SNO. Lørdag 10. Desember ftfæn Et budskap! uten- Norsl~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Lørdag 10. Desember 1955. 3.ftfæn Et budskap! uten- Norsl~"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Luk. 2, 14. Den natten Jesus blev født sang himmelske hærskarer sin jublende lovsang til Gud menneskelivet slik som. det var ment vi skulle leve det: r lyclighet mot Gud og i tjenende kj ærlighet overfor sine Lørdag 10. Desember 1955 Løssalg 50 øre 3.ftfæn Et budskap! Norsl~ uten- Av Erling Bjørnson et Oslo-blad sto forleden nå snart har sit,tet i fulle elle- fører med seg? Finnes det ril~sminister en meddelelse gjennom HØY- ve år, dømt etter provisoriske ikke menneskelige følelser res Pressekontor om at «de «lover» i strid med Grunnlo- has makthaverne? Tenker de og en sang om fred, på jorden O medmennesker _ landssvikere som fremdeles vens ånd og bokstav. da bare politisk? Er de ene og over Betlehemsmarkene for n.,a Det kostet ham meget. noen fattige og av godtfolk r' de Veien gikk over Golgata. Men sitter inne», For et tidsskifte i ånd og alene maskiner uten hjerte? følelse et slikt budskap gir Eller e'r det her tale om en foraktede sauegjetere. Engle- han forble lydig og fylt av «HOnOnl me~'min E ikke vil bli løslatt til jul! vit<nesbyrd om. Det virker som sjel-løs «parti-beslutning» og ne gledet seg over at Guds 1f.(J.Jt n kjærlighet til det siste. Han Denne kalde meddelelse hal om vi ble flyttet sekler til- dermed ansvarsfrihet for den løfte gikk i oppfyllelse: Guds ~ bragte en fullkommen soning nast so lenge det i følgende kommentar: «dag bakel i tiden. Dette kalde, ky- enkelte, en vei som alltid syer imidlertid stemningen for niske livssyn, uten tanke for nes å bli fulgt når det onde sønn lot seg føde inn i men- for våre synder. Han forlikte neskeslekten for å bli dens innvarslet? Bar ikke allerede oss med Gud ved sin lidelse N oreg merkjes _ å løslate landssvikerne en de lidelser det gir. De,>kal skal forkynnes? frelser. Hos dem som betød den måten han kom p'å og og død. Han gjorde fred mel- "~ ganske annen enn for noen ikke - skjønt de alt i som- «Stemningen» er nu en ganmåneder siden». mer var gitt håp om det -- få ske annen, heter det i budska- noe den gang, i,keiserens den måten han ble mot,tatt lom Gud og mennesker. Vil menn finnast» slott, i Herodes palass og hos på bud om at det var med du vinne denne freden? Da Mine første tanker da jeg lov å komme hjem. til jul! p:et, der en påtenkt god gjerleste denne harde, brutale Herregud, hvor slikt må gripe ning byttes i en ond. 'godtfolk i Rom, Jerusa l em og noe annet enn jordisk velferd har d u en t mg å g'ø,re' J å se Betlehem hørte man intet. fred og lykke han kom? 'sannheten om ditt eget liv i Av Tollef Ruud meldingen, var slike at de loss alle. Det er mulig at regjeringen Men i en ussel stall svøpte en Det finnes noe som er verre øynene og bekj enne din synd Overlege Johan &harffenberg holdt for noen år siden sved når jeg tenkte på disse gi grunn for all den sorg og parti når den nu nekter friklemte m.eg om hjertet. Det Hva er dog hendt som kan har vært påvirket av sitt eget mor sitt nyfødte barn og la enn krig og den ytre nød for og ulydighet mot Gud og ta 'det i en krybbe. De fattige menneskene: Det å leve uten imot Jesus som din frelser i sauegjeterne kom for å hylde Gud. Verdens nød er først og barnlig tro. Da kommer du foredrag i Al og Gol folke- elleve, disse politjisk ofre, som smerte som dette budskap het før jul. Men å unnskylde barnet, og fra Østerland kom fremst den at den har vendt inn i fredspakten me d 'u,o d akademier i Hallingdal om: 3 vise menn. Av de politiske og Gud ryggen og lever skilt fra og får Guds velbehag over dit,t religiøse ledere og fra det so- l lam,. f' d k m d ham. liv. kke slik at det blir slutt «Stormaktenes brudd l len s ap e,. på Norges fred». denne onde feighet ved å dekke seg bak folket -- Norge,, Gatens - det er rett og slett hykleri! Nei, reis utover bygdene og undersøk, så vil man lide borgerskap i Betlehem 'under hans vrede og dom. med alle dine jordiske Vderkom der ingen. Vårt opprør mot Gud skiller verdigheter og vanskelighe- Etter mitt referat fra disparlament gledeligvis finne at intet ligger tilbake av den løgn og Fred på J'orden' Det er snart. o. oss fra Gud. Heri lgger arsa- ter, motgang og skuffelser. se møtene hitsettes noe fra 2000 år siden englesangen om ken til at verden er kommet kke slik at du i dette stykke avsnittet om «FØrste verdensfred lød over Betehemsmar- helt ut av lage, slik at selv får noe brev på å bli behan~- krigen - - -», hvor over London» under okkupasj on en det hat som «stemmen fra kene nå. Og freden synes ikke den dykt,igste stats- let på en annen måte enn dl- legen uttalte: søkte å plante ned 1 det norske folk. Det væte.bønder fjernere enn noen sinne, Vi mannskunst kan bringe det ne medmen~esker. ~en ga~~ «Norge erklærte seg i 1914 Av Hans Egede Nissen har nylig opplevet en ver- hele i orden igjen. Heri ligger ske enkelt slk at du l alt eie med en gang 11iøytral. Tale som arbeidere. Det eneste som densomspennende krig og årsaken til at selv det men- te får merke Guds?lmks:g Henrik Wergeland skrev en- vårt hj emlige gule presseorren omtalte hvorledes den,- t "d merker ennå dens ettervirk-.' for deg. Hva som enn V o - gir bud fra fortiden, er den ga.ng om Ndrges høytidsstund gan i Akersga en a ømme. neske som. eer alt det denne G d '1 aldri servile presse bak dens direktiver og åndskneblede redak ninger. Blant menneskene me til å hende: u V gang fungerende statsmini- som kom da tingets hall åp- Den moralske indignasjon hersker strid og splid som før verden kan gi: penger, velvæ: i evighet slippe deg! Du får ster, utenriksminist.er Nils net seg. Han ender med det fyller alle ned til ovnsgutten tører! og 'vi skj.e,lver allerede ved re, luksus og popularitet.al~n erfare den fred som overgår hlen straks beordret mo- kjente vers: Håkonshall og de,r i gården og persilletårene tanken på en ny krig. Den kan bli helt lykkelig. Hen lg- all forstand. Den fred som Mulig er det også at dette bilisering av vårt ky~gforsvar, Olavskirke reise ville de av flyter til fordel for!1egrer fred som englene sang om. sy- ger årsaken til vold og uret,t, verden aldri kan gi. kynisk planlagte og konstru - nes som en vakker drøm. hat og undertrykkelse, eng- Ou.n denne fred er det jule- til lands og til v,!lll'zj, for å g:us. D. e. t b ero r p'. a Norges. som bmr utsatt for folkets erte hat vanskeligere. gir slipp Vakker å tenke på til jul kan- stese og usikkerhet. evangeliet taler. å ø t rt t st t karne, tidens guder er dens rettsbevissthet under forsete bak byenes murblokker enn verge v r n y ra le. a s- menn. av presidenten i folkedomsto- 'ute under den fri himmel skje. Men neppe noe å skjen- Derfor er det intet som minister Gunnar Knudsen Der var en gang, men len dom mer L y n c h. over skog og eng. Her er ha, ke tiltro. Man er da realist... mennesket trenger mer enn var nettopp da hjemme på det er lenge siden. Nå beror Stortinget, våre kårne, har tet forlengst forbi, om det da ~ed på jorden! Har vi for- fred med Gud. Denne fred ståt,t englesangen rett? Er det var det Jesus var kommet for så sikkert at det var fred å bringe i stand. ngen annen Salig fred, himmelsk fred Toner julenatt her ned Engler bringer til store og små Bud om ham som i krybben lå - Borgestad hos sin dødssyke det ifølge majoriteten av de nå med den gule pressens noen sinne har vært her i det hustru. Da statsministeren kårne i tingets hall ikke' len- velsignelse laget et nytt de- hele tatt" «Landssvikere»

2 merker ennå dens ettervirk- "'~"''''kn~u vu ~,v U~lt~' d~~tv d"'--- for deg. Hva som enn vil komnes e som eer a e enne ninger. Blant menneskene me til å hende: Gud vil aldri hersker strid Stiftelsen og splid norsk Okkupasjonshistorie, som før verden 2014 kan gi: penger, velvæ~ i evi het slie deg! Du får '.. re luksus og popularitetaldn g pp. og vi skj,e'lver allerede ved ' erfa~e den fred som overgar tanken på en ny krig. Den kan bli helt lykkelig. Heri ligall forstan. d.en D f re d som fred. som englene san. g om. sy- ger årsaken til vold og uret,t, d. k i verden al ri an g. nes som en vakker drøm. hat og undertrykkelse, eng- Om denne fred er det jule- Vakker å tenke på til jul kan- steise og usikkerhet. evangeliet taler. skje. Men neppe noe å skjen- Derfor er det intet som ke tiltro. Man er da realist... mennesket trenger mer enn Salig fred, himmelsk fred Fr,ed på jorden! Har vi for- fred med Gud. Denne fred Toner julenatt her ned stått englesangen rett? Er det var det Jesus var kommet for Engler bringer til store og smd Bud om ham som i krybben ld - så sikkert at det var fred i å bringe i stand. ngen annen Fryd deg hver sjel han har frelst! rent ytre menneskelig for- kunne det. Han, Guds egen stand Jesu komme til jord sønn, kom hit ned for å l,eve Eivind Saxlund. svarte hlen at så fikk regje- rettsbevissthet». Norsk skibsfart 23. desember Det øverste Sovjet tar sæte i Moskva 1\ Nasjonalforsamlingen har tidligere i år bare hatt to møter. På det første ble sta,tsmin.ister Malenkovs avskjedss~nad som statsminister behandlet, på det annet avla Bulganin rapport om Genfkonferansen. Heime og ute - Skogsarbeiderskoien skal bygges ut på is~nsterud. - Arbeidet er i gang på veien over Storlien. - Det brygger opp til strid om den nye navigasjonslov. - Sverige har snart en million pensjonister. har solet seg til utlandet ren Offil;ane nvoneaes aen-, ~ , _4. ga.ng om Norges høytidsstund gan i Akersgaten å dømme. servile presse bak dens direk~ gang [ung,erende statsmini- ~ ' som kom da tinget!; hall åp- Den moralske indignasjon tiver og åndskneblede redakster, utenriksminis. r Nils net seg. Han ender m.ed det fyller alle ned til ovnsgutten tører! hlen straks beor et mo- kjente vers: Håkonshall og der i gården og persilletårene Mulig er det også at dette b.ilisering av ~årt kyfforsvar, Olavskirke reise ville de av flyter til fordel for!'1egrer kynisk planlagte og konstrutil lands og til ~~~(,:, for å grus. Det beror pa Norges som bmr utsatt for folkets erte hat vanskeligere gir slipp verge vår nøytralitet. Stats- kårne, tidens guder er' dens rettsbevissthet under forsete bak byenes murblokker enn minister Gunnar Knudsen mednn. av presidenten i folkedomsto~ 'ute under den fri himmel er var en gang, men len dom mer L y n c h. over skog og eng. Her er ha,- var nettopp da hjemme på det er lenge siden. Nå beror stortinget, våre kårne, har tet forlengst forbi, om det da Borgestad hos sin dødssyke det ifølge majoriteten av de nå med den gule pressens noen sinne har vært her i det hustru. Da statsministeren kårne i tingets hall ikke' len- velsignelse laget et nytt de- hele tatt" «Landssvikere:. kom thbake, syntes han det ger på dem, men på gatens mokratisk embete, og etter at velges fort vekk inn i herredvar gjort for megt, men da parlament, o~å kalt «folkets gatens parlament har talt, styrer og som lede~e av store har dommer Lynch avsagt felles-bedrifter. ringssje:fen se seg om etter USA, i sydstatene, kalt dommen. Men var Aasen Jo, sikkerlig! Ute i distriken annen utenriksminister. Dixieland, hvor rasediskri- kvedet: tene er det fremgang, og su Alle foranstaltninger som var mering, hvor Ku,-Klux- Lat det merkjast i meir ke sprell som den herostratisatt i verk, ble opprettholdt Klan-ånden fremdeles er le- enn i ordet, at roe halda den ske størrelse fra Skien gjorde hele krigen ut, og Norge holdt v,ende og hvor en negers liv arv,en i stand, at når federne i Stortinget forleden og som seg klar av storstormen der ikke er mange pennies verd Sjå att på jordi, dei kan han fikk «folket»! med seg ute den gangen. Den dyktige etter de fete overskrifter li kjenna sitt folk og sitt land. på, virker vel nærmest ko- Lån på norske nybygginger forfaller øyeblik - og nasjonale forsvarsmini- misk utover landsbygdene. steren, general Christian ~- --. kelig hvis vi går ut av NATO USA Holtfodt, var den sterke dagens valutasituasjon er det van~k\elig for norske re- mann som kj ente' sitt fagomdere å få valuta til bygging av nye båter. denne situasjon råde. Likeså den nasjonale.har man funnet fram til en i og for seg prisverdig ordning. og ansvarsbevisste utenriks Norske redere bestiller båter ved utenlandske verft, og finan- 'ministeren Nils hlen holdt U.S.A.s to store landsorganisasjoner, AFL og steringen ordnes gjennom amerikanske finansieringsorganer. god vakt om Norges interesser. Nlorge ble under denne CO med tilsammen 16 Samtidig chartres båten bort for lang tid, slik at alt båten seiler inn går til dekning av byggekostnadene. De amerikanske krigen hårdt presset, men millioner medlemmer, er fin,ansieringsorganene har pantesikkerhet - i båten styresmennene holdt stø kurs formelt slått sammen. i en og oppretter en avtale med dim norske rederen'- som må og sterk vakt,.» faglig landsorganisasjon.. godkjennes av departementet - om ratene for tilbakebeta- Så sluttet doktoren sitt folingen. The Amerian Federation redrag under omtalen av den of Labour and Congress Dette er vel og bra. Men i denne avtalen er det også et annen verdenskrigen, hvor of ndustrial Organisa. par andre klausuler, oplyser bladet «Orientering»: han reiste dette sp'ørsmål: tion og omfatter i alt 1jlO Hvis «Kunne Norge ved en klok faglige forbund. Den. er 1. Norsk skipsfart blir sosialisert. utenriks- og forsvarspolitikk den største frie, faglige 2. Norge trekker seg ut av Atlanterhavspakten, ha sluppe,t å bli trukket inn landsorganisasjon i verden. så bortfaler finansieringskontrakten og gjelden forfaller til i krigen på samme måte som Øyeblikkelig betaling. under den første verdens Det skulle ikke være nødvendig å gøre mange refleksjoner. krig? Og han svarte at hadde ': ~ Men det må være trist for norske myndigheter å måtte skri- vi vært føre var som i 1914, ve under på slike vilkår. - Det er svært som hvalak- høyskolen: Dosent Leiv Flydal. sjene har steget det siste. _ Tito besøker Egypt og Etio- _ ~dens største tankskip pia. Han vet å snu seg. ( t.> er sjøsatt i England. - Kontm'mangelen blir verre _ Fallet i Englands valutare- og verre i Oslo. server er stanset. _ Motsetningene synes å jevne seg i vesttysk utenrikspolitikk. - Nytt vassdragslabomtorium - Sveri "es turisttrafikk er fordoblet på 5 lår. skal bygges ved NTH. - Skogbruket: 4'Snnstillegget - Gisle Straume nevnes som blir fra 65 til 7() Øre pr. kbm. ny sjef for Rogaland Teater. - Stor opprydning forestår i - Eivind Grovens «Mot ballade» er kommet på plater i USA. Finnlands økonomi. - Ny professor ved Handels- --- Fortsettes inne i bzadet. Er dumheten i Norge i ferd med å avblomstre? En norsk gallup har vist at det nå e,r flere i Norge for Spanias opptagelse i FN, enn ilor fortsatt å nekte opptagelse. Våre fanger Presset Av H. N. H. '" Vi nærmer oss julen, der minnene mø,tes i fortiden, der tankene samles i fremtiden. Og våre ønsk,er og varme tanker vil flyte dere elleve i møte fra det hele land, fra Slår vi tilbake i dagspressen alle kretser der hj ertet går i Norge for 10. aptil 1940, vil foran politikken. vi finne at de herværende engelske myndigheter - som Denne «julehilsen~ fra fulgte den norske regjering Norges makthavere, denne på dens flukt nordover - alt hjerteløse meddelelse, er selvpå det tidspunkt var særde- følgelig en hilsen til alle oss les ivrige for å påvirke regjeringen til å gi den okkuper «dømte». Vårt eneste svar må være: te del av befolkningen ordre Et sterkere samhold om å gå i gang med sabotasj.ea,ksjoner. Planene var il trofast arbeid for sak og ære. åpenbart lagt vel til rette fra Jeg hilser i ærbødighet vå:- engelsk side. Ved øyeblikkelig re «landssvikere»! å gjøre brudd på folkerettslige prinsipper skulle den :- ~ så trodde han at vi hadde unngmt krigen og Okkupasjonen. Overlegen sluttet sitt ikke hjem til norske befolkning settes i et avgjørende og irre'jjarabelt tankevekkende foredrag med motsetningsforhold til tyskerne. Faren for en «dansk» å si - «at hver enkelt bør jul? tenke over det hele - enig ordning var til stede. Det eller ikke - for det j eg her måtte unngås. Uansett midhar framført, er san t.«av H. F. K. lene. Dette til ære for den frem- Morgenbladet meldt,e 1. de- Ennå den gang var de norragende nordmannen, uten- sember: «De elleve siste ske myndigheter såpass klare riksminister Nils hlen, att- landssvik fanger slipper nep- i hodet at de forsto ;at det a. Hvem har ansvaret på notisen om. ham i Folk og pe ut fø,r jul.» adlyde de britiske direktiver Land nr. 38. Forklaringen var: bare ville føre landsmenn Torpo den 29. november ««stemningen for å løslate unødig i ulykke, og fra høyefor at staten ikke driver sine skoger med normalt utbytte? Forts. side 4 Forts. siåe 4.

3 Få har som fylkesmann Konrad Sundlo. fått føle på kropp og sjel hva det vil si å være norsk offiser. Han har da også funnet å måtte kvittere for den store ære. Det har han gj ort gj ennom et manuskript som nå ligger ferdig, hvor han ganske enkelt, ut fra sine opplevelser som komllandant 1 Narvik, har fortalt, om «Byen. med kanonen» (!). Man forlangte som bekjent døds.straff' for Sundlo, men han ble.pure. frikjent for den del av anklagen som angikk Narvik. Selv Churchill har rettet på sin lettkjøpte slarv om for- ræderen i Narvik -- som han innleder sitt verk om krigen med. Men når blir den falske anklage mot Sundlo rettet i norsk rettsbevissthet? Det er å håpe at det må lykkes ham å få utsendt sin bok i løpet o '. LØrdag 10. desember 1955 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, F2~~G~~T~!~~~--. ~ Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn To landskjente firmaer har batt 50-års jubileum Fremstående norsk,".' -'. politiker søker opplysni'nger om alle av' NS som delto,k i kampene '1940 Det haster! En av landets i ]Ø40 her i lajidet. Altså mot Vi sikter til Norsk Hydro, tige sullllmer: årlig,en syke- beste meunhar underhånd " tyskerne Uke ~tter" den 9. stiftet 2. desember 1905, og til pleie som halter, lærere og vi- ~ttalt ønslte om. snarest mu- april. Brev,.;kan sendes til landets største foretagende tenskapsmenn som er un- bg å få. opplysnnger om de «Folk og La~dltS redaksjon overhodet: Monarkiet Norge, derbetalte, militærutgifter av NS, særlig da frontkjem- eller til ingejllør Frode Halle, rekonstruert 27. november som er hinsides all fornuft, pere, som deltok i kampene l,adr. Heggelivn. 48, Smestad , p-n overkommando nå KolsA.s ~- '_---, ---. Begge har nål fått prøve på fremmede hender. slaveseg i 50 år. Med hvilke resul- leire som opprettholdes etter Blehr og Hafskjold tater?. :Mon det ikke k:l'1ne mer enn 10 års fred, et valgvære. til nytte for noen hver system ovedatt et grunnlovsav oss å forsøke en aldri så stridig partimaskin\ell'i, en filb.ake fra Stockholm liten vurdering. gtatskasse uten bunn, en Norsk Hydro.begynte på kroneverdi som. er mikset bar bak~e, men firmaet har sønder og sammen, vi for- med code DJ1h,~ter nådd helt imponerende resul- valtes rett og slett av et bytater, produserer årlig veldi- råkrati som forbrenner og. ",.' ge mengder kvelstoffgjødsel fortæ~er så meget av vårt Vi har hatt en samtale med Eivind Blehrj som nettopp er til bc1kteriesulten matj ord folks' kraft og arbeidsevne at tilbake fra et opphold i,sltockholm. Vi SPØt 9m han har n.ge både her i landet og i flere 'det gang på gang står om å meddele om den sak, som v alle er så spent på? andre. land, beskjeftiger på Nor~es være eller kke være. - Jeg hai' sa.mnen med H,afskjold fått:.ese hva 5 lærde første hånd 9000 veltrimma- iside om side med utarmin- svenske herrer er kommet til under treårs gransking av de arbeidere og gjør stadig ~en blomstrer selvgodheten og «rettsoppgjøret». Det. er blitt en inngående, samvittighetsopp sine årsregnskap med det nasjonale skryt, et skryt full avhandling på ei par hundre sider. mektig overskudd i klingen- som nær sagt er bedøvende og - Og resultatet? de mynt. anledning jubhe- selvutslettende. Folkl.slikker - La oss ikke gyde malm.ijubileumliå.rets festbegre. et kunne det; dele ut av sin seg rundt munnen av lev,el- Trykningen står tilbake, men i jan.uar engang skal alle få Danmarks.. tro Slesvigere ser med bekymring på"" fremtiden Det danske presseorgen «Atterdag» hevder at sydslesvigerne nå kjemper for livet. Det nasjonalt selvoppgivende fåmannsvelde i København vil bare tekkes tyskerne, skriver bladet. Med sverd og plog erotter prøysserne den danske jord i Sydslesvig. Ble var Kreuger likevel! myrdet?, overflod rundt regnet 25 mil- standard og tipping, som om titte 'inn i dette skrinet med det rare i. p f H'ld' E k tt (,, Bok om Narvik er skrevet. Byen med kanonen! Fylkesmann, oberst Konrad Sundlo starter nyåret med å bli 75. lioner kroner, oppå:. alt det alt skulle være i den skjøn- - Og hva inneholder det?. ro essor mg e.u a er seg av kommende år.. som tidli!'!ere er gitt til neste orden. De fleste narrer - kke noen kalverumpe. ' Vi nytter høvet til å gratu-,1andsgagrjige formål. Hfydro seg selv med del'f"tekniske - De er altså fornøyd? nteressen for dette spørs-1 Sjef i F.N.). Hilding Eek me- lere hedersmann) K:onrad er en bedrift vi alle har gle'- utviklings landevinninger, _ Ja. NOen tvil om utfallet har jeg forre~n aldriha.tt! mål vokser i Sverige, og det ner at de nye opplysninger Sundlo med 75 årsdagen den de av. som tas for statsmannskunst Men det var jo et stort iansvar vi tok på. oss. er. nettopp kommet en opp-, medfører - dog ikke hel t 1. januar Han går den Hva så med Monarkiet og politisk vederheftighet... 'fl siktsvekkende bok av Bør j e avgjørende at selvmordsteori- i møte med fast og rank hold- Norge? Nei, vi tenker ikke i Det skal bli spennende åse H ~ e d og Sve n Sto l p e: l en ikke slår Ml. Han har sær- ning _ som det sømmer seg M ø ste r fra N S f d denne). forbindelse på fedr,e- i hvor lenge det kan gå, før il «var Kreuger mørdad?:. lig festet seg ved det eien.~ en offiser av den gamle skolandet, men p'å staten alene, katastrofen 'ei over oss på n. -.. ~ len? «stockholmstidningen» har i dommelige i at lensstyrelsen i le, og med en fysisk kondipå oppgavene, mulighetene nytt. i den anledning intervjuet i stockholm ikke kreve,t obduk- sjon som sømmer. seg en forvaltningen av vårt folkfl Vi som har odelsrett til,den bekjen~e professor Hil- jsjon som forutsetning for gammel5- og lo-mils-mester samlede tilganger og resur- landet fåret tungt og uhyre Russepresidenten i ()slo 1955, Fredrik Schreuder, og Reidar ding Ee'k (tulligere seksjons- krean,ering, jo at pbduksjo- som hæren neppe har hatt ser. Begynnelsen var heller vanskelig bo å arbeide med. Østby er de to norske studenter som 'ble valltut av direktør = nen si-es å,ha vært forbudt maken til gjennom 400 år. ikke dårlig. Det var alt annet, Jo før vi tar hånd i hanke, trør Thomas ~rittinghani jr. og frue til et år~ \studieop~hold ' tross familiens begjæring. Han Fylke$na~n.S1,lndloregner enn et fallittbo Christian ML dess bedre. Hvordan det best ved Wisconsin-universitetet, med re"ise, ØpPh,old, studieav- V er ke by 11 i,fremfører også andre; viktige seg som. vaskeekte trønder, chelsen og hans menn Jever- skal skje er det største pro- gifter betalt og rikelig med lommepenger :t omstendigheter i denne sen- selv om han ble født i Vestte fra seg til det nye styre. bl~m som foreligger 1 samt~- _ "-- Vi.. er_q~ery~j:l.gij, men Fre.drik.Sct;reud~r begynte på. s:inle~, ~ ',... ~ sasj.onelle.sak, SOm, sier han, Agder og vokste opp i Vestre Men hvordan er. det gått? dens' Norge~. LØses.. lfiådet satlpelig'var' tfm"speniieillide ti- Handelsgym.n,a.siet etter artium li,«tilhør'er v.år histo- Aker fra han var 7 år. Hele. dag skjenker staten hvert hvis". vi norske fortsattl skal mer, sa. de. to nybaktestipendiaterscmnner.'retbå'r 'Østbye gikk 'opp Det er bittert for en nyfødt barn part 1 en stats- kunne gjøre oss håp om å ved en mottagelse den amerikan- som'privatisti dg tok artium på et rie:.. farsslekta var bønder, hans mann som kjempet med gj eld" til langt oppover begge bygge og bo 1 fedrelandet. ake familie holdt på Grand søn- år, med eks~men Han har Professor Hilding Eek er en far også,!ra. fj ellgr~nda øren.e.' --~ dag. hatt mllitærtjeneste i Garden og nebb og klo og all sin styrke for å få riksrett over i,siverige. Våre lesere bør mer- og morsslekta er fra mann, hvis meninger har vekt Markabygd i Levanger-Skogn, Øvorfor ikke. styre. Schreuder og østby deltok i går nu på st1,ldentfagkursus på Sitrinda.

4 forvaltningen av vårt folk~ Vi som har odelsrett til samlede tilganger og resur- landet får et tungt og uhyre ser. Begynnelsen Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, var heller vanskelig 2014 bo å arbeide med. ikke dårlig. Det var alt annet Jo før vi tar hånd i hanke, enn et fallit>tbo Christian ML dess bedre. Hvordan -det best chelsen og hans menn lever- skal Skje: er det største prote fra seg- til det nye styre. b!f>m som foreligger i samti Men hvordan er, det gått? dens Norge. LØses.må det dag- skjenker staten hvert hvi~,vi norske fortsatt( skal nyfødt barn part i en stats- kunne gjøre oss håp om å gj eld til langt onpover begge bygge og bo i fedrelandet. Russepresidenten i Oslo 1955, Fredrik Schfeuder, og Reidar Østby er de to norske studenter som ble vafgt ut av direktør tør Thomas ~rittingham jr. og frue til et ~rs \studieopl1hold ved Wisconsin-universitetet, med, reise, OJfhOld, studieavgifter betalt og rikelig med lommepenger. t '- Vi er,ov,erlym)j,ge, men', Fredrik Sc~:-euMr begynte på sannelig var 'det' spen~entld~ ti- Handelsgymnasiet etter artium [ mer, sa de to nybakte stpendater!sommer.redar 'Østbye gikk opp de. n bekjent.e professor. Hil-ljsJ'on som for t t f '-~ u se nmg or gamme15- og 10-mils-mester dmg Eek (tidligere seksjons- kra '1""',erl',n,g, '0 t bd k. '-"H J a o 'u sjo- som hæren neppe har hatt nen sies å, ha vært forbudt maken til gjennom 400 år. tross familiens begjæring. Han FylkeSimann Sundlo regner i fremfører også andre; viktige seg som vaskeekte trønder, Olllstendigheter i denne sen- Verkebyll l sinnet selv om han ble født i Vestsasj,onellesak, som, sier han, Agder eig vokste opp i Vestre «t i l h ø re r v år h i S t o- Aker fra han var 7 år. Hele Det er bittert for en ved en mottagelse den amerikan- j som 'Privatist Og tok artium på et mann som kjempet med ske familie holdt på Grand søn- år, med eksamen Han har nebb og klo og all sin styrke for å få riksrett over dag. \ hatt militærtjeneste i Garden og ørene. ' lvorf'or ikke styre Schreuder og Østby deltok i går nu på stuclentfagkursus på Når et enkelt selskap som Norge like klokt, konkurranse med 17 studenter fra Treider, skriver Morgenbladet. Nor~k: Hydro har kunnet gå framsynt og eff~{- ' NygaardsvoldS regjelring ke sig navnet. Oslo og Bergen. De fikk alle sammen 15 minutters samtale med med,gverskudd, hvorfor gjør tivt som for eksemså ikke staten det i langt pel Norsk Hydro? direktør Brittingham, og det som El' det iklce, akkurat som skåret England å lese både Tryg- etter hjemkomsten fra x. stolrre grad? Fordi vi har et veide tyngst i vektskålen var,rett ut av den foraktede NS-mentalitet? Det er personlig kvalitet manns bok, særlig Trygve,ve Lies og Paul Hart vanstyre utlover alle grenser. kandidatenes personality og lederegen og leder-egensltaper det spørs et, Lies. Monarkiet ble på 50-årsdagen opvartet med mange miltlag 8. desember. skaper., ter. Helt utmerket. Du skal san Redaksjonen avsluttet tors Med veg skal - De ble val~t på grunn av sine kvikke replikker, sier direktør nye muligheter, til sanering og neligse at vårlsamfuim skal få Det vi ville som sloss for de gaver, til dels også med NESTE NUMMER riksrett var den nokså vesentlige ting å få oppklart land byoojast dumme gaver. Den eneste ga_ Brittingham. oppblomstring. av «Folk og Land» konuner ve som virkelig dominerte var lørdag 7. januar. hvor!tnsvaret lå for at det Flatdølen Bjarne Dramstad, imidlertid transportarbeirierkonflikten og dens mapge- Til ei sjukesyster fråtjronten bilisering da tyskerne an vande bulldozar-kaptein, held seg ikke ble øyeblikkelig mo tidlegare frontkjempar, no drihånde forbannelser for vårt sterkt sårbare samfunnsap: Hva leserne. grep oss og for at ikke for tidi langt til fjells inne i fagraste Telemark, Han byggjer veg l norsk fangehol i jolehelgi 1945 minene ble lagt ut i Oslofjorden øyeblikkelig, da parat. til den veglause grendi Langlim i Vi er ikke profesj onelle kla- har i vente Eg skimtar/dit an.dlit bak sprinklar av jarn.,seljord. Eit nytt prov på kor eidet ble slått fast at et genrådige og djerve dei er desse gere, men de-ter dog åpenbart' for enhver at landet På nyåret vil bonde Hans, E,g ser som i lysing, 'ditt solgyldne hå~. Herre min gud, Du skauldlause bar~. tysk krigsskip med infan. frontkjemparane våre, alle stader terisoldater og kavaleri 'legg dei seg reint på tverke for har skort på ubbygde livsvik- Rognerud sl(rive om Olga Skuldlause syster på nittan år! ' hadde forlist på sørlandskysten. Gra.nskningsko bakstrev og svartsyn i landet. tige ve~er, landet har ikke Bjon,ers bok «Dette har ferdigbygde stambaner har hendb, kontorsjef Haug Sy- «Krossen den raude» du sårfebel' l~dra ' miteens utredning gir stor mangel på bruer, på tele- vertsen behandler minnefoner, på kraftverker, for skriftet om Erling Winsnes, Gav, vener og fiend ei hjelpande hartd då stjernun på Russlands himmel dell tindra. nemlig ikke klar og full beskjed om noen av disse ikke å snakke om skoler og og professor Adolf Hoel anboliger. Nei, vi har ikke tøm- melder «Pola;rboka», som den_ på slagmarker kalde i ingenmannsbt;ld. to punkten.e som jeg mener har uhyre stor betyd \' merstokker nok i dette land, negange,n. sies å være bedre So kom du heimatt - til fedrande lande -. ning for vårt folks mentalitet i fremtiden. man må vite! Jordbruket og mo- enn noensinne. Skulda for «Fiend å gjenge tilh~nde~., dernæringene i det hele tatt Ein klagar, ein dolnar og makti ho rå[. ge av oss som opplevde er tømt for normal arbeidskraft, matav ~edl forsømmes, Heime og ute Domen han fall:, Tri ovlange år. disse dagene vil disse tingene bli liggende som en Skogene er tynn~t \utl. {StOt-~ - De kunstige demninger Her tend eg so fatig, kann inger:~in~ gjera. re deler av vår skipsflåte sprenges: Komponisten David verkende byll i sinnet til Monrad Johansen vant en Alein.e, du gode lyt sorgine bera., v~ldig vi får fullt lys over dem. pantsatt til NATO-styrte seier gjeniliom konserten i Aulaen. Sigl du i l draumar, til solfagre kyster. ve Engen har således fått kon No sløkte dei ljoset - godnatt vene syster. Lies bok gir absolutt pengeinstitutikke noen forklaring på ter, vi har et avleggs ~eng- _ Firma Jørgen S. Lien har H n a r Tv ei t o. takt med sin gamle fangekamerat AudbjØrn Fiskum, Helshan. disse to tingene. Når det selsvesen som, koster van vit- kastet ut en NS-mann. Ellers alt vel. Neste år regnes med en eks gjelder begge disse to - Hotelleier Søgaard i Hotell ~ port på 30 mill. kroner. Det be- punktene er Trygve Lie like uklar og svevende som,tegner en bra stigning,fra den- Transportarbeiderstreiken førte seg nærm.est som skrullete. gang dette firma i okkupasjons- kostet vårt samfunn mellom 100 Vår honnør til lærerinne, granskingskommisjonen. ~ fru Signe Hunnes, Utskarpen. tiden sk~ffet tyskerne 1500 hånd- og 2QO millioner kroner. Boka kunne godt ha vært jern. - Sogneprest Knut Geelmuy- Hun ble innval~ i SØr-Rana herredstyre. uskrevet når det gjelder - Bonde og sagaskriver Trygve den og hans sønn, maleren Ni Det hender ganske ofte Engen i Straumsbygda 'arbeider kolai Geelmuyden, har for vinheime på gården sin, i lag med terhalvåret slått seg ned i Spamark skriver: ht er ofte med Anton Beinset i Dag - Lynge Metllghetsblad i Dan disse tingene. at jeg t;reffer folk som er blitt engstelige for å kritisere landets styr og stell i vinter Follo landbruksskole, den 25 mill. kr. på gamle biler. ken og misjonshusene - særlig kona og yngste sønnen. De ax:dre Dia. kristendommen! som med gamle bladet barna er reist ut, den eldste går - Staten skal flå oss på nye paraplyer. De glemmes lett i kir- offentlig. neste er i lære hos Hafskjold i - En del italienske filmskue- i godt vær.) met i ny utgave, utmerket redi- Land» også! Likeledes 250 for tilvåre gert og fyldig. Utgave nr. 1 kom svarende bilde av jerv, 150 Direktør E. Hvosl~f i Lier, mens datteren er lærerinne spillerinner har gjestet Oslo. - FellessangbOken for.for rie». farsslekta var bønder, hans Professor HildingEek er en far også, fra 'fjellgrenda mann, hvis meninger har vekt Markabygd i Levanger-Skogn, i,siverige. Våre lesere bør mer- og morssleokta er fra Sitrinda. På hennes side kommer en meget velkjent trøndersk bymann inn i bildet, nemlig MathiaS Konrad Peterson, i sin tid en av direktørene i Norges Bank - den gang som bekjent i Trondheim. parentes sagt Var for Øvrig den samme Peterson kanskj e den første i landet som satte i gang feiring av den 1:7. mai, og før Wergeland! Ble offiser i Etter 39 års tjeheste tok han avskjed i Dommerne greide med andre ord ikke å fradønmne ham stillingen. Noe av det mest fargerike innslag i hans liver fire års opphold i Russland, et land _ Økonomisk gymnasium blir og et folk som han lærte å nå likestilet med artium. sette overordentlig pris på. - stortingsmann Harald LØbak Han var da også N'ansens før_ (A) har fremmet et forslag til ste hjelpesmann. Han star Det nordiske råds møte i KØben- tet denne del av sin virkhavn om å opprette et fell.es nordisk institutt for Vitenskapelig somhet høsten 1921 med å alkoholforsking. skaffe fram 6~71 hundre - Transportarbeiderne vant, og tonn klippfisk til Leningrad. fikk et tillegg på 30 kroner uka, Da haris pemnisjonstid utløp, lov og takk for det. Hvorfor ble han av Nansen spurt om kunne ikke dette ha vært ordnet han hadde en å foreslå i sitt uten så store omkostninger? - «Folk og Land» er en god formidler mellom alle våre'. Tryg- «Postgården~> i Mariager (Danmark) hadde her en kveld torskegilde for 65 av' sine venner. De spiste 105 kg. torsk. Alle ble mette. - Portoen for vanlige brev går opp fra 30 til 35 øre fra 1. jan. - Aftenposten betaler det første bilde bladet mottar av vill norsk land bjørn i norsk terreng med 500 kroner. Det gjør «Folk og =-- E 'd_e_l_ _V_._G_., på Jennestad 1 Sortland. Flere av byens større aviser opp- kristne organisasjoner er kom- i 1928, med et tillegg i gaupe og 100 for ulv. ntet fordummer mer enn hatet Maktbegjær med derav følgende hat, gjør menn.eskene ikke bare onde, men også dumme. Våre forfølgere '«seierherrene» (!) produserer sitt hat for å verge seg selv- «ikkun sannheten kan såre»! N, C. Solheim.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal Dere er Mine vitner Minnevers: Og dette om riket skal bli forkynt i, som et for folkeslag, og skal komme. Matt. 24:14 For en stund siden hørte jeg en fortelling om en gutt som het Johannes. Han bodde sammen

Detaljer

Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss

Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Desember 2011 Ordet var Gud. Joh.14,1 Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss Joh.1,14 Ordet, Bibelens Gud kom til jorden som et lite barn, som Frelseren Jesus Kristus!

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Side 9. 4) Trøst, v. 18. Dette skal vi trøste hverandre med, står det. Vi som tror på Jesus har en lys og god framtid foran oss. Døden er ikke det siste. Ordet står i imperativ: en oppfordring til å hjelpe

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer