FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT"

Transkript

1 FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

2 RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak vedrørende barneskolesituasjonen på Skjønhaug. INNHOLD: Tidligere politiske vedtak... s.3 Gjeldende politiske vedtak... s.5 Befaringer... s.6 Vurdering etter befaringer... s.9 Om 1-10 skole... s.10 Vurderte tomter... s.11 Generelt om skolestørrelser... s.12 Oversikt over skoler/elevtall i IØ-kommunene... s.14 Generelle kostnadsvurderinger ved skolebygg... s.16 Areal per elev... s.16 Kostnader per elev... s.17 Elevprognose... s.19 Økonomiske vurderinger... s.19 Vedlikehold/forbedringer på Skjønhaug skole... s.20 Vedlegg:... s.21 Foilene fra presentasjonen som ble lagt fram på kommunestyremøtet Det bemerkes at de økonomiske anslagene fra denne var grove og foreløpige. Justerte anslag er gjort i etterkant av dette. 2

3 TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK: I desember 2009 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS sak 74/09): Administrasjonen bes utrede Trøgstad skolenes framtidige behov for ressurser og kompetanse. Utredningens mål er å sikre skolenes framtidige evne og muligheter til å levere gode resultater. Utredningen bør omfatte temaer som politisk styring, skoleledelse, struktur og organisering. Utredningen skal gjennomføres i tett dialog med skolens ansatte og representanter fra foreldrene. Administrasjonen bes utarbeide et forslag til gjennomføringsplan og utredningsmandat som framlegges Livsløpsutvalget for endelig godkjenning. På møtet i Livsløpsutvalget ble det tilslutning til følgende: Det skal utredes et beslutningsgrunnlag for en framtidsrettet skole i Trøgstad. En slik utredning må omhandle: Utøvelse av skoleeierrolla politisk og administrativ ledelse Utøvelse av skoleledelse administrativ organisering Lokalisering og fysisk kvalitet på Trøgstadskolen Dette vedtaket førte til utredningen: Trøgstadskolens framtid, som ga grunnlag for en god og omfattende skoledebatt våren 2011, med bl.a. en egen samling for kommunestyret, og med høringsuttalelser fra bl.a. FAU og personalet ved samtlige av kommunens fire skoler. Resultatet av denne skolepolitiske våren ble et omfattende vedtak i kommunestyret i juni 2011 (KS sak 35/11). Vedtaket var i 6 punkter og omhandlet bl.a. det som i en leder i lokalavisen, ble beskrevet som hårete mål for Trøgstadskolen. (Disse punktene ble så tatt opp igjen på skolekonferansen , og gjennomgangen viste at Trøgstadskolen er på god vei til å nå sine hårete mål.) Pkt 6 i det enstemmige kommunestyrevedtaket fra juni 2011 omhandlet Skjønhaug skole spesielt, og er som følger Det gjøres en kostnadsberegning på restaurering av Skjønhaug skole, slik at den tilfredsstiller kravene til universell utforming, gjeldende brannforskrifter, akseptable fyringsutgifter, moderne skoledrift m.m. Kostnadsoversikten skal være klar før behandlingen av budsjettet for

4 Administrasjonen utarbeidet etter dette noen skisser av mulige tilbygg og rehabilitering av Skjønhaug skole. Forslagene ble drøftet i ulike fora, uten at det ble tatt noen realitetsavgjørelser. Ved budsjettbehandlingen for 2012 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS sak 76/11 pkt 14): Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike framtidsscenarioer og investeringsbehov ved: rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, ev. med tilbygg. samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug. ny barneskole på ny lokalisering eventuelt andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang Utredningen skal ikke se på samlokalisering av barneskolene i kommunen. Utredningen bør likevel ved utredning av dagens barneskole på Skjønhaug ta høyde for at dette kan være aktuelt en gang i framtida, og legge til rette for en slik mulighet. Utredningen bør også belyse eventuelle innsparingsmuligheter ved samlokalisering av Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole herunder potensiell utviklings- og salgsgevinst ved Skjønhaug skole. Utredningen skal være ferdig til budsjettbehandlingen for 2013, og det forutsettes at man bruker mest mulig egenkompetanse. Det ble så utarbeidet en ekstern rapport om tilstanden for Skjønhaug skole og mulige løsninger. Denne rapporten er utarbeidet av Norconsult, og kalles en mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole. Rapporten er en grundig dokumentasjon av den tekniske tilstanden ved Skjønhaug skole, og presenterer også ulike alternativer til løsninger i tråd med ønskene i KS vedtaket 76/11. Rapporten ble lagt fram for politisk nivå i forbindelse med budsjettbehandlingen for Ved budsjettbehandlingen for 2013 fattet kommunestyret flg. vedtak (sak 99/12 pkt 15)) Administrasjonen bes igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjonen på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. 4

5 Prosjektet må samtidig ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram. Prosjektet bør også se på muligheten for å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama. Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse. GJELDENE POLITISKE VEDTAK: Administrasjonen la fram saken Framtidig barneskole på Skjønhaug i mars Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken (sak 7/13): 1. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et forprosjekt for bygging av ny Skjønhaug skole. Forprosjektet må inneholde forslag til lokalisering, tegninger, realistisk kostnadsoverslag og konsekvensutredninger. 2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en detaljert og priset oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som kan gjøres på Skjønhaug skole. 3. Utredningen må også se på hvordan man kan innarbeide økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur. 4. Alternativene legges fram til behandling i september/oktober Det forutsettes en god og grundig høringsrunde før endelig politisk behandling. 6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til evt. tiltak ved Skjønhaug skole eller nybygg i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 med tanke på prosjektoppstart. 7. Administrasjonen legger fram forslag til budsjettjustering for å finansiere utredningen. 8. Administrasjonen purrer på NVE ang. grunnboring, men ser også på mulig grunnboring fra andre aktører slik at vi har et klart svar om grunnforholdene til september/oktober Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en tilstandsrapport og mulighetsstudie for Båstad barnehage. 5

6 BEFARINGER Skoleledergruppa med flere, har besøkt noen skoler i Østfold. Nedenfor gjengis noen av inntrykkene våre, og de vurderinger vi har gjort etter disse befaringene. Skole Marker barne- og ungdomsskole Skolen er en 1-10 skole for hele kommunen, og har fysisk bygd sammen barne- og ungdomsskolen med et felles administrasjonsbygg. Vel 400 elever Vurderinger/kommentarer Det ble for noen år siden bygd nytt administrasjonsbygg mellom eksisterende barneskole og ungdomsskole, slik at en nå kan gå under tak fra det ene til det andre, og med felles personalrom og kontorer i mellombygget. De gamle byggene bar noe preg av å være tilpassa mellombygget, med bl.a. en meget smal gang i barneskoledelen. Nybygget var lyst og tiltalende med mye glass også i innervegger. Soliditeten i nybygget var ikke bra nok, og det var dårlig lydisolering mellom kontorene. Generelt hadde skolen for lite grupperom og for få muligheter for fleksibilitet i romløsninger. Organisering : I 2005 ble skolen organisert med en rektor og en avdelingsleder for hhv. barneskole og ungdomsskole. Siden alle grunnskoleelevene i kommunen er samlet her, er rektor i praksis også skolesjef/virksomhetsleder skole. Rektor var opptatt av et tydelig skille mellom barneskole og ungdomsskole, og at det skulle oppleves som en ny start å begynne på ungdomsskolen. Kravet til kompetanse er også forskjellig fra ungdomsskole til barneskole, og vil sannsynligvis markeres tydeligere i tida framover. Men en del andre ansatte kan med hell brukes på begge skoler. Felles personalrom / kantine fungerte meget bra. Flerbruksmulighetene er store med lite transportbehov. Nærheten til Markerhallen og rådhuset gjør det lett å ta i bruk mulighetene som finnes der. Mysen skole En barneskole med plass til ca 500 elever. Bygg fra 2003, til 150 mill. I teorien har skolen plass til 588 elever Fasaden til inngangspartiet er majestetisk. Men det store inngangspartiet med stor takhøyde er vanskelig å bruke og øker inntrykket av at dette er et signalbygg og kanskje litt for stor makt til arkitekten? Administrasjonen er litt bortgjemt. Det bør være det første man møter når en kommer til en skole. Meget solid og skikkelig materialbruk. Gir et godt og respektabelt inntrykk. Klasseromsfløyene var bra, men vi savna en felles samlingsplass (som kanskje inngangspartiet kunne vært,hvis en hadde 6

7 organisert et amfi i det store rommet). Klasseromsorganiseringa med inndelinger og uteområdet var veldig bra, og løste problematikken med en stor skole på en god måte. Samtidig krever ordningen at mange voksne må ha inspeksjon i friminuttene 8 stk Et kjennetegn på denne og andre skoler er at den er bygd uten naturlige og gjennomtenkte utvidelsesmuligheter. (Derfor er man allerede i gang med å tenke på en ny skole på Mysen.) Grupperomplasseringa er ikke bra nok. Plassert inne i klasseromma. Skolen har allerede bygd inn noen nye klasserom. Småting å huske på: Småstein og vinduer helt ned tilbakken, og åpne vannspeil er kanskje en dårlig idé for en barneskole. Det er brukt mye penger på glass. Generelt var det for lite fleksibilitet i romløsninger. Bergenhus skole En barneskole med ca 330 elever, tatt i bruk høsten 2006, 100 mill Det var nok denne skolen som ga det dårligste helhetsinntrykket. For å redusere kostnadene var bygget gjort mindre enn opprinnelig tegnet. Inventar, skap osv. virka svakt fundert og mye var allerede betydelig slitt. Skolen hadde ingen mulighet for utvidelse, og begrenset fleksibilitet. De åpne løsningene som syntes å være en hovedidé bak bygget, var allerede overprøvd med flere løse vegger og inndelinger. Skolen hadde et fint auditorium. Skolen har ikke egen gymsal og ikke eget bibliotek. (Men bøker må man jo ha, så det var laget hyller for bøker mange steder.) Grålum ungdomsskole Ca 350 elever fordelt på 3 baser. Skolen åpnet i desember 2008 Skolen ga et meget godt inntrykk. Lyst, åpent, vennlig, tiltalende. Gjennomgått en grundig prosess på personalsida. Skifta ledelse. Ingen gymsal. Baseskole, 1 base per årstrinn. Vi savna avskjerma grupperom her også. De hadde mange gode praksisrom. Men de måtte ha engelskundervising i sløydsalen. Skolekjøkkenet / kantina var strålende. Egen inngang til hver enkelt base kunne nok by på tilsynsproblem, men førte til mindre innegåing og en god overgang fra sko til sokkesone. Materialevalget var stort sett bra, men ikke alt, for eksempel takplater. Høy estetisk standard. Noe av det vi trivdes best 7

8 med var nok folka (personale og elever) som vi møtte. Ikke utviklingsmuligheter (som det allerede var behov for.) Realt uteanlegg, veldig ordentlig. Glass aluminium, tegl og impregnert tre. Avhengig av mange voksne ute om gangen. Skolen hadde et amfi med plass til hele skolen sentralt plassert, et stort, åpent og lyst sted, et naturlig møtested, som et atrium. Askim nye ungdomsskole Norges største ungdomsskole med plass til 720 elever. Ca 360 mill, Oppstart august 2013 med 540 elever Inngangspartiet var stålende. 7/11-avdelingen(åpent fra ) var en kjempespennende og mangfoldig enhet, med store muligheter for idrett, scenekunst og andre aktiviteter. Et tilbud med store flerbruksmuligheter utenom skoletid. Denne avdelingen virka veldig gjennomtenkt, med unntak av kantineløsningen. Uteområdet var ikke helt ferdig, men ser ut til å bli meget bra. (Sambruk med Løkentunet.) Meget bra helhetsinntrykk. God prosjektledelse. Det er lagt stor vekt på energisparing i alle ledd. Som en del av dette er fasaden dekket med stålkonstruksjoner. Dette og tykke vegger/tykke tak gjør at det er for dårlig med dagslys inne. Møter administrasjonen rett innafor døra. Det er fint og viktig. Spennende å se i hvor stor grad skolen vil oppleves som en helhet, og lærerne som en del at helt kollegium? Eller om en vil være fullt og helt knyttet til sin base. Korsgård skole En barneskole med ca 300 elever. Den eldste delen av skolen er bygd i 1956, tilbygg i 1974, totalrehabilitert i noe nybygg. 105 mill i 2009 Kjempetiltalende fellesrom. Men når en er avhenging av å sette inn møbler, hver gang det skal brukes blir det kanskje mindre brukt, og det blir lett rot. Nybygget (for 5.-7.trinn) var veldig spesielt, og virka lite gjennomtenkt. 8

9 Torsnes barneskole. Eksisterende bygg fra begynnelsen av 50 tallet er totalombygget og rehabilitert. I tillegg er skolen utvidet med en ny undervisningsfløy til klasserom og noen spesialrom. påbygd, ombygd og modernisert. Ferdig Ca 150 elever, med kapasitet til 180 Fint bygd og restaurert. En del gode løsninger i forbindelsen /overgangen mellom nytt og gammelt. Krevende byggeperiode med skoleavvikling. Aktuelt å se ytterligere på, dersom Skjønhaug skal rehabiliteres på stedet. NOEN VURDERINGER ETTER BEFARINGER (Skolelederne med flere) Det er viktig med fleksibilitet i romløsninger, enten ved at det er mange ulike romstørrelser, (jf. ulike klassestørrelser) eller lett stengbare og åpenbare vegger. Det må være nok grupperom, rom som kan lukkes for lyd og innsyn. Grupperommene og noen større rom må være greit tilgjengelig for kulturskoleaktiviteter etter skoletid. Det bør være et sentralt samlingssted, med et amfi, så en kan samle hele eller deler av skolen. Det må ha faste benker, krakker, trapper å sitte i. (Ikke løse puter/stoler som må tas ut og settes inn.) En bør unngå å lage en lukket arkitektonisk enhet som hindrer utvidelsesmuligheter (Jf. Mysen, Bergenhus og Grålum) Det bør være lett å finne fram til administrasjonen og lett for administrasjonen å ha oversikt over skole/skoleområde. Basetenking passer kanskje bedre på ungdomsskole enn barneskole? Prognosetenkning: en må ta høyde for økning i elevtall, men først og fremst for store variasjoner i årskull. Stort skolekjøkken og god kantine bør det være. 9

10 OM 1-10 SKOLE I det politiske ordskiftet så langt har det vært snakka en del om skole. Hva som ev. ligger i det, må avklares. Det er ingen i skoleledergruppa som mener at man skal bygge en 1 10 skole i betydningen én skole. Det skal være barneskole og det skal være ungdomsskole (jf. nasjonale planer og lovverk), og overgangen mellom de to skolene skal merkes og markeres. (Jf. Marker.) Men nærhet i geografi vil likevel kunne gi flerbruksmuligheter, og også en viss grad av samme personale. Kravet til kompetanse øker i skolen og særlig på ungdomsskolen stilles det nå større krav enn tidligere til særskilt fagkompetanse. Likevel vil det kunne være både lærere og assistenter som kan gjøre en god jobb i begge skoleslaga. Det kan også være effekter å hente på den administrative/merkantile sida. Sambruk av lokaler viser seg ofte vanskelig i praksis. For eksempel vil et sambruk av lokaler mellom barneskole og ungdomsskole, kreve god planlegging og felles forståelse. Det vil nok være lettere å få til et sambruk/flerbruk av lokalene med kulturskolen og idrett/kulturaktiviteter som skjer etter skoletid. Det bør være muligheter for stor gevinst på energisida hvis flere kommunale bygninger lokaliseres på samme sted. MER TID PÅ SKOLEN Skolene og kommunene som skoleeier, får stadig nye pålegg fra sentrale myndigheter. Nye fag og nye oppgaver legges til skolen. I løpet av de siste åra har det blitt økt undervisningstid for å styrke enkelte fag, og det er fastsatt ordninger som leksehjelp (for 1.-4.trinn) og fysisk aktivitet (Fysak for 5.-7.trinn). Det er nylig også bestemt at noe av kulturskoleaktivitetene skal være gratis og legges i tilknytning til undervisningstida. Alt dette gjør at tida elevene er på skolen øker, og dette må en ta hensyn til i planlegginga. 10

11 VURDERTE TOMTER Ved vurdering av ev tomt for ny skole er det flere forhold som må tas med i betraktningene. Det er beliggenhet, adkomst, størrelse, flerbruksmuligheter m.m. Nedenfor har vi laget en enkel oversikt, der de tomtene vi har sett på som aktuelle, er vurdert opp mot ulike forhold. Vi har tenkt oss en poengskala fra 1 til 10, der 10 er beste skår. Her kan en sikkert vektlegge forskjellig, og på den måten få et noe annet resultat. Vi har også fått innspill fra politisk nivå om et område på Åsland, som kan være en aktuell tomt. Dette er så langt ikke vurdert. Nåværende skoletomt Hølandsveien 22 På fortet Ved TUSK mot barnehagen Ved TUSK på stadion Størrelse Kvalitet og muligheter for utearealet Skolevei - lengde Utvidelsesmuligheter Trafikksikkerhet Transport Grunnforhold Sol/lysforhold SUM

12 GENERELT OM SKOLESTØRRELSE. Per var det 2957 grunnskoler i Norge (43 færre enn i okt 2011) 950 skoler har mindre enn 100 elever (32 %) 1187 skoler har fra 100 til 299 elever (40 %) 820 skoler har mer enn 300 elever. (28 %) I perioden fra 2002 til 2012 har den gjennomsnittlige skolestørrelsen økt med 20 elever fra 188 til 208 elever. Hva er en stor og hva er en liten skole? Vurderingen av skolestørrelse, og hva som er stort og hva som er lite, varierer sterkt fra land til land. Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk fra 2012 viser at 32 prosent av skolene i Norge har mindre enn 100 elever. 40 % av skolene har mellom 100 og 300 elever, mens 28 % av skolene har mer enn 300 elever. Tallene viser altså at i Norge det er vanligere med skoler under 100 elever enn skoler over 300 elever. I internasjonal forstand regnes imidlertid vanligvis skoler opp til 300 elever på barnetrinnet (og 900 på high schoolnivå ) som små skoler, mens man må over 1000, og på høyere klassetrinn over 1500, for at skolene skal betraktes som store. Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet Er det mulig å si noe presist og entydig om det er en sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet på skolen? Tone H Sollien i Asplan Viak har på oppdrag for UDIR, laget en rapport om dette. Her er hva hun fant: Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbytte øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc) Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. Elevenes motivasjon for læring Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for elevenes motivasjon for læring. Elevmedvirkning Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen. 12

13 Tilpasset opplæring og like muligheter Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å huske på at mindre skoler i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av forskning som ser på muligheten for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena (Se nedenunder). Denne forskningen er særlig opptatt av dem positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler under 50 elever) kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i fådelte skoler. Samarbeid med hjemmene Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem. Samarbeid med lokalsamfunnet Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 50 elever. Ut fra dette konkluderer rapporten med at det er andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens virksomhet, som har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene. For de som vil lese mer om dette, henvises det til rapporten og spesielt side 5. Hele rapporten finner dere her: Se gjerne også mer om tallene for skolestørrelse i GSI rapporten for 2012: 13

14 OVERSIKT OVER SKOLER/ELEVTALL I INDRE-ØSTFOLD-KOMMUNENE Antall elever varierer over tid på alle skoler, avhengig av størrelse på klasser som kommer inn og klasser som går ut, tilflytting og utflytting. Elevtallene som er gjengitt nedenfor er derfor så ferske tall som mulig avrundet til nærmeste 10-tall. Kommune Barneskole Ca antall elever Skolestruktur 1.-7.trinn Rømskog Rømskog skole 50 Ungdomsskoleelevene fra Rømskog går på Bjørkelangen. Totalt er det ca 80 barn/ ungdom i grunnskolealder som er bosatt i Rømskog Marker Marker skole 290 Marker har en skole med til sammen ca 410 elever Aremark Aremark skole 140 Aremark har 1-10 skole med totalt ca 200 elever Rakkestad Kirkeng skole 110 Rakkestad har tre barneskoler og en ungdomsskole med Os skole 240 totalt ca 980 elever Bergenhus skole 330 Skiptvet Vestgård skole trinns skole Kirkelund skole trinns skole med til sammen ca 300 elever Totalt er det ca 480 elever i grunnskolen i Skiptvet Spydeberg Hovin skole 280 Spydeberg har to barneskoler og en ungdomsskole, med Spydeberg skole 180 totalt ca 14

15 Hobøl Tomter skole Knapstad skole * Det er to barneskoler og en barne- og ungdomsskole (Knapstad*) i Hobøl, med totalt 610 elever Ringvold skole 100 Askim Askimbyen skole 280 Det er fem barneskoler og en ny ungdomsskole i Askim med Grøtvedt skole 230 totalt ca 1770 elever Korsgård skole 310 Moen skole 200 Rom skole 170 Trøgstad Havnås oppvekstsenter Båstad skole Det er tre barneskoler og en ungdomsskole i Trøgstad, totalt ca 640 elever Skjønhaug skole 210 Eidsberg Hærland skole 100 Eidsberg har fem barneskoler og en ungdomsskole. Totalt er Kirkefjerdingen skole 120 Mysen skole 460 Tenor skole 120 Trømborg skole 140 det omtrent 1410 grunnskoleelever i Eidsberg Siftelsen Steinerskolen i Indre Østfold Steinerskolen 60 Steinerskolen har ca 100 elever fra trinn (4 av elevene bosatt i Trøgstad (okt 2013)) Mortenstua har til sammen 33 elever, ikke alle disse kommer fra eierkommunen Totalt: 28 barneskoler Ca 5000 barneskoleelever Ca 7200 grunnskolelever i Indre Østfold 15

16 GENERELLE KOSTNADSVURDERINGER VED SKOLEBYGG Når kommuner med begrensede midler skal ta stilling til skolebygging, vil kostnader være helt avgjørende. Og det er først og fremst investeringskostnadene det legges vekt på. Levetidskostnader får sjelden så mye oppmerksomhet. Levetidskostnader er alle kostnadene fra planlegging til utrangering av bygget år seinere. Levetidskostnadene er summen av kapitalkostnaden (investeringskostnaden) og alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget i hele perioden fram til avhending.(fdvu - kostnader). Forvaltning vil si ledelse og administrasjon av eiendom, forsikring, HMS m.m. Drift er de tjenester som må være tilgjengelig daglig for å tilfredsstille brukerne, dvs. alt av vaktmester- og tilsynstjenester, renhold, ettersyn, energibruk osv. Vedlikehold både løpende og forebyggende vedlikehold. Dvs. alle oppgaver man må utføre, for å opprettholde kvalitetsnivået på bygninger og deres tekniske installasjoner. Vedlikeholdet skal sørge for at bygget til enhver tid skal være operativt. Utvikling er oppgaver man bør/må utføre for å opprettholde og kanskje øke verdien av bygget. Oppgaver som må utføres pga nye regler og krav som kan komme, på grunn av endrede bruksforhold osv. (For eksempel økt vekt på andre fag enn tidligere(levetiden til et skoleanlegg er betydelig lengre enn levetiden for læreplanene)). Selv om FDVU kostnadene ved et bygg vil utgjøre betydelig del av totalutgiftene, skal de fordeles over mange år, og for kommuner med stram økonomi, er det vanskelig å legge for stor vekt på denne måten å tenke på. Men noe er det greit å ha med i tankene når en planlegger, som f eks: Mindre areal gir mindre driftskostnader. Høyere byggekvalitet gir sannsynligvis mindre vedlikehold. Økt kvalitet vil trolig redusere både drifts- og vedlikeholdskostnadene. AREAL PER ELEV I byggeprosjekter er det vanlig å legge vekt på pris per m2, men i skoleutbygging er det nyttig også å tenke pris per elevplass. Antall elever er den viktigste faktoren for størrelsen på et skolebygg. 16

17 Hvor stor plass en skal beregne per elev, altså antall m2 per elev, vil ha betydning for størrelsen og dermed kostnaden både på bygget og på driften av bygget. Det er ikke noen fast, nasjonal arealnorm for undervisningsarealer. Det er opp til kommunen å avgjøre kvalitetsnivå og arealbruk. I Norconsults rapport: En mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole, foreslås det at kommunen fastsetter en veiledende arealnorm. Se spesielt rapportens kapitel 4. Areal per elev i undervisningsrom /klasseromsareal ligger gjerne i størrelsesorden 2-4 m2 (litt avhengig av hva man legger inn i det.) Men i et totalbilde av kostnader til skolebygg, er en mest opptatt av bruttoareal per elev. I en oversikt fra 2010 hadde nye skolebygg i Oslo et bruttoareal per elev på 8,8m2 (9,7 m2 når en inkluderte kroppsøvingslokaler). Trondheim og Bergen hadde et bruttoareal per elev på 11,1 m2. I Norconsults anbefaling for ny Skjønhaug skole, opererer de med en arealnorm på 13,88 m2 per elev. KOSTNADER PER ELEV I arbeidet med denne saken har vi lest om nye skolebygg som har variert i kostnader fra 200 til 500 per elevplass. (Når det er så store forskjeller må det trolig også skyldes at det ligger litt ulike forhold bak tallene, som vi ikke har oversikt over.) Den største kostnadsvariasjonen mellom ulike prosjekter ligger i brutto areal per elev. Et eksempel: Skole A har et bruttoareal på 10 m2 per elev, og en byggekostnad på per m2. Skole B har et bruttoareal på 20 m2 per elev, og en byggekostnad på per m2. Skole A vil koste per elevplass, mens skole B vil koste per elevplass. Skole A vil altså være billigere per elev. I tillegg er hver m2 dyrere, og vi forutsetter at det er pga. bedre kvalitet. Mindre å drifte med bedre kvalitet vil også gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for skole A. 17

18 Hvis en tar utgangspunkt i en m2- pris kan en leke seg med tall i følgende formel: Pris per m2 ganger m2 per elev ganger antall elever er lik byggekostnader For eksempel sånn: Pris per m2 X Bruttoareal per elev X Antall elever = Byggekostnader mill mill mill mill , ,5 mill (Dette er Norconsults tall i rapporten fra 2012) mill Tabellen under er hentet fra en Masteroppgave ved Universitetet i Agder i Tallene er prisjustert (2012) og eks. mva. Tallene inkluderer ikke utendørs kostnader og andre spesielle kostnader. Vi har ikke etterprøvd disse tallene ytterligere, men de bør likevel kunne gi en pekepinn: skole Totalpris i mill Antall m2 Antall elever m2 per elev Pris per m2 Pris per elev Nybygg Ammerud 118,3 mill Holte skole 62 mill Torkelsmyra skole Hommern skole 45,9 mill mill Jappa skole 64,8 mill

19 ELEVPROGNOSE Antall elever er den viktigste faktoren for størrelsen på bygget. Men det er vanskelig å si noe sikkert om elevtallsutvikling. Det vi erfarte ved befaringene er at flere skoler er for små allerede få år etter at de sto ferdig. Vi har også sett behovet for fleksibilitet i romløsninger og romstørrelser for å ta høyde for store årstallssvinginger. Hvor mulig det er å bygge med tanke på enkel utvidelse seinere, har vi ikke sett noen eksempler på. På Skjønhaug skole er det 30 eller flere elever på de fleste årstrinn. For to år siden var det et trinn som hadde godt over 40 elever. 1 klasse på Skjønhaug nå, har bare 19 elever, mens neste års 1.klasse ser ut til å bli godt over 30 elever. Prognosene forteller at fødselstallet er noenlunde stabilt, men at det likevel er en jamn økning i elevtall pga. tilflytting. Mye tyder på at denne tendensen ikke vil bli mindre framover. I Norconsults rapport, opererer de med 250 elever. Vi har i våre bergninger sett for oss en skole med plass til 280 elever. 40x7= 280 elever, 30x7= 210 elever. Vi har tenkt omtrent sånn: 35x7= 245 elever + 35 elever (14 %)= 280 elever. ØKONOMISKE VURDERINGER Det ble sagt mye om det økonomiske helhestbildet i presentasjonen for kommunestyret den Tallene som framstår der og som ligger ved bakerst i denne rapporten, står i all hovedsak ved lag, spesielt når det gjelder totalmuligheten. Trøgstad kommunes investeringsevne basert på bruk av 10 millioner kroner fra eiendomsskatten hvert år blir slik rådmannen ser det på maks =165 millioner kroner, innregnet en viss sannsynlig drifteffektivisering av investeringene (1mill kr/år som kan brukes til å betjene et ytterligere låneopptak på 15 millioner). I tillegg kan verdiene i Trøgstad E-verk sannsynligvis utgjøre en ytterligere sikkerhet på 15-17millioner kroner uten å svekke kommunens driftsevne. Rådmannen ser det som meget viktig at denne ressursen ses på som en sikkerhet og ikke legges inn i noe som forutsetter en realisering av disse verdiene i første omgang. Det betyr at en 19

20 relativt trygt vurdert investeringsevne utgjør mellom 150- og 165millioner kroner, avhengig av hva man investerer i. VEDLIKEHOLD/FORBEDRINGER PÅ EKSISTERENDE SKJØNHAUG SKOLE I gjeldende politiske vedtak pkt.2 bes det om at administrasjonen utarbeider en detaljert og priset oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som kan gjøres på Skjønhaug skole. I Norconsults rapport En mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole (2012) har de estimert en prosjektkostnad på 95,7 mill for rehabilitering til 230 elever. I tillegg kommer kostnader til brakkerigg/midlertidig skole i byggefasen. I dette estimatet er det forutsatt at de to trebygningene avhendes og erstattes med nybygg. Norconsult er tydelige på at disse bygningene ikke er egnet som skole etter dagens krav. Som en absolutt minimumsløsning for å besørge Skjønhaug skoles akutte behov for vedlikehold (krav til brannvern m.m.), mener teknisk at utgiftene vil ligge i størrelsesorden 15 til 25 mill. I dette ligger da utskifting av vinduer og dører, oppgradering av fyringsanlegg, oppgradering av elanlegg og ny ventilasjon, renovering garderober og diverse snekker og malerarbeid. Det er lagt inn noen påmonterte trappeheiser, men det er ikke lagt inn tilgjengelighet for rullestolbrukere i administrasjonsdelen. Det er heller ikke tatt med midler til fjerning av innvendige vegger for å øke fleksibiliteten i klasseromsarealene. Utgifter til brakkerigg/midlertidig skole i byggefasen er ikke lagt inn i tallene. (Se saksutredning, KS sak 7/13.) Med denne løsningen vil en fortsatt bruke de to trebygningene til skole og sfo -drift. Dersom en bygger et frittstående bygg som fyller behovet som nå løses i de to trebygningene, så kan dette etter hva vi har forstått, bygges uten at det utløser krav til TEK10 på den eksiterende hovedbygningen, altså ikke krav om universell utforming m.m. i eksisterende bygningskompleks. Et frittstående bygg som fyller behovet for sfo og arealer for 1.trinn er ikke grundig utredet, men det kan antydes en kostnad i størrelsesorden 25 mill Generelt vil det alltid være stor usikkerhet knyttet til alle tall for rehabilitering/vedlikehold /utbedring. Det er mye en ikke ser før en begynner å rive, og det må legges inn store buffere for uforutsette forhold. 20

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 12.03.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Rapport om skolestruktur i Rana ble utarbeidet våren 2015. Rapporten ble lagt fram for utvalg for oppvekst og kultur, 20.05.15. Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

TRØGSTADSKOLENS FRAMTID

TRØGSTADSKOLENS FRAMTID TRØGSTADSKOLENS FRAMTID Godkjent til bruk i folkeskolen 1954 Bakgrunnsdokumentet et diskusjonsgrunnlag Februar 2011 TRØGSTADSKOLENS FRAMTID - bakgrunnsdokumentet Side 1 TRØGSTADSKOLENS FRAMTID Skolen i

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur. Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen

Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur. Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen 1 Operative mål for arbeidet Sikre elevplasser til forventet elevtallsvekst Gjennom fordeling av elevtallsveksten

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan Fra: Torstein Davidsen Sendt: 24. februar 2016 20:59 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Hei, Vedlagt følger våre synspunkter på den delen

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE PRESENTASJON Skoleutfordringer. I et langsiktig perspektiv for Fauske. Rådmannen, mai 2012. INTENSJON FOR AVVIKLING AV MØTE 1. Dette er ikke et politisk møte, men et informasjonsmøte.

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Leka kommune 7994 19. feb. 2015

Leka kommune 7994 19. feb. 2015 Tema-gruppearbeid før kommunestyremøtet 21.1.2015 presentert fra kl.1300 GRUPPE 1: PER HELGE JOHANSEN TORE HAGEN ÅSMUND NILSEN SINDRE HELMERSEN Kommunestyret legger rammene i sine vedtak, og skoleledelsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00-11:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Johan Ekhaugen, Kjell Tore Grav, Kristin Skjelle Halvorsen,

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12

Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12 Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12 1 Mulighetsstudie barnehage- og skoleutvidelse i Fredrikstad byområde Mulighetsstudien skal vurdere fremtidig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Vefsn kommune Møtested: Rådhuset -Toven 3 etg. Møtedato: 21.05.2012 Tid: 12.00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Ingvild Marie Fridheim Fast representant

Detaljer

Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10

Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10 Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10 Arkivsak ID 10/244 Saksbehandler: Lars Bernt Salomonsen BALLSTAD SKOLE - TILBYGG

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven)

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven) AGDENES KOMMUNE Mølnbukt Barnehage v/styrer Hjørdis Fremstad 7318 AGDENES LENSVIK, 02.05.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 16/479-7 J07 AGK/AGK/EVS Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Saksfremlegg - delprosjekt skole - optimalisering av ungdomsskolestruktur

Saksfremlegg - delprosjekt skole - optimalisering av ungdomsskolestruktur Arkiv: 034 Arkivsaksnr: 2014/1382-4 Saksbehandler: Jørn Håkon Halmøy Saksfremlegg - delprosjekt skole - optimalisering av ungdomsskolestruktur Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 28.05.2014

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arealbruk i Oslo-skolene

Arealbruk i Oslo-skolene Arealbruk i Oslo-skolene Konferanse om rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 28.10.05 Sivilarkitekt Sidsel Jerkø, Byggforsk 01.11.2005 1 Disposisjon Bakgrunn for prosjektet / hensikten Om kildemateriale

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer