.eks. også bestemmelsene om utslippsmålinger 31-6, pkt. 10 gjelder for dieselmotorer og gjenvinningskjeler? I (Unntak for visse forbrenningsanlegg) punkt b står det "Sodakjeler innen anlegg for produksjon av tremasse eller cellulose". For det første inngår ikke sodakjeler i prosessene knyttet til produksjon av tremasse, bare til produksjon av Sulfatcellulose. For det andre gjelder unntaket også for kjeler som regenererer kjemikaliene i sulfittavlut i forbindelse med fremstilling av sulfittcellulose og NSSC-masse. Men disse kjelene kalles altså ikke sodakjeler, men kan likesom i Sverige kalles gjenvinningskjel. Måten miljømyndigheten har valgt for å ivareta kravene i IED vedr LCP skaper risiko for sprik i krav satt i hht. IED og verdier i "BAT-conclusions" i de respektive BREFer som kommer. Det nevnes: Rammekravene som er benyttet i 31-8 og 31-9 om Multibrenselanlegg ser ikke ut til å ta hensyn til at det er design/oppbygging og ikke faktisk brensel som må iakttas når en skal sette rammebetingelser. Selv om selvfølgelig aktuelt brensel er en viktig premiss for utslippsnivået, er det ofte slik at et multibrenselanlegg i sin design ikke gir optimale betingelser ved alle brenselstyper. Både design og brenselsforhold må derfor inkluderes i en slik vurdering. Her og vil ofte bransje- BREF gi en mer egnet beskrivelse. I tabell 1.7 synes det å være feil begrepsbruk i fotnote 2: Er CHP og CCGT knyttet til feile underpunkt?

4 4 31-6: Utslippsmålinger Norsk Industri sier seg sterkt uenig i forslaget om å innføre et eventuelt særnorsk krav om kontinuerlig måling av støv- NOx- og CO-utslipp fra forbrenningsanlegg for fast biobrensel eller kull i området med installert nominell termisk effekt på MW, der dette ikke er en konsekvens av eventuelle bestemmelser i respektive BREFer. Skulle industrien selv finne at de nevnte kontinuerlige målinger er hensiktsmessig av driftsmessige årsaker, stiller saken seg annerledes. Pålitelige kontinuerlige støvmålinger er for øvrig, så vidt vites fortsatt er teknisk svært problematisk i avgassstrømmer med høy fuktighet. Begrepet «kontinuerlig måling» bør dessuten trolig defineres. I (noen) bransje-bref er det tydeliggjort at beregningsmetoder basert på prosessdata som PEMS- er å anse som kontinuerlig måling. Beskrivelsene i 9), 10) og 11) reiser ulike måletekniske spørsmål som enten bør utelates eller klargjøres: begrepene «målesystem» og «kontrollere» i punkt 9 hva er dette i forhold til kvalitetssikring av automatiske målesystem i henhold til CEN-standard i punkt 8) foran Måleusikkerhet slik den er angitt her gjelder kun for rene forbrenningsanlegg på «commercial» fuel, ellers generelt. Uklart i alle fall der det er flere kilder i en skorstein. Validering av data: Reiser en rekke uklarheter; - krav til kontroll av time- og døgnverdier når grenseverdier er satt på lengre intervall? - Fratrekk for konfidensintervall hva er intensjonen, og vil dette gi en «bias» i rapporterte data? - Detaljerte kontrollkrav på timesverdier og døgnverdier introduserer kvalitetskrav på måleutstyr og oppfølgingsrutiner som er meget omfattende, og ikke synes nyttevurdert. Kapittel 32: Forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid. Kronos Titan produserer TiO 2 etter sulfatprosessen og er eneste titandioksid produsent i Norge. Miljødirektoratet har tidligere antydet at det ikke var nødvendig å ta titandioksiddelen av IED inn i dokumentet. Vi er forbauset over at det synet, som tidligere har vært kommunisert til bedriften nå er forlatt fordi kun halvparten av punktene gjelder sulfatprosessen. Etter vår mening vil det være tilstrekkelig med de forslåtte 32-1 og 32-2, som kortfattet sier at virksomheter som produserer titandioksid må ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndighetene. De tallmessige kravene i kap. 32 er allerede lagt inn med strengere krav i vår eksisterende utslippstillatelse. De andre punktene kan innarbeides i utslippstillatelsen. Kapittel 36: Behandling av tillatelser etter forurensningsloven På notatets side 5 skriver miljømyndigheten: "Det vil derfor bli en mere generell vurdering av BAT som ligger til grunn for de vilkårene som skal stilles til industrien av forurensnings-myndigheten, ikke en slik individuell vurdering som er utgangspunktet i dag."

5 5 Vi legger til grunn at bedriftene likevel vil bli underkastet en individuell behandling, men anledning til å benytte seg av bestemmelsene som er inntatt i første ledd, punkt 5 om fravikelser. Miljødirektoratet har identifisert ca. 75 anlegg som pr. i dag ikke har særskilt tillatelse til sin virksomhet. Disse vil nå kunne få behov for egen tillatelse som følge av at virkeområdet for IED-direktivet utvides. I følge Miljødirektoratet er storparten av disse virksomhetene kommunale mottak for midlertidig lagring av farlig avfall, med kapasitet som overstiger 50 tonn. Disse anleggene er i dag regulert med standardiserte krav i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2. Vi har i vår høringsuttalelse til revidering av avfallsforskriftens kapittel 11 påpekt at det må stilles like krav til kommunale og private mottak for farlig avfall. Dette vil heve standarden også på kommunale mottaksanlegg. Vi har ellers få kommentarer til dette kapittelet. I hovedsak finner vi mindre endringer som tydeliggjør krav i IED. Vi viser likevel til generelle kommentarer foran om å tydeliggjøre utslippstillatelsen som overordnet i forhold til de enkelte anlegg, samt premisser for tolkning av BAT-konklusjonene. Vedr Tilstandsrapportering for grunn- og grunnvann Forskriftsutkastets innfører et nytt krav om tilstandsrapporter for grunn- og grunnvann, før forurensende virksomhet starter opp. Det følger av IED-direktivet art. 22 nr. 2. Kravet omfatter virksomheter som omfattes av forskriftens vedlegg 1, og som bruker, fremstiller eller frigir farlige stoffer iht. forskrift om klassifisering og merking (CLP-direktivet). Kravet gjelder likevel ikke dersom stoffene som brukes ikke er i stand til å forurense jorden eller grunnvannet eller mengden av de farlige stoffene som er i bruk er så små at sannsynligheten for å forurense grunn/grunnvannet er liten. Det er opp til den enkelte virksomhet å undersøkes og evt. dokumentere at de ikke omfattes av kravet om tilstandsrapportering. Tilstandsrapporten skal som et minimum inneholde informasjon om nåværende og tidligere bruk av virksomhetens område og informasjon om resultater fra undersøkelser av grunnen og grunnvannet på området der virksomheten pågår. I forslaget til ny heter det at "[Tilstands]Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten før oppstart av ny virksomhet for eksisterende virksomhet skal rapport sendes til forurensningsmyndigheten senest ". Forslaget vil føre til at alle eksisterende virksomheter må sende inn tilstandsrapport på samme tid. Dette vil føre til kapasitetsproblemer både hos myndigheter og hos konsulenter, og er neppe hensiktsmessig. Det følger imidlertid av IED-direktivet art. 22 nr. 2 at krav om tilstandsrapport skal framsettes første gang tillatelsen skal revideres etter at forskriftsendringene som følger av IED-direktivet er trådd i kraft. Vi mener dette er en riktigere tilnærming. Vi ber Miljødirektoratet legge seg opp mot IED-direktivet, slik at tilstandsrapport skal utarbeides første gang virksomhetenes tillatelser skal revideres. Det er uklart for oss hvilke bedrifter som vil omfattes av kravet til tilstandsrapportering og hvilken informasjon en tilstandsrapport skal inneholde. I Miljødirektoratets vurdering av forskriftsendringen heter det at kravet vil omfatte anslagsvis ca virksomheter. Vi er usikre på hvordan Miljødirektoratet har kommet frem til dette anslaget og hvilke vurderinger som ligger til grunn. Mange virksomheter har allerede tilsvarende krav i sine tillatelser. Slik sett kan det nye kravet i forskriftens forstås slik at det er bedriftenes undersøkelsesplikt for å

6 6 vurdere om kravet til tilstandsrapportering slår inn, som nå skjerpes. Uansett er det viktig at Miljødirektoratet og industrien har en felles forståelse av kriteriene for når kravet til tilstandsrapportering kommer til anvendelse. IED-direktivet angir ikke absolutte krav om hyppighet for utarbeiding av tilstandsrapport. Det enkelte land har også mulighet til å tilpasse kravene til lokale forhold. I følge Miljødirektoratet er det ikke endelig avklart hvilken linje de forskjellige EU-landene og Norge vil legge seg på. EU-kommisjonen har utarbeidet ut utkast til en egen veiledning for hvilken type informasjon det forventes at en tilstandsrapport skal inneholde. Vi mener det er avgjørende at myndighetene og industrien på et tidlig tidspunkt enes om en felles forståelse av hva som forventes mht. tilstandsrapporering. Vi er opptatt av å sikre ensartet praksis, både innad i Norge, men også i hele EØS-området, mht. hvordan tilstandsrapporter skal utarbeides og naturtilstanden i grunn og grunnvann vurderes. I den grad det utarbeides forslag til konkretiseringer av problemstillingene knyttet til tilstandsrapporter, er det fra industriens side ønskelig at slike forslag underlegges en ny høring, når evt. retningslinjer og/eller veiledning foreligger Også høringsmøtet den viste at forståelsen av dette kravet er meget uklart, både på form og omfang for av en slik analyse for nye virksomheter, og særlig i forhold til behov for behov for ny dokumentasjon fra eksisterende virksomheter. Kravet om tilstandsrapporter vil kunne generere betydelige kostnader og arbeidspress på de enkelte virksomheter, og framstår som alt for uklart formulert i Det er derfor avgjørende at Miljødirektoratet sikrer en tydeligere avklaring av fortolkningen av dette, og at en for eksisterende virksomheter legger vekt på det underlag som allerede foreligger knyttet til søknader og oppfølging av virksomhetene. Videre MÅ fristene for slik rapportering snarest klargjøres, men en betydelig mer realistisk implementeringsplan enn den som forutsetter innlevering Vedr Tiltak ved nedleggelse eller stans av virksomheten Iht (IED-direktivet art. 22 nr. 3) plikter virksomhetene ved nedleggelse å vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller frigitt ved anlegget. Hvis virksomheten har ført til betydelig forurensning av grunnen eller grunnvannet sammenliknet med tilstandsrapporten, jf , skal den ansvarlige treffe tiltak som er nødvendige for at området som er forurenset av virksomheten føres tilbake til nivåene i tilstandsrapporten. Det kan tas hensyn til tiltakenes tekniske gjennomførbarhet. Miljødirektoratet skriver at det vil være aktuelt å stille krav om finansiell sikkerhet for gjennomføring av undersøkelse og tiltak etter nedleggelse, jf. forslag til ny nr. 3, der det foreslås at det i tillatelsen skal stilles vilkår som sikrer at og gjennomføres ved opphør av driften. De fleste industribedrifter har allerede krav til finansiell sikkerhet i sine tillatelser. Miljødirektoratet har nå foreslått å innføre slike krav til finansiell sikkerhet også for mottaksanlegg for farlig avfall, som nå også vil omfattes av IED-direktivet, med støtte fra Norsk Industri. Men vi vil bemerke at størrelsen på den finansielle sikkerheten som kreves kan ha stor betydning. Det er viktig at størrelse på den finansielle sikkerheten som kreves harmoniseres med praksis i øvrige EØS-land, slik at ikke dette kravet praktiseres unødig strengt og gir en konkurransevridende effekt.

7 7 Slik vi leser bestemmelsen skal tilstandsrapporten for eksisterende virksomheter ta utgangspunkt i dagens naturtilstand, ikke tilstanden før virksomheten startet opp. Det er viktig at slike ting avklares før direktivet implementeres i forurensningsforskriften. Vedr Tilsyn Planer, programmer og gjennomføring IED-direktivet art. 23 inneholder egne krav til tilsyn med virksomheter som omfattes av direktivet. Norske miljømyndigheter har langt på vei systemer som oppfyller kravene, men dagens systemer er ikke forskriftsfestet. Norsk Industri mener norsk tilsynspraksis i europeisk sammenheng står i en særstilling, ved at vi har forskriftsfestet internkontroll, noe andre land ikke har. Norsk Industri forventer at internkontrollen innregnes i tilsynsregimet, og at IED-kravene således ikke medfører økt tilsyn, ved at bedriftene innplasseres i lavere risikoklasser som følge av internkontrollen. Sammenlignet med forholdene i land der det vesentlige grepet er myndighetskontroll, må det være opplagt at det norske systemet er risikodempende. Norsk Industri går med denne begrunnelse mot Miljødirektoratets posisjon, der de forventer økning av tidsbruk og kostnader. På den andre side kan det være bransjer om omfattes av IED-direktivet, der erfaring skulle tilsi økt behov for tilsyn. Et eksempel kan være avfallsbransjen, der bransjen selv lenge bedt om en opptrapping av myndighetenes tilsyn. I vår høringsuttalelse i forbindelse med endring av kapittel 11 i avfallsforskriften, påpekte vi at myndighetene må prioritere økt tilsyn med både små og store aktører i hele verdikjeden for farlig avfallshåndtering, dvs. fra avfallsprodusent, transportør, mottaksanlegg til endelig behandling for å sikre at det nye regelverket for farlig avfall følges opp i praksis. Endringer i Avfallsforskriftens kap. 10: Generelt: Det kan reises spørsmål om ikke det er mer tjenlig og oversiktlig å legge de endringer og tillegg i avfallsforskriften som kan knyttes til forbrenning av avfall inn i forurensningsforskriften, og med henvisning i avfallsforskriften. Dette for å holde utslippsproblematikk knyttet til forbrenning av ulike brensler samlet. Vedr. definisjoner i avfallsforskriften 10-3 d) I forslag til 10-3 bokstav d) defineres "blandet kommunalt avfall" som: "avfall fra husholdninger samt avfall fra forretnings-, institusjons- og industrivirksomhet som i sin art og sammensetning tilsvarer husholdningsavfall med unntak av avfallsfraksjoner under kapittel 20 01, i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 dersom disse samles inn separat fra avfallsbesitter, og avfallsfraksjoner under kapittel i samme vedlegg". Dette er en oversettelse av "municipal waste" iht. IED-direktivets artikkel 1 nr. 39. I Norge er det imidlertid ikke relevant å snakke om kommunalt avfall, da kommunene kun har et lovpålagt ansvar for håndtering av husholdningsavfall. I andre EØS-land kan situasjonen være annerledes. Bruken av begrepet "blandet kommunalt avfall" er således egnet til å skape forvirring i Norge. Vi anbefaler at begrepet endres til f.eks. "blandet restavfall", da det er dette definisjonen i 10-3 bokstav d) faktisk vil innebære i praksis. Vi mener videre det bør presiseres at avfall som "sorteres etter innsamling" ikke omfattes av denne definisjonen, på lik linje med "avfall som samles inn separat fra avfallsbesitter". Oppheving av Vedlegg XII Vi viser til vår medlemsbedrift Borregaards uttalelse til dette punkt og vil peke på den betydelige potensielle ulempe som de der påpeker, avhengig av myndighetenes fortolkning og praktisering.

8 8 De siste dager har Norsk Industri innhentet en nærmere uttalelse fra Miljødirektoratet. I den grad det som der skrives er uttrykk for fremtidig praksis, er vi derimot beroliget. I svaret fra Miljødirektoratet skriver saksbehandleren: "Når vedlegg XII oppheves vil spillolje, som du sier, måtte forholde seg til det samme kravet om 1100 grader dersom avfallet inneholder mer enn 1% halogenerte organiske forbindelser. Spillolje vil normalt sett ligger under denne 1%-grensen med god margin. Samtidig har vi ikke faglig grunnlag for å si at spilloljen aldri vil ligge over 1%. To mulige kilder til halogenerte organiske forbindelser vil være at spilloljen inneholder PCB (dette forekommer fremdeles en sjelden gang), eller at man har blandet inn halogenerte løsemidler i spilloljen før levering. De som brenner spillolje må derfor sørge for å ha kontroll på hva oljen inneholder når det gjelder halogenerte organiske forbindelser. Samtidig skal det påpekes at kravet om å ha kontroll på oljen allerede langt på vei lå inne i vedlegg XII. Betingelsene for å få unntak var nemlig at spilloljen ikke var forurenset med annet farlig avfall og at den ikke var forurenset med polyklorerte aromatiske hydrokarboner (se vedlegg XII, punkt a)." Avslutningsvis vil Norsk Industri uttrykke forståelse for at implementering av IED, som igjen impliserer et dynamisk rammeverk gitt av en stadig strøm av nye juridisk bindende "BAT-conclusions" fra de respektive BREF-dokumenter er en stor utfordring. Vi setter også pris på at arbeidet er igangsatt så vidt raskt, faktisk før direktivet er inntatt i EØS-avtalen. Om noe i våre uttalelser skulle være uklart, står vi til enhver tid til disposisjon for evt. utdypninger eller annet. Oslo, 2. september 2013 Sverre Alhaug Høstmark Fagsjef ytre miljø.

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Tilstandsrapport for forurenset grunn Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Artikkel 22 i IED om tilstandsrapporter Først to viktige definisjoner i IED-direktivet:»tilstandsrapport (base-line)«:

Detaljer

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013 Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter Høringsmøte mandag 9. september 2013 Industriutslippsdirektivet IED Trådte i kraft 6.1 2011 EØS relevant direktiv Skal implementeres i nasjonalt

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Miljøringen, Oslo, : Veileder for tilstandsrapporter for forurenset grunn - industriens syn

Miljøringen, Oslo, : Veileder for tilstandsrapporter for forurenset grunn - industriens syn Miljøringen, Oslo, 16.03.2017: Veileder for tilstandsrapporter for forurenset grunn - industriens syn Fagsjef Sverre Alhaug Høstmark, M.Sc. agronomi, toksikolog NAVF Norsk Industri IED-direktivet Bygger

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/59 Saksbehandler: Ingebjørg Svindland Endelig forslag til endring

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Industriutslippsdirektivet (IED) Status. Miljøforum 2017

Industriutslippsdirektivet (IED) Status. Miljøforum 2017 Industriutslippsdirektivet (IED) Status Miljøforum 2017 Løypemelding for IED! Direktivet implementert 2016 BREF-dokumenter med BAT-konklusjoner og BAT-AEL kommer på løpende bånd Direktivet «praktiseres»

Detaljer

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og nytt BREF for avfall Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og BREF for avfallsbehandling Industriutslippsdirektivet (IED) Hva er IED? Konsekvenser

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Notat som utdyper de foreslåtte endringene Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 8/248 Forslag til vedtak/innstilling: Det innføres krav om årlig feiing, ettersyn og service av alle fyrkjeler som er i drift i Trondheim.

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN OM MILJØSIKKER LAGRING AV CO 2 SAMT MINDRE ENDRINGER I AVFALLSFORSKRIFTEN OG KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 1. SAMMENDRAG Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Tine SA avd. Ålesund - Revisjonsrapport R.FMMR

Tine SA avd. Ålesund - Revisjonsrapport R.FMMR Vår dato 28.04.2017 2007/2993/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Tine SA avd Ålesund postboks 1312 Sentrum 6001 ÅLESUND

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: 27.11.2013 Senioringeniør Reidun Schei, innvalgstelefon 71258511 Arkiv nr.: 2007/3293 J E Ekornes AS avd Ikornnes Industrivegen 1 6222 Sykkylven

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik Findus Norge AS, avd.fabrikk Hedrum Elveveien 110 3271 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 26.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar forskrift om krav om feiing av og service

Detaljer

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger.

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. Til Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. I det etterfølgende gis, på vegne av Norsk, kommentarer og uttalelser

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg Findus Norge AS, avd. Tønsberg Baard Berge Nøtterøyveien 1 3127 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 07.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 25.11.2013 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2013/6079 Arkivkode: Alloc AS Fiboveien 26 4580 LYNGDAL Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501934 Forslag til ny reguleringsmåte etter forurensningsloven for en rekke små- og mellomstore bedrifter oppdrag til SFT

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere.

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere. Vår dato: 17.11.2011 Vår referanse: 2011/7815 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Tom Lillemoen Saksbehandler: Håkon Dalen Protan AS Postboks 420 Brakerøya 3002 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS Vår dato: 27.11.2012 Vår referanse: 2012/7733 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Kjetil Bockmann Saksbehandler: Øvre Eiker Fjernvarme AS Fabrikkgaten 5 b 3320 VESTFOSSEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune Nortura Tønsberg Steinar Elgvin Postboks 2009 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/776 10.12.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi INSPEKSJONSRAPPORT SOLØR BIOENERGI AS Oslo, 19. juni 2015 2260 Kirkenær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jon Magne Glomsvoll 2013/4632 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Södra Cell Folla AS Rapportnummer: I SFT

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Södra Cell Folla AS Rapportnummer: I SFT Inspeksjonsrapport Svaradresse: Klima- og forurensningsdirektoratet Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Noe nytt? Ja! Elektronisk deklarering Eksplosivt avfall er nå farlig avfall, men endringen

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til Renor AS Brevik

Oversendelse av endret tillatelse til Renor AS Brevik Renor AS Brevik Postboks 62 3991 BREVIK Trondheim, 04.07.2016 Deres ref.: Jarle Haugedal Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1243 Saksbehandler: Kristin Møller Gabrielsen Oversendelse av endret tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Vår dato: 08.11.2011 Vår referanse: 2011/7648 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Magne Thidemansen Saksbehandler: Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Postboks 62 3602 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 2015/6448 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Håvard Buan Saksbehandler: Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Postboks 62 3602 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften

Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.6.2008 2007/5822-24 471 Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 Deres dato Deres ref. Remiks Tromsø KF postboks 2509 9270 Tromsø Kontroll av Remiks Tromsø

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Norsk Forening for Farlig Avfall

Norsk Forening for Farlig Avfall Norsk Forening for Farlig Avfall Farlig avfallskonferansen 2015 POP forordningen v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no Først litt grunnleggende forståelse Det kommer i hovedsak to

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal HENRIKSEN JAN AS Molde, 27.09.2017 Bingsa Industriområde 6019 Ålesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Henriksen 2014/2736 Saksbehandler: Reidun Sofie Schei

Detaljer

Stranda kommune - Revisjon ved Vital Seafood AS Revisjonsrapport R.FMMR

Stranda kommune - Revisjon ved Vital Seafood AS Revisjonsrapport R.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 22.06.2016 2008/4451/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Vital Seafood AS

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 10.06.2014 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2014/2696 Arkivkode: Avinor AS, Kristiansand lufthavn Kjevik postboks

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BØLER FYRHUS (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 893048022 0301.1235.01 2013.342.I.FMOA 2013/21319 27/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AKER SYKEHUS, FYRINGSANLEGG - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0836.02 2013.338.I.FMOA 2013/22564 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Wergeland Halsvik AS Dato

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2015.018.I.FMST Inspeksjonsdato: 28.5.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Sande gjenvinningsstasjon, Lersbryggen

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Sande gjenvinningsstasjon, Lersbryggen Norsk Gjenvinning AS T. Delbæk PB 1543 7435 TRONDHEIM Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/839 01.04.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Nr. 49/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. januar 2003

Nr. 49/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. januar 2003 Nr. 49/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2005/EØS/49/46 av 15. januar 2003 om retningslinjene for bistand til medlemsstatene ved utarbeidingen av nasjonale planer

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.11.2014 2014/5789/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal Vår ref. Vard Group AS avd. Aukra Postboks

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 26.11.2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 2013/7144-2013.001.I.FMHE

Detaljer

Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter

Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 30.11.04 Deres ref: 200403697-/JHN Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter Bakgrunn For å nå målsetningen om en bærekraftig utvikling,

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer