Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27"

Transkript

1 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate

2 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Idrettsfaglige problemstillinger kartlagt av Idrettservice og BKNI Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 - Vedlegg... 23

3 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 2 av 23 TILSTANDSRAPPORT Vitalitet senteret har 2 fast ansatte og ca. 100 brukere i idrettsdel pr døgn, og har en antatt kapasitet på 400 personer i hall. Eiendommen inneholder ett bygg og er et sameie hvor idrett, kultur og private er eiere. Bygget er delt av en glassgang, hvor idrett disponerer søndre del av bygget, kultur har tilgang på de to nederste etasjene i nordre del av bygget og etasjene over er privateide. Kultur delen leier ut en del av sine lokaler til privat næring hvor det drives restaurant/bar. Bygget har et totalt BRA på 7139 m 2 og eiet areal er totalt 2870 m 2 BTA. Bygget ble oppført i Det er ikke utført noen større oppgraderinger siden byggeår. Tilstandsrapporten er begrenset til Bergen kommune sin eierseksjon. Bygget fremstår i dag med gode kvaliteter og er godt vedlikeholdt. Det er behov for mindre vedlikehold på innervegger og himlinger. Det har vært lekkasje i glassgang som er utbedret, men bør følges med på pga gjentakende problemer. Tekniske anlegg er i god stand, men det er montert inn et tredje anlegg i utegarderober med vanskelig tilkomst. Bygget er i hovedsak universelt utformet, med unntak av mindre mangler som for eksempel ikke eksisterende/dårlig skilting/merking og mangel på dørpumper på enkelte dører. Det opplyses at det ikke foreligger planer for bygget i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 2,6 mill kr. inkl. mva, hvor 91 % er vedlikeholdskostnader og 9 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Vitalitetssenteret med normalt vedlikehold vurderes å være til år minst Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 908 kr/m 2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Vitalitetssenteret typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. Tilstandsrapporteringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a. å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Norconsult AS inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Tom Birkeland Terje Waagenes Arbeidsleder Anders Wengen Fagkonsulent, Kultur 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 164/420 Adresse: Thormøhlens gate 27 Postnr/Sted: 5006 BERGEN Byggeår: 2003 BTA: m 2 Antall bygninger 1 Antall etasjer: 2 (8) Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: - Tomtestørrelse: m 2 Bygningstype: Idrettshall Størrelse lekeareal mv: - Bygningen brukes i dag til: Idrett/Kultur Tomteopparbeidelse: m 2 Bygningens tidligere bruk: - Ant. P-plasser: - Større påkostninger: - Vei/adkomst: Offentlig Ferdigattest: 2003 Vannforsyning: Offentlig Bygningsbrannklasse: 3 Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet Oppgitt på møte 400 i hall, men ikke fremlagt dokumentasjon. Antall ansatte 2 Andre bruksformål - antall pers. Ikke oppgitt

5 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Tilstandsrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsrapport Lillian Steinsund, Norconsult AS Tilstandsrapporten er kontrollert Robart Madsen, Norconsult AS Tilstandsrapporten er et resymé som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Norconsult AS RIB Norconsult AS, Kåre Teige, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Stian Jørgensen, Ingeniør Byggteknikk RIE Norconsult AS, Bente Mellingen, Elektroingeniør Norconsult AS, Bjørnar Øyri, Elektroingeniør RIV Norconsult AS, Robart Madsen, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Lillian Steinsund, Ingeniør Energiteknologi RIBr Norconsult AS, John Kronenberger, Brannrådgiver ARK Norconsult AS, Jorunn Nygaard, Sivilarkitekt Oppsummering fra vernerunde Dokumentasjon ikke lagt frem Idrettsfaglige vurderinger og avvik Idrettservice/ BKNI Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Utlegging/innhenting av sporfilmer Radon Utføres av Bergen kommune EBE. Vår 2013 Analyse av sporfilmer MRM Vår 2013 Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av Byggforvalter Tom Birkeland, sportslig koordinator Bjarte Wiberg og hovedleder i IL Arthur Brekke. Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument Fukt Storch HPM 2000 Belysning Hagner Model EC 1

6 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 5 av 23 Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke å være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder å plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Tilstandsrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men kan som tillegg også fokusere på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a. FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca. 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur.

7 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 6 av 23 Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a. sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Bygningsmassen består av ett bygg oppført i 2003 Nedenforstående tabell angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid: 2053 Vitalitetssenteret -TOTALT Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Andel Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V U 0 Utendørs V 0 U 0 Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,0 6,5 2, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Gruppeskift av lysstoffrør Rengjøring av ventilasjonsrister Ansvar Bruker Bruker Investeringsplaner: Det foreligger ikke noen midler vedtatt i investeringsbudsjettet for bygget For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

9 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 8 av 23 Vitalitetssenteret, ble oppført i 2002 Består av idrettsdel, kulturdel og privateide leiligheter. Inneholder idrettshall, styrkerom, garderober, kontorer, øvingslokaler for musikk, kultur og div møterom. Byggets hovedkonstruksjon består primært av betongelementer. Vurdert bygningsmasse har BTA på 2870 m 2 og befinner seg i Bergenhus bydel. Bygget fremstår i dag med gode kvaliteter. Det er behov for mindre vedlikehold i forhold til innervegger og himlinger. Det har vært en lekkasje i glassgang som er utbedret men bør følges med på da det har vært et gjentakende problem. Tekniske anlegg er i god stand, men det er mange vifter som virker plassert litt tilfeldig, som da vanskeliggjør servicearbeid. Bygget er i hovedsak universelt utformet, med unntak av mindre mangler som for eksempel ikke eksisterende/dårlig skilting/merking og mangel på dørpumper på enkelte dører. Tilstandsrapporten er begrenset til Bergen kommune sin eierseksjon. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år-vitalitetssenteret Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Eventuell skade på DT-element i gymsal må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes. Innfestningspunkt av basketkurver må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes. I storsal må prosjektor flyttes ut slik at lerret går klar akustikkplatene. De skadede platene skiftes ut. Ny håndløper i to høyder. Rengjøring av rekkverk-glassfelt. Utjevningstank for varmtvann må byttes. Lekkasje i koblinger og er eiret i stykker i topp. Pizzaovn må flyttes eller snus slik at det blir tilkomst til elektrofordelingen. Dørene kan med fordel hengsles om, pizzaovn må likevel flyttes. Det bør vurderes gruppeskift av lyskilder. Defekte deksler bør byttes ut. Løse branndetektorer festes. Det bør monteres dørholdermagneter på dører som skal skille brannceller fra hverandre ved brann. Videre anbefaling (1-10år): Bygget er i god stand, men i løpet av en 10-årsperiode bør gulvene byttes/renoveres pga. slitasje. Innervegger og himlinger har behov for mindre vedlikehold og det bør gjennomføres tiltak i forhold til universell utforming i form av: merking av glassfelt og dører, taktil merking av trapp og trappeneser, overgang fra musikkøvingsrommene til gang, flytting av utstyr i HC-Wcer. Samt sørge for at det er montert dørpumpe hvor der hvor det er nødvendig.

10 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 9 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Bygningsmessig (NS3451 2) 210 Grunn og fundamenter Det er ingen tilgang til fundamenter. Bygget viser ingen tegn til setningsskader. Ingen tegn til avvik. TG 0 basert på ingen tegn til setningsskader. Ingen tiltak 220 Bæresystemer Byggets bæresystem består primært av betongelementer. Det er foruten dette stålbæring i glassgate. Bæresystemet er i god stand, men det er observert en tildekket mulig skade på et DT-element i gymsal. TG 1 basert på mulig skade. Eventuell skade på DT-element må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes. Det må ellers påregnes generelt vedlikehold, eksempelvis rengjøring og flikking av overflater. 230 Yttervegger Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 234 Utvendige vinduer, dører, porter Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 237 Solavskjerming Bygget har ingen utvendig solskjerming. Det er opplyst på møte at det blir svært varmt i «glassgaten». Tar ikke med noen tiltak, da det bør vurderes hva for løsning som er best. Utvendig solskjerming, lufting direkte gjennom vinduer eller med ventilasjon. TG1 Ingen tiltak ut over at det tas en vurdering av forholdet og skisseres en løsning. 240 Innervegger Innervegger av panel, gips og betong i generelt god stand. Det er likevel observert enkelte skader, slitte overflater og dårlige oppheng. Innfestningspunkt av basketkurver i gymsal fremstår som usikre. Det er også registrert skader på akustikkplater i storsal. TG1 basert på reparasjon, vedlikehold og kontroll. Reparasjon, fuging og malingsarbeid. Innfestningspunkt av basketkurver må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes. I storsal må prosjektor flyttes ut slik at lerret går klar akustikkplatene. De skadede platene skiftes ut. Generelt og fremtidig vedlikehold.

11 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 10 av Innvendige vinduer, dører og foldevegger Innvendige vinduer, dører og foldevegger er i generelt god stand. Dårlige og slarkete vridere/ dørhåndtak på noen innerdører. Det er også registrert dører med ødelagt eller mangel av tetnings/ pakningslister. TG 1 basert på dårlige dørvridere. Justering/ utskiftning av dårlige vridere og utskiftning av tetnings/ pakningslister. Generelt og fremtidig vedlikehold og senere utskiftning av elementene. 250 Dekker Ingen tegn til avvik. TG 0 Ingen tiltak vedr. dekker. 255 Gulvoverflater Gulvene med flis er ok. Men noen steder så er det misfarging, skittene fuger og jevnt over så må silikonfugene skiftes ut alle steder. Både i overgang gulv/vegg i flisgulv og andre steder der det det er brukt silikonfuger. Bl.a. overgang bambusparkett til terskel ved dør ut til det fri (i storsalen, rom 1160). Rom med gulvbelegg er jevnt over i god stand. Skjøtene har en god utførelse. Men jevnt over er gulvbeleggene litt slitt. Det er mange «dramerker». Bl.a. i møterom 1010B i første etasje er det det hull i belegget ved vinduet og skjøt i døråpning. Rom med bambusparkett er ok, bortsett fra den delen som nå er en del av lageret til kafeen. Der er det slitasjemerker. Og som nevnt over, silikonfuger i overganger må skiftes ut. Lagerrom har i hovedsak epoxy-maling. I noen rom er malingen stedvis slitt helt bort. Rengjøring er varierende og det vises på belegget. I idrett-delen blir det vasket syv ganger i uken. I kulturdelen blir det vasket fem dager i uken (ikke helg) I den delen som driftes og brukes opp mot kafeen, usikkert hvor ofte det blir vasket. I de sekundære arealene (lagrene og rom 1090, 1100 og 0216) er det skittent. Men forholdene er bedre med nåværende leietager, enn under forrige. TG2 Samlet vurdering. Det er jevnt over slitt og noen steder er det skader. Som første tiltak, både gulv med flis og med gulvbelegg renses og silikonfuger fjernes og erstattes med nye. Overflatene behandles ihht fagmessig anbefalinger for produktet. Tar med utskifting av gulvbelegg i rom 1010B. Det er i dag ett hulrom bak belegget, under vindu, og stolbeina «stikker hull» i belegget. Dette må sikres bedre ved utskifting av gulvbelegg. Oppgradering av alle rom med epoxymaling. Nytt gulvbelegg innen ti år.

12 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 11 av Himlinger Systemhimlinger og faste himlinger er i generelt god stand. Det er likevel registrert hull og skader på himlingsplater og T-profiler. TG 1 basert på skader Utskiftning av ødelagte himlingsplater og T-profiler. Fremtidig vedlikehold og utskiftning av himlinger ved endt levetid. 260 Yttertak Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 270 Fast Inventar Det er lite fast innredning. I garderobene er det vegghengte benker og knaggerekker. Jevnt over litt slitt overflate på benkene. I lagrene er det er stort sett åpne hyller, også i kontorene. TG1 Tar med rund sum for sliping og lakkering av benkeoverflatene. 273 Kjøkkeninnredning Det er ett mindre kjøkken inne på møterommet 1010B. Det er litt slitt. Ellers er det ett kjøkken i kafeen. Det er ikke meldt inn noen feil eller mangler på utstyret. Inne i «baren» er sokkel og kanter litt slitt. TG1 Ikke sikker på om innredning skal vedlikeholdes av leietager av kafe. Tar med her ny innredning i møterom 1010B. Men hvis det vurderes å flytte om på romfunksjonene, så holder innredningen noen år til, til dette er avklart. 275 Skap og reoler Se fast innredning skap. Det er en del åpne hyller i kontorer, vaskerom og lager. Skapene går ikke til tak. TG0 Ikke fast innredning er brukers ansvar. 276 Sittebenker, stolrader, bord Det er løse stoler og bord. Ikke rapportert om feil eler mangler. TG0 Ikke fast innredning er brukers ansvar.

13 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 12 av Skilt og tavler Det er en «skåringstavle» i idrettshallen ikke meldt om noen feil eller mangler. Det er mangelfull skilting. Noen steder er det hærverk på piktogram og tekst. Andre steder er det ingen skilt/merking i det hele tatt. TG1 Tar med RS ny skilting 280 Trapper, balkonger mm Trapp i generelt god stand. Det er likevel registrert mangelfull innfestning av trapperekkverk. Iht. TEK 10 skal det være håndløpere i to høyder. Det er også registrert mye skit på glass-delen av rekkverk. TG 2- basert på mangelfull innfestning av/ mangler ved rekkverk. Ny håndløper i to høyder. Se pkt.903. Rengjøring av rekkverk-glassfelt. Generelt og fremtidig vedlikehold VVS (NS3451 3) Generelt De tekniske anleggene i bygget er fra Anleggene har en god teknisk stand og forventet levetid blir oppnådd etter 20 til 30 år, anleggene ser ut til å være godt vedlikeholdt og har ingen synlige slitasje, det er på det grunnlag beregnet at tekniske anleggene har en levetid på 30 år. Det er priset inn nye ventilasjonsanlegg i Varme som blir brukt i bygget i dag er fra fjernvarme. Det er priset inn nye sanitær anlegg og varmeanlegg i Er da også tatt med en oppgradering av brannslanger. 310 Sanitærinstallasjon Distribuering av vann i bygget skjer via PEX rør. Avløpsledninger er i plast. Er 2 stk OZO beredere på 1000L som blir oppvarmet av fjernvarme via veksler. Er montert blandeventil på beredere som senker temp til ca. 60 C. Temp på hovedstrekk var på befaring 60 C. Er en lekkasje på utjevningstank til varmtvann TG -1 Generelt TG -3 På utjevningstank Generelt vedlikehold. Er priset inn nytt anlegg i 2033 med tanke på alder på eksisterende installasjoner. Er priset inn bytte av utjevningstank.

14 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 13 av Varmeinstallasjoner Bygget blir forsynt med fjernvarme. Varmeveksler er plassert i teknisk rom i kjeller. Distribuering av varme er vannbåren. Idrettshall har varmestrips i tak og vann bårent varme i gulv i garderober, styrkerom og dusjer. Kultur del har stort sett radiatorer på vegg. Varmebatteri i ventilasjon er oppvarmet av vannbårent system. TG -1 Generelt Generelt vedlikehold. Er priset inn nytt anlegg i 2033 med tanke på alder på eksisterende installasjoner. 330 Brannslokking Er heldekkende brannslanger i bygget. TG -1 Generelt vedlikehold og løpende kontroll. 360 Luftbehandling Det er i balansert ventilasjon i bygget. Kapasiteten er ikke oppgitt og det finnes ikke innreguleringsprotokoll som viser luftmengder. Det er ikke meldt om problemer med inneklima så antar at luftmengder er etter dagens krav. Bygget har 2 hovedanlegg der det ene forsyner idrettshall og et forsyner resterende lokaler. Det er roterende gjenvinner med 80 % gjenvinningsgrad på begge hovedanlegg. Anlegg som er priset inn i 2033 er tenkt som 2 anlegg der et forsyner hele hallen og et forsyner de resterende lokaler. Anlegg som forsyner kontor og garderober er tenkt spjeldvinkelstyrt. Det er i dag et tredje anlegg som forsyner garderober med adkomst fra uteareal, dette er tenkt fjernet i oppgradering i TG -1 Generelt vedlikehold. Er priset inn nytt anlegg i Elektro/automasjon (NS og 5) 410 Basisinstallasjoner elkraft Bygget er forholdsvis nytt. Basisinstallasjoner består av kabler på kabelbro fra tekniske rom og ut i hall og fellesarealer. Til dels over himling men også under himling. I tilstøtende rom uten himling er det brukt mye kabelkanal og åpen forlagt kabel. I garderober, i kontorer, møterom og garderober er det både skjult installasjon og åpen installasjon med kabel på vegg eller i kabelkanaler. Kabelbroer fra tekniske rom er fullt utnyttet og har ikke ledig kapasitet. Kabelbroer i hall har god kapasitet. Kabelkanaler er generelt full. Enkelte plasser ligger sterkstrømkabler og svakstrømkabler på samme bro / i samme føringsvei. Enkelte lokk mangler på kabelkanaler, spesielt på minikanaler. TG1 Basisinstallasjoner er i normalt god stand, noen manglende deksler / lokk på kanaler. Ikke rom for mye utvidelser. Kanaler som mangler lokk må få det Det bør prosjekteres nye basisinstallasjoner ved store utvidelser av anlegget. Anlegg skiftes etter endt levetid:2032

15 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 14 av Lavspent forsyning Bygget har en hovedtavle i kjeller. Hovedtavlen er felles for både kommunale deler av bygget og beboer del. Det er god plass i hovedtavlerom og det er ryddig og oversiktlig. Ellers har bygget underfordelinger plassert i 1.etg, 2.etg, vaktrom og kjøkken/kafe. Underfordelinger er stativ i nisjer eller skap på vegg. Underfordelingene virker å være godt dimensjonert. Underfordelinger står spredt og gjerne i rom brukt til lager / oppbevaring, dette medfører dårlig tilkomst til noen av skapene. På kjøkken er det plassert pizzaovn foran underfordeling / skap. Døren til fordelingene kan ikke åpnes på grunn av ovnen og dermed var inspeksjon ikke mulig. Uheldig plassering av pizzaovn gjør at det ikke er tilkomst til sikringene så hvis disse slår ut vil det bli vanskelig å legge disse inn igjen. Her må det gjøres tiltak for å bedre tilkomsten. Det er også litt dårlig tilkomst i skapet på vaktrom, men her kan hinder enkelt flyttes ved behov. Det er god dekning av stikkontaktuttak og brytere i bygget. Noen løse stikkontakter enkelte plasser på kjøkken og i hall. I kontorer / møterom administrasjon er det noe bruk av skjøteledninger. TG1/3- Generelt er anlegget i god stand. Noen løse stikkontaktuttak men ellers bra. Pizzaovn plassert foran underfordeling er ikke tillatt og hindrer adkomst til skapet. Bør utbedres snarest. Pizzaovn må flyttes og dør til underfordeling hengsles om Løse stikkontakter festes Anlegg skiftes etter endt levetid Belysningsanlegg Belysningsanlegget består av interiørarmaturer innfelt i himling som spot, downlights etc. Det er armaturer med lysstoffrør i garderober, WC og hall. Lysstyringen er konvensjonell med brytere for hvert rom / sone. Hall har lysstyring med treningslys med annenhver lysrekke avslått, konkurranselys alle lysrekker tent. Funksjon med treningslys blir sjeldent brukt. Belysningsanlegget virker å være i god stand, noen armaturer har defekt lyskilde eller mangler deksler. Det er montert vegglamper på utvendig fasade, samt spot i inngangspartiet. TG1 - Belysningsanlegget er i generelt god stand, mangler lyskilder i enkelte armaturer og noen lamper mangler deksler. Det bør planlegges gruppeskift av lyskilder, dette vil gi et bedre vedlikehold og et jevnere lysnivå i hallen. Defekte deksler byttes ut Anlegg skiftes etter endt levetid Nødlysutstyr Nød - og ledelysanlegget består av et desentralisert anlegg med rømningsslys / utgangsmarkeringslys og ledelys. Det foreligger rutiner på kontroll og testing av anlegget. Det er likevel en del armaturer som ikke virker, det mangler også rømningsskilt i hall og i 2.etg i gang ved musikkrom / møterom / datarom. Disse armaturene har vært montert men er ødelagt og deler er fjernet. TG2- Nødlysanlegget er i stort sett god stand, med unntak av enkelte armaturer. Det bør gjennomføres en fullstendig kontroll av anlegget med test av lyskilder og batterier. Avvik bør utbedres fortløpende. Manglende / defekte rømningslys skiftes / remonteres.

16 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 15 av Basisinstallasjoner for data og automatisering Basisinstallasjoner for data og automatisering er stort sett samme som for post 410 elkraft. Anlegget er generelt i god stand, med unntak av noen manglende deksler på kanaler. Det er ikke ledig kapasitet ved store utvidelser. TG1 Anlegget er i generelt god stand. Manglende deksler på kanaler remonteres Det bør planlegges nye føringsveier ved utvidelser. 520 Integrert kommunikasjon Det er tele og data punkter i vaktrom, møterom, musikkrom / datarom og i kontorer. Det er sentral plassert i 2.etg med spredenett ut i de forskjellige bygningsdeler. Kafe / kjøkken har egen trådløs ruter men denne er ikke tilgjengelig for publikum i hall eller andre deler av bygget. Det er ellers ikke trådløs WiFi i hallen. Det er et ønske fra brukere og drift å få installert et slikt system. Generelt er anlegget i god stand og det er godt med uttak i bygget. TG1 Generelt i god stand. Ingen tiltak men trådløs WiFi bør vurderes. Anlegg skiftes etter endt levetid Telefoni og personsøking Det er telefon uttak i vaktrom, kontorer og på kafe. Brukere meldte ikke inn noen avvik. TG1- Anlegget er godt. Ingen tiltak 542 Brannvarslingsanlegg Det er montert et brannvarslingsanlegg adresserbart med sentral fra ElTek. Det gjennomføres årlig service, tilsyn og øvelser sammen med beboere og andre leietakere på bygget. Det er noen løse røykmeldere i gang inn til innendørsgarderobeanlegg. Det er varsling direkte til Brannvesen. Det er et fåtall av dørene i bygget som har dørholdemagneter, dette medfører at branndører blir holdt åpen med stoler, steiner eller det som til enhver tid kan brukes som dørholdere. Dette forringer sikkerheten ved en eventuell brann, i tillegg blir branndører slitt / ødelagt på grunn av feil bruk. TG1/2- Anlegget er generelt i god stand, med unntak av noen løse detektorer. Dører mangler holdemagneter. Løse detektorer må festes Branndører må få dørmagneter / holdemagneter som lukker døren ved alarm.2015 Anlegg skiftes etter endt levetid. 2028

17 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 16 av Adgangskontroll, innbrudds og overfallsalarm Det er adgangskontrollanlegg på bygget både for innvendige dører og ytterdører. Det er rutiner for programmering og utdeling av nøkkelkort i samarbeid med andre leietakere. Dette fungerer bra. Det er også innbruddsalarmanlegg på huset med skallsikring og innvendig sikring av rom, dører og vinduer ved bruk av PIR detektorer og magnetkontakter. Anlegget er knyttet opp mot vaktsentral. Anlegget fungerer godt men en del PIR detektorer er løsnet fra feste. TG1 Anleggene er stort sett i god stand med unntak av noen løse PIR detektorer i hall. Løse PIR detektorer festes Anlegg skiftes etter endt levetid Uranlegg Det er montert ur / kamp klokke / scoretavle i hall. Denne fungerer bra. TG1 Anlegget fungerer godt. Ingen tiltak 550 Lyd og bildesystemer Det er montert et lydanlegg i kultursal, samt at det er et mobilt lydanlegg for hallen. Begge anleggene er i god stand. TG1 Anleggene er i god stand. Ingen tiltak 560 Automatisering Det er SD anlegg på ventilasjon - og varmeanlegget fra Landis og Gyr. Anlegget fungerer godt. TG1 Anlegg fungerer bra. SD anlegg skiftes ut når ventilasjons og varmeanlegg skiftes ut Heis/andre installasjoner (NS3451 6) 610 Prefabrikkerte rom Det er installert kjøledisker, kjøleskap og annet utstyr i forbindelse med drift av kafe. Alt utstyr virker å være i god stand. TG1 -Anlegget er i god stand med godt daglig vedlikehold. Ingen tiltak 620 Person og varetransport Heis er del av sameie. Ikke vurdert.

18 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 17 av Sceneteknisk utstyr Det er montert et lysanlegg / scenelysanlegg i kultursalen, dette er i god stand. TG1 anlegget er bra. Ingen tiltak 660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Utstyret som er montert på kjøkken i kafe er ikke fastmontert. Befaringen viste ikke feil eller mangler ved utstyret. Pizzaovnen i kafeen bør flyttes da den hindrer tilkomst til sikringsskapet i kafe. TG2- Utstyret generelt er i god stand, men pizzaovn er plassert foran el-fordeling. Pizzaovn må flyttes for å gi tilkomst til el-fordeling Løse spesialutrustninger for virksomhet Det er montert en del kjøkkenutstyr / restaurant utstyr i kafe, dette virker å være i god stand. TG1 Anlegget er bra. Ingen tiltak Utendørs (NS3451 7) 700 Utendørs generelt Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt 901 FDV-dokumentasjon Det foreligger FDV-dokumentasjon. Bl.a. "som bygget"- tegninger. 903 Universell utforming Se kommentar under skilt. Ved ny skilting så bør tekststørrelsen vurderes og evt. om det skal brukes flere og større piktogram. Heis er ikke med i vurderingen. Den ligger utenfor området og besørger hele bygget. Det er bare døråpner på den ytterste døren til hovedinngangen. Ellers er det ikke døråpnere på noen dører som har dørpumpe. Det er rapportert at dørene settes åpne med kile, da det er mye trafikk inn og ut fra garderober etc. Kontrastene er litt dårlige, gjelder i hovedsak mellom dører og vegg. Når vegger pusses opp så bør luminans sjekkes og veggfarge evt. endres så det oppfyller krav i TEK 10. Korridorene er for smale etter dagens krav. Det er på flere av HC-toalettene utstyr på vegg, som bør flyttes på slik at tilgjengeligheten blir bedre. Se bilde Trappen har ingen markering av topp og bunn, heller ikke markering av trappeneser. Det er ikke håndløper i to høyde. Håndløper mot vegg bør erstattes med håndløper i to høyder. Håndløperen har løsnet fra veggen i flere punkter, så den må uansett erstattes/ repareres. Glassfelt og glassdører mangler merking. I musikkøvingsrommene så ligger gulvet ca. ti cm over resten av gulvene i 2. etasje. Dette gjør at det ikke er tilkomst til de rommene for rullestolbruker. Det er fra rom 2010 til 2040

19 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 18 av 23 markert nivåforskjell med «fare-tape». Tar med i kostnadene markeringsfelt, som ved trapp, dvs. topp og bunnmarkering. Markering av glassfelt og dører. 904 Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygget er bygd i Det var i utgangspunktet tenkt at idrett og kultur skulle ha de tre nederste etasjene. Det er endret til å omfatte de to nederste etasjene. Bygget er planlagt med verksteder og musikkrom i 2.etasje. Løsningen opp mot det hevede gulvet i musikkøvingsrommene, har vært kjent helt fra prosjekteringsfasen og burde vært løst på annet vis pga. lydproblemer mellom 2.- og 3. etasje. Dermed kan ikke rommene brukes til de formålene de var tiltenkt. I dag er 2. etasje stort sett brukt til møter. Før bygget renoveres med nye gulvbelegg etc. så bør det vurderes om planløsningen skal endres. F.eks. så kan man tenke seg å flytte kontorene opp og heller få aktivitetsrom nede. Dette vil også være en fordel opp mot universell utforming. Det kom opp under befaringen at de ikke lenger vil arrangere samlinger med mange personer i rullestol, oppe i 2.etasje. Det viste seg at det ble problemer når brannalarmen gikk og det var mange som trengte assistert hjelp under evakuering. Med flere aktivitetsrom i 1.etasje så vil man unngå det problemet. Det er meldt inn at det er alt for lite lager i 1 etasje. I den delen mot nordvest. 905 Fleksibilitet, Arealbruk Bygget er ikke spesielt fleksibelt. Bl.a. etasjehøyden setter begrensninger inn mot tiltenkt bruk i bygget. Byggets 2.etasje blir ikke brukt til tiltenkt formål. Det er forsøkt å utbedre lydforholdene mellom storsalen og 3. etasje, i 2004, men uten å lykkes. Storsalen kan ikke brukes til korpsøving og det kommer også klager vedrørende lydnivået fra andre arrangement og selskapeligheter i dette rommet. I 2.- og 3. etasje blir rommene ikke brukt ihht tiltenkt formål. I dag brukes de stort sett til møterom. Storsalen har stort belegg, da det nå også skal serve de gruppene/ aktivitetene som innbefatter personer i rullestol. 910 ENØK generelt Bygget har energiattest og energivurdering datert høst Bygget fikk karakteren "Gul C" Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima er 203, kwh/(m² år). Bygget har 2 stk CAV-ventilasjonsanlegg av typen Fläkt woods (36.01 og 36.02) som betjener henholdsvis gymsal og kontorer. Det er også ett CAV-anlegg av typen Villavent Maxi 400 (36.03) som betjener garderobene. Følgende kommentarer/observasjoner ble gjort: Fläkt woods (36.01): SFP Verdi (Sum P (kw) / V (m3/h)) = 1,4 Noe rust etter filter i inntak. Avtrekkspjeldmotor defekt. Spjeld inntak defekt, åpner ikke. Lavt trykk grunnet defekt spjeld/spjeldmotor. SFP-verdi ikke reel pga. spjeld tilluft ikke åpner. Tilluftsmengder tatt ut i fra prosjektert luftmengde Fläkt woods (36.02): SFP Verdi (Sum P (kw) / V (m3/h)) = 2,9 Noe rust etter filter i inntak. Gjenvinnerreim slitt. Frekvensomformer er underdimensjonert i forhold til motor og har alarm på A0501 (Overlast). Luftlekkasje i tilluftskanal etter tilluftsvifte. Pga. hull etter demontert røykføler. Villavent Maxi 400 (36.03): Omluftsspjeld virker ikke Går i manuell og ikke i auto EL-tavle er utilgjengelig EL batteri slår seg ikke av Tilluftstemperatur viser feil Luftmengder ikke tatt pga. vanskelig/ingen tilkomst.

20 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 19 av Helse 925 Svømme-/ badeanlegg Ikke aktuelt. 926 Separat vannforsyning Bygget er tilknyttet offentlig vannforsyning Mugg/sopp/råte/ fukt Foreligger ingen fagrapporter. Det er ikke gjort noen observasjoner som indikerer problemer med dette Skadedyr Det er ikke observert problemer med skadedyr. Det ble heller ikke meldt fra om problemer fra bruker Asbest Ikke relevant. Nyere bygg Radon Det foreligger radonrapport fra Ifølge rapport er årsmiddelverdi over tiltaksgrensen på ett kontor. Det bør her gjøres tiltak for å redusere nivået. I tillegg må det gjøres nye målinger i 2018, jmf. måling hvert 5. år. 930 Akustisk miljø Det er problemer med lyd opp til 3.etasje. se punkt 904 og 905. Forholdet legger begrensninger på bruken av rommene. 931 Mekanisk miljø Ikke rapporter noe mangler ved skillevegger i treningshall. Eller ved klatrevegg. Klatreveggen blir kontrollert en gang i året. Det er meldt inn at festene til basketballstativene må kontrolleres. Det bør legges inn en årlig kontroll av innfesting av utstyr, evt oftere enn en gang i året Støvdeponi Det er en del lamper som henger ned. De i rommene i 2. etasje er enkle å støvtørke. Men de i storsalen og «glassgaten» er ikke så lett tilgjengelig. Se bilde de liggende spilene på rekkverket i 2. etasje, er ikke så enkle å støvtørke. Se bilde I lagrene er det åpne hyller og der det er skap så går de ikke til tak. I «glassgaten» så er den ene veggen i betong, med liggende «fuger»/markeringer. De nederste fugene kan støvtørkes og var ok, men de lenger oppe hadde støv. Men det lukter ikke støv i «glassgaten». Tar ikke med noen tiltak ut over rengjøring Inngangsparti Det er en hovedinngang og den er markert med ett takoverbygg. Det er ok, bortsett fra at glassfeltene og dører mangler markering og det ikke er noen skilt som viser at det er Vitalitetssenteret. Se bilde Fallsikring Rekkverk på trapp fra 1.- til 2.etasje har ikke håndløper i to høyder og den eksisterende håndløperen på vegg, har løsnet flere steder. Det mangler taktil merking av begynnelse og slutt på trapp Miljø 940 Miljømessige forhold generelt Det foreligger ikke avfallsplan. Aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves.. Ved evt. riving/rehab skal TEK10 følges.

21 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 20 av Sikkerhet 961 Brann Vitalitetssenteret består av 7 tellende etasjer og ble oppført i Det foreligger brannsikkerhetsstrategi for bygget. Bruken i første etasje er idrett, kafé og diverse verksted beregnet for allmenn aktiviteter (RKL 5), fra plan 3 etasjer til 7 etasje er boliger (ikke eiendom til Bergen kommune). Hovedbærende konstruksjoner er utført i betong for hele bygget. Idrettshall er seksjonert ut fra resten av bygget med REI-120M. Hovedbærende konstruksjoner i idrettshall og de øvrige lokalene tilfredsstiller med stor sannsynlighet R120. Bygget er utstyrt med følgende branntekniske tiltak: Brannalarm kategori 2. Høytmontert ledelys og brannslanger som slokkeutstyr. Det må gjennomføres en kontroll på om branntegning og brannkonsept stemmer med eksisterende forhold. Rømningsvei fra lager/sceneutstyr (1570) var benyttet som lagringsplass. Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 idrettshall og sluse 2075 er defekt. Dør fra vaktrom til barfotgang 1420 har ikke selvlukker. Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 (det gjelder rømningsutgang nedre del til høyre på branntegning) og 2075 er ikke funksjonell. Dokumentasjon for opplæring og instrukser virker oppdatert. Branntegningene har en vesentlig feil (rømning fra 2010 Musikkøvingsrom til trapp 2070). 963 Tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg Ikke relevant for bygget 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det er montert en skillevegg i hall. Denne fungerer godt. Tg1 motorisert skillevegg fungerer godt. Ingen tiltak Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er m 2. Bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er m 2. Differansen er 207 m 2 som utgjør 7,8 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 3-10 %. Arealdifferansen vurderes å være innenfor normalområde. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDVsystem/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng bl.a. for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt.

22 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 21 av Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) Måling vurderes ikke som hensiktsmessig for denne type lokaler Fuktregistrering Systematisk måling ikke foretatt, stikkprøver har blitt utført på spesielt utsatte områder, se bygningsdel Radon Sporfilmnr. Bygg/fløy Etg. Romnr. Romtype Dato UT Dato INN Årsmiddel bq Vitalitetssenteret Kontor Nei Vitalitetssenteret Kontor Ja Vitalitetssenteret Storsal Nei Vitalitetssenteret Kafe Nei Vitalitetssenteret Kunstverksted Nei Vitalitetssenteret B Møterom Nei Vitalitetssenteret Styrkerom Nei Vitalitetssenteret Kontor Ja Vitalitetssenteret Kontor Nei Strålevernets anbefalinger for radon (www.nrpa.no) Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3 Tiltaksbehov JA/NEI Radonnivå i to av kontorene overstiger tiltaksgrense på 100 Bq/m3, her må det undersøkes kilden til problemet og iverksette tiltak som trykkredusering/ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og evt. endring av driftstider for ventilasjon Lysmålinger Systematisk lysmåling ikke utført, for lysmåling i hall, se kapittel Andre målinger Det er ikke utført andre målinger Tidligere målinger/kartlegginger I tillegg følger tidligere målinger/ kartlegginger som vi mener fortsatt har relevans for vurderingen. Disse målinger/ kartlegginger er: Kartlegging av asbest Ikke aktuelt grunnet byggets alder Mugg/sopprapporter Ikke forelagt rapport PCB Ikke aktuelt grunnet byggets alder

23 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 22 av Idrettsfaglige problemstillinger kartlagt av Idrettservice og BKNI Gulvtype og brukerkrav. Hallen har sportsgulvbelegg med lett slitasje på overflate. Krav til idrettsgulv er gitt i NS-EN 14904, det er ikke gjort utdypende vurderinger opp mot denne. LUX i haller. Byggnavn Etg. Rom Vitalitetsenteret idrettshall Vitalitetsenteret idrettshall Belysning Treningslys Konkurranselys Maks. lux Min.lux Middel lux Max lux: 290 Min lux: 049 Mid lux: 198 Max lux: 554 Min lux: 210 Mid lux: 365 Vurdering Treningslys gir dårlig jevnhet på lyset og noen arealer blir veldig mørk. Gjennomsnittsmålinger viser at det for enkelte idretter er litt lite lys mens det for andre idretter er nok lys iht anbefalinger Konkurranselys gir godt lys for de fleste idretter. Jevnheten er litt dårlig mot kortveggene men likevel innenfor anbefalinger Tiltak Det bør vurderes å bytte type armatur og styring ved utskifting av belysningen. Armaturtype med to eller flere lyskilder slike at lyskilder i hver armatur kan slås av eller på uavhengig av hverandre. Lsik styringene er i dag blir annenhver rekke med lys skått av, dette resulterer i ujevn belysning og enkelte plasser med meget dårlig belysning. Ingen tiltak Takhøyde. Takhøyde i hall er ca. 7 meter som er iht. Kulturdepartementets krav på 7 m. Fastmontert idrettsutstyr. Vegghengte benker er overflateslitt. Ikke rapporter noen mangler ved skillevegger i treningshall og klatrevegg. Klatreveggen blir kontrollert en gang i året. Det er meldt inn at festene til basketballstativene må kontrolleres. Det bør legges inn en årlig kontroll av innfesting av utstyr, evt. oftere enn en gang i året. Romfunksjoner Byggets 2.etasje blir ikke brukt til tiltenkt formål. Det er forsøkt å utbedre lydforholdene mellom storsalen og 3. etasje, i 2004, uten å lykkes. Storsalen kan ikke brukes til korpsøving og det kommer også klager vedrørende lydnivået fra andre arrangement og selskapeligheter i dette rommet. I 2.- og 3. etasje blir rommene ikke brukt iht tiltenkt formål. I dag brukes de stort sett til møterom. Lyd og akustikk. Ingen målinger foretatt. Det er utført tiltak i storsalen. Men forholdene ble ikke tilfredsstillende nok til at man kunne bruke rommet til tiltenkt formålet. Kvaliteter på overflater mht. renhold og vedlikehold Det er problematisk med renhold i forhold til noen lamper, samt glassgjennomgangen. Renhold blir utført daglig av ansatte i kommunen. Det er ikke meldt om problemer med renhold fra bruker. Renhold var bra utført på befaringsdag.

24 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato: Side 23 av Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan. Fremgår på neste side. 4.0 Del 2 - Vedlegg 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Enøkinformasjon 4. Energivurdering av teknisk anlegg og energiattest 5. Arealoppgave/Eiendomsopplysninger 6. Radonrapport 7. Aktsomhetsrapport 8. Kildehenvisninger

25 Etat for bygg og eiendom Tilstandsregistrering summert Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0=Ingen avvik 1=Fare for liv og helse 1-2,5=Liten risiko 1=Ingen vesentlige 2=Pålegg foreligger 2,5-5=Middels risiko 2=Vesentlige avvik 3=Sikkerhet 5-9=Stor risiko KALKYLER - PERIODISERING - NÅVERDI. Se detaljregistrering om anbefalinger av tiltaksår ENØK Kr pr m 2 Kr pr pe Snittverdi Snittverdi Snittverdi Strakstiltak Potensiale BTA Brukere TG KT risiko Score TOTALT < 1 år 1-5 år 6-10år år 16-20år 21+ år off. tilskudd (0-10år) (0-10år) 2 Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automatisering V U Andre installasjoner V U 7 Utendørs V 0 U 9 Dokumentasjon - rapporter - HMS V U ,7 1,4 0,8 0,4 2,0 #DIV/0! 1,3 6,8 8,4 5,6 6,6 4,0 #DIV/0! 6,8 1,91 2,00 2,67 1,00 4,00 #DIV/0! 2, Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) V Total utviklingskostnad eks. mva (1-9) U Objektnr: Sum eks.mva Marginer og reserver Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL MVA TOTALT ESTIMAT AVRUNDET Alle kostnader inkl uforutsett, rigg, drift, adm og mva 3=Stort/ alvorlig avvik 4=Pålegg påregenlig 5=Helse og miljø 6=Driftsavbrudd 7=Vedlikehold 8=Funksjonalitet 9=Estetikk V+U % % % ,0 6,5 2, FORKLARING KOSTNADSTYPER FORKLARING KONSEKVENSTYPER Driftskostnad kostnader til Løpende drift (lønn, materiell, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, 1=Fare for liv og helse Direkte eller overhengende fare for liv og helse. (F.eks store alvorlige helseplager for flere brukere/ fare for sammenbrudd av konstruksjoner). Avstengning sannsynlig nødvendig og strakstiltak/ avbøtende tiltak kreves. serviceavtaler, skader, hærverk etc), Renhold, Energi, 2=Pålegg foreligger Det foreligger skriftlig pålegg eller instruks fra tilsynsmyndighet om tiltak VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs 3=Sikkerhet F. eks fare for brann, bæreevne, fare for innbrudd og hærverk, mindre personskade etc (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg) 4=Pålegg påregenlig Pålegg eller skriftlig instruks/ ordre om tiltak fra tilsynsmyndighet vurderes som påregnelig. Gjerne i farvannet av tilsynsrapport eller forskriftsavvik/ endring (NS3454) 5=Helse og miljø F. eks Luftkvalitet, Inneklima, Støy, Renhold, Legionella, vannkvalitet, Fare for forurensning, fukt, helseplager rapporteres, Enøk etc dlikeholdskostnad Kostnader som er nødvendig for å oppretteholde 6=Driftsavbrudd Fare for driftsstans etc byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre 7=Vedlikehold Fare for følgeskade, varig skade etc det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en 8=Funksjonalitet Brukbarhet, adkomst, tilgjengelighet, bedre tilrettelegging for utstyr, installasjoner eller brukere etc gitt brukstid. Mrk. Utskifting av bygningsdeler/ tekniske 9=Estetikk Design, utforming, fargevalg, overflater etc installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket er også definert som vedlikehold (NS3454). Utviklingskostnad Kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter.(ns3454) Kostnadstype Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) Snittverdiene er i forhold til antall registreringer Det undersstrekes at snittverdiene er kun en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et "rettferdig "bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registeringer og omfang av disse. Side 1 av 8

26 RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM HMS-konsekvens = = Liten/ ubetydelig risiko Drift og vedlikeholdskonsekvens = = Middels/ betydelig risiko Idrettsbygg Objektnr: Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = = Stor/ kritisk risiko Areal BTA (m 2 ): Antall brukere: 100 Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og- endringer Byggeår: 2003 Registreringsdato: Utført av: Norconsult AS BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 2 Bygning 210 Grunn og fundamenter Ingen tilgang til fundamenter.ingen tegn til setningsskader. Generelt ingen tegn til avvik. 220 Bæresystemer DT- elementer i gymsal og stål m/innfestninger glassgate er i generelt god stand. Ingen tegn til avvik. Ingen tiltak vedr. grunn og fundamenter Generelt vedlikehold av stålkonstruksjoner i form av f.eks renhold og flikking av overflater 220 Bæresystemer Det er observert en tildekket mulig skade på et DT-element i gymsal. Eventuell skade på DT-element må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Sum eks. mva: Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) ENØK Andel off. tilskudd potensiale (av U) Brannbeskyttelse bærende konstruksjon Hovedbærende konstruksjoner i idrettshall var utført i betong. Det Ingen tiltak nødvendig samme gjelder for etasjene videre oppover til plan 3. Etasjeskillere 1 0 tilfredsstiller sannsynligvis R Yttervegger Det ble ikke observert områder med manglende kjølesoner. Ingen tiltak nødvendig Yttervegger Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. kartlegging Utv. vinduer, dører, porter Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 237 Solavskjerming "Glassgaten" blir varm når det er sol Tar med rund sum for vurdering av alternative løsninger Innervegger Innervegger av panel, gips og betong i generelt god stand Generelt og fremtidig vedlikehold av innervegger Innervegger Oppskrapte og slitte overflater.hull og skader. Reperasjon/ fuging / oppmaling vedr. innervegger Innervegger Innfestningspunkt av basketkurver i gymsal fremstår som usikre. Det er også registrert skader på akustikkplater i storsal. Innfestningspunkt av basketkurver må kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes. I storsal må prosjektor flyttes ut slik at lerret går klar akustikkplatene. De skadede platene skiftes ut. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Generelt sett i god stand. Fremtidig vedlikehold og utskiftning av innvendige dører og vinduer ved endt levetid. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Dårlige og slarkete vridere/ dørhåndtak på noen innerdører. Det er også registrert dører med ødelagte/ mangel av tetnings/ pakningslister. Hjemmel: 10. Granneloven 1. Brann- og eksplosjonsvernloven 11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven 2. Arbeidsmiljøloven 12. PBL 3. Eltilsynloven 13. Kulturminneloven 4. Energiloven 14. Produktkontrolloven 5. Sivilbeskyttelsesloven 15. Leiekontrakt 6. Strålevernloven 16. Vedtak bystyre/ byråd 7. Lov om folkehelsearbeid 17. Krav i FDVU-dok 8. Matloven 18. Forsikringskrav 9. Forurensningsloven 19. Særlige bruker/ funksjonskrav Tilstandsgrader: 0=Ingen avvik 1=Ikke vesentlige avvik 2=Vesentlige avvik 3=Stort eller alvorlig avvik Justering eller utskiftning av dårlige vridere/ dørhåndtak og utskiftning av tetnings/ pakningslister Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting Ingen gjennomføringer ble observert uten tilfredsstillende branntetting. Ingen tiltak nødvendig Dekker Ingen tegn til avvik på etasjeskillere. Ingen tiltak vedr. dekker Bildenummer fotoserie Hjemmel/ krav Tilstandsgrad 0-3 Konsekvenstype Konsekvensgrad 0-3 Sannsynlighet 0-3 Risiko=KGXS Score=TGxKTxR Anbefales utført innen Konsekvenstyper: 1=Fare for liv og helse(9) 2=Pålegg foreligger(8) 3=Sikkerhet(7) 4=Pålegg påregnelig(6) 5=Helse og Miljø(5) 6=Driftsavbrudd(4) 7=Vedlikehold(3) 8=Funksjonalitet(2) 9=Estetikk(1) KALKYLE Konsekvensgrader: 0= Ingen konsekvenser 1= liten konsekvens (<20%) 2= middels konsekvens(20-50%) 3= store konsekvenser(>50%) Sannsynlighetsgrader: 1=liten sannsynlighet (>10.år) 2=middels sannsynlighet (1-10) 3=stor sannsynlighet (< årlig) KOSTNADSFORDELING Side 2 av 8

27 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 255 Gulvoverflater Gulv med flis har misfarginger og skittene fuger. Tar med sum for rensing av alle flisgulv. ca 600m² _ Gulvoverflater Silikonfugene sprekker opp, er skittene og bør skiftes. dette gjelder alle silikonfuger. se Word dokument Tar med rund sum for utskiftinger av silikonfuger. silikonfugene der det er flis, tas når flisene renses. Pluss reperasjoner av terskler 255 Gulvoverflater Gulv med epoxy-maling, er slitt og noen steder er gulvet slitt helt ned til betongen. Ny expoy-maling, ca 300m² Gulvoverflater Gulvbeleggene er slitt. Tar med ny gulvoverflate innen ti år - gulvbelegg ca 700m² Himlinger Systemhimlinger og faste himlinger er i generelt god stand. Fremtidig vedlikehold og utskiftning av himlinger ved endt levetid Himlinger Hull og skader på himlingsplater og T-profiler. Utskiftning av ødelagte himlingsplater og T-profiler Yttertak Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. Bilde nr _ Hjemmel TG KT KG S R Score År Andel Andel Andel Kalkyle netto Vedlikeholdskostnad kostnad potensiale Utviklings- off. tilskudd TOTALT (V+U) (V) (U) (av U) Fast inventar Vegghengte benker er overflateslitt Tar med rund sum for sliping og omlakkering av benkene. tre strøk Murte piper og ildsteder Ikke relevant 273 Kjøkkeninnredning Festene på overskap må kontrolleres, sokkel repareres og det må lages foring til himling Rund sum for kontroll, småreperasjoner og foringer til himling. når den er bygd Skap og reoler Det er ikke faste skap og hyller. Bruker sitt ansvar Legger ikke inn noen tiltak Sittebenker, stolrader, bord Det er løse stoler og bort. ikke rapportert om skader Legger ikke inn noen tiltak Skilt og tavler Skilting er mangelfull. Men må evt tas i sammenheng med omrokering av romfunksjoner Tar med sum for skilting av idrettsbygg Merking og etterlysende ledesystem 280 Trapper, balkonger mm Trapp i generelt god stand. Generelt og fremtidig vedlikehold av trapper Trapper, balkonger mm Mangelfull innfestning av trapperekkverk. Ihht. TEK 10 skal det være håndløpere i to høyder. Det er også registrert mye skit på glass-delen av rekkverk. Ny håndløper i to høyder. Se pkt.903. Rengjøring av rekkverk-glassfelt Tribuner og amfier Ikke relevant Baldakiner og skjermtak Ikke relevant Andre bygningsdeler Ikke relevant Snittverdi pr registrering 0,7 6,8 1, SUM BYGNINGSMESSIG NETTO VVS-installasjoner 310 Sanitærinstallasjoner Er 2 stk beredere på 1000L. Blir forvarmet av fjernvarme via veksler. Er blandeventil rett etter berederene. Det er et greps batterier i hele bygget. Toaletter er gulvmontert.fordelingen skjer stort sett via Rør i rør system. Priser inn nytt anlegg i Sanitærinstallasjoner Utjevningstank for varmtvann er eiret i koblinger i topp. Lekkasje i skjøter. Er priset inn nytt etter teknisk levetid er oppnådd i 2033 Utjevningstank for varmtvann må byttes. Lekkasje i koblinger og er eiret i stykker i topp Varmeinstallasjoner Byggets oppvarming skjer via fjernvarme.ekapansjonskar på 200L. Gulvarme i omtrent hele bygget. Varmestrips i tak.radiatorer i noen rom.fjernvarme til oppvarming av forbruksvann og varmebatteri til ventilasjon Ingen tiltak er nødvendig på Varmeinstallasjoner. Er priset inn nytt etter teknisk levetid er oppnådd i Side 3 av 8

28 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 330 Brannslokking Er heldekkende brannslanger i bygget i dag. Er heldekkende brannslanger i bygget i dag, følge årlige kontrollrutiner. Priser inn oppgradering av slanger i 2033 Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Andel Andel Andel Kalkyle netto Vedlikeholdskostnad kostnad potensiale Utviklings- off. tilskudd TOTALT (V+U) (V) (U) (av U) Gass og trykkluft Ikke aktuell Ikke aktuell 350 Prosesskjøling Ikke aktuell Ikke aktuell 360 Luftbehandling 2 stk Flact aggregat med roterende gjennvinner. direktedrevne kammervifter. Ettervarmebatteri på vann varmet fra fjernvarme. Anlegget er trykkregulert og delt inn i soner med VAV. Anleggene har roterende gjennvinner med ca 80% gjennvinningsgrad Luftmengder er ukjend da det ikke var tilgjengelig FDV med innreguleringsprotokoll.er et eget anlegg fra systemair som forsyner utegarderober Priser inn 2 stk aggregat etter endt levetid. Tanken er da at et forsyner behovet i garderober og fellesarealer, og et aggregat nr 2 som forsyner hallen alene. Begge anlegg er tenkt behovstyrt. Anlegg nr 3 går da ut etter oppgradering Komfortkjøling Ikke aktuell Ikke aktuell 380 Vannbehandling Ikke aktuell Ikke aktuell 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng Ikke aktuell Ikke aktuell Snittverdi pr registrering 1,4 8,4 2,00 76 SUM VVS NETTO Elkraftinstallasjoner 410 Basisinstallasjoner for elkraft Bygget er forholdsvis nytt. Basisinstallasjoner består av kabler på kabelbro fra tekniske og ut i hall og fellesarealer. Til dels over himling men også under himling. I tilstøtende rom uten himling er det brukt mye kabelkanal og åpen forlagt kabel. I garderober, i kontorer, møterom og garderober er det både skjult installasjon og åpen installasjon påvegg eller i kabelkanler. Kabelbroer fra tekniske rom er fullt utnyttet og har ikke ledig kapasitet. Kabelbroer i hall har god kapasitet. Kabelkanaler er generelt full. Noen kanaler mangler lokk. Enkelte plasser ligger stekrstrømskabler og svakstrømskabler på samme bro / i samme føringsvei. Ved utvidelser av det elektriske anlegget må det prosjekteres nye føringsveier fra tekniske rom Høyspent forsyning Ikke aktuelt Ingen tiltak 430 Lavspent forsyning Bygget er forsynt fra hovedtavle i kjeller. Hovedtavlen er felles for både kommunale deler av bygget og beboer del. Det er god plass i hovedtavle rommet og det er ryddig og oversiktlig. Ellers har bygget underfordelinger plassert i 1.etg, 2.etg, vaktrom og kjøkken/kafe. Underfordelingene virker å være godt dimensjonert. i, plasseringsmessig står alle underfordelinger spredt og gjerne i rom brukt til lager / oppbevaring. DEtte medfører dårlig tilkomst til skapene. På kjøkken er det plassert pizzaovn foran underfordeling / skap. Døren til fordelingene kan ikke åpnes på grunn av ovnen og dermed var inspeksjon ikke mulig. Uheldig plassering av pizzaovn gjør at det ikke er tilkomst til sikringene så hvis disse slår ut vil det bli vanskelig å legge disse inn igjen. Her må det gjøres tiltak for å bedre tilkomsten. Det er også littt dårlig tikomst i skapet på vaktrom, men her kan hinder enkelt flyttes ved behov. Det er god dekning av stikkontakuttak og brytere i bygget. Noen løse stikkontaktr enkelte plasser på kjøkken og i hall. I kontorer / mæterom administrasjon er det noe bruk av skjøteledninger Pizzaovn må flyttes eller snus slik at det blir tilkomst til elektrofordelingen. Dørene kan med fordel hengsles om, pizzaovn må likevel flyttes. Kostnader medtatt i punkt 660 Det bør monteres stikkontakuttak i kontorer / møterom adminstasjon for å begrense bruk av skjøteledninger.ellers ingen tiltak Lavspent forsyning Anlegget er stort sett i god stand Anlegg byttes etter endt levetid Lys Belysningsanlegget består av interiørarmaturer innfelt i himling som Det bør vurderes gruppeskift av lyskilder. Defekte deksler bør byttes ut. spot, downhlights etc. Det er armaturer med lystoffrør i garderober og hall. Lysstyringen er konvensjonell med brytere for hvert rom / sone Hall har lysstyring med treningslys med annenhver lysrekke avslått, 01- konkurranselys alle lysrekker tent. Konkurranselys blir også brukt til 06 treningslys. Belysningsanlegget virker å være i god stand, noen armaturer har defekt lyskilde eller mangler deksler. Det er montert vegglamper på utvendig fasade, samt spot i inngangspartiet Lys Anlegg i god stand, men funksjonene med å ha to lysstyringer i hall fungerer ikke opptimalt da jevnheten på lyset blir for dårlig i treningsfunksjon. Lysanlegg byttes etter endt levetid, det bør da vurders annen type belysning og lysstyring i hall. se kap Nødlysutstyr Anlegg stort sett i god stand Nødlysanlegg byttes etter endt levetid Elvarme Bygget har elvarme i form av fjernvarme / fra BKK Ingen tiltak Side 4 av 8

29 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) 460 Reservekraft Ikke aktuelt Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 0,8 5,6 2,67 78 SUM ELEKTRO NETTO Tele og automatisering 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Som i post 410. Føringsveier har generelt dårlig kapasitet. Det bør prosjekteres nye føringsveier / basisinstallasjoner for tele- og automatisering ved utvidelser av anlegget. 520 Integrert kommunikasjon Det er tele og data punkter i vaktrom, møterom, musikkrom / datarom og i kontorer. Det er sentral plassert i 2.etg med spredenett ut i de forskjellige bygningsdeler. Kafe / kjøkken har egen trådløs router men denne er ikke tilgang for publikum i hall eller andre deler av bygget. DEt er ellers ikke trådløs wifi i hallen. Det er et ønske fra brukere og drift å få installert et slikt system. Generelt er anlegget i god stand og det er godt med uttak i bygget. Det bør vurderes nytte av trådløs wifi og installere dette hvis behov Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Integrert kommunikasjon Anlegg igod stand Anlegg skifte ut etter endt levetid Telefoni og personsøking Det er telefon uttak i vaktrom, kontorer og på kafe. Brukere meldte Ingen tiltak ikke inn avvik på dette Alarm- og signalsystemer 542 Brannalarm Det er montert et branvarslinganlegg adresserbart med sentral fra ElTek. Det gjennomføres service og øvelser sammen med beboere og andre leietakere på bygget. Det er noen løse røykmeldere i gang inn til garderobeanlegg inne. Det er varlsing direkte til Brannvesen. Det er et fåtall av dørene i bygget som har dørholdemagneter, dette medfører at dører blir holdt åpen med stoler, dørholdere etc. Dette forringer sikkerheten ved en eventuell brann, i tillegg blir branndører slitt / ødelagt på grunn av feil bruk. Løse detektorer festes. Det bør monteres dørholdemagnter på dører som skal skille brannceller fra hverandre ved brann Brannalarm Anlegg stort sett i god stand Brannalarmanlegg byttes etter endt levetid Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Anlegg er i god stand Byttes etter endt levetid Pasientsignal Ikke aktuelt Ingen tiltak 545 Uranlegg og tidsregistrering Det er montert ur / kamp klokke / scoretavle i hall. Denne fungerer Ingen tiltak 0 0 tilfredstillende. 549 Andre deler for alarm og signal Ikke aktuelt 550 Lyd- og bildesystemer Det r montert et lydanlegg i kultursal, samt at det er et mobilt lydanlegg Ingen tiltak for hallen. Begge anleggene er i god stand Automatisering Det er SD anlegg på huset Landis og Gyr. Det ble ikke meldt inn avvik på dette. Anlegg i god stand, men bør skiftes når lufbehandlinganlegg og varmeanlegg skiftes ut etter endt levetid Instrumentering Ikke aktuelt Snittverdi pr registrering 0,4 6,6 1,00 7 SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO Andre installasjoner 610 Prefabrikkerte rom (kjølerom, fryserom, baderom etc) Det er installert kjøledisker, kjøleskap og annet utstyr i forbindelse med Ingen tiltak drift av kafe. Alt utstyr virker å være i god stand Person og varetransport Ikke aktuelt Ingen tiltak 630 Transportanlegg for småvarer Ikke aktuelt Ingen tiltak 640 Sceneteknisk utstyr Det er montert et lysanlegg / scenelysanlegg i kultursalen, dette er i Ingen tiltak 0 0 god stand 650 Avfall og støvsuging Ikke aktuelt Ikke aktuell 660 Fastmontert spesialutrustning for Utstyret som er montert på kjøkken i kafe er ikke fastmontert. Pizzaovn bør flyttes til mer egnet sted virksomhet(storkjøkken) Befaringen viste ikke feil eller mangler ved utsytret. Pizzaovnen i 01 kafeen bør flyttes da den hindrer tilkomst til sikringsskapet i kafe Side 5 av 8

30 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 670 Løs spesialutrustning for virksomhet Det er montert en del kjøkkenutstyr / restaurant utstyr i kafe, dette virker å være i god stand Ingen tiltak Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) Andre tekniske installasjoner Ikke aktuelt Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 2,0 4,0 4,00 48 SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO Utendørs 700 Utendørs generelt Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging. Vitalitetssenteret er en del av sameie. Det er kun foretatt innvending kartlegging Bearbeidet terreng Se punkt 700 Se punkt Utendørs konstruksjoner Se punkt 700 Se punkt Støttemurer og andre murer Se punkt 700 Se punkt Trapper og ramper i terreng Se punkt 700 Se punkt Frittstående skjermtak, leskur mv Se punkt 700 Se punkt Gjerder, porter og bommer Se punkt 700 Se punkt Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner Se punkt 700 Se punkt Kummer og tanker for tekniske installasjoner Se punkt 700 Se punkt Utendørs røranlegg Se punkt 700 Se punkt Utendørs elkraft Det er montert lysarmaturer på fasade, disse er omtalt i punkt 430. Eller ingen utendørsbelysning Ingen tiltak Utendørs tele og automatisering (min 1m fra veggliv) Se punkt 700 Se punkt Veier og plasser Se punkt 700 Se punkt Parker og hager Se punkt 700 Se punkt Utendørs infrastuktur Se punkt 700 Se punkt 70 0 Snittverdi pr registrering ### #### ###### 0 SUM UTENDØRS NETTO 0 9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 901 FDV-dokumentasjon RIB: Det foreligger FDV-dokumentasjon. Bl.a. "som bygget"- tegninger. 901 FDV-dokumentasjon RIV:FDV dokumentasjon er på bygget. Digitalisere tilgjengelig FDV FDV-dokumentasjon Branndokumentasjon er mht. instrukser og opplæring er oppdatert og Det må gjennomføres en kontroll om dette er prosjektert løsning eller en feil på godt ivaretatt. Det foreligger brannkonsept og branntegninger for tegning bygget. Branntegning viser rømningsvei fra musikk øvingsrom (2010) til trapp 2070 noe som ikke er tilfelle Fagrapport bygningsvern kulturminne Bygget er fra Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming 903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygget er tilgjengelig, men har ikke en god tilgjengelighet. trenger skilt med større skrift, forbedring av kontrast mellom vegger og dører, korridorer er for smale, tapp mangler markering og håndløper i to høyder, galssfelt og glassdører. mangler markering av nivåforskjell på gulv. Det er bare døråpner på en dør. 904 Fleksibilitet Bygget lite fleksibelt. Men deler av arealet i delen som ligger mot nordvest kan evt bygges om 905 Arealbruk Bygget brukes ihht tiltenkt formå. Det er flere brukergrupper, se word dokument. Det har ikke vært møte med brukergruppene tilstede. Tar med rund sum for merking av glassfelt og dører, taktil merking av trapp og trappeneser, overgang fra musikkøvingsrommene til gang, flytting av utstyr i HC-Wcer. tiltak ellers kan utføres ved vedlikehold, for eksempel maling av vegg - vurder fargebruk for å forbedre kontrast. Det er ikke kontrollert hvor mange dører som har dørpumpe. Tar med døråpner på ti dører. Ingen tiltak med her Ingen. Evt så kan det engasjeres rådgivere til å vurdere arealbruken i bygget. Før man starter opp med fornying av overflater Sertifiseringer Nei 910 ENØK generelt 911 Enøkrapport Foreligger ingen enøk rapport Ingen tiltak Energiattest/ Energimerking Bygget har energiattest og energivurdering datert høst Bygget fikk karakteren "Gul C" Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima er 203, kwh/(m² år). Ny energiattest om 10 år Side 6 av 8

31 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 913 Energivurdering av tekniske anlegg Bygget har energiattest og energivurdering datert høst Bygget har 2 stk CAV-ventilasjonsanlegg av typen Fläkt woods (36.01 og 36.02) som betjener henholdsvis gymsal og kontorer. Det er også ett CAV-anlegg av typen Villavent Maxi 400 (36.03) som betjener garderobene. Ny energivurdering om 4 år. For vurderinger se rapport Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Andel Andel Andel Kalkyle netto Vedlikeholdskostnad kostnad potensiale Utviklings- off. tilskudd TOTALT (V+U) (V) (U) (av U) Helsemessige forhold-generelt 921 Arbeidsmiljø Det er ikke meldt om problemer med inneklima, foreligger ingen rapporter fra vernerunder o.l 922 Renholdsplan/ kvalitetsnorm Renhold blir utført daglig av ansatte i kommunen. Er ikke meldt om problemer med renhold. Var bra utført på befaringsdag. Ingen tiltak Ingen tiltak Inneklimaplan Ikke forelagt Fremlegge/opprette inneklimaplan Driftsplan Ikke forelagt Fremlegge/opprette driftsplan 925 Bade- og svømmeanlegg Ikke aktuelt Ingen tiltak 926 Separat vannforsyning Foreligger ingen rapporter på vannforsyning. Offentlig vann Ingen tiltak Atmosfærisk miljø Ikke aktuell Ingen tiltak 9271 CO2, CO Ikke aktuell Ingen tiltak 9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Foreligger ingen fagrapporter. Det er ikke observert problemer med Ingen tiltak 0 0 mugg/ sopp/ råte og fukt Skadedyr Det er ikke observert problemer med skadedyr. Det ble heller ikke Ingen tiltak 0 0 meldt fra om problemer fra bruker 9274 Legionella Ingen rapporter på Legionella. Ble opplyst på befaring at kloring blir Ingen tiltak utført ihht kommunale normer Asbest Ikke relevent. Nyere bygg. 928 Termisk miljø Romtemperatur og luftkvalitet var god på befaring. Ikke meldt om Ingen tiltak problemer med Termisk miljø Temp, RF Foreligger det loggmålinger av temp og RF? Stikkprøvekontroll/ spotmåling tas ved behov Aktinisk mijø Det er foretatt luxmålinger i hall. Lysanlegget har 2 lysnivåer. Ett for Ved oppgradering av lysanlegget i hallen bør det planlegges utstyr med 2 eller konkurranse og et for treningslys. Det ble opplyst om at konkurranselys flere lyskilder sammen med et styringssystem som gir jevn fordeling av lys også blir brukt ved trening. Lysenes styres ved at annenhver rekke blir sselv om enkelt lyskilder slås av. slått av ved treningslys, dette medfører at hallen får enkelte mørke områder og jevnheten på lysstyrken blir dårlig. Den energiøkonimiske gevinsten ved å ha to styringer faller bort da dette i kke praktiseres. Ideelt sett bør armaturer ha flere lyskilder slik at en ved trening kan slukke en lyskilde i hver armatur og ikke hele lysrekker, da vil en kunne oppnå jevn lysfordeling og samtigi få en enøk gevinst 9291 Belysning Den generelle belysningen er god i bygget, noen avvik med defekte lyskilder og deksler. Belysning i hall er innenfor anbefalinger. se post 929 for lux målinger 9292 Radon Det foreligger radonrapport fra Ifølge rapport er årsmiddelverdi over tiltaksgrensen på ett kontor. Det bør her gjøres tiltak for å redusere nivået. I tillegg må det gjøres nye målinger i 2018, jmf måling Ingen tiltak Det bør her gjøres tiltak for å redusere nivået i kontor hvert 5. år Radon Det foreligger radonrapport fra Ifølge rapport er årsmiddelverdi Det må gjøres nye målinger i 2018, jmf måling hvert 5. over tiltaksgrensen på ett kontor. Det bør her gjøres tiltak for å redusere nivået. I tillegg må det gjøres nye målinger i 2018, jmf måling hvert 5. år Elektriske og magnetiske felt Ikke aktuelt Ingen tiltak 930 Akustisk miljø Det er utført tiltak i storsalen. Men forholdene ble ikke tilfredsstillende Ingen, se punkt 9311 i word dokument nok til at man kunne bruke rommet til det formålet man hadde tiltenkt det. 931 Mekanisk miljø Det er meldt inn at festene for basketballnettet bør sjekkes Kontroll av festene til basketballnettet Støvdeponi Det er skap som ikke går til tak, liggende strukturstriper i betongvegg, Ingen nedhengte lamper og rekkverk med liggende spiler Inngangsparti. Mngelfull merking av glass og mangler skilt Tatt med under Innesko og garderobeløsninger Vurdering av tilrettelegging av garderobeforhold og inneskoløsning. 0 0 Herunder renholdsvennlighet og tilkomst Fallsikring Håndløper er løs og det mangler i to høyder. Tiltak tatt med under punkt 280. Nytt rekkverk Side 7 av 8

32 BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 9315 Skoldefare Er blandeventiler i alle garderober. Temp ut etter blandeventil ved bereder var på befaring 60 C 940 Miljømessige forhold-generelt Det foreligger ikke avfallsplan. Aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves.. Ved evt. riving/rehab skal TEK10 følges. Ingen tiltak Bilde nr Hjemmel TG KT KG S R Score År Det foreligger ikke avfallsplan. Aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves.. Ved evt. riving/rehab skal TEK10 følges Kalkyle netto TOTALT (V+U) Andel Vedlikeholdskostnad (V) Andel Utviklingskostnad (U) Andel off. tilskudd potensiale (av U) 960 Sikkerhetsmessige forhold-generelt 961 Branntekniske forhold Rømningsvei fra lager/sceneutstyr (1570) var benyttet som lagringsplass Rom ved lager/scene (1570) må ryddes Branntekniske forhold Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 idrettshall og sluse 2075 mangler Godkjent markeringslys må etableres og Branntekniske forhold Dør fra vaktrom til barfotgang 1420 har ikke selvlukker Godkjent selvlukker må etableres Branntekniske forhold Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 (det gjelder rømningsutgang nedre del til høyre på branntegning) og 2075 er ikke funksjonell. 962 Elektrotekniske forhold Det elektriske anlegget er i stort sett god stand og er godt dimensjonert. Godt belegg med stikkontakuttak. Føringsveier har ikke rom for mye utvidelser. Pære i enhet fra rom 1500 og 2075 markeringslys, må skiftes og Ingen tiltak Tilfluktsrom Ikke relevant Ingen tiltak nødvendig 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det er montert en skillevegg i hall. Denne fungerer tilfredstillende. Ingen tiltak 966 Trafikksikringsplan Ikke aktuell Ingen tiltak 967 Ras- og flomsikring Ikke aktuell Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 1,3 6,8 2, SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto SNITTVERDI RISIKO TOTALT/ TOTAL SCORE 1,0 6,5 2, Side 8 av 8

33 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 1 av 18 Bilde nr Bæresystemer DT-elementer i generelt god stand. Ingen tegn til avvik. Bilde nr Bæresystemer I generelt god stand Bilde nr Bæresystemer Tildekket mulig skade på DT-element. Må kontrolleres. Bilde nr ingen utvendig solskjerming. Det blir varmt i «glassgaten» Bilde nr Innervegger Panel- og betongvegger i gymsal i generelt god stand. Bilde nr Innervegger Innervegger i generelt god stand.

34 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 2 av 18 Bilde nr Innervegger Oppskrapte og slitte innervegger. Bilde nr Innervegger Innfestningspunkt fremstår som usikre. Gjelder basketkurver i gymsal. Må kontrolleres. Bildenr Innv. vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i generelt god stand Bildenr Innv. vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i generelt god stand Bildenr Innv. vinduer, dører, foldevegger Dårlige vridere/ dørhåndtak på noen innerdører. Bilde nr misfarginger og silikonfuger som må skiftes. Her på kjøkken.

35 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 3 av 18 Bilde nr slitasje på bambusparkett i lager Bilde nr overgang bambusparkett og terskel (ytterdør) sprekker opp Bilde nr terskel løfter seg, må kontrolleres Bilde nr silikonfuger som må skiftes. Her fra en av garderobene Bilde nr epoxy-maling slitt av Bilde nr skader på belegg, ved vindu i rom 1010B. skade fra stolbein

36 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 4 av 18 Bilde nr Himlinger Himlingsplater i god stand Bilde nr Himlinger Skader på himlings-plater Bilde nr Himlinger Skader på T-profiler Bilde nr skader på sokkel i «baren» i kafeen. Bilde nr mye åpne hyller og skap som ikke går til himling. Her fra kjøkkenet. Bilde nr Trapper, balkonger mm Trapp i generelt god stand

37 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 5 av 18 Bilde nr Trapper, balkonger mm Mangelfull innfestning av rekkverk. Bilde nr Trapper, balkonger mm Mangelfull innfestning av rekkverk. Bilde nr Varmtvannsbereder. Bilde nr Varmtvannsberedere 1000L, varmeveksler som henter varme fra fjernvarme. Bilde nr Utjevningstank for varmt vann Bilde nr Blandeventil ved beredere.

38 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 6 av 18 Bilde nr Vannmålere på vanninntak Bilde nr Typisk toalett og servant Bilde nr Dusjer i garderobe Bilde nr Utslagsvask i vaskerom Bilde nr Veksler for fjernvarme til bygget Bilde nr Ekspansjonskar for varmeanlegg

39 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 7 av 18 Bilde nr Fordeling av varme Bilde nr Microboble utskiller på varmeanlegg Bilde nr Radiatorer. Bilde nr Fordelingsskap for gulvarme. Bilde nr Brannskap i garasjeanlegg Bilde nr Brannskap i kulturdel

40 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 8 av 18 Bilde nr Automatikk tavle for ventilasjonsaggregat Bilde nr Ventilasjonsaggregat Bilde nr Automatikk tavle for ventilasjonsaggregat Bilde nr Ventilasjonsaggregat Bilde nr Automatikk tavle for ventilasjonsaggregat Bilde nr Ventilasjonsaggregat 36.03

41 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 9 av 18 Bilde nr Føringsveier Bilde nr Føringsveier Bilde nr Føringsveier i hall Bilde nr Føringsvei kabelkanal Bilde nr Fordelingsskap kjøkken, ved pizzaovn. Dør kan ikke åpnes Bilde nr Underfordeling i vaktrom, styring av hall belysning

42 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 10 av 18 Bilde nr Typisk underfordeling i nisje Bilde nr Lys på fasade Bilde nr Typisk belysning kontorer, møterom etc. Bilde nr Typisk belysning fellesarealer Bilde nr Typisk belysning kjøkken og garderober Bilde nr Belysning i kultur sal. Enkelte deksler defekt

43 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 11 av 18 Bilde nr Belysning på toalett deksel mangler Bilde nr Typisk utgangsmarkeringslys Bilde nr Defekt Utgangsmarkeringslys Bilde nr Utgangsmarkeringslys demontert / fjernet møterom / pc rom Bilde nr Utgangsmarkeringslys fjerne / demontert. Kabler tapet over Bilde nr Typisk ledelys, indikerer feil

44 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 12 av 18 Bilde nr Typisk ledelys i korridor Bilde nr Føringsveier for tele- og automatisering Bilde nr Føringsveier tele og- automatisering, lite kapasitet til utvidelser Bilde nr Føringsveier tele og- automatisering, lite kapasitet til utvidelser Bilde nr Føringsveier for tele- og automatisering Bilde nr Tele og data uttak i datarom / møterom

45 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 13 av 18 Bilde nr Tele og data uttak i kontor Bilde nr Tele og data sentral Bilde nr Tele og data sentral Bilde nr Brannsentral Bilde nr Branndokumentasjon Bilde nr Typisk røykmelder

46 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 14 av 18 Bilde nr Kodetastatur for adgangskontroll Bilde nr Døråpner for adgangskontroll ved alarmer / evakuering Bilde nr Løs PIR detektor Bilde nr PIR detektor i korridor Bilde nr Lydanlegg i kultursal Bilde nr Lysanlegg i kultursal

47 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 15 av 18 Bilde nr Pizzaovn montert foran el-tavle Bilde nr Branntegning viser rømningsvei fra musikk øvingsrom (2010) til trapp 2070 noe som ikke er tilfelle. Bilde nr Mangler døråpner. Skilt på innside dør, fordi den blir satt åpen med kile Bilde nr inngang til kafe, storsal etc. lite kontrast mot vegg, ingen skilt, ingen merking av glassfeltene. Bilde nr på den siden det er tilkomst med rullestol, der er det montert tørkerullholder den bygger ut fra vegg. Bilde nr ca. 10 cm nivåforskjell mellom gulv utenfor og inne i musikk øvingsrom

48 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 16 av 18 Bilde nr liggende spiler utenpå glassrekkverk. Synlig støv Bilde nr en del nedhengte lamper støv, her fra «glassgaten» Bilde nr Hovedinngang skilt, kontrast, merking av glass og dører mangelfull Bilde nr håndløper i bare en høyde og den mot vegg er løsnet flere steder. Ingen merking i trapp. Ikke trappenese og ikke topp/bunn Bilde nr Lysmålinger konkurranselys hall Bilde nr Lysmålinger hall

49 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 17 av 18 Bilde nr Generelt god belysning Bilde nr Generelt god belysning Bilde nr Generelt god belysning Bilde nr Rømningsvei fra lager/sceneutstyr (1570) var benyttet som lagringsplass Bilde nr Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 idrettshall er defekt/mangler. Bilde nr Utgangsmarkeringslys fra rom sluse 2075 er defekt.

50 Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27, 5006 Bergen Side 18 av 18 Bilde nr Utgangsmarkeringslys fra rom 1500 (det gjelder rømningsutgang nedre del til høyre på branntegning) er ikke funksjonell. Bilde nr Utgangsmarkeringslys fra rom 2075 er ikke funksjonell.

51 / / Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for bygg og eiendom Målestokk 1:500 Gnr/Bnr/Fnr: 164/420/0 Dato: Adresse: Thormøhlens gate Thormøhlens gate - - U 2 U / / / Konsul Børs' gate 164/ /419 Æ" Æ" Æ" 164/414 Wolffs gate 164/349 Professor Han Møhlenpris skole Æ" Æ" /329 - hs gate 164/ Æ" Wolffs gate Æ" Æ" Æ" / / /350 Æ" - Thormøhlens g - 164/351 Kong Christian Frede 3 164/ / / /

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 Del 1 Tilstandsrapport VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 15.09.2014 Etat for bygg og eiendom VESTLUNDSVEIEN AVLASTNING Tilstandsrapport Dato:15.09.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom BØNES IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 01.12.2014 Etat for bygg og eiendom ODINS VEI BOSENTER Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ODINS VEI

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KIL-Hallen Osvegen 335

Del 1 Tilstandsrapport. KIL-Hallen Osvegen 335 Del 1 Tilstandsrapport KIL-Hallen Osvegen 335 01.10.2014 Etat for bygg og eiendom KIL - HALLEN Tilstandsrapport Dato:01.10.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KIL - HALLEN... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 26.06.2014 Etat for bygg og eiendom CHRISTIEGÅRDEN DAGSENTER Tilstandsrapport Dato:26.06.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Etat for bygg og eiendom ÅSANE SENTER 38 Sluttrapport Dato:15.05.2015 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSANE SENTER 38...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133

Del 1 Tilstandsrapport. MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133 Del 1 Tilstandsrapport MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom MYRHOLTET BARNEHAGE Sluttrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MYRHOLTET

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 Del 1 Tilstandsrapport SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom SALHUS BARNEHAGE Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SALHUS BARNEHAGE...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ELVETUN 21 (VADMYRA III) Elvetun 21

Del 1 Tilstandsrapport. ELVETUN 21 (VADMYRA III) Elvetun 21 Del 1 Tilstandsrapport Elvetun 21 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 30.09.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Hordnestunet Hordnesvegen 127

Del 1 Tilstandsrapport. Hordnestunet Hordnesvegen 127 Del 1 Tilstandsrapport Hordnestunet Hordnesvegen 127 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom HORDNESTUNET Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HORDNESTUNET...

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 01.09.2014 Etat for bygg og eiendom MATHOPEN IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato:01.09.2014 Side 1 av 25 Velg et element. INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3:

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3: Byrådssak 27/15 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 3. Løypemelding MEGJ ESARK-165-201405529-13 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 21.08.2014 Etat for bygg og eiendom Slettebakken skole Sluttrapport Dato:21.08.2014 Side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI 29.08.2014 Etat for bygg og eiendom FYSAK - Allaktivitetshus Tilstandsrapport Dato:29.08.2014 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BØNES SKOLE BØNESBERGET 1, 5153 BØNES

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BØNES SKOLE BØNESBERGET 1, 5153 BØNES Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BØNES SKOLE BØNESBERGET 1, 5153 BØNES 06.12.2013 Etat for eiendom Bønes skole Sluttrapport Dato:06.12.2013 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/ Fyllingsdalen

Del 1 Tilstandsrapport. Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/ Fyllingsdalen Del 1 Tilstandsrapport Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/12 5142 Fyllingsdalen 18.6.2014 Etat for bygg og eiendom VARDEN STADION- GARDEROBEHUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2014 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 01.07.2014 Etat for bygg og eiendom LAKESVÅG GAMLE BRANNSTASJON Tilstandsrapport Dato:01.07.2014 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 Del 1 Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom LAKSEVÅG IDRETTSHALL Dato:09.12.2013 Side 1 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LAKSEVÅG IDRETTSHALL... 2 1.1 Formål...

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Lyngbøtunet Lyngbøveien 89

Del 1 Tilstandsrapport. Lyngbøtunet Lyngbøveien 89 Del 1 Tilstandsrapport Lyngbøtunet Lyngbøveien 89 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom LYNGBØTUNET BO- OG SERVICESENTER Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59

Del 1 Tilstandsrapport. ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59 Del 1 Tilstandsrapport ROSETÅRNET BARNEHAGE Olav Kyrres gate 59 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom ROSETÅRNET BARNEHAGE Tilstandsrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport VADMYRA IDRETTSHALL LYNGFARET 55

Del 1 Tilstandsrapport VADMYRA IDRETTSHALL LYNGFARET 55 Del 1 Tilstandsrapport LYNGFARET 55 01.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:01.10.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN BRANNSTASJON SANDVIKSVEIEN 2

Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN BRANNSTASJON SANDVIKSVEIEN 2 Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN BRANNSTASJON SANDVIKSVEIEN 2 06.12.2013 Etat for bygg og eiendom Velg Sandviken et element.sandviken 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilstandsrapport Dato:06.12.2013 Side 1 av 20

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9

Del 1 Tilstandsrapport. Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9 Del 1 Tilstandsrapport Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9 5.6.2015 Etat for bygg og eiendom RÅDSTUPLASSEN 9 GAMLE HOVEDBRANNSTASJONEN Tilstandsrapport Dato: 05.06.2015 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Kringlebotn 221 18.08.2014 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:18.08.2014 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KRINGLEBOTN SKOLE... 2 1.1

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Tertnesveien 33 27.01.2014 Bergen kommune Sluttrapport Dato:27.01.2014 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEIT SKOLE... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42 Del 1 SOLÅSEN 42 9.5.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak og kalkyler... 7 2.1 Enkel

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 Del 1 Tilstandsrapport Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom MIDTBYGDA SJUKEHEIM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTBYGDA

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 i f.m. Arbeidstilsynspålegg SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 05.12.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKINSTØ SKOLE (HAUKEDALEN)... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 04.03.2013 Etat for eiendom Riple skole Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT RIPLE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A

Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A 28.08.2014 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato:28.08.2014 Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT FLAKTVEIT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SØREIDE ALDERSPENSJONAT Søreidtunet 2

Del 1 Tilstandsrapport. SØREIDE ALDERSPENSJONAT Søreidtunet 2 Del 1 Tilstandsrapport SØREIDE ALDERSPENSJONAT Søreidtunet 2 01.10.2014 Etat for bygg og eiendom SØREIDE ALDERSPENSJONAT Tilstandsrapport Dato:01.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer