Master i avansert klinisk sykepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i avansert klinisk sykepleie"

Transkript

1 Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte utdanninger Bestått studium kvalifiserer for graden: «Master i Avansert Klinisk Sykepleie». Studiet følger International Council of Nurses anbefalinger for utdanning i Advanced Practice Nursing samt nordiske og internasjonale erfaringer, fordi det ikke finnes nasjonal rammeplan for videreutdanning eller masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. Studiet fyller kravene til en erfaringsbasert mastergrad 120 studiepoeng i henhold til forskrift om krav til mastergrad 5. * Studiets nivå Masternivå * Studiepoeng 120 studiepoeng * Antall semester i studieprogrammet Masterstudiet er et deltidsstudium over seks til åtte semestre. * Kull/Studiestart Studiestart høst 2015 * Studiested Studiested er campus Drammen og campus Bakkenteigen. Studiet vil være samlingsbasert. 1

2 * Kort om studieprogrammet Masterprogrammet i AKS ved HBV vil ha som hensikt å kvalifisere sykepleiere til utvidede funksjons- og ansvarsområder og sette sykepleiere i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller og bidra i utvikling av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En avansert klinisk sykepleier (engelsk: advanced practice nurse) defineres av International Council of Nurses (ICN) som: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstagning, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og / eller autorisasjonskrav i det aktuelle land». Et masterprogram i AKS ved HBV vil følge prinsippene for utdanning av advanced practice nurses vedtatt av ICN. Studenter som tas opp på masterstudiet er erfarne klinikere med dybdekunnskap innenfor sitt område. Studiet vil videreutvikle sykepleieres kompetanse i personorientert, kunnskapsbasert og effektiv klinisk sykepleie og behandling av voksne pasienter med akutte og langvarige helsebehov både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I utdanningen er farmakologi, sykdomslære, klinisk undersøkelsesmetodikk og helhetlig helsevurdering sentrale elementer. Utdanningen skal gi utvidet sykepleiekompetanse i å gjennomføre selvstendig, strukturert og detaljert anamnese /helsehistorikk, vurdere og fatte kliniske beslutninger knyttet til ulike helsebehov, behandle vanlige helseproblemer hos pasienter samt å koordinere og følge opp pasienter med langvarige helseproblemer. I tillegg vil avanserte kliniske sykepleiere ha kompetanse til å undervise, veilede og støtte pasienter, pårørende og medarbeidere. En AKS skal også ha kompetanse til å evaluere tjenestekvalitet og fremme kunnskapsbasert sykepleiepraksis, til å kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter, samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Utdanningen vil gi grunnlag for å kunne ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert avansert kliniske sykepleie i helseforetak og kommunehelsetjeneste. Studieprogrammets progresjonsplan innebærer økende krav til kunnskaper og ferdigheter, og til gradvis utvikling av selvstendig funksjon i ulike AKS-roller. Studentens progresjon følges kontinuerlig av høgskolens studie- og emneansvarlige lærere. Studiet er et deltidsstudium over seks til åtte semestre med til sammen ni emner, og omfatter både teoretiske og kliniske studier. Studentene anvender i stor grad egen arbeidsplass som klinisk læringsarena. Studiet inkluderer valgfrie emner som skal bidra til ytterligere fordypning og/eller spesialisering av klinisk kompetanse innenfor det ansvarsområdet de skal ha etter utdanningen. Studenten lager en individuell studieplan i samarbeid med programansvarlig for masterprogrammet der valgfrie emner inngår. Relevante emner på videreutdanning eller masternivå vil kunne inngå som valgfri emnefordypning eller gi fritak fra deler av studiet etter individuell vurdering. 2

3 Emner i studieprogrammet: Master i Avansert Klinisk Sykepleie MAKS 610 Introduksjon til avansert klinisk sykepleie 5 stp MAKS 620 Sykdomslære 10 stp MAKS 630 Farmakologi 10 stp MAKS 640 Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering 10 stp MAKS 650 Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering - 15 stp Klinisk praksis MAKS 700* Valgfrie emner 25 stp MAKS 800 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 10 stp MAKS 810 Prosjektbeskrivelse 5 stp MAKS 900 Masteroppgave 30 stp *Koden MAKS 700 er kun for bruk i planarbeidet. Valgfrie emner vil ha ulike koder etter hvilke emner den enkelte velger eller søker godkjent i sin individuelle plan. Aktuelle emner som arrangeres av HBV spesielt for dette studiet vil få koder MAKS 710, 720 etc. * Opptakskrav Opptak til studiet følger forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forskrift om krav til mastergrad. Søkere må ha Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst tre års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant arbeidserfaring menes praksis som sykepleier fra eksempelvis intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, sykehjem, hjemmesykepleien samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller tilsvarende. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper. Gjennomføringen av studiet og utviklingen av AKS roller avhenger av at studenten har støtte fra sin arbeidsgiver og tilgang til relevant praksisplass med kvalifisert veileder. Søkere anbefales derfor fremlegge en anbefaling fra arbeidsgiver som bekrefter at arbeidsplassen tilrettelegges for praksisplass med kvalifisert veileder. Denne skriftlige anbefalingen kan gi opptil 6 tilleggspoeng ved rangering av søkere. Opptaket bygger på samlet poengsum fra utdanning og yrkeserfaring. Søkere rangeres etter karakterpoeng. Foruten poeng for anbefaling fra arbeidsgiver gis det tilleggspoeng for praksis og tilleggsutdanning utover minstekravet, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2-3 med utfyllende bestemmelser. 3

4 Relevans for arbeidsliv og / eller videre studier Studieprogrammet fører frem til graden "Master i Avanser Klinisk Sykepleie". Studiet kvalifiserer for arbeid som AKS innenfor området voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov. Studiet kvalifiserer sykepleiere til utvidede funksjons- og ansvarsområder og setter sykepleiere i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller og bidrar i utvikling av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet. I slike tilfeller skal fakultetet på forhånd ha innhentet en ekstern vurdering av om det selvstendige arbeidet i mastergraden har så høy kvalitet, faglig, metodisk og vitskapsteoretisk, at det kan være grunnlag for opptak til PhD-studiet. Metodestudier må kompletteres for opptak til PhD-studier og masteroppgaven vurderes. * Læringsutbytte Læringsutbytte beskriver kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kandidaten skal ha etter fullført utdanning i avansert klinisk sykepleie og som sikrer funksjonsdyktighet og faglig forsvarlig sykepleie til aktuelle pasientgrupper. Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte: KUNNSKAPER Kandidaten: har inngående kunnskap om internasjonal forskning om avansert klinisk sykepleie, samt sentrale sykepleievitenskaplige perspektiv for avansert klinisk sykepleie har inngående kunnskap om patofysiologi, sykdomslære og farmakologi har spesialisert kunnskap innen et valgt område, eksempelvis geriatrisk sykepleie alternativ akuttsykepleie til voksne pasienter har inngående kunnskap om personorientert sykepleie til voksne pasienter, deres helse- og sykdomsprosesser, reaksjoner og behov samt hvordan pasientens livssammenheng (kultur, etnisitet, samfunn) og aktuell kontekst innvirker på pasientens helhetssituasjon har avansert kunnskap i å identifisere og vurdere pasientens akutte og/eller langvarige helsebehov, og om sykepleietiltak og behandling samt forebygging av komplikasjoner har kunnskaper som kreves for å selvstendig løse pasientens helseproblemer med støtte fra aktuelle behandlingsprogram og kliniske retningslinjer har avanserte kunnskaper innen undervisning, veiledning, coaching, tverrfaglig samarbeid, konsultasjon, samt case management for pleie, omsorg og behandling av pasientens akutte og/eller langvarige helsebehov har kunnskap om og fordypet innsikt i kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet, lederskap samt organisering av helsetjenester har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk, samt hvordan tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle AKS fagområde har kunnskaper om forskning og utviklingsarbeid relatert til funksjonen som AKS 4

5 FERDIGHETER Kandidaten: kan ut fra et helhetlig perspektiv, sammen med pasient og pårørende, identifisere og løse helseproblemer og andre aktuelle problemer i den aktuelle situasjonen håndterer komplekse kliniske spørsmål og situasjoner innen avansert sykepleie demonstrerer gjennom sin rolle som AKS sykepleiefagets verdigrunnlag, etiske prinsipper og juridiske retningslinjer kan planlegge og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid ut fra den enkelte pasientens helsebehov og ønsker kan selvstendig innhente data om pasientens helsehistorie (anamnese), gjennomføre en systematisk klinisk undersøkelse samt kritisk granske den medikamentelle behandlingen kan ta ansvar for å vurdere, diagnostisere og behandle vanlige helseproblemer, både i akutt fase og ved oppfølging av pasienter med langvarige sykdommer, i samarbeid med ansvarlig lege og relevante faggrupper. kan anvende kunnskap fra ulike fagområder og integrere disse i omsorg, pleie og behandling av pasientens akutte og/eller langvarige helsebehov planlegger, gjennomfører og evaluerer den gitte pleie, omsorg og medisinske behandling kan dokumentere i tråd med juridiske krav og yrkesetiske normer kan ta ansvar for håndtering av nødvendig medisinsk- teknisk utstyr kan vurdere og begrunne valg av vitenskapelig metode kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer GENERELL KOMPETANSE Kandidaten: kan analysere og kommunisere faglige vurderinger, forskningsetiske verdier og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer kan bidra til konstruktiv samhandling i stress- og konfliktfylte situasjoner, kan bearbeide egne reaksjoner og bistå medarbeidere med deres opplevelser og reaksjoner kan anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor nye områder av AKS og bidra til nytenkning og fagutvikling kan videreutvikle og fremme kunnskapsbasert sykepleie kan kommunisere om faglige problemstillinger innenfor avansert sykepleie, både med samarbeidende helsepersonell og allmennheten kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig for å sikre effektive og gode pasientforløp kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og praksis, identifisere behov for utvikling og kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis 5

6 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer kan kritisk analysere og evaluere egen fagutøvelse samt kjenne grensene for egen kompetanse tar ansvar for egen kontinuerlig kompetanseutvikling for å sikre en høy kvalitet på eget klinisk sykepleiearbeid * Læringsaktiviteter Studiet har til hensikt å forberede sykepleiere til en ny rolle i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, der bedring i kvalitet, tilgang til helsetjenesten og et utvidet ansvars- og funksjonsområde står sentralt. Rollen som AKS krever ekspertkunnskap, evne til å løse komplekse problemstillinger og tilstrekkelig klinisk kompetanse til å fylle den utvidede rollen. Dette krever spesielle arbeids- og undervisningsformer underveis i studiet, både i teoretiske og kliniske studier. Studiet er bygget opp med tanke på å utdanne selvstendige og profesjonelle yrkesutøvere som kan arbeide kunnskapsbasert og fylle den utvidede sykepleierollen. Siden en vet hvor raskt kunnskap fornyes og at gyldig kunnskap er kontekstbasert, er det lagt vekt på læringsaktiviteter som fremmer studentenes evne til å vurdere eksisterende praksis, finne og kritisk vurdere tilgjengelig evidens og foreslå forbedringer. På samme måte vektlegges en problemløsende tilnærming i vurderinger av pasienter for å identifisere deres lidelser, behov og hensiktsmessige intervensjoner. Denne tilnærmingen vil fremme studentenes evne til å arbeide kunnskapsbasert, løse komplekse problemstillinger, lære-å-lære og dermed legge til rette for livslang læring. Ulike læringsteorier kan legge til rette for hensiktsmessige arbeids- og undervisningsformer, men konstruktivistiske og situerte læringsteorier har en sentral rolle blant annet fordi læring skjer gjennom interaksjon med omgivelsene der både skole, arbeid og private arenaer inngår i praksisfellesskapet. Utover dette vil studiet tilstrebe kunnskapsbaserte arbeids- og undervisningsformer basert på nyeste evidens og ikke minst basere utdanningen på kunnskapen som utvikles gjennom aksjonsforskning i AKS-programmet. Gjennom aktiv og interaktiv læring er målet uansett å fremme studentenes kritiske tenkning, evne til å løse problemer, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ikke minst evne til å finne, velge og anvende ny kunnskap i praksis. I dette avsnittet beskrives de mest dominerende arbeids- og undervisningsformene. Rekkefølgen de presenteres i angir ikke hvordan de vektlegges i studiet. For mer detaljerte beskrivelser henvises det til emnebeskrivelsene. Det er summen av læringsaktivitetene som bidrar til at studentene oppnår forventet totalt læringsutbytte. Sentralt i studiet er den student- eller læringsfokuserte tilnærmingen som fremmer aktiv og interaktiv læring på campus, på nett, på egen arbeidsplass og i klinisk praksis. Ettersom rollen som avansert klinisk sykepleier er ny, vil arbeids- og undervisningsformer som også fremmer koblingen mellom høyskole og praksis være avgjørende for å lykkes med implementeringen av de nye ansvars- og funksjonsområdene samt praksismodellene. 6

7 Aktuelle arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger Seminarer Simulering Arbeid mellom samlinger (arbeidskrav, e-læring og selvstudium) Kliniske studier Masteroppgave Forelesninger Forelesninger egner seg ikke til alle temaer, men til temaer som på en hensiktsmessig måte kan gi forståelse for et fagområde og legge grunnlaget for å lykkes med andre læringsaktiviteter underveis i studiet. Forelesningene vil derfor i hovedsak benyttes til å klargjøre og formidle avansert teori som anses som en forutsetning for blant annet for å forstå sykdom, kunne utføre diagnostisering, kunne løse komplekse problemer, gjennomføre simulering og utføre avanserte kliniske ferdigheter. Ettersom en forventer at utdanningen ikke har mer enn 20 studenter i hvert kull, vil forelesningene kunne tilby aktiv og interaktiv læring gjennom refleksjonsspørsmål, øvelser og dialog underveis. For å utnytte forelesningstiden og samlingene på campus best mulig vil det være aktuelt å utvikle podcaster som har til hensikt å formidle forventninger, teori og refleksjonsspørsmål, ikke minst med tanke på å skape en kobling mellom høyskole og praksis og stimulere til selvstudium. Forelesningene vil også fungere som forberedelse til læringsaktiviteter som foregår i preklinikk/simulering og i etterkant av samlingene, ikke minst aktiviteter som har til hensikt å omsette teorien i praksis. Seminarer Dybdelæring involverer at nye ideer og evidens settes i sammenheng med tidligere kunnskap og erfaring (Entwistle, 1994; Newble og Entwistle, 1986). Gjennom seminarer, basert på erfaringer fra praksis eller konstruerte pasientcase, kan studentene sikres dybdelæring ved at situasjonene eller casene analyseres fra ulike perspektiver. Ettersom studentene kombinerer teori og praksisstudier og mest sannsynlig arbeider ved siden av studiene, vil seminarene veksle mellom studentenes egne erfaringer fra praksis og konstruerte pasientcase. Når det er behov for konstruerte case til bruk i seminarer vil de bli utviklet i nært samarbeid med klinisk praksis for å sikre at de er relevante og realistiske. Seminarene vektlegger kunnskapsbasert praksis der både erfaringskunnskap, forskning og pasienters egne preferanser verdsettes. I den problemløsende arbeidsformen vektlegges bruk av ulike typer evidens som for eksempel nasjonale fagprosedyrer, guidelines, oppsummert forskning, primærstudier og konsensus. Gruppearbeidet vil også bidra at den enkelte student utvikler egen kompetanse som AKS og får trening i argumentasjon og samarbeid. Gjennom studiet arrangeres også seminarer der studentene legger frem konkrete oppgaver, arbeidskrav og deler av masterarbeidet sitt. I disse seminarene diskuteres problemstillinger med både faglærere og medstudenter. 7

8 Simulering Simulering omfatter både ferdighetstrening og fullskalasimulering. Ved ferdighetstrening er hovedfokus på innøving av praktiske ferdigheter for å bli fortrolig med utstyr og apparatur. Fullskalasimulering brukes særlig for å opparbeide erfaring og kompetanse innenfor komplekse, livstruende og sjelden forekommende situasjoner. Ved hjelp av rollespill eller avanserte pasientsimulatorer som SimMan i et gjenkjennbart miljø, gir simulering mulighet til å trene på ferdigheter uten risiko for pasienten. Simulering er således en effektiv og god måte å opparbeide ferdigheter for studentene slik disse framkommer i læringutbyttebeskrivelsene. Hovedfokus vil være rettet mot teamsamarbeid, kommunikasjon og ledelse, i tillegg til systematisk håndtering av en situasjon. Arbeid mellom samlinger Mellom samlinger arbeider studenten med egne læringsmål knyttet til både teoretiske og praktiske studier der det er naturlig å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder for å nå målene (se eget punkt om kliniske studier). Dette krever kompetanse i å søke etter og kritisk vurdere tilgjengelig evidens. Studenten utarbeider oversikt over selvvalgt litteratur etter gitte kriterier og selvvalgt litteratur skal godkjennes av høgskolen. Mellom samlinger arbeider studentene også med obligatoriske arbeidskrav, e-læringsprogrammer og forberedelser til samlinger som fremmer koblingen mellom skole og praksis. Selvstudium er også viktig for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Arbeidskrav Arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen og fortsette studiet. Arbeidskravene varierer i forhold til hvilket emne de tilhører og hvor i utdanningen studenten befinner seg, men knytter seg prinsipielt til sentrale kompetanseområder som AKS. Bruk av læringsplattformer (for eksempel Fronter) gir rom for bruk av medstudentrespons, som er et viktig element i konstruktivistisk læringssyn og i utviklingen av læringsfellesskap. Medstudentrespons vil derfor benyttes på enkelte arbeidskrav for å fremme refleksjon og stimulere til analytisk tenkning, noe som kan bidra til å øke studentenes evne til å løse komplekse problemstillinger, reflektere over egen kompetanse og over eksisterende praksismodeller. For å ha best mulig utnytte av medstudentrespons må en oppnå to-veis dialog og dette sikres ved at studentene både gir tilbakemelding og svarer på den feedbacken de selv har mottatt fra en annen student. e-læring Hensikten med e-læring er å sikre tilgang til informasjon og meningsfull kommunikasjon (Garrison, 2011) og kan fungere som forberedelse til samlinger eller som enkeltstående kurs. Imidlertid er det tenkt at all e-læring intergreres med andre arbeids- og undervisningsformer på en fornuftig måte slik at de oppleves som meningsfulle for studenten. Dette kurset tar hovedsakelig i bruk asynkrone løsninger (ikke samtid) for nettbasert undervisning, imidlertid vil behovet for synkrone (samtid) løsninger vurderes, f. eks direkte overføring av forelesninger, veiledning og diskusjonsgrupper via for eksempel LYNC eller SKYPE. Stort sett vil mer enkle problemstillinger egne seg for asynkrone e-læringsløsninger mens mer komplekse 8

9 problemstillinger egner seg til synkrone løsninger der meningsutvekslinger, forklaringer og diskusjoner kan bidra til gode løsninger. E-læringsprogrammer vil benyttes som forberedelse til samlinger og til temaer som ikke er så komplekse at de krever interaksjon med eksperter på samlinger. Selvstudium Det forventes at studenten selvstendig tilegner seg kunnskap i temaer som ikke inngår i ordinær undervisning. Hver enkelt student vil ha sine personlige forutsetninger for læring, noe som innebærer at behovet for selvstudium mellom samlinger vil variere. Imidlertid forventes det at den enkelte oppdaterer seg ved behov. Masteroppgave Studenten skal, under veiledning, gjennomføre et skriftlig arbeid i form av en masteroppgave individuelt eller i gruppe der tema må ta utgangspunkt i AKS sine ansvars- og funksjonsområder. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten videreføre den kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. I tillegg skal studenten tilegne seg kunnskap om utviklings- og endringsprosesser der ulike metoder for kunnskapstilegnelse og systematisk fagutvikling og undervisning blir vektlagt. * Praksis Kliniske studier Kliniske studier utgjør til sammen 15 uker à 30 timer obligatorisk veiledet praksis, plassert i tredje og fjerde semester (15 studiepoeng). Timene inkluderer tid for forberedelse, teoretisk fordypning og skriftlige oppgaver knyttet til kliniske studier. Studiene kan foregå både på egen arbeidsplass og på andre godkjente praksisarenaer. Det vil legges til rette for at deler av de kliniske studiene kan gjennomføres ved utenlandske studiesteder der AKS er integrert i helsetjenestene. De kliniske studiene innebærer øvelse i alle aspekter av avanserte ferdigheter knyttet til ulike AKS-roller. Studentene mottar kontinuerlig veiledning av fagpersoner med relevant klinisk kompetanse. Dette vil kunne være en lege eller en sykepleier med AKS-utdanning. Veiledningens kvalitet vil følges opp kontinuerlig. I tillegg vil lærer bidra med veiledning og praksisrefleksjon knyttet til læringsmål. Veiledning av lærer foregår både ute på arbeidsplassene (totalt 10 timer i løpet av praksisperiodene) og via telefon/mail/skype. Innholdet i de kliniske studiene skal dokumenteres, og de kliniske studiene blir evaluert etter faste kriterier og vurderes til bestått eller ikke bestått. Fravær fra kliniske studier som overskrider 10 % må tas igjen. Tilrettelegging av kliniske studier som skal tas igjen gjøres i samarbeid mellom student, veileder fra høgskolen og praksisstedet. Dersom fravær på et tidspunkt i en praksisperiode overskrider 25 %, blir praksisperioden vurdert til ikke bestått og må tas om igjen i sin helhet. Kliniske studier skal legge til rette for gradvis utvikling av funksjonsdyktighet og selvstendig handlingskompetanse innenfor ulike AKS-roller. I tillegg skal studenten utvikle kompetanse i å integrere forskningsbasert kunnskap i sin kliniske yrkesutøvelse, og tilegne seg erfaringsbasert kunnskap og pasientkunnskap. Studiet legger til rette for veksling mellom teoretisk fordypning og kompetanseutvikling i det kliniske feltet. 9

10 Praksisstedet skal legge til rette for at studenten får erfaring med og utvikler kompetanse i forhold til alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner, samt ulike funksjoner og ansvarsområder knyttet til AKS-rollen. Studentene oppfordres til å evaluere de kliniske studiene på hvert praksissted. Arbeidsomfang Normen for studentenes arbeidsomfang følger anbefalingene i Vurdering av endringer i ECTS Users guide (Universitets- og høgskolerådet 9. juni 2010). Normen for arbeidsomfang i mastergradsstudier på deltid tar utgangspunkt i heltidsstudier på 1600 timer i året. Studentene arbeider i gjennomsnitt ca. 23 timer per uke, fordelt på 40 uker pr år. Under presenteres en skisse som viser studentenes arbeidsomfang knyttet til gjennomføringen av de obligatoriske emnene i de ulike semestre. Valgfrie emner (MAKS 700, 25 studiepoeng = 750 arbeidstimer) kommer i tillegg til det som er satt opp i oversikten. Studentenes individuelle studieplan vil vise hvor valgfrie emner plasseres i utdanningen. Tidligere gjennomførte, relevante emner på videreutdanning eller masternivå kan godkjennes etter individuell vurdering. Utdanningen kan ved behov forlenges med ett til to semestre. Master AKS (deltid) Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Kurs MAKS 610 MAKS 620 MAKS 630 MAKS 640 MAKS 650 MAKS 800 MAKS 650 MAKS 810 MAKS 900 MAKS 900 Studiepoeng 5+10 = = = = Forelesinger, seminarer simulatorundervisning/ øvingsavdeling, veiledning 64t 3+5d 80t 1+ 9 d 48t 6 d 24t 3 d 72t 8 d 48t 6 d Kliniske studier 150t 300t Selvstudium, inkludert arbeidskrav 304t 360t 178t 139t 294t 256t Eksamen, inkludert forberedelser 50t 100t 50t 27t 80t 80t Veiledning 10t 10t Totalt arbeidsomfang 418t 540t 426t 490t 456t 394t 10

11 Læringsaktiviteter i arbeidsliv Innholdet av kliniske studier styres av utdanningens læringsutbyttebeskrivelser. Kliniske studier foregår i stor grad på studentenes arbeidsplasser. Dette forutsetter et forpliktende i samarbeid med studentenes arbeidsgivere, både om kvalifisert veiledning av studentene og for at utvikling og utprøving av nye AKS-roller fremmes. Følgende avtaler vil regulere de kliniske studiene for studentene: Rammeavtale om samarbeid mellom HBV og Helse Sør-Øst RHF som omhandler undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid. Samarbeidsavtale (nivå 1 og nivå 2) mellom Vestre Viken HF og HBV og mellom kommunene Nøtterøy, Larvik og Sandefjord og HBV. * Vurdering og eksamen Gjennom mastergradsstudiet benyttes varierende former for vurderingsformer for å sikre sammenheng med de ulike emnenes læringsutbytte og arbeidsform, og for å sikre helhet og kvalitet i utdanningen og eksamen i de ulike emnene. Vurderingsordninger som benyttes er forankret i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5-7. Vurderingsformene skal ivareta en kontinuerlig prosess med et tosidig formål: fremme læring og dokumentere studentenes kompetanse som tilstrekkelig for handlingskompetanse som avansert klinisk sykepleier. Slik sikres at både gjeldende krav til kvalifikasjon for yrkespraksis og utdanningens mål for læringsutbytte oppnås. Ved å gi studenten kvalifiserte og hyppige tilbakemeldinger både på prosesser og produkter vil informasjon om oppnådd kompetanse kunne skape motivasjon til videre innsats og påvise eventuelle behov for justering av læringsformene. Emner med teoretisk innhold vurderes med skriftlige eksamener, mens praktiske ferdigheter vurderes med en praktisk eksaminasjon. Kliniske studier evalueres kontinuerlig og ved hjelp av obligatoriske skriftlige arbeidskrav og dokumentasjon av ferdighetstrening. Det benyttes både bokstavkarakter i skalaen A til F, og karakterene godkjent / ikke godkjent. Detaljer om vurderingsformer og vurderingsuttrykk er beskrevet i de enkelte emneplaner. Alle eksamener må være bestått før studenten starter på masteroppgaven. Eksamen Eksamen regnes som avsluttende prøve i emne eller emnegruppe, og kan være med eller uten tilsyn, av ulik varighet, muntlig, skriftlig eller praktisk eksaminasjon. Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått eller med karakterene A til F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått. Obligatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav er teoretiske oppgaver eller læringsmål der det gis individuell veiledning av faglærer etter gitte kriterier. Studenten testes i sykepleievitenskapelige og naturvitenskapelige emner der det legges vekt på evne til faglige og etiske refleksjoner. Arbeidskravene vil tydeliggjøre progresjon i studentens kunnskapsnivå og må være godkjent for at studenten kan fortsette studiet og avlegge eksamen. Obligatoriske 11

12 arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Masteroppgaven Masteroppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe med to studenter. Det vil foreligge egne kriterier for masteroppgave i AKS. I arbeidet med masteroppgaven deltar studentene i ulike veiledningsgrupper og seminarer. Her legges det særlig vekt på progresjon i arbeidet, blant annet gjennom presentasjon av problemstilling og metodevalg med respons fra medstudenter og lærere. Arbeidet må ta utgangspunkt i ansvars- og funksjonsområder til AKS. I arbeidet med masteroppgaven skal studentene videreføre den kompetansen de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet og oppgaven skal vise forståelse, modning og refleksjon. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor og vurderes med karakterene A til F. Studenten presenterer den godkjente masteroppgaven muntlig for sin kliniske enhet. Kliniske studier Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Studentens progresjon vurderes kontinuerlig av student, praksisveileder og lærer, og oppsummeres i formelle samtaler mellom student, praksisveileder og faglærer underveis og ved avslutning av hver praksisperiode. Studenten skriver selv en egenvurdering i forkant der dokumentasjon av utførte læringsoppgaver inngår. Sammen med veileder og faglærers erfaringer, danner dette grunnlaget for en skriftlig evaluering ut fra praksisstedets rammefaktorer, studentens læreforutsetninger, studentens egne mål og emnets læringsutbyttebeskrivelser. Vurderingen skal bidra til å styrke sterke sider og rette oppmerksomheten på områder studenten bør arbeide videre med. Det legges vekt på integrering av teori i praksis og gradvis utvikling av selvstendige vurderinger der progresjonen synliggjøres gjennom økende grad av selvstendighet i utøvelsen av AKS. Hvis det i siste halvdel av praksisperioden oppstår forhold som gjør at studenten står i fare for å få vurdert praksisperioden til ikke bestått, skal studenten varsles om dette umiddelbart, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5-5. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Fravær fra kliniske studier som overskrider 10 % må tas igjen. Tilrettelegging av kliniske studier som skal tas igjen gjøres i samarbeid mellom student, veileder fra høgskolen og praksisstedet. Dersom fravær på et tidspunkt i en praksisperiode overskrider 25 %, blir praksisperioden vurdert til ikke bestått og må tas om igjen i sin helhet. Ved ikke beståtte praksisstudier har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisperioden en gang til. * Internasjonalisering og studentutveksling Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med nordiske og britiske universiteter og høgskoler. I studieprogrammet master i avansert klinisk sykepleie undervises følgende emner på engelsk: Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering. Det vil også kunne forekomme gjesteforelesere fra høyskolens partnerinstitusjoner i utlandet, som underviser på engelsk innenfor alle emner. Det vil legges til rette for at kortere deler (inntil 3 mnd) av de kliniske studiene kan gjennomføres ved utenlandske studiesteder som har avtaler med HBV, og der AKS er integrert i helsetjenestene. Studentene kan kontakte Seksjon for Internasjonalisering for å få mer informasjon om hvilke ordninger som finnes dersom de ønsker et studie- eller praksisopphold i utlandet. 12

13 *Innpassing Kontakt fakultetet om innpassing (godskrivning av tidligere utdanning) i studieprogrammet. Maksimalt 60 studiepoeng fra annen utdanning kan godskrives. *Evaluering av studiet Studieprogrammet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mer for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem. *Studiemodell Studiet gjennomføres som deltidsstudium og er inndelt i ni emner. Studiet bygger på teoretiske og kliniske studier med praktiske bidrag fra ulike fag og kunnskapstradisjoner. Emne MAKS 800 Vitenskapsteori, etikk og metode er felles for masterstudiet i anestesi- og intensivsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. For å sikre at studiet ivaretar krav både til teori og praksis og samtidig tilfredsstiller kravene til nivå 7 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, er alle emner obligatoriske. Studiet har et valgfritt emne (MAKS 700) som gir mulighet til individuell fordypning på 25 studiepoeng. Dette kan plasseres på ulike tidspunkt i studiet (studietiden forlenges ved behov) eller bestå av tidligere gjennomførte, godkjente emner og det utarbeides derfor individuelle studieplaner. Oversikt over obligatoriske emner /studiepoeng pr semester, master i avansert klinisk sykepleie 1. sem (høst) 2. sem (vår) 3. sem (høst) 4. sem (vår) 5. sem (høst) 6. sem (vår) MAKS 610 (5 sp) Introduksjon til avansert klinisk sykepleie MAKS 630 (10 sp) Farmakologi MAKS 650 (5 sp) Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering Klinisk praksis MAKS 650 (10 sp) Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering Klinisk praksis MAKS 900 (15sp) Masteroppgave MAKS 900 (15sp) Masteroppgave MAKS 620 (10 sp) MAKS 640 (10 sp) MAKS 800 (10 sp) MAKS 810 (5 sp) Sykdomslære Systematiske kliniske undersøkelser og helsevurdering Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode Prosjektplan 13

14 Emneplaner * Emnenavn (norsk) Introduksjon til avansert klinisk sykepleie * Emnenavn (engelsk) Introduction to advanced practice nursing * Emnekode MAKS 610 * Emnenivå Masternivå * Omfang (studiepoeng) 5 studiepoeng * Undervisningsspråk Norsk * Antall semester Emnet undervises i første semester, (høst). * Kort om emnet Emnet skal gi studenten forståelse for avansert klinisk sykepleie (AKS) som profesjon i et sykepleiefaglig og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Emnet skal gi kunnskaper om den historiske og internasjonale utviklingen av AKS, ansvarsområder og mulige virksomhetsmodeller, samt om fagets vitenskapsfilosofiske og -teoretiske kunnskapsgrunnlag. Studenten skal ha innsikt i kontekstuelle rammefaktorers betydning for personorientert og kunnskapsbasert sykepleie på avansert nivå, med fokus på pasientsikkerhet, organisering, ledelse og arbeidsmiljø. Emnet skal gi studenten inngående forståelse av pasienten og pårørende som person og hans/hennes særskilte sårbarhet, opplevelser og reaksjoner i forhold til akutte helsebehov og/eller langvarig sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv, samt forståelse for hvordan det juridiske, etiske og økonomiske rammeverket ligger til grunn for den profesjonelle yrkesutøvelsen. Emnet inneholder følgende temaer: historikk og utvikling av avansert klinisk sykepleie på et internasjonalt nivå sentrale sykepleievitenskaplige perspektiv innen avansert klinisk sykepleie sentrale kompetanseområder for avansert klinisk sykepleie og dets tilpassing innen nordisk eldreomsorg 14

15 det tredimensjonale kunnskapssyn (episteme, techne og fronesis) og kunnskaps- og kompetanseutvikling innen avansert klinisk sykepleie kunnskapsbasert sykepleie på et avansert nivå et personorientert, helsefremmende, alders- og kulturelt perspektiv i avansert klinisk sykepleie kontekstuelle faktorer som f.eks pasientsikkerhet, organisering, helseøkonomi, ledelse og arbeidsmiljø profesjonens etiske retningslinjer, juridiske lover og forskrifter samt sykepleierens etiske handlingskompetanse i forhold til pasient og pårørende Forkunnskapskrav Ingen forkunnskapskrav. * Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskaper: har inngående kunnskap og forståelse af avansert klinisk sykepleiens egenart og det vitenskapsfilosofiske og teoretiske grunnlag, samt kunnskapsbasert sykepleie har forståelse for sentrale begrep innen avansert klinisk sykepleie, innsikt i avansert kliniske sykepleiers sentrale kompetanseområder og deres tillempning for pasienter med akutte- og med langvarige helsebehov har innsikt i og forståelse af fagområdet avansert klinisk sykepleie i et internasjonalt perspektiv har forståelse for sentrale sykepleievitenskaplige perspektiv, som f.eks. helse, helhetssyn, etikk og omsorg, for utøvelse av avansert klinisk sykepleie har inngående kunnskap om profesjonens etiske retningslinjer, juridiske lover og forskrifter har innsikt og forståelse for problemstillinger i klinisk kontekst med utgangspunkt i påvirkende rammefaktorer så som pasientsikkerhet, organisering, helseøkonomi, ledelse og arbeidsmiljø. Ferdigheter: kan analysere sentrale sykepleievitenskaplige problemstillinger innen avansert klinisk sykepleie kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om pasientens og pårørendes sårbarhet, samt sammensatte behov for medisinske og sykepleiefaglige tjenester. kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om pasientsikkerhet, organisering, ledelse og arbeidsmiljø mestrer systematisk søk etter relevant evidens 15

16 Generell kompetanse: kan reflektere over forholdet mellom filosofi/teori, empiri og sykepleievitenskapelige spørsmål innen avansert klinisk sykepleie kan analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av pasientens akutte helsebehov og/eller langvarige helsebehov for personorientert og kunnskapsbasert avansert sykepleie * Læringsaktiviteter Seminar over totalt tre dager med forelesninger og workshop. Tema: kunnskapsbasert analyse og refleksjon, samt diskusjon knyttet til nye modeller for avansert klinisk sykepleie. *Deltakelse/obligatoriske arbeidskrav Emnet er obligatorisk. Det kreves 80 % frammøte for å kunne fremstille seg til eksamen. Før første samling leverer studenten en presentasjon av seg selv med refleksjon over egen sykepleierolle og kompetanse og forventinger til studiet (maks 500 ord). Oppgaven er obligatorisk men blir ikke formelt vurdert. * Eksamen Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn hjemmeeksamen, varighet fire dager. Beskrivelse av forslag til nye virksomhetsmodeller med avanserte kliniske sykepleiere for pasienter i egen arbeidsplass kontekst. Omfang: 2000 ord (+/- 10 prosent). Vurderingsuttrykk: bestått / ikke bestått * Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler tillatt *Evaluering av emnet Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem Annet Litteratur: Pensum vil ha et omfang på 400 sider, både skandinavisk og engelsk språk. Pensum vil være i form av fagbøker og forskningsartikler. (ca 300 sider fra kjernelitteratur presentert her og 100 sider selvvalgt). Fagerström L (red.) (2011). Avanserad klinisk sjuksköterska. Studentlitteratur, Lund. Hinchliff S & Rogers R Competencies for Advanced Nursing Practice. Hodder Arnold, Malta. McCormack, B. & Mc Cance T, (2010). Person-Centered Nursing Theory and Practice. Malaysia: Wiley- Blackwell. Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholdt, B. & Reinar, L. M. Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. NSF (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund 16

17 Schober M & Affara F Advanced Nursing Practice. International Council of Nurses. Blackwell Publising. * Emnenavn (norsk) Sykdomslære * Emnenavn (engelsk) Pathology for Advanced Practice Nurses * Emnekode MAKS 620 * Emnenivå Masternivå * Omfang (studiepoeng) 10 studiepoeng * Undervisningsspråk Norsk * Antall semester Emnet undervises i første semester, (høst). * Kort om emnet Emnet er en fordypning i patofysiologi og sykdomslære på masternivå. Emnets hensikt er at studenten skal tilegne seg økte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i sykdomslære relatert til voksne og eldre pasienter, med spesielt fokus på akutt og langvarig sykdom. Emnet legger grunnlag for kliniske vurderinger og iverksetting av tiltak og behandling for pasientgruppene. Emnet følger tematisk undervisning og ferdighetstrening i emnet «kliniske vurderinger». Forkunnskapskrav Bestått nettbasert repetisjonsoppgave i anatomi / fysiologi / patofysiologi før oppstart av emnet. * Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Kunnskaper: 17

18 har avanserte kunnskaper om akutte og kroniske tilstander og helseproblem hos voksne og eldre pasienter knyttet til sykdommer i det respiratoriske, kardiovaskulære, nevrologiske og endokrine system, blod og immunsystem samt sanseapparatet. har avanserte kunnskaper om sykdom og skader og helseproblemer knyttet til muskel og skjelettsystemet hos voksne og eldre pasienter har avanserte kunnskaper i helseproblemer knyttet til urinveiene og fordøyelsessystemet, inkludert ernæring, væske og elektrolyttbalanse har avanserte kunnskaper om smerter og organismens reaksjon på traumer og stress har kunnskaper om forstyrrelser i mental og psykisk tilstand hos voksne og eldre pasienter har forståelse for fysiologiske og mentale prosesser som ligger til grunn for overfor nevnte helseproblemer har innsikt i hvordan helseproblemer som sansetap, afasi og dysartri kan lede til kommunikasjonsproblemer for eldre personer har kunnskaper om skrøpelighet, akutt, sub-akutt og langvarig funksjonssvikt har kunnskaper om det geriatriske syndrom; multimorbiditet, polyfarmasi og kognitiv svikt forstår forskjeller i symptombilder mellom voksne og skrøpelige eldre personer Ferdigheter: kan forklare forskjeller i symptombilder mellom voksne og skrøpelige eldre personer kan identifisere, vurdere og diskutere voksne og eldre personers helseproblemer og ta hensyn til disse i planlegging, pleie, omsorg og behandling har handlingsberedskap til å kunne utøve avansert klinisk sykepleie til pasienter med akutt og langvarig sykdom kan kommunisere om faglige problemstillinger innenfor avansert klinisk sykepleie med spesialister, kolleger, pasienter og pårørende Generell kompetanse: sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer er integrert i all pleie, omsorg og behandling av voksne og eldre personer med akutte og kroniske helseproblemer * Læringsaktiviteter Samlinger (ca 5 dager) med ressursforelesninger. Forelesningene videofilmes / streames og legges tilgjengelig i Fronter i etterkant. Etter ressursforelesningene arbeider studentene gruppevis med pasientcase/problembasert læring. *Deltakelse/obligatoriske arbeidskrav 18

19 Obligatorisk deltagelse på gruppearbeid. * Eksamen Skriftlig eksamen med tilsyn som tar utgangspunkt i ulike pasientsituasjoner/case. Karakter A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått.. * Hjelpemidler til eksamen Ingen hjelpemidler tillatt *Evaluering av emnet Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem Annet Litteratur Pensum vil ha et omfang på sider, både skandinavisk og engelsk språk. Pensum vil være i form av fagbøker og forskningsartikler. Støttelitteratur vil være vurderingsverktøy og oppslagsverk som Felleskatalogen. Kjernelitteratur: Wyller, T. B. (2011). Geriatri: en medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal akademisk. Antall sider: 459. Bruun Wyller, V. (2014). Syk. Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. (Bind 1 og 2). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Rhoads, J. & Murphy Jensen, M. (eds). (2014). Differential Diagnosis for the Advanced Practice Nurse. Springer Publishers. 19

20 * Emnenavn (norsk) Farmakologi * Emnenavn (engelsk) Clinical Pharmacology * Emnekode MAKS 630 * Emnenivå Masternivå * Omfang (studiepoeng) 10 studiepoeng * Undervisningsspråk Svensk * Antall semester Emnet gjennomføres i andre semester, (vår). * Kort om emnet Kurset gis av Högskolan i Skövde og benevnes der Klinisk farmakologi A1N. Kurset er et e-læringskurs. Kurset gir en fordypning i teoretisk kunnskap om legemidlers anvendelsesområder, virkningsmekanismer og bivirkninger i relasjon til patologiske tilstander samt om forskjeller i legemidlers virkning avhengig av kjønn, alder, genetisk bakgrunn og miljø. I tillegg undervises det på seminardagen om spesifikke temaer knyttet til norsk kontekst. Forkunnskapskrav Introduksjon til avansert klinisk sykepleie (MAKS 610) og sykdomslære (MAKS 620) må være gjennomført før man begynner på emnet. * Læringsutbytte Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: kan redegjøre for og kritisk vurdere interaksjonsmekanismer hos legemiddelsubstanser og deres betydning ved ulike sykdomstilstander 20

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Studieplan Studieår 2015-2016. Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse. 30 studiepoeng, deltid.

Studieplan Studieår 2015-2016. Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse. 30 studiepoeng, deltid. Studieplan Studieår 2015-2016 Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse 30 studiepoeng, deltid Kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer