Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften."

Transkript

1 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Vår ref: SAH Dato: Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Det vises til udatert bekjentgjøring av høring av utkast til endring i overnevnte forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside, med høringsfrist 16. september. Formalitetene rundt den foreliggende høring kunne med fordel vært bedre. Det er ønskelig med en mer formell struktur på høringer, med et dedikert høringsnotat og transparente lister over høringsinstanser. Kost/Nytte Det er uklart for oss hvorledes de økonomiske sidene av forslaget er fremkommet. Norsk Industri finner det uheldig at det ikke fremlegges bedre underlag for kostnadene, og Norsk Industri mener at de kostnadsangivelser som er gitt i hørigsnotatat klart undervurderer industriens kostnader knyttet til implementering av direktivet og av kommende BAT krav og slik sett ikke gir et dekkende totalbilde av kost/ nytteforholdene som er angitt. Det heter " Etter å ha vært i dialog med en del av bedriftene er vårt anslag at dette kravet vil medføre en samlet kostnad i nåverdi på mellom 9-29 millioner.." Avhengig av hvor høyt antall bedrifter dette beløpet fordeles på, vil dette være alt fra av liten betydning til svært bekymringsfullt. Samtidig må en se på nytten: Miljømyndigheten stiller opp et regnestykke over nytten av forskriftsendringene. Vi kan konstatere at rent miljømessig har endringen i direktivet svært liten betydning. Reduksjonen i NOX-utslipp er anslått til ca 100 tonn og utgjør en halv promille av norske utslipp altså statistisk insignifikant. På samme måte er det anslått at reduksjonene av støvutslipp vil være én tiendedels promille. Det betyr at endringene på luftsiden som gjøres innenriks ikke kan sies å ha noen nytteverdi. Så får en håpe at tiltak truffet i andre land har virkninger som kan komme Norge til gode. Miljødirektoratet uttrykker håp om at IED vil bidra til mindre konkurransevridning mellom konkurrenter i ulike deler av Europa. For at dette skal slå til må tre forutsetninger må være oppfylt for å unngå negativ konkurransevridning for norsk industri: At myndighetene ikke innfører strengere miljøkrav enn i våre konkurrentland. Således burde myndighetene unnlate å innføre særnorske krav som f.eks. knyttet til kontinuerlige målinger og utslippsgrenser, slik en ser i kapitlene om forbrenning av rensebrensler og forbrenningsanlegg over 50 MW.

2 2 At myndigheter og politikere implementerer og fortolker og følger opp IED løpende på en måte som sikrer at det ikke virker konkurransevridende. Det omfatter også å ha et våkent øye på hva som skjer eller ikke skjer i våre konkurrentland. At norske produsenter som har fått strengere miljøpålegg enn utenlandske konkurrenter, der det er mulig kan oppnå en styrket konkurranseposisjon gjennom miljøkriterier ved offentlige innkjøp, slik regelverket åpner for, som for eksempel kjøp av stål fra stålverk med skjerpede utslippskrav relativt til sektoren på Europeisk nivå. Valg av implementeringsmåte: Norsk industri ser med bekymring at utvidelsene av forskriften gjør den omfattende og uoversiktlig, blir slik sett et lite egnet støtteverktøy for de enkelte virksomheter og kan også for myndighetene bli et krevende premissgrunnlag å forholde seg til. Særlig utvidelsen av forskriften med et nytt kap. 31 bidrar til dette. Tre vesentlige rammeforutsetninger burde avklares og beskrives tydelige for å bidra til en tydeligere regulering: Forholdet mellom Forskriftsreguleringen og den enkelte virksomhet sin utslippstillatelse bør tydeliggjøres. Slik det framstår nå, vil det være en inkonsistens på en rekke elementer mellom utslippstillatelsene på anleggsnivå, og (mulige) fortolkninger av forskriftsteksten. Dette vil gjeldde både på aktuelle grenseverdier, målekrav, nøyaktighetskrav osv. Det burde framgå eksplisitt at det er den enkelte utslippstillatelse som er gjeldende for enkeltvirksomheter, siden det er der de spesifikke vurderinger av tekniske og andre lokale forhold er ivaretatt, inklusiv unntaksbehandlinger. Uansett reguleringsmodell er det avgjørende at forskriften er klar på at reguleringer i relevante bransje-bref s har rang over de generelle reguleringer i kap. 31. For å tydeliggjøre rammebetinger og unngå konkurransevridning i virksomhetsreguleringen, burde trolig 36-10, punkt 9 om BAT konklusjoner vært utvidet. BAT konklusjoner angis ofte som et intervall for ytelse, og det ville være avklarende med en beskrivelse av premissene for eventuelt å regulere strengere enn minimumsnivået som er angitt. Vedleggene er dels nummerert med romertall og dels med latinske tall. Dette virker lite oversiktlig, og bør omformateres. De enkelte kapitler og paragrafer Kapittel 9: Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler Ingen merknader utover ønske om at flertallsformen for risiko fortsatt burde vært risiki. Kapittel 27: Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler Dette kapittelet er særnorsk og regulerer norske mindre forbrenningsanlegg strengere enn i EU. EU regulerer bare anlegg over 50 MW samt avfallsforbrenning, mens dette kapittelet har til dels langt strengere krav til små forbrenningsanlegg enn de EU setter til store.

3 3 Forslaget fra Miljødirektoratet er nå å ytterligere skjerpe kravene, ved å pålegge kontinuerlige målinger av NOx og SO2. Det går Norsk Industri i mot. Tabellen i 27-4, linjen for lettolje/spesialdestillater inneholder en gal bruk av matematiske tegn for størrelsesrelasjoner, antakelig bare en trykkfeil: Brensel Enhet Støv NO X CO Vol%O 2 Lettolje/Spesialdestillater 1-10 MW 10>MW>50 Tabell-teksten skal lyde: 10<MW<50 dvs. intervallet mellom 10 og 50 MW) 27-6 c): Siden 90% av ti er 9, var det kanskje like greit å skrive minst 9 av målingene er innenfor. Men det er et par spørsmål knyttet til formuleringen. Slik det står, kan det tolkes som at det f.eks. ville regnes som overholdelse dersom 100% av NOx-målingene og bare 80% av CO, målingene var innenfor- det vil si i snitt 90% av målingene.(?) Eller, ved 2 fyringsanlegg, at man mener 90% av målingene samlet for flere anlegg.(?) Kapittel 31: Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW Dette er nytt og vil, så langt vi kan se, utløse revisjon av samtlige av dagens tillatelser i løpet av få år. Norsk Industri har innledningsvis stilt spørsmål ved om det er nødvendig å skrive alt materielt innhold av direktivet vedr store forbrenningsanlegg (LCP) inn i forskriften. Den blir stor og uoversiktlig. Endringer i direktivet vil utløse forskriftsendinger. Fra Norsk Industris medlemmer er det også bedt om en bedre avklaring av hvilke anlegg som er omfattet av kapittelet, ikke bare de som ikke er omfattet. Kapittelet blir svært tungt når det i tillegg er en rekke vedlegg. Unntaket i synes å være avgrenset til utslippsverdier. Betyr det at alt annet, f.eks. også bestemmelsene om utslippsmålinger 31-6, pkt. 10 gjelder for dieselmotorer og gjenvinningskjeler? I (Unntak for visse forbrenningsanlegg) punkt b står det "Sodakjeler innen anlegg for produksjon av tremasse eller cellulose". For det første inngår ikke sodakjeler i prosessene knyttet til produksjon av tremasse, bare til produksjon av Sulfatcellulose. For det andre gjelder unntaket også for kjeler som regenererer kjemikaliene i sulfittavlut i forbindelse med fremstilling av sulfittcellulose og NSSC-masse. Men disse kjelene kalles altså ikke sodakjeler, men kan likesom i Sverige kalles gjenvinningskjel. Måten miljømyndigheten har valgt for å ivareta kravene i IED vedr LCP skaper risiko for sprik i krav satt i hht. IED og verdier i "BAT-conclusions" i de respektive BREFer som kommer. Det nevnes: Rammekravene som er benyttet i 31-8 og 31-9 om Multibrenselanlegg ser ikke ut til å ta hensyn til at det er design/oppbygging og ikke faktisk brensel som må iakttas når en skal sette rammebetingelser. Selv om selvfølgelig aktuelt brensel er en viktig premiss for utslippsnivået, er det ofte slik at et multibrenselanlegg i sin design ikke gir optimale betingelser ved alle brenselstyper. Både design og brenselsforhold må derfor inkluderes i en slik vurdering. Her og vil ofte bransje- BREF gi en mer egnet beskrivelse. I tabell 1.7 synes det å være feil begrepsbruk i fotnote 2: Er CHP og CCGT knyttet til feile underpunkt?

4 4 31-6: Utslippsmålinger Norsk Industri sier seg sterkt uenig i forslaget om å innføre et eventuelt særnorsk krav om kontinuerlig måling av støv- NOx- og CO-utslipp fra forbrenningsanlegg for fast biobrensel eller kull i området med installert nominell termisk effekt på MW, der dette ikke er en konsekvens av eventuelle bestemmelser i respektive BREFer. Skulle industrien selv finne at de nevnte kontinuerlige målinger er hensiktsmessig av driftsmessige årsaker, stiller saken seg annerledes. Pålitelige kontinuerlige støvmålinger er for øvrig, så vidt vites fortsatt er teknisk svært problematisk i avgassstrømmer med høy fuktighet. Begrepet «kontinuerlig måling» bør dessuten trolig defineres. I (noen) bransje-bref er det tydeliggjort at beregningsmetoder basert på prosessdata som PEMS- er å anse som kontinuerlig måling. Beskrivelsene i 9), 10) og 11) reiser ulike måletekniske spørsmål som enten bør utelates eller klargjøres: begrepene «målesystem» og «kontrollere» i punkt 9 hva er dette i forhold til kvalitetssikring av automatiske målesystem i henhold til CEN-standard i punkt 8) foran Måleusikkerhet slik den er angitt her gjelder kun for rene forbrenningsanlegg på «commercial» fuel, ellers generelt. Uklart i alle fall der det er flere kilder i en skorstein. Validering av data: Reiser en rekke uklarheter; - krav til kontroll av time- og døgnverdier når grenseverdier er satt på lengre intervall? - Fratrekk for konfidensintervall hva er intensjonen, og vil dette gi en «bias» i rapporterte data? - Detaljerte kontrollkrav på timesverdier og døgnverdier introduserer kvalitetskrav på måleutstyr og oppfølgingsrutiner som er meget omfattende, og ikke synes nyttevurdert. Kapittel 32: Forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid. Kronos Titan produserer TiO 2 etter sulfatprosessen og er eneste titandioksid produsent i Norge. Miljødirektoratet har tidligere antydet at det ikke var nødvendig å ta titandioksiddelen av IED inn i dokumentet. Vi er forbauset over at det synet, som tidligere har vært kommunisert til bedriften nå er forlatt fordi kun halvparten av punktene gjelder sulfatprosessen. Etter vår mening vil det være tilstrekkelig med de forslåtte 32-1 og 32-2, som kortfattet sier at virksomheter som produserer titandioksid må ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndighetene. De tallmessige kravene i kap. 32 er allerede lagt inn med strengere krav i vår eksisterende utslippstillatelse. De andre punktene kan innarbeides i utslippstillatelsen. Kapittel 36: Behandling av tillatelser etter forurensningsloven På notatets side 5 skriver miljømyndigheten: "Det vil derfor bli en mere generell vurdering av BAT som ligger til grunn for de vilkårene som skal stilles til industrien av forurensnings-myndigheten, ikke en slik individuell vurdering som er utgangspunktet i dag."

5 5 Vi legger til grunn at bedriftene likevel vil bli underkastet en individuell behandling, men anledning til å benytte seg av bestemmelsene som er inntatt i første ledd, punkt 5 om fravikelser. Miljødirektoratet har identifisert ca. 75 anlegg som pr. i dag ikke har særskilt tillatelse til sin virksomhet. Disse vil nå kunne få behov for egen tillatelse som følge av at virkeområdet for IED-direktivet utvides. I følge Miljødirektoratet er storparten av disse virksomhetene kommunale mottak for midlertidig lagring av farlig avfall, med kapasitet som overstiger 50 tonn. Disse anleggene er i dag regulert med standardiserte krav i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2. Vi har i vår høringsuttalelse til revidering av avfallsforskriftens kapittel 11 påpekt at det må stilles like krav til kommunale og private mottak for farlig avfall. Dette vil heve standarden også på kommunale mottaksanlegg. Vi har ellers få kommentarer til dette kapittelet. I hovedsak finner vi mindre endringer som tydeliggjør krav i IED. Vi viser likevel til generelle kommentarer foran om å tydeliggjøre utslippstillatelsen som overordnet i forhold til de enkelte anlegg, samt premisser for tolkning av BAT-konklusjonene. Vedr Tilstandsrapportering for grunn- og grunnvann Forskriftsutkastets innfører et nytt krav om tilstandsrapporter for grunn- og grunnvann, før forurensende virksomhet starter opp. Det følger av IED-direktivet art. 22 nr. 2. Kravet omfatter virksomheter som omfattes av forskriftens vedlegg 1, og som bruker, fremstiller eller frigir farlige stoffer iht. forskrift om klassifisering og merking (CLP-direktivet). Kravet gjelder likevel ikke dersom stoffene som brukes ikke er i stand til å forurense jorden eller grunnvannet eller mengden av de farlige stoffene som er i bruk er så små at sannsynligheten for å forurense grunn/grunnvannet er liten. Det er opp til den enkelte virksomhet å undersøkes og evt. dokumentere at de ikke omfattes av kravet om tilstandsrapportering. Tilstandsrapporten skal som et minimum inneholde informasjon om nåværende og tidligere bruk av virksomhetens område og informasjon om resultater fra undersøkelser av grunnen og grunnvannet på området der virksomheten pågår. I forslaget til ny heter det at "[Tilstands]Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten før oppstart av ny virksomhet for eksisterende virksomhet skal rapport sendes til forurensningsmyndigheten senest ". Forslaget vil føre til at alle eksisterende virksomheter må sende inn tilstandsrapport på samme tid. Dette vil føre til kapasitetsproblemer både hos myndigheter og hos konsulenter, og er neppe hensiktsmessig. Det følger imidlertid av IED-direktivet art. 22 nr. 2 at krav om tilstandsrapport skal framsettes første gang tillatelsen skal revideres etter at forskriftsendringene som følger av IED-direktivet er trådd i kraft. Vi mener dette er en riktigere tilnærming. Vi ber Miljødirektoratet legge seg opp mot IED-direktivet, slik at tilstandsrapport skal utarbeides første gang virksomhetenes tillatelser skal revideres. Det er uklart for oss hvilke bedrifter som vil omfattes av kravet til tilstandsrapportering og hvilken informasjon en tilstandsrapport skal inneholde. I Miljødirektoratets vurdering av forskriftsendringen heter det at kravet vil omfatte anslagsvis ca virksomheter. Vi er usikre på hvordan Miljødirektoratet har kommet frem til dette anslaget og hvilke vurderinger som ligger til grunn. Mange virksomheter har allerede tilsvarende krav i sine tillatelser. Slik sett kan det nye kravet i forskriftens forstås slik at det er bedriftenes undersøkelsesplikt for å

6 6 vurdere om kravet til tilstandsrapportering slår inn, som nå skjerpes. Uansett er det viktig at Miljødirektoratet og industrien har en felles forståelse av kriteriene for når kravet til tilstandsrapportering kommer til anvendelse. IED-direktivet angir ikke absolutte krav om hyppighet for utarbeiding av tilstandsrapport. Det enkelte land har også mulighet til å tilpasse kravene til lokale forhold. I følge Miljødirektoratet er det ikke endelig avklart hvilken linje de forskjellige EU-landene og Norge vil legge seg på. EU-kommisjonen har utarbeidet ut utkast til en egen veiledning for hvilken type informasjon det forventes at en tilstandsrapport skal inneholde. Vi mener det er avgjørende at myndighetene og industrien på et tidlig tidspunkt enes om en felles forståelse av hva som forventes mht. tilstandsrapporering. Vi er opptatt av å sikre ensartet praksis, både innad i Norge, men også i hele EØS-området, mht. hvordan tilstandsrapporter skal utarbeides og naturtilstanden i grunn og grunnvann vurderes. I den grad det utarbeides forslag til konkretiseringer av problemstillingene knyttet til tilstandsrapporter, er det fra industriens side ønskelig at slike forslag underlegges en ny høring, når evt. retningslinjer og/eller veiledning foreligger Også høringsmøtet den viste at forståelsen av dette kravet er meget uklart, både på form og omfang for av en slik analyse for nye virksomheter, og særlig i forhold til behov for behov for ny dokumentasjon fra eksisterende virksomheter. Kravet om tilstandsrapporter vil kunne generere betydelige kostnader og arbeidspress på de enkelte virksomheter, og framstår som alt for uklart formulert i Det er derfor avgjørende at Miljødirektoratet sikrer en tydeligere avklaring av fortolkningen av dette, og at en for eksisterende virksomheter legger vekt på det underlag som allerede foreligger knyttet til søknader og oppfølging av virksomhetene. Videre MÅ fristene for slik rapportering snarest klargjøres, men en betydelig mer realistisk implementeringsplan enn den som forutsetter innlevering Vedr Tiltak ved nedleggelse eller stans av virksomheten Iht (IED-direktivet art. 22 nr. 3) plikter virksomhetene ved nedleggelse å vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller frigitt ved anlegget. Hvis virksomheten har ført til betydelig forurensning av grunnen eller grunnvannet sammenliknet med tilstandsrapporten, jf , skal den ansvarlige treffe tiltak som er nødvendige for at området som er forurenset av virksomheten føres tilbake til nivåene i tilstandsrapporten. Det kan tas hensyn til tiltakenes tekniske gjennomførbarhet. Miljødirektoratet skriver at det vil være aktuelt å stille krav om finansiell sikkerhet for gjennomføring av undersøkelse og tiltak etter nedleggelse, jf. forslag til ny nr. 3, der det foreslås at det i tillatelsen skal stilles vilkår som sikrer at og gjennomføres ved opphør av driften. De fleste industribedrifter har allerede krav til finansiell sikkerhet i sine tillatelser. Miljødirektoratet har nå foreslått å innføre slike krav til finansiell sikkerhet også for mottaksanlegg for farlig avfall, som nå også vil omfattes av IED-direktivet, med støtte fra Norsk Industri. Men vi vil bemerke at størrelsen på den finansielle sikkerheten som kreves kan ha stor betydning. Det er viktig at størrelse på den finansielle sikkerheten som kreves harmoniseres med praksis i øvrige EØS-land, slik at ikke dette kravet praktiseres unødig strengt og gir en konkurransevridende effekt.

7 7 Slik vi leser bestemmelsen skal tilstandsrapporten for eksisterende virksomheter ta utgangspunkt i dagens naturtilstand, ikke tilstanden før virksomheten startet opp. Det er viktig at slike ting avklares før direktivet implementeres i forurensningsforskriften. Vedr Tilsyn Planer, programmer og gjennomføring IED-direktivet art. 23 inneholder egne krav til tilsyn med virksomheter som omfattes av direktivet. Norske miljømyndigheter har langt på vei systemer som oppfyller kravene, men dagens systemer er ikke forskriftsfestet. Norsk Industri mener norsk tilsynspraksis i europeisk sammenheng står i en særstilling, ved at vi har forskriftsfestet internkontroll, noe andre land ikke har. Norsk Industri forventer at internkontrollen innregnes i tilsynsregimet, og at IED-kravene således ikke medfører økt tilsyn, ved at bedriftene innplasseres i lavere risikoklasser som følge av internkontrollen. Sammenlignet med forholdene i land der det vesentlige grepet er myndighetskontroll, må det være opplagt at det norske systemet er risikodempende. Norsk Industri går med denne begrunnelse mot Miljødirektoratets posisjon, der de forventer økning av tidsbruk og kostnader. På den andre side kan det være bransjer om omfattes av IED-direktivet, der erfaring skulle tilsi økt behov for tilsyn. Et eksempel kan være avfallsbransjen, der bransjen selv lenge bedt om en opptrapping av myndighetenes tilsyn. I vår høringsuttalelse i forbindelse med endring av kapittel 11 i avfallsforskriften, påpekte vi at myndighetene må prioritere økt tilsyn med både små og store aktører i hele verdikjeden for farlig avfallshåndtering, dvs. fra avfallsprodusent, transportør, mottaksanlegg til endelig behandling for å sikre at det nye regelverket for farlig avfall følges opp i praksis. Endringer i Avfallsforskriftens kap. 10: Generelt: Det kan reises spørsmål om ikke det er mer tjenlig og oversiktlig å legge de endringer og tillegg i avfallsforskriften som kan knyttes til forbrenning av avfall inn i forurensningsforskriften, og med henvisning i avfallsforskriften. Dette for å holde utslippsproblematikk knyttet til forbrenning av ulike brensler samlet. Vedr. definisjoner i avfallsforskriften 10-3 d) I forslag til 10-3 bokstav d) defineres "blandet kommunalt avfall" som: "avfall fra husholdninger samt avfall fra forretnings-, institusjons- og industrivirksomhet som i sin art og sammensetning tilsvarer husholdningsavfall med unntak av avfallsfraksjoner under kapittel 20 01, i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 dersom disse samles inn separat fra avfallsbesitter, og avfallsfraksjoner under kapittel i samme vedlegg". Dette er en oversettelse av "municipal waste" iht. IED-direktivets artikkel 1 nr. 39. I Norge er det imidlertid ikke relevant å snakke om kommunalt avfall, da kommunene kun har et lovpålagt ansvar for håndtering av husholdningsavfall. I andre EØS-land kan situasjonen være annerledes. Bruken av begrepet "blandet kommunalt avfall" er således egnet til å skape forvirring i Norge. Vi anbefaler at begrepet endres til f.eks. "blandet restavfall", da det er dette definisjonen i 10-3 bokstav d) faktisk vil innebære i praksis. Vi mener videre det bør presiseres at avfall som "sorteres etter innsamling" ikke omfattes av denne definisjonen, på lik linje med "avfall som samles inn separat fra avfallsbesitter". Oppheving av Vedlegg XII Vi viser til vår medlemsbedrift Borregaards uttalelse til dette punkt og vil peke på den betydelige potensielle ulempe som de der påpeker, avhengig av myndighetenes fortolkning og praktisering.

8 8 De siste dager har Norsk Industri innhentet en nærmere uttalelse fra Miljødirektoratet. I den grad det som der skrives er uttrykk for fremtidig praksis, er vi derimot beroliget. I svaret fra Miljødirektoratet skriver saksbehandleren: "Når vedlegg XII oppheves vil spillolje, som du sier, måtte forholde seg til det samme kravet om 1100 grader dersom avfallet inneholder mer enn 1% halogenerte organiske forbindelser. Spillolje vil normalt sett ligger under denne 1%-grensen med god margin. Samtidig har vi ikke faglig grunnlag for å si at spilloljen aldri vil ligge over 1%. To mulige kilder til halogenerte organiske forbindelser vil være at spilloljen inneholder PCB (dette forekommer fremdeles en sjelden gang), eller at man har blandet inn halogenerte løsemidler i spilloljen før levering. De som brenner spillolje må derfor sørge for å ha kontroll på hva oljen inneholder når det gjelder halogenerte organiske forbindelser. Samtidig skal det påpekes at kravet om å ha kontroll på oljen allerede langt på vei lå inne i vedlegg XII. Betingelsene for å få unntak var nemlig at spilloljen ikke var forurenset med annet farlig avfall og at den ikke var forurenset med polyklorerte aromatiske hydrokarboner (se vedlegg XII, punkt a)." Avslutningsvis vil Norsk Industri uttrykke forståelse for at implementering av IED, som igjen impliserer et dynamisk rammeverk gitt av en stadig strøm av nye juridisk bindende "BAT-conclusions" fra de respektive BREF-dokumenter er en stor utfordring. Vi setter også pris på at arbeidet er igangsatt så vidt raskt, faktisk før direktivet er inntatt i EØS-avtalen. Om noe i våre uttalelser skulle være uklart, står vi til enhver tid til disposisjon for evt. utdypninger eller annet. Oslo, 2. september 2013 Sverre Alhaug Høstmark Fagsjef ytre miljø.

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Tilstandsrapport for forurenset grunn Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Artikkel 22 i IED om tilstandsrapporter Først to viktige definisjoner i IED-direktivet:»tilstandsrapport (base-line)«:

Detaljer

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013 Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter Høringsmøte mandag 9. september 2013 Industriutslippsdirektivet IED Trådte i kraft 6.1 2011 EØS relevant direktiv Skal implementeres i nasjonalt

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/59 Saksbehandler: Ingebjørg Svindland Endelig forslag til endring

Detaljer

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1

IED og nytt BREF for avfall. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og nytt BREF for avfall Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai 2016 Kristin Møller Gabrielsen, IN1 IED og BREF for avfallsbehandling Industriutslippsdirektivet (IED) Hva er IED? Konsekvenser

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Notat som utdyper de foreslåtte endringene Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN OM MILJØSIKKER LAGRING AV CO 2 SAMT MINDRE ENDRINGER I AVFALLSFORSKRIFTEN OG KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 1. SAMMENDRAG Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 8/248 Forslag til vedtak/innstilling: Det innføres krav om årlig feiing, ettersyn og service av alle fyrkjeler som er i drift i Trondheim.

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: 27.11.2013 Senioringeniør Reidun Schei, innvalgstelefon 71258511 Arkiv nr.: 2007/3293 J E Ekornes AS avd Ikornnes Industrivegen 1 6222 Sykkylven

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune Nortura Tønsberg Steinar Elgvin Postboks 2009 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/776 10.12.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss i Kongsberg kommune Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 2015/6448 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Håvard Buan Saksbehandler: Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Postboks 62 3602 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 10.06.2014 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2014/2696 Arkivkode: Avinor AS, Kristiansand lufthavn Kjevik postboks

Detaljer

Norsk Forening for Farlig Avfall

Norsk Forening for Farlig Avfall Norsk Forening for Farlig Avfall Farlig avfallskonferansen 2015 POP forordningen v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no Først litt grunnleggende forståelse Det kommer i hovedsak to

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AKER SYKEHUS, FYRINGSANLEGG - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0836.02 2013.338.I.FMOA 2013/22564 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714)

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen

Nytt fra Miljødirektoratet. Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen Nytt fra Miljødirektoratet Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen Ny organisering fra 1. mars 2014 Miljødirektør Kommunikasjonsenheten Arts- og vannavdelingen Klimaavdelingen Naturavdelingen

Detaljer

Skjema for melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW

Skjema for melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603, 3702 SKIEN Grått felt fylles ut av Fylkesannen: Fylkesannens saksnr.: Melding ottatt dato: Kontrollklasse for virksoheten: Skjea for elding til Fylkesannen o virksohet

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Baker Hughes Drilling Fluids, Mongstad base

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Baker Hughes Drilling Fluids, Mongstad base INSPEKSJONSRAPPORT BAKER HUGHES NORGE AS AVD TANANGERVEGEN Oslo, 3. juli 2015 Tanangervegen 501 4056 Tananger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Remmy Hopland 13/4215 Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Norsk Industri Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Hvorfor blir det mer og nye typer farlig avfall? Økt kunnskap om prioriterte miljøfarlige

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS Bilvaskehallen - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport Arctic Autorent Svalbard Bilutleie AS info@autorent.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 12.01.2016 2015/00261-57 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: Arctic

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 2014/6770 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved GKN Aerospace Engine Systems Norway i Kongsberg kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved GKN Aerospace Engine Systems Norway i Kongsberg kommune Vår dato: 22.04.2013 Vår referanse: 2013/2342 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: GKN Aerospace Engine Systems Norway Postboks 1004 3601 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Deres ref: SAH Vår ref: mw Dato: 11.05.2007

Deres ref: SAH Vår ref: mw Dato: 11.05.2007 Helse-og omsorgsdepartementet P.b. 8011, Dep. 0030 Oslo Deres ref: SAH Vår ref: mw Dato: 11.05.2007 Høringsuttalelse Tiltak mot spredning av Legionella Vi viser til Helse- og Omsorgsdepartementets (HOD)

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Høringsnotat, forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnotat, forslag til endringer i klimakvoteforskriften Høringsnotat, forslag til endringer i klimakvoteforskriften Det vises til høringsnotatet med forslag til endringer i klimakvoteloven. I forbindelse med de foreslåtte endringene i klimakvoteloven, er det

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje.

Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje. Klif v/inger Karin Hansen Postboks 8100 Dep Dato 29.03.2012 Vår referanse 0032 Oslo Deres referanse Søknad om utslippstillatelse for ny multibrenselskjele med Liquid Natural Gas (LNG) og lettolje. Borregaard

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.050.I.KLIF

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet, Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

StatoilHydro ASA Dato for inspeksjonen: 16.-18. juni 2009

StatoilHydro ASA Dato for inspeksjonen: 16.-18. juni 2009 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 1 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no StatoilHydro ASA Dato

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS INSPEKSJONSRAPPORT 3B-Fibreglasss Norway AS Oslo, 18. desember 2015 Tollenesveien 60 4760 Birkeland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cathrine Blichfeldt 2013/3473 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering M-498 2016 RAPPORT Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Ragnhild Orvik Kontaktperson i miljødirektoratet Britt Endre

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 16/00092 Marte Varpen Holmstrand 9. mai 2016 Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et

Detaljer

Rapport etter revisjon ved Forus Energigjenvinning KS november 2012

Rapport etter revisjon ved Forus Energigjenvinning KS november 2012 Deres ref.: Vår dato: 21.11.2012 Rune Dirdal Vår ref.: 2012/8819 Arkivnr.: 473 Forus Energigjenvinning KS Forusbeen 202 4313 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tilsynsrapport - Stena Recycling AS Kontrollnummer: I.FMAV

Tilsynsrapport - Stena Recycling AS Kontrollnummer: I.FMAV Miljøvernavdelingen Stena Recycling AS P.O. Box 8059 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/11680 23.08.2016 Tilsynsrapport - Stena Recycling AS Kontrollnummer: 2016.021.I.FMAV

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger

Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger Nyttiggjøring av avfall muligheter og begrensninger Avklaring av regelverk v/rita Vigdis Hansen, seksjon for grunnforurensing og avfallsbehandling Forurensningsloven om håndtering av næringsavfall - 32

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 2013/2335 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Kleveland DEFA AS avd. Nesbyen Blingsmoveien 30 3540 NESBYEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer