Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging"

Transkript

1 Sykkelregnskap 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging

2 Verdien av sykling: " Sluttnotat: Implementering av data fra verdsettingsstudien i NKA-verktøyene: >>>> " Tabellen «nedenfor» er hentet fra notat av 10. januar 2011 fra NTP Prosjektgruppe for samfunnsøkonomiske metoder. " Tallene i denne tabellen er basert på rapporter fra Helsedirektoratet og skal benyttes i NKA-verktøyene til erstatning for tallene i tabell 7.1. " I samsvar med dette er det i EFFEKT nå lagt inn helsegevinster: på 3, ,30 = 25, kr/km for gående og 1, ,20 = 12, kr/km for syklende.

3 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2010 " Med cykelregnskabet følger vi hele tiden op på, hvor langt vi er nået i forhold til vores målsætninger. Årets cykelregnskab viser, at de københavnske cyklister føler sig tryggere end tidligere i trafikken, og at der er god grund til det. " Cykelhjulene snurrer 4,4 millioner kilometer eller 110 gange rundt om jorden - mellem hver alvorligt tilskadekommen cyklist. Der er en høj sikkerhed og ro i maven hos de forældre, der sender deres børn afsted på cykel til skole og en følelse af tryghed hos alle cyklister. " København har et fantastisk brand som en af verdens bedste cykelbyer det skal vi værne om og gøre endnu bedre! " Ayfer Baykal " Teknik- og miljøborgmester

4 Bakgrunn for Sykkelregnskap " Samferdselsdepartementet har gjennom Nasjonal transportplan bedt Vegdirektoratet utarbeide en mal for sykkelregnskap, i kap 9.7 Nasjonal sykkelstrategi og tilrettelegging for gående : " Der staten går inn med betydelige midler til tilrettelegging for syklister, vil det bli stilt krav til at kommunene og fylker følger opp sin del av planene. " Samferdselsdepartementet vil ta initiativ til at det i fellesskap med lokale myndigheter etableres et system i form av et såkalt sykkelregnskap for oppfølging av vedtatte planer.

5 Bakgrunn forts: Et slikt system kan for eksempel vise: framdrift i gjennomføring av planen status for gjennomføring av planene etter to år hva som gjenstår og hvem har ansvar for gjennomføringen Samferdselsdepartementet mener at et slikt system kan gi kommunen eierskap til planen, samtidig som det vil klargjøre ansvar. Malen bør omfatte et bredere spekter av tema som er viktig for et attraktivt sykkeltilbud for alle.

6 København.. " København har i en årrekke fulgt opp sitt arbeid gjennom Cykelregnskab. " Denne byen regnes i dag som en av verdens aller fremste på tilrettelegging for sykkel. " Sykkel har en vesentlig rolle i trafikkavviklingen i byen. " Et system tilsvarende det som gjøres i København mener vi er en god løsning. " Malen for vårt sykkelregnskap bygger i det vesentligste på opplegget fra København.

7 Oppfølging av samarbeidsavtaler (Sykkelbyprosjekter) Målene er som regel knyttet til økt sykling generelt, eller kanskje med spesiell fokus på reiser som erstatter bilturer, eksempelvis til og fra jobb, skole og til ærend i fritiden. Et annet hovedmål er som regel knyttet til reduksjon av ulykker hvor syklist er innblandet, både eneulykker og ulykker hvor andre er involvert. Sykkelregnskapet er en oppfølging av samarbeidsavtaler og politiske vedtak, og det settes fokus på endringer i: sykkelbruk utvikling i ulykker utvikling av infrastruktur annet som har betydning for sykkelbruken.

8 Oppfølging av samarbeidsavtaler forts. (Sykkelbyprosjekter) Innsatsen er de samlede ressurser hver av avtalepartnerne legger inn i prosjektet. Dette er en kombinasjon av: Egeninnsats fra avtalepartnernes organisasjon Økonomiske virkemidler Annen innsats

9 Sykkelregnskap Måle resultat Rapportere innsats Sammenheng mellom mål og innsats?

10 Om bruk av sykkelregnskap " Foreløpig er det vanskelig å si om en type innsats gir bedre valuta for pengene enn annen innsats. Ved å sammenligne regnskap mellom byer og deres variasjon i intensitet og innfallsvinkel, kan man på sikt muligens si om noe kan være mer eller mindre virkningsfullt. " Sykkelregnskap brukes fortrinnsvis i prosjektenes egeninteresse " Utvikling i sykkelbruk og sykkelulykker er hovedfokus. " (Det er samtidig viktig at fokuset i prosjektet er meget bevisst på å prioritere innsats der man mener det gir mest sykling for pengene. Der hvor anleggsteknisk samordning av veganlegg og sykkelanlegg prioriteres framfor beregnet økt sykkelbruk, bør det vurderes i hvilken grad den økonomiske innsatsen er relevant for sykkelregnskapet.)

11 Sykkelsatsing er laginnsats Sykkelregnskapet synliggjør forventninger og resultat for hver part og for samarbeidet som helhet.

12 Om sykkelregnskap " Sykkelregnskap kan virke omfattende, men i mange tilfeller er det snakk om betydelig økonomisk innsats, og ikke minst er det betydelig samfunnsøkonomisk gevinst av økt sykkelbruk. " Det er nødvendig å synliggjøre dette på lik linje med annen dokumentasjon av offentlig virksomhet. " Dokumentasjon er en forutsetning der man søker om tilskudd " Det må være opp til hvert enkelt prosjekt å vurdere innhold og omfang av regnskapet. Men det er viktig at tall og informasjon kan utveksles og sammenlignes. Det vil gi rom for bedre kunnskaper og mer effektiv innsats. " Antakelig vil sykkelregnskap være en stor positiv sak å presentere.

13 Verdsetting av sykling " Det er den helsemessige effekten av sykling som er gull verd, både for samfunnet, og for den enkelte. " Helsedirektoratets notat «Helseeffekter av fysisk aktivitet Eksempler på anvendelse» forklarer hvordan endringer i sykkelbruk kan vurderes sett i lys av verdsetting av fysisk aktivitet. " En verdsetting av endret sykkelbruk inngår i sykkelregnskapet.

14 Endring i sykkelbruk " Sykkeltrafikkens andel av alle reiser. Denne forteller om sammensetningen av reisevaner i området. Det nasjonale målet er knyttet til denne regnemåten, Byer og tettsteder bør opp i %. Sykkeltrafikkens andel påvirkes av utviklingen i all reiseaktivitet. " Transportarbeid på sykkel. Denne forteller om hvor mange km det sykles Det er produktet av: antall personer som sykler x antall turer pr dag x lengde på sykkelturen Det er viktig å få med lengden på sykkelturene for måle effekter eksempelvis til trafikksikkerhet, helseeffekt, klimaeffekter m.m. " Andel av befolkningen som sykler daglig/ukentlig Sykling har en betydelig effekt for «personlig helse». Derfor er det et mål at flest mulig sykler ofte.

15 Sykler folk? " Syklet i år? " (andel ja)

16 Syklet du i går? (Spurt om sommeren)

17 Andel av turer av ulik lengde..

18 Syklet km pr innbygger pr dag.. " Sykkelaktiviteten er økt fra 1,6 til 3,1 km pr innbygger pr dag fra 2006 til

19 Årsvariasjon (2010)

20 Sykkelandel i Sykkelbyene " Antatt sykkelandel i sykkelbyene, basert på spørreundersøkelsen, og RVU 2005, reiseaktivitet i mindre byer: " Notodden 4,3% (har doblet sykkelbruken) " Sandefjord 8,1 % " Kongsberg 9.9 % " Grimstad 10,0 % " Mandal 15,2 % (Tallene gjelder for tettstedet, og er justert for årsvariasjon, vår, sommer høst og vinter)

21 Sykkelulykker. " Utvikling i sykkelulykker inngår i regnskapet. " Antall sykkelulykker sett i sammenheng med sykkeltrafikkens omfang gir grunnlag for å beregne risiko ved sykling relatert til risiko for alvorlig skade. " Med mellom 5 og 10 drepte syklister på landsbasis kan man ikke regne dødsrisiko i norske byer " Figuren viser utviklingen i hardt skadde syklister på landsbasis

22 Ulykkesstatistikk " I mange mindre byer vil ofte ulykkesomfanget være relativt begrenset, og tilfeldigheter kan ofte føre til store variasjoner i ulykkestallene. Det medfører at det kan være vanskelig å se en trend på ulykkesstatistikken. " Likevel gir ulykkesanalysene viktig informasjon om hvor man bør vurdere å rette trafikksikkerhetsinnsatsen for syklister.

23 Rapportere innsats " Et sammenhengende sykkelvegnett med god kvalitet er en forutsetning for å kunne øke sykkelbruken. " Sykkelparkering inngår som en del av infrastrukturen, likeså skilting av ruter " Det forutsetter også at infrastrukturen er godt holdt ved like, og driftes etter forutsatt standard. " Sykkelregnskapet rapporterer på utvikling av infrastruktur, inklusiv parkeringsplasser i hht vedtatt plan og skilting av ruter. " Likeså bør oppfølging av drift inngå, samt nødvendig utbedring av eksisterende infrastruktur.

24 Eksempel for hovednett sykkel. Syklestad Utvikling av infrastruktur for sykkel (km): Definert lengde i hht plan Status Realisert i perioden Gjenstående behov, status pr.2012 Samlet "godkjent" Utbedring Nyanlegg utbedring Nyanlegg utbedring HovedneJ for sykkel LokalneJ for sykkel Tur / frirdsruter Sum Samlet Nyanlegg utbedring Hovednett for sykkel Lokalnett for sykkel Tur / fritidsruter Definert lengde i hht plan Gjenstående behov, status pr.2012

25 Trafikantrettede tiltak " I et strukturert opplegg for å endre folks vaner, er god kommunikasjon en forutsetning for å nå fram med budskapet. Satsingen forutsetter at man har et systematisk opplegg for kunnskapsoppbygging gjennom informasjon, kampanjer, mediehåndtering og lignende. " En kommunikasjonsstrategi er et egnet virkemiddel for å planlegge denne virksomheten. Plan for kommunikasjon må inngå som en integrert del av det samlede arbeidet for å øke sykkelbruken, øke kunnskapen og for å øke trafikksikkerheten for syklister. " Sykkelregnskapet vil fokusere på lokal innsats innen de nasjonale kampanjene, og på lokale aktiviteter.

26 Sykle til jobben-aksjonen " Innsats for Sykle til jobben-aksjonen bør inngå i regnskapet. Sykle til jobben-aksjonen gjennomføres fra begynnelsen av mai til slutten av juni hvert år. " Det er Bedriftsidretten som arrangerer Sykle til jobben-aksjonen. Bedriftsidretten fører statistikk og gir ut faktaopplysninger om deltakelsen i aksjonen. " Antall deltakere i aksjonen rapporteres, evt også antall deltakende bedrifter.

27 Europeisk Mobilitetsuke " Europeisk mobilitetsuke (European Mobility Week) gjennomføres i hele Europa i perioden 16. til 22. september hvert år. " Aksjonen har godt fotfeste i Europa, og har nå også etablert seg godt i Norge. Statens vegvesen er koordinator for Mobilitetsuka i Norge. Bruk av sykkel har sterkt fokus, og det er naturlig å legge denne aksjonen til grunn i satsingen. Moblitetsuka gjennomføres i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, lag og organisasjoner. " Tiltak i mobilitetsuka som fremmer sykling kan tas inn i sykkelregnskapet.

28 Lokale sykkelaksjoner " Områder som alternativt velger å satse på egne aktiviteter omtaler innsats og resultat for dette. " Flere byer har etter hvert tradisjon på egne kampanjer, eksempelvis Jeg kjører grønt. " Innsats og deltakelse i disse rapporteres, eksempelvis gjennom rapportering av tiltak og deltakelse.

29 Sammenheng mellom innsats og resultat " Sykkelregnskap er ikke forskning på sammenhenger mellom resultat og innsats. " Sykkelregnskap er måling av resultat og " Rapportering av innsats innen noen vesentlige innsatsområder " Forskning på sykkelbyprosjekter kan muligens påvise hva som er mest effektiv innsats for økt sykkelbruk.

30 Bruk av sykkelregnskap Faktainnsamling Oppfølging av avtaler og vedtak

31 Sykkelregnskap plankekjøring " Regnskapet må i størst mulig grad være sammenstilling av allerede tilgjengelig informasjon " Utnytte partnernes interne systemer og rutiner " Heller sørge for tillegg til eksisterende undersøkelser framfor å finne opp nye, eksempelvis brukes: Reisevaneundersøkelser Ulykkesanalysegrupper Kostra Timelister Resultatavtaler

32 Nasjonal reisevaneundersøkelser " Reisevaneundersøkelsen med tilleggsutvalg for byene gir god dokumentasjon på sykkelbruk og endringer over tid. " Spørreundersøkelsene for sykkelregnskapene kan med stor fordel samordnes og gjennomføres for flere byer samtidig. Spørsmålene standardiseres, og rapportene utarbeides slik at det kan sammenlignes byer/områder i mellom. " Undersøkelsen gir tilstrekkelig tilleggsinformasjon til at gode analyser kan gjøres, eksempelvis knyttet til formål med turene, lengde på turer, sykling på aldersgrupper med mer. " Reisevaneundersøkelsene gjelder reiseaktivitet på veg. Sykkelturer i skog og mark inngår ikke i undersøkelsen.

33 Et eksempel.. " Tallene er hentet fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) " Dette er data som er nødvendig for å beregne endringer i sykkelbruken i byen. " Sykkelandel regnes av antall turer pr person pr dag (alle reiseformer på korte reiser). " RVU gjennomføres hvert fjerde år..

34 Parameterne gir nok info Endring Populasjon: Innbyggere 13 år eller eldre Datagrunnlag: Antall respondenter (uvektet n) Datagrunnlag: Antall reiser (uvektet n) Andel av innbyggere som reiste med sykkel (pr dag) Sykkelandel av samlet antall reiser Sykkelandel av samlet reiselengde Samlet antall reiser pr innbygger pr dag Antall sykkelreiser pr innbygger pr dag Samlet reiselengde pr innbygger pr dag (km) Reiselengde med sykkel pr innbygger pr dag (km) Reiselengde pr reise med sykkel (km) ,20 % ,14 % ,18 % 10,87 % 11,65 % 6,70 % 7,07 % 8,49 % 16,73 % 2,73 % 2,83 % 3,53 % 3,58 3,51-1,99 % 0,25 0,30 16,67 % 32,08 38,48 16,63 % 0,88 1,09 19,27 % 3,45 3,63 4,96 % " Innbyggere i området " Sikret godt datagrunnlag " Totalt antall reiser " Andel som syklet " Sykkelandel av alle reiser " Sykkelandel av transportarbeid " Sum reiser pr innbygger pr dag " Sykkelreiser pr innbygger " Sum reiselengde " Sum reiselengde på sykkel " Lengde på sykkelturene

35 Sykkelbyundersøkelser " En del byer har gjennomført egne spørreundersøkelser for å kartlegge sykkelbruk. Dette har vært undersøkelser utelukkende om sykkelbruk. De gir ikke informasjon om andre reisevaner. Undersøkelsene er et godt alternativ, og gir gode muligheter for spesielle analyser og lokale vurderinger. " Det forutsettes at det spørres et representativt utvalg, og for en middels norsk by vil det si i størrelsesorden personer. I de største byene, eller i områder med svært liten sykkelandel (få sykkelopplysninger), kan utvalget med fordel være større. " Det bør gjennomføres spørreundersøkelser minimum hvert fjerde år..

36 Sykkelbruk etter formål (all bruk)

37 Automatisk telleutstyr. " Sykkeltrafikk registreres også ved hjelp av telleutstyr på noen få utvalgte ruter. Mange av disse teller sykkeltrafikk kontinuerlig og hele året. Dette gir indikasjoner på variasjon i trafikken på den enkelte strekning. Sammenstilling av resultater kan si noe om trender. " Mange av sykkeltellerne gir data som inngår i grunnlaget for å beregne en nasjonal sykkelindeks, nasjonal utvikling i sykkelbruk. " Sykkelbarometere er blitt populære som en attraksjon. Disse har ikke noen funksjon som telleutstyr.

38 Sykling til skole Det er et mål at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Det må gjennomføres egne undersøkelser om dette i de enkelte byene. Undersøkelsene kan gjennomføres som spørreundersøkelse på et utvalg av skolene. Alternativet kan være telling av sykler utenfor skolen. Tellingene knyttes til grunnskolenivået.

39 Sykkelulykkene.. " Med forankring i 0-visjonen konsentreres innsatsen mot å redusere de alvorligste ulykkene (drepte og hardt skadde). " Trafikksikkerhetsinnsats spesielt rettet mot gående og syklister er en naturlig del av rapporteringen i sykkelregnskapet. Sett i lys av sykkeltrafikken skal dobles, er det helt nødvendig å legge betydelig innsats i å bedre trafikksikkerheten for syklister. " På 1970 tallet ble omtrent 40 syklister drept i trafikken hvert år. Det har sunket jevnt, og i 2010 ble kun 5 syklister drept. Det har vært mellom 5 og 10 drepte de siste årene og omtrent 60 hardt skadde.

40 Pålitelighet i datamaterialet. " Sykkelulykker, spesielt dem med mindre personskade, er betydelig underrapportert i statistikk. Dette har nok sammenheng med at mange av ulykkene ikke involverer andre personer eller kjøretøy. " Regnskapet må være konsekvent mht bruke av datakilder, politirapporterte ulykker, data fra sykehus/legevakt og eventuelt ulykkesdata fra spørreundersøkelser. Rapporteringen kan begrenses til de alvorligste ulykkene. " Sykkelregnskapet skal inneholde en oversikt over sykkelulykkene og utviklingen av disse. Risikoen for å bli involvert i en alvorlig sykkelulykke skal beregnes og utviklingen over tid skal vises. Utviklingen i ulykker med barn skal omtales spesielt.

41 Sykkelulykkespunkt og strekninger " Sykkelregnskapet bør ha en oversikt over sykkelulykkespunkt og strekninger, dersom dette er registrert. " Trafikksikkerhetsplaner bør gi en oversikt over dette, og en plan for utbedringer. Dette tas med i sykkelregnskapet.

42 Om å ta hensyn til syklistene.

43 Tilfredshet blant syklister " Syklistens oppfatning av forholdene er en avgjørende faktor i valg av sykkel som transportmiddel. Er man tilfreds, så er det enklere å ta sykkelen. Er syklistene mindre tilfreds, så kan det være en mulig forklaring på lite bruk av sykkel. " Syklistenes Landsforening (www.syklistene.no) gjennomfører med jevne mellomrom spørreundersøkelser om hvor fornøyd syklistene er med forholdene for sykling i sin by. " Denne spørreundersøkelsen er en god indikasjon på tilfredsheten. Det anbefales å bruke denne undersøkelsen i sykkelregnskapet, noe Syklistene er positive til. Spørsmålene besvares med karakter fra 5 1, hvor 5 er svært bra og 1 er svært dårlig

44 I 2010 var spørsmålene som følger: 1. Hvordan synes du forholdene er for sykling? 2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler? 3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel? 4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)? 5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet? 6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren? 7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)? 8. Er du tilfreds med antall sykkelparkeringsstativ? 9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene? 10.Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler? 11.Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

45 Utvikling for noen byer.. 5,00 4,50 4,00 3,50 3, ,50 2,00 1,50 1,00 Lillestrøm Oslo KrisRansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø

46 Oppsummering " Figuren over viser gjennomsnittlig poeng for de 11 spørsmålene over for undersøkelsene som ble gjort i 2008 og i Laveste poeng som gis er 1. Middels tilfredshet er dermed 3,0. For de fleste er det en positiv utvikling mht til tilfredshet. " I sykkelregnskap vil utvikling innenfor de 11 spørsmålene kunne synliggjøres, under forutsetning av at det er et godt grunnlag av besvarelser. Trender innen enkelttema på bakgrunn av dagens omfang av besvarelser må vurderes med forsiktighet. Samlet vurdering for alle spørsmål gir indikasjon på en retning.

47 Økonomi Bidragsytere har langsiktige planer for investeringer, drift og vedlikehold, arbeidsinnsats og andre virkemidler som skal settes inn for å oppnå resultat. Innsatsen må identifiseres, i form av arbeidsinnsats og midler for de samarbeidende parter som inngår i regnskapsområdet, stat, fylke og kommune. Økonomien i sykkelregnskapet må synliggjøres innen følgende områder: Investeringer Drift Vedlikehold Informasjon Medgått arbeidstid (årsverk) Evt annen innsats av betydning

48 Læring " Sykkelregnskap skal dokumentere resultat og oppsummere innsats. Det er nyttig for eventuelt å korrigere mål og innsats og for å kunne sammenligne med andre for å utveksle erfaringer. " Det er avgjørende at kunnskap om virkningsfulle tiltak dokumenteres og formidles via nettverksarbeid og kan anvendes andre steder. " Sykkelregnskapet skal sette fokus på noen innsatsområder som er essensielle for å øke sykkelbruken og redusere trafikkulykker. Dette gjøres gjennom brukerundersøkelser og resultat- og innsatsrapportering.

49 Oppsummering " Godt samarbeid om sykkelbyer har gitt gode resultat " Resultatmåling er inspirerende faktor i seg selv " Sykkelregnskap innføres for å kunne drive systematisk oppfølging sykkelbyer. " Sykkelregnskap dokumenterer effekt av tiltak og innsats.

50 Takk for Oppmerksomheten

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Utrede styrket innsats til miljøvennlige transportformer, sikkerhets- og miljøtiltak

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Sykkelstrategi. for Bærum

Sykkelstrategi. for Bærum Sykkelstrategi for Bærum Revidert etter vedtak i formannskapet 22.06.2011 TU1UT TUInnledning TU2UT TU3UT TUFakta TU4UT TU5UT TUForslag TU6UT TUForslag TU7UT TUGjennomføringUT TU8UT TUKilder/fotoUT TPF

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

SMARTiNG. Ingunn Saur Modahl Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR 19.05 Februar 2005. www.sto.no

SMARTiNG. Ingunn Saur Modahl Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR 19.05 Februar 2005. www.sto.no SMARTiNG Ingunn Saur Modahl Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 19.05 Februar 2005 www.sto.no RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.19.05 Rapporttittel: SMARTiNG Prosjektnummer: Oppdragsgiver(e): Oppdragsgivers

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år

Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år Forklarende tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen t r a f i k

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Rapport. Mobilitetsuka 2010

Rapport. Mobilitetsuka 2010 Rapport Mobilitetsuka 2010 16.-22. september Forord Dette er en rapport fra Europeisk Mobilitetsuke og Bilfri dag i Norge 2010. Den beskriver årets tema, hva Europeisk Mobilitetsuke er og en presentasjon

Detaljer

Innovativ transportplanlegging

Innovativ transportplanlegging Innovativ transportplanlegging New York et spennende case Statens vegvesens rapporter Nr. 91 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen By- og kollektivplanlegging Mars 2012 Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer