Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013"

Transkript

1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX

2 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum Ø/A AMU Ø/A 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Informasjons- og kommunikasjonsmål Visjon Det fullstendige balanseregnskapet Mål Bruker- og medborgerorientering Organisasjonsutvikling Folkevalgte Verdigrunnlag Målgrupper Kommunikasjonskanaler Fellesarenaer Telefoni E-post Personlig fremmøte Tradisjonelle medier/presse Sosiale medier/nettsamfunn Hjemmesiden E-politiker Chat og SMS Intranett Handlingsplan

4 1 Innledning Informasjons- og kommunikasjonsstrategien legger rammer for kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt. Målene angir retningen for kommunens videre satsing, og av disse utledes konkrete tiltak som gjennomføres etter definerte kommunikasjonskanaler. Kommunen er en politisk institusjon med en kompleks organisasjonsstruktur og skal bekle roller som velferdsprodusent, myndighetsforvalter og planleggings-/utviklingsaktør i samfunnsbyggingen. Alle disse rollene skal i tillegg utøves i krevende og ofte motstridende omgivelser. For å få dette til, må kommunen drive aktiv informasjonsarbeid. Definert informasjon- og kommunikasjonsstrategi med riktige tiltak blir derfor viktig. Forpliktelsen om å drive aktiv informasjonsarbeid reguleres i kommunelovens 4. Videre legger ny offentlighetslov pr sterke føringer for økt åpenhet og mer innsyn i forvaltningen. På den andre siden skal kommunen sikre personvernet og følge personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal støtte opp om kommunens visjon, verdier, mål- og resultatstyring, samt kommuneplanen og handlingsprogram med økonomiplan. Tiltakene skal etableres innenfor ordinære driftsrammer Tiltakene kan likevel være ressurskrevende fordi det handler om organisasjonsutvikling og kompetansebygging for å nå målene i strategidokumentet. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien henger tett sammen med IKT-strategien (strategisk IKTplan). Mens IKT-strategien leverer tekniske løsninger, så vil informasjons- og kommunikasjonsstrategien gi merverdi gjennom praktisk utnyttelse av løsningene. Samlet sett fungerer disse strategiene som sterke drivere for utviklingen av e-kommunen/den virtuelle kommunen og innbyggerdialogen. 2 Informasjons- og kommunikasjonsmål 2.1 Visjon Sørum den gode kommune er kommunens vedtatte visjon. Ved hjelp av definerte mål og resultatkrav skal kommunen samlet jobbe mot denne visjonen. 2.2 Det fullstendige balanseregnskapet Sørum kommune arbeider og rapporterer innenfor Det fullstendige balanseregnskapet der viktige kapitalbegreper er: 1) Brukerkapital - Kommunens evne til å skape nytte og tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. 2) Samfunnskapital 4

5 - Kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av samfunnet. 2.3 Mål Sørum kommunes informasjons- og kommunikasjonsmål bygger på kommunens strategiske mål og er: - Å styrke og utvikle lokaldemokratiet. - Å bidra til enhetlig og helhetlig kommunikasjon med omgivelsene. - Å bidra til å forbedre kommunens omdømme. - Å bidra til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. - Å nyttiggjøre seg av offentlig meningsbrytning med hensikt å forbedre kommunal tjenesteproduksjon Bruker- og medborgerorientering Den teknologiske utviklingen representerer et skifte fra den kollektive informasjonen til den mer individrettede kommunikasjon. Kommunen skal legge til rette for dialog både med innbyggerne generelt og med den enkelte borger og bruker. I tillegg skal kommunen ivareta informasjon og kommunikasjon med media, næringsliv og andre interessenter. Strategien og tiltakene har et utadrettet fokus i tråd med kommunens kapitalbegreper. Målsettingen om omdømmebygging er av immateriell verdi, men av stor betydning for hvordan kommunen skal oppfattes av de fleste målgruppene. Et godt omdømme er svært viktig i forbindelse med rekruttering, næringsvirksomhet, tjenesteproduksjon og lokaldemokratiet. Et spesielt relevant tiltak er å tilrettelegge for at innbyggeren kan bidra med sine innspill, erfaringer og ideer slik at kommunen i langt større grad kan nyttiggjøre innbyggerne som ressurs. Kommunens nye nettløsninger har lagt plattformen for slike tiltak. Brukerorienterte tjenester som Mitt nabolag ble i løpet av kort tid en suksess, og det er mulig å tenke seg flere tilsvarende tjenester hvor innbyggerne selv står for store deler av innholdsproduksjonen. Flere av tiltakene i handlingsplanen er brukerorienterte tjenester som en del av omdømmebygging. Tiltakene rettet eksternt mot innbyggerne og medborgere skal også ivareta relasjonen til de politiske valgte representantene og deres ombudsrolle Organisasjonsutvikling Kommunen må dra nytte av den åpne og positive organisasjonskulturen i Sørum, og stimulere til deltakelse og debatt innenfor de rammene som til enhver tid gjelder, herunder etiske retningslinjer og arbeidsreglementet. Gjennom strategien oppfordrer kommunen sine medarbeidere til å delta i arbeidsrelaterte forum, blogger og nettsamfunn. For medarbeidere vil rammene også finnes i kommunens kvalitetssystem. Dette vil på sikt bidra til å høyne kompetansen i organisasjonen, og bidra til realisering av målsettingene. If you take care of the inside, the inside will take care of the outside (Harold Burson). En tilfreds medarbeider vil være en god ambassadør for Sørum kommune, både internt og eksternt. 5

6 2.3.3 Folkevalgte En kommune skal ivareta mange hensyn og mål. Kommunen har mange produksjonslinjer og er en multifunksjonell organisasjon der kommunestyret er det øverste organ. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal legge til rette for at de folkevalgte kan ha god dialog med innbyggerne gjennom de ulike kommunikasjonskanaler. De vedtatte kjørereglene for samspillet mellom folkevalgte og administrasjonen bidrar til å klargjøre rollefordeling i konkrete saker. 3 Verdigrunnlag Sørum kommune sitt verdigrunnlag er lojalitet, åpenhet og dialog. Kommunikasjonsstrategien bygger på disse verdiene. Lojalitet betyr at administrasjonen skal følge opp politiske vedtak og administrative beslutninger, og at kommunen har en tjenesteproduksjon i tråd med lov og forskrifter, kvalitetssystemet, budsjett/økonomiplan og andre vedtatte mål/rammer. Åpenhet betyr at de interne beslutningsprosessene så langt som mulig bør være åpne. Kommunen bør videre fremstå som en tilgjengelig forvaltning, herunder legge til rette for meroffentlighet og innsynstjenester. Gjennom universell utforming legges det til rette for at alle brukergruppene kan nyttiggjøre seg av kommunens tjenester. Dialog betyr blant annet at i saker som angår organisasjonen/ansatte, bør det legges til rette for diskurs og meningsbrytning i forkant av vedtak. Kommunen bør være tilgjengelig på innbyggernes premisser/valg av kommunikasjonskanaler, og delta i debatter ut fra det regelverk som gjelder for offentlig virksomhet og deres medarbeidere. Dialogen mellom innbyggerne og de folkevalgte er viktige for de politiske prosesser og vedtak. 4 Målgrupper Informasjon- og kommunikasjonsarbeidet skal være tilpasset ulike målgrupper. Det er viktig å identifisere hvem som har interesse av saken, hvilke kanaler som skal brukes og hvordan man utformer budskapet. Denne strategien retter seg mot følgende målgrupper: Innbyggere og den enkelte medborger og bruker Egen organisasjon Presse/media Interesseorganisasjoner Nytilflyttere Potensielle jobbsøkere Folkevalgte Næringsliv 5 Kommunikasjonskanaler Kommunen har en rekke ulike kommunikasjonskanaler. Målene legger vekt på å sette innbyggeren i sentrum, og det innebærer at kommunen må være tilgjengelig på de kanalene som innbyggeren foretrekker. Utviklingen viser at e-post fortrenger telefaks, og at øyeblikkskanaler som chat blir stadig 6

7 mer utbredt. Innbyggerne er på ulike nettsamfunn, og det gir nye utfordringer. Kommunen skal samtidig fortsatt opprettholde de tradisjonelle arenaene for innbyggerkontakt. 5.1 Fellesarenaer Innbyggernes kontakt med sine folkevalgte representanter foregår ofte på de fellesarenaer som er utviklet over tid. - Grendemøter - Dialogkonferanse - Brukerundersøkelser - Brukermøter 5.2 Telefoni - Alle som ringer Sørum kommune skal nå den medarbeideren de søker, og/eller få informasjon/hjelp fra annen medarbeider om når og på hvilken måte de kan få den informasjonen/hjelpen de trenger. - Medarbeidere skal fraværsmarkere seg når de er utilgjengelig på telefonen. - Medarbeidere med eget telefonnummer har egen talepostkasse. Denne skal brukes og følges opp når medarbeideren er tilbake på kontoret. 5.3 E-post - Enkle henvendelser skal besvares innen tre dager. I forvaltningssaker følges forvaltningsloven. - Avsendere som sender e-post til postmottaket, skal få et automatisk svar om at henvendelsen er mottatt, og hvor det gjøres oppmerksom på at henvendelsen vil bli journalført dersom forespørselen inneholder arkivverdig informasjon. - Medarbeidere skal bruke vedtatt e-postsignatur for ekstern kommunikasjon. - Politikerne har egne e-postadresser og kan kommunisere med hverandre og med administrasjonen gjennom kommunens e-postsystem. - Dersom innholdet i e-posten inneholder arkivverdig informasjon/er knyttet til en sak, skal det arkiveres i kommunens saks- og arkivsystem. - Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for e-post. 5.4 Personlig fremmøte - Medarbeidere skal så langt som mulig være tilgjengelig for innbyggere. - Personlig møte med saksbehandler skal fortrinnsvis være avtalt på forhånd. 5.5 Tradisjonelle medier/presse - Kvalitetssystemet skal være en referanse for administrasjonens utøvelse av strategien. - Kontakt mot presse ligger fortrinnsvis til virksomhetsledere/seksjonsledere/rådmann. Det henvises for øvrig til etiske retningslinjer, arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement. - Pressemeldinger legges ut på egen presseside på hjemmesiden. - Ordfører er ansvarlig for pressekonferanser. 7

8 5.6 Sosiale medier/nettsamfunn - Sørum kommune skal følge på med hvilke sosiale medier innbyggere jevnt over befinner seg, og vurdere hvorvidt det vil være hensiktsmessig å delta på disse arenaene. Deltakelse skal være arbeidsrelatert. - Dersom deltakelse, skal det videre vurderes hvor aktiv deltakelse kommunen skal ha, og i så fall hvem som skal ha ansvaret for å følge opp debatter/diskusjoner. 5.7 Hjemmesiden - Hjemmesiden er kommunens prioriterte eksterne informasjons- og kommunikasjonskanal. Det innebærer at informasjon skal fortrinnsvis legges ut på egen hjemmeside. - Alle tjenester skal ha oppdaterte tjenestebeskrivelser i forhold til regelverk og Sørum kommunes praksis. - Det skal legges til rette for at innbyggere skal kunne kommentere innhold på hjemmesiden der det er hensiktsmessig. Det vil ikke være anledning til å opptre anonymt på hjemmesiden. - Innbyggerne skal inviteres til debatter i diskusjonsforum der det er hensiktsmessig. - Det skal legges til rette for høringssvar, og innkommende høringsuttalelser skal publiseres i samme sak. - Bilder, video og annet multimedieinnhold skal det er mulig benyttes for å understøtte budskapet i det som skal formidles. Datatilsynes veileder regulerer bruk av bilder innenfor skole og barnehager, og følges fullt ut. - Postlister er tilgjengelig. Det skal praktiseres meroffentlighet. 5.8 E-politiker - Alle folkevalgte i Sørum kan nås med egne postadresser og telefon via hjemmesiden. - Alle politiske saker m/vedlegg legges på nett - Det skal startes videofilming i kommunestyremøtene. - Det vil være fullelektronisk behandling av saker i de politiske møtene. - E-initiativ er en viktig kommunikasjonskanal mellom folkevalgte og innbyggere. - Det skal legges til rette for ytterligere e-politiker blant annet gjennom elektronisk tettstedsutvalg. 5.9 Chat og SMS - Kommunen skal være tilgjengelig for chat og SMS innenfor tjenesteområder det er hensiktsmessig. - Medarbeidere kan bruke dialogløsninger/chat/im i arbeidssammenheng. - Dersom dialogen inneholder arkivverdig informasjon/er knyttet til en sak, skal det arkiveres i kommunens saks- og arkivsystem Intranett - Intranett skal være kommunens prioriterte interne informasjons- og kommunikasjonskanal. - Interninformasjon skal fortrinnsvis legges ut på intranettet, og ikke sendes til alle interne e- postmottakere. - Intranettet kan brukes til interne diskusjoner, spørreundersøkelser, wikis og kollegalister. 8

9 6 Handlingsplan 2010 Tiltak Økonomi Ansvar 1 Kurs i offentlighetsloven/meroffentlighet - Øke kompetansenivået rundt offentlighetsloven generelt og innsynsforespørsler spesielt. Strategisk kompetanseplan Servicesenteret 2 Brukermedvirkning nettsamfunn - Etablere offisiell Sørumkonto på facebook. - Etablere offisiell Sørumkonto på Twitter. - Følge med på aktuelle diskusjoner på nettsamfunn, følge opp/delta eller invitere til debatt på egen hjemmeside. Satsningsområde: barn og unge. 3 Brukermedvirkning - hjemmesiden - Initiere og følge opp tema til diskusjon. Satsningsområde: barn og unge. - Publisere høringer og innkomne høringsuttalelser. - Legge til rette for at innbyggere kan kommentere innhold på hjemmesiden. Innholdsansvarlig følger opp. - Bruke spørreundersøkelser mot innbyggerne der det er hensiktsmessig. - Utvikle Mitt nabolag, og tilsvarende brukerorienterte tjenester som for eksempel elektronisk tettstedsutvalg. 4 Universell utforming - Videreutvikle hjemmesiden i tråd med universell utforming, herunder AA-kravene for tilgjengelig målt etter WCAG Øke antall innsynsløsninger - Implementere innsyn i kommunale eiendomsavgifter. Strategisk IKT-plan. Infodok/ FFF Seksjonene/ FFF Infodok Infodok/ Komtek 6 Revidere profilhåndboka og maler - Profilhåndboka må revideres. - Revisjon av maler i ESAK. - Revisjon av maler i Powerpoint Informasjonsansvar - Etablere policyer for informasjonsansvar kr Infodok Servicesenteret 8 Krisekommunikasjon - Etablere krisemodus på hjemmesiden. 9 Språkprosjekt - Vurdere prosjektet Klart språk, herunder hvordan skrive saksfremlegg og dokumenter for e-politikere. Infodok Servicesenteret 9

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2013-2016

e-strategi for Sørum kommune 2013-2016 e-strategi for Sørum kommune 2013-2016 Handlingsplan 2013 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 10.12.12 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU, til uttalelse 18.12.2000 sak 0017/00

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 02.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger... 3 2 Sikkerhet og arkitektur... 4 2.1 Informasjonssikkerhet...

Detaljer