Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefravær blant lærere. HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik"

Transkript

1 Sykefravær blant lærere HMS-samarbeidsforum 25. november 2010 HMS-sjef Ruth Brudvik

2 Fra ide til realitet Ide lansert vår 2009 Rask avklaring med Uni-Rokkan senteret Interne diskusjoner h-2009 Politisk behandling des. 09 Søknader om finansiering Tildelt FARVE-midler (NAV) vinter 2010 Start april 2010 avslutning febr. 2011

3 Sjukefråvær i den vidaregåande skulen korleis vert det opplevd av lærarar Prosjekt For å utrede tre utvalgte skoler For å få ny kunnskap generelt om sykelighetskultur og ledelse i forhold til sykefravær For å få ny kunnskap om hvilke tiltak som er egnet

4 Forskning om sykefravær Omfattende implikasjoner for nasjonal politikkutforming og policy på organisasjonsnivå Mest forskning i velferdsstater der sykefraværet kan utgjøre en betydelig del av velferdsbudsjettet Studier også motivert ut fra kunnskap om uheldige virkninger av sykefravær både for organisasjonen, individet og tjenestene

5 Hva vet vi om årsaker til sykefravær? Store variasjoner som ikke kan forklares med variasjoner i sykelighet Internasjonal litteratur bruker begrepene frivillig og unødvendig fravær der sykdom ikke avgjørende årsak til fravær Forskningen nå konsentrert om årsaker til sykefravær som ligger utenfor de rent medisinske Påvirket av forskjellige andre faktorer enn sykdom, som sykelønnsordning, konjunkturer eller forhold i bedriften Internasjonale studier regner at ca halvparten av sykefraværet i offentlig sektor er frivillig Men engelsk studie: Rektorer mener at under 10% av fraværet blant lærerne skyldes ikke-medisinske årsaker Og vi vet lite om hvordan arbeidstakere selv klassifiserer og erfarer sykefravær

6 Årsaker til sykefravær (forts) Norske forskere og myndigheter mer forsiktig språkbruk: Variasjonene i sykefravær kan ikke forklares av tilsvarende endringer i folkehelsen, og mange avgjørelser om sykemelding befinner seg i en gråsone der helseproblemer vanskeliggjør, men ikke nødvendigvis helt umuliggjør arbeidsdeltakelse I praksis vanskelig å skille mellom frivillig og ufrivillig sykefravær Skillet er viktig for hvilke teoretiske verktøy forskerne skal bruke for å tilnærme seg fenomenet: Ufrivillig fravær må forstås innenfor medisin, forebyggende helsearbeid og fysisk tilrettelegging av arbeid Frivillig fravær kan forklares gjennom teorier om beslutningsprosesser med et aktør-, insentiv- eller kulturperspektiv

7 Årsaker til sykefravær kan deles i: 1. Individuelle forhold sykdom, fraværshistorie, kjønn, alder, personlighet, karriere, sosiale og familiære forhold, livssituasjon, holdninger 2. Eksterne forhold demografiske faktorer, sykelønnsordning, stillingsvern, normer på samfunnsnivå eller i nabolag og sykemelderne 3. Forhold ved arbeidsplassen som nedbemanning, omstilling, arbeidsplassens størrelse, fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø, ledelse og fraværskultur

8 Fraværskultur Handlingsmønstre i organisasjoner relatert til fravær, og Arbeidstakeres felles oppfattelse av hvilke typer fravær, på hvilken måte og til hvilken tid som er akseptert i institusjonen Sykelighetskultur = fraværskultur med lav terskel for fravær

9 Hva vet vi om fraværskultur? Registerdatastudier: Spørreundersøkelser: Psykometriske mål som gir et bilde av institusjonelle normer og psykososialt arbeidsmiljø. Egenrapporterte data om sykefravær Registerdata- og spørreundersøkelser dominerer, men faktorene som måles i de kvantitative studiene forklarer bare en liten del av variasjonen i sykefravær Studiene er sjelden holistiske ved at forskjellige faktorer blir sett i sammenheng Hypotese om smitteeffekt av fraværskultur bekreftet i enkelte studier Teori om hvordan: Høyt sykefravær i en organisasjon påvirker arbeidsmiljø og normer slik at de sosiale kostnadene ved sykefravær blir mindre, og dette gjør at sykefraværet blir høyt Sammenheng mellom sannsynligheten for at individuelle arbeidstakere blir sykemeldt og nivået av sykefravær på arbeidsplassen

10 Læreres sykefravær Skolen er en arbeidsintensiv organisasjon der sykefravær får spesielt tydelige konsekvenser Få studier av årsaker til sykefravær i skolen Internasjonale studier: Sykefravær blant lærere har negativ effekt på elevers læring Læreres sykefravær korrelert med elevers sykefravær Fraværet blant norske lærere høyt relativt til andre yrker Nyere statistikk mangler Internasjonale studier finner store variasjoner i sykefravær mellom skoler

11 Læreres sykefravær (forts) Læreres fravær lite påvirket av biografiske variabler, mens holdninger, rektors tilnærming til fravær og fraværskultur forklarer mer Nederlandsk studie finner at 50% av fraværet blant lærere skyldes arbeidsplassrelaterte faktorer Amerikansk studie finner støttende rektor gir lavere fravær Nederlandsk studie finner at restriktiv rektor gir lavere fravær Sitteeffekt av fraværskultur funnet i skolesektoren: Australsk registerdatastudie finner at læreres fravær blir påvirket av fraværsnivået på skolen Indikasjoner på det samme i norsk pågående studie Nederlandsk studie klassifiserer skolene i friske og syke skoler og betrakter rektors holdninger og reaksjonsmønster i forhold til sykefravær som en del av fraværskulturen

12 Mangler ved forskningen på fraværskultur Metodiske begrensning i spørreundersøkelser som analyseres statistisk er at faktorene behandles enkeltvis Gir et fragmentert og statisk bilde av årsaker til sykefravær som er spesielt problematisk i forhold til å forstå prosesser som virker på den enkelte arbeidsplass Studiene basert på psykometriske målinger gir et inkonsistent bilde av årsakssammenhenger Kan skyldes kontekst eller ulik begrepsbruk Forskningen på feltet har nådd en front der en nå etterlyser holistiske studier

13 Oppsummering av forskningen Samfunnsøkonomisk forskning indikerer at sykefravær har en smitteeffekt på arbeidsplassnivå Spørreundersøkelser forsøker å isolere og måle faktorene i smitteprosessen, men har gitt begrenset innsikt Mangler gode beskrivelser og analyser av hvordan prosessene som fører til høyt eller lavt sykefravær på bedriftsnivå foregår Få studier i Norge

14 Fraværskultur: Hypoteser om selvforsterkende prosess Sykelighetskultur (inkl lederstil): Høyt fraværsnivå på arbeidsplassen => redusert stigma ved fravær => øker erfaringsutveksling og info om velferdsordninger => verdien av fritid øker => merbelastning på dem som er igjen => gjenværende arbeidstakerne blir syke eller demoraliserte => negativt for arbeidsmiljøet => mer sykefravær

15 Metode Velge ut tre videregående skoler for dybdestudier ( samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Rokkansenteret og NAV) Varierende sykefraværsnivå og tiltak Utforske lederstil og fraværskultur Betrakte det mønsteret av normer og sanksjoner som informantene opplever rundt sykefravær på arbeidsplassen Enkeltintervjuer med rektorer og andre ledere Gruppeintervjuer med lærere (to grupper ved hver skole)

16 Hva får vi ut av dette? Er sykelighetskultur/friskhetskultur nyttig redskap for å forstå variasjoner i sykefravær mellom skoler? Kunnskap om detaljene i prosessene som gjør at høyt sykefravær på en arbeidsplass fører til mer sykefravær => hvorfor eksisterende tiltak virker/ikke virker => anbefale mer treffende tiltak Blir strategisk viktig for videre IA/HMT-arbeid

17 Status per nov Felt arbeid stort sett ferdig. Milepæls- og informasjonsplanen stort sett i rute Foreløpig rapport legges fram i HAMU 3. des. Indikasjoner på at resultatene fra denne undersøkelsen stemmer overens med det som kommer frem under ATS-tilsynene og Evalueringsrapporten ang. den nye lederstrukturen i vgs. i Hfk.

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Høyt sykefravær i Norge! Sykelønnsordningen er en viktig ingrediens

Detaljer

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Tema: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen av Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull AFI-notat 10/2007 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Forord. Trondheim, 28. september 2012. Silje L. Kaspersen. prosjektleder

Forord. Trondheim, 28. september 2012. Silje L. Kaspersen. prosjektleder Forord Dette er rapporten fra prosjektet "Holdninger til fravær blant morgendagens arbeidstakere". Prosjektet ble utformet av SINTEF i samarbeid med NTNU, og fikk tildelt prosjektmidler i NHOs Arbeidsmiljøfond.

Detaljer

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet - Åpen Rapport Med jobb i sikte En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet Forfattere Thale Kvernberg Andersen Kari Skarholt SINTEF Teknologi og samfunn Arbeidsforskning

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden R Misbruk av sykepengeordningen i folketrygden Rapport 2011-03 Proba-rapport nr. 2011-03, Prosjekt nr. 949 ISSN: 1891-8093 HB, PDS/AG, 4. mars 2011 - Proba samfunnsanalyse - Offentlig Rapport 2011-03

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Praksis ved tilrettelegging i forhold til sykefravær på laveste arbeidsgivernivå i pleie og omsorgssektoren i en kommune

Praksis ved tilrettelegging i forhold til sykefravær på laveste arbeidsgivernivå i pleie og omsorgssektoren i en kommune Praksis ved tilrettelegging i forhold til sykefravær på laveste arbeidsgivernivå i pleie og omsorgssektoren i en kommune Eva Beck og Inger Christiansen Masterstudium i offentlig ledelse og styring (Master

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser?

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving

Detaljer

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager FoU-rapport 2/2012 Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder og Nina Jentoft, Agderforskning

Detaljer