Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar"

Transkript

1 Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar Knytt til sak T-10/14 Opera- og kulturhus i Kristiansund som vart handsama i fylkestinget 8. april 2014, reiser interpellanten fleire ulike spørsmål, m.a om fylkestinget har vore klår over konsekvensane av sitt vedtak. Hovudspørsmålet, og det er det eg skal freiste å gje svar på, er om eit fylkeskommunalt tilskot til delvis finansiering av eit operabygg i Kristiansund må utgiftsførast i si heilheit i 2014 rekneskapen (sokalla framskoten rekneskapsføring), eller om tilskotet blir å utgiftsføre i bevilgningsåra. Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er tenkt realisert som eit spleiselag mellom Kristiansund kommune, staten og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedtaket i fylkestinget er å sjå som ein viljeserklæring om at Møre og Romsdal fylkeskommunen vil støtte prosjektet nytt opera- og kulturhus i Kristiansund, gitt at dei andre partane bidrar med sin del. Sagt med andre ord vil eventuelle tilskot frå fylkeskommunen først bli ein realitet dersom både staten og kommunen syter for så vel fullfinansiering av prosjektet som å sikre driftsmidlar til aktivitetar som skal vere i bygget. Det er i sak T-10/14 gitt eit anslag på storleiken på det årlege tilskotet Møre og Romsdal fylkeskommune vil bidra med, berekna til inntil 13,8 mill. kroner. Finansieringsmodellen legg til grunn at våre samarbeidspartar i prosjektet Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum, lånar opp eit beløp tilsvarande det fylkeskommunen er tenkt å skulle stille til disposisjon i prosjektet. Fylkeskommunen sitt bidrag til Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum er då meint å vere renter og avdrag på dette/desse låna. Avhengig av den eksakte lånesummen og den faktiske renta er fylkeskommunens tilskot som nemnt berekna til inntil årleg 13.8 mill kroner. Tilskotsbeløpet frå Møre og Romsdal fylkeskommune er basert på serielån, og vil dermed vere høgast i byrjinga av tilskotsperioden, for så og bli redusert år for år. Beløpet er anslått på bakgrunn av føresetnad om eit gitt rentenivå. Det er også sagt i vedtaket i sak T-10/14 at «grunnlaget for tilskotsutrekninga vert vurdert i takt med låna sine endra rentevilkår eksempelvis kvart femte år.» Denne måten å finansiere prosjektet på gjer at jo lågare rente jo mindre årleg tilskot frå fylkeskommunen. For å oppnå best mogleg rentevilkår for låna er det naturleg og i dette prosjektet, som det var for «Plassen» i Molde og Romsdalsmuseet sitt utstillings- og magasinbygg, å leggje til grunn eit ønskje frå så vel bankar som fylkeskommune at det vert stilt sjølvskyldnargaranti frå fylkeskommunen for m.a. dei låna dei tek opp for å finansiere vårt bidrag. Dette er det opna for i fylkestinget sitt vedtak. Saka om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er nå til handsaming i staten. Regjeringa og stortinget sitt vedtak i saka kan få følgjer for Møre og Romsdal fylkeskommune sitt vedtak, og saka vil eventuelt kome til ny handsaming i fylkestinget. Fylkestingsrepresentanten Frank Sve sin interpellasjon til fylkesordføraren tek opp interessante problemstillingar, og behandlinga av saka kan få følgjer for m.a. fleire nystarta og pågåande kulturprosjekt. Møre og Romsdal fylkeskommune har i saka om nytt opera- og kulturhus i

2 Kristiansund nytta same modell for vårt bidrag som vi har gjort i andre liknande byggjeprosjekt på kulturområdet vi har støtta. Vi har i løpet av dei siste åra støtta bygginga av Atlanterhavsparken, nytt formidlingsbygg og gjenstandmagasin ved Sunnmøre museum, Kulturkvartalet med kunstmuseet KUBE, Kulturnett Møre og Romsdal og Interkommunalt arkiv (IKA). I Molde var vi med på bygginga av Kulturhuset «Plassen» og vi er inne i nybygget til Romsdalsmuseet og i Kristiansund var vi med i bygginga av Braathallen. Utan fylkeskommunen sin medverknad, hadde det ikkje vore mogeleg å realisere dei fleste av desse investeringsprosjekta. Det vil også gjelde opera- og kulturhuset i Kristiansund. Møre og Romsdal fylkeskommune har støtta oppbygging av ulike kulturinstitusjonar i fylket ved som nemnt å gi sjølvskuldnargarantiar knytt til institusjonane sine låneopptak. Låntakar får då gunstigare lånevilkår enn han ville fått utan ein slik garanti. Og når fylkeskommunen sitt årlege tilskot til prosjektet er basert på institusjonen sin tilbakebetaling av lån og renter, betaler vi lågare tilskot enn vi ville gjort utan at vi hadde utstedt ein slik garanti. I alle tilfelle der fylkeskommunen utstedar garantiar må vi søkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet om godkjenning. Og departementet har til nå godkjent alle våre garantisøknadar. Vi har sågar saman med vertskommunen garantert for staten sitt bidrag i enkelte prosjekt eksempelvis lån til forskotering av statleg tilskot til «Plassen» og Romsdalsmuseet sitt nybygg. Når fylkeskommunen forpliktar seg økonomisk til å støtte eit prosjekt gjennom å garantere for låntakars tilbakebetaling av lån, og staten godkjenner Møre og Romsdal fylkeskommune sin sjølvskuldnargaranti, då godkjenner i realiteten staten vår forplikting til å gi tilskot til vedkommande institusjon. For oppfyller ikkje Møre og Romsdal fylkeskommune si forplikting til å gjere institusjonen i stand til å betene sitt lån, kan vi risikere å måtte innfri garantien. Det er imidlertid i samband med den årlege rulleringa av økonomiplanen at fylkestinget løyver tilskota, i tillegg til å gi løyvingar til all anna verksemd innan Møre og Romsdal fylkeskommune sitt ansvarsområde. Møre og Romsdal fylkeskommune gir årlege driftstilskot til mange institusjonar og organisasjonar. Fylkeskommunen er i mange samanhenger formelt sett ikkje bunden til å løyvde desse midlane år for år. Eksempel her kan vere tilskotsavtaler vedk. musea, jazzfestival, teater, opera alle «trekantavtalar» mellom stat, kommune og fylkeskommune. Felles for alle desse avtalane er at dei er beløpsfesta og langvarige. Det eg prøver å få fram i svaret er at fylkeskommunen, når det gjeld «investeringstilskot», er bunden opp gjennom garantivedtaka ein har gjort og som alle er stadfesta av departementet. Tilskotsavtalen knytt til desse «investeringstilskota» er ein praktisk konsekvens av garantivedtaka. Formelt sett er det imidlertid slik at dei einskilde tilskot, det vere seg knytt til investering eller drift, må løyvast gjennom årlege budsjett/rullerte økonomiplaner.

3 Eg kan etter dette ikkje sjå at det korkje skal nyttast «framskoten rekneskapsføring» eller at det er trong for at kontrollutvalet skal gjennomgå fylkestinget si handsaming av sak T-10/14.

4 Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Gunn Berit Gjerde ang. skogplanting klimaeffekt. Det er internasjonal semje om at skog er viktig for å redusere klimautslippa. Målet er: Redusert avskoging og skogforringing Auka opptak a CO 2 gjennom skogskjøtsel og nyplanting Bruk av produkt frå skogen som erstattar fossil energi FN sitt klimapanel poengterer auka satsing på skogplanting som eitt av verktøya i klimakampen. Dette er og standpunktet til den norske regjeringa. Miljødirektoratet gav i 2013 ut ein publikasjon om planting av skog på nye areal som klimatiltak (Publikasjon M ). Emnet interpellanten tek opp er med andre ord spørsmål som reiser tvil om norsk og internasjonal klimapolitikk, og eg ser det ikkje som fylkestinget si oppgåve å innføre ein anna politikk på dette området her i vårt eige fylke. Interpellanten meiner at klimaeffekten av skogplanting er uviss, og ho seier klimaeffekten også er tvilsam og truleg negativ om vi og tar med verknad på jordsmonn. Det er mykje kunnskap om dette emnet, og det internasjonale samfunn med klimapanelet til FN på laget rettar ikkje tvil om planting av skog er eit viktig klimatiltak. Norske skogforskarar støttar dette synet. Andre forskingsmiljø saman med miljørørsla har reist tvil om klimaeffekten ved skogplanting. Eg vil ikkje, - eller kan ikkje gå inn i denne debatten. Den er særnorsk og lite målretta om vi skal ta gjeldande norsk politikk og internasjonal politikk på alvor. Det eg vil seie er: Skog i god vekst bind meir karbon enn aldrande skog. Så lenge tilveksten i skogen er større enn avgangen aukar karbonlageret. (Det er tilfellet i her i landet og i eige fylke) Skog i god produksjon gir mest organisk materiale til jordsmonnet og dermed auka karbonlagring i jorda. All jordbunden karbon forsvinn ikkje om skogen blir avverka og arealet gjenplanta. Eg meiner altså at det på vanleg skogsmark hos oss er den største klimavinsten å ha sunn veksterleg skog, - hauste gamalskogen når veksten minkar, - bruke tømmeret til material og lagre skogkarbonet i varige bygg samt å bruke resten av stokken til erstatning for fossil energi. Interpellanten seier vidare at gran er eit framandt treslag på Vestlandet og at granskog trugar så vel natur som landskap. Det er slik at norsk gran er norsk i Norge! Alle vestlandsfylka har, - eller har hatt spontane forekomstar av vår eigen gran før vi menneska kom og forstyrra det opphavelege fjord- og kystlandskapet. Vi må ikkje forveksle iveren under skogreisingsperioden med dei retningsliner som gjeld i dag. Vi må heller ikkje forveksle skogplanting til skogproduksjon med leplantingar og lebelte i kyststroka. Ikkje alle desse plantingane var vellukka sett med dagens auge - eller ligg godt tilpassa terreng og landskap. Slik

5 planting er det no slutt på, jf strategiplana for skogbruket i fylket vårt som fylkestinget har vedtatt. Det har vidare i mange år vore nær heilt slutt på planting av andre treslag enn dei norske. I dag er det stor aktivitet med tømmerhogst i skogreisingsskogen. Aktiviteten må snarast bli monaleg større, skal vi halde tritt med å ta vare på desse skogressursane før plantaskogen blir for gammal eller for stor, slik at han bles ned. Grana er det treslaget som gir størst produksjon og verdiskaping. Det er liten etterpurnad etter furu- og lauvvirke. Når eg legg til at netto opptak av karbon i norsk skog i 2011 svarte til 60% av dei totale norske klimautslippa, kan eg ikkje sjå det gir meining at vi i Møre og Romsdal ikkje skal ha store mål for skogsektoren vår. Eg synes at fylkestinget heller skal målrette arbeidet for eit berekraftig skogbruk i fylket vårt. Eg meiner og at fylkestinget skal rette fokuset på verdiskaping ved industribygging basert på dette tømmerråstoffet framfor å begrense kommande generasjonar sin moglegheit til verdiskaping på råstoff frå skogane i fylket. Til spørsmålet frå interpellanten Gunn Berit Gjerde om eg vil sikre at miljøaspektet skal utgreiast nøye i framtidige saker og høyringar om skogbruk og skogplanting, vil eg svare: Norsk skogbruk er underlagt sertifiseringsordningar gjennom PEFC eller FSC der berekraft og miljøomsyn inngår. Skogbruket er og underlagt eigen forskrift om berekraftig skogbruk. Skogbruket skal i tillegg til eigne miljøkrav etterleve bestemmelsane i Naturmangfaldlova. Nyplanting med utanlandske treslag er underlagt eigen forskrift der miljøstyresmaktane skal gi tillatelse eller ikkje. Planting av utanlandske treslag i fylket er i dag mindre enn ein parentes. Eg ser derfor ikkje meining i at det skal vere behov for at fylkestinget innfører ytterlegare regelverk, - eller at eg skal bidra til særvilkår for skogbruket i Møre og Romsdal - strengare enn dei skognæringa ellers i landet har. Eg skal avslutningsvis ikkje begi meg inn på å kommentere interpellanten sitt syn der ho seier: «kystområda våre er mykje betre eigna til utmarksbeite enn til gjengroing med skog». Landbrukspolitikken til noverande regjering tilseier nok at det ikkje blir trangt om plassen for beitande bufe i kystområda våre framover.

6 Fylkesordførarens svar på spørsmål frå Ole Bjørn Sandøy ang. fleire læreplassar i fylkeskommunale byggjeprosjekt Alle konkurransar på entreprenørtenester som fylkeskommunen køyrer via Byggje og vedlikehaldsavdelinga har som kvalifikasjonskrav at bedrifta må vere tilknytta offentleg godkjent lærlingordning. Dette har vore standard krav i snart ti år. Å stille krav om at bedrifta skal ha lærling vil være problematisk da det for visse bransjar ikkje er mogleg å skaffe lærling, eller det er så få lærlingar at kravet ekskluderer alle eller dei fleste moglege tilbydarar. Dette vil kunne vere i strid med Lov om offentlege anskaffelsar.

7 Fylkesordførarens svar på spørsmål frå Iver Nordseth ang. kommunereformprosessen og fylkeskommunens (manglande) rolle. Regjeringa har program i sine respektive parti som konkluderar med to forvaltningsnivå der dagens fylkeskommune skal leggast ned. Kva grunnar regjeringa har for kommunereforma utover dei offisielle der kommunar må bli større og meir kompetente for oppgåver i framtida, kan eg ikkje ha sterke meiningar om. Men eg trur nok at skal fylkeskommunen bort, må kommunane bli større dersom dei skal ta over som oppgåver som fylkeskommunen har i dag. Då snakkar vi ikkje om kommunar på innbyggjarar. Fylkesmannen har fått ansvaret for å delta i omorganisering av kommunane. Fylkesmannen er regjeringa sin representant, og av den grunn er det naturleg å plassere eit ansvar der. Venstre har levert eit Dokument8-forslag i Stortinget som går ut på å utgreie større regionar som alternativ til dagens fylkeskommune. Eg trur ikkje det er mogleg å starte ein regionaldebatt så nær den førre utan å vere meir konkret på oppgåvene som dei nye regionane skal få. Desse oppgåvene kan vanskeleg kome frå dagens kommunar. Oppgåvene må hentast frå Fylkesmann og/eller frå Stortinget. Med dagens regjering ser eg lite realisme i å tru at dette forvaltningsnivået skal styrkast. Utifrå det eg har sagt så langt, trur eg at det er vanskeleg for fylkeskommunen å kome i inngrep med kommunereformen utan at denne reforma omfordeler oppgåvene og tek opp i seg oppgåver som i dag ligg under fylkeskommunen. Det er pr. dato ikkje fleirtal for å legge ned fylkeskommunen, og med dagens samansetjing av Stortinget trur eg ikkje det er fleirtal for å opprette nye store regionar med vesentleg nye oppgåver.

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014

Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014 Årsmøte i AT Skog 2014 Vrådal, 8. April 2014 Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014 Ordfører, representantskap, kjære alle saman! Det er veldig hyggeleg å sjå dykk alle igjen. Både kjente fjes

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer