Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013"

Transkript

1 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato"

2 Innhold 1. Oppsummering Innledning Arbeidsform/metodikk Intervjuene Spørreundersøkelse Gjennomføring av arbeidsmøtene Resultater fra arbeidsmøtene Anbefaling videre arbeid Vedlegg

3 1. Oppsummering Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeidsprogram mellom byggenæringen, statlige myndigheter og andre sentrale aktører for å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring og øke kompetansen og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Bygg21 skal være en pådriver for å skape forståelse og felles bransjekultur for bærekraftige og kontinuerlige forbedringsprosesser i byggesektoren. Bygg21 skal i løpet av 2013 lage bransjens strategier for FoU og Innovasjon, Utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer. Faveo har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet ledet prosessen med mål om å samle bransjens innspill til strategiene. Oppdraget ble gjennomført fra mars til juli og ble gjennomført ved intervjuer, spørreundersøkelser og arbeidsmøter. Den logiske rekkefølgen på hovedaktivitetene i oppdraget ble definert slik at den neste aktiviteten bygde videre på resultatene fra den forrige: Sluttrapport Intervjuer Analyse Analyse Spørreundersøkelse Arbeidsmøter Analyse Figur 1- Arbeidsprosess Rapporten presenterer de sentrale funnene fra ni arbeidsmøter og gir en videre anbefaling til Bygg21. Representanter fra både offentlige og private aktører deltok, fra alle markedssegmenter, bransjeorganisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner. «Stimulerende rammebetingelser som legger til rette for en effektiv byggeprosess». «Fokus på at kompetanse sikrer kvalitet og lønnsomhet». Ut i fra arbeidsmøtene oppsummerer disse to setningene i korthet ønskesituasjonen til bransjen. Det var utviklingsområder og fokus som sikret effektiv byggeprosess som tydeligst ble prioritert. Alle innspillene til Bygg21 om ønsket utvikling bygger opp under dette målbildet. Dette samsvarer godt med fokuset på byggeprosessen også i stortingsmeldingen. Innspillene fra arbeidsmøtene presenteres som en ordsky satt sammen av de viktigste utviklingsområdene for Bygg21. Skriftstørrelsen er vektet i forhold til hvor mange besvarelser som ligger bak hvert målbilde. Figur 1 - Ordsky Ordskyen er satt sammen av de viktigste utviklingsområdene for Bygg21 ut i fra arbeidsmøtene. Skriftstørrelsen er vektet i forhold til hvor mange besvarelser som ligger bak hvert målbilde. 3

4 Resultatene fremstår som entydige. Dette gir klare innspill til hva bransjen mener Bygg21 strategiene bør fokusere og prioritere. Deltagerne i møtene møtte med stort engasjement gjennom hele dagen. Tilbakemeldingene var gjennomgående positive til både form og fokus etter møtene. Dette har gitt verdifull forankring av Bygg21 i bransjen. Underveis i prosessen ble det gjennomført en spørreundersøkelse. De inviterte til arbeidsmøtene ble bedt om å ta stilling til påstander de skulle være enige eller uenige i. Påstandene var basert på utsagn fra nøkkelpersonene i bransjen som vi intervjuet tidlig i oppdraget. Undersøkelsen underbygger hovedresultatene fra arbeidsmøtene. Elementer som har stor betydning for hvor godt vi presterer er: Prosjektering før bygging God planlegging Samspill mellom aktørene i gode prosjekt Ambisiøse prosjekt Standard måleparametere God fagutdanning Profesjonell utnytting av utenlandsk arbeidskraft Spesialisering Bestillerkompetanse For styrets videre arbeid med Bygg21 strategiene vil vi trekke frem to viktige punkter. Vi foreslår at styret konkretiserer målbildet som Bygg21 skal jobbe mot og identifiseres med. I tillegg er det viktig å planlegge og gjennomføre den videre strategiprosessen på en strukturert og metodisk måte. Å oppnå ønsket endring og utvikling i byggenæringen dreier seg om: «Å gjøre de tingene vi alle vet er nødvendig» «Å ta tak der vi ikke har greid å skape planlagt endring før» 4

5 2. Innledning Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeidsprogram mellom byggenæringen, statlige myndigheter og andre sentrale aktører for å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring og øke kompetansen og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Bygg21 skal være en pådriver for å skape forståelse og felles bransjekultur for bærekraftige og kontinuerlige forbedringsprosesser i byggesektoren. Arbeidet i Bygg21 skal bidra til å nå hovedmålene i bygningspolitikken: Godt utformede, sikre, energieffektive og sunne bygg Bedre og mer effektive byggeprosesser Bygg21 er opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet med bakgrunn i stortingsmeldingen om bygningspolitikk (Meld. St. 28 ( ) Gode bygg for eit betre samfunn). Programmet ledes av et styre bestående av næringen. Den daglige ledelsen av programmet og sekretariatet til Bygg21 ligger hos Direktoratet for byggkvalitet. I nært samarbeid med næringen skal Bygg21 medio 2014 legge frem nasjonale strategier for: 1. FoU og innovasjon 2. Utdanning og kompetanseutvikling 3. Formidling av kunnskap og erfaringer Strategiene skal favne næringens utfordringer, men prioritere mål og tiltak slik at de viktigste samfunnsmessige utfordringene oppnår tilstrekkelig fokus - og endring kan skapes. Etter mønster av Maritim 21 startet strategiprosessen med dybdeintervjuer og arbeidsmøter med næringen for å få innspill til strategiene. Om oppdraget Direktoratet for byggkvalitet lyste vinteren 2013 ut en konkurranse om bistand til oppstart av strategiarbeidet i Bygg21. Oppdraget bestod i: Planlegging av strategiprosessen fra datainnsamling til ferdig produkt. Deltagelse i ca. 20 dybdeintervjuer med enkeltpersoner og dokumentasjon av disse. Utvikling av arbeidsmal for ca. 10 regionale møter med byggenæringen, samt deltagelse og dokumentasjon fra disse møtene. Basert på innspill fra dybdeintervjuer, arbeidsmøter og pågående litteraturstudie i regi av Bygg21, utvikle et samlende dokument som grunnlag for spissing av den endelige strategi. Faveo startet opp vårt arbeid i mars 2013 i tett samarbeid med Petter Eiken og Gro Maren Mogstad Karlsen fra direktoratet. 5

6 3. Arbeidsform/metodikk Arbeidet ble gjennomført etter kjente prinsipper for god prosjektstyring. Innledningsvis, i samarbeid mellom Bygg21/DiBK og Faveo ble oppgaveforståelse og forventninger til sluttleveranse avstemt. Formålet med oppdraget var å lede prosessen og samle innspill fra bransjen til de tre strategiene Hovedmålet for prosessen var å gjennomføre arbeidsmøtene med en bred forankring i næringen. De innledende intervjuene og spørreundersøkelsen i forkant av arbeidsmøtene skulle også gi innsikt og innspill, men primært sikre et godt underlag og dermed kvalitet på resultatene fra arbeidsmøtene. Interessent- og usikkerhetsanalyse ble gjennomført før planer for alle faser av arbeidet ble utarbeidet. Spesielt prosessen med mange arbeidsmøter rundt om i landet på kort tid, krevde et robust og effektivt opplegg. Den logiske rekkefølgen på hovedaktivitetene i oppdraget ble definert slik at den neste aktiviteten bygde videre på resultatene fra den forrige: Sluttrapport Intervjuer Analyse Analyse Spørreundersøkelse Arbeidsmøter Analyse Figur 2- Arbeidsprosess Intervjuene Tema i intervjuene skulle hovedsakelig være utviklingsbehovet i bransjen, sortert pr strategi. Åpne spørsmål ble stilt om hva som var viktigst og mest kritisk for å oppnå ønsket forbedring og utvikling. Det ble også bedt om de gode/beste eksemplene fra senere tid. Noen allerede utviklede hypoteser basert på stortingsmeldingen og på den løpende bransjedebatten ble tatt inn. Intervjuene ble avtalt ved å ta direkte kontakt med hver enkelt. Responsen var utelukkende god. Alle prioriterte tid til gjennomføring i løpet av de nærmeste 2 uker etter forespørsel. Engasjementet rundt bransjeutvikling var tydelig hos alle. Spørreundersøkelsen Essensen i intervjuene ble trukket ut i en analyse og brukt til å utarbeide tydelige påstander og hypoteser til spørreundersøkelsen. Alle inviterte til arbeidsmøtene ble bedt om å svare 2-4 dager i forkant av dette. Responsen på spørreundersøkelsen var 344 av 722 (48%) Arbeidsmøtene Bransjeforeningene (de samme som utgjør BAE-rådet) i tillegg til Fellesforbundet, Tekna, Nito og El og IT forbundet, ble utfordret til å nominere deltagere på arbeidsmøtene. For å sikre representativitet og et balansert utfall ble det satt opp veiledende deltagerantall for hver aktørgruppe og kategori. Det ble lagt vekt på at både offentlige og private aktører skulle med, samt at alle markedssegmenter i tillegg til utdannings- og forskningssektoren var representert. Noen enkeltpersoner som hadde vist initiativ og engasjement overfor Bygg21 ble dessuten inviterte i tillegg. Dette påvirket ikke representativiteten i møtene, men det bidro ubetinget til engasjement og kvalitet. Møteplan, kjøreplan for møtene, materiale og rollefordeling i gjennomføringen ble besluttet i planleggingsfasen. For å bedre effektivitet og senke en deltagerbarriere ble de 7 siste møtene gjennomført på 4 timer, mot 6 timer på de to første møtene. Innhold, prosess og forventninger til resultat ble ikke endret. Gjennomføringen ble bare komprimert. 6

7 Som en del av innledningen til hvert møte ble resultater fra spørreundersøkelsen og foreløpig analyse presentert. Resultatene fra gruppeoppgave 1 og 2 er hver for seg analysert og redegjort for i sluttrapporten for oppdraget. Sluttrapport Sluttrapporten fra oppdraget er utarbeidet etter diskusjon om struktur og prioriteringer mellom Faveo og Bygg21/DiBK. Resultater er gjengitt faktabasert og vedlagt rapporten finnes fullstendig dokumentasjon fra alle aktiviteter gjennomført i prosessen. Fokuset i rapporten er å presentere et godt underlag for den videre strategiprosessen i Bygg21. 7

8 4. Intervjuene Gjennomføring og resultater Målsetting med intervjuene Innhente synspunkter på bransjens utviklingsbehov fra noen av de mest sentrale og meningsbærende aktørene/lederne i byggenæringen Skape et operativt forankret og strategisk fokusert grunnlag for de etterfølgende arbeidsmøtene. I tillegg til intervjuer ble møter/diskusjoner med andre viktige aktører i samme periode brukt til å samle supplerende innspill. Eksempler er deltagelse på arrangementer som Byggedagene, møte med ledelsen i Saint Gobain, møte med styre og ledere av bransjeorganisasjonene: Virke, Norsk teknologi, BNL, EBA, Arkitektbedriftene, RIF samt NITO og BAE rådet Gjennomføring av intervjuene Representanter for utbygger/byggherre ble prioritert i intervjuene. Dette fordi krevende og utviklingsorienterte kunder har spesielt stor innflytelse på bransjeutviklingen i praksis. Det som etterspørres vil leveres og over tid danne ny standard. Utover offentlige og private oppdragsgivere, fra alle hovedsegmenter i markedet, ble en representant fra hver aktørgruppering valgt ut. Totalt ble 13 personer intervjuet. I valget mellom slavisk å følge intervjuguiden og det å la nøkkelpersonene få utdype sine viktigste poenger, prioriterte vi det siste. Alle har dermed ikke ment noe om absolutt alle spørsmål, men vi er sikre på at alle har formidlet hva de syns er aller viktigst for videre utvikling av byggenæringen. Utbytte fra intervjuene Innspillene vi har fått gjennom intervjuene er brukt i den videre prosessen på tre måter: 1. Tydelige påstander, meninger og hypoteser fra disse nøkkelpersonene er brukt i spørreundersøkelsen i forkant av arbeidsmøtene. Dette gjør at vi har fått verifisert bransjens samlende mening om påstandene. Resultatene fra spørreundersøkelsen er dermed viktigere enn enkeltpersonens uttalelser 2. Det ble utarbeidet «inspirasjonsskriv» for hver av de tre strategiene som ble delt ut som arbeidsgrunnlag for gruppearbeidene på arbeidsmøtene. Inspirasjonsskrivene ble utformet for å stimulere en åpen diskusjon gjennom å stille hjelpespørsmål fremfor å komme med løsningsforslag. 3. Råd og erfaringer fra intervjuobjekter har influert vinklingen på gruppeoppgavene på arbeidsmøtene. Vedlagt rapporten finns anonymiserte referat fra intervjuene og inspirasjonsskrivene brukt i gruppeoppgavene. Måloppnåelse Flere kommenterte etter intervjuet tilfredshet med å få bidra. Alle, også sjefer for store organisasjoner, setter pris på å bli hørt. Åpenheten var stor og samtlige var positive til at meninger og utsagn kunne brukes som grunnlag for de etterfølgende arbeidsmøtene. Intervjuene opplevdes dermed svært effektive og nyttige for prosessen videre. 8

9 5. Spørreundersøkelse Gjennomføring og resultater Målsetting med spørreundersøkelsen Ta med det viktigste fra intervjuene av nøkkelpersoner som innspill til arbeidsmøtene «Varme opp» deltagerne til diskusjon om bransjeutvikling på en effektiv måte Gjennomføre en enhetlig undersøkelse som kan si noe om samstemthet eller geografisk variasjon i synet på bransjens utviklingsbehov Påstandene i undersøkelsen er utsagn hentet fra intervjuene med nøkkelpersoner som ble gjennomført i forkant av arbeidsmøtene. De fleste er rene sitater fra enkeltpersoner. De øvrige representerer meninger flere av intervjuobjektene la vekt på som viktig og som også er adressert i stortingsmeldingen. Undersøkelsen ble gjennomført 2-4 dager før arbeidsmøte. Alle inviterte ble pr mail bedt om å svare gjennom å benytte link til undersøkelsen i mailen. 344 av 722 inviterte besvarte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 48 %, noe som må sees på som en god respons. Resultatene er dermed gyldige og kan benyttes som representative for bransjens mening. 9

10 Resultatene: NR PÅSTAND 1 Effektiviteten går vesentlig opp hvis vi prosjekterer ferdig før byggestart Enig 2 Samarbeidet i verdikjeden (byggherre, arkitekt, rådgivere, utførende og produsent) fungerer i de fleste prosjektene veldig bra BRANSJENS SVAR Delte meninger 3 Næringen planlegger godt nok før byggestart og følger planene disiplinert i gjennomføringen Uenig 4 Godt samspill på byggeplass er den vanligste forskjellen på gode og dårlige prosjekt Enig 5 Samspillentrepriser representerer fremtiden Enig 6 Prosjekter som har spesielt ambisiøse elementer i seg drives generelt bedre enn "ordinære" prosjekter 7 I 2018 er det mulig å bygge passivhus rimeligere enn dagens boliger Delte meninger 8 Etterutdanning er et bedriftsansvar og ikke et bransjeansvar Delte meninger 9 Vi oppnår effektivisering og bedre kvalitet ved aktiv bruk av standard måleparametere i Enig prosjekt 10 Fagutdanning bør bli en mer brukt karrierevei mot ingeniør/siv.ing. Enig 11 Mer "profesjonell" bruk av utenlandsk arbeidskraft vil øke produktivitet og kvalitet vesentlig (sertifisering, språkopplæring etc.) 12 Byggenæringens "beste praksis" representerer prosjektgjennomføring i verdensklasse Delte meninger 13 For et typisk norsk byggeprosjekt er det langt opp til verdensklasse Delte meninger 14 Spesialiserte aktører vil fremover bidra vesentlig til å sette ny standard for Enig prosjektgjennomføring 15 Mangel på bestillerkompetanse i byggherrerollen er ofte grunn til dårlig prosjektgjennomføring Tabell 1 - Resultat på spørreundersøkelsen Bransjesvar «Enig» eller «Uenig» betyr at mer enn 65 % har svart dette. Øvrige er kategorisert som «Delte meninger». Enig Enig Enig Svarene i undersøkelsen er entydige. Bransjens svar er det samme enten vi ser på samlet besvarelse (alle 344 respondenter) eller vi ser på en og en geografisk gruppe (20-80 respondenter fordelt på hvert arbeidsmøte). Noen utsagn ble på møtene diskutert i forhold til å være uklart eller dårlig formulert. Dette var først påstand nr. 5 «Samspillentreprise representerer fremtiden». På flere møter ble det spurt og diskutert hva som menes med Samspillentreprise og om samspillmodell eller samspillbasert gjennomføring ville vært bedre formuleringer. Alle diskusjoner vedrørende påstanden konkluderte med at bransjen ser for seg mere samspillbasert prosjektgjennomføring fremover. Påstand nr. 6 «Prosjekter som har spesielt ambisiøse elementer i seg drives generelt bedre enn "ordinære" prosjekter». Tilbakemeldingene på møtene knyttet til denne påstanden tilsier at «verken/eller» prosenten i svarene antageligvis er høyere enn nødvendig fordi mange ikke forsto hva som lå i begrepet «ambisiøse elementer». Vedrørende påstand nr. 10 ble det diskutert hvorvidt det menes at det er viktigere med ingeniører/sivilingeniører enn fagarbeidere. Felles for alle diskusjonene er at det trengs mer dyktige fagfolk enn det utdannes i dag av alle kategorier. Det senere fokuset på en attraktiv bransje understreker at «ja takk, begge deler» er det eneste saliggjørende og det som svarer på bransjen behov. Påstandene nr. 12 og 13 omhandlet norske prosjekter sammenlignet med «verdensklasse», Her fikk vi store andeler «vet ikke» og «verken eller» svar. Dette tyder på mangel på enhetlige og standardiserte KPI er og lite fokus på 10

11 målinger av produktivitet og kvalitet. Diskusjonene som fulgte i møtene støtter en slik antagelse og behovet for mer måling og dokumentasjon var tydelig. Alle påstandene ble behold uforandret gjennom hele undersøkelsen for å sikre konsistens. Diskusjonene rundt påstandene konkluderte på alle punktene at svarene ville blitt de samme, men usikkerheten og andelen «vet ikke» eller «verken eller» ville vært mindre med tydeligere formuleringer. Måloppnåelse Presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsen fungerte godt som del av innledningen til hvert enkelt arbeidsmøte.. Spørreundersøkelsen gir verdifulle innspill på hvordan bransjen bør utvikle seg fremover med bakgrunn i at alle aktørgrupper i verdikjeden/byggeprosessen har gitt sine besvarelser 11

12 6. Gjennomføring av arbeidsmøtene Målsetting med arbeidsmøtene: Innhente innspill fra bransjen, rundt om i landet, om prioritert innhold i Bygg21 strategiene Forankre Bygg21 strategien bredt i bransjen Planlegging av møtene Møtesteder og tidspunkt ble tidlig fastlagt ut i fra rammene i oppdraget. Å starte i Nord og følge kysten sørover ga en effektiv planlegging og gjennomføring. Møtesteder: Nr Sted Dato 1 Tromsø Tirsdag 14. mai 2 Trondheim Onsdag 22.mai 3 Ålesund* Tirsdag 28. mai 4 Bergen Torsdag 30. mai 5 Stavanger Tirsdag 4. juni 6 Kristiansand Torsdag 6. juni 7 Drammen Tirsdag 11. juni 8 Moss Tirsdag 18.juni 9 Oslo Torsdag 20. juni *) Arbeidsmøte i Ålesund 28. juni ble ikke gjennomført. Invitasjon og påmelding Totalt 722 personer ble personlig invitert til de 9 møtene. 229 meldte seg på og deltok (32 %). Blant de påmeldte var det svært lite forfall. Flest deltagere var det i Trondheim med 45, mens det var færrest i Tromsø med 15 deltagere. Best oppmøte i forhold til inviterte var det i Oslo med 43 % (43 deltagere), dårligst i Bergen med 26 % (22 deltagere) Jobben med å samle deltagere ble mye større enn vi hadde forventet. Det ble brukt mye mer tid på å finne gode kandidater og oppfordre/inspirere disse til å delta, enn planlagt. Noe kunne muligens være gjort smartere, men vi tror det i større grad er et bilde av hvor fragmentert bransjen er og hvor lite kjent Bygg21 er pr i dag. Dette er etter vår mening premissgivende for den videre strategiprosessen i Bygg21. Gjennomføring Møtene ble gjennomført som planlagt i egnede lokaler alle steder. Faveo ved Per Ola Ulseth og Kathrine Pettersen Sanila ledet møtene. DiBK ved Gro Maren Mogstad Karlsen utarbeidet i forkant av alle møter gruppefordeling av deltagere og gjennomførte spørreundersøkelsen, samt sammenstilte resultatene ferdig til bruk i innledningen. Petter Eiken, eller en annen representant fra Bygg21 styret i hans fravær, innledet og ønsket velkommen til alle møter med unntak av Oslo der Per Ola Ulseth gjorde dette. Representanter fra styret deltok aktivt og bidro i fasilitering og dokumentasjon av gruppearbeidene på alle møter. Styremøte nr. 2 var lagt i tilknytning til det første møte i Tromsø 14.mai. Det ble en effektiv oppstarts- og forankringsøvelse for styret. Det var utelukkende positiv respons og effekt av styrets involvering i arbeidsmøtene. Vedlagt rapporten finnes kjøreplanen for arbeidsmøtene, presentasjonsmaterialet brukt i innledningen og gruppeoppgavene som ble besvart av deltagerne. 12

13 Gruppeoppgavene Gruppeoppgave 1utfordret deltakerne til å finne målbilder for hva som kjennetegner byggenæringen i 2020 når ønsket utvikling har skjedd. Resultatene fra dette presenteres i kapittel 7. Andre del av arbeidsmøtene ble brukt til å diskutere og foreslå tiltak innenfor de prioriterte fokusområdene/ målbildene fra oppgave 1. De foreslåtte tiltakene er ikke gjengitt i rapporten, men finnes i fullstendig form i vedlegg. Det er to hovedgrunner til at vi fokuserer på gruppeoppgave 1, og på dette tidspunkt legger mindre vekt på gruppeoppgave 2 og tiltakene. For det første er tiltakene sterkt knyttet til de formuleringene hver enkelt gruppe hadde på sine målbilder (oppgave 1). Når disse er generalisert og sammenfattet til et hovedresultat, er ikke lenger listen av tiltak like lett å knytte til målbildene. For det andre vil det være fornuftig å trekke frem de mest effektive tiltakene etter at Bygg21 styret har konkretisert de målsettingene de vil jobbe mot. Måloppnåelse Resultatene fra arbeidsmøtene er svært entydige og sammenfallende. Dette gir klare innspill til hva bransjen mener Bygg21 strategiene bør fokusere og prioritere. Deltagerne i møtene møtte med stort engasjement og viste stor entusiasme gjennom hele dagen. Tilbakemeldingene var gjennomgående positive til både form i fokus etter møtene. Deltagelsen både i antall og andel av de inviterte har gjennomgående vært lavere enn forventet. Engasjementet og samstemtheten i resultatene gjør likevel at innholdsmessig har møtene gitt strategiske innspill i tråd med forventningene. Vi tror ikke større deltagelse ville endret resultatene nevneverdig. Forankringen av Bygg21 hos møtedeltagerne var også vellykket. Deltagerne er etter møtene gode ambassadører for Bygg21 i sitt «hjemme miljø». De vet og forstår nå mye mer om hva Bygg21 er, kommenterte mange. Arbeidsmøtene har bare delvis gitt ønsket forankring av Bygg21 i bransjen som helhet p.g.a. den lave deltagelsen. Forankring i bransjeorganisasjonene og ikke minst eierskap til prosessen i Bygg21 styret ble derimot svært god gjennom perioden. Alt i alt god måloppnåelse hva gjelder input til strategiene, men forankringsarbeidet er større og tyngre enn antatt i en fragmentert næring. 13

14 7. Resultater fra arbeidsmøtene «Stimulerende rammebetingelser som legger til rette for en effektiv byggeprosess». «Fokus på at kompetanse sikrer kvalitet og lønnsomhet». Ut i fra arbeidsmøtene oppsummerer disse to setningene i korthet ønskesituasjonen til bransjen. Det var utviklingsområder og fokus som sikret effektiv byggeprosess som tydeligst ble prioritert. Alle innspillene til Bygg21 om ønsket utvikling bygger opp under dette målbildet. Dette samsvarer godt med fokuset på byggeprosessen også i stortingsmeldingen. Innspillene fra arbeidsmøtene er i hovedtrekk sammenfallende fra møte til møte. Bransjen har et entydig syn på hvilken utvikling som er ønskelig/nødvendig. Til tross for opplevde ulikheter i bransjekultur og prefererte prosjektmodeller mellom landsdeler så er besvarelsene like. Det er dessuten i stor grad de samme utviklingsbehovene som trekkes frem for alle de tre strategiene. Det er ofte samme målbilde som vil styrke både innovasjon, kompetanseutvikling og formidling. Det er i stor grad kjente utfordringer som blir satt øverst på listen over viktige/kritiske forbedringsområder. Hvorfor gjør vi ikke det vi vet er nødvendig? -blir et betimelig spørsmål. Mange reflekterte åpent over dette i etterkant av arbeidsmøtene. Disse betraktningene gjør at vi kan se på felles kjennetegn ved en fremtidig ønsket situasjon for alle strategiene. Det forenkler bildet ytterligere og det blir tydelig at det er stor enighet om hvilke målbilder det må jobbes mot: Det viktigste resultatet fra arbeidsmøtene er svarene fra gruppeoppgave 1 om målbilde for Bygg21. De forteller innen hvilke områder det er viktig at bransjen utvikler seg. Hva kjennetegner en positivt videreutviklet bransje, noen år fram, når Bygg21 har skapt ønskede endringer? Ergo er det på disse områdene Bygg21 må sette inn støtet! Figur 3 - Ordsky Ordskyen er satt sammen av de viktigste utviklingsområdene for Bygg21 ut i fra arbeidsmøtene. Skriftstørrelsen er vektet i forhold til hvor mange besvarelser som ligger bak hvert målbilde. Refleksjoner til hvert enkelt målbilde - basert på diskusjonene i møtene og gruppebesvarelsene Ambisiøse prosjekter Dette er viktig både for å styrke innovasjon og for å formidle kunnskap. Ambisiøse prosjekter stiller krav om utnytting av kunnskap for å gjennomføre krevende, komplekse eller innovative arbeider. Ambisiøse prosjekter eies/drives ofte av krevende kunder og får dermed en oppdragende virkning på bransjen. Leverandørene må «skjerpe seg» for å levere på krevende prosjekter. Skjerping betyr å innhente og utnytte tilgjengelig kunnskap eller å være kreativ og innovativ. 14

15 Høy kompetanse Krav til kompetanse og verdien av kompetanse blir trukket fram som viktig for alle tre strategier. Kompetanse om Innovasjon og nytenkende prosesser er viktig for å styrke utviklingen. Kompetansekrav blir trukket fram av mange som nødvendig for å sikre gode prosjekter og ønsket bransjeutvikling. Det vil stimulere utdanning og styrke kompetanseutviklingen. Et sterkere fokus på kompetanse i alle ledd vil dessuten føre til nysgjerrighet, etterspørsel etter kunnskap og dermed drive frem styrket formidlings-systemer og kulturer i bransjen. Attraktiv bransje En attraktiv bransje blir trukket fram som et viktig målbilde for byggenæringen. En attraktiv bransje tiltrekker seg spennende mennesker og kompetanse. Disse bidrar til spennende utvikling. Vi snakker om å komme inn i en positiv utviklingssirkel. Bransjen må selv ta ansvar og jobbe med omdømmebygging. Mange påpekte at dette er i kontrast til dagens situasjon som fokuserer på «hvor ille det står til». Denne «onde sirkelen» skremmer spennende mennesker bort fra bransjen og fagene våre. Å være aktive samfunnsaktører blir også trukket fram som viktig for å skape attraktivitet. Byggebransjen er viktig for samfunnsutviklingen og må derfor bidra aktivt i denne. Det gir synlighet og attraktivitet. Samspill Samspill mellom aktører i alle faser av byggeprosessen/verdikjeden er viktig. Samtidig er tverrfaglig samspill viktig i en stadig mer utfordrende verden av komplekse prosjekter. Byggenæringen er svært fragmentert. Det mangler en grunnleggende «infrastruktur» og tilhørende «kultur» for å spre kunnskap gjennom samarbeid. «Ingen» snakker med andre, hverken i «undergrupper» som utdanningsinstitusjoner, i aktørgrupper som entreprenørene eller på tvers av disse gruppene. God praksis finns, som hederlige unntak, men det er liten tradisjon for å lære av disse. Utdanning som pådriver Mange etterlyser utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og øvrig skolesystem som tydeligere nav og dermed pådrivere for utvikling av kunnskap og kompetanse i bransjen. Utdanning og skolevesen som fokuserer bransjens behov vil bli det navet vi savner for formidling av kunnskap. For å komme dit kreves foruten samspill også tydelige krav til både innhold og system på utdanningene. Byggeprosess og lønnsomhet Nye og mer effektive byggeprosesser blir av mange trukket frem som sentralt utviklingsområde. Noen ganger basert på utnytting av BIM og ny teknologi, andre ganger gjennom Lean tenkning for å redusere sløsing og ikke produktiv tid. For å legge til rette for mer verdiskapende innovasjon kreves bedre planlegging. Vi må bli mer forutsigbare i vår prosjektgjennomføring. Da kan vi ta ut effekter vi i dag ikke klarer f.eks. gjennom industrialisering. Felles verktøy for måling og deling Mye er mulig i dag gjennom smart bruk av teknologi. Både systemer for å samle og dele kunnskap og verktøy for å måle produktivitet og kvalitet finns eller kan utvikles spesielt for byggenæringen. Utfordringen er å enes om felles infrastruktur, tydelige og ikke minst standardiserte KPI er og klar rollefordeling mellom næringsaktører, akademia, myndigheter og organisasjoner. Med et slikt fundament vil det endelig bli mulig å benchmarke prestasjonsnivået og deretter heve det. Resultatene fra arbeidsmøtene - prioriterte fokusområder/ målbilde per bransjestrategi FoU og Innovasjon Attraktiv bransje; -spennende og innovativ Ambisiøse prosjekter; -skaper innovasjon Høy kompetanse; -om innovasjon Produktivitet og lønnsomhet Kompetanseutvikling og utdanning Attraktiv bransje; -lett å rekruttere Samspill; -styrket kompetanseoverføring 15

16 Samspill; -tettere bånd utdanning-næring Høy kompetanse; -tydelige krav til aktørene Utdanning som styrker bransjen; -tydelige krav til innhold og system Formidling av kunnskap og erfaring Attraktiv bransje; -en tydelig samfunnsaktør Samspill; -styrket kunnskapsdeling Ambisiøse prosjekter; -utnytter tilgjengelig kunnskap Høy kompetanse, -i alle ledd Utdanning som styrker bransjen; -fokuserer bransjens behov Felles verktøy for måling og deling FAVEO sine supplerende refleksjoner - viktige tema som vil være premissgivende, basert på diskusjonene i arbeidsmøtene En fragmentert næring Det er vanskelig å nå ut til alle. Ingen felles kommunikasjonskanaler, selv ikke innenfor de ulike bransjene i næringen. Utdanning peker seg ut som spesielt vanskelig. De andre bransjene kan til dels nåes via bransjeorganisasjonene, men her er det mange små og mellomstore bedrifter som faller utenom. Globalisering Utenlandsk arbeidskraft -Vi har observert at utfordringen med utenlandsk arbeidskraft ofte er et unnvikende tema. Vår oppfatning fra arbeidsmøtene og intervjuene er at «alle vet at det ligger mange utfordringer her, men ingen tør å fronte det» Vår erfaring tilsier at tema som ligger slik og «ulmer» er viktige å ta tak i for å komme videre i prosessen. Internasjonalisering Skole og utdanningssystem så vel som leverandørmarkedene blir stadig mer internasjonalisert. I dag synes det som byggenæringen løper etter utviklingen og prøver å henge med og tilpasse seg. Hva er sannsynligheten for at sterke utenlandske (f.eks. kinesiske) interesser ser på det norske markedet som en «honningkrukke» og derfor entrer arenaen? Hva er konsekvensene av et slikt scenario? Miljø og energi I mange diskusjoner, spesielt om Innovasjon, har miljø og energi vært et sentralt tema. Den raske utbredelsen av BREEAM er et godt eksempel på markedsdrevet endringsevne i bransjen som mange mener er forbilledlig. Miljø og energi blir trukket frem som viktige fagområder for Innovasjon også fremover. Dette skaper da også behov for kompetanseutvikling og stadig mer formidling av ny kunnskap. Framsnakking Det kommer tydelig frem at mange ønsker en kulturendring innad i næringen for å øke statusen til spesielt håndverkere, men også næringen generelt for å øke rekrutteringen. De ulike bransjene i næringen må framsnakke seg selv i stedet for kun å fokusere på det negative. Mediebildet av næringen er i stor grad negativ vinklet og kan være medvirkende til den manglende attraktiviteten. 16

17 8. Anbefaling videre arbeid Å planlegge eller gi råd om veien videre for strategiprosessen i Bygg21 er utenfor Faveos mandat. Vi har allikevel tatt med noen tanker om hva vi mener er viktig for det videre arbeidet. De to viktigste punktene for styret i det videre arbeidet: 1. Konkretisere målbildet som Bygg21 skal jobbe mot og identifiseres med 2. Planlegge og gjennomføre den videre strategiprosessen på en strukturert og metodisk måte Konkretisering av mål innenfor de tematiske fokusområdene er viktig. Måldefinisjonen(e) må Styret utarbeide og eie. Videre må hele Bygg21 prosessen identifiseres med disse og måloppnåelsen av dem. Det blir en viktig del av informasjons- og forankringsjobben videre. Konkretiserte mål vil vise hvordan Bygg21 tenker å stimulere ønsket bransjeutvikling. Hva kjennetegner ambisiøse prosjekter? Hvordan vil Bygg21 kunne støtte slike? Hva kjennetegner en tydelig bransje i forhold til rekruttering, spennende innovasjon og synlighet i samfunnsdebatt og utvikling? Hva kjennetegner byggeprosessene når næringen samspiller godt i alle faser av prosjektgjennomføringen? Listen over foreslåtte tiltak fra arbeidsmøtene er lang og innholdsrik. Når konkrete mål er satt er det mulig å plukke ut de tiltakene som er mest hensiktsmessig slik Bygg21 prioriterer å satse. Dette blir utfordringen når de tre strategiene skal utarbeides videre. En videre strategiprosess må være strukturert og metodisk logisk for å sikre forankring, kvalitet og senere måloppnåelse. Råd, arbeidsgrupper og bredt sammensatte arbeidsmøter kan og må utnyttes for å sikre involvering og effektiv bruk av kompetanse. Samtidig er det viktig at strategiarbeidet blir en helhetlig prosess som lar seg styre og ikke minst kommunisere. Å oppnå ønsket endring og utvikling i byggenæringen dreier seg om: «Å gjøre de tingene som vi alle vet er nødvendig» «Å ta tak der vi ikke har greid å skape planlagt endring før» 17

18 9. Vedlegg 1. Intervjuguide 2. Liste over informanter 3. Intervjuene (13 stk.) 4. Innledning til arbeidsmøter 5. Opplegg og kjøreplan for arbeidsmøtene 6. Ordskyer fra hvert møte 7. Spørreundersøkelse resultater og avvik 8. Notat fra arbeidsmøtet i Tromsø 9. Notat fra arbeidsmøtet i Trondheim 10. Notat fra arbeidsmøtet i Bergen 11. Notat fra arbeidsmøtet i Stavanger 12. Notat fra arbeidsmøtet i Kristiansand 13. Notat fra arbeidsmøtet i Drammen 14. Notat fra arbeidsmøtet i Romerike 15. Notat fra arbeidsmøtet i Moss 16. Notat fra arbeidsmøtet i Oslo 17. Analyse av arbeidsmøtene prioriterte fokusområder (gruppeoppgave 1) og forslag til tiltak (gruppeoppgave 2) 18

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess?

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Bygg21 - En kunnskapsbasert byggenæring med bedre gjennomføring og kompetanse i alle

Detaljer

Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring. INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag

Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring. INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag 02.09.14 1. Utfordringer som lå til grunn for Bygg21s mandat Byggenæringen har store utfordringer i forhold til

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Bygg21 Status PETTER EIKEN

Bygg21 Status PETTER EIKEN Bygg21 Status PETTER EIKEN 21.03.2013 Det handler egentlig om helter.. Vi har ikke råd til ikke å ha tid 2 Hva er Bygg21? > Invitasjon til et bredt samarbeid med næringen om forskning og innovasjon, utdanning

Detaljer

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Bygg21 samhandling mellom stat og næring PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Hvem er vi? Bygg21 er pådriveren for morgendagens byggenæring I dag sier næringen Vi har er et stort potensial for forbedring,

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen&

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& ARBEIDSMØTER&MAI& &JUNI&2013& Tromsø,(Trondheim,(Bergen,(Stavanger,(Kris5ansand,(Drammen,(Lillestrøm,(Moss,(Oslo( Hva&er&Bygg21?& ( ( > Invitasjon(5l(et(bredt(

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje ;l å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, ;l et bredt samarbeid, for å utvikle

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Utkast til arbeidsgruppa

Utkast til arbeidsgruppa Gjelder: Forprosjekt - Bedre byggkvalitet gjennom samordnet bruk av virkemiddelapparatet. Fra: Øivind Rooth Til: Ketil Krogstad Dato: 04.02.1015 Ref.: [Ref.] Utkast til arbeidsgruppa Innledning Notater

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E MISJON: «Hensikten med BAE 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg»

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

FORSKNINGSLØFT I NORD

FORSKNINGSLØFT I NORD FORSKNINGSLØFT I NORD Presentasjon av delrapport 1 fra følgeevalueringen Björn Eriksson og Harald Furre, Narvik 4. mai 2012 Oxford Research AS Visjon: «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé: «Gjennom

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE?

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ET BIDRAG TIL REFLEKSJON RUNDT ROLLEN TIL DAGENS KOMMUNALE LEDERE KJETIL HOFF OG KRISTIAN DYRKORN AGENDA Presentasjon av funn fra FoU om

Detaljer

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes NBBL Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014 Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg Stasjoner 970

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Bakgrunn Utfordring Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Utfordringer i arbeidet med MTM For store/urealistiske forventninger Vanskelig å tolke rapportene/for

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter

Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter Bransjemøte 2017, 8. februar - Bergen Ny håndbok V860 Samhandling Nye verktøy for å organisere samhandlingsprosessen og konflikter Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Hvorfor

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Et balansert perspektiv er kritisk for å lykkes med endringsprosesser Organisasjonens

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Bygg21 Formål Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som bygger på strategien Sammen bygger vi fremtiden.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse

Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse 2017 Bakgrunnsinformasjon Arkitektbedriftene i Norge Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter

Detaljer

Næringsvennlig region

Næringsvennlig region Næringsvennlig region Introduksjon Det offentlige skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom sin samfunns- og næringsutviklerrolle Næringsvennlig region (NVR) skal være til hjelp

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag Smartere bygging Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag En av Norges viktigste næringer Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21

Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21 1 Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21 Utfordring Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet i norsk bygg- og eiendomsnæring. Mandat Bygg21 har mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Vi har vært opptatt av å få frem "de gode historiene" som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere.

Vi har vært opptatt av å få frem de gode historiene som viser eksempler på endrings- og innovasjonsarbeid og som kan deles med andre ledere. Fet kommune 2. Kontaktperson: Olaf Ulvmoen 3. E-post: olaf.ulvmoen@fet.kommune.no 4. Telefon: 918 20 603 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen 2016: Kommunene i

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE Hva mener næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Harstad-regionen og Narvikregionen om fremtidig kommunestruktur og fylkeskommunens fremtidige rolle/posisjon? 22. september

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Status - fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vi vil samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur

Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur Arbeidsmarkedsundersøkelse 2013 Arkitektur Innhold 1. Innledning s. 1 2. Om AHO s. 2 3. Kandidatenes kompetanse s. 4 4. Viktigste kompetanse for nyutdannet kandidat s. 8 1. Innledning Formålet med AHO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer