Gjennomgang av klagebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av klagebehandling"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Gjennomgang av klagebehandling Februar 2009 Rogaland fylkeskommune

2 Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og fylkesrådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Innledning Organisering og styring av klagebehandlingen Klageomfang Klagebehandling i regionalutviklingsavdelingen Klagebehandling innen opplæringsavdelingen Revisjonens vurderinger og anbefalinger Organisering og styring av klagebehandlingen Hva omfattes av klageadgang. Hvordan orienteres det om klageadgangen Kritiske steg i klagebehandlingsprosessene Klagebehandling og læringseffekter Fylkesrådmannens kommentarer Vedlegg Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

3 1 Sammendrag Denne rapporten viser hvordan fylkeskommunen håndterer klager på vedtak. Følgende problemstillinger gjennomgås: Hvordan er håndteringen av klager organisert og styrt? Hvor lang er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for klagesaker? Hvor stort er klageomfanget, og hvor stor prosentandel klagere gis medhold/avslag? I hvilken grad systematiseres klagene og bidrar til læring i organisasjonen? Hvordan informeres klagerne om klageretten? Hvordan oppleves klageadgangen? Tilnærmingen har først og fremst vært basert på dokumentstudier og samtaler med ledere og saksbehandlere med ansvar for ulike sider av klagebehandlingen. Undersøkelser av brukeres opplevelse av klageadgangen har vært avgrenset til samtaler med ledere i eldreråd 1, fylkesråd for funksjonshemmede og elevorganisasjonen i Rogaland. Viktige funn i undersøkelsen Omfanget: Rundt regnet anslås 5 % av saker og dokumenter i fylkesadministrasjonen å være relatert til klagebehandling. Brukergodkjenning for TT-tjenesten og karakterer i skolen er de dominerende sakstypene, men også klagesaker rundt drosjeløyver og inntak til videregående opplæring samt fag- og svenneprøver er områder med en del klagesaker. Gjennom enkeltvedtakene informeres bruker med få unntak om klageadgangen. Saksbehandlingstid: Saksbehandlingstiden i klagesakene er først og fremst avhengig av om saken skal innom mange ledd og om klagebehandlingen faller sammen med ferieavvikling. Klager som avgjøres av underinstansene ferdigstilles gjerne i løpet av få dager. Klager på standpunktkarakterer har en hurtigklageordning som overholdes av opplæringsavdelingens klagenemnd. Klager som ikke blir videresendt fra skolene innen fristen, tar gjerne et par måneder. Klager på brukergodkjenning i TT-ordningen har ofte 4-5 måneders saksbehandlingstid når skal innom både legenemnd og klagenemnd. Omgjørelser: De fleste klagesakene som blir tatt til følge, blir avgjort i underinstansene. I den politiske klagenemnda er det få og en fallende andel av klagene som blir tatt til følge. TT-sakene dominerer sakslisten i klagenemnda, og rundt 10 % av disse klagene har de to siste årene fått medhold her. Omtrent 50 % av dem som klager på karakterer i videregående skole får forbedret karakter. Mellom 70 (2007) og 85 % (2008) av dem som klager på TT brukergodkjenning får medhold. Læring: Det skjer i begrenset grad systematisering av klagene med sikte på læring, men det legges fram årlig sak til opplæringsutvalget om klagebehandling på karakterer i videregående skole. Videregående skoler har mye oppmerksomhet på klagesaker med sikte på forbedret dokumentasjon og forventningsavklaringer gjennom underveisvurderinger og elevsamtaler. Samferd- 1 Eldrerådet i Rogaland og i Stavanger Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

4 selsavdelingen har årlige møter med legenemnda der en går gjennom erfaringene med enkeltklager. Vi finner ikke indikasjoner på misnøye med klageadgang og klagebehandling ut over at det fra elevhold etterlyses mer informasjon. Særlige risikoområder Ved fag-/svenneprøver er underinstansenes (prøvenemndenes) klagebehandling udokumentert dersom klagen tas til følge. I videregående skole forekommer det udokumentert omgjøring av standpunktkarakter etter at skriftlig klage er levert. Slike udokumentert klagebehandling svekker betydningen av den opprinnelige vurderingen og øker faren for misligheter. Håndtering av personsensitiv informasjon er ikke alltid betryggende. Det skjer at en i videregående skoler ikke husker å skjerme sak og dokumenter fra offentlighet. TT-sakene inneholder helseopplysninger. Sakene er alltid unntatt offentlighet med begrensninger på tilgangsrettigheter, men saksbehandlingen i Kontor 2000 skjer ikke i egen sensitiv sone i it-nettverket. Vurderinger og anbefalinger Med unntak av de særlige risikoområdene nevnt ovenfor synes fylkeskommunen å praktisere klageadgangen på en tilfredsstillende måte. Særlig innen videregående skoler synes en å ha gode systemer for forventningsavklaring som gir få klager og gode rutiner som sikrer effektiv klagebehandling. I brukergodkjenningen for TT-ordningen peker høy klagefrekvens og høy omgjøringsprosent av klager i retning av muligheter for bedre forventningsavklaringer og bedre presiseringer av regelverket. Klageadgangen skal gi rettssikkerhet for klager, men kan også være virkemiddel for justering og forbedring av både regelverk og praksis. Vårt inntrykk er at interessen for resultatene og læringseffekten er størst i de administrative leddene som er nærmest det opprinnelige vedtaket som påklages. Med grunnlag i våre funn har vi følgende anbefalinger til forbedringstiltak: Sørge for at alle klager journalføres og all klagebehandling er dokumentert (gjelder særlig underinstansene innen fagopplæringen og i de videregående skolene). Sikre mer realistiske forventninger til godkjenning av brukere i TT-ordningen: o Legge fram reviderte retningslinjer til politisk godkjenning. o Sørge for at informasjon om ordningen samsvarer med retningslinjene. o Sørge for at begrunnelser for avslag og orientering om klageadgang er tilpasset retningslinjene. Vurdere eget klientadministrativt system for TT-ordningen som er mer egnet enn Kontor Generell gjennomgang av rutinene for journalføring og registrering av klagesaker med sikte på mer enhetlig praksis. Generell gjennomgang av de enkelte avslagsbrevene med tanke på begrunnelse og tilpasset informasjon om klageadgang. Den administrative klagenemnda innen opplæring bør formaliseres gjennom eget delegeringsvedtak og politisk vedtatt regelverk. Sørge for at fylkesrådmannens faktiske delegering av myndighet til å være underinstans i klagesaker er hjemlet i delegeringsvedtak fra fylkestinget. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

5 2 Innledning 2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger I løpet av et år fattes det en rekke vedtak i fylkeskommunen. Mange av disse kan påklages, og fylkeskommunen har opprettet en egen klagenemnd. I lovgivningen finnes det også regler om administrativ overprøvelse av avgjørelser. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan fylkeskommunen håndterer klager på vedtak. Følgende problemstillinger skal besvares 2 : Hvordan er håndteringen av klager organisert og styrt? Hvor lang er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for klagesaker? Hvor stort er klageomfanget, og hvor stor prosentandel klagere gis medhold/avslag? I hvilken grad systematiseres klagene og bidrar til læring i organisasjonen? Hvordan informeres klagerne om klageretten? Hvordan oppleves klageadgangen? 2.2 Revisjonskriterier og metode Klagebehandlingen i de fylkeskommunale virksomhetene er først og fremst regulert gjennom: Forvaltningsloven med forskrifter og veileder Opplæringsloven med forskrifter (se vedlegg) Interne retningslinjer og delegasjonsvedtak for klagebehandlingen Håndteringen av klager er sett i forhold til disse reguleringene. Rapporten har imidlertid også hatt som formål å beskrive ulike like sider av klagebehandlingen uten klare referanser til normer for god praksis. I følge administrative ledere skjer all klagebehandling gjennom fylkeskommunens sak- /arkivsystem Kontor Vår tilnærming har derfor vært gjennomgang og analyser av klagesaksbehandlingen og relaterte dokumenter slik de framstår i Kontor Analysene av dette materialet er supplert med intervjuer og samtaler med personer som er involvert i de ulike klageprosessene, særlig der klagebehandlingen har hatt noe omfang. Ved siden av ledere og saksbehandlere i sentraladministrasjonen har vi snakket med rektor på tre videregående skoler St. Olav vgs, Sandnes vgs og Gand vgs. Vi har gjort noen avgrensinger. Det er klager på vedtak overfor innbyggerne som fokuseres. Klagebehandling i tilsettingssaker og andre interne forhold er ikke med. Vi har heller ikke gått inn på tjenester og saksbehandling i fylkeskommunale foretak, stiftelser og lignende med mindre det er saksforhold som også er behandlet i den sentrale fylkesadministrasjonen eller i fylkeskommunens klagenemnd. Tilfeller der fylkeskommunen selv klager på vedtak, eksempelvis kommunale vedtak om dispensasjon fra gjeldende planer etter plan- og bygningsloven, er også holdt utenfor. 3 Det vises til vedlegg for mer detaljer om metode og kilder. 2 Mandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte Fylkeskommunen har et samarbeid med fylkesmannen om håndtering av uttalelser og eventuell påklaging av vedtak i forhold til plan- og bygningsloven. Regionalplanavdelingens befatning med klagesaker i all hovedsak avgrenset til slike forhold. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

6 3 Faktabeskrivelse 3.1 Innledning Vi starter denne gjennomgangen med en mer overordnet beskrivelse av hvordan fylkeskommunen formelt har organisering sin klagebehandling med vekt på forholdet mellom klageinstans og underinstans. Dernest har vi en mer samlet oversikt over klagesaker og klageomfang i fylkeskommunen slik dette kommer til uttrykk gjennom arkivsaker og dokumenter i fylkeskommunens sak- /arkivsystem. Fokus er her både hvordan klagesaker fordeles på ulike saksområder og på klagemengden i administrative og politiske enheter som behandler klagesaker. Vi tar deretter for oss mer konkret om klagebehandlingen i de to avdelingene som har nær alle klagesakene regionalutviklingsavdelingen og opplæringsavdelingen. Vi konsentrerer oppmerksomheten om de to største klageområdene TT-tjenesten og klager på karakterer i videregående skole, men har også kortere omtaler av andre saksområder innen de to avdelingene. I disse delkapitlene tar vi utgangspunkt i problemstillingene rundt informasjon om klageadgang, klageomfang, saksbehandlingstid og resultater av klagebehandlingen. 3.2 Organisering og styring av klagebehandlingen Underinstanser og klageinstanser Generelt om klageprosessene Retningslinjer for organisering av klagebehandling i fylkeskommunen er i hovedsak gitt gjennom forvaltningsloven med enkelte modifikasjoner i særlovgivning og forskrifter. Grunnleggende er prinsippet om klagebehandling i to ledd: først i underinstansen (som regel det organet som fattet vedtaket som påklages) og dernest i klageinstansen som endelig avgjør saken om ikke underinstansen endrer sitt opprinnelige vedtak. Figur 3-1 Klagebehandling i underinstans og klageinstans Enkeltvedtak Klager Underinstans Klageinstans Fremsette klage Forberede sak Klager gis medhold Avvisning kan ofte påklages Beslutte Tilrår å opprettholde vedtgak Sluttbehandle klage Klagen avvist Vedtak opphevet Vedtak endret Vedtak stadfestet Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

7 Underinstansen kan fatte tre typer av avgjørelser: Klagen kan avvises, vedtak kan endres til gunst for klager eller vedtaket kan opprettholdes og sendes klageinstansen for endelig beslutning. Underinstansens eventuelle avvisning av klagen kan også påklages. Klageinstansen kan i likhet med underinstansen både avvise og endre vedtaket. Klageinstansen kan imidlertid også oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen for ny behandling. Klageinstansen kan også endelig stadfeste det opprinnelige vedtaket. Klagers mulighet for å påklage klageinstansens avvisning er noe begrenset, men når slik klage er mulig, vil det være fylkesmannen som er klageinstans for avvisningsspørsmålet. Klageinstansene i fylkeskommunen Etter forvaltningslovens ledd er det i utgangspunktet fylkestinget som er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet i fylkeskommunen av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Fylkestinget kan bestemme at fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder skal delegeres fylkestingets myndighet som klageinstans. Fylkestinget i Rogaland har delegert sin myndighet som klageinstans til egen klagenemnd for enkeltvedtak fattet av administrativ enhet og til fylkesutvalget for enkeltvedtak fattet av fagutvalg/underutvalg. Fylkestinget er klageinstans for enkeltvedtak der fylkesutvalget er underinstans. Klagenemndas, fylkesutvalgets og fylkestingets oppgaver og kompetanse i klagesaker er beskrevet i disse utvalgenes respektive reglementer. Ansvarsdelingen i klagesaker er skissert slik i vedtatt reglement for klagenemnda. 4 Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak truffet på vegne av fylkeskommunen, med mindre annet følger av lov, bestemmelse i medhold av lov eller vedtak i fylkestinget. Fylkestinget er klageinstans for enkeltvedtak truffet i fylkesutvalget. Fylkesutvalget er klageinstans for enkeltvedtak truffet av styre for fylkeskommunalt foretak og ellers når dette er bestemt i fylkestingsvedtak. Fylkesutvalget er klageinstans for enkeltvedtak truffet av et hovedutvalg, enkeltvedtak truffet av styret for et fylkeskommunalt foretak og ellers når dette er bestemt i fylkestingsvedtak. Det er fylkesadvokaten som lager innstillinger til klagenemnda etter at saker er oversendt fra underinstansen med saksopplysninger til fylkesadvokaten. Klagenemnda møtes omtrent hver annen måned. Opplæringsloven gir en rekke ulike føringer for både hva som kan påklages og hvem som er klageinstans. Grunnprinsippene om behandling i underinstans og klageinstans gjelder likevel, men både hvem som er klageinstans og klageinstansens kompetanse varierer avhengig av hva som påklages. I henhold til 5-12 og 5-13 i forskrift til opplæringsloven skal klageinstans for klage på standpunktkarakter og karakter i orden og atferd i den videregående skolen være fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde. I Rogaland fylkeskommune har en praktisert en ordning med administrativ klagenemnd for klager på vurdering (standpunktkarakterer mv i den videregå- 4 Fylkestingssak 30/04 Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

8 ende skole). Det hevdes at fylkestinget har gitt administrasjonen denne myndigheten 5, men administrasjonen kan ikke oppspore dokumentasjon på dette. Det foreligger følgelig heller ikke et vedtatt reglement for denne klagenemnda. Opplæringsdirektøren utearbeider imidlertid årlig to veiledningsskriv om klagebehandlingen: En veileder til den administrative klagenemnda og en til rektorer og faglærere. Veiledningene oppdateres årlig pga de mange justeringene fra år til år i nasjonale føringer og bestemmelser. Det samlede veiledningsmaterialet redegjør for hva de ulike rolleinnehaverne bør/skal ha fokus på i sitt arbeid med karaktersetting og klagebehandling. Følgende er beskrevet om de formelle sidene ved den administrative klagenemnda. Tabell 3-1 Særskilt administrativ klagenemnd for klager på vurderinger i skolen. Saksbehandlere: Alle på seksjon opplæring i skole Klagenemnda skal behandle klager på: - standpunktkarakterer/manglende standpunktkarakterer - karakterer i orden og i atferd - karakterer på andre ikke-skriftlige eksamener og kombinerte skriftlig/muntlig eksamen - karakterer på lokalt gitt skriftlig eksamen - karakterer på muntlig eksamen Seksjon for opplæring i skole skal ikke behandle klager på skriftlig eksamen for privatister Dokumentasjon: Forskrift til opplæringslova kap.4 og 5, fagspesifikke læreplaner, forvaltningsloven 29, 30, 31 og 32, felles skolereglement ev. med utfyllende regler fra den enkelte skole, Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering. Generell behandlingsprosedyre 1. Seksjonssjef bestemmer saksbehandler 1 som behandler klagen og skriver svarbrev 2. Svarbrev og sakspapirer leveres til saksbehandler 2 som behandler klagen 3. Hvis enighet - skriver saksbehandler 2 under svarbrevet og leverer brevet tilbake til saksbehandler 1 for underskriving og utsending av svarbrev. Det er bare svarbrev som sendes skolen. Sakspapirene går til arkiv. Kopi av svarbrevet til klager. 4. Saksbehandler 1 fører antall klager på statistikkskjema. 5. Husk Unntatt off. 5 og linjeanvisning til den linja i headingen klagers navn står på vanligvis linje 2. Merknader/bruksanvisning Gjelder ikke klage på skriftlig eksamen Standard svarbrev finnes som maler i EDB Sak og Arkiv (K2000): KSN: Klage på standpunkt - avslag KSJ: Klage på standpunkt - tatt til følge KME: Klage muntlig eksamen KSO: Klage på standpunkt. Orden, atferd og orden og atferd Kontroller navn og fag og at rett svarbrev er brukt. Se eget skriv for maler i EDB Sak og Arkiv (K2000) for standard svarbrev i forbindelse med klagebehandling. For de mange sakstypene som omfattes klagebehandling er det ofte i særlovgivning spesifisert mer detaljerte bestemmelser om saksbehandling og klageinstans. Det gjelder særlig opplæringsområdet, men også innen kulturområdet er det flere ordninger der statlige organ er definert som klageinstans. Fylkeskommunen kan også ha sine egne spesielt tilpassede ordninger. Eksempelvis er det egne retningslinjer for TT-tjenesten (Transporttjenesten for funksjonshemmede) der en egen legenemnd er del av klagebehandlingsprosessen. 5 Dette blir gjentatt hvert år i sak til opplæringsutvalget om resultatene av denne administrative klagebehandlingen. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

9 Delegasjon og retningslinjer for underinstansene. Fra statlig hold er det i flere sammenhenger pekt på at delegert vedtakskompetanse ikke automatisk gir delegert myndighet til å fungere som underinstans i klagesak etter forvaltningslovens Dersom fylkestinget har gitt fylkesrådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak i bestemte enkeltsaker, følger også myndigheten til å være klageinstans med. Fylkesrådmannen kan videredelegere vedtakskompetansen men ikke myndigheten til å være underinstans i klagesaker uten at dette spesifikt framgår av fylkestingets vedtak. Gjeldende delegasjonsbestemmelser i Rogaland fylkeskommune sier følgende om fylkesrådmannens delegerte myndighet: Fylkesrådmannen utarbeider selv innen rammer fastsatt av det delegerende organ, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet. Fylkestinget har ikke eksplisitt gitt fylkesrådmannen anledning til å videredelegere funksjonen som underinstans. I praksis finner vi at den som er delegert vedtaksmyndigheten også er underinstans i klagebehandlingen. I den grad det i vedtaksbrev opplyses om klageadgangen, henvises det til vedtaksorganet som adressat for eventuell klage såfremt det ikke bare står fylkeskommunen som mottaker. Fylkesrådmannen er i ferd med å legge fram sak om delegert myndighet fra fylkesrådmannen. 3.3 Klageomfang Før 2003 gjaldt klageretten på enkeltvedtak etter forvaltningslovens 28 bare vedtak etter særlovgivningen. I forbindelse med endringer i kommuneloven i 2003 ble også enkeltvedtak truffet av kommunale og fylkeskommunale organer inkludert. Kommunene ble i den anledning tilrådd å gå gjennom sine vedtakstyper for å avklare om de falt innenfor eller utenfor klageadgangen. Generelt har en fra statlig hold vært restriktiv med hensyn til å unnta saksområder i kommuneforvaltningen fra klageadgangen. Rogaland fylkeskommune har ingen samlet oversikt over hvilke vedtak en mener omfattes av klageadgangen etter forvaltningsloven. Det gis også uttrykk for noe ulike oppfatninger internt i fylkeskommunen om hvor grensen trekkes og om hvordan en skal håndtere spørsmålet om klageadgang. Vi har valgt å se nærmere på klageomfanget slik det kommer til uttrykk i den fylkeskommunale saksbehandlingen. Fylkeskommunen nytter Kontor 2000 som elektronisk sak/arkivsystem. All saksbehandling, herunder klagebehandling, skjer i følge våre opplysninger i dette systemet. Skolene har også etter hvert tatt systemet i bruk. Varierende kompetanse i bruk av systemet og noe ulike rutiner for registrering av arkivsaker og dokumenter vanskeliggjør å få helt oversikt over klagebehandlingen gjennom søking i Kontor Vi har gjort noen enkle analyser av registrerte arkivsaker fra og journalførte dokumenter fra fram til 9. desember Vi har da fått noen indikasjoner på omfanget av klagebehandling ved å se på volumet av arkivsaker og dokumenter som enten i overskrifter eller arkivkoding kan relateres til klagebehandling. Vi har også sett på saksprotokoller fra politiske utvalg for perioden Jfr. Rundskriv H-12/94, H-17/96 og Utdanningsdirektoratet om Spørsmål om intern delegasjon og underinstansens klagebehandling. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

10 3.3.1 Klagerelaterte arkivsaker og dokumenter Tabell 3-2 Antall registrerte arkivsaker med andel klagerelaterte saker Fylkesadm Saker Herav klagerelatert Prosent klagerelatert ,8 % ,1 % ,4 % ,3 % Sum ,8 % Kilde: Kontor Seleksjon på journalenhet FRM, dvs. at skoler ikke er med. Tall for 2008 gjelder bare fram til 9. desember. Om lag 4 % av de registrerte arkivsakene er registrert som klagerelatert. Dette omfatter imidlertid kun arkivsaker som er opprettet med den hensikt å saksbehandle klager eller lignende 7. Arkivsaker som er opprettet for å behandle en søknad og som ender med avslag og påfølgende klagebehandling fanges da ikke opp. Dette gjelder i særlig grad klager på brukergodkjenning innen TT-tjenesten 8. Som det framgår av vedlegg er klager på TT-tjenesten i liten grad registrert som egne arkivsaker etter I vedlegg er sakene gruppert etter avdeling/seksjon og etter emneområder. Her framgår at det er opplæringsområdet som er dominerende med 740 av 930 klagerelaterte arkivsaker. Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer utgjør den største delen, men klager på inntak og klager på fag-/svenneprøver er også representert. Samferdselssakene er den andre større gruppen med transporttjenester for funksjonshemmede (TT-tjenesten) og drosjeløyvene som de to sentrale emneområdene. På grunn at arkivrutinene rundt TT-sakene, er imidlertid saksmengden langt større enn antall klagerelaterte arkivsaker. Tabell 3-3 Antall journalregistrerte dokumenter og andel klagerelaterte dokumenter Dokumenter Fylkesadministrasjonen Herav klagerelatert Prosent klagerelatert Dokumenter Skolene Herav klagerelatert Prosent klagerelatert ,5 % ,7 % ,2 % ,5 % ,3 % ,6 % Sum ,3 % ,4 % Kilde: Kontor Tall for 2008 gjelder bare fram til 9. desember. 7 Våre søk omfatter også tilleggskode &02 som innbefatter klage, anke, søksmål 8 Før 2007 ble TT-sakene først registrert når det forelå en klage. Nå registreres søknad og klagebehandling innenfor samme arkivsak. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

11 Når vi ser klageomfang ut i fra hvilke dokumenter (først og fremst inngående og utgående brev) som er klagerelatert finner vi at klageandelen er noe høyere. Hver enkelt klagesak vil imidlertid inneholde flere dokumenter. Noen har mange dokumenter. Tabell 3-3 viser at vel 5 % av alle journalregistrerte inngående og utgående dokumenter i fylkesadministrasjonen er klagerelaterte. I videregående skoler er nærmere 10 % av alle dokumenter klagerrelatert. Økningen i antall registrerte dokumenter i videregående skoler må ses i sammenheng med at Kontor 2000 fremdeles er under innføring og at det ennå ikke har satt seg en helt enhetlig praksis for bruk av systemet. I tabell 3-4 har vi listet opp alle emnekoder som hadde 5 eller flere klagerelaterte dokumenter i Brukergodkjenning for TT-ordningen topper listen. Vi ser videre at samferdselsavdelingen er representert med klager rundt persontransport utenfor rute (dvs. drosjeløyvene) og så vidt med noen dokumenter rundt skoleskyss 9. For øvrig er det klager på karakterer og fag- /svenneprøver samt inntak til videregående opplæring som er det dominerende saksområdene. Tabell 3-4 Klagerelaterte dokumenter etter emneområde Emnekode Total N07 Hjelpetjeneste for samferdsel B64 Standpunktkarakterer B65 Avgangsprøver, eksamen N12 Persontransport utenfor rute Uten emnekode A41 Studieretninger vgs A52 Fag og svenneprøve A42 Spesialundervisning A56 Lærlinger A02 Voksenopplæring L33 Kartforretning, delingsforretning A4 Videregående skole C85 Foreninger og lag L12 Reguleringsplan N06 Skoleskyss D11 Idrettsbygg og -anlegg C52 Vern av kulturhistorisk miljø Kilde: Kontor Tall for 2008 gjelder bare fram til 9. desember. Det er ikke alle dokumentene som er knyttet til klager på enkeltvedtak. Dokumentene uten emnekode gjelder kart- og delingsforetninger og reguleringsplan og er i all hovedsak knyttet til situasjoner der fylkeskommunen selv enten uttaler seg om klager og dispensasjoner eller selv er innklagende instans. Kultur, idrett og fordeling av tilskudd til foreninger og lag har også noen klagedokumenter, men utgjør en liten andel av de ca 1700 klagerelaterte dokumentene i I Rogaland Revisjon sin gjennomgang av skoleskyssordningen i 2006 er følgende anført om klagebehandling: "Skoleskyssordningen synes å bli gjennomført i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer i fylket. Det er få klager på enkeltvedtak om skoleskyss i den fylkeskommunale klagenemnda. Vi har fått opplyst at det var to klager i fjor, og at det har ligget på dette nivået de siste årene. Ellers vil vi berømme RKT for å ha greie og oversiktelige nettsider, med god informasjon om skoleskyssordningen. " Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

12 3.3.2 Klagesaker til politisk behandling Klagesaker til politisk behandling har vi fordelt på ulike politiske utvalg fra Det er få klagesaker som behandles i andre utvalg enn klagenemnda. Av klagene til fylkesutvalget fra gjaldt 8 vern av kulturhistorisk miljø, 4 gjaldt persontransport utenfor rute (dvs. drosjenæringen) og 3 gjaldt tilskudd til organisasjoner. Resterende var knyttet til regionalplanavdelingens funksjoner i forhold til reguleringsplaner og arealdisponeringer der fylkeskommunen har et samarbeid med fylkesmannen om uttalelser og fremming av klager på kommunale dispensasjoner i forhold til gjeldende planer. Klageinstans i sistenevnte saker er fylkesmannen (ev. settefylkesmann). De to sakene til regional- og kulturutvalget gjelder tildeling av RUP-midler 10. Tabell 3-5 Klagesaker behandlet etter utvalg Sum Klagenemnda Fylkesutvalget Fylkestinget Yrkesoppl.nemnd Regional og kulturutv 2 2 Samferdselsutv 1 1 Sum Kilde: Kontor Tallene for 2008 inkluderer siste møte i Klagenemnda men ikke siste i fylkesutvalg. Rene orienteringssaker om gjennomført klagebehandling av karaktergivning i videregående skoler er holdt utenfor Nærmere om sakene i klagenemnda Saksmengden i klagenemnda har som figuren nedenfor viser, variert en del siden nemnda ble opprettet i Figur 3-2 Antall klagesaker per år i klagenemnda Svingningene har dels sammenheng med at særskilte områder i perioder har særlig oppmerksomhet (eksempelvis drosjenæringen) og endringer i fylkeskommunens oppgaver. I oppstarten hadde fylkeskommunen ansvar for rusvern, og mange klagesaker var knyttet til dette feltet. Høsten 2005 overtok fylkeskommunen ansvaret for brukergodkjenning i TTordningen. Kilde Kontor RUP = Regionalt UtviklingsProgram Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

13 Tabell 3-6 viser at TT-tjenesten (klager på brukergodkjenningen) og drosjesakene har vært de dominerende saksområdene, mens andre saksområder mer sporadisk har kommet opp. Over hele perioden hadde klagenemnda til behandling saker etter følgende innholdskategorier: Tabell 3-6 Saker behandlet i klagenemnda perioden etter emneområde. Saksområde Antall Voksenopplæring 2 Videregående skole 1 Utdanningsprogrammer 5 Fag- og svenneprøve 2 Lærlinger 3 Orden og trivsel (elevforhold alle skoler) 1 Idrett og friluftsliv 1 Billedkunst, kunsthåndverk, litteratur 1 Skoleskyss 1 Hjelpetjeneste for samferdsel (TT-tjenesten) 126 Vegtransport - felles 1 Transporttjenesten for funksjonshemmede (brukergodkjenning) er den dominerende sakstypen. Fluktuasjonene fra år til år i saksmengde til klagenemnda følger utviklingen for disse to sakstypene. TT-tjenesten kom for alvor inn i 2006 (fra høsten 2005) med en topp i 2006 (50 saker) og en ny topp i 2008 (45 saker). Drosjenæringen har sin topp i 2008 med 22 saker mens det i øvrige år har vært 3-4 saker i året. Persontransport utenfor rute (Drosjenæringen) Godstransport utenfor rute Total Resultater av klagenemndas behandling Det er få klager som blir tatt til følge i klagenemnda. TT-klager TT-tjenesten Drosjesaker tatt til følge har ligger på mellom 2 og 4 per år med unntak av 2006 da 8 klager (17 %) ble tatt til følge. De siste to årene har ca 10 % Kilde: Kontor Saksprotokoller. av klagene på TT-ordningen blitt tatt til følge. Ingen klager knyttet til drosjeløyver ble tatt til følge. Av andre sakstyper er kun en klage blitt tatt til følge. Et fåtall saker er ellers sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling enten ved at vedtak er blitt opphevet eller ved at sak er utsatt for innhenting av tilleggsopplysninger. Det har vært 5-6 slike saker hvert av de to siste årene. 3.4 Klagebehandling i regionalutviklingsavdelingen Informasjon om klageadgang Innen samferdselsseksjonen blir det fattet enkeltvedtak som kan påklages i forhold til: Brukergodkjenning for TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) Løyver: Drosje, selskapvogner, turvogner, godstransport og rutetrafikk Gratis skoleskyss for elever i grunnskolen Rogaland fylkeskommune har dispensasjon fra reglene om fri skoleskyss i videregående skole da dette i stedet er håndtert gjennom ordningen med ungdomskort. Samferdselsavdelingen har et standard vedleggsdokument om klageadgang som vedlegges svarbrev: Søker har rett til å påklage vedtaket. Se vedlegg. En eventuell klage sendes til Rogaland Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen. Det aktuelle vedlegget er ikke tilpasset enkelttjenester og inneholder dermed mye informasjon som ikke er relevant for de fleste klagesakene som gjelder TT-brukergodkjenningen. Klagebehandling Rogaland fylkeskommune

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmebaserte tjenester Ski kommune 1. FEBRUAR 2008 RAPPORT 3/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Hitra kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer