Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november. 1922."

Transkript

1 Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november Referertes skrivelse fra stortingets jernbanekomite hvori takkes for den gjestfrihet hvormed den blev møtt fra de enkelte kommuner indre Troms fylke under sin befaring gjennem fylket i septbr. d. a. Referertes skrivelse fra overretssakf. Corn. Holmboe vedk. skattesak Yttervik & Dahl mot Lenvik kommune. Andragende fra Hans Mathias Brox, Viken om at kommunen frafalder sin panteret i den av ham kjøpte parcel av eiendommen Viken, gårdsnr. 61, br.nr. 1. Enst. besl.: Man finder ikke å kunne helt frafalde nævnte panteret, men kan efter omstændigheterne gå med på å vike prioritetet i nævnte eiendom til fordel for Hans Brox' ansøkte lån i Gisund sparebank, stort kr Man viker også prioritet for Jentoft Albertsens ansøkte lån av Hypotekbanken, stort kr Skrivelse fra Hilberg, Andreas og Haakon Martinussen, Kaarviknes med henstilling til herredsstyret om å anbefale utsættelse med indbetaling av renter og avdrag til Fiskeribanken for terminen april Enst. bes.: Saken utsættes under forventning av at vedk. dokumenterer å ha berigtiget ældre forfaldne terminer. Andr. fra Jens K. Jensen, Trollvik, Fiskeribanken, stort kr til om kommunens garanti for lån av indkjøp av en fiskeskøite. Som sikkerhet til kommunen stilles 2/3 av hans eiendom, gårdsnr. 43, br.nr. 9 samt pant i skøiten med motor. Enst. besl.: Garanti indvilges på tilbudte betingelser og under de betingelser at det på eiendommen ikke hviler heftelser til et større beløp end kr Andr. fra Hans Konradsen og Halvdan Pedersen om kommunens garanti på lån av sparebank på kr. Til indkjøp av fiskerskøite. Enst. besl.: Herredstyret fastholder sin beslutning i sak nr. 225 d. a. Henstilling fra Angel Olsen, Finfjordbotn om at der må bli fastsat en bestemt dato for når sognepresten skal foreta jordfestelsesforretning på Finfjordbotn kirkegård. Enst. beslutn.: Det henstilles til sognepresten å foreta jordfestelsesforretningen på Finfjordbotn kirkegård hvert års første halvdel av juli måned Skr. fra sognepresten i Lenvik, dat. 23/10 22, angående tilveiebringelse av forsvarlig konfirmationslokale i forbindelse med opførelse av skolelokale i Bukskindvik kreds. Enst. beslutn.: Da den nuværende ordning ansees tilfredsstillende gir ikke sogneprestens skr. nogen anledning til forføining fra herredstyrets side. I forbindelse med denne sak henstilles det til myndigheterne å foranledige konfirmationsforberedelsens læsetid nedsat til 14 dage. Andr. fra Johannes Johansen, Solbakken om avslag på herredlsskat grundet feilagtig ligningsansættelse. Enst. beslutn.: Skr. oversendes ligningsnævnden til uttalelse. Andr. fra A. Klausen, Trollvik om avslag på herredsskatten for grundet feilagtig ligning. Enst. beslutn.: Saken utsættes til behandling i et senere møte. Andr. fra Peder Olsen, Lyngmo om avslag på herredsskatten for Beslutn. mot 6 stem.: Skatten nedsættes med kr. 25.oo for nævnte år. Skr. fra Chr. H. Andreassen, Nylund dat. 4/ om kommunens anbefaling til å bli tilståt statstilskudd til igangsættelse av nødsarbeide ved opførelse av bl. a. en hestestald på Nylund da dette efter ansøkerens mening er av almennyttig betydning bl. a. for opsidderne i Maalselven. Enst. beslutn.: Skrivelsen gir ikke anledning til nogen for føining fra herredsstyrets side.

2 Andr. fra Karl Gundersen, Langhaug om avslag på skyldig herredsskat. Enst. beslutn.: Skattebeløpet nedsættes med kr. 50.oo mot at resten blir betalt inden 1. juli Skr. fra landbruksdepartementet, dat. 17/10 22, hvori forespørres om herredsstyret vedstår sin tidligere garanti for lån stort kr oo i Jorddyrkningsfondet for Nils Eidisen, Lia hvilken eiendom senere er overdrat til barnehjem i Troms fylke og bær navnet «fru Schibsteds Minne». Enst. beslutn.: Herredsstyret har intet å indvende mot at nævnte lån overdrages på den nye eier av eindommen Lia Finsnes og vedstår sit tidligere garanti for hans lån. Andr. fra Lorentz Stenfanussen, Slotvik om at kommunen vedstår sit garanti for hans jorddyrkningslån trods skyldige herredsskatter. Enst. besl.: Andr. indvilges på betingelse av at lånsøkeren gir herredskassereren fullmagt til å hæve skyldige herredsskatter av det tilståtte jorddyrkningslån. Andr. fra Hans S. Johannesen, Strømmen om at kommunen vedstår sit garanti for hans jorddyrkningslån, stort kr. 2500, trods skyldige herredsskatter. Enst beslutn.: Andr. indvilges på betingelse av at lånsøkeren gir herredskassereren fuldmagt til å hæve skyldig herredsskatter av det tilståtte jorddyrkningslån. Angående skatterestancer: Besl.: mot 1 stemme, Dortelius Nilsen: Der blir snarest mulig å foreta utpantning for skyldige herredsskatter. Salg av utpantede gjenstande finder sted efter nærmere bestemmelse av en nedsat komite. Som medlemmer av komiteen valgtes: Herredskasserer Andr. Nilsen, lensmand Wessel, Johan Langnes, Sollund, Sven Eidissen, Haugland, Jens Paulsen, Laukhella, Søren Sørensen, Hannes, Johan Erntsen, Sultinvik. Valg på lagrette- og domsmænd: Richard Karlsen, Sultindvik, D. J. Holm, Rossfjord, Halvdfan Strømsnes Julius Hansen, Kraknes, Sigurd Larsen, Fagernes, fru Hanna Steen, Aspelund, Svend Eidissen, Haugland, Øivind Johansen, Skogen, Emil Lauritzen, Storvik, Kristian Jakobsen, Leiknes, Jakob Jørgensen, Bakland, Reidar Sollie, Gibostad, fru Wessel, Gibostad, Andr. Nilsen, Gibostad, Søren Sørensen, Hannes, Nie. Strøm, Vangshamn, Alb. Ronesen, Bukskind, Kristian Kristoffersen, Kaarvik, Jens Johansen, Vashaug, Bendiks Hansen, Landøy, Hans Kristoffersen, Hannes, Hans Brox, Sandnes, Trovik Nilsen, Tenskjær, Georg Olsen, Elvebakken. Derav til lagrettemænd: D. J. Holm, Rossfjord, fru Hanna Steen, Aspelund, Sven Eidissen, Haugland, Emil Lauritzen, Storvik, Kristian Jakobsen, Leiknes, Reidar Sollie, Gibostad, fru Wessel, do., Andr. Nilsen, do., Alb. Ronesen, Bukskind, Hans Brox, Sandnes. Valg på 2 medlemmer av jordstyret istedet for de ved lodtrækning uttrædende, nemlig Krøitz. Johnsen og Ditløv Eidtissen. Valgt blev: Herredsagronom Gundersen som formand og gårdbruker Krøitz. Johnsen. Som varamænd istedetfor de uttrædende Johan Langnes og Jens Paulsen, blev valgt Johan Langnes og Ditløv Eidissen. År 1922 den 7. november holdtes møte i Lenvik herredsstyre efter forutgåendte skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer valgt for årene Til behandling forelå valg av formænd, ordfører og vice-ordfører for årene samt kredssykekassestyre og nævnd. Av de valgte medlemmer møtte følgende av Rossfjord liste: Anders Skoglund, Nils Gotlibsen og Trovik Nilsen. Fagerfjeld liste: Sigurd Larsen og Jens Pedersen. Søndre Gisund upolitiske liste: Sven Eidissen og Edv. Eriksen. Lenvik arbeiderpartis liste: Anton Olsen, Bukkemo, Johan Langnes, Sollund, Jens Johansen, Vashaug, Olav Strøm, Finsnes, Peder Simonsen, Fredheim og Martinus Hansen, Kaarviknes. Lenvik soc.-dem. arbeiderpartis liste: Petter Johansen, Langnes og Conr. Wolmersen, Strømmen med suppleant Corn. O. Sørlie. Senjen soc.-dem. liste: Jens Paulsen, Laukhella.

3 Indre Gisund upolitiske liste: Heggelund Pedersen, Trollvik. Nordre Gisund og Senjens liste: E. A, Normann, lensmann Wessel og Reidar Sollie, Gibostad. Senjens arbeiderparties liste: E. Mortensen, Søren Sørensen, Hannes og Dotelius Nilsen, Kvanås. Tilstede var således 22 repræsentanter og 2 suppleanter. Der fremkom forslag fra Corn. O. Sørlie, C. Wolmersen og Petter Johan Langnes om at formandsvalget skulde foregå efter forholdsvalgsmåten. Den 7. november fortsattes møtet i det gamle herredsstyre. Der behandledes: Valg på medlemmer av fattigstyre for Johan Erentsen, Sultindvik, Krøitz Johnsen Strømmen, Simon Larsen Græsmyr, J. Johnsen Gibostad, Jørgen Johansen Jernslet, Angell Olsen Finfjord-botn. Brandtakstmænd for : Johan Erentsen, Ricard Karlsen, L. Hansen, Nils Henriksen, Bernit Jensen, Ole L. Hårstal, Johan Olsen, Petter Bendiksen, Kristian Kristoffersen, K. Mikalsen, Heggelund Pedersen, Edvard Olsen, Øivind Johansen, Edvard Eidissen, Jens Paulsen, Sigurd Larsen, Jens Johansen, Berteus Baardsen, Jens Johansen, Jakob Jørgensen, Andr. Nilsen, Nic. Strøm, Klaus Pettersen, Søren Sørensen, Martin Jensen, Andreas Eriksen, Lars Olsen, Petter Gjæver Jørgensen,. Krøiz Jonsen, Johan Langnes, Ole Johannessen, Simon Larsen, Ole Mortensen, L. Didriksen. Ligningsnævnd for og 1925: Alfred Jonsen Myreng, Ingebrigt Hansen Haugen, Peder Breivik Jørgensen Finfjordeidet, Halvdan Straumsnes Lune-borg, Heggelund Nilsen Kaarvik, Øivind Stefanussen Grønli, Kristian Knutsen Lysnes, Ingy. Jakobsen. Varamænd: Ingv. Torkilsen, Jentoft Evensen, Peder Nilsen, Sigurd Henriksen, Søren Fredriksen, Hans E. Johannesen, Rasmus Eidissen, Ditløv Eidissen, Petter G. Jørgensen, Finfjord, Hans Ingebrigtsen Vaagan, Tomas Nilsen Nerli, Bertiheus Baardsen Laukhella, Ingebrigt Pedersen Græsmyr, Adolf Pedersen Verselmo, L. Myrseth Skognes, Jentoft Berg Landøy, Brynjulf Sørensen Hannes, Kristian Henriksen Lysnes og Johan Kristiansen Skarsvåg, Søren Eriksen, Edor Kristoffersen, Lars Fredriksen, Petter Bendiksen. Overligningsnævnd for og 25: D. J. Holm Rossfjord, Nic. Strøm, Fredheim og Alb. Ronesen, Bukskind. Varamænd: Anders Voll Rossfjord, Petter Langnes, Kristian Kristoffersen Kaarvik, Bergethon Gundersen Skogdal, Kristian Jakobsen Leiknes, Jens Paulsen Lauk-hella, M. E. Mortensen Lunde, J. Johnsen Gibostad og Klaus Pettersen Skarsvåg. Til tilsyn med geistlige embedsgårde: Bendiks Hansen Landøy og Johan Langnes Sollund. Varamand: L. Didriksen. Kredsforstander: L. Didriksen med varamand Magnus Berg Gibostad. Provianteringsråd for 1923: H. Sevaldsen Finsnes, Ditløv Eidissen Sandvik, fru Kvamme Rossfjord, Krøitz Johnsen Strømmen, Ingv. Høydahl Gibostad, Haga Leiknes Finsnes og Dorthelius Nilsen Kvanaas. Varamænd: Sigurd Larsen Fagernes, J. Johnsen Gibostad, fru Larsen Bukskindvik, C. Wolmersen Strømmen, fru Møller Gibostad, Kristian Jakobsen, Leiknes og Albert Klausen Trollvik. Som formand valgtes Krøitz Johnsen Strømmen. Arbeidsnævnd for 1923, 24 og 25: Krøitz Johnsen Strømmen, Petter Langnes, Øivind Johansen Skogen, Sigurd Larsen Fagernes, Simon Larsen Arbeidsnævnd for 1923, 24 og 25: Krøitz Johnsen Strømmen, Pettler Langnes, Øivind Johansen Skogen, Sigurd Larsen Fagernes, Simon Larsen Græsmyr, Einar Killie Sletnes og Nelius Oddland Vang. Varamænd: Kristian Halvorsen Ness, Nils Henriksen Konsen, Mathis Andreasen Heggen, Ole Mortensen Skognes, Heggelund Nilsen Kaarvik og Jørgen Johansen Jernslet. Som formand valgtes Sigurd Larsen Fagernes. Næstformand Krøitz Johnsen. Vanførenævnd for 1923, 24 og 25: Fru Larsen Bukskinnvik, (form.) lensmand Wessel og L. Didriksen.

4 Dyrevern: E. J. Aas Gibostad, (form.) H. Sevaldsen Finsnes og O. Gundersen. Følgende indvilgedes garanti for lån av Småbrukbanken med efternævnte beløp: Jakob Sebergsen Bratli kr. 1000,00, Alfred Antonsen Bunjord 3500,00 (efter tidl. lån kr. 1000,00), Hans M. Brox Viken 4000,00, Jentoft Albertsen Viken 3000,00, Agnus H. Eidissen Vonheim 2700,00, Olaf Lorentsen, Hvilhaug 2500,00. Nu forlot Ingv. Høydahl, Petter Bendiksen og Trovik Nilsen møtet. 3 underskrifter. Onsdag den 8. november fortsattes herredsstyremøtet. I henhold til lov av 6. aug andrages kongen om at herredet fritas for refusionspligt likeoverfor de medlemmer som nyter godt av de av staten godkjendte arbeidsledighetskasser. 1 henhold til ovennævnte lovs 12 bemyndiges herredets arbeidsledighetskomite å granske de krav som måtte indkomme om bidrag for medlemmer av arbeidsledighetskasserne. Referertes Landbruksdepartementets skrivelse dat. 29. mai og 14. juni d. a. angående kolonisationsveianlægget Høgli Sørli Svanelvplads. Veianlægget er beregnet å skulde koste kr ,00, hvorav falder på Tranøy kr ,00 og på Lenvik kr ,00. Det stilles i utsigt 1/2 statsbidrag til veien samt vanlig nødsarbeidsbidrag. Enst. besl.: Herredsstyret er enig i at nævnte veianlæg bygges snarest mulig. Da imidlertid skatteevnen blandt befolkningen i den senere tid er svækket i betænkelig grad og kommunens økonomiske stilling som følge herav er sterkt reducert, andrar man om at nævnte veiparcel må bli bygget som kolonisationsvei utelukkende for statsmidler. Da det hersker stor arbeidsledighet inden herredt må man be om at arbeidet blir igangsat snarest mulig som nødsarbeide. Det pålægges ordføreren på beste måte å fremstille saken for Departementet. Om kolonisationsvei på Senjen. Lensmand Wessel fremsatte efternævnte forslag: Herredsstyret s.om er bekjendt medde av stortingsmand Tønder i stortinget den 21. juni d. a. faldne uttalelser om herredets stilling til disse veianlæg, uttalelser hvor herredsstyret bebreides for sin befatning med veispørsmålet, må man sterkt beklage at sådanne uttalelser kan falde fra en mand som i ethvert fald burde ha kjendskap til hvorledes herredsstyret har tat sig ganske energisk av fremme av disse veianlæg. Det er forøvrig tilstrækkelig å henvise til stortingsmand Hansens uttalelse herom i det før nævnte stortingsmøte hvilke uttalelser er fuldt korrekte og pålitelige. Man kan hertil tilføie, at man endnu idag ikke har fåt overslag og beregning fra fylkets veikontor vedk. disse kolonisationsveie efter at man nu i 2 år ofte og gjentagende har krævet disse overslag for å få kolonisationsveiene fremmet. Dette forslag blev vedtat med følgende stemmer: L. Hansen, lensm. Wessel, Norman, H. Kristoffersen, Nic. Strøm, Sven Eidissen, Edv. Eriksen, Alb. Ronesen og A. Klausen. Corn. O. Sørlie fremsatte følgende forslag: Herredsstyret har intet å indvende mot den fremstilling stortingsmand Tønder fremkom med på stortinget 21. juni d. a. angående Lenvik og Tranøy herredsstyres mangel på forståelse med hensyn til kolonisationsveie på Senjen. Lenvik herredsstyre har idag i møtet avslåt en bevilgning til kolonisationsvei fra Høgli til Tranøy grænse og dermed godtgjort at flertallet av herredsstyret mangler den rette forståelse til disse meget nødvendige veianlæg». For dette forslag stemte Corn. O. Sørli, Joh. Langnes, Dortelius Nilsen, Søren Berntsen og Peder L. Andreasen. Andreas Eriksen Skogen stemte mot begge forslag. Skrivelse fra Arbeidsnævnden med henstilling til herredsstyret om å avgi erklæring for at det finder grund til å frita Aane Nilsen Græsmvrbotn for å opføre fjøs og ladebygning på eiendommen Elverum. Enst. besl.: Herredsstyret vedstår sin for lånet indgåede garanti tiltrods for at der på bruket ikke blir opført fjøs og ladebygning. Skrivelse fra Lenvik arbeidsnævnd med henstilling til herredsstyret om å vedstå sit garanti for Bernhard Andersens boligbanklån trods ret for Vårheim til vei efter vand og til å grave brønd på bruket. Enst. besl.: Garanti

5 vedståes trods den på obligationen som nr. 7 anmerkede rettighet. Skrivelse fra Arbeidsnævnden med henstilling til herredsstyret om å avlæse sit skadesløsbrev stort kr. 400 i den fra Finfjordeidet g.nr. 23 br.nr. 33 fraskilte parcel Lyngstad g.nr. 23 br.nr. 13 av skyld 13 øre. Andragendet indvilget. Skrivelse fra Gisund sparebank dat. 1. novbr. d. a. hvori meddeles at og Kjerskau Hansen Aarnes, der har et lån i banken stort kr med Lenvik kommune som garantist, har misligholdt nævnte lån. Banken forlanger lånet berigtiget av kommunen. Enst. besl.: Da kommunen har sikkerhet i skyldnerens motorskøite og faste eiendom blir disse å sælge til dækning av kommunens ansvar. Herredskassereren gis fuldmagt til i den anledning å foreta det fornødne. Andr. fra herredsagronom Gundersen om å få ta fast bopæl på sin hjemplads «Vonheim». Besl. mot 3 st.: Andragendet indvilges. Skrivelse fra Jakob Markussen Græsmyr om kommunens anbefaling for utsættelse av hans termin til Havfiskefondet pr. 2. febr til 30. april Enst. besl.: Kommunens anbefaling gis. Andragende fra Henrik Johansen, Finfjord om avslag på herredets skat. Enst. besl.: Andragendet indvilges ikke. Om optagelse av lån. Enst. besl.: Ordføreren bemyndiges til å opta et midlertidig kassekreditlån i bank indtil kr ,00. Lånet benyttes delvis til utført nødsarbeide og desuten til kommunens løpende utgifter i den nærmeste fremtid. I tilbakebetales i løpet av et år fra dets optagelse. Tromsø OCR-Lenvik Museum 2010 Kåre Rauø

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

Det var en gang... fotografier fra Lenvik. bind II. Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind II Redaksjon og tekster KÅRE RAUØ

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923

DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923 DET NORSKE ARBEIDERPARTI DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923 PROTOKOL KRISTIANIA ARBEJDERNES AKTIETRYKKERI 1924 PROTOKOL over forhandlingene paa Det norske arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte 2.-4. november

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg LARVIKS SJØMANNSFORENING 1849 1949 OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM Ved Ths. Arbo Høeg Ant. Andersens Trykkeri, Larvik Innhold Larviks Sjømannsforening 5 Foreningens formenn 16 Foreningens æresmedlemmer

Detaljer

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen KIRKESTEDET SAND 750 ÅR Sandz kirkiu 1258 Sandz kirkiu 1400 Sandz kirkiu 1665 Etter Norges Kirker i middelalderen Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860 Sandsøy kirke 1888 Fotografi 2007 1 2 INNLEDNING

Detaljer

RAMNESIANA 1999. Forord

RAMNESIANA 1999. Forord INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører 1932-34 " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Verdal Fjellstyre 90 år 1921-2011

Verdal Fjellstyre 90 år 1921-2011 Verdal Fjellstyre 90 år 1921-2011 Forord. Første møte i Verdal Fjellstyre vart holdt den 19.mars 1921. Det var med bakgrunn i Fjelloven av 12.03.1920, at Verdal herredstyre den 25.10.1920 hadde valgt følgende

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR UTARBEIDET TIL VELLETS 25-ÅRS JUBILEUM 1. FEBRUAR 1939 AV GERH. THRONSEN KIRSTES BOKTRYKKERI OSLO 1939 På styremøte i vellet 28. april 1937 blev det vedtatt nærmere bestemmelser

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER PLANNJA ØKONOMI: Lakkerte bølgeplater. GALVAPRIME: Brennlakkerte bølgeplater. DISCUS: Taket er den mest utsatte delen av huset. Har du tenkt over hva det må tåle? Taket skal beskytte resten av huset mot

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975

KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975 KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975 Kvinesdal Arbeiderparti Skriv til 50-års jubileumsfest på FOLKETS HUS 10/4 1976 av Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Tida før 1925. «Sørlandet» 24/7 1916: Ny partiforening

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Kaffe, Sukker og Lysolier

Kaffe, Sukker og Lysolier Kaffe, Sukker og Lysolier Det har vært en vanlig antakelse at den første forbruksundersøkelsen ble gjennomført i 1906. Her skal det argumenteres for at den første undersøkelsen av forbruk ble gjennomført

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer