Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22"

Transkript

1 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN

2 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN Formål Eiendomsopplysninger Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Idrettsfaglige problemstillinger iht. innspill BKNI Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 Vedlegg... 24

3 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 2 av 24 TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN Landåshallen har tre ansatte og brukere månedlig. Full kapasitet i bygningen er 450 brukere. Hallen er et idrettsanlegg med svømmehall og gymnastikksaler, og er regelmessig brukt av Landås skole som ligger i umiddelbar nærhet. Hallen brukes også på kveldstid av ulike idrettslag og foreninger. Landåshallen består av to bygningskropper som har direkte tilknytning i 2. etasje. Bygningen ble oppført i 1963 og har BRA 3691 m 2. Tilstanden på Landåshallen bærer preg av manglende vedlikehold. Det er registrert vedlikeholdsbehov på både innvendige og utvendige bygningsdeler. Fasader bør rehabiliteres innen kort tid med utbedring av skader og utskifting av vinduer. Løse stener i tørrmur langs fotballbane og betongbiter i fasade må fjernes umiddelbart. Skadeomfang og korrosjon i etasjeskiller over krypkjeller og svømmehall bør utredes nærmere. Innvendig er det nødvendig med oppgradering av overflater, men til litt ulike tidspunkter. Bunnledninger har korrosjonsskader og er foreslått utskiftet. Ventilasjonsanleggene fungerer til dels ikke og har for dårlig kapasitet. Disse må skiftes ut. Sanitær- og varmeinstallasjoner ellers fungerer tilfredsstillende. Det er ikke strukturerte systemer for kabelføring i bygningen, og hovedtavle er dårlig sikret i forhold til dagens krav. Belysning er i eldre standard men har tilfredsstillende funksjon. Det er noe lavt belysningsnivå i den største idrettssalen. Universell utforming er mangelfull. Det er ingen direkte tilgang for bevegelseshemmede fra garderober til gymnastikksaler, kun via utvendig vei med bratt helning. Inngangspartier har ikke automatiske døråpnere eller tilfredsstillende ramper. I svømmehall er det manglende merking av trapp, det er ikke rekkverk i trappen eller sklisikring. Det er kun en garderobe og dusj som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til 107 millioner kr. inkl. mva. hvor 93 % er vedlikeholdskostnader og 7 % er utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget vurderes å være over 15 år dersom foreslått rehabiliteringstiltak utføres. Estimert kostnad i kommende 10 års periode utgjør kr/m 2. Det er etter Sweco Norge AS sin vurdering behov for at Landåshallen faller inn under kategorien «større vedlikeholdstiltak/ etterslep herunder behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering». Dersom foreslåtte tiltak gjennomføres, vurderes bygningens struktur ellers til å være i så god stand at bygningens levetid forlenges betydelig. Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen inklusiv enkel enøkvurdering med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. Tilstandsrapporteringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Sweco Norge AS inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Tjenestestedsleder Hovedverneombud Tom Birkeland Kjell-Olaf Knutsen Thomas Akselsson 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 161/771 Adresse: Landåsvegen 22 Postnr/Sted: 5097 BERGEN Byggeår: 1963 BTA: 3691 Antall bygninger 1 Antall etasjer: 2 hovedetasjer 4 inkl. tekn. rom Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 1 Tomtestørrelse: (22 064) Bygningstype: 651- Idrettshall Størrelse lekeareal mv: 0 Bygningen brukes i dag til: Idrettshall Tomteopparbeidelse: 5458 Bygningens tidligere bruk: Idrettshall Ant. P-plasser: 4 Større påkostninger: Vei/adkomst: Offentlig Ferdigattest: 1963 Vannforsyning: Offentlig Bygningsbrannklasse: 2 Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet brukere månedlig / makskapasitet 450 brukere Antall ansatte 3 Andre bruksformål - antall pers. Det er ikke oppgitt andre bruksformål for Landåshallen.

5 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 4 av 24 Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Tilstandsrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsrapport Jan Erik Samdal Straume Tilstandsrapporten er kontrollert Jorunn Merete Rønnevik Tilstandsrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Sweco Norge AS, Jan Erik S. Straume, siv.ing RIB Sweco Norge, Jan E.S. Straume, siv.ing. Sweco Norge, Jorunn Merete Rønnevik, siv.ing RIE Sweco Norge, Geir Bruun, siv.ing RIV Sweco Norge, Ragnhild Wessel-Holst, ingeniør Andre (ARK, RIBR etc.) Evt. medhjelpere Oppsummering fra vernerunde Generelt god orden på vernerunder Oppsummering fra kartlegging av helseplager Ikke levert Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold Ikke levert samt arbeidsplasser Idrettsfaglige vurderinger og avvik Idrettsservice/ BKNI Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling Sweco Norge AS, Jorunn Merete Rønnevik Inneklimalogging (CO 2, temp, Relativ luftfukt) Ikke aktuelt Belysning/ støy utført ved behov Sweco Norge, Geir Bruun Utlegging/innhenting av Utføres av Bergen kommune EBE. sporfilmer Radon MRM Mark Radon Miljø Analyse av sporfilmer Tidligere asbestkartlegging Asbestkartlegging av kommunale bygg (Wedberg) 1999 Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av vaktmester Terje Lidsheim.

6 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 5 av 24 Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument Fukt Protimeter Surveymaster sm CO 2, temp, relativ luftfukt (RF) Ikke aktuelt Belysning Elma 1335 Lightmeter Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Tilstandsrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men kan som tillegg også fokusere på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv.

7 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 6 av 24 For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Bygningsmassen består av ett bygg oppført i Nedenfor stående tabell angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Landåshallen -TOTALT Antall bygg vurdert : Antall Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U Bygning V U 0 0 VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U 0 0 Andre installasjoner V 0 U 0 0 Utendørs V U 0 0 Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. TG KT risiko Score 1,6 6,6 2, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Ikke aktuelt Ansvar Investeringsplaner: Det foreligger ingen midler i vedtatt investeringsbudsjett for For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

9 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 8 av 24 Landåshallen, ble oppført i 1963 i Landåsveien 22, Bergen. Bygningsmassen er i to deler forbundet med en gjennomgang i 2. etasje. Bygningsmassen består av to etasjer, i tillegg kjeller og loft for ventilasjonsanlegg. Det er teknisk rom i kjeller (-1. etasje), svømmehall i 1. etasje hovedbygning og gymnastikksaler i 2. etasje. Garderoberom er oppført i 1. etasje. Bygningens hovedkonstruksjon er vegger, dekker og fundamenter av betong. Bygningen er antatt fundamentert på fjell. Bygningen har et bruttoareal på 5458 m. Av større tiltak gjennomført de siste årene, opplyses det om tekking av yttertaket for år siden. Bygningen var utsatt for en brann i 2008, deler av bygningens overflater ble i denne forbindelse rehabilitert. Dette gjaldt innvendige overflater i forhall til gymnastikksalene og utvendige fasader i området rundt gjennomgangen mellom de to bygningsdelene. Bygningen fremstår i dag med følgende kvaliteter: Grunnen rundt bygningen har sunket, noe som har ført til lysåpninger fra utsiden og inn i krypkjeller og teknisk rom. Det er observert korrosjon i bærende konstruksjon mot krypkjeller som krever videre vurdering og tiltak. Det er behov for komplett rehabilitering av fasade, da det er mye korrosjon og relaterte sår i overflatene. I første omgang må fasadene sikres ved å fjerne løse betongbiter som kan falle ned på passerende. Vinduer i fasaden har fuktskader og er stedvis knuste og punkterte. En komplett utskifting er anbefalt. Eldre stålplater på fasaden er slitt og krakelerer i overflaten. Dette krever behandling med spesial-primer og maling for asbestinnkapsling. Det er grei standard i gymnastikksalene. Svømmeanlegget bør oppgraderes til å oppfylle nødvendige krav iht. HMS og funksjonskrav. Det er stor grad av korrosjon i rør mot teknisk rom og krypkjeller, og utbedringer, eventuelt utskiftinger, anbefales. Driften rapporteres å fungere godt. Bygningen har behov for omfattende vedlikehold, og dagens etterslep må tas inn igjen ved å renovere de aktuelle bygningsdelene. Det er ikke avsatt midler i investeringsbudsjettet 2013 for Landåshallen. Det skal imidlertid investeres i ny Landås skole, i den forbindelse forutsettes at Landåshallen benyttes for kroppsøving. Byrådet vurderer ny flerbrukshall til erstatning for dagens Landåshall. Det er ikke rapportert noen helseplager hos de ansatte i bygningen. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år - Landåshallen Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Det er tilfeller av korrosjon i armering over krypkjeller, og i delene av fasaden som har betongpuss. Korrosjonen over krypkjeller må undersøkes nærmere og senere utbedres i henhold til tiltak som fremkommer i undersøkelsen. Fasaden rundt hele bygningen, er foreslått rehabilitert. Himling over svømmehall bør også tas ned og dekket over undersøkes for eventuelle fuktskader og tetthet mot gymnastikksalene over. Innvendige dører med fuktskader bør skiftes ut med nye. Automatikken til klordosering i svømmehallen må utbedres snarest, det er allerede satt i gang tiltak. Åpninger til krypkjeller grunnet setninger bør tettes for sikring mot eventuelle skadedyr og vann. Videre anbefaling (1-5år): Samtlige vindu i bygget bør skiftes ut innen 2 år, med unntak av i oppusset del etter brannen i Innvendige overflater i trapperom bør renoveres med puss og ny maling etter at fasaden er utbedret og veggene tørket ut. Taket bør omtekkes, og overlys med lekkasje over gymnastikksalen bør skiftes ut og tekkes om. Vannbehandlingsanlegget bør oppgraderes etter behov og i henhold til rapport fra Norconsult (2011). Ventilasjonsanleggene foreslås utskiftet. Videre anbefaling (5-10år): Overflater i svømmeanlegget bør totalrenoveres om ca. 10 år. Kfr. også VVS og skjema. Lavspent forsyningsanlegg bør totalrehabiliteres med ny hovedtavle, stigeledninger og underfordelinger.

10 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 9 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak Driftsmessige forhold (1) Det er to ansatte på dagtid og en på kveldstid 5 dager i uken, noe som fører til en rask håndtering av avvik på bygget. Ansatte forteller at mye av tiden går med på å rengjøre områder og ta seg av øyeblikkelig vedlikehold som oppstår i hverdagen. De ansatte justerer klorinnholdet i bassenget manuelt da den automatiske fordeleren ikke fungerer. Det er risikofylt at dette ikke gjøres helautomatisk. For høye verdier av klor i vannet og luften utgjør en helsefare. Fordeleren har ikke fungert på tre måneder, og de ansatte har tatt seg av justeringene i arbeidstiden. Det er nå satt i gang utbedring. Det bør utformes en trafikksikringsplan for tilhørende og passerende trafikk Bygningsmessig (NS3451 2) 200 Bygninger generelt Bygningsmassen er i to deler, med gjennomgang i 2. etasje. Bygningen har dekker og vegger av betong. Det ble utført ny tekking av taket rundt år Landåshallen har en generelt grei standard på innvendige overflater, med noe tegn til slitasje. Det er tilfeller av korrosjon i bæresystem mot grunnen og i fasaden som krever nærmere undersøkelse. Dekke over svømmehall bør også undersøkes i detalj. 210 Grunn og fundamenter Bygget er vurdert som pælet eller fundamentert på fjell. Grunnlaget for vurderingen er setninger rundt bygningen uten at bygningen siger med, samt vurdering av synlige deler av bærekonstruksjon. Fundamentet er oppført i betong. Bygningen har en krypromsløsning i øst og vest, og teknisk rom under svømmehallen. Det ble registrert åpent grunnvann under teknisk rom, med tilknytning til krypkjeller. Tilstand: TG2 Basert på fuktinnhold i krypkjeller og åpen grunnvannstand. Tiltak: Måling av relativ fuktinnhold, i sammenheng med betongens bestandighet mot fukt.

11 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 10 av Bæresystemer Det er tegn på korrosjon og avkalking ved rørgjennomføringer under basseng og i krypkjeller. Det er også tilfeller av korrosjon i drager og etasjeskiller mot krypkjelleren. Dekke over svømmehall er ikke synlig fra undersiden, men det ble ikke observert skader i idrettshallen som kan relateres til fuktgjennomgang i dekket. Dette bør imidlertid undersøkes nærmere. Tiltak medtatt under punkt 250. Tilstand: TG3 basert på korrosjonssprengning i bærende drager og dekker over krypkjeller. Tiltak: Prøvetakning av betong for bestemmelse av kloridinnhold, karbonatisering og overdekningstykkelse. Bestemmelse av gjenværende materialbestandighet. Overflatebehandling avgjøres etter resultat av undersøkelsene. 230 Yttervegger Yttervegger i idrettsanlegget bærer preg av armeringskorrosjon og avskallende betongbiter.. I 2. etasje over svømmehallen består fasaden av asbestimpregnerte stålplater. Maling på fasadeplatene er slitt og krakelerer. Tilstand: TG1 på innvendig veggoverflate basert på alder og utførelse TG2 på fasadeplater basert på slitasje og krakelering av maling. TG3 på betongfasade basert på korrosjonsforårsaket utsprengning i utvendig overflate. Tiltak: I første omgang må fasadene sikres ved fjerning av løse betongbiter. Deretter må det utføres en komplett rehabilitering av fasadeoverflate. Tiltak iht. risikobasert kostnadsberegning. 234 Utvendige vinduer, dører, porter Vinduer er antatt oppført i byggeår har trekarmer. Vinduene i bygningen bærer preg av utløpt levetid og skader. Det er generelt høye U-verdier, enkle eller punkterte isolerruter, og fuktskader rundt foringer/ karm. Utvendig er det i 1. etasje oppført trelekter for beskyttelse av glassruter. Det forekommer fukt og råte i lektene. Utvendige karmer bærer preg av fuktskader og råte. Det vokser stedvis mote på/under sålbenker. Tilstand: TG2 basert på utløpt levetid, fukt og råteskader og punkterte vinduer. Tiltak: Vinduer og lektefelt bør skiftes ut. 240 Innervegger Innvendige vegger er flislagt i svømmehall og garderober. Ellers er vegger i malt betong. I gymnastikksaler er det trekledning. Det observeres blærer i maling og saltutslag over gulvlist på innvendige vegger i rom over østre krypkjeller. Høye fuktverdier ble målt. Tilstand: TG1 basert på alder og utførelse av fliser. TG2 basert på alder og utførelse av betongvegg i idrettssal.

12 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 11 av 24 TG2 basert på mekanisk slitasje på trepanel i idrettssal. TG2 basert på fukt/ saltutslag i 1. etasje i østre del. Tiltak: Overflater i svømmehall foreslås oppgradert om år. Lakking av innvendig trepanel i idrettssal innen 5-10 år. Sparkling av sår og ny maling på betong i innervegg idrettssal innen 5 år. Undersøkelse av tetthet mellom krypkjeller og overliggende rom. 250 Dekker Dekker i idrettsanlegget er oppført i betong. Gulvoverflaten er lakket idrettsgulv av tre. Garderober og svømmeanlegg er flislagt. Ganger og trapper er belagt med gulvbelegg. Fliser og tregulv er i generelt god stand. Ganger og trapper bærer preg av slitasje i gulvbelegg. Himling har generelt god standard. Himling i dusjrom 137 er misfarget av vedvarende fuktighet. Dekket var skjult over himling i svømmehall. Tilstand og om det er tett i overganger mot vegg og opp mot gymnastikksalene over, er ukjent. På grunn av høy temperatur og lufttrykk i svømmehallen bør dette undersøkes i detalj. Tilstand: TG1 på fliser og tregulv basert på alder og utførelse TG2 på gulvbelegg basert på alder, utførelse og mekanisk slitasje. TG2 på himling i dusjrom 137 og i trappeoppgang basert på alder og forekomst av fukt. TG3 på gulvoverflater ganger/ trapper/ toalett med vinylfliser. Tiltak: Øyeblikkelig utskifting av gummifliser i relevante ganger og wc rom. Skifte av gulvbelegg i trappeoppganger. Lakking av idrettsgulv innen 10 år, med tilhørende lagerrom. Himling i dusj 137 skiftes ut. Tiltak for trapperom anbefales etter at årsakene til fukt er utbedret utvendig. Undersøkelse av tetthet mellom svømmehall og gymnastikksaler ved å ta ned himling og vurdere betong, eventuell korrosjon og tetthet mot tilstøtende konstruksjoner. 260 Yttertak Yttertaket er flatt, kompakt tak i betong med overliggende isolasjon. Det er nord-sør orienterte kontinuerlig felt av overlys over gymnastikksalene 1-4. Det er lekkasjer rundt to av overlysene. Disse er for øyeblikket dekket med presenninger. Glassflater i overlysene har lave U-verdier og høyt varmetap. Tilstand: TG2 basert på alder og utførelse på generell tekking, med noen svakheter. TG3 på gesimshjørne over sal 5 grunnet skade i tekking TG3 på overlys med rapporterte lekkasjer. Tiltak: Tekking og utbedring av fuktskadet bæring og isolering i gesimshjørne. Det er foreslått omtekking innen 5-10 år. 270 Fast inventar Benker i garderober har en god standard, med noe slitasje. Benker er generelt gulvstående, og kan forbedres iht. den kommunale renholdsnormen om de skiftes ut med vegghengende.

13 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 12 av 24 Hyller og skap for oppbevaring holder en tilfredsstillende kvalitet. Noe slitasje forekommer, men i tråd med inventarets levetid og utsettelse for mekanisk slitasje. Se avsnitt for kontroll av utstyr i gymnastikksaler. Tilstand: TG1 basert på alder og utførelse. Tiltak: Ingen tiltak. 280 Trapper, balkonger mm. Trapper er i betong og holder en generelt god kvalitet. Det er noe slitasje på gulvoverflater, som er foreslått utbedret i avsnitt 250. Trapp til teknisk rom i kjeller har malingsslitte trappetrinn. Tilstand: TG1 basert på innvendige trappehus i hallen. TG2 basert på innvendig trapp til teknisk rom kjeller. Tiltak: Utbedring av overflaten på teknisk trapp til kjeller VVS (NS3451 3) 300 VVS Generelt Landåshallen Garderobene er store og gode, men bærer preg av noe slitasje. Tilknyttede rør er også i tilfredsstillende stand. Bunnledningene har derimot store korrosjonsskader. Det er ingen problemer i dag, men tilstanden er så dårlig at det kun er snakk om tid. Bunnledningene bør skiftes ut innen 1-5 år. Varmeanlegget fungerer også tilfredsstillende, men også her er det noe slitasje. Ventilasjonsanleggene er gamle, lite funksjonelle og bør skiftes ut. De sanitære rør og varmerør er i orden, men har passert teknisk levetid og bør skiftes ut i sammenheng med større rehabiliteringer. 310 Sanitærinstallasjon Garderober/Toaletter De sanitære forholdene ved Landåshallen bærer preg av slitasje, men er fortsatt funksjonelle og i relativ god stand. Spesielt garderobene er store og gode, men altså noe slitt. Toalettene er funksjonelle og ok, bortsett fra ett toalett. Tilstand: TG1 basert på garderober og toaletter og rør. Tiltak: Ingen tiltak medtatt innen 10 år. Bunnledninger Bunnledningene er synlig i krypkjelleren og er sterkt angrepet av rust på overflaten. Tilstanden på innsiden av bunnledningene er ikke kontrollert, men tar man alder og bruk av Landåshallen i betrakting, er sannsynligvis tilstanden på innsiden også dårlig.

14 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 13 av 24 Tilstand: TG3 basert på bunnledninger synlig i krypkjeller Tiltak: Erstatte gamle bunnledninger med nye. Krever driftsstans. 320 Varmeinstallasjon Idrettsanlegg/garderober Landåshallen har vannbåren varme tilkoblet BKK fjernvarme. Byggets radiatorer og gulvvarme er fra byggets opprinnelse, men fungerer tilfredsstillende. Noe slitasje på radiatorer, men disse blir løpende reparert, eller skiftet ut. Det er deler av bygget som ikke får nok varme på de kaldeste vinterdager. Dette skyldes ikke varmeanlegget, men dårlig bygningskropp/vinduer. Fjernvarmeveksleren er ny og i varmesentralen er derfor rør og ventiler nytt. Varmen til svømmebassenget er ikke tilkoblet fjernvarmenettet, men har egen varmepumpe. Dette er også nylig installert og fungerer bra. Tilstand: TG1- basert på alder og funksjonalitet. Tiltak: Ingen tiltak medtatt innen 10 år. 330 Brannslukking Det er ikke sprinkling i Landåshallen. Det er registrert slukkeapparater og brannslanger. Dekningsgrad og kapasitet er ikke undersøkt i detalj. Dette bør undersøkes ifm utarbeidelse av brannteknisk rapport, kfr avsnitt Tilstand: TG2- da det må undersøkes i forhold til hele brannstrategien i bygningen. Tiltak: Brannteknisk gjennomgang av bygningen og utarbeidelse av brannrapport. 360 Luftbehandling Idrettsanlegg/garderober Det er seks ventilasjonsanlegg tilknyttet idrettshallene, svømmehallene og garderobene, samtlige er gamle og har passert sin levetid med det dobbelte. De er krevende å drifte pga hyppige feil, vanskelig å få tak i deler og de er vanskelig tilgjengelig. Ventilasjonskapasiteten på dagens anlegg er ca m 3 /h, og er for lite i forhold til dagens krav som er nærmere m 3 /h. Tilstand: TG2 basert på alder, driftssituasjon og manglende kapasitet Tiltak: Utskifting av alle ventilasjonsanlegg. Det kan bety at aggregat og kanaler må bli større for å tilfredsstille dagens krav, dette kan medføre at det blir plassmangel og dette igjen kan resultere i større ombygginger. Dette kan bli omfattende og må utredes nærmere. Man må finne det nye ventilasjonsbehovet (trolig rundt m 3 /h for idrettshall og garderober), hva som er praktisk mulig å få til i forhold til plassering og kanalføringer, samt lage kostnadsoverslag over de ulike mulighetene. I tilstandsanalysen er det kalkulert med at utskiftingen er enkel. Det vil si at man river de gamle anleggene og setter nye direkte inn. Kostnaden inkluderer prosjektering. Hvis nytt

15 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 14 av 24 ventilasjonsanlegg betyr omfattende ombygging kan kostnaden multipliseres med 2, eller mer. Kostnaden avhenger da av hvor store ombygginger som må til. Idrettsanlegg/garderober- ventilasjonsaggregat Aggregatet funger ikke. Det betyr at rommene under gymsal 5: garderober, toaletter og noen oppholdsrom, ikke har ventilasjon. Det er trolig en defekt frostvakt som gjør at aggregatet ikke vil fungere. Dette har ikke fungert på 6 måneder. Drift har rapportert om dette uten at noe har skjedd. Tilstand: TG3- basert på at det er defekt (alder og driftsituasjon) Tiltak: Se forrige post. I mellomtiden bør rommene tilknyttet aggregatet stenges. Svømmehall Svømmehallen har eget ventilasjonsanlegg med omluft. Dette er gammelt og ikke dimensjonert for bassengets vanntemperatur som nå holder over 30 C. Sirkulasjonen av luft er ikke god nok og det blir for mye fuktig luft i svømmehallen. Dette kan medføre fuktskader på tak og gulvene i etasjen over. Dekket var ikke synlig for kontroll, det er anbefalt vurdert i detalj under punkt 250. Svømmehallventilasjon er utfordrende og krever god planlegging og gjennomføring. Se også vurderinger i avsnitt Tilstand: TG2-3 Basert på kapasitet, alder, og egenskapene til aggregatet. Tiltak: Utskifting innen 1 år. Teknisk rom Teknisk rom har ikke tilfredsstillende ventilasjon. Rommet har verken avtrekksvifter eller balansert ventilasjonsanlegg. Dette bør installeres, da dette rommet blir brukt til lagring av syre og klor og har utfordringer med fuktig innemiljø. Fuktig luft skyldes bl.a. en åpen justeringstank (i tilknytting til svømmebassenget, som holder en vanntemperatur på 33 C) og det er fritt vann under teknisk rom med tilknytning til krypkjellere. Tilstand: TG2-3 basert på manglende ventilasjon, lagring av syre og klor og fuktig innemiljø. Tiltak: Installere balansert ventilasjon. I tillegg må det iverksettes tiltak for å utbedre /fjerne årsakene til fukt i rommet Elektro/automasjon (NS og 5) 410 Basis installasjoner for elkraft Det er i liten grad strukturerte systemer for kabelføring i bygget. Dette vanskeliggjør ombygginger og utvidelser av anlegg. Det er ikke installert lynvernanlegg, det vurderes normalt ikke å være behov for dette i Bergen. Tilstand: TG1 Fungerer tilfredsstillende i dag. Det vil ved rehabilitering bli krevende å gjennomføre endringer siden det ikke er et strukturert system. Tiltak:

16 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 15 av 24 Ved en eventuell totalrehabilitering innvendig bør det tilrettelegges med kabelbroer og andre føringsveier. 430 Lavspent forsyning Hovedtavle, stigeledninger og underfordelinger til alminnelig forbruk er fra byggeår 1963 og har passert teknisk levetid. Hovedtavle er bygd opp med i hovedsak knivsikringer. Større brytere betjenes fra godt avdekket tavlefront, men det er også noen nyere automatsikringer for alminnelig forbruk som er montert på baksiden av tavlefronten. Denne har ingen form for tildekking. Underfordelinger er bygd opp med UZ-elementer og noen med automatsikringer, tilfredsstiller ikke dagens krav til uinstruert betjening med tanke på berøringsfare. Tilstand: TG3/2 Spesielt hovedtavle har lav standard i forhold til dagens sikkerhetskrav. Tiltak: Det anbefales en totalrehabilitering av forsyningsanlegget med ny hovedtavle, stigeledere og underfordelinger. 440 Lys Noe nyere belysning med T5 lysrør i garderober og vestibyle/vaktrom samt svømmehall, skiftet ca Resterende er eldre armaturer med glødelamper og kompaktlysrør / T8 lysrør. Deler av dette er nok fra byggeår, mens hallene har noe nyere belysning, antatt tallet. Lysstyring er kun med manuelle brytere. Tilstand: TG1 Tilfredsstillende funksjon, men noe belysning har passert teknisk levetid. Noe svak belysning i hovedhall. Tiltak: Lysanlegget i hovedhallen bør byttes ut med et nytt anlegg for å få tilstrekkelig belysning. I tillegg bør gjenværende eldre armaturer i øvrige arealer byttes ut. Det anbefales også installasjon av lysstyring. 542 Brannalarm Landåshallen har et heldekkende brannalarmanlegg med optiske detektorer og klokker. Det er en relativ ny brannsentral fra Autronica - Autrosafe BS320 (2007). Siste årskontroll er utført i Tilstand: TG1 Tilfredsstillende funksjon, men røykdetektorer i haller er tildekt med finmaskete ballgitter, som muligens kan medføre forsinket deteksjon av brann. Tiltak: Det bør vurderes å bytte type ballgitter til mer åpne for å sikre at branndeteksjon ikke forsinkes. Årskontroller må også gjennomføres. 532 Innbruddsalarm Det er installert innbruddsalarm fra Securitas. Tilstand:

17 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 16 av 24 TG3 sentralen ble ødelagt i forbindelse med brannen i Det er PIR-detektorer i enkelte arealer, det er uklart om disse kan benyttes videre. Tiltak: Dersom det er behov for alarm må anlegget erstattes med nytt anlegg. 532 Adgangskontroll SD-anlegg fra EM-systemer type HPC1000. Installert ca. år Styring av varme på romnivå, samt ventilasjon. Overvåkning av drift pumper i svømmehall. Tilstand: TG1 Fungerer etter formålet. Tiltak: Ingen tiltak. 560 Automatisering Landåshallen har adgangskontroll av typen Bewator RB500 EM. Inngangsdører samt dør til vaktrom har adgangskontroll. Tilstand: TG1 Varsling på display om noen av ytterdørene er åpne, ble ødelagt i brannen i Tiltak: Det anbefales å skifte ut det ødelagte displayet Heis/andre installasjoner (NS3451 6) Ikke relevant for Landåshallen Utendørs (NS3451 7) Utendørs består området av bilvei på sør- og vestside. Nord for bygningen ligger en kunstgressbane, mens på østsiden er det høyere terreng som går mot bygget fra 0 m ved sørlig fasade, til full etasjehøye ved slutt av østlig yttervegg. Terrenget støttes opp av en støttemur langs kunstgressbanen, som ligger på nivå med underetasjen i bygget. 710 Bearbeidet terreng Det bearbeidete terrenget rundt bygget har sunket mer enn bygningen i seg selv. Dette resulterer i at det har oppstått åpninger inn til krypkjeller. Det utgjør en risiko for vanntilførsel og tilgang for skadedyr. Søkket vurderes å være en konsekvens av at bygget er fundamentert på fjell, mens grunnen rundt opplever setninger over tid. Tilstand: TG2 basert på grad av åpninger rundt inngangspartier. Tiltak: Bearbeiding av terrenget rundt. Fjerning av asfalt, nytt bærende gruslag med asfaltert dekke og tilslutninger rundt inngangsparti og yttervegg.

18 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 17 av Utendørs konstruksjoner Det er en kunstgressbane nord for hallen. Den er vurdert til å holde en tilfredsstillende standard. Det er funnet løse stener i støttemuren langs østsiden av banen som bør utbedres. Tilstand: TG2 basert på løse stener i støttemur Tiltak: Fjerning eller festing av løse stener i mur Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt FDV-dokumentasjon Det foreligger FDV-dokumentasjon på enkelte installasjoner, blant annet badeheisen. Det er likevel mangelfullt for de fleste eldre anlegg. Bygningsvern og kulturminner Det foreligger ingen fagrapport vedrørende bygningsvern, Sertifiseringer Bygningen er ikke sertifisert Universell utforming Adgang for bevegelseshemmede, skilting og ledestier for syn- og orienteringshemmede er mangelfull og bør utbedres. Det ingen direkte tilgang for bevegelseshemmede fra garderober til gymnastikksaler. Eneste vei fra 1. etasje til 2. etasje er via utvendig vei med bratt helning. Inngangsparti til svømmehall har ingen spesialtilpasset adgang. Rampen er for smal i toppen, med for liten svingradius for rullestolbrukere til å åpne døren selv. Det er ingen automatisk døråpner. Ingen av adgangsdørene har automatisk åpner for bevegelseshemmede. I svømmehall er det manglende merking av trapp, ikke rekkverk eller sklisikring. Det er ingen rampe ned til bassenget. Eneste adgang er via personheis som krever assistert bruk. Det er manglende dusj- og skiftefasiliteter for bevegelseshemmede. Det er ett rom for bevegelseshemmede i damegarderoben med utstyr for brukere med spesialbehov. Bruk av dette rommet forutsetter at garderoben stenges ned for motsatt kjønn. Utbedring av samtlige garderober er generelt anbefalt innen år iht risikobasert kostnadsberegning. Samtidig bør universell utforming ivaretas. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygningen er en formålsbygning som fungerer greit i henhold til sitt bruk. Det er imidlertid mange trapper, dette kan virke forvirrende for brukere av bygningen som ikke er kjent, samt at det reduserer tilkomst for bevegelseshemmede. Fleksibilitet, Arealbruk

19 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 18 av 24 Fleksibiliteten i bygget er middels god, med justerbare skillevegger i gymnastikksalen. En stor sal (sal 1-4) og en liten sal (sal5) tillater en allsidig bruk av idrettshallen. Svømmehall har en lav grad av fleksibilitet, men er formålstjenlig for sitt bruk. Enøk Det er skrevet en Energianalyse i 2009 av Sweco. I denne rapporten er det listet opp både enøk tiltak og rehabiliteringstiltak. Noen av enøktiltakene er blitt gjort (blant annet på svømmebasseng og varmeanlegg). Andre tiltak gjenstår som utskifting av ventilasjonsanlegg og belysning. Utskifting av ventilasjonsanlegg er nødvendig rehabilitering og ikke enøktiltak, men det vil være store energibesparelser ved å skifte ut ventilasjonsanleggene. Energivurdering av tekniske anlegg og energimerking er ikke aktuelt ved Landåshallen Helse Svømme-/ badeanlegg Svømmehallen har fått nytt vannbehandlingssystem. Det automatiske doseringssystemet for klor og syre virker ikke og doseringen skjer nå manuelt. Dette er bestilt utbedret. Ventilasjonsanlegget tilknyttet bassenget er gammelt. Det er ikke dimensjonert for bassengtemperatur på over 30 C. Separat vannforsyning Bygningen er tilknyttet offentlig vannforsyning Miljø Det har tidligere vært funn av PCB i lysarmaturer, men det har blitt utført saneringsarbeider og de har blitt erstattet. I aktsomhetsrapport er hele Landås merket som område der grunnen må undersøkes for forurensning og tiltaksplan utarbeides dersom det skal gjøres tiltak i grunnen. Et område nordøst for Landåshallen er merket som potensiell fylling. Ulriken Skole like sør for Landåshallen og flere andre bygninger i området har registrerte oljetanker. Spesielt to tanker i Kanonhaugen kan forurense tomten ved Landåshallen dersom tankene lekker (ballbanen) Sikkerhet Utstyr i gymnastikksaler Det foreligger ingen informasjon vedrørende kontroll iht. forskrifter av innfesting av gymnastikksalenes ringer, tau og bommer. Dette må utføres av fagkyndige snarest. Trafikksikringsplan Det er behov for en trafikksikringsplan rundt anlegget. Denne bør ta for seg problematikken med parkering og trafikk. Dette er spesielt viktig ved arrangementer i hallen, da besøkstallet er relativt høyt og mange barn er i området utenfor. Brann Det foreligger ikke en brannteknisk tilstandsrapport fra kommunen. Det anbefales å utforme en slik rapport. Det foreligger imidlertid sjekklister over nødlys, dokumenterte årskontroller for brannslanger, håndslukkere, brannalarmanlegg og nødlys, samt servicerapport på brannalarmanlegg. Tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg Ikke relevant for Landåshallen.

20 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato: Side 19 av Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er 5458 m 2. Bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er 3691 m 2. Differansen er1767 m 2 som utgjør 32 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 3-10%. Arealdifferansen vurderes å være utenfor normalområde. Videre undersøkelser via kommunens tilgang til Bloom Urban Explorer gir et omtrentlig bruttoareal på 3500 ± 200. Dette underbygger at bruksarealet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er nærmere det virkelige areal for hallen. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDVsystem/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt.

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom BØNES IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 01.12.2014 Etat for bygg og eiendom ODINS VEI BOSENTER Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ODINS VEI

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Hordnestunet Hordnesvegen 127

Del 1 Tilstandsrapport. Hordnestunet Hordnesvegen 127 Del 1 Tilstandsrapport Hordnestunet Hordnesvegen 127 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom HORDNESTUNET Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HORDNESTUNET...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 Del 1 Tilstandsrapport VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 15.09.2014 Etat for bygg og eiendom VESTLUNDSVEIEN AVLASTNING Tilstandsrapport Dato:15.09.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 Del 1 Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom LAKSEVÅG IDRETTSHALL Dato:09.12.2013 Side 1 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LAKSEVÅG IDRETTSHALL... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 04.03.2013 Etat for eiendom Riple skole Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT RIPLE

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 30.09.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 Del 1 Tilstandsrapport Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom MIDTBYGDA SJUKEHEIM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTBYGDA

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Etat for bygg og eiendom ÅSANE SENTER 38 Sluttrapport Dato:15.05.2015 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSANE SENTER 38...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDEN SYKEHJEM LADEGÅRDSGATEN 65

Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDEN SYKEHJEM LADEGÅRDSGATEN 65 Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDSGATEN 65 11.12.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 26.06.2014 Etat for bygg og eiendom CHRISTIEGÅRDEN DAGSENTER Tilstandsrapport Dato:26.06.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42 Del 1 SOLÅSEN 42 9.5.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak og kalkyler... 7 2.1 Enkel

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Foreleser: Seniorforsker Arne Nesje Badeteknisk 2011 Sarpsborg 1 Tilstandsanalyse for hvem og av hvem? Ekstern undersøkelse Undersøkelse av driftspersonalet av eget

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 Del 1 Tilstandsrapport SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom SALHUS BARNEHAGE Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SALHUS BARNEHAGE...

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9

Del 1 Tilstandsrapport. Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9 Del 1 Tilstandsrapport Gamle Hovedbrannstasjon Rådstuplassen 9 5.6.2015 Etat for bygg og eiendom RÅDSTUPLASSEN 9 GAMLE HOVEDBRANNSTASJONEN Tilstandsrapport Dato: 05.06.2015 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FANA STADION GRIMSEIDVEGEN 60

Del 1 Tilstandsrapport FANA STADION GRIMSEIDVEGEN 60 Del 1 GRIMSEIDVEGEN 60 7.2.2014 Etat for bygg og eiendom Dato:07.02.2014 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3:

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3: Byrådssak 27/15 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 3. Løypemelding MEGJ ESARK-165-201405529-13 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331 i f.m. Arbeidstilsynspålegg OSVEGEN 331 07.12.2012 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT Velg et element.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133

Del 1 Tilstandsrapport. MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133 Del 1 Tilstandsrapport MYRHOLTET BARNEHAGE Myrholtet 133 08.06.2015 Etat for bygg og eiendom MYRHOLTET BARNEHAGE Sluttrapport Dato:08.06.2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MYRHOLTET

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Brinken Barnehage Vardeveien 1, Fyllingsdalen

Del 1 Tilstandsrapport. Brinken Barnehage Vardeveien 1, Fyllingsdalen Del 1 Tilstandsrapport Brinken Barnehage Vardeveien 1, Fyllingsdalen 09.11.2015 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rolland skole Åslia 13

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rolland skole Åslia 13 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Åslia 13 03.04.2013 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ROLLAND SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Lyngbøtunet Lyngbøveien 89

Del 1 Tilstandsrapport. Lyngbøtunet Lyngbøveien 89 Del 1 Tilstandsrapport Lyngbøtunet Lyngbøveien 89 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom LYNGBØTUNET BO- OG SERVICESENTER Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 6.12.2012 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN BARNESKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI 29.08.2014 Etat for bygg og eiendom FYSAK - Allaktivitetshus Tilstandsrapport Dato:29.08.2014 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Tertnesveien 33 27.01.2014 Bergen kommune Sluttrapport Dato:27.01.2014 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEIT SKOLE... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Strømgaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Strømgaten 6 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Strømgaten 6 22.12.2014 Etat for bygg og eiendom BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Tilstandsrapport Dato:12.01.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Åstveithallen Tertnesveien 31

Del 1 Tilstandsrapport. Åstveithallen Tertnesveien 31 Del 1 Tilstandsrapport Åstveithallen Tertnesveien 31 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom ÅSTVEITHALLEN Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEITHALLEN...

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FRIEDA FASMERS MINNE VADMYRVEIEN 85

Del 1 Tilstandsrapport FRIEDA FASMERS MINNE VADMYRVEIEN 85 Del 1 Tilstandsrapport FRIEDA FASMERS MINNE VADMYRVEIEN 85 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom FRIEDA FASMERS MINNE Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT FRIEDA

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 01.09.2014 Etat for bygg og eiendom MATHOPEN IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato:01.09.2014 Side 1 av 25 Velg et element. INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer