MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/518 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /14 14/351 UTREDNING AV KOSTNADSSTRUKTUREN I BARNEHAGENE OG SKOLENE I SØNDRE LAND. BUDSJETTRAMME FOR KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST FOR /14 13/1433 KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE /14 13/1520 UTVIDELSE AV SFO - TILBUDET OG ENDRING AV VEDTEKTENE 37/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN /14 14/521 EIERSKAPSMELDING 2012 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 39/14 13/1264 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE NÆRINGSFOND OG DA - MIDLER 40/14 14/79 OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDEREFORIDLING 41/14 13/1192 ORGANISERING AV FLYKTNINGARBEIDET I SØNDRE LAND 42/14 12/220 SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 43/14 13/1350 GRETTEJORDET BOLIGOMRÅDE- UTBYGGING 44/14 14/528 SØKNAD OM STØTTE TIL EN SAMLENDE OG FELLES JUBILEUMSMARKERING AV GRUNNLOVSDAGEN I SØNDRE LAND 45/14 14/112 RANDSFJORDMUSEENES MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET /14 13/1301 FRADELING AV TRE TOMTER FRA GBNR. 60/13 FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE 47/14 13/1441 SØKNAD OM MIDLER TIL TYNNINGSFISKE PÅ SIK FOR /14 13/1463 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 13/31 49/14 14/269 GBNR 53/14 - SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN

3 50/14 14/310 GBNR 54/1 - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 51/14 14/354 TILDELING AV MIDLER TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I TILSKUDDSSATSER FOR SKOGKULTUR 52/14 08/1547 FISKETRAPP II LOMSDALSELVA FINANSIERING AV SLUTTFØRINGEN 53/14 14/104 LOKAL TILTAKSPLAN FOR VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN 54/14 14/512 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE Hov, 26.mars 2014 Terje Odden Ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær

4 Sak 33/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2013 Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/518 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning tilstandsrapporten for grunnskolen Kommunestyret slutter seg til at målet for grunnskolen om resultater på linje med landsgjennomsnittet suppleres med et mål om å redusere andelen elever under kritisk grense på kartleggingsprøver og på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver. Videre skal Søndre Land kommune ha som mål at minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Vedlegg: Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 Bakgrunn: I henhold til opplæringslovens skal Rådmannen utarbeide en årlig rapport til kommunestyret om tilstanden i skolen. Rapporten skal gi kommunestyret oversikt over resultatene i skolen, og gi grunnlag for å vurdere mål og strategier for skolene. Tilstandsrapporten er et viktig instrument i skoleeiers oppfølging av skolene. Den skal peke på hovedutfordringene, og legge grunnlag for en god dialog på den enkelte skole, mellom skolene og rådmannen og mellom administrasjonen og kommunestyret. Vurdering: Tilstandsrapporten viser at det drives mye godt undervisnings- og utviklingsarbeid i skolene i Søndre Land, og at gjennomsnittsresultatene er i tråd med en målsetting om å være på landsgjennomsnittet. Side 4 av 83

5 Sak 33/14 Det er likevel på flere områder hvor tilstanden ikke er tilfredsstillende. Spesielt bekymringsfullt er det at mange elever har for svake skoleresultater. Det viser seg både i kartleggingsprøver på de laveste trinn, på nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn og til en viss grad på avgangsresultater. Spesielt blant guttene er det for mange som ikke har oppnådd tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter etter 10 år i grunnskolen. Det er også bekymringsfullt at resultatene i matematikk fortsatt er relativt svake. At for mange av elevene har svake resultater bekreftes av et for stort frafall fra videregående skole. I tillegg til en målsetting om skoleresultater på linje med landsgjennomsnittet, bør det være et mål å heve de svakeste elevene, og øke andelen elever som fullfører videregående skole. For å lykkes med dette er det viktig at innsatsen settes inn tidlig i opplæringsløpet, og at den er intensiv og målrettet. Lesekurs har vært en suksess. Det samme har satsingene på vurdering for læring og økt læringsutbytte i alle fag. Men skolene har ikke fullt ut klart å implementere denne kunnskapen i alle klasserom. Derfor må skolene videreføre satsingen på vurdering for læring, og fortsatt fokusere på å etablere gode leseferdigheter og læringsstrategier tidlig i opplæringsløpet. Kunnskapen og arbeidsformene som er etablert gjennom de ovennevnte prosjektene, må forsterkes og videreutvikles. De lærerne som har gjennomført videreutdanning i vurdering for læring og som leseveiledere, må gis rom for å formidle og dele sin kunnskap. Rådmannen ser også behov for en satsing på realfagene matematikk og naturfag for å heve resultatene i disse fagene, men ressurssituasjonen tilsier at denne satsingen kanskje må utsettes noe i tid Et mål om tidlig innsats, bedre leseopplæring, vurdering for læring og matematikk må avstemmes i forhold til de ressursene skolene rår over. Kommunens økonomiske rammer har ført til at skolene de senere årene har opplevd det stadig vanskeligere å finne plass til ekstra tilpassinger og satsingsområder. Den økonomiske situasjonen ser ut til å bli bare mer krevende, og utfordringene med å opprettholde satsingsområdene kan derfor bli stadig større. Tilsynene fra fylkesmannen viste at Søndre Land kommune har mangelfulle systemer når det gjelder skolebasert vurdering, lokale læreplaner og spesialundervisning. Hvis kommunen og skolene skal lykkes med å heve elevenes skoleresultater, er det svært viktig å heve kvaliteten på dette systemrettete arbeidet. Dette arbeidet er i gang, og blir videreført. I året som er gått er det innført en ny mal for årsplan i alle fag, og det er tatt i bruk noen nye rutiner knyttet til oppfølging av spesialundervisningen. I tiden framover skal det jobbes videre med lokale læreplaner, og etablering av et kvalitetssystem for grunnskolen som også vil omfatte spesialundervisningen. Side 5 av 83

6 Sak 34/14 UTREDNING AV KOSTNADSSTRUKTUREN I BARNEHAGENE OG SKOLENE I SØNDRE LAND. BUDSJETTRAMME FOR KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST FOR 2014 Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/351 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar utredningene om kostnadsstruktur i barnehagene og grunnskolen til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at det jobbes videre med sikte på å oppnå en mer kostnadseffektiv struktur innenfor skole og barnehage i løpet av inneværende økonomiplanperiode. 3. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 48/13, pkt. 3.1 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 24/14 Behandling: Kommunalsjef Knut Åge Berge redegjorde for saken. Flere ga uttrykk for et ønske om at pensjonskostnadene for ansatte i forbindelse med ansvarsreformen, føres for seg, ikke fordeles på ansvarsområdene. Hovedmålet likevel er å redusere totale kostnader til barnehagedrift. Vil det være lønnsomt å undersøke muligheten av å samarbeide med andre kommuner? Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar utredningen om kostnadsstruktur i barnehagene i Søndre Land til etterretning. Vedlegg: Utredning om barnehagekostnader fra Agenda Kaupang av Side 6 av 83

7 Sak 34/14 Kostnadsanalyse grunnskolen fra Agenda Kaupang av Bakgrunn: Kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 innebar en styrking av budsjettet for kommunalområde oppvekst med 1,9 mill kroner utover rådmannens opprinnelige forslag. Det ble presisert at budsjettøkningen skulle følges opp av to utredninger om kostnadsstrukturen i barnehagene og skolene. På bakgrunn av disse utredningene skulle det legges fram en ny sak til kommustyret 7. april som grunnlag for eventuell justering av budsjettrammene til kommunalområde oppvekst. Vurdering: Rapportene fra Agenda Kaupang konkluderer med at Søndre Land kommune har relativt høye utgifter til både skole og barnehage. Det pekes også på at utgiftene per barn i barnehagen og per elev i skolen de senere årene har økt mer enn i andre kommuner. Det skyldes i hovedsak at utgiftene ikke er redusert i samme grad som reduksjonen i antall barn og elever. Rapportene redgjør for årsaken til de høye utgiftene. For å få ned kostnadene til et nivå på linje med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner er det i følge Agenda Kaupang nødvendig å gjøre noe med strukturen i skole og barnehage. I barnehagerapporten er det vist hva kommunen vil spare på å bygge henholdsvis 1 ny (Fluberg barnehage) og 2 nye barnehager. I følge rapporten vil bygging av både 1 og 2 barnehager føre til reduksjon av barnehageutgiftene, inkludert renteutgifter, i forhold til dagens struktur. Utredningen for grunnskolen peker på at allerede neste skoleår vil alle barneskoleelever i kommunen kunne samles i to klasser per årstrinn. Det er imidlertid ikke vurdert om det allerede nå vil være mulig å samle alle elevene på en skole. Rapportene peker også på muligheter for mindre innsparinger uten at det gjøres noe med strukturen. For barnehagen sin del kan innsparinger oppnås gjennom en strammere fordeling av barna på de enkelte barnehager og følgelig også en bedre styring av bemanningen. I Søndre Land har det vært en praksis at barn ikke plasseres i barnehager som foreldrene ikke har søkt. Det har ført til at barnehager ikke har utnyttet kapasiteten fullt ut. I førtse rekke gjelder det grendebarnehagene som har hatt ledige plasser samtidig med at de sentralt beliggende barnehagene har utvidete grupper. I grunnskolerapporten pekes det på at skolene, spesielt ungdomsskolen, har relativt mye styrkingsressurser. Mye av denne styrkingen er knyttet til elever med omfattende hjelpebehov. Flere av disse elevene vil i løpet av de nærmeste årene (fra 2015) gå over i videregående skole, og det vil da være rom for å redusere styrkingsressursene. Side 7 av 83

8 Sak 34/14 Den utvidete rammen på 1,9 mill kroner til kommunalområde oppvekst er så langt disponert ved at det er lagt inn kr til fortsatt drift ved Grime barnehage. I tillegg har det vært nødvendig å styrke budsjettet til private barnehager, skoleskyss og barn fra andre kommuner siden regnskapet for 2013 viser at disse postene har vært underbudsjettert. Skolenes budsjett har så langt ikke blitt styrket på bakgrunn av utvidelsen av budsjettet. I stedet har rektorene planlagt neste skoleår med utgangspunkt i den opprinnelige rammen som lå i rådmannens innstilling, men likevel slik at lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Med dette som utgangspunkt blir det gjennomført reduksjoner i aktiviteten ved alle skolene neste skoleår. Ungdomsskolen har imidlertid en spesiell situasjon ved at de får flere nye elever med store behov for ekstra ressurser uten at det går ut tilsvarende mange fra 10. klasse. For å kunne gi disse elevene et forsvarlig tilbud, og samtidig opprettholde lovpålagte oppgaver, er det nødvendig å utvide rammen til ungdomsskolen med kr Slik situasjonen nå ser ut vil behovet for store ressurser til enkeltelever gradvis bli redusert fra og med skoleåret Det jobbes for øvrig hele tiden med løsninger for å tilpasse driften til de rammene som gis. Side 8 av 83

9 Sak 35/14 KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandlere: Line Bøe og Renate Vestbakken Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/1433 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Forslag til revidert kommuneplan for Søndre Land med samfunnsdel og arealdel legges ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven Høringsperioden for samfunnsdelen settes til 11.april mai Høringsperioden for arealdelen settes til 11.april juni Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre rettinger/mindre endringer fram til forslaget legges ut til offentlig ettersyn. 4. Konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel, med vedlegg, anses som et egnet beslutningsgrunnlag og utredningsplikten etter plan- og bygningsloven kap. 4 anses som oppfylt. Planforslaget sendes offentlige planmyndigheter, nabokommuner, de politiske partier, kommunale råd og utvalg, lokale og regionale organisasjoner, direkte berørte grunneiere m.fl. for eventuelle uttalelser. Planforslaget legges ut på servicetorget i Søndre Land rådhus, på bibliotek i Hov, samt på Søndre Land kommunes hjemmesider. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/14 Behandling: Formannskapet hadde gruppearbeid om visjon og hva som må til for å bli en attraktiv bokommune. Ulike problemstillinger rundt bolig- og næringsområder ble også diskutert. Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 83

10 Sak 35/14 Vedtak: Formannskapet tar saken og drøftingen til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar saken og drøftingen til orientering. Vedlegg: Trykte vedlegg: 1. Kommuneplanens samfunnsdel , 25. mars Kommunebilde 2013 Gjøvikregionen (Fylkesmannen i Oppland - sept 2013) 3. Regional næringsanalyse Søndre Land (Telemarksforskning - des 2012) 4. Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel , 25.mars Konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel 6. Plankart og temakart 7. Bestemmelser og retningslinjer Ikke trykte vedlegg: Planprogram for kommuneplanrevisjon, kommunestyret - sept 2013(KST sak 27/ ) Planstrategi for Søndre Land kommune, kommunestyret - nov 2012(KST sak 80/ ) Bakgrunn: Gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i januar 2007 og gjeldende arealdel i oktober Det foreliggende forslaget til revidert kommuneplan, samfunnsdel og arealdel, skal erstatte disse og Kommunedelplan for Trevatna (okt 05). Planforslaget består av: Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Det vises til høringsdokumentene for nærmere gjennomgang av innholdet i planforslaget. Der angis visjon, langsiktige mål og strategier innenfor de ulike plantema, samt hvordan arealer Side 10 av 83

11 Sak 35/14 foreslås brukt eller vernet, gjennom planbeskrivelse, kart, bestemmelser og retningslinjer for arealdelen. Sammen med arealdelen følger en planfaglig konsekvensutredning rundt utbygging av nye områder i kommunen, med anbefaling av hvilke som kan tas inn i arealplanen. Det er også vurdert og valgt ut en del områder som tilbakeføres til landbruk, natur og friluftsformål (LNF). Utredningen følger planforslaget som eget høringsdokument og vil ligge ved planforslaget som faglig beslutningsgrunnlag fram til kommunestyrets endelige behandling og vedtak av arealdelen. Kommunal planstrategi ble vedtatt gjennom behandling av kommunestyresak 80/ og planprogrammet gjennom behandling av kommunestyresak 27/ Formannskapet har senere, som kommuneplanutvalg, godkjent justeringer i framdriftsplanen for prosessen med planrevisjonen. I arbeidet med planprogrammet ble den forrige samfunnsdelen evaluert. Det ble blant annet konkludert med at målene og strategiene var så generelle, at de i liten grad fungerte som rettesnor for styring eller la gode føringer for den mer operasjonelle planleggingen. Dette er forsøkt bedret i den nye planen. Kommuneplanrevisjonen er bekjentgjort gjennom annonsering i Oppland arbeiderblad, på kommunens hjemmesider og i Kulturnytt. Det ble bl.a. bedt om innspill til arbeidet med arealdelen: forslag til ny utbygging eller arealbruksendringer, med innspillfrist satt til I arbeidet med kommuneplanen er det gjennomført forskjellige prosesser og undersøkelser for å danne et bilde av ulike sider ved kommunen. Medarbeiderundersøkelse, folkemøte, temamøter med grunneiere, næringsliv og velforeninger, tverrfaglige administrative arbeidsmøter, samt arbeidsmøter med administrativ og folkevalgt ledelse i kommunen. Dette har resultert i at det er pekt ut noen temaer som kommunen skal prioritere å jobbe med framover. Det foreslås en ny visjon for kommunen og det er utpekt ett hovedmål og sju innsatsområder, som det er formulert mål og strategier for. Disse konkretiserer hva kommunen, innenfor de enkelte innsatsområdene, skal prioritere å bruke ressurser på i planperioden. Formannskapet har som kommuneplanutvalg gjennomført flere drøftinger rundt planen og de ulike plantema som er trukket fram i forbindelse med revisjonen. Kommunens visjon Trivsel, trygghet og tilhørighet har blitt drøftet i ulike fora og en del finner den litt traust, lite fremtidsrettet, handlingsrettet og fengende, mens andre synes den representerer gode verdier som kan være gode å bygge videre på. Kommuneplanutvalget gjennomførte en idédugnad og en drøfting av visjon og hva som vil kunne øke kommunens bostedsattraktivitet sammen med et utvalg administrativt ansatte. I tillegg til den foreslåtte visjon Søndre Land levende og landlig har det kommet frem mange gode forslag til ny visjon. Søndre Land det gode liv ved Randsfjorden, Søndre Side 11 av 83

12 Sak 35/14 Land natur og kultur ved Randsfjorden, Søndre Land vakker og vilt, trygt og snilt og Søndre Land levende bygdeliv er blant disse. Planforslaget legges fram med forslag om høring fra 11. april til 30. mai for samfunnsdelen, og 11. april til 6. juni for arealdelen. Om ikke mottatte uttalelser tilsier noe annet, legges det opp til sluttbehandling og vedtak av samfunnsdelen i kommunestyrets møte 23. juni. Det er tatt høyde for at det kan være nødvendig med en andre høringsrunde av arealdelen etter sommeren, med påfølgende vedtak i november. Som en oppfølging av planarbeidet vil det årlig utarbeides en handlingsdel til kommuneplanen sammen med den 4-årige økonomiplanen. Om arealdelen Ny planlov trådte i kraft i Dette har medført et omfattende arbeid for å tilpasse arealformål og bestemmelser til en ny struktur og i tråd med ny plan- og bygningslov. Som utgangspunkt for konstruksjon av arealplankart er det brukt eiendomsinformasjon i matrikkelen, gjeldende reguleringsplaner, tidligere kommuneplan og lokalkunnskap. Her kan det ligge grunnlag for feil, bl.a. i matrikkelen, i tillegg til at kommuneplanen er grovmasket. Det kan derfor være behov for rettinger der man oppdager avvik og feil i plankartet fram til dokumentet legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen har flere eldre reguleringsplaner som er utdaterte og lite egnet som forvaltningsverktøy og som føring/ramme for grunneiere innenfor planområdene. Grunnet behov for en prosess på opphevelse av eldre planer som tilsvarer ny plan (bl.a. krav til varsling), vurderes dette å være for omfattende i forhold til arbeidet med denne revisjon av kommuneplanen. En løsning vil være å starte et eget arbeid/prosjekt for dette, eventuelt vurdere dette innarbeidet ved neste revisjon av kommuneplanen. For å sikre et tjenelig plangrunnlag for både grunneiere og forvaltning der hvor man har utdatert plangrunnlag, er områder med særskilte bestemmelser videreført. Planer som forøvrig skal gjelde foran kommuneplanens arealdel er listet opp i bestemmelsene. Med hensyn til utbyggingsområder er det generelt god kapasitet. Det tilbakeføres til LNF et større avsatt areal enn det som foreslås tatt inn til bolig- og fritidsbebyggelse. Totalt for alle utbyggingsformål foreslås det tatt ut til sammen 1277 daa, og det foreslås tatt inn 1502 daa. Det foreslås et nytt og større næringsområde på Hasvoldseter. Forslag til nytt boligutbyggingsområde i kommunesenteret ligger i tilknytning til eksisterende utbygde områder og infrastruktur. Områdene for spredt boligbygging videreføres med et lite område på Askvig, Vestsida. Nye boligområder er lokalisert spredt i kommunen, men de større boligfeltene er lagt i Odnes, Fluberg og Hov hvor det allerede finnes teknisk infrastruktur og der de fleste boligene de siste 10 årene er bygd. Det foreslås å ta ut 270 daa boligområder og de områdene som i forrige plan Side 12 av 83

13 Sak 35/14 var avsatt til spredt boligbebyggelse, og det er lagt inn 155 daa nye boligområder. Til sammen får vi da en planreserve på ca 190 boligtomter. Forslaget til nye utbyggingsområder for fritidsbebyggelse er begrenset til å prioritere hyttebygging i de områdene det allerede finnes hytter, samt langs Randsfjorden. Det er foreslått å ta ut 780 daa av avsatte arealer og lagt inn 775 daa. Her har fokuset vært attraktivitet, utsikt og lokalisering av hytter der det allerede er utbygd, samt fortetting. Bestemmelsene gjelder for nye og framtidige tiltak og planer. Bestemmelsene er juridisk bindende og må følges, mens retningslinjene er et godt verktøy for saksbehandlere og er ikke juridisk bindende. I bestemmelsene og retningslinjene er det lagt inn en del nytt. Blant annet at må det sannsynliggjøres at det ikke medfører fare hvis det bygges nærmere enn 50 meter fra bekker, elver og sidevassdrag. Det stilles også nye krav til opparbeiding av parkeringsarealer ved bygging av boliger, næringsbygg, idrettsanlegg, barnehager og omsorgsboliger. Tidligere har kommunen ikke hatt retningslinjer om utnyttelsesgrad for tomter. Nå foreslås det maksimalt 25 % utnyttelsesgrad for bolig- og fritidsboligtomter og 75 % for næringstomter. Dette for blant annet å unngå at spredt boligbygging skal virke tettbygd, eller gi inntrykk av nedbygde områder. Det foreslås også at det ikke i allerede etablerte boligstrøk kan etableres nye fritidseiendommer innenfor tettstedene Hov, Fall og Odnes. Når det gjelder bygningsvolum og utnyttelsesgrad for fritidsboliger har kommunen i dag ingen bestemmelser eller retningslinjer. For å styre hytteområdene til å bli gode, uten å ha for rigide retningslinjer, foreslås det at bebygd areal ikke skal overstige 180 m 2. Dette inkluderer terrasse, anneks og garasje/uthus. Det tillates kun en fritidsbolig per eiendom og maksimalt tomtestørrelse er satt til 1500 kvm. For eiendommer i LNF-områder foreslås det at tomter til boligformål ikke bør overskride 2000 kvm, og til fritidsboligformål 1500 kvm. Det foreslås bestemmelser om inngjerding av hytter, dette spesielt pga problemer på Trevatn med husdyr. Ved intensiv beitebruk foreslås at det kan inngjerdes inntil 300 kvm. i tilknytning til hytta. Det foreslås også en buffersone på 5 meter til dyrket mark for å redusere eventuelle framtidige konflikter mellom bolig- og fritidseiendommer og landbruk. For å få mer liv langs og på Randsfjorden foreslås det bestemmelser som sier at så lenge to eller flere går sammen om felles bryggeanlegg, og anleggene gjøres tilgjengelig for allmennheten, kan det etableres brygger og moloer. Det stilles ikke de samme krav til fellesanlegg for næringsdrivende. Det foreslås også retningslinjer for bygging av naust, samt bestemmelser og retningslinjer for verna vassdrag på veståsen. Merknader og innspill til planarbeidet vurderes som ivaretatt innenfor de rammer og omfang revisjonsarbeidet har hatt. Som vist i konsekvensutredningen forutsettes enkelte tema utredet i forbindelse med reguleringsplan. Vurdering: Side 13 av 83

14 Sak 35/14 Rådmannen mener at planforslaget som her legges fram gir offensive og relevante rammer for utvikling av Søndre Land, både som lokalsamfunn og organisasjon og er et godt grunnlag for den videre offentlige debatt. Planforslaget legges frem for formannskapet og kommunestyret for å sikre politisk forankring av blant annet kommunens nye visjon og fordi det er lenge siden arealdelen har vært politisk behandlet. Side 14 av 83

15 Sak 36/14 UTVIDELSE AV SFO - TILBUDET OG ENDRING AV VEDTEKTENE Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 13/1520 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land. 2. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra 1. august Det foreslås følgende betalingssatser gjeldende fra til : Hel plass; Fra og med 14 timer per uke til og med 26 timer per uke kr Halv plass: Fra og med 7 timer per uke til og med 13 timer per uke kr Kvart plass: Til og med 6 timer per uke kr Vedlegg: Forslag til nye vedtekter gjeldende fra Bakgrunn: Det vedtatte budsjettet for 2014 innebærer at skolefritidsordningen utvides fra ti til elleve måneder. Det legges med dette fram forslag til nye vedtekter tilpasset denne utvidelsen av tilbudet. Formannskapet vedtok i møte 12. februar å sende forslag til vedtekter på høring. Følgende har avgitt uttalelse: FAU ved Fryal skole FAU ved Odnes skole Odnes skole Side 15 av 83

16 Sak 36/14 Vurdering: Endring av 6 Åpningstider I vedtektene fra 2008 står det at åpningstida følger skoleåret. I forslaget som ble sendt på høring var denne formuleringen endret til: Skolefritidsordningen er åpen dersom minst 7 barn ønsker tilbud: Alle skoledager Fra skoleslutt før sommerferien til og med første hele ferieuke, men ikke utover 30. juni Fra og med siste hele sommerferieuke til første skoledag Høsteferie og vinterferie Alle som har avgitt høringsuttalelse er kritisk til at det skal være en grense på 7 barn for å gi et tilbud i skoleferiene. Etter nærmere vurdering har rådmannen kommet til at det er urimelig å operere med en slik grense i skolenes ferier. Prisen foreldrene betaler er basert på et 11 måneders tilbud, og da må kommunen levere dette tilbudet uavhengig av hvor mange som faktisk er til stede den enkelte uke. I stedet presiseres det at det skal være minst sju barn påmeldt til SFO for hele skoleåret for at det skal gis et tilbud ved vedkommende skole. Det vil si at hvis det er færre enn sju barn tilmeldt SFO ved en av skolene vil det ikke bli gitt tilbud ved vedkommende skole. Hvis det er flere enn sju barn vil tilbudet bli gitt hele skoleåret uansett hvor mange som faktisk bruker tilbudet. Kravet om 7 barn gjelder ikke Vestsida oppvekstsenter så lenge skolefritidsordningen kan samordnes med barnehagen. Den foreslåtte utvidelsen innebærer at skolefritidsordningen har 4 uker lengre årlig åpningstid enn i dag. Den er åpen en uke etter at skolen slutter til sommerferien og åpner igjen en uke før skolen begynner. I tillegg holdes SFO åpen i høstferien og vinterferien. I jule- og nyttårshelgen holdes SFO stengt. Endring av 9 om Foreldrebetaling. Foreldrebetalingen foreslås endret fra betaling per oppholdstime til betaling for hel plass, halv plass og kvart plass. Ut fra antallet skoletimer i første til fjerde klasse foreslås det følgende grenser for de ulike plassalternativene: Hel plass; Fra og med 14 timer per uke til og med 26 timer per uke Side 16 av 83

17 Sak 36/14 Halv plass: Kvart plass: Fra og med 7 timer per uke til og med 13 timer per uke Til og med 6 timer per uke Modellen med tre alternative plasstørrelser, og antallet timer innenfor hvert alternativ, er den samme som benyttes i Gjøvik kommune Antallet timer som SFO er åpent per uke, vil kunne endres som følge av eventuelle endringer i antallet skoletimer. Derfor er det i vedtektene tatt inn et punkt om at antallet timer per uke i de ulike plassalternativene fastsettes av kommunestyret ut fra åpningstiden i SFO og antallet skoletimer i første klasse. FAU ved Odnes skole påpeker at det er et stort spenn fra 14 til 26 timer per uke, og foreslår at det opereres med ¾ plass. Hvis dette forslaget skulle tas til følge må antagelig prisen heves for alle plassalternativene, da det er grunn til å tro at det kan bli vanskelig å få tilstrekkelig inntekter til å dekke utgiftene. Rådmannen foreslår derfor at den opprinnelige inndelingen på tre alternative plasser opprettholdes. FAU ved Fryal og Odnes foreslår at det innføres søskenmoderasjon. Det har ikke vært en slik moderasjonsordning tidligere, og rådmannen ser ikke grunn til å innføre dette nå. De nye vedtektene handler primært om utvidelse av SFO året og endringen av prisstrukturen. Forutsetningsvis skal ikke skolefritidsordningen bli noe dyrere som følge av denne omleggingen, og det er derfor ingen grunn til å innføre en ny moderasjonsordning. I tillegg er det en viss usikkerhet om hvordan den nye prisstrukturen vil slå ut i forhold til at inntekter og utgifter skal balansere. Derfor anbefales det å prøve ut denne modellen først, og se at SFO tilbudet ikke medfører økte utgifter for kommunen før det innføres en ny moderasjonsordning. Ved SFO tilbud i skolens ferier gir en hel plass anledning til å benytte SFO i hele åpningstiden, mens halv plass gir mulighet for å benytte tilbudet inntil det halve av åpningstiden og tilsvarende for kvart plass. Antallet timer som kan benyttes regnes ut fra åpningstiden per uke. Det vil si at en halv plass gir mulighet for å bruke SFO i inntil 24 timer i løpet av en ferieuke og kvart plass i inntil 12 timer i løpet av ferieuken. Antallet betalingsterminer endres fra ti til elleve måneder per år. Siden den foreslåtte prisøkningen i budsjettet fra kr per time til kr 36.- per time er knyttet til utvidelsen av tilbudet er rådmannen av den oppfatning at prisøkningen ikke gjennomføres før utvidelsen blir iverksatt, det vil si 1. august. Vurdering av de foreslåtte betalingssatsene. Side 17 av 83

18 Sak 36/14 De foreslåtte betalingssatsene er basert på at foreldrebetalingen i SFO skal gi den samme inntekten på årsbais som en timepris på kr. 36 per time. En slik beregning er imidlertid forbundet med usikkerher siden etterspørselen antagelig vil gå noe ned når foreldre ikke lenger betaler for hver enkelte time som SFO benyttes. Som foreldre melder du kanskje barnet på et litt mindre antall timer for å komme under grensen for halv etter kvart plass. Gjøvik kommune har samme prisstruktur som det her legges opp til. De foreslåtte satsene for hel, halv og kvart plass er identisk med satsene i Gjøvik i Gjøvik har foretatt en prisøkning i 2014, og foreldrebetalingen i Søndre Land i 2014 vil derfor ligge lavere enn i Gjøvik. Side 18 av 83

19 Sak 37/14 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN 2014 Saksbehandler: Gunnhild Hagberg-Karlsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner revidert Omstillingsplan for Kommunestyret godkjenner handlingsplan for Vedlegg: Revidert Omstillingsplan Handlingsplan 2014 Bakgrunn: Omstillingsprogrammet "Opptur Søndre Land" har med 2013 avsluttet sitt tredje omstillingsår og sitt andre driftsår (jf. sak 14/13). Omstillingstyret i "Opptur Søndre Land" har vært aktivt medvirkende i revisjonen av omstillingsplanen og utformingen av handlingsplanen. Omstillingstyret i Opptur Søndre Land godkjente både Revidert Omstillingsplan og Handlingsplan 2014 i styremøte Omstillingsplanen: Revidert Omstillingsplan er forelagt med "spor endringer" for å tydeliggjøre de revisjoner som er foretatt. Målene for omstillingsprogrammet er revidert for å i større grad samsvare med omstillingsmålene i kommunen ellers, og for å imøtekomme endrede rammebetingelser. Som det fremgår av merknadene i dokumentet, ansees det som hensiktmessig å foreta en ny revisjon av omstillingsplanen for "Opptur Søndre Land" etter at samfunnsdelen av kommuneplanen for er vedtatt, for å sikre at omstillingsplanen står i samsvar med gjeldende kommuneplan. Side 19 av 83

20 Sak 37/14 Handlingsplanen: Handlingsplan 2014 bygger på den reviderte omstillingsplanen og funn fra forstudier, evalueringer av planer og prosjekter, aktiv dialog med næringsliv og innbyggere, erfaringer gjort underveis og utprøvning av ulike metoder og tilnærminger. Som nevnt har Opptur Søndre Lands styre vært aktiv medvirkende i utformingen av handlingsplanen for 2014, og signaler fra styrets observatører er også innarbeidet. Flere av prosjektene fra 2013-porteføljen er videreført eller fortsetter. Vurdering: Rådmannen mener planene er gode og gjennomarbeidede, og anbefaler at både omstillingsplanen og handlingsplanen godkjennes. Side 20 av 83

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 20:55. F.o.m. sak 9/14 t.o.m sak 25/14.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 20:55. F.o.m. sak 9/14 t.o.m sak 25/14. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2014 Tid: Kl.17:00 20:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN 2013-2015 OG HANDLINGSPLAN 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN 2013-2015 OG HANDLINGSPLAN 2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre RISSA KOMMUNE Arkiv: A22 Dato: 05.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2015 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REVIDERTE VEDTEKTER SFO I RISSA KOMMUNE. Vedlegg 1 Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/14 14/35 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 101/16 SOLVANG 3/14 12/532 DRIFTSSTØTTE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/14 14/35 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 101/16 SOLVANG 3/14 12/532 DRIFTSSTØTTE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING 2014 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.02.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: 12.02.2014 Tid: Kl. 12:00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune Selj,

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.09.2016 Referanse: 20463/2016 Arkiv: V60 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: 09:00 14:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: 09:00 14:30. Til stede på møtet Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: 25.01.2017 Tid: 09:00 14:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Erik Bjørnsveen, Berit

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09:30 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Rune Rønningen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE 115/14 14/1069 SAMHANDLINGSREFORMEN FOR HELSESEKTOREN - FORESPØRSEL PÅ EIENDOM

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE 115/14 14/1069 SAMHANDLINGSREFORMEN FOR HELSESEKTOREN - FORESPØRSEL PÅ EIENDOM SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: Kl. 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer