Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Befaring: Befaring - Psykisk helse. Oppmøte hos virksomhetens dagsenter på Haskoll kl Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr 12/2014 Godkjenning av protokoll fra møte /2014 Meldinger 30/2014 Innleggelser i sykehuset i Vestre Viken - februar og mars /2014 Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av mars /2014 Resultat av kommunens rapportering om barneverntjenesten, /2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi - erfaringer etter gjennomført markedskonferanse 34/2014 Resultat fra brukerundersøkelse til bedre kommune.no ved Lierbyen, Tranby og Sylling helsestasjon okt. - nov /2014 Lier kommunes folkehelsearbeid: En statusoppdatering 36/2014 Rapportering på anonym retting 37/2014 Nytt system for avvikling av norskprøver 38/2014 Miljøfag i skolen - KlimAvis i Lierskolen 39/2014 Elevtallsutvikling Høvik skole /2014 Tilsyn svømmeopplæring 14/2014 Tilstandsrapport for kvalitet i Lierskolen /2014 Nytt sykehjem - prosess for fastsetting av navn 16/2014 Årsrapport og regnskap Lier kommune Side2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1060 Arkiv: Saksbehandler: Janne Eide Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 12/2014 Tjenesteutvalget Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Side3

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg Medlem H Mari Espedal Medlem H Reidar Lauritsen Medlem H Oda Strand Medlem H Per-Otto Olsen Varamedlem H Karl Bellen (H) Knut Røssum Medlem A Mirsada Kemura Medlem A Ove Andreas Solberg Medlem A Anne Marie Westlie Eidal Medlem A Ninnie Bjørnland Medlem SV Hans Kristen Solberg Medlem SP Anders G Opsahl Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Harry Støle kommunalsjef Side4

5 Diverse tatt opp under møtet: Bestiller melding: Per-Otto Olsen (H) ber om melding vedrørende elevsituasjonen ved Høvik skole ved eventuell plassmangel ved utvidelse av elevantallet. Janne Eide Utvalgssekretær Side5

6 SAKSLISTE: Saksnr 9/2014 Godkjenning av protokoll fra møte /2014 Meldinger 20/2014 Årsrapport 2013Kvalitetsutvalget for helse-, sosial-, barnevern- og omsorgstjenester 21/2014 Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av januar /2014 Innleggelser ved sykehuset Vestre viken - Januar /2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi 24/2014 Årsmelding 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25/2014 Tiltak for unge arbeidsledige 26/2014 Kultur og fritid - oppsummering av /2014 Årsrapport Lier frivilligsentral 28/2014 Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling 29/2014 Protokoll fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/2014 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse Side6

7 9/2014 Godkjenning av protokoll fra møte Tjenesteutvalgets vedtak: Protokoll fra møte i Tjenesteutvalget den godkjennes. Tjenesteutvalgets behandling: Protokollen ble enstemmig godkjent. 10/2014 Meldinger 20/2014 Årsrapport 2013Kvalitetsutvalget for helse-, sosial-, barnevern- og omsorgstjenester Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 20: Årsrapport 2013 Kvalitetsutvalget for helse-, sosial-, barnevern- og omsorgstjenester, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 21/2014 Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av januar 2014 Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 21: Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av januar 2014, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 22/2014 Innleggelser ved sykehuset Vestre viken - Januar 2014 Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 22: Pasienter innlagt ved sykehus i Vestre Viken januar 2014, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 23/2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 23: Lier kommunes bruk av velferdsteknologi, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 24/2014 Årsmelding 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 24: Årsmelding 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side7

8 25/2014 Tiltak for unge arbeidsledige Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 25: Tiltak for unge arbeidsledige, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 26/2014 Kultur og fritid - oppsummering av 2013 Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 26: Kultur og fritid - oppsummering av 2013, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 27/2014 Årsrapport Lier frivilligsentral Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 27: Lier Frivilligsentral Årsrapport 2013, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 28/2014 Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 28: Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 29/2014 Protokoll fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 29: Protokoll fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, tas til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side8

9 11/2014 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse Tjenesteutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. En eventuell reservasjonsordning for helsepersonell ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, skal kun være begrenset til å delta i utførelse og å assistere ved gjennomføring av behandling, og ikke til å gjelde henvisning, for eksempel av kvinner til abort. 2. Dersom det allikevel etableres en reservasjonsordning for fastleger til å henvise kvinner til abort, skal det ikke overlates til kommunene å innvilge og administrere en slik reservasjonsordning. 3. Lier kommune forutsetter at dersom det etableres en reservasjonsordning for fastleger til å henvise kvinner til abort, der kommunen skal innvilge og administrere en slik reservasjonsordning, blir de økonomiske og administrative kostnader fullt ut dekket. 4. Lier kommune presiserer viktigheten av at alle fastleger skal utføre de oppgaver som er lagt til fastlegeordningen, også henvisning til abort, innsetting av spiral og lignende som nevnes i høringsutkastet. Dersom det etableres en reservasjonsordning for fastleger, ønsker Lier kommune ikke å inngå nye avtaler med leger som vil reservere seg. Tjenesteutvalgets behandling: Anders Opsahl (KRF) fremmet følgende forslag: «Lier kommunestyre vil påpeke følgende: 1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser som problematisk. 3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til kommunene. 5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det er få leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc. Side9

10 7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 8. Som rådmannens punkt Lier kommune formidler Lier kommunestyres syn på høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 30. april 2014.» Ninnie Bjørnland (SV) fremmet fellesforslag på vegne av SV og AP: «Som rådmannens forslag i punkt 1, 2 og 3, men bytte ut «bør» med «skal» i punkt 1 og 2. Nytt punkt 4: Lier kommune presiserer viktigheten av at alle fastleger skal utføre de oppgaver som er lagt til fastlegeordningen, også henvisningen til abort, innsetting av spiral og lignende som nevnes i høringsutkastet. Dersom det etableres en reservasjonsløsning for fastleger, ønsker Lier kommune ikke å inngå nye avtaler med leger som vil reservere seg.» Mari Espedal (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak. Anders Opsahl sitt forslag falt med 2 stemmer (H, KRF) mot 11 stemmer (4H, 4AP, FRP, SP, SV) Ninnie Bjørnlands fellesforslag fra SV og AP ble vedtatt etter følgende votering: Punktvis avstemming: Punkt 1: fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, SV, SP, FRP) mot 6 stemmer (5H, KRF) avgitt for rådmannens forslag til vedtak. Punkt 2: fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, SV, SP, FRP) mot 6 stemmer (5H, KRF) avgitt for rådmannens forslag til vedtak. Punkt 3: som rådmannens Nytt punkt 4: fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, SV, SP, FRP) mot 6 stemmer (5H, KRF). Side10

11 13/2014Meldinger Side11

12 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/1202 Saksbehandler: Torill E. Groth 30/2014 Tjenesteutvalget Pasienter innleggelagt ved sykehuset i Vestre Viken februar og mars 2014 I 2013 ble det i gjennomsnitt utskrevet ca. 60 personer pr. mnd., mens det så langt i 2014 er blitt skrevet ut 77 personer fra sykehuset: År Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt , , ,4 Ca. 3 % har ikke hatt behov for kommunale tjenester, og vel 30 % har mottatt tjenester fra hjemmetjenesten. De øvrige har fått sine tjenester fra våre institusjoner og bofellesskap. Ca. 18 % av de som er skrevet ut, er pasienter som er innlagt fra kommunens institusjoner og bofellesskap, og er blitt tilbakeført disse ved utskrivning. I 2013 måtte Lier kommune betale for 10 døgn, der det ved tidspunktet for utskrivning ikke var etablert et kommunalt tilbud (2012: 22 døgn). Så langt i 2014 har alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, fått et tilbud innen de fastsatte frister. Nedenfor vises oversikt over innleggelser i sykehus, fra kommunale omsorgstjenester, sammenlignet med gjennomsnittet i 2012 og Snitt Snitt Jan Feb Mars Gj.snitt Langtidsplass i sykehjem 2,3 1, ,7 Korttidsplass i sykehjem 4,0 4, ,1 Bofellesskap 4,3 5, ,1 Hjemmetjenesten 12,4 16, ,0 Psykisk helse 4,1 4, ,0 Totalt 27,1 32, ,7 Side12

13 Årsakene til innleggelsene har vært: (Det kan være flere årsaker til en innleggelse) Årsak til innleggelse Jan Feb Mars Gjsnitt Bevissthetstap 2,5 1, ,3 Fall med smerte 4,2 4, ,0 Kjent brudd 0,5 1, ,3 Mistanke om lungebetennelse 3,5 3, ,0 Mistanke om urinveiinfeksjon 1,7 1, ,0 Tungpusthet 5,1 6, ,0 Mistanke om dehydrering 0,9 1, Surkling 1,8 1, ,3 Hjerte/brystsmerter 2,5 2, ,7 Feber 2,1 2, ,7 Kvalm og/eller svimmel 2,8 2, ,3 Mistanke om apoplexi evt. pareser 0,8 1, ,7 Rus/psykiatri 3,4 3, ,3 Planlagte innleggelser 2,8 4, ,7 Annet 8,0 11, ,7 Sum 42,4 50, ,0 Mobilt røntgen. Prosjektet Mobilt røntgen hadde sin oppstart den 1. januar Så langt i år har den i Lier vært lite benyttet: (mangler tall for mars 2014) Mobilt røntgen 2014 Jan Feb Frogner sykehjem 0 0 Liertun sykehjem 1 0 Nøstehagen bo- og omsorgssenter 0 0 Totalt 1 0 Side13

14 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/737 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 31/2014 Tjenesteutvalget Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av mars Gj.snitt Des Jan Feb Mars MOTTAK: Antall meldninger 19, Henlagte meldinger -1, Videreført som undersøkelse 18, UNDERSØKELSE: Meldinger som er overført til undersøkelser 17, Undersøkelser i arbeid 50, Henlagte undersøkelser 13, TILTAK I HJEMMET: Totalt antall tiltak ved slutten av måneden 121, TILTAK UTENFOR HJEMMET: Omsorgstiltak, tvang 36, herav i fosterhjem 27, herav i institusjon 8, Frivillig plassering 9, Totalt antall tiltak ved slutten av måneden 45, OPPFØLGING AV UNGD ÅR Antall i fosterhjem/institusjon 6, Antall i hybel 5, Annen oppfølging 9, Total ANNET: Antall besluttet sendt Fylkesnemnda 3, Antall behandlet i fylkesnemda 0, Antall behandlet av Tingrett/Lagmannsrett 0, Side14

15 Antall barn i overgrepsteamet MELDEINSTANS: Barnevernvakt 1, Politi/lensmann 3, Psykisk helse barn/unge/voksne 1, Barneverntjenesten 2, Mor/far/foresatte 0, Familie forøvrig 0, Skole 2, Krisesenter NAV/Sosialtjenesten 1, Barnehage 1, Asylmottak/UDI/Innv.myndighet Helsestasjon/skolehelsetjenesten 0, Lege/sykehus/psykolog 1, Tannhelsetjenesten 0, PP-tjenesten 0, Barnet selv 0, Anonym melder 1, Alternativ til vold 0, Familievernkontor 0, Frivillig organisasjon 0, Habiliteringsvirksomheten 0, Nabo 0, Fysioterapeut 0, BUPA Andre SUM 19, ÅRSAK TIL MELDING: Forholdene i hjemmet/særlige behov 10, Adferdsavvik hos barnet 1, Omsorgssvikt/mishandling 5, Annet 1, SUM 19, ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Botiltak 3, Oppfølging i fosterhjem Oppfølging i hybel 7, SUM 12, Side15

16 Bestemmelser i barneverntjenesteloven som grunnlag for vedtak: 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier: 5 barn i kommunale fosterhjem 1 barn i statlig fosterhjem 4-6 Midl vedtak i akuttsituasjoner Ingen 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn: 31 barn i kommunale fosterhjem 4 barn i statlige fosterhjem 1 barn i institusjon 4-24 Plassering og tilbakehold i Ingen institusjon uten eget samtykke: ungd i kommunale fosterhjem 2 ungdom i institusjon Side16

17 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/1340 Saksbehandler: Elisabeth Lyshaug 32/2014 Tjenesteutvalget Resultat av kommunens rapportering om barneverntjenesten, 2013 Kommunens rapportering for andre halvår 2013 på barnevernsområde er ferdig gjennomgått av fylkesmannen og videresendt til Barne- og likestillingsdepartementet. Det er også i år blitt utarbeidet tallmaterialet som viser utviklingen de siste 2,5 årene. Tabellene for Buskerud samlet og for Lier barneverntjeneste ble sendt kommunen i februar Fylkesmannen ber om at de områdene der den enkelte kommune ligger dårligere an enn fylkesgjennomsnittet (markert med rød skrift), foretar en analyse av hvilke innsats som kan settes inn for å bedre tilstanden. Utviklingstall de siste 2,5 år: Lier kommune 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Total/snitt for Buskerud 2. halvår 2013 Besatte stillinger 16 16,4 14,4 17,1 17,6 242,0 Gjennomgått meldinger Avsluttede undersøkelser Barn i tiltak Antall meldinger + undersøkelser + barn i tiltak pr besatt stilling 23,8 22,4 26,8 25,2 18,8 19,9 Andel uten tiltaksplan ,1 2,7 11,6 Andel uten omsorgsplan 21,2 18,2 13,0 3,3 0 4,2 Andel fristoversittelser i ,5 undersøkelsessaker Andel i fosterhjem uten 0 16, ,3 6,8 tilsynsfører Andel henlagte undersøkelser 53,3 72,6 69,4 63,0 67,9 56,1 Andel i fosterhjem uten tilsynsfører Lier kommune 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Total/snitt for Buskerud 2. halvår 2013 Andel i fosterhjem uten tilsynsfører 0 16, ,3 6,8 Barnevernloven 4-22 fjerde, femte og sjette ledd (lovendringen fra 1.februar 2014, innebærer at plikten til å føre tilsyn legges til kommunen og ikke til barneverntjenesten, slik som tidligere): Den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Kommunen skal føre tilsyn for hvert enkelt barn i fosterhjemmet fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får Side17

18 forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning Antall barn plassert i kommunen ved rapporteringstidspunktet 36 Antall tilsynsførere ved rapporteringstidspunktet 33 Kommentar: To av barna uten tilsynsfører flyttet til kommunen i november Det tredje barnet flyttet til kommunen i desember Barna som flyttet til kommunen i november, hadde i realiteten tilsynsførere ved rapporteringstidspunktet, men politiattesten var ikke kommet barneverntjenesten i hende, og oppdragets oppstart ble derfor utsatt til denne var på plass. Andel henlagte undersøkelser Lier kommune 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Total/snitt for Buskerud 2. halvår 2013 Andel (%) henlagte undersøkelser 53,3 72,6 69,4 63,0 67,9 56,1 Nedenfor gjengis de ulike henleggelsesårsaker med en analyse av tallene. Avslutningsvis presenteres en konklusjon, samt tiltak videre. Antall henlagte undersøkelser (antall barn), totalt i 2013: 121 Barnevernloven 4-3, 2. ledd er hjemmelen for barneverntjenestes rett og plikt til å foreta undersøkelser: Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig. Årsakene til henleggelsene har vært: 1 Undersøkelse i allerede tiltakssak- tiltaket fortsetter 6 2 Bekymringer i samværshjemmet: Foreldre som utøver daglig omsorg tar ansvar 11 3 Ikke grunnlag for tiltak/melding avkreftet 56 4 Foreldrene ønsker ikke tiltak 20 5 Flyttet 19 6 Barnet bor i en annen kommune: Meldingen sendes bostedskommunen 2 7 Sjikane 7 I alt 121 Analyse av enkelte av henleggelsesgrunn Ikke grunnlag for tiltak/melding avkreftet: Etter en gjennomgang av de 56 undersøkelsene som kommer inn under denne kategorien, er henleggelsene primært gjort på bakgrunn av følgende: Side18

19 Barneverntjenesten vurderer at kriteriene i barnevernloven ikke er til stede. Foreldrene ønsker heller ikke tiltak. Foreldrene formidler at de vil ta kontakt på et senere tidspunkt ved behov. Kommentar: Barneverntjenesten erfarer at familier tar kontakt med barneverntjenesten på et senere tidspunkt. Dette skjer enten ved at de selv tar kontakt, eller at kontakten formidles via en annen instans. Bekymringsfulle faktorer i meldingen tas tak i fra foreldrenes side i undersøkelsesperioden. Kommentar: Eksempler på dette er at begjæring om utkastelse stoppes fordi foreldrene får betalt uoppgjort gjeld. Et annet eksempel er at foreldrekonflikter endres til et mer konstruktivt foreldresamarbeid underveis i undersøkelsesfasen. Det siste gjennomgående eksemplet er at barnets atferd og behov i større grad ivaretas av foreldrene. Endringene oppstår blant annet etter veiledning og støtte fra saksbehandler i undersøkelsesperioden (en undersøkelsesperiode er tre måneder, med unntak inntil seks måneder). Familien har oppfølging fra andre som avhjelper situasjonen. Kommentar: Eksempler på dette er at familien mottar oppfølging fra familievernkontoret, helsetjenesten, habiliteringsvirksomheten eller av kommunal psykolog. Foreldrene ønsker ikke tiltak: I barnevernloven 4-4 heter det: Kan bare iverksettes dersom foreldrene frivillige tar i mot hjelpetiltaket. Etter en gjennomgang av de 20 undersøkelsene som kommer inn under denne kategorien, er henleggelsene primært på bakgrunn av følgende: Foreldrene ser ikke behovet for hjelp. De mener å mestre hverdagen selv. Foreldrene mener de får nok hjelp/støtte fra andre instanser. Foreldrene ønsker kun økonomisk oppfølging, og ikke endringstiltak. Barneverntjenesten i Lier kommune er opptatt av at hjelpen som gis skal skape endring og gjøre en forskjell. Målet er at familien skal bli uavhengig barneverntjenesten og klarer seg uten offentlig hjelp og støtte. Fokuset for å nå dette er endringstiltaket veiledning - og ulike tilnærminger og metoder benyttes. Endringstiltakene kan kombineres med kompenserende tiltak som økonomisk støtte til barnehage eller besøkshjem for en gitt periode. Det samme gjelder stimulerende tiltak som å dekke en fritidsaktivitet. Kompenserende og stimulerende tiltak blir kun unntaksvis benyttet, dersom det ikke også er kombinert med endringstiltak. Endringsarbeidet, som handler om å styrke/videreutvikle foreldrekompetansen, er et grunnleggende element i barnevernarbeidet. Når endringstiltak (frivillige hjelpetiltak) skal settes i verk, er det en viktig faktor at familien er motivert for hjelp og oppfølging. Dersom motivasjonen ikke er til stede vil effekten ofte utebli. Barnevernloven 4-4 legger opp til frivillige hjelpetiltak. Dette innebærer at familien på sin side kan velge bort tiltak de ikke opplever som nyttige eller ikke er motivert for. Dersom foreldrene ikke ønsker eller ikke er motivert for hjelp- og det parallelt er en alvorlig bekymring knyttet til familieforholdet eller barnets atferd, kan barneverntjenesten alternativt vurdere å fremme et forslag om omsorgsovertagelse til fylkesnemnda. Side19

20 Konklusjon Barneverntjenesten i Lier har et høyere henleggelsestall enn fylkesgjennomsnittet. Etter en gjennomgang av tallene vurderer virksomheten at barnevernfaglige vurderingen etter lovverk er ivaretatt. Henleggelsesstallene kan med dette som utgangspunkt faglig forsvares. Virksomheten vil imidlertid ha et spesielt fokus på henleggelsesgrunn 3: «Ikke grunnlag for tiltak/meldingen avkreftet». Dette innebærer at alle undersøkelser som avsluttes med dette grunnlaget, er blitt gjennomgått på team-møtene. Side20

21 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/5802 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 33/2014 Tjenesteutvalget /2014 Formannskapet Lier kommunes bruk av velferdsteknologi - erfaringer etter gjennomført markedskonferanse I uke 34 gjennomførte rådmannen den markedskonferansen om velferdsteknologi som er omtalt i meldingen til tjenesteutvalgets og formannskapets møter hhv 19. og 20. mars 2014 (melding nr. 23 og 13). I alt 18 firmaer hadde meldt seg på, og deltok ved å presentere sine løsninger. Hvert firma fikk tildelt en time til presentasjon. Rådmannens oppsummering er at dette har vært en nyttig dialog med mange leverandører av ulike velferdsteknologiløsninger. Tilbakemeldingene fra firmaene var også ganske entydige at det også var nyttig for dem, men også at det for dem var første gang de deltok på en tilsvarende konferanse Merknader til figuren: Viktige forutsetninger vil være integrasjon og størst mulig leverandøruavhengighet. Arbeidet med kravspesifikasjonen vil konsentrere seg om nivå 2 og 3 med forutsetninger om at løsningene vil være kompatible med nivå 1 og eventuelle endring på dette nivået. Side21

22 Det er nå lagt opp til at rådmannen, på bakgrunn av den informasjonen som ble gitt gjennom konferansen, utarbeider en foreløpig kravspesifikasjon for en konkurranse om levering av velferdsteknologi. Med denne som grunnlag, planlegges en ny markedskonferanse den 11. juni med firmaene samlet, for å sjekke ut om vår kravspesifikasjon kan møtes av markedet. Før den endelige kravspesifikasjon utarbeides, legges konkurransegrunnlaget frem for politisk behandling. I løpet av markedskonferansen kom det signaler om at Helsedirektoratet anbefalte alle kommuner om å «fryse» sin planer for bruk av velferdsteknologi, inntil direktoratet har fastsatt hvilke standarder som skal gjelde. Den 10. april arrangerte Helsedirektoratet et møte om standarder innen velferdsteknologi, der flere leverandører, KS og kommuner deltok. På dette møte ble anbefalingen om å «fryse» kommunens planer om bruk av velferdsteknologi, gjentatt. Overraskende nok orienterte KS om at KOMITT skulle utarbeide en nasjonal plattform til erstatning for de som i dag foreligger på markedet, og som gjør det mulig for de ulike velferdsteknologiløsningene å kommunisere med hverandre, og med kommunens pasientjournal og øvrige løsninger. Både Helsedirektoratets anbefaling og KS s opplysninger om en nasjonal plattform, brakte naturlig nok reaksjoner både hos leverandører og kommuner. Helsedirektoratet ga uttrykk for at de ønsker den såkalte «Continua»-standarden, og deres anbefaling angivelig skal komme den 21. oktober. Etter rådmannens vurdering bør verken Helsedirektoratets anbefaling eller KS s initiativ endre fremdriften i kommunens planer. Det som må sikres er at de løsninger vi til slutt velger, må oppfylle både våre krav, gjeldende nasjonale standarder og sikre at de skal følge fremtidige standarder, innen en viss frist etter at de er gjort gjeldende. I dette, som ved flere andre forhold er det å sikre en god bestilling og ikke minst at leveransene oppfyller bestillingskravene, helt avgjørende. Side22

23 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/1294 Saksbehandler: Helle Gustavsen 34/2014 Tjenesteutvalget Resultat fra brukerundersøkelse til bedre kommune.no ved Lierbyen, Tranby og Sylling helsestasjon okt. - nov Svar på brukerundersøkelsen viste høy grad av tilfredshet på alle spørsmål tilsvarende en gjennomsnittlig score på 5.1. Undersøkelsen viste at helsestasjonenes score var rett under landsgjennomsnittet på 6 av spørsmålene, som landsgjennomsnittet på 12 av spørsmålene, og bedre enn landsgjennomsnittet på 19 av spørsmålene. Svarene ble gitt fra 0-6, hvor 0 er laveste score og 6 er høyeste score. Brukerundersøkelsens laveste score var 4,8. Svarprosenten på brukerundersøkelsen var på 66%, dvs. at 83 personer deltok i undersøkelsen. Ved alle helsestasjonene (0-6 år) jobber det helsesøstre, lege og helsesøsterassistent, samt at det ved Lierbyen også er jordmor. Helsestasjonspersonalet har fokus på å gi et godt faglig og forsvarlig tilbud om helsetjenester hvor også tillit og god kommunikasjon med brukerne er av stor betydning. Det er derfor gledelig at brukerne av helsestasjonen tilbakemelder med høy score på følgende punkter: 5,5 på at de blir møtt med vennlig og respekt. 5,5 på at de spørsmål de tar opp med helsestasjonen blir tatt på alvor. 5,3 på støtte av brukeres valg foreldre tar på vegne av barnet. 5,2 på at de ansatte følger opp det som blir avtalt. 5,1 på at foreldre stoler på at de ansatte vil oppdage det hvis barnet ikke utvikler seg normalt. 5,3 på at foreldre møter i hovedsak det samme personalet på helsestasjonen hver gang og bruker den tiden som er satt av til foreldre/barn. 5,1 på muligheten for å få kontakt, fysisk tilgjengelighet og åpningstid ved helsestasjonen. 5,3 på forståelig og tilstrekkelig informasjon. 5,0 på at det gis tilstrekkelig informasjon om helsestasjonstilbudet. Side23

24 Brukerundersøkelsen viste at helsestasjonen har fokus på viktige kjerneområder innen tjenesten, men viste også at brukerne hadde svart noe ulikt på noen spørsmål: Score 5,0 på amming Helsestasjonen gir ammeveiledning i henhold til nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring. I tråd med dette har helsestasjonen utarbeidet en ammeveileder og er samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for amming under veiledning for å bli godkjent som ammekyndig helsestasjon. I henhold til undersøkelsen har 7,2 % svart at de i liten grad har fått tilstrekkelig ammeveiledning, og 12% har svart vet ikke. Informasjon og veiledning av spedbarnsernæring er et viktig tema for foreldre med spebarn. Helsestasjonen gir informasjon og veiledning i henhold til anbefalinger, men ønsker også å vise forståelse og respekt for at amming kan oppleves vanskelig. Det er viktig for helsestasjonen at det gis tidlig og god nok oppfølging da erfaring tilsier at dette skaper mestring hos foreldre og gir en god start for den nybakte familien. Helsestasjonen har også høst-13 gjennomført en egen brukerundersøkelse i regi av Nasjonalt kompetansesenter for amming. Denne viste at brukerne får generelt god ammeveiledning. Erfaring tilsier allikevel at nybakte mødre er «sårbare», og at både kunnskap, tid, tilgjengelighet, vennlig og god kommunikasjon om spedbarnsernæring er avgjørende for om veiledningen blir oppfattet som «god» av foreldrene. Score på 4,8 på kosthold Brukerundersøkelsen viser også at 11.9 % har svart at helsestasjonen gir informasjon og veiledning om kosthold i ganske liten/liten grad, og 13.1% har svart vet ikke. Helsestasjonen gir informasjon om viktigheten av sunt kosthold i henhold til nasjonale anbefalinger i de fleste spedbarns-og småbarnskonsultasjonene. Erfaring tilsier at det ofte ikke er tilstrekkelig å gi informasjon om sunt kosthold, men at man bør i større grad gi veiledning. Dette krever forståelse, tid, tillit og kunnskap om både kost og motivasjon. Score på 4,9 på søvn Brukerundersøkelsen viser videre at 8,4% syns helsestasjonen gir informasjon og veiledning om søvn i ganske liten/litt liten grad. Her er det også 13% som har svart vet ikke. Erfaring fra helsestasjonen tilsier at foreldre har et behov for å få informasjon om barn og søvn og at foreldre ønsker tettere oppfølging når barnet har søvnvansker. Brukerundersøkelsen viser at helsestasjonen har noe forbedringspotensiale på informasjon om tema som ernæring og søvn. Svarene gjenspeiler seg i at 9.6% svarer at helstasjonen gir i ganske liten/litt liten grad foreldreveiledning i henhold til hva brukerne har forventning og behov for. Dette samsvarer med hva helsestasjonen erfarer om at foreldre i større utstrekning har behov for veiledning og oppfølging rundt aktuelle som kost og søvn. Side24

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Gifstad dagsenter Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Gifstad dagsenter Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Gifstad dagsenter Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Temamøte: I forkant av møtet ble det avholdt temamøte om skole kl

Temamøte: I forkant av møtet ble det avholdt temamøte om skole kl Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.06.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Ved åpning av møtet blir det orientering om virksomheten

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Hallingstad skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Hallingstad skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Hallingstad skole Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Frank Yggeseth

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.03.2017 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Olav

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Lier kulturskole Dato: Tidspunkt: 18:30 21:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Lier kulturskole Dato: Tidspunkt: 18:30 21:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Lier kulturskole Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 18:30 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Møtested Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Møtested Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Linnesstranda barnehage Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.10.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det en orientering

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Skoleplanlegger. Rune Devold informert om Lier sammenlignet med andre kommuner mht. tiltakskjeden i omsorg, brukerbehov og ressursbruk.

Skoleplanlegger. Rune Devold informert om Lier sammenlignet med andre kommuner mht. tiltakskjeden i omsorg, brukerbehov og ressursbruk. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Lier bygdetun Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Høvik skole Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Høvik skole Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Høvik skole Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 06.06.2016 Kl 13:00 på Fosshagen Enkel bevertning fra kl. 12.30. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Hjemmetjenesten Lier Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Hjemmetjenesten Lier Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Hjemmetjenesten Lier Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 16:30 17:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder

Detaljer

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke.

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 16:30-18:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Laila Margrethe Tryde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 22.09.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen I møtet gis det informasjon om: Prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Marianne B. Korneliussen

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Holtan, Holtan Bofellesskap Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Atle Roset

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Nøstehagen bo- og omsorgssenter Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Varamedlemmer: Henrik Engeseth (H), Eugen Nesteby (Ap). Geir Øimoen - Iversen (H), Bente A. Antonsen (Ap).

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Varamedlemmer: Henrik Engeseth (H), Eugen Nesteby (Ap). Geir Øimoen - Iversen (H), Bente A. Antonsen (Ap). Vestby kommune Møtested: Møterom 136, eiendom Møtedato: 22.03.2010 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Til stede: Medlemmer: Ragnhild Bogstrand (H), Erik Torp Såheim (Ap), Tor J. Skaflestad

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 16:00 på Haugestad. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 16:00 på Haugestad. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget 23.03.2017 Kl 16:00 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer