Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL"

Transkript

1 Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Læringsplakaten, punkt 4)

2 Innholdsfortegnelse 1. Verktøy i det sosialpedagogiske arbeidet ved Marker skole Kartlegging og observasjon av sosial kompetanse Handlingsplan mot mobbing Steg for steg Alle har en psykisk helse Trivselstiltak/arrangement Faste trivselstiltak Forslag til andre trivselstiltak FAUs årshjul Rutiner for det sosialpedagogiske arbeidet ved Marker skole Systemnivå Klassenivå/gruppenivå Individnivå Mobbing Hva er mobbing? Framgangsmåte ved mistanke om mobbing Mobbesak Konflikt Dårlig klassemiljø Hva hvis mobberne velger seg nye offer eller ikke slutter å mobbe? Observasjon av sosial kompetanse Bruk av skjemaene på sosial kompetanse Empati (medfølelse) Observasjon av empati Positiv selvhevdelse Observasjon av positiv selvhevdelse Prososial adferd Glede og humor Observasjon av prososial adferd Selvkontroll Observasjon av selvkontroll Marker skoles handlingsplan mot mobbing Brosjyre for foresatte Forebyggende tiltak skoleregler mot mobbing Ordensregler for elevene for Marker skole...24 Illustrasjoner av Randi Karin Tveit og Tonje Dahl Krog 2

3 1. Verktøy i det sosialpedagogiske arbeidet ved Marker skole 1.1 Kartlegging og observasjon av sosial kompetanse Alle kontaktlærere skal foreta trivsel/mobbeundersøkelse minst en gang hvert halvår. Kontaktlærer er ansvarlig for info til avdelingsleder. Alle bruker et utarbeidet meldeskjema: Kartlegging og observasjon av trivsel og mobbing. Se eget meldeskjema vedlegg 1 Kontaktlærer og avdelingsleder drøfter eventuelle tiltak og ansvaret for oppfølging Observasjonsprogrammet eller deler av dette, er et nyttig redskap. Se Observasjon av sosial kompetanse, kapittel Handlingsplan mot mobbing Vi har en handlingsplan mot mobbing som vi følger opp og bruker aktivt hver eneste dag. Denne planen bygger for det meste på Farsta- og Olweus-metoden. Skolens sosialpedagogiske team jobber spesielt med tiltak for å forebygge mobbing og tar tak i spesielle mobbetilfeller straks. Fokus også på skolevei, buss og elevenes bursdager. Se egen plan og brosjyre om mobbing, kapittel Steg for steg Dette er et undervisningsopplegg som trener elevene i sosiale ferdigheter: Empati Vi lærer å kontrollere impulsene våre Vi lærer å beherske sinnet vårt Steg for steg gjennomføres på alle klassetrinn i barneskolen. Kontaktlærerne er ansvarlige for gjennomføringen. 1.4 Alle har en psykisk helse For ungdomstrinnet finnes et eget opplegg: Alle har en psykisk helse. Kontaktlærerne er ansvarlig for å vurdere dette før neste gang denne planen evalueres. Ungdomstrinnet kan eventuelt låne bilder fra 7.trinn, Steg for steg. 3

4 1.5 Trivselstiltak/arrangement Faste trivselstiltak Se skolens ekskursjonsplan/lokale læreplaner Forslag til andre trivselstiltak Skolenivå: Fadderordning, f.eks: Elevene på 4.trinn er faddere for elevene på 1.trinn. 5.trinn- 2.trinn, 6.trinn-3.trinn, 10.trinn-8-trinn. 9.trinn og 7.trinn arrangerer noe felles for å bli kjent. Grilltreff første skoledag om høsten (u-trinnet) Idrettsdag/aktivitetsdag/skogstur Skidag/akedag Juleball (u-trinnet) Juleverksted (b-trinnet) Morgensang (b-trinnet) Grøtfest Påskelunsj Turneringer Sykkeltur Elevrådets dag Karneval Foreldrenivå: se FAU sitt årshjul 4

5 1.5.3 FAUs årshjul Marker skole FAUs årshjul: August: September: Idèmyldring med kontaktlærere og foreldrekontakter på hvert trinn før klasseforeldremøter. Planlegging av aktiviteter og trivselstiltak for høsthalvåret. Gjennomgang av årshjulet. FAU-møte, bør gjennomføres før klasseforeldremøter, slik at representantene kan ha med evt. innspill til klasseforeldremøte. Opprette gruppe i FAU som planlegger Grunnskolens uke i forhold til avgjørelse tatt på våren. Klasseforeldremøter Frimarked (ca uke 37/38) Samarbeid med elevrådet på barnetrinnet. Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Foreldrekonferanser Foreldrerådets årsmøte FAU-møte Grunnskolens uke, uke 45- vurderes fra år til år Juleverksted 2.-7.trinn Evt. et alternativ for ungdomstrinnet - innspill til elevrådet. Idèmyldring med kontaktlærere og foreldrekontakter på hvert trinn hvor det planlegges aktiviteter og trivselstiltak og tidfestes klasseforeldremøter for vårhalvåret. Innskriving 1.klasse Konstituering av 17.mai-komitè, 7.trinnsforeldre Foreldrekonferanser Storforeldremøte/ temakveld i regi av FAU FAU-møte, Vurdere om grunnskolens uke for neste skoleår skal gjennomføres. Frimarked, samarbeid med elevrådet på ungdomstrinnet Foreldrekontakter sørger for valg av nye foreldrekontakter for neste skoleår, enten på et klasseforeldremøte eller et trivselsarrangement. 17.mai arrangement, 7.trinnsforeldre Avslutning for 7.trinn, 6.trinnsforeldre hjelper til Avslutning for 10.trinn, 9.trinnsforeldre hjelper til 5

6 2. Rutiner for det sosialpedagogiske arbeidet ved Marker skole Det sosialpedagogiske arbeidet i skolen foregår hver dag i samspillet mellom elevene og de voksne på skolen. Det er viktig å prøve å skape et skolemiljø som kjennetegnes av: Varme og omsorg, positiv interesse og engasjement fra de voksne Faste grenser mot uakseptabel atferd Enkelte ganger oppstår saker som krever mer ressurser og oppfølging, og da er det viktig med gode og kjente rutiner og tiltak. Disse drøftes med avdelingsleder. 2.1 Systemnivå Gjennomgang av skolens sosiale læreplan ved skolestart hvert skoleår. Felles holdninger, regler, normer og sanksjoner. Evaluering av sosial læreplan på vårsemesteret. Spørreundersøkelser (trivsel/mobbing) - presentasjon av resultater fra spørreundersøkelser til avdelingsleder, eget meldeskjema. Evaluere inspeksjonsrutiner. Skolen har et sos.ped.team som jobber forebyggende og har følgende arbeidsoppgaver: - arbeid mot mobbing - god kontakt mellom begge avdelingene i konkrete mobbesaker, og regelmessig møter i samlet sos.ped.team - minst 2 ganger pr. halvår. Rektor deltar og innkaller til møtene - foreldreveiledning, møter med foresatte - møter med barnevern, miljøterapeut, helsesøstre - minst 1 gang pr. halvår - tett samarbeid med skolens helsesøstre/miljøterapeut - samarbeidsmøter etter behov, med f.eks : busselskap og skolens personale - deltar og presenterer seg på 1.klasseforeldremøter og 8.klasseforeldremøter ved skolestart i august/september - besøker alle klassetrinn fra kl hver høst - presenterer/forteller om hvordan skolen jobber med mobbing for elever som begynner på skolen i løpet av året - medlemmer i ressursgruppa for barn og unge i Marker 2.2 Klassenivå/gruppenivå Det er viktig at klasse/gruppe preges av tydelig klasseledelse. Sentrale stikkord er: - Pedagogikk - en lærende organisasjon - Struktur/organisering som fremmer læring - Relasjoner som fremmer læring: elev - lærer, lærer - lærer, - lærer - skoleledelse, skole - hjem - Modell: voksne - gode rollemodeller Klasseregler Info til foresatte om hva klassen vektlegger Klassemøter Gruppesamtaler Fadderordning Steg for steg/evt. Alle har en psykisk helse 6

7 2.3 Individnivå Elevsamtaler (trivsel/mobbing) Samtaler med foresatte 7

8 3. Mobbing 3.1 Hva er mobbing? Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Direkte mobbing er når en elev blir utsatt for åpne angrep fra andre. Indirekte mobbing er når en elev blir holdt utenfor og ikke får være med de andre. Mobbing kan stoppes. Det bør likevel understrekes at det trolig ikke er mulig å fjerne mobbing som fenomen. Det er det enkelte mobbetilfellet som lar seg stoppe. 3.2 Framgangsmåte ved mistanke om mobbing Sak meldes til det sosialpedagogiske teamet (sos.ped.teamet) Elever, foreldre, lærere, assistenter, naboer eller hvem som helst kan melde en sak. Sos.ped.team kartlegger: Samtaler med vitner, med de som har meldt saken og med mobbeoffer. Når, hvor, hvem og hvordan? Er dette en mobbesak, en konflikt, dårlig klassemiljø eller annet? Mobbesak Sos.ped.team handler straks. Innkaller mobber(e) og gjennomfører mobbesamtalen(e) i flg. Farsta-metoden. Kontaktlærer informeres straks. Oppfølgingssamtale(r) med mobber(e) utføres av sos.ped.team i følge nevnte metode. Støttesamtaler med den mobbede utføres av sos.ped.team. Annen oppfølging som for eksempel kontakt hjem, avtales i samarbeid med kontaktlærer. Avdelingsleder informeres Konflikt Sos.ped.team informerer kontaktlærer og samarbeider om hvordan og hvem som tar saken videre. Eller: Sos.ped.team konfronterer de involverte der og da for å bli ferdige med saken, og kontaktlærer informeres i etterkant. Avdelingsleder informeres Dårlig klassemiljø Symptomer: Uro, elevene vil diskutere alt, vanskelig å akseptere det lærer bestemmer, stygg språkbruk, kallenavn, rasistiske uttalelser, utestenging, sladring, sterke ledere, intriger m.m. Saker, episoder meldes til kontaktlærer/sos.ped.team som dokumenterer. Avdelingsleder informeres. Kontaktlærer, sos.ped.team og avdelingsleder blir enige om hvordan og hvem som skal arbeide videre med saken. Skal sos.ped.team og/eller skoleledelsen delta på evt klassemøter, og i hvor stor grad? Uansett er kontaktlærer svært sentral. Foreldrene informeres. Klassemiljøet kartlegges - spørreundersøkelser - loggskriving blant elevene Problemløsende klassemøter. Elevene blir bevisste på nåværende atferd ved at de forteller om hvordan de har det i klassen, og hvordan de selv er i forhold til medelever. De voksne skal være ikke-dømmende og oppmuntre elevene til egen -evaluering. Elevene oppmuntres til å tenke tiltak, og avtaler gjøres. Oppfølging. Avtaler følges opp av klassens lærere/assistenter. Elevene medvirker, loggskriving, klassemøter, evt. kobles skolens øvrige hjelpeapparat inn. 8

9 3.3 Hva hvis mobberne velger seg nye offer eller ikke slutter å mobbe? Samtale med foresatte Tilpassede sanksjoner Tett observasjon i friminutt Bytte av miljø Politianmeldelse (Se for øvrig skolens ordensreglement kapittel 5.3) 4. Observasjon av sosial kompetanse 4.1 Bruk av skjemaene på sosial kompetanse Skjemaene kan brukes på to forskjellige måter: a. Som forberedelse til konferansetimen: Bruk punktene som et utgangspunkt for å se hvilke ferdigheter den enkelte elev har. Det blir da ikke en direkte observasjon, men en vurdering avhengig av den enkelte lærers oppfatning. b. Som redskap under observasjon: Skjemaet kan brukes på enkeltelever eller grupper av elever. Sett en strek ved siden av den observerte ferdigheten (eller mangel på sådan) hver gang den observeres. Sett gjerne opp tidspunkter for observasjonen i hovedruten for ferdigheten. Det er viktig at den situasjonen som skal observeres, passer til observasjonspunktene. (Man kan ikke observere evnen til empati i en time som er preget av lærerfokus og individuelle arbeidsoppgaver. Da kan man observere evnen til selvkontroll). Skjemaet kan også brukes som et utgangspunkt for en beskrivende observasjon, d.v.s. en observasjon som beskriver (ikke tolker) det som skjer der observatøren har sitt fokus. En slik observasjon kan se slik ut: Tid Aktivitet Atferdsbeskrivelse Oppstart: sang Info om dagsplan Lærer starter og de fleste elever synger av full hals. R sitter under pulten sin og leker sint dyr. Han brøler mot sidemannen som ser en annen vei. Lærer ignorerer ham, og etter sangens slutt kommer han frem. Lærer forklarer dagens oppgaver og setter samtidig opp symboler på tavla. R følger med på symbolene, men hører ikke hva læreren sier. Han kan ikke svare når han blir spurt. Lærer og observatør ser på observasjonen etterpå, og sammenligner den med kompetanseskjemaene. Hvilke sosiale ferdigheter har eleven, og hvilke mangler? 9

10 4.2 Empati (medfølelse) evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser evnen til å skille mellom egne og andres følelser evnen til å se ting fra andres synsvinkel evnen til å lytte og være medfølende evnen til å ta hensyn til andre i handling Konkretisert: Å legge merke til, kunne forutsi og identifisere seg med andres følelser slik at de kan bli gode problemløsere. Mange barn og unge har bare delvis utviklet disse ferdighetene. De tenker først og fremst på sine egne følelser, og tolker ofte småting som skjer, som et tegn på at andre er ute etter dem. Hvis ikke slike ferdigheter som å vise omsorg og ta hensyn til andre, blir godt utviklet, vil personer ofte komme i konfliktsituasjoner. I tillegg til å bli en belastning for andre, kan barnet mislykkes i å utvikle et positivt selvbilde. Dette vil være en belastning i den videre utviklingen deres. Eksempler: - merke seg forskjell på uhell og det som er gjort med vilje - legge merke til at mennesker reagerer forskjellig - snakke om/vise følelser 10

11 4.2.1 Observasjon av empati Observeres best i samhandlingssituasjoner Ferdighet Del-ferdighet Mangel på ferdighet - legger merke til hva andre sier - uoppmerksom når - ser etter andre forteller/ ansiktsuttrykk og snakker kroppsspråk hos andre - skiller mellom egne og andres følelser Oppdage og gjenkjenne andres følelser Kunne forutsi andres følelser og reaksjoner - ser andres følelsestilstander - tenker logisk - (hvis-så, årsak - virkning) - tolker ting ut fra seg selv - tenker ikke over følgene av egen handling Kunne lytte og være medfølende Kunne skille uhell fra planlagt handling - lytter aktivt ved å nikke, spørre/utdype, komme med utrop osv. - ser andres intensjoner - godtar at andre kan gjøre feil - avbryter ofte og snakker helst om egne ting - tolker for eksempel puffing og dytting som overlagte fiendtlige handlinger Ta hensyn til andre - snakker vennlig til andre - spør andre hva de ønsker - samarbeider godt Andre kommentarer - har en kommanderende tone - gjør ting fort uten å rådføre seg med andre Tidspunkt og aktivitet Godt innarbeidede ferdigheter: Manglende ferdigheter: 11

12 4.3 Positiv selvhevdelse evnen til å ta kontakt med andre på en passende måte evnen til å lese den sosiale situasjonen og innrette sin egen atferd etter denne evnen til å akseptere hjelp og be om hjelp på en passende måte evnen til å hevde sine egne rettigheter på en sosialt akseptabel måte Konkretisert: - Lære å ta kontakt med andre på ulike måter - Lære å si sin mening, uten å såre andre - Lære å ta korreksjon, uten å bli såret eller sint - Lære prinsipper for samarbeid og konfliktløsning - Lære å se positive trekk hos seg selv, slik at man blir en trygg person med god selvfølelse 12

13 4.3.1 Observasjon av positiv selvhevdelse Observeres best i samarbeidssituasjoner, samtale og sosialt samvær/lek Ferdighet Del-ferdighet Mangel på ferdigheten Ta kontakt med andre på en passende måte - henvender seg til andre på en positiv måte - er aggressiv og brautende i sin kontakt med andre - ber om hjelp på en høflig måte - er redd for å ta kontakt med andre - tar initiativ til sosial kontakt på en passende måte Si sin mening uten å såre andre Lese den sosiale situasjonen og innrette sin egen atferd etter det - aksepterer og lytter til andres meninger - tenker over og tilpasser måten man uttrykker sine meninger på slik at man ikke støter andre - observerer situasjonen før man bryter inn - skiller ikke mellom sak og person - uttrykker seg negativt om andres meninger - handler uten å tenke å tenke seg om - tør ikke handle - venter å bli avvist Tåle å bli motsagt eller små-ertet - tar ikke seg selv så høytidelig - overser elever som erter eller kaller Ta korreksjon - er i stand til å endre atferd Ta initiativ - kommer med forslag og løsninger Være åpen og trygg - liker andre og gir uttrykk for det - blir aggressiv og hevngjerrig eller - blir dypt såret og lei seg overfor elever som erter - føler at det er ydmykende å ta korreksjon fra andre - står på sitt uansett - eller deltar ikke/er passiv - er mistenksom og forutinntatt TIDSPUNKT OG AKTIVITET Godt innarbeidede ferdigheter: Manglende ferdigheter: 4.4 Prososial adferd gjøre noe som er til nytte for andre 13

14 rose andre glede seg over andres prestasjoner Konkretisert: - Lære ulike måter å vise oppmerksomhet på - Lære å oppmuntre hverandre - Lære ulike måter å vise omtenksomhet på Glede og humor å kunne glede seg over ting i hverdagen, både alene og sammen med andre å kunne se det humoristiske i en del situasjoner er viktig for å skape et meningsfylt liv og kunne takle daglige frustrasjoner 14

15 4.4.2 Observasjon av prososial adferd Prososial atferd er frivillige handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre. Observeres best i samarbeidssituasjoner, samtale og lek. Ferdighet Del-ferdighet Mangel på ferdighet Hjelpe andre - er oppmerksom på andre i leken - tar ikke signaler fra andre - hjelper andre i skolearbeidet - lar være å hjelpe andre for å - samarbeider godt framheve seg selv Dele med andre - bytter på bruk av materiell i gruppearbeid(saks, lim) - gir tips og ideer til til andre - lar andre få låne personlige eiendeler Støtte andre - sier i fra når andre blir urettferdig behandlet - gir personlig støtte til enkeltpersoner Vise omsorg for andre - trøster en som slår seg - viser kroppstegn på omsorg: klapper, stryker, smiler til osv. - er opptatt av andre Glede seg over andres prestasjoner - gir uttrykk for at man synes det er moro at andre får til ting - sørger først for seg selv - vil ha æren av egne ideer selv - vil helst ikke låne bort noe - tenker først og fremst ut fra egne behov - synes det er ubehagelig at andre er i sentrum - liker ikke kroppskontakt - lite opptatt av andre - er mest opptatt av å fortelle om egne prestasjoner - blir misunnelig hvis andre får oppmerksomhet TIDSPUNKT OG AKTIVITET Godt innarbeidede ferdigheter: Manglende ferdigheter: 15

16 4.5 Selvkontroll takle at andre ønsker noe annet enn en selv tilgi andre mennesker, å være i stand til å kontrollere sinne takle frustrasjon og egne feil lære forsonende og innordnende ferdigheter Konkretisert: - lære at det er forskjell på å være alene og å være i en gruppe - lære å vente på tur - lære å ta imot beskjeder - lære å gi seg - lære å tåle å tape - lære å kunne være tålmodig - lære å kompromisse i konfliktsituasjoner 16

17 4.5.1 Observasjon av selvkontroll Observeres best i strukturerte situasjoner som undervisning, individuelt arbeid, rutinearbeid eller ved organiserte utflukter. Ferdighet Del-ferdighet Mangel på ferdighet Vente på tur Ta imot beskjeder Kontrollere sinne Utholdende Ta kritikk Takle frustrasjoner - rekker opp hånden - venter rolig på hjelp - går rolig ved innmarsj og holder køen - lytter til andre som snakker - er i stand til å avbryte eget arbeid - innretter seg og innordner seg - kan være uenig uten å bli uvenner med andre - kan tilgi andre mennesker - jobber konsentrert med oppgavene - jobber lenge uten oppmuntring - innrømmer egne feil - kan endre atferd etter korreksjon - lytter til andres råd - tåler å tape - kompromisser i konfliktsituasjoner - takler motgang - snakker utenom tur/ avbryter - maser og roper - vanskelig for å stå i kø - må ha egne behov dekket straks - irritert over avbrytelse - vil ikke la seg lede/ vanskelig for å innordne seg - blir aggressiv og hevngjerrig i diskusjoner og konfliktsituasjoner - har unormalt stort behov for bekreftelse på eget arbeid - trenger mye oppmuntring - blir sint eller såret ved kritikk - vil bestemme det meste selv - skylder på omgivelsene når ting går galt - blir motløs ved motgang TIDSPUNKT OG AKTIVITET Godt innarbeidede ferdigheter: Manglende ferdigheter: 17

18 5. Marker skoles handlingsplan mot mobbing Marker skoles handlingsplan mot mobbing Brosjyre om mobbing - for foresatte Forebyggende tiltak - skoleregler Ordensregler 18

19 5.1 Brosjyre for foresatte Hva gjør vi med mobbing? Marker skole 19

20 MOBBING ER:..å påføre en annen person skade eller ubehag med hensikt..å plage en som står alene, særlig når partene ikke er jevnbyrdige..å true, håne, si stygge og ubehagelige ting..å slå, dytte, sparke, klype, holde fast og tvinge..å vise forakt med grimaser, blikk, gester, vende ryggen til eller fryse ut *..å sende ekle meldinger/bilder på mobiltelefon eller på internett som kan såre/krenke andre MOBBING ER NÅR NOEN BLIR UTSATT FOR DETTE GJENTATTE GANGER Vi følger opp det som står i skolens ordensreglement: Vi skal ha en mobbefri skole og skolevei! 20

21 DETTE GJØR ELEVENE:..sier nei til å være med på mobbing..hjelper dem som blir plaget ved å si fra til voksne hjemme eller på skolen..prøver å være sammen med dem som lett blir alene..og DETTE VIL VI AT DERE VOKSNE GJØR HJEMME:..snakker om hva mobbing er og sier fra til skolen hvis dere hører om elever som blir plaget på skolen..griper inn i og melder fra til skolen om mobbesituasjoner på skoleveien..viser at voksne samarbeider og løser konflikter ved å snakke sammen 21

22 SKOLEN HAR OGSÅ ANSVAR! Vi forebygger mobbing ved å ta mobbing regelmessig opp med elevene, foresatte og i personalet unngå at elevene velger lag eller grupper helt selv ha god inspeksjon i friminuttene både inne og ute arbeide for godt elevmiljø ved hjelp av ulike trivselstiltak samt ha mange aktiviteter i friminuttene gripe inn når vi ser elever krangler eller slåss foreta spørreundersøkelser, elevsamtaler og loggskriving for å kartlegge hvordan elevene opplever skolehverdagen ha et sosialpedagogisk team som tar seg av og følger opp hvert enkelt mobbetilfelle Mobbing møter vi med alvorlige individuelle samtaler med mobberne en reaksjonsmåte overfor mobberne som står i forhold til mobbingens art og omfang støttesamtaler med den mobbede Etter at konflikten er løst følger vi opp med nye avtaler for å sikre at mobberne ikke fortsetter - eller hevner seg HVIS DU TROR AT NOEN BLIR PLAGET - MELD FRA TIL KONTAKTLÆRER, AVDELINGSLEDER, REKTOR ELLER SOS.PED-TEAMET. Tlf ungdomsskolen, avdelingsleder Bjørn Furulund Tlf barneskolen, avdelingsleder May Kristin Hattestad Personalrom ungdomsskolen Personalrom barneskolen Rektor Marker skole Trygve Beyer Olsen Skoleåret 2007/2008 består sos.ped-teamet av: Lena Engen, Ellen Louise Hattestad og Ranveig Brandsrud Henning 22

23 5.2 Forebyggende tiltak skoleregler mot mobbing 1. Ta mobbing regelmessig opp i gruppene/klassene for å påvirke holdningene til problemet. Husk loggskriving (minst 2 ganger pr. halvår på trinn) og spørreundersøkelser (2 ganger i året på alle trinn). Den sosiale læreplan inneholder dessuten forslag til undervisningsopplegg/vennskapsøvelser/spørreundersøkelser. 2. Minn ved begynnelsen av hvert halvår elevene om at de skal fortelle til de voksne hvis de selv eller andre blir mobbet. Understrek at dette ikke er å sladre, men å hjelpe. Fortell elevene at vi på skolen har et eget sosialpedagogisk team som arbeider med bl.a. mobbing, og at mobberne ikke får straff men at man snakker med dem for at mobberne skal endre sin adferd. 3. Gjennomgå foreldrebrosjyre om mobbing på foreldremøtene om høsten. Sørg for at hjemmene til elever som begynner på skolen i løpet av året, får orientering om mobbearbeidet så raskt som mulig. 4. Tillat aldri nedsettende kommentarer, sukk, minespill o.l når noen sier eller gjør noe, eller de blir valgt til noe. 5. Legg merke til stille og tilbakeholdne elever. Se etter hvordan de andre elevene behandler disse. Ofte er det nettopp slike elever som er mest utsatt for mobbing. 6. Stopp opp hvis dere ser elever som krangler eller slåss og be dem om å slutte. 7. La aldri elevene velge lag eller grupper selv. Det vil alltid være noen som ikke blir valgt eller som blir valgt til slutt. La heller ikke elevene dele ut invitasjoner på skolen til fødselsdager og fester, dersom ikke alle av samme kjønn blir invitert. Informer om dette på foreldremøtet om høsten. 8. Ha god inspeksjon i friminuttene, spesielt på bortgjemte steder inne og ute. Informer inspiserende lærer om hvilke elever som er mest utsatt, og om hvem det er som pleier å mobbe. Be om at det blir holdt spesielt øye med disse. 9. Ha mange aktiviteter i friminuttene. Er det for lite å ta seg til, er risikoen større for at elever mobber hverandre. 23

24 5.3 Ordensregler for elevene for Marker skole Vedtatt i samarbeidsutvalget på Marker skole, ORDENSREGLER FOR ELEVENE PÅ MARKER SKOLE I. Vi forventer at våre elever skal *vise god oppførsel mot medelever og voksne *ta ansvar for skolens eiendom *være pliktoppfyllende og at de skal gjøre så godt de kan II. III. Vi skal ha en mobbefri skole og skolevei! Vi aksepterer ikke at våre elever *utøver vold, fysisk og psykisk *har med seg og / eller nyter rusmidler, tobakk og snus i forbindelse med skolen og i skoletiden 24

25 IV. Vi har disse reaksjonsmåtene overfor elever som bryter ordensreglene: *tilsnakk, anmerkning eller melding til hjemmet *ved mobbing kontaktes hjemmet så raskt som mulig *bortvisning fra hele eller deler av timen, eller fra enkelte typer undervisningsopplegg som for eksempel skoleturer *nedsatt ordens- eller oppførselskarakter *omplassering til annen gruppe for kortere eller lengre tid, (i samråd med foresatte) *erstatningskrav *politianmeldelse *utvisning i inntil 3 dager, ungdomstrinnet (barnetrinnets elever kan bare bortvises for enkelttimer, eller for resten av dagen) *tobakk og andre rusmidler kan beslaglegges, dette hentes av foresatte eller ødelegges Vi gjør elever og foresatte oppmerksomme på at skolen ikke har ansvar for personlige eiendeler som ikke er nødvendig for undervisningen, f. eks. mobiltelefoner, mp3-spillere osv. 25

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Revidert 06.09.2012 Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

6.3. Dokka barneskole. Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING

6.3. Dokka barneskole. Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING 6.3 Dokka barneskole Plan for Dokka barneskole mot/ved MOBBING Nov.2006 1 Forord Denne planen ble revidert i oktober 2003 av:, ansatte ved DBS, FAU, PPT og skolehelsetjenesten. Dette ble gjort etter at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT 07.11.2016 MOSVIK SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ Rutiner for forebygging av mobbing Rita Aarnes Handlingsplan for et godt læringsmiljø Mosvik skole Målet med arbeidet for et godt læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD VÅR VISJON: Vår visjon: Læring gjennom aktivitet og trivsel. Vi vil ha en skole der elevene føler trygghet og tilhørighet både på skolen og i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD OLWEUSPROGRAMMET MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD DEFINISJON AV BEGREPET MOBBING: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger over en viss tid, er utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSGÅRDMOEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSGÅRDMOEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSGÅRDMOEN SKOLE INNHOLDSTEGNELSE 1. Skolens visjon 2 2. Begrepsavklaring 2 3. Plan for forebyggende 3 3.1 Individnivå 3.2 Klassenivå 3.3 Skolenivå 3.4 Samarbeid skole-hjem

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 27.09.2016 Handlingsplan mot mobbing Ørmelen skole 2016/17 Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER INNLEDNING: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

INNHOLD. Forord. Trivselsregler. Ordensregler. Opplæring i sosiale ferdigheter. Trivselstiltak. Tydelig klasseledelse. Handlingsplan mot mobbing

INNHOLD. Forord. Trivselsregler. Ordensregler. Opplæring i sosiale ferdigheter. Trivselstiltak. Tydelig klasseledelse. Handlingsplan mot mobbing INNHOLD Forord Trivselsregler Ordensregler Opplæring i sosiale ferdigheter Trivselstiltak Tydelig klasseledelse Handlingsplan mot mobbing FORORD Mathopen skole har gjennom mange år jobbet godt med utvikling

Detaljer