Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt om NOKUT fra forskningens verden"

Transkript

1 Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som ble samlet inn til evalueringen, har de samme forskerne nylig publisert to forskningsartikler der de ser nærmere på effektene av NOKUTs arbeid med ekstern kvalitetssikring av utdanning og bruken av fagfeller i NOKUTs evaluerings- og akkrediteringsarbeid. Her sammenfattes de viktigste resultatene som presenteres i de to artiklene, og det blir diskutert hvordan NOKUT kan bruke disse resultatene. Innledning I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av forskere fra Norge, Danmark, England og Nederland 1. Panelet hadde to evalueringsoppgaver. Det ene besto i å evaluere NOKUT i forhold til ENQAs The European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Eduation Area (ESG). Det andre besto i å evaluere NOKUTs nasjonale rolle. Resultatet fra evalueringen(e) var i korthet følgende: NOKUT tilfredsstilte ESG NOKUTs strategi, mål og aktiviteter var i henhold til lov og forskrift NOKUTs organisering og ledelse fungerer i hovedsak tilfredsstillende NOKUT har tilstrekkelig kompetanse og ressurser NOKUT bidrar på en effektiv måte til kvalitetssikring av utdanningen i Norge Evalueringspanelet konkluderte imidlertid med at NOKUTs strategier og prosedyrer med fordel i større grad kunne rette seg mot å stimulere til kvalitetsutvikling i sektoren: NOKUT har valgt en kvalitetssikringsmodell der kontroll har større fokus enn utviklingsstimulering og NOKUTs målsetning om at det norske systemet for kvalitetssikring skulle være utviklingsorientert er ikke nådd Det eksisterer en fare for at institusjonene tilpasser seg NOKUTs kriterier på en byråkratisk måte for å bestå kontrollen, istedenfor å fokusere på egen kvalitetsutvikling Som grunnlag for evalueringen av NOKUT benyttet evalueringsteamet en forskningsbasert tilnærming som blant annet omfattet innhenting av data gjennom spørreundersøkelser og intervjuer av studenter og tilsatte ved institusjonene, og medlemmer av NOKUTs sakkyndige komiteer. Med grunnlag i analyse av dataene fra disse spørreundersøkelsene og intervjuene, har evalueringspanelet nylig publisert to vitenskapelige artikler der de tar for seg effektene av ekstern kvalitetssikring (utført av NOKUT) og bruken av fagfeller i NOKUTs evaluerings- og akkrediteringsarbeid. Budskapet i begge artiklene som er gjennomgått nedenfor, er i stor grad i tråd med synet som framkom i evalueringen av NOKUT, nemlig at organet i større grad bør fokusere på å stimulere til kvalitetsutvikling i sektoren. I tillegg bruker de dataene fra NOKUT evalueringen som grunnlag for å diskutere hvilken rolle ekstern kvalitetssikring bør ha i en mer generell og internasjonal kontekst. 1 Liv Langfeldt, Lee Harvey, Jeroen Huisman, Don Westerhejden & Bjørn Stensaker

2 Artikkel 1: An in-debth study on the impact of external quality assurance 2 I denne artikkelen analyserer forfatterne spørsmål omkring effekter av ekstern kvalitetssikring. I artikkelens introduksjon forsøker forfatterne, ved å vise til eksisterende litteratur, å etablere to hovedoppfatninger om ekstern kvalitetssikring. Det første er at ekstern kvalitetssikring ofte ikke berører den egentlige utdanningskvaliteten, men isteden fokuserer på forhold som mer indirekte har med kvalitet å gjøre. Eksempler som gis omfatter institusjonenes styringsprosesser, profesjonalisering av det administrative støtteapparatet og rutiner for innhenting og analyse av data om utdanningskvalitet. Det andre er at siden ekstern kvalitetssikring i de fleste land omfatter ulike virkemidler, må det være en grunn for dette, nemlig forventningen av at de ulike virkemidlene vil ha ulike og kompletterende effekter på utviklingen ved høyere utdanningsinstitusjoner. Her viser de konkret til at audits blir forbundet med stimulering av institusjonell autonomi, etablering av systemer for å håndtere kvalitetsspørsmål og generell stimulans til kvalitetsutvikling, mens akkrediteringer og fagevalueringer blir forbundet med mer direkte kontroll eller evaluering av kvaliteten på undervisning og læring. Derfor er det i følge forfatterne også rimelig å anta det er institusjonenes ledere på ulike nivå som oppfatter audits som mest nyttig, mens det er lærere og studenter som i størst grad oppfatter nyttige effekter av akkrediteringer og evalueringer. Med disse to hovedoppfatningene som premisser, analyserer forfatterne tre spørsmålsstillinger: fører bruk av ulike virkemidler til ulike effekter ved institusjonene? hvordan oppfatter studenter og tilsatte ved institusjonene effektene av ekstern kvalitetssikring? hvilken rolle spiller ekstern kvalitetssikring for å påvirke eller endre prosesser direkte relatert til undervisning og læring? Med bakgrunn i svarene fra spørreundersøkelsene som ble lagt til grunn for NOKUT evalueringen fant forfatterne følgende hovedtendenser 3 : det er liten forskjell på hvordan studenter, lærere og ledere (respondenter i undersøkelsen) ved institusjonene oppfatter målsettingene bak de ulike virkemidlene uavhengig av virkemiddel oppfatter flertallet av respondentene målsettingen bak ekstern kvalitetssikring som kontrollvirksomhet, mens omkring halvparten av respondentene oppfatter det som samtidig rettet mot kvalitetsutvikling det er liten forskjell på hvordan respondentene oppfatter effektene av de ulike virkemidlene som i hovedsak oppfattes som moderat positiv det er relativt liten forskjell på hvordan respondentene oppfatter at de ulike virkemidlene har effekter på undervisning og læring det er relativt liten forskjell på hvordan respondentene oppfatter at de ulike virkemidlene påvirker student involvering i læringsspørsmål det er i størst grad ledere ved institusjonene som oppfatter at ekstern kvalitetssikring har positive effekter, fagtilsatte og studenter oppfatter dette i mindre grad en relativt stor andel (om lag halvparten) av studentene vet ikke om ekstern kvalitetssikringsprosesser har gitt effekter fagtilsatte oppfatter at den største effekten av ekstern kvalitetssikring er bedrete forhold og ressurser for forskning (ikke utdanning/undervisning) 2 Stensaker B., Langfeldt L., Harvey L., Huisman J. and Westerheijden D. (2010). An in-debth study on the impact of external quality assurance. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-14, ifirst Article. 3 Data som presenteres i artikkelen er mer detaljert og viser at oppfatningene er noe mer nyansert. Her oppsummeres hovedtrekkene forfatterne selv har framhevet spesielt.

3 Forfatterne mener det mest vesentlige funnet som presenteres i artikkelen er at effektene av ekstern kvalitetssikring i sektoren ikke oppfattes å ha sammenheng med hvilket virkemiddel som blir benyttet. Basert på dette resultatet hevder forfatterne at de ulike virkemidlene som benyttes trolig verken er så differensierte eller gir så ulike effekter som tidligere antatt og stiller spørsmål ved om ikke reduksjon i virkemiddelbruken er veien å gå i et kost-nytte perspektiv. De argumenterer også for at ekstern kvalitetssikring har en tendens til å rette seg mot overordnede institusjonelle prosesser og i liten grad mot den egentlige utdanningskvaliteten. På bakgrunn av dette argumenterer de for å gjenåpne debatten om hvordan man best designer evalueringer for spesifikke formål, og at man i større grad bør fokusere på undervisning, læring og student-dimensjonen innen kvalitetssikring. Når studenter i så liten grad er overbevist om de positive effektene av ekstern kvalitetssikring som de mener å ha påvist, hevder forfatterne at dette kan bidra til å undergrave legitimiteten til denne virksomheten. Artikkel 2: The role of peer review in Norwegian quality assurance: potential consequences for excellence and diversity 4 I denne artikkelen analyserer forfatterne hvordan NOKUTs bruk av fagfeller fungerer med tanke på å stimulere utvikling av det fremragende og til diversitet i sektoren. Som premiss for undersøkelsen legger forfatterne til grunn at dagens eksterne kvalitetssikringsopplegg for utdanning, der fagfeller benyttes, innehar motstridende føringer. På en side har fagfeller tradisjonelt blitt brukt i kvalitetssikring ut i fra tanken om at det kreves spesialisert kunnskap og kompetanse, og at det derfor bare er spesialister innen de aktuelle feltene som kan gi vurderingene tyngde. Styrken i fagfellevurderinger slik de har blitt brukt for å vurdere akademisk standard er nettopp muligheten for å fokusere på det fremragende og diversitet/nyvinninger, fordi vurderingene er åpne (ikke avgrenset til å forholde seg til minimumsstandarder) og fastsettelse av vurderingsgrunnlaget i stor grad er overlatt til fagfellene selv. På den andre siden har det innenfor ekstern kvalitetssikring av utdanning blitt utviklet et sett med regler for både hva som skal vurderes og hvordan vurderingsprosessene skal utføres. Dette har skjedd både gjennom utvikling av nasjonale og overnasjonale retningslinjer (NOKUT må for eksempel forholde seg til både aktuelle nasjonale lover, forskrifter og prosedyrer, samt European Standards and Guidelines for Quality Assurance). Reglene er utviklet for å sikre lik behandling, enhetlig vurderingsgrunnlag og åpenhet i vurderingsprosessene. Ved å sette tradisjonelle akademiske fagfellevurderinger opp mot regler for ekstern kvalitetssikring av utdanning (hvor det kalles sakkyndig vurderinger), argumenterer forfatterne for at dagens kvalitetssikringsmodell med bruk av fagfeller representerer en hybridmodell, der reglene bidrar til å begrense fagfellenes autoritet og frihet i vurderingene. Forfatternes sentrale spørsmål blir derfor hvorvidt denne hybridmodellen evner å stimulere til utvikling av det fremragende og til diversitet. Med dette som premiss analyserer forfatterne tre forhold: hvilke typer informasjon og prosesser NOKUTs sakkyndige i størst grad vektlegger som grunnlag for vurdering balansen mellom formelle standarder/regler på den ene siden og sakkyndige vurderinger på den andre hvorvidt det er enighet i sakkyndige komiteer og hvordan enighet oppnås 4 Langfeldt L., Stensaker B., Harvey L., Huisman J. and Westerheijden D. (2010). The role of peer review in Norwegian quality assurance: potential consequences for excellence and diversity. Higher Education, 59 (4),

4 Med bakgrunn i svarene fra spørreundersøkelsene som ble lagt til grunn for NOKUT evalueringen fant forfatterne følgende hovedtendenser 5 : studenter og tilsatte ved institusjonene opplever at de største endringene som følge av ekstern kvalitetssikring dreier seg om rutiner og prosesser og ikke om forhold direkte relatert til læringssituasjonen de sakkyndige legger størst vekt på NOKUTs standarder og kriterier samt diskusjoner i den sakkyndige gruppa som grunnlag for vurderinger mange sakkyndige uttrykker at en svakhet ved vurderingsprosessene er at de samme standarder og kriterier gjelder uavhengig av fagfelt og om det gjelder disiplin- eller profesjonsutdanning - dette underminerer muligheten til å vektlegge deres ulike karakteristika og bidrar til akademisering av profesjonsutdanningene andelen negative komitèkonklusjoner er lavere enn andelen sakkyndige som i spørreundersøkelsen svarte at studieprogrammet de hadde vurdert var under minstestandard flere institusjoner opplever at sammensetningen av sakkyndige komiteer påvirket utfallet av vurderingene NOKUTs standarder og kriterier er i seg selv rettet mot minstestandarder og i liten grad egnet til å stimulere til det fremragende og diversitet det store flertallet sakkyndige opplever at komiteene relativt enkelt kommer til enighet På bakgrunn av disse funnene og diskusjoner omkring NOKUTs kriterier og prosedyrer som forfatterne mener er detaljerte og gir relativt lite spillerom for skjønnsmessig vurdering, konkluderer de med at de sakkyndige komiteene i akkrediterings- og auditsammenheng får en mer teknisk enn akademisk rolle. Selv om forskriften for akkreditering inneholder en blanding av kriterier som både er av kvantitativ natur og kriterier som i utgangspunktet gir rom for sakkyndig vurdering, mener forfatterne det legges relativt sett størst vekt på den førstnevnte gruppen. Resultatene blir tolket dithen at de sakkyndiges rolle i akkrediteringssaker i praksis er begrenset til å vurdere hvorvidt predefinerte faktorer er godt nok ivaretatt, og at hensynet til likebehandling står sterkere enn hensynet til å stimulere til kvalitetsutvikling. Avslutningsvis uttrykker artikkelforfatterne også en bekymring for at fagfelle prosessen innen ekstern kvalitetssikring av utdanning er under press i Europa med framveksten av overnasjonale strukturer og regelverk (ENQA, ESG, EQAR). Diskusjon hvordan kan NOKUT forholde seg til dette? Artiklene synes å rette relativt sterk kritikk mot NOKUTs måte å drive ekstern kvalitetssikring av utdanningen på, og artikkelforfatterne går langt i å antyde at de mener ekstern kvalitetssikring ikke bidrar vesentlig til utvikling av utdanningskvalitet ved institusjonene. Som et av målene for kritikken (i tillegg til overordnet myndighet), kan NOKUT forholde seg til dette på ulike måter. En måte er å kritisere forfatterne for å tolke dataene på feil grunnlag. For det første kan de kritiseres for nesten utelukkende å vektlegge at grunnlaget for å drive ekstern kvalitetssikring er å stimulere til kvalitetsheving av utdanningene som gis ved institusjonene. Eksempelvis tar de i svært liten grad hensyn til at myndighetene og samfunnet generelt har behov for å forsikre seg om at utdanningene, som det brukes betydelige av samfunnets ressurser på å drifte, holder et tilfredsstillende nivå og at NOKUT er satt til å gjøre denne jobben. For det andre kan forfatterne kritiseres for å utføre sine analyser ut fra en forhåndsoppfatning om at ekstern kvalitetssikring av utdanning, slik den er organisert og drives av profesjonelle og byråkratiske organer i Europa, representerer en forfeilet politikk. Dette blir nokså tydelig i artiklenes innledninger der de søker støtte i eksisterende litteratur for å bygge argumenter om at praksisen ikke berører den egentlige studiekvaliteten, og setter 5 Data som presenteres i artikkelen er mer detaljert og viser at oppfatningene er noe mer nyansert. Her oppsummeres hovedtrekkene forfatterne selv har framhevet spesielt.

5 tradisjonelle akademiske fagfellevurderinger opp mot bruken av sakkyndige i ekstern kvalitetssikring av utdanning. Fra et NOKUT ståsted synes det nærmest som en selvfølgelighet at tilsynsvirksomheten er bedre egnet til å sikre et minimumsnivå enn til å bidra til å dyrke fram det fremragende og til diversitet. Dette har også blitt tydelig kommunisert, blant annet var dette et hovedbudskap fra NOKUT til sektoren under årets NOKUT-konferanse. Slik sett kan det argumenteres for at kritikken som framkommer i artiklene både blir kunstig, irrelevant og ikke representerer ny kunnskap. Imidlertid er selvforsvar en lite hensiktsmessig tilnærmingsmåte, fordi det lett kan føre til blindhet overfor viktige poenger. I den sammenhengen er det viktig å legge merke til forskjellene i budskap som framkom i evalueringen av NOKUT og artiklene som her er gjennomgått. Evalueringskomiteen forholdt seg i hovedsak til et definert evalueringsoppdrag fra Kunnskapsdepartementet som la opp til at NOKUT skulle evalueres ut fra hvordan organet fungerte innenfor rammene av det norske (og europeiske) systemet for kvalitetssikring. Her kom som tidligere nevnt NOKUT godt ut på de fleste punkter. I disse to artiklene analyseres imidlertid deler av NOKUTs arbeid og virkemåte generelt, uten referanse til det norske systemet for kvalitetssikring. Kritikken retter seg derfor ikke i første rekke mot NOKUT som sådan, men isteden mer generelt mot det forfatterne mener er svakhetene ved et byråkratisk forankret kvalitetssikringsregime. En god måte å forholde seg til kritikken på er kanskje derfor å lese artiklene med det utgangspunkt at siden det faktisk finnes forskere som bruker tid og ressurser på å forske på NOKUTs gjøren og laden, så må NOKUTs arbeid både representere noe som er viktig og noe som organisasjonen derfor hele tiden bør søke å forbedre. Dette er i stor grad også det som har skjedd. Dersom vi ser på hva som har skjedd med NOKUT i tiden etter at evalueringen av NOKUT ble ferdigstilt, har endringsfokuset i stor grad gått i retning av å ta evalueringskomiteens kritikk og anbefalinger alvorlig. I NOKUTs nye strategiplan betones et økt fokus på å tydeliggjøre stimulans til kvalitetsutvikling. Både gjennom tilsyn, rådgivning og rene utviklingsvirkemidler som evalueringer og prioritering av analysekapasiteten. NOKUTs nye strategi legger også stor vekt på å tydeliggjøre forskjellene mellom de ulike virkemidlene. Videre er NOKUTs forskrift revidert, og de aller fleste momentene fra evalueringen av NOKUT og de som framkommer i disse to artiklene har blitt vurdert denne prosessen. At audit har fått et større fokus på å undersøke institusjonenes nytte av eget kvalitetsarbeid, og at kriteriene for akkreditering i ny forskrift har blitt tydeligere presisert må også kunne sies å være et slags svar på kritikken om at de ulike virkemidlene virker for likt. Gjennom at NOKUT har fått en sentral rolle i å forvalte ordningen med Sentre for fremragende utdanning har NOKUT nå også fått et virkemiddel som er egnet til å stimulere til det fremragende. Slik sett er det liten tvil om at NOKUT har endret seg i tråd med mange av momentene som har framkommet i evalueringen av NOKUT og de to artiklene som her er gjennomgått. Uavhengig av om endringene har kommet som resultat av evalueringsgruppens innspill, egen utvikling, nasjonal eller internasjonal politikk (eller en kombinasjon av disse), synes det tydelig at den tenkningen artikkelforfatterne representerer har hatt relativt stor innflytelse på det norske systemet for ekstern kvalitetssikring av utdanning de siste årene. Hvilke vesentlige momenter finnes i disse artiklene som fortsatt kan benyttes? Gitt at det ikke med det første utvikler seg internasjonal og nasjonal politisk vilje for å legge ned virksomheten (det kreves store endringer i både europeisk og nasjonal politikk for å få til dette), eller radikalt endre den til å kun omfatte rene kvalitetsutviklingstiltak, er det likevel momenter som potensielt kan få framtidig betydning. Et av disse er utvikling av tilpassede kriterier for tilsyn med profesjons- og disiplinutdanninger. Mulige farer ved økt akademisering av profesjonsutdanningene har vært oppe i samfunnsdebatten i senere tid (både i forbindelse med akademisk drift på institusjonsnivå og profesjonsfagnivå), og dersom slike diskusjoner blir mer høylytt, kan dette bli ett område NOKUT vil bli tvunget til å gjøre endringer. Et annet aktuelt moment er hvordan NOKUT best kan utnytte sakkyndig kompetanse. Dette spørsmålet har det vært stor oppmerksomhet rundt i NOKUT så lenge

6 organet har eksistert. Selv om det så langt ikke har ført til radikale endringer, kan det likevel argumenteres for at NOKUTs nye forskrift og tilhørende prosedyrer for akkreditering, kombinert med utviklingen av NOKUT-portalen i Database for statistikk om høyere utdanning som vil profesjonalisere og lette innhenting av kvantitative data (høsten 2011) kan sees som starten på en ny utvikling. Dette vil i større grad kunne åpne opp for at de sakkyndige kan konsentrere seg om å analysere og vurdere kvalitative forhold som krever høy og spesialisert akademisk kompetanse, noe som potensielt gir større anledning til å utnytte sakkyndige på en måte som er mer i tråd med artikkelforfatternes syn.

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Styring og strategi Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Nicoline Frølich, Ivar Bleiklie, Endre Kvam og Erica Waagene Rapport 43/2013 Styring

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning NOKUTs utredninger og analyser Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning Undersøkelse om universiteters og høyskolers arbeidslivskontakt og studienes relevans for arbeidslivet April 2015 Med NOKUTs analyse-

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Rapport 1/2015 Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Demokrati, kvalitet og forskning

Demokrati, kvalitet og forskning Demokrati, kvalitet og forskning - et innspill om høyere utdanning Norsk Tjenestemannslag Medlemmer av NTLs professorutvalg Georges Midré Professor Institutt for sosiolog v/universitetet i Tromsø. Faglige

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN?

SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 01/2004 SKOLE OG UTDANNING PÅ DAGSORDENEN? EN UNDERSØKELSE AV KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE TOPPLEDERE SIN OPPMERKSOMHET OM INNHOLDET I SKOLE OG UTDANNING Unn Doris

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer