SNO. Lørdag 10. Desember ftfæn Et budskap! uten- Norsl~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Lørdag 10. Desember 1955. 3.ftfæn Et budskap! uten- Norsl~"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Luk. 2, 14. Den natten Jesus blev født sang himmelske hærskarer sin jublende lovsang til Gud menneskelivet slik som. det var ment vi skulle leve det: r lyclighet mot Gud og i tjenende kj ærlighet overfor sine Lørdag 10. Desember 1955 Løssalg 50 øre 3.ftfæn Et budskap! Norsl~ uten- Av Erling Bjørnson et Oslo-blad sto forleden nå snart har sit,tet i fulle elle- fører med seg? Finnes det ril~sminister en meddelelse gjennom HØY- ve år, dømt etter provisoriske ikke menneskelige følelser res Pressekontor om at «de «lover» i strid med Grunnlo- has makthaverne? Tenker de og en sang om fred, på jorden O medmennesker _ landssvikere som fremdeles vens ånd og bokstav. da bare politisk? Er de ene og over Betlehemsmarkene for n.,a Det kostet ham meget. noen fattige og av godtfolk r' de Veien gikk over Golgata. Men sitter inne», For et tidsskifte i ånd og alene maskiner uten hjerte? følelse et slikt budskap gir Eller e'r det her tale om en foraktede sauegjetere. Engle- han forble lydig og fylt av «HOnOnl me~'min E ikke vil bli løslatt til jul! vit<nesbyrd om. Det virker som sjel-løs «parti-beslutning» og ne gledet seg over at Guds 1f.(J.Jt n kjærlighet til det siste. Han Denne kalde meddelelse hal om vi ble flyttet sekler til- dermed ansvarsfrihet for den løfte gikk i oppfyllelse: Guds ~ bragte en fullkommen soning nast so lenge det i følgende kommentar: «dag bakel i tiden. Dette kalde, ky- enkelte, en vei som alltid syer imidlertid stemningen for niske livssyn, uten tanke for nes å bli fulgt når det onde sønn lot seg føde inn i men- for våre synder. Han forlikte neskeslekten for å bli dens innvarslet? Bar ikke allerede oss med Gud ved sin lidelse N oreg merkjes _ å løslate landssvikerne en de lidelser det gir. De,>kal skal forkynnes? frelser. Hos dem som betød den måten han kom p'å og og død. Han gjorde fred mel- "~ ganske annen enn for noen ikke - skjønt de alt i som- «Stemningen» er nu en ganmåneder siden». mer var gitt håp om det -- få ske annen, heter det i budska- noe den gang, i,keiserens den måten han ble mot,tatt lom Gud og mennesker. Vil menn finnast» slott, i Herodes palass og hos på bud om at det var med du vinne denne freden? Da Mine første tanker da jeg lov å komme hjem. til jul! p:et, der en påtenkt god gjerleste denne harde, brutale Herregud, hvor slikt må gripe ning byttes i en ond. 'godtfolk i Rom, Jerusa l em og noe annet enn jordisk velferd har d u en t mg å g'ø,re' J å se Betlehem hørte man intet. fred og lykke han kom? 'sannheten om ditt eget liv i Av Tollef Ruud meldingen, var slike at de loss alle. Det er mulig at regjeringen Men i en ussel stall svøpte en Det finnes noe som er verre øynene og bekj enne din synd Overlege Johan &harffenberg holdt for noen år siden sved når jeg tenkte på disse gi grunn for all den sorg og parti når den nu nekter friklemte m.eg om hjertet. Det Hva er dog hendt som kan har vært påvirket av sitt eget mor sitt nyfødte barn og la enn krig og den ytre nød for og ulydighet mot Gud og ta 'det i en krybbe. De fattige menneskene: Det å leve uten imot Jesus som din frelser i sauegjeterne kom for å hylde Gud. Verdens nød er først og barnlig tro. Da kommer du foredrag i Al og Gol folke- elleve, disse politjisk ofre, som smerte som dette budskap het før jul. Men å unnskylde barnet, og fra Østerland kom fremst den at den har vendt inn i fredspakten me d 'u,o d akademier i Hallingdal om: 3 vise menn. Av de politiske og Gud ryggen og lever skilt fra og får Guds velbehag over dit,t religiøse ledere og fra det so- l lam,. f' d k m d ham. liv. kke slik at det blir slutt «Stormaktenes brudd l len s ap e,. på Norges fred». denne onde feighet ved å dekke seg bak folket -- Norge,, Gatens - det er rett og slett hykleri! Nei, reis utover bygdene og undersøk, så vil man lide borgerskap i Betlehem 'under hans vrede og dom. med alle dine jordiske Vderkom der ingen. Vårt opprør mot Gud skiller verdigheter og vanskelighe- Etter mitt referat fra disparlament gledeligvis finne at intet ligger tilbake av den løgn og Fred på J'orden' Det er snart. o. oss fra Gud. Heri lgger arsa- ter, motgang og skuffelser. se møtene hitsettes noe fra 2000 år siden englesangen om ken til at verden er kommet kke slik at du i dette stykke avsnittet om «FØrste verdensfred lød over Betehemsmar- helt ut av lage, slik at selv får noe brev på å bli behan~- krigen - - -», hvor over London» under okkupasj on en det hat som «stemmen fra kene nå. Og freden synes ikke den dykt,igste stats- let på en annen måte enn dl- legen uttalte: søkte å plante ned 1 det norske folk. Det væte.bønder fjernere enn noen sinne, Vi mannskunst kan bringe det ne medmen~esker. ~en ga~~ «Norge erklærte seg i 1914 Av Hans Egede Nissen har nylig opplevet en ver- hele i orden igjen. Heri ligger ske enkelt slk at du l alt eie med en gang 11iøytral. Tale som arbeidere. Det eneste som densomspennende krig og årsaken til at selv det men- te får merke Guds?lmks:g Henrik Wergeland skrev en- vårt hj emlige gule presseorren omtalte hvorledes den,- t "d merker ennå dens ettervirk-.' for deg. Hva som enn V o - gir bud fra fortiden, er den ga.ng om Ndrges høytidsstund gan i Akersga en a ømme. neske som. eer alt det denne G d '1 aldri servile presse bak dens direktiver og åndskneblede redak ninger. Blant menneskene me til å hende: u V gang fungerende statsmini- som kom da tingets hall åp- Den moralske indignasjon hersker strid og splid som før verden kan gi: penger, velvæ: i evighet slippe deg! Du får ster, utenriksminist.er Nils net seg. Han ender med det fyller alle ned til ovnsgutten tører! og 'vi skj.e,lver allerede ved re, luksus og popularitet.al~n erfare den fred som overgår hlen straks beordret mo- kjente vers: Håkonshall og de,r i gården og persilletårene tanken på en ny krig. Den kan bli helt lykkelig. Hen lg- all forstand. Den fred som Mulig er det også at dette bilisering av vårt ky~gforsvar, Olavskirke reise ville de av flyter til fordel for!1egrer fred som englene sang om. sy- ger årsaken til vold og uret,t, verden aldri kan gi. kynisk planlagte og konstru - nes som en vakker drøm. hat og undertrykkelse, eng- Ou.n denne fred er det jule- til lands og til v,!lll'zj, for å g:us. D. e. t b ero r p'. a Norges. som bmr utsatt for folkets erte hat vanskeligere. gir slipp Vakker å tenke på til jul kan- stese og usikkerhet. evangeliet taler. å ø t rt t st t karne, tidens guder er dens rettsbevissthet under forsete bak byenes murblokker enn verge v r n y ra le. a s- menn. av presidenten i folkedomsto- 'ute under den fri himmel skje. Men neppe noe å skjen- Derfor er det intet som minister Gunnar Knudsen Der var en gang, men len dom mer L y n c h. over skog og eng. Her er ha, ke tiltro. Man er da realist... mennesket trenger mer enn var nettopp da hjemme på det er lenge siden. Nå beror Stortinget, våre kårne, har tet forlengst forbi, om det da ~ed på jorden! Har vi for- fred med Gud. Denne fred ståt,t englesangen rett? Er det var det Jesus var kommet for så sikkert at det var fred å bringe i stand. ngen annen Salig fred, himmelsk fred Toner julenatt her ned Engler bringer til store og små Bud om ham som i krybben lå - Borgestad hos sin dødssyke det ifølge majoriteten av de nå med den gule pressens noen sinne har vært her i det hustru. Da statsministeren kårne i tingets hall ikke' len- velsignelse laget et nytt de- hele tatt" «Landssvikere»

2 merker ennå dens ettervirk- "'~"''''kn~u vu ~,v U~lt~' d~~tv d"'--- for deg. Hva som enn vil komnes e som eer a e enne ninger. Blant menneskene me til å hende: Gud vil aldri hersker strid Stiftelsen og splid norsk Okkupasjonshistorie, som før verden 2014 kan gi: penger, velvæ~ i evi het slie deg! Du får '.. re luksus og popularitetaldn g pp. og vi skj,e'lver allerede ved ' erfa~e den fred som overgar tanken på en ny krig. Den kan bli helt lykkelig. Heri ligall forstan. d.en D f re d som fred. som englene san. g om. sy- ger årsaken til vold og uret,t, d. k i verden al ri an g. nes som en vakker drøm. hat og undertrykkelse, eng- Om denne fred er det jule- Vakker å tenke på til jul kan- steise og usikkerhet. evangeliet taler. skje. Men neppe noe å skjen- Derfor er det intet som ke tiltro. Man er da realist... mennesket trenger mer enn Salig fred, himmelsk fred Fr,ed på jorden! Har vi for- fred med Gud. Denne fred Toner julenatt her ned stått englesangen rett? Er det var det Jesus var kommet for Engler bringer til store og smd Bud om ham som i krybben ld - så sikkert at det var fred i å bringe i stand. ngen annen Fryd deg hver sjel han har frelst! rent ytre menneskelig for- kunne det. Han, Guds egen stand Jesu komme til jord sønn, kom hit ned for å l,eve Eivind Saxlund. svarte hlen at så fikk regje- rettsbevissthet». Norsk skibsfart 23. desember Det øverste Sovjet tar sæte i Moskva 1\ Nasjonalforsamlingen har tidligere i år bare hatt to møter. På det første ble sta,tsmin.ister Malenkovs avskjedss~nad som statsminister behandlet, på det annet avla Bulganin rapport om Genfkonferansen. Heime og ute - Skogsarbeiderskoien skal bygges ut på is~nsterud. - Arbeidet er i gang på veien over Storlien. - Det brygger opp til strid om den nye navigasjonslov. - Sverige har snart en million pensjonister. har solet seg til utlandet ren Offil;ane nvoneaes aen-, ~ , _4. ga.ng om Norges høytidsstund gan i Akersgaten å dømme. servile presse bak dens direk~ gang [ung,erende statsmini- ~ ' som kom da tinget!; hall åp- Den moralske indignasjon tiver og åndskneblede redakster, utenriksminis. r Nils net seg. Han ender m.ed det fyller alle ned til ovnsgutten tører! hlen straks beor et mo- kjente vers: Håkonshall og der i gården og persilletårene Mulig er det også at dette b.ilisering av ~årt kyfforsvar, Olavskirke reise ville de av flyter til fordel for!'1egrer kynisk planlagte og konstrutil lands og til ~~~(,:, for å grus. Det beror pa Norges som bmr utsatt for folkets erte hat vanskeligere gir slipp verge vår nøytralitet. Stats- kårne, tidens guder er' dens rettsbevissthet under forsete bak byenes murblokker enn minister Gunnar Knudsen mednn. av presidenten i folkedomsto~ 'ute under den fri himmel er var en gang, men len dom mer L y n c h. over skog og eng. Her er ha,- var nettopp da hjemme på det er lenge siden. Nå beror stortinget, våre kårne, har tet forlengst forbi, om det da Borgestad hos sin dødssyke det ifølge majoriteten av de nå med den gule pressens noen sinne har vært her i det hustru. Da statsministeren kårne i tingets hall ikke' len- velsignelse laget et nytt de- hele tatt" «Landssvikere:. kom thbake, syntes han det ger på dem, men på gatens mokratisk embete, og etter at velges fort vekk inn i herredvar gjort for megt, men da parlament, o~å kalt «folkets gatens parlament har talt, styrer og som lede~e av store har dommer Lynch avsagt felles-bedrifter. ringssje:fen se seg om etter USA, i sydstatene, kalt dommen. Men var Aasen Jo, sikkerlig! Ute i distriken annen utenriksminister. Dixieland, hvor rasediskri- kvedet: tene er det fremgang, og su Alle foranstaltninger som var mering, hvor Ku,-Klux- Lat det merkjast i meir ke sprell som den herostratisatt i verk, ble opprettholdt Klan-ånden fremdeles er le- enn i ordet, at roe halda den ske størrelse fra Skien gjorde hele krigen ut, og Norge holdt v,ende og hvor en negers liv arv,en i stand, at når federne i Stortinget forleden og som seg klar av storstormen der ikke er mange pennies verd Sjå att på jordi, dei kan han fikk «folket»! med seg ute den gangen. Den dyktige etter de fete overskrifter li kjenna sitt folk og sitt land. på, virker vel nærmest ko- Lån på norske nybygginger forfaller øyeblik - og nasjonale forsvarsmini- misk utover landsbygdene. steren, general Christian ~- --. kelig hvis vi går ut av NATO USA Holtfodt, var den sterke dagens valutasituasjon er det van~k\elig for norske re- mann som kj ente' sitt fagomdere å få valuta til bygging av nye båter. denne situasjon råde. Likeså den nasjonale.har man funnet fram til en i og for seg prisverdig ordning. og ansvarsbevisste utenriks Norske redere bestiller båter ved utenlandske verft, og finan- 'ministeren Nils hlen holdt U.S.A.s to store landsorganisasjoner, AFL og steringen ordnes gjennom amerikanske finansieringsorganer. god vakt om Norges interesser. Nlorge ble under denne CO med tilsammen 16 Samtidig chartres båten bort for lang tid, slik at alt båten seiler inn går til dekning av byggekostnadene. De amerikanske krigen hårdt presset, men millioner medlemmer, er fin,ansieringsorganene har pantesikkerhet - i båten styresmennene holdt stø kurs formelt slått sammen. i en og oppretter en avtale med dim norske rederen'- som må og sterk vakt,.» faglig landsorganisasjon.. godkjennes av departementet - om ratene for tilbakebeta- Så sluttet doktoren sitt folingen. The Amerian Federation redrag under omtalen av den of Labour and Congress Dette er vel og bra. Men i denne avtalen er det også et annen verdenskrigen, hvor of ndustrial Organisa. par andre klausuler, oplyser bladet «Orientering»: han reiste dette sp'ørsmål: tion og omfatter i alt 1jlO Hvis «Kunne Norge ved en klok faglige forbund. Den. er 1. Norsk skipsfart blir sosialisert. utenriks- og forsvarspolitikk den største frie, faglige 2. Norge trekker seg ut av Atlanterhavspakten, ha sluppe,t å bli trukket inn landsorganisasjon i verden. så bortfaler finansieringskontrakten og gjelden forfaller til i krigen på samme måte som Øyeblikkelig betaling. under den første verdens Det skulle ikke være nødvendig å gøre mange refleksjoner. krig? Og han svarte at hadde ': ~ Men det må være trist for norske myndigheter å måtte skri- vi vært føre var som i 1914, ve under på slike vilkår. - Det er svært som hvalak- høyskolen: Dosent Leiv Flydal. sjene har steget det siste. _ Tito besøker Egypt og Etio- _ ~dens største tankskip pia. Han vet å snu seg. ( t.> er sjøsatt i England. - Kontm'mangelen blir verre _ Fallet i Englands valutare- og verre i Oslo. server er stanset. _ Motsetningene synes å jevne seg i vesttysk utenrikspolitikk. - Nytt vassdragslabomtorium - Sveri "es turisttrafikk er fordoblet på 5 lår. skal bygges ved NTH. - Skogbruket: 4'Snnstillegget - Gisle Straume nevnes som blir fra 65 til 7() Øre pr. kbm. ny sjef for Rogaland Teater. - Stor opprydning forestår i - Eivind Grovens «Mot ballade» er kommet på plater i USA. Finnlands økonomi. - Ny professor ved Handels- --- Fortsettes inne i bzadet. Er dumheten i Norge i ferd med å avblomstre? En norsk gallup har vist at det nå e,r flere i Norge for Spanias opptagelse i FN, enn ilor fortsatt å nekte opptagelse. Våre fanger Presset Av H. N. H. '" Vi nærmer oss julen, der minnene mø,tes i fortiden, der tankene samles i fremtiden. Og våre ønsk,er og varme tanker vil flyte dere elleve i møte fra det hele land, fra Slår vi tilbake i dagspressen alle kretser der hj ertet går i Norge for 10. aptil 1940, vil foran politikken. vi finne at de herværende engelske myndigheter - som Denne «julehilsen~ fra fulgte den norske regjering Norges makthavere, denne på dens flukt nordover - alt hjerteløse meddelelse, er selvpå det tidspunkt var særde- følgelig en hilsen til alle oss les ivrige for å påvirke regjeringen til å gi den okkuper «dømte». Vårt eneste svar må være: te del av befolkningen ordre Et sterkere samhold om å gå i gang med sabotasj.ea,ksjoner. Planene var il trofast arbeid for sak og ære. åpenbart lagt vel til rette fra Jeg hilser i ærbødighet vå:- engelsk side. Ved øyeblikkelig re «landssvikere»! å gjøre brudd på folkerettslige prinsipper skulle den :- ~ så trodde han at vi hadde unngmt krigen og Okkupasjonen. Overlegen sluttet sitt ikke hjem til norske befolkning settes i et avgjørende og irre'jjarabelt tankevekkende foredrag med motsetningsforhold til tyskerne. Faren for en «dansk» å si - «at hver enkelt bør jul? tenke over det hele - enig ordning var til stede. Det eller ikke - for det j eg her måtte unngås. Uansett midhar framført, er san t.«av H. F. K. lene. Dette til ære for den frem- Morgenbladet meldt,e 1. de- Ennå den gang var de norragende nordmannen, uten- sember: «De elleve siste ske myndigheter såpass klare riksminister Nils hlen, att- landssvik fanger slipper nep- i hodet at de forsto ;at det a. Hvem har ansvaret på notisen om. ham i Folk og pe ut fø,r jul.» adlyde de britiske direktiver Land nr. 38. Forklaringen var: bare ville føre landsmenn Torpo den 29. november ««stemningen for å løslate unødig i ulykke, og fra høyefor at staten ikke driver sine skoger med normalt utbytte? Forts. side 4 Forts. siåe 4.

3 Få har som fylkesmann Konrad Sundlo. fått føle på kropp og sjel hva det vil si å være norsk offiser. Han har da også funnet å måtte kvittere for den store ære. Det har han gj ort gj ennom et manuskript som nå ligger ferdig, hvor han ganske enkelt, ut fra sine opplevelser som komllandant 1 Narvik, har fortalt, om «Byen. med kanonen» (!). Man forlangte som bekjent døds.straff' for Sundlo, men han ble.pure. frikjent for den del av anklagen som angikk Narvik. Selv Churchill har rettet på sin lettkjøpte slarv om for- ræderen i Narvik -- som han innleder sitt verk om krigen med. Men når blir den falske anklage mot Sundlo rettet i norsk rettsbevissthet? Det er å håpe at det må lykkes ham å få utsendt sin bok i løpet o '. LØrdag 10. desember 1955 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, F2~~G~~T~!~~~--. ~ Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn To landskjente firmaer har batt 50-års jubileum Fremstående norsk,".' -'. politiker søker opplysni'nger om alle av' NS som delto,k i kampene '1940 Det haster! En av landets i ]Ø40 her i lajidet. Altså mot Vi sikter til Norsk Hydro, tige sullllmer: årlig,en syke- beste meunhar underhånd " tyskerne Uke ~tter" den 9. stiftet 2. desember 1905, og til pleie som halter, lærere og vi- ~ttalt ønslte om. snarest mu- april. Brev,.;kan sendes til landets største foretagende tenskapsmenn som er un- bg å få. opplysnnger om de «Folk og La~dltS redaksjon overhodet: Monarkiet Norge, derbetalte, militærutgifter av NS, særlig da frontkjem- eller til ingejllør Frode Halle, rekonstruert 27. november som er hinsides all fornuft, pere, som deltok i kampene l,adr. Heggelivn. 48, Smestad , p-n overkommando nå KolsA.s ~- '_---, ---. Begge har nål fått prøve på fremmede hender. slaveseg i 50 år. Med hvilke resul- leire som opprettholdes etter Blehr og Hafskjold tater?. :Mon det ikke k:l'1ne mer enn 10 års fred, et valgvære. til nytte for noen hver system ovedatt et grunnlovsav oss å forsøke en aldri så stridig partimaskin\ell'i, en filb.ake fra Stockholm liten vurdering. gtatskasse uten bunn, en Norsk Hydro.begynte på kroneverdi som. er mikset bar bak~e, men firmaet har sønder og sammen, vi for- med code DJ1h,~ter nådd helt imponerende resul- valtes rett og slett av et bytater, produserer årlig veldi- råkrati som forbrenner og. ",.' ge mengder kvelstoffgjødsel fortæ~er så meget av vårt Vi har hatt en samtale med Eivind Blehrj som nettopp er til bc1kteriesulten matj ord folks' kraft og arbeidsevne at tilbake fra et opphold i,sltockholm. Vi SPØt 9m han har n.ge både her i landet og i flere 'det gang på gang står om å meddele om den sak, som v alle er så spent på? andre. land, beskjeftiger på Nor~es være eller kke være. - Jeg hai' sa.mnen med H,afskjold fått:.ese hva 5 lærde første hånd 9000 veltrimma- iside om side med utarmin- svenske herrer er kommet til under treårs gransking av de arbeidere og gjør stadig ~en blomstrer selvgodheten og «rettsoppgjøret». Det. er blitt en inngående, samvittighetsopp sine årsregnskap med det nasjonale skryt, et skryt full avhandling på ei par hundre sider. mektig overskudd i klingen- som nær sagt er bedøvende og - Og resultatet? de mynt. anledning jubhe- selvutslettende. Folkl.slikker - La oss ikke gyde malm.ijubileumliå.rets festbegre. et kunne det; dele ut av sin seg rundt munnen av lev,el- Trykningen står tilbake, men i jan.uar engang skal alle få Danmarks.. tro Slesvigere ser med bekymring på"" fremtiden Det danske presseorgen «Atterdag» hevder at sydslesvigerne nå kjemper for livet. Det nasjonalt selvoppgivende fåmannsvelde i København vil bare tekkes tyskerne, skriver bladet. Med sverd og plog erotter prøysserne den danske jord i Sydslesvig. Ble var Kreuger likevel! myrdet?, overflod rundt regnet 25 mil- standard og tipping, som om titte 'inn i dette skrinet med det rare i. p f H'ld' E k tt (,, Bok om Narvik er skrevet. Byen med kanonen! Fylkesmann, oberst Konrad Sundlo starter nyåret med å bli 75. lioner kroner, oppå:. alt det alt skulle være i den skjøn- - Og hva inneholder det?. ro essor mg e.u a er seg av kommende år.. som tidli!'!ere er gitt til neste orden. De fleste narrer - kke noen kalverumpe. ' Vi nytter høvet til å gratu-,1andsgagrjige formål. Hfydro seg selv med del'f"tekniske - De er altså fornøyd? nteressen for dette spørs-1 Sjef i F.N.). Hilding Eek me- lere hedersmann) K:onrad er en bedrift vi alle har gle'- utviklings landevinninger, _ Ja. NOen tvil om utfallet har jeg forre~n aldriha.tt! mål vokser i Sverige, og det ner at de nye opplysninger Sundlo med 75 årsdagen den de av. som tas for statsmannskunst Men det var jo et stort iansvar vi tok på. oss. er. nettopp kommet en opp-, medfører - dog ikke hel t 1. januar Han går den Hva så med Monarkiet og politisk vederheftighet... 'fl siktsvekkende bok av Bør j e avgjørende at selvmordsteori- i møte med fast og rank hold- Norge? Nei, vi tenker ikke i Det skal bli spennende åse H ~ e d og Sve n Sto l p e: l en ikke slår Ml. Han har sær- ning _ som det sømmer seg M ø ste r fra N S f d denne). forbindelse på fedr,e- i hvor lenge det kan gå, før il «var Kreuger mørdad?:. lig festet seg ved det eien.~ en offiser av den gamle skolandet, men p'å staten alene, katastrofen 'ei over oss på n. -.. ~ len? «stockholmstidningen» har i dommelige i at lensstyrelsen i le, og med en fysisk kondipå oppgavene, mulighetene nytt. i den anledning intervjuet i stockholm ikke kreve,t obduk- sjon som sømmer. seg en forvaltningen av vårt folkfl Vi som har odelsrett til,den bekjen~e professor Hil- jsjon som forutsetning for gammel5- og lo-mils-mester samlede tilganger og resur- landet fåret tungt og uhyre Russepresidenten i ()slo 1955, Fredrik Schreuder, og Reidar ding Ee'k (tulligere seksjons- krean,ering, jo at pbduksjo- som hæren neppe har hatt ser. Begynnelsen var heller vanskelig bo å arbeide med. Østby er de to norske studenter som 'ble valltut av direktør = nen si-es å,ha vært forbudt maken til gjennom 400 år. ikke dårlig. Det var alt annet, Jo før vi tar hånd i hanke, trør Thomas ~rittinghani jr. og frue til et år~ \studieop~hold ' tross familiens begjæring. Han Fylke$na~n.S1,lndloregner enn et fallittbo Christian ML dess bedre. Hvordan det best ved Wisconsin-universitetet, med re"ise, ØpPh,old, studieav- V er ke by 11 i,fremfører også andre; viktige seg som. vaskeekte trønder, chelsen og hans menn Jever- skal skje er det største pro- gifter betalt og rikelig med lommepenger :t omstendigheter i denne sen- selv om han ble født i Vestte fra seg til det nye styre. bl~m som foreligger 1 samt~- _ "-- Vi.. er_q~ery~j:l.gij, men Fre.drik.Sct;reud~r begynte på. s:inle~, ~ ',... ~ sasj.onelle.sak, SOm, sier han, Agder og vokste opp i Vestre Men hvordan er. det gått? dens' Norge~. LØses.. lfiådet satlpelig'var' tfm"speniieillide ti- Handelsgym.n,a.siet etter artium li,«tilhør'er v.år histo- Aker fra han var 7 år. Hele. dag skjenker staten hvert hvis". vi norske fortsattl skal mer, sa. de. to nybaktestipendiaterscmnner.'retbå'r 'Østbye gikk 'opp Det er bittert for en nyfødt barn part 1 en stats- kunne gjøre oss håp om å ved en mottagelse den amerikan- som'privatisti dg tok artium på et rie:.. farsslekta var bønder, hans mann som kjempet med gj eld" til langt oppover begge bygge og bo 1 fedrelandet. ake familie holdt på Grand søn- år, med eks~men Han har Professor Hilding Eek er en far også,!ra. fj ellgr~nda øren.e.' --~ dag. hatt mllitærtjeneste i Garden og nebb og klo og all sin styrke for å få riksrett over i,siverige. Våre lesere bør mer- og morsslekta er fra mann, hvis meninger har vekt Markabygd i Levanger-Skogn, Øvorfor ikke. styre. Schreuder og østby deltok i går nu på st1,ldentfagkursus på Sitrinda.

4 forvaltningen av vårt folk~ Vi som har odelsrett til samlede tilganger og resur- landet får et tungt og uhyre ser. Begynnelsen Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, var heller vanskelig 2014 bo å arbeide med. ikke dårlig. Det var alt annet Jo før vi tar hånd i hanke, enn et fallit>tbo Christian ML dess bedre. Hvordan -det best chelsen og hans menn lever- skal Skje: er det største prote fra seg- til det nye styre. b!f>m som foreligger i samti Men hvordan er, det gått? dens Norge. LØses.må det dag- skjenker staten hvert hvi~,vi norske fortsatt( skal nyfødt barn part i en stats- kunne gjøre oss håp om å gj eld til langt onpover begge bygge og bo i fedrelandet. Russepresidenten i Oslo 1955, Fredrik Schfeuder, og Reidar Østby er de to norske studenter som ble vafgt ut av direktør tør Thomas ~rittingham jr. og frue til et ~rs \studieopl1hold ved Wisconsin-universitetet, med, reise, OJfhOld, studieavgifter betalt og rikelig med lommepenger. t '- Vi er,ov,erlym)j,ge, men', Fredrik Sc~:-euMr begynte på sannelig var 'det' spen~entld~ ti- Handelsgymnasiet etter artium [ mer, sa de to nybakte stpendater!sommer.redar 'Østbye gikk opp de. n bekjent.e professor. Hil-ljsJ'on som for t t f '-~ u se nmg or gamme15- og 10-mils-mester dmg Eek (tidligere seksjons- kra '1""',erl',n,g, '0 t bd k. '-"H J a o 'u sjo- som hæren neppe har hatt nen sies å, ha vært forbudt maken til gjennom 400 år. tross familiens begjæring. Han FylkeSimann Sundlo regner i fremfører også andre; viktige seg som vaskeekte trønder, Olllstendigheter i denne sen- Verkebyll l sinnet selv om han ble født i Vestsasj,onellesak, som, sier han, Agder eig vokste opp i Vestre «t i l h ø re r v år h i S t o- Aker fra han var 7 år. Hele Det er bittert for en ved en mottagelse den amerikan- j som 'Privatist Og tok artium på et mann som kjempet med ske familie holdt på Grand søn- år, med eksamen Han har nebb og klo og all sin styrke for å få riksrett over dag. \ hatt militærtjeneste i Garden og ørene. ' lvorf'or ikke styre Schreuder og Østby deltok i går nu på stuclentfagkursus på Når et enkelt selskap som Norge like klokt, konkurranse med 17 studenter fra Treider, skriver Morgenbladet. Nor~k: Hydro har kunnet gå framsynt og eff~{- ' NygaardsvoldS regjelring ke sig navnet. Oslo og Bergen. De fikk alle sammen 15 minutters samtale med med,gverskudd, hvorfor gjør tivt som for eksemså ikke staten det i langt pel Norsk Hydro? direktør Brittingham, og det som El' det iklce, akkurat som skåret England å lese både Tryg- etter hjemkomsten fra x. stolrre grad? Fordi vi har et veide tyngst i vektskålen var,rett ut av den foraktede NS-mentalitet? Det er personlig kvalitet manns bok, særlig Trygve,ve Lies og Paul Hart vanstyre utlover alle grenser. kandidatenes personality og lederegen og leder-egensltaper det spørs et, Lies. Monarkiet ble på 50-årsdagen opvartet med mange miltlag 8. desember. skaper., ter. Helt utmerket. Du skal san Redaksjonen avsluttet tors Med veg skal - De ble val~t på grunn av sine kvikke replikker, sier direktør nye muligheter, til sanering og neligse at vårlsamfuim skal få Det vi ville som sloss for de gaver, til dels også med NESTE NUMMER riksrett var den nokså vesentlige ting å få oppklart land byoojast dumme gaver. Den eneste ga_ Brittingham. oppblomstring. av «Folk og Land» konuner ve som virkelig dominerte var lørdag 7. januar. hvor!tnsvaret lå for at det Flatdølen Bjarne Dramstad, imidlertid transportarbeirierkonflikten og dens mapge- Til ei sjukesyster fråtjronten bilisering da tyskerne an vande bulldozar-kaptein, held seg ikke ble øyeblikkelig mo tidlegare frontkjempar, no drihånde forbannelser for vårt sterkt sårbare samfunnsap: Hva leserne. grep oss og for at ikke for tidi langt til fjells inne i fagraste Telemark, Han byggjer veg l norsk fangehol i jolehelgi 1945 minene ble lagt ut i Oslofjorden øyeblikkelig, da parat. til den veglause grendi Langlim i Vi er ikke profesj onelle kla- har i vente Eg skimtar/dit an.dlit bak sprinklar av jarn.,seljord. Eit nytt prov på kor eidet ble slått fast at et genrådige og djerve dei er desse gere, men de-ter dog åpenbart' for enhver at landet På nyåret vil bonde Hans, E,g ser som i lysing, 'ditt solgyldne hå~. Herre min gud, Du skauldlause bar~. tysk krigsskip med infan. frontkjemparane våre, alle stader terisoldater og kavaleri 'legg dei seg reint på tverke for har skort på ubbygde livsvik- Rognerud sl(rive om Olga Skuldlause syster på nittan år! ' hadde forlist på sørlandskysten. Gra.nskningsko bakstrev og svartsyn i landet. tige ve~er, landet har ikke Bjon,ers bok «Dette har ferdigbygde stambaner har hendb, kontorsjef Haug Sy- «Krossen den raude» du sårfebel' l~dra ' miteens utredning gir stor mangel på bruer, på tele- vertsen behandler minnefoner, på kraftverker, for skriftet om Erling Winsnes, Gav, vener og fiend ei hjelpande hartd då stjernun på Russlands himmel dell tindra. nemlig ikke klar og full beskjed om noen av disse ikke å snakke om skoler og og professor Adolf Hoel anboliger. Nei, vi har ikke tøm- melder «Pola;rboka», som den_ på slagmarker kalde i ingenmannsbt;ld. to punkten.e som jeg mener har uhyre stor betyd \' merstokker nok i dette land, negange,n. sies å være bedre So kom du heimatt - til fedrande lande -. ning for vårt folks mentalitet i fremtiden. man må vite! Jordbruket og mo- enn noensinne. Skulda for «Fiend å gjenge tilh~nde~., dernæringene i det hele tatt Ein klagar, ein dolnar og makti ho rå[. ge av oss som opplevde er tømt for normal arbeidskraft, matav ~edl forsømmes, Heime og ute Domen han fall:, Tri ovlange år. disse dagene vil disse tingene bli liggende som en Skogene er tynn~t \utl. {StOt-~ - De kunstige demninger Her tend eg so fatig, kann inger:~in~ gjera. re deler av vår skipsflåte sprenges: Komponisten David verkende byll i sinnet til Monrad Johansen vant en Alein.e, du gode lyt sorgine bera., v~ldig vi får fullt lys over dem. pantsatt til NATO-styrte seier gjeniliom konserten i Aulaen. Sigl du i l draumar, til solfagre kyster. ve Engen har således fått kon No sløkte dei ljoset - godnatt vene syster. Lies bok gir absolutt pengeinstitutikke noen forklaring på ter, vi har et avleggs ~eng- _ Firma Jørgen S. Lien har H n a r Tv ei t o. takt med sin gamle fangekamerat AudbjØrn Fiskum, Helshan. disse to tingene. Når det selsvesen som, koster van vit- kastet ut en NS-mann. Ellers alt vel. Neste år regnes med en eks gjelder begge disse to - Hotelleier Søgaard i Hotell ~ port på 30 mill. kroner. Det be- punktene er Trygve Lie like uklar og svevende som,tegner en bra stigning,fra den- Transportarbeiderstreiken førte seg nærm.est som skrullete. gang dette firma i okkupasjons- kostet vårt samfunn mellom 100 Vår honnør til lærerinne, granskingskommisjonen. ~ fru Signe Hunnes, Utskarpen. tiden sk~ffet tyskerne 1500 hånd- og 2QO millioner kroner. Boka kunne godt ha vært jern. - Sogneprest Knut Geelmuy- Hun ble innval~ i SØr-Rana herredstyre. uskrevet når det gjelder - Bonde og sagaskriver Trygve den og hans sønn, maleren Ni Det hender ganske ofte Engen i Straumsbygda 'arbeider kolai Geelmuyden, har for vinheime på gården sin, i lag med terhalvåret slått seg ned i Spamark skriver: ht er ofte med Anton Beinset i Dag - Lynge Metllghetsblad i Dan disse tingene. at jeg t;reffer folk som er blitt engstelige for å kritisere landets styr og stell i vinter Follo landbruksskole, den 25 mill. kr. på gamle biler. ken og misjonshusene - særlig kona og yngste sønnen. De ax:dre Dia. kristendommen! som med gamle bladet barna er reist ut, den eldste går - Staten skal flå oss på nye paraplyer. De glemmes lett i kir- offentlig. neste er i lære hos Hafskjold i - En del italienske filmskue- i godt vær.) met i ny utgave, utmerket redi- Land» også! Likeledes 250 for tilvåre gert og fyldig. Utgave nr. 1 kom svarende bilde av jerv, 150 Direktør E. Hvosl~f i Lier, mens datteren er lærerinne spillerinner har gjestet Oslo. - FellessangbOken for.for rie». farsslekta var bønder, hans Professor HildingEek er en far også, fra 'fjellgrenda mann, hvis meninger har vekt Markabygd i Levanger-Skogn, i,siverige. Våre lesere bør mer- og morssleokta er fra Sitrinda. På hennes side kommer en meget velkjent trøndersk bymann inn i bildet, nemlig MathiaS Konrad Peterson, i sin tid en av direktørene i Norges Bank - den gang som bekjent i Trondheim. parentes sagt Var for Øvrig den samme Peterson kanskj e den første i landet som satte i gang feiring av den 1:7. mai, og før Wergeland! Ble offiser i Etter 39 års tjeheste tok han avskjed i Dommerne greide med andre ord ikke å fradønmne ham stillingen. Noe av det mest fargerike innslag i hans liver fire års opphold i Russland, et land _ Økonomisk gymnasium blir og et folk som han lærte å nå likestilet med artium. sette overordentlig pris på. - stortingsmann Harald LØbak Han var da også N'ansens før_ (A) har fremmet et forslag til ste hjelpesmann. Han star Det nordiske råds møte i KØben- tet denne del av sin virkhavn om å opprette et fell.es nordisk institutt for Vitenskapelig somhet høsten 1921 med å alkoholforsking. skaffe fram 6~71 hundre - Transportarbeiderne vant, og tonn klippfisk til Leningrad. fikk et tillegg på 30 kroner uka, Da haris pemnisjonstid utløp, lov og takk for det. Hvorfor ble han av Nansen spurt om kunne ikke dette ha vært ordnet han hadde en å foreslå i sitt uten så store omkostninger? - «Folk og Land» er en god formidler mellom alle våre'. Tryg- «Postgården~> i Mariager (Danmark) hadde her en kveld torskegilde for 65 av' sine venner. De spiste 105 kg. torsk. Alle ble mette. - Portoen for vanlige brev går opp fra 30 til 35 øre fra 1. jan. - Aftenposten betaler det første bilde bladet mottar av vill norsk land bjørn i norsk terreng med 500 kroner. Det gjør «Folk og =-- E 'd_e_l_ _V_._G_., på Jennestad 1 Sortland. Flere av byens større aviser opp- kristne organisasjoner er kom- i 1928, med et tillegg i gaupe og 100 for ulv. ntet fordummer mer enn hatet Maktbegjær med derav følgende hat, gjør menn.eskene ikke bare onde, men også dumme. Våre forfølgere '«seierherrene» (!) produserer sitt hat for å verge seg selv- «ikkun sannheten kan såre»! N, C. Solheim.

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon 1\ ~l"'j"l'" JO,it.l ',,:L 21 B OG Nr. 22-4. årg. Lørdag 18. Juni 1955 Løssalg, 50 øre NORSK POLITIKK IDAG: Landets marg skal utfæres 111 VART FOLK til OPPFRISKING / Alltid måtte særinteressene og partiinteressene

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid?

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid? Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Med lov skal land bygges! ~~-4. Nr. 28-6. årg. OG Lørdag 31. august 1957 Løssalg 65 øre t:;::;my, august 1957 I ~ mågrøftes ut! J,.., Grov urett mot Sigurd Uggen

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum?

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum? MOT LYSERE TIDER Juni 1981 Nr. 6-30. årgang Løssalg kr. 5,- Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende Under «rettsoppgjøret» forekom det ikke så sjelden at den da skipet var på vei til Liverpool

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer