INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i Inter essentskapet Oustøen Ekstraor dinær t årsmøte i IO Til behandling foreligger: Torsdag 19. juni 2008 kl 1730 i låven 1. Godkjennelse av innkallingen, valg av møteleder og valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 2. Godkjennelse av Styrets forslag 1 3 i innkalling til ekstraordinært årsmøte i, byggesak med finansiering. Se innkalling til ekstraordinært årsmøte OCC samme dag. Vi minner om at det kun er andelshavere i IO som kan stemme. Oslo, 2. juni 2008 Interessentskapet Oustøen Trond Haug Formann Anka Andresen, Hans Jacob Fredriksen, Barry Kirk, Anette Mellbye, Emil Steen Tim Johansen

2 INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i Torsdag 19. juni 2008 kl 1735 i låven Ekstraordinær t årsmøte i Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen, valg av møteleder og valg av 2 medlemmer til å tegne protokollen sammen med møteleder. 2. Styret ber om forsamlingens godkjennelse til forslaget om å oppføre et nytt bygg bak låven, ca. 100m2 i grunnflate i to etasjer. I grunnplanet innredes det til en hensiktsmessig varm garasje/verksted for service og vedlikehold av klubbens maskinpark. I annen etasje innredes det fire hybler, bad m/toaletter, oppholdsrom og kjøkken. Samtidig å ominnrede låvens arealer til å kunne oppbevare klubbens maskinpark, innrede garderober og fasiliteter for de ansatte, samt løse behovet for lager, tralleplasser og skap. Se vedlegg 3. Finansiering. Vi minner om at kun aktive seniormedlemmer registrert pr 19. juni 2008 har stemmerett. Ingen har mer enn en stemme og det kan ikke stemmes ved fullmakt. Oslo, 2. juni 2008 Trond Haug Formann (s) Anka Andresen, Hans Jacob Fredriksen, Barry Kirk, Anette Mellbye, Emil Steen (s) (s) (s) (s) (s) Tim Johansen (s)

3 Ekstraor dinær t årsmøte Oustøen Countr y Club 2008 Styrets beretning Med referanse til Protokoll 2008 for, pkt. 9 og 10 oppnevnte styret en verkstedkomite bestående av følgende medlemmer: Per Andresen, leder Hans Jacob Fredriksen, styrets rep. Morten Bjørnøy, head green keeper Tim Johansen, daglig leder OCC Komiteen ble utstyrt med mandat (se vedlegg 1) og har i vinter og vår gjennomført befaringer til 4 golfklubber i Oslofjordområdet som de siste årene hver har foretatt tilsvarende investeringer. Erfaringene herfra ble vurdert mot egne behov og ønsker og komiteen samlet seg raskt om ønsket verkstedstørrelse på ca. 100m2 oppvarmet, utstyrt med hevebukk, hevebord m.m og et kaldtlager for maskinparken på ca. 200m2. Vasktørk og garderobe, kantine og kontor i tillegg. Mulighet for hybler under et takmøne ga seg i og for seg selv. Ved å lokalisere bygget ved sanddepoet bak hull 4, kunne tilknytning til VVA s vann og avløpsanlegg sikres ved Hestehagan samtidig som tunet ved klubbhuset ville skånes for støy og uro fra hyppig banemaskinferdsel. Anbud for egnet bygg ble innhentet (se vedlegg Landbruksbygg a.s), mens andre entreprenører som ble kontaktet (Skanska, PEAB, Thronrud) hadde mer enn nok å gjøre og avslo. På dette tidspunkt i prosessen ble komiteen kjent med allerede utarbeidete planer for verksted og kaldtlager i låven, tegnet av Ark. Anders Hokholt. I komiteens møte med grunneier kom det for dagen at Hans Oust Heiberg helst så at et nytt bygg ble lokalisert bak låven. Komiteen skiftet så fokus dit, gjenopptok det gamle prospektet, som hadde blitt forkastet av styret noen år tidligere og har i samråd med grunneier og arkitekt utarbeidet et nytt prosjekt som alle, inkludert styret nå går inn for. Altså et nytt, separat varmt verkstedbygg med hybler på toppen, og ombygging av leide arealer i låven som fullt ut tilfredsstiller fremtidige behov for banemannskapets gjøren og laden samt lagring av maskinpart og utstyr m.m. Denne lokaliseringen forhindrer riktig nok VVA tilknytningen som tenkt for opprinnelig lokalisering, men den endrer (les: forverrer) ikke vår nåværende vann og avløpssituasjon. Låven åpnes med to dører på sydsiden (bak) vis a vis verkstedbygget og all maskinferdsel skjer bak låven ikke foran på tunet. Medlemmer benytter låvedøren mot tunet for henting av traller og utstyr til/fra mezzaninet som hittil, mens elektriske traller tenkes oppbevart i det gamle verkstedet i fremtiden. Selskapslokalene i låven, garderrober m.m. forblir intakt, bortsett fra den innvendige døren fra låven til herregarderoben som blir stengt. Styret har innhentet budsjettpriser på dette kombinerte prosjektet, altså et nytt verkstedbygg på ca. 100m2 lokalisert bak låven, men separat fra denne, og det ominnredete arealet i låven. Dett faller rimeligere ut enn en større, ny låve ved sanddepoet. Styret har enstemmig samlet seg om det kombinerte prosjektet og fremmer det for vedtak på ekstraordinært årsmøte i 2. halvdel av juni. Så snart vedtak er fattet vil arkitektskissene bli til målsatte tegninger, byggesøknad sendt kommunen og konkurrerende anbud bli innhentet.

4 Leieavtale med grunneier. Avtalen av 15. april 1993 løper i 40 år, og utløper 15. april Der er snaue 25 år fra nå. Avtalen er nært et såkalt bare boat arrangement, hvor leietager selv sysselsetter, vedlikeholder og investerer slik de finner det nødvendig. Dette reflekteres i den årlige leien, som ifølge grunneier ville ha vært en helt annen og et høyere beløp under andre leieforhold. Grunneier er positivt innstilt til prosjektet om klubben skulle vedta det. Ansattes arbeids og boforhold Verkstedslokalene og arbeidsforholdene som våre banearbeidere tilbyes i dag er kummelige og tilfredsstiller ikke dagens krav til helse og sikkerhet. Ved inspeksjon fra ansvarlige myndigheter ville de med stor sannsynlighet bli stengt på dagen. Også med hensyn til oppbevaring, forbruk og utslipp av skadelige/giftige stoffer til luft, vann og natur. Vi kan gjerne si at å fortsette med golfspill på Oustøen til leieperiodens utløp avhenger av tilfredsstillende og godkjente løsninger på de berørte forhold innbefattet boforhold for våre ansatte tatt i betraktning vi holder til på en øy. Gjennom styrets forslag mener vi å kunne slå flere fluer i en smekk! Finansiering Uten anleggsmidler som kan stilles som sikkerhet forlager banker og finansinstitusjoner høy rentefot. OCC s beste aktivum er vår medlemsmasse og under forutsetning av gyldig vedtak i et årsmøte om å inngå en låneavtale kan vi forvente en noe redusert rente. (OCC har i dag et langsiktig lån i DnB Nor til i skrivende stund 9,35% p.a.). Det beste ville i styrets mening være å låne minst mulig og over kortest mulig tid. Styret har budsjettert med overskudd for årets drift og noen vil sikkert hevde at avdrag og renter kan belastes driften? Styret mener det er å foregå begivenhetenes gang i tider med rekordvekst i energipriser og solide kostnadsøkninger over hele linjen. Akutte vedlikeholdsbehov på låvetak og i bygningsmassen har meldt seg i det siste som også må finne sin løsning. Styrets vedlagte forslag vil ikke belaste driften i nevneverdig grad og er samtidig relativt medlemsvennlig. Skulle driften etter hvert vise seg å kunne tåle ekstra belastninger, kan senere årsmøter vurdere å justere summen av særavgiften(e) som må innkreves? Gjennomføring Om dette årsmøtet vedtar forslaget i den form som er forelagt dere mener vi ominnredning av låven kan iverksettes etter sommerferien. Om byggeløyve mottas i oktober etter 3 mnd. behandlingstid kan arbeidene med verksted/garasjebygget påbegynnes i samme måned og være ferdig til bruk våren Andre investeringsbehov Vann og avløpssituasjonen i klubben er ikke prekær, men bekymringsfull både mht bruk i bygningsmassen og på banen. For bygningsmassens del gjelder det vannkvalitet og avløpssituasjonen. For banen er det mulig knapphet særlig når varmen setter inn som i skrivende stund, uten nedbør! Styret arbeider med å finne gode løsninger og vil komme tilbake til dette så snart vi har noe mer konkret. Trond Haug Formann For Styret

5 Forslag til innredning av låven Spis/garderobe/kontor Parkering maskiner/kjøretøy + mezzanin 2. Etg traller/skap/lager Uforandret, begge etasjer, traller

6 Over Ny driftsbygning/garasje verkstedsdel og fasader Under Ny driftsbygning/garasje 2. etg hybler og fasader

7 Finansiering av ny driftsbygning og ominnreding av låven Alt 1 innbetale hele beløpet med en gang Byggekostnad / Investering Medlemmer 770 Pr medlem 6234 Fordelen med denne modellen er at man blir ferdige med innbetaling en gang for alle. Den kan dog synes som en unødvendig hard belastning for medlemmene. Alt 2 Verkstedavgift kr 3000 med forfall i 2008 og resten sammen med kontingenten i 2009 Byggekostnad / Investering pr medlem 6234 Verkstedavgift Kontingentinnbetaling Fordelen med denne modellen er at klubben slipper å låne penger. Alt 3 Byggeavgift kr 3000, lånefinansiert resten, som nedbetales over tre år. Styrets anbefalte løsning, Klubben må låne ca 2,5 mill kroner, med totale kostnader på ca 2,9 mill (renter 400 k) kr over 3 år Byggekostnad/ Investering pr medlem 6234 Byggeavgift Innbetalinger oktober 2009, 2010, * Totalt pr medlem ved lånefinansiert restbeløp i tre år 6735 Alternativ 3 blir ca 500 kr dyrere pr medlem enn alternativ 2

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club Onsdag 25. februar 2009 kl 18.30 Shippingklubben Haakon VII's gt. 1 Årsmøte i Oustøen Country

Detaljer

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

.,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø

.,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø .,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø Saksbehandler: Gunnar E. Rougnø Direkte telefon: 33 06 78 82 Vår ref.: 13/9426 Arkiv: FA-U74, FA-U63 Deres ref.: Dato: 05.09.2013 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder grendelagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

PERMANENT INNENDØRSHALL

PERMANENT INNENDØRSHALL PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling 22.8.2013: «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer