Plan for utvikling av OTK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av OTK"

Transkript

1 Plan for utvikling av OTK Styret legger med dette frem en plan for utvikling av Oslo Tennisklubb. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i følgende forhold: Den økonomiske utvikling av OTK etter 2008 Salg av bane 10 Tildeling av tippemidler i 2012 Formålet med denne planen er å: Skape et godt spillemiljø for alle medlemmer av OTK Bidra til å styrke tennissportens omdømme i Norge og OTKs omdømme som en foregangsklubb for tennissporten Rekruttere unge spillere til tennissporten og gi dem et godt miljø for å utvikle spilleferdigheter Skape et godt miljø og grunnlag for utvikling av elitespillere i Norge Dette formål skal sikres gjennom: Sunn økonomisk og profesjonell drift av OTK innen rammen av 1000 medlemmer basert på medlemskontingenter, kursinntekter, leieinntekter og sponsoravtaler Et attraktivt og godt miljø for instruktører og øvrige ansatte En oppgradering av baner, klubbhus, parkeringsplass og parkanlegg Investering i nye baneanlegg og ny boble for god vinterdrift Dokumentet legges frem for OTKs Råd og Ekstraordinær Generalforsamling for videre drøftelser og vedtak. Vedtakene gjennomføres av OTKs Styre i perioden OTK Veivalg OTKs tennisanlegg er i dag regulert til boligformål. Det gir området en høy verdi. I et mer langsiktig perspektiv kan det være aktuelt for OTK å søke om å regulere området til idrettsformål. Deler av området kan da skilles ut og selges til boligformål mens en sentral del av tomten bebygges med et permanent innendørs tennisanlegg for anslagsvis 6 innendørs baner, eventuelt med ytterligere 6 utendørs baner på taket. Dette er en politisk prosess som i Oslo Kommune antas å ta 2-3 år med mange usikkerhetsmomenter knyttet til seg. Styret har ikke gått videre det dette alternativet i denne omgang. Inneværende plan og forslag til vedtak bygger på den tilstandsrapporten som ble laget i 2011 og tilsagnene om tippemidler for Økonomi Det er en kjent sak at OTK har kommet kraftig på etterskudd med vedlikehold av baner og klubbhus. Klubben har hatt en anstrengt økonomi, og det har ikke vært rom for verken 1

2 investeringer eller nødvendig vedlikehold. Etter 2008 har Styret gjort et betydelig arbeid for å rette opp økonomien. RESULTATREGNSKAP - tall i hele tusen Sum driftsinntekter Ordinære avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Første halvår 2012 viser NOK i overskudd som ventelig vil gi et positivt årsresultat. Bane 10 ble i 2011 solgt for NOK 10,3 mill. Etter nedbetaling av lån på NOK 3,5 mill er situasjonen følgende: Høyrentekonto MNOK 6 + opptjent rente ca 100 tnok pr primo okt. Til gode hos kjøper TNOK 500 (forventet utbetalt okt 2012) Klientkonto TNOK 150 Drifts konto MNOK 1,5 Lån MNOK 2,83 som nedbetales over 23 år løpende til 6,3 % rente. Klubben utarbeidet i desember 2011 en tilstandsrapport som konkluderte med et investeringsbehov på MNOK 10,6. Tilstandsrapporten og budsjett vedlegges og er et referansedokument i forhold til Planen for utvikling av OTK som Styret herved presenterer. Med utgangspunkt i tilstandsrapporten søkte Styret om tildeling av tippemidler for Oslo Kommune har vedtatt at OTK får til sammen NOK i tippemidler til: a) klubbhus NOK , b) rehabilitering av tennisbaner NOK og c) anlegg av ny tennisbane NOK Tippemidlene dekker inntil 1/3 av kostnadene som refunderes etter at prosjektene er fullført. Selv om det kan gis delutbetaling, setter kommunen store krav til god likviditet i prosjektfasen. Det gis ikke tilskudd til boble. Klubben har per i dag brutto MNOK 10,9 mill til rådighet for investeringer. Hvis gjenstående lån nedbetales vil det være MNOK 8,1 tilgjengelig. Tippemidlene dekker 1/3 av investeringskostnadene, og vi må derfor investere MNOK 7,8 for å få full uttelling. Medlemstall og økonomi Klubben kan vise til følgende utvikling av medlemstallet: - desember medlemmer - desember medlemmer - august medlemmer 2

3 Aldersstrukturen viste i 2011 følgende fordeling - over 50 år 27 % år 44 % - under 20 år 29 % OTK har inngått avtale som samarbeidsklubb med Norges Tennisforbund. Dette innebærer at vi får tilgang til et bredere faglig miljø, som vil gi våre trenere faglig påfyll og inspirasjon som vil komme spillere, kursdeltagere og øvrige medlemmer til gode. Ut fra Norges Tennisforbunds normtall for medlemmer per bane skal OTK ha rom for mellom 900 og 1200 medlemmer. Erfaringer fra NTF tilsier at vi bør ha 5 innendørsbaner for å betjene medlemmer. En økning av antallet medlemmer til opp mot 1000 vil med dagens kontingenter og priser gi en inntektsøkning på MNOK 1,5. Et mer tidsmessig anlegg kan gi rom for en viss prisøkning. OTK har i dag en fast ansatt klubbsekretær som har ansvar for fakturering og medlemskontakt på 60 % stilling, en sportslig leder med ansvar for all sportslig aktivitet på 100 % stilling, og en vaktmester/banemann på 75 % stilling. Øvrige trenere er engasjert på timebasis eller på tidsbestemte kontrakter under et år. Det er fra august 2012 til juni 2013 engasjert 2 trenere på full tid. Styret vil fremheve at det er behov for mer administrasjonskapasitet i klubben, og at økt aktivitet og medlemskap vil forsterke dette behovet. I utgangspunktet skal en idrettsklubb ikke gå med større overskudd enn at man kan gjennomføre nødvendig vedlikehold og betjene kapitalen. Eventuelt overskudd utover det bør gå til nye investeringer. Ved en økt aktivitet vil Styret legge dette resonnement til grunn. Bobler Den nye trebaners bobla ble satt i drift i Investeringskostnadene i fastdekke på banen, boble og fyringsanlegg var ca MNOK 4,8. Bobla avskrives over 25 år og gassanlegget over 10 år. De totale avskrivninger var på TNOK 220 for nytt anlegg i De årlige driftskostnadene som gass, strøm, montering, demontering og normalt vedlikehold beløp seg i 2011 til TNOK 800. Inntektene fra baneutleie var ca MNOK 1,1. Med nåværende medlemstall og aktivitetsnivå er det behov for to bobler vinterstid. OTK har mulighet for å anlegge ny boble over 2 baner: banene 6 og 8. Den nåværende tobaners bobla over banene 4 og 6 er kondemnabel og fyringsanlegget er verken tidsmessig eller effektivt. Bobla står for nær tomtegrensen, og Oslo Kommune mener at den kan flyttes til banene 6 og 8. Selve banene er i dårlig forfatning og må settes i stand uansett. Den gamle bobla har i dag grunnet teknisk standard en lav utnyttelse og et begrenset inntektsgrunnlag maksimalt NOK Bobla er endelig nedskrevet i Den har en årlig driftskostnad på om lag NOK Det gir et underskudd på NOK Styret mener imidlertid at bobla må settes opp i høst av hensyn til kursvirksomheten og for kontinuerlig service til medlemmene. Styret mener at det er grunnlag for å drive bobla en sesong uten teppebelegg med preparert grus og noe utbedring av lysforholdene. Dette vil øke utnyttelsesgraden og bedre inntektsforholdene. 3

4 En ny boble vil ha et inntektspotensial på NOK ved 35 % belegg og NOK ved 50 % belegg. Driftskostnadene anslås til NOK Det gir et resultat på NOK avhengig av utnyttelsesgrad. Investering i ny boble med fundamentering og fyringsanlegg utgjør MNOK 2,5. Investering i selve bobla som utgjør i underkant av MNOK 2 dekkes ikke av tippemidler. Tennisbaner Tennisbaner utendørs: Etter salg av bane 10 har Klubben 11 baner, hvorav 8 grusbaner og 3 baner med fast dekke (hardcourt). Klubben planlegger å bygge en ny bane ovenfor bane 1, legge helt om noen baner og utbedre andre eksisterende grusbaner. Det bør også vurderes om det skal etableres 1-2 padelbaner på anlegget. Et område bør øremerkes for lekeapparater for barn. Siste anslag fra Scansis tilsier at investeringskostnaden for hard court, tradisjonell grusbane og kunstgrus er omtrent den samme, i overkant av NOK per bane. Rehabilitering av 8 baner og anlegg av én ny bane, alt 9 baner, utgjør om lag MNOK 5. Styret mener at et rasjonelt opplegg for rehabilitering av 8 baner uten anlegg av ny bane vil redusere investeringsbehovet til MNOK 4. Tradisjonelle grusbaner må tilføres en viss mengde ny sand hvert år. Hard court baner bør overmales hvert 5. år til en antatt kostnad pr bane på ca TNOK 50. Tradisjonelle grusbaner krever noe mer manuelt vedlikehold enn andre typer baner. Bl.a. av hensyn til fremtidige turneringer bør det maksimalt være to typer baner på OTK. Drenering og håndtering av overvann Det er i sommer gjennomført undersøkelser og kartlegging med bl.a. videokamera av dreneringssystemet på OTK. Rapporten vil foreligge i begynnelsen av september. Undersøkelsene har vist at det trolig ikke eksisterer noe rørsystem som samler og drenerer overflatevann nord for baneanlegget. Hovedrøret er i dårlig forfatning, men kan etter alt å dømme rehabiliteres og benyttes for fremtidig drenering/avrenning fra tennisbanene. Avløp fra klubbhuset må rehabiliteres. Gråvann/svartvann fra klubbhuset ledes til hovedrøret, og det må avklares om dette må legges om. Styret vil legge frem kostnadsoverslag for rehabilitering av drenering gjennom området til Rådsmøtet og Ekstraordinær Generalforsamling. Klubbhus Bygningen er oppført i 1970/71. Med utgangspunkt i vedlagte Tilstandsrapport vil Styret foreta en faglig vurdering av klubbhusets funksjoner og anvendelighet og innhente anbud på total renovering av klubbhuset. Ved rehabilitering av tennisanlegget må det også tas bedre hensyn til klubbens behov for boder og lagerrom for redskaper, materialer, møbler o.a. 4

5 Parkanlegg I forbindelse med tiltrengt rehabilitering av utomhusanlegget er det aktuelt å utarbeide en helhetlig utomhusplan med vurdering av terrengforhold, høyder, avrenning overflatevann, samt beplantning. Styret vil legge vedlagte tilstandsrapport til grunn for rehabilitering av parkanlegget. Parkeringsplassen Parkeringsplassen gir medlemmer og besøkende er førsteinntrykk av klubben. Den bør rehabiliteres da dagens parkeringsplass er dårlig vedlikeholdt og har dårlig kapasitetsutnyttelse. Det anbefales at parkeringsplassen får en bedre nivellering mot Jonsrudveien, planeres med pukk, fiberduk og grus. Parkeringsanlegget bør asfalteres og kan merkes opp for om lag 35 biler. Investeringskostnadene anslås totalt til NOK Styret er av den oppfatning at om lag en tredel av parkeringsplassene kan leies ut på dagtid til bedrifter i Skøyen området. Det vil gi inntekter som gjør at investeringskostnadene kan avskrives over 3 år og deretter gi en fast årlig inntekt på i overkant av NOK Investeringer i parkeringsplassen er på denne bakgrunn ikke tatt med i investeringsoversikten for denne planen. HC-tilgjengelighet og universell utforming Utomhusanlegget anses tilfredsstillende med hensyn til muligheten for rullestol tilgang til baner. Et par steder er det trapper i terreng, men det er tilgang til områdene via trinnfrie gangveier. Dog er noen av disse i dag grusbelagt. Investeringer i klubbhus og utendørs anlegg Investeringer for rehabilitering av klubbhus og utendørs anlegg gjennomføres innen rammen av MNOK 2. Dugnadsinnsats kan i noen grad redusere dette anslaget. Sum investeringer Rehabilitering av 8 grusbaner MNOK 4,0 Anlegg av ny bane MNOK 1,0 Ny tobaners boble MNOK 2,5 Rehabilitering av klubbhus og utendørs anlegg MNOK 2,0 Usikkerhet, bl.a. grunnvannsforhold MNOK 0,5 Totalt MNOK 10,0 Fratrukket ny bane MNOK 9,0 Vedlegg: Tilstandsrapport desember 2011 med budsjett Oslo, 31. august 2012 Styret OTK 5

PERMANENT INNENDØRSHALL

PERMANENT INNENDØRSHALL PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling 22.8.2013: «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405 Tilstandsrapporten omfatter beskrivelse av tilstand på eiendommens bygninger og anlegg, sammen med forslag til utbedring/rehabilitering for å bringe eiendom, bygninger, tennisbaner og øvrige grøntanlegg

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik:

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik: SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer