Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum"

Transkript

1 Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Exsto Holding AS Februar 2014

2 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Trondheim Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Dato for vedtak: 12. februar 2014 Fagskolepoeng: 120 Sakkyndige: Målfrid Rønnevik Tom Getz Saksnummer: 13/648

3 Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Vurderingsprosessen starter med at en tilbyder søker NOKUT om godkjenning av et utdanningstilbud. Søknaden blir først gjenstand for en innledende vurdering, for å avklare om forutsetningene er til stede for videre behandling jevnfør NOKUTs «Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning», kapittel 4. I den innledende vurderingen ser NOKUT blant annet på om styringsordning og reglement er tilpasset utdanningstilbudet og om tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Søknader som tilfredsstiller forutsetningene for behandling blir videre vurdert av eksterne, uavhengige sakkyndige oppnevnt av NOKUT. De sakkyndige vurderer søknaden opp mot 17 likeverdige faglige kriterier nedfelt i NOKUTs retningslinjer, kapittel 7. Til den sakkyndige vurderingen har NOKUT oppnevnt: Målfrid Rønnevik Tom Getz Når de sakkyndige har funnet at ett eller flere av de faglige kriteriene ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, sendes et utkast til tilsynsrapport (kapittel 3 i denne rapporten) til tilbyder for kommentarer. Tilbyder kan da påpeke mangler eller misforståelser i de sakkyndiges innstilling. NOKUT tillater i tillegg mindre justeringer. De sakkyndige vurderer eventuelle tilbakemeldinger fra tilbyder, før NOKUT konkluderer og fatter endelig vedtak. I forbindelse med denne søknaden har tilbyder ikke kommet med et tilsvar. I denne rapporten er alle vurderingene som danner grunnlag for godkjenningen samlet. NOKUT har konkludert med at søknaden ikke tilfredsstiller alle kriterier for godkjenning av fagskoleutdanning. Det er mulig å søke NOKUT på nytt, men da forventes det at søker har forbedret utdanningskvaliteten i henhold til vurderingene gitt i denne rapporten (Må-punktene). Oslo, 12. februar 2014 Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Informasjon om søkeren Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Innledende vurdering Reglement Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Vedtak Dokumentasjon Vedlegg 1: Vedlegg 2: ii

5 1 Informasjon om søkeren 1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Exsto Holding AS søkte NOKUT 13. september 2013 om godkjenning av fagskoleutdanningen offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum, 120 fagskolepoeng stedbasert. Undervisningen vil gis ved studiested i Trondheim, og det er søkt godkjenning for inntil 100 studenter. Søker har ingen tidligere godkjente fagskoletilbud. Tilbyder fikk sitt system for kvalitetssikring godkjent av NOKUT 14. februar Styreordningen og reglementet er tidligere funnet tilfredsstillende, jf. NOKUTs sak 12/118. NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, Tilbyder gir informasjon om utdanningstilbudet som de har søkt godkjenning for på hjemmesidene. Det som står på hjemmesidene om tidligere godkjente tilbud og opptakskrav til utdanningene samstemmer med den informasjon NOKUT har. Hjemmesidene inneholder ikke informasjon som kan føre til misforståelse om bruk av fagskolebegrepet. 1

6 2 Innledende vurdering 2.1 Reglement Det skal foreligge reglement slik at vedtak som tilbyder fatter angående studenter, følger reglene i forvaltningsloven. Det må klart komme frem i reglementet hvem som fatter vedtak (i første instans) og hvordan en klage behandles. Reglementene skal også være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Følgende forhold må være dekket: hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter (opptaksreglement). Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne må fremgå hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres (eksamensreglement) hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering (kan være i eksamensreglementet) og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav Andre forhold som må reguleres dersom tilbyder ønsker å iverksette slike tiltak tydelige bestemmelser for eventuelle disiplinære sanksjoner, herunder vilkår for og krav til begrunnelse for bortvisning, eller andre disiplinærsanksjoner prosedyre for behandling av klage på eventuelle vedtak om disiplinære sanksjoner, hvilken støtte/hjelp en student har rett til under slike klagesaker, for eksempel å ha med seg en studenttillitsvalgt, må fremgå muligheten til å gi fritak for deler av utdanningstilbudet, etter søknad fra en student på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning fritak gis på grunnlag av realkompetanse, der både prosedyre og krav til dokumentasjon må beskrives for alle enkeltvedtak gjelder at klagemuligheten må fremgå og vurdering Tilbyder har tidligere fått godkjent sitt reglement. Sammen med denne søknaden har tilbyder lagt ved et nytt reglement, basert på Forum for fagskolers mal. På bakgrunn av dette, og at det har kommet ny forskrift fra Kunnskapsdepartementet, har vi tatt en ny gjennomgang av reglementet. Vi har funnet noen mangler. Disse hindrer ikke sakkyndig vurdering av søknaden, men må rettes opp før NOKUT kan vedta en eventuell godkjenning av fagskoleutdanning ved Exsto Holding AS. Kunnskapsdepartementets forskrift om fagskoleutdanning trådde i kraft 1. august 2013, og med denne forskriften ble det stilt krav om at tilbyderes reglement skulle inneholde bestemmelser om innpassing og fritak. Tilbyder har implementert slike bestemmelser, og bestemmelsene er i hovedsak i tråd med forskriften. For å søke innpassing, må studenter levere en begrunnet søknad og redegjøre for motivasjonen for å fullføre utdanningen. Tilbyder kan ikke kreve en slik begrunnelse, men må følge forskriften i hva som skal være grunnlag for slik innpassing. I bestemmelsen om fritak blir det oppgitt at «Det gis ikke fritak fra fag hvor deler av faget skal integreres i andre fag». Dette er utydelig, og 2

7 tilbyder bør omformulere dette så det blir forståelig for søkere og studenter. Det er ikke oppgitt frist for å søke innpassing eller fritak. Dersom tilbyder skal ha en slik frist må den komme tydelig frem i reglementet. Med denne forskriften ble det også innført felles vurderingsuttrykk for fagskolene. Karakterer skal uttrykkes i A F, eller bestått ikke bestått. Tilbyder må derfor erstatte godkjent ikke godkjent med bestått ikke bestått. Studentene har rett til veiledning om rettigheter og fremgangsmåte ved klage. I 2.1 fremgår det at «en uavhengig fagperson» skal gi denne veiledningen. Tilbyder bør redegjøre for hvem denne personen kan være. I Generelle bestemmelser 2.1 fjerde ledd, står det at klagenemnden kan fatte vedtak om annullering og/eller utestenging, inntil ett år, av studenter som fusker. I Eksamensreglementet 6 står det at skolens rektor kan frata studenter retten til å gå opp til eksamen, inntil ett år, og fatte vedtak om annullering. Disse bestemmelsene må samsvare. De må derfor endres så det fremgår tydelig om rektor eller klagenemnden fatter vedtakene. Det fremgår av opptaksreglementet at skolen har løpende opptak, og at siste frist for å søke er 15. juli. Vi anbefaler at tilbyder tydeliggjør at løpende opptak betyr at alle kvalifiserte søkere får plass så lenge det er kapasitet. I Eksamensreglement 2.b står det at faglærer skal gi skriftlig varsel til studenter som «ikke tilfredsstiller kravene til oppmelding [til eksamen]». Slik det står, fremgår det at varselet gis for sent. Det burde omformuleres dithen at studenten får advarsel når den står i fare for ikke å kunne melde seg opp. Vi antar det er slik det er ment. Vi anbefaler tilbyder å klargjøre dette og eventuelt fastsette en tid advarsler skal gis. I Eksamensreglement 4e går det frem at studenter kan kontinuere mappevurdering ved sykdom eller «annen relevant erklæring». Det fremgår ikke, verken her eller i den henviste 9, noen frist for innlevering av sykemelding eller erklæring. Tilbyder bør vurdere å sette en slik frist. Det er oppgitt at man må betale en avgift for å kontinuere. Dersom studenten har «sykemelding eller annen relevant erklæring», må studenten kunne levere ny mappevurdering uten å betale avgift. I Eksamensreglementet 12 står det at studentene må søke skolens administrasjon skriftlig om utvidet eksamenstid eller for spesielle behov/hjelpemidler. Det står videre at ved avslag på søknaden kan studenten klage til rektor. Det står imidlertid ikke hvem som fatter det første vedtaket. Dette må fremgå. I samme paragraf står det også at studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt skade eller sykdom må søke senest tre uker før eksamen. Det er vanlig at eksamensreglementet tar høyde for at studenter kan bli syke på eksamensdagen. Tilbyder må la studenter som kan dokumentere sykdom på eksamensdagen få mulighet til å ta opp igjen eksamen uten vederlag. Tilbyder må: ikke kreve at studenter som søker innpass skal begrunne sin motivasjon gjøre det tydeligere om det er en frist for å søke innpassing eller fritak 3

8 erstatte godkjent ikke godkjent med bestått ikke bestått i Generelle bestemmelser 2.1 og Eksamensreglementet 6 sørge for samsvar, slik at det er tydelig hvem som fatter vedtak om annullering og utestenging tydeliggjøre i Eksamensreglement 2b når faglærer vil gi skriftlig varsel, og sørge for at studenter får advarsel når man står i fare for ikke å fylle kravene for å gå opp til eksamen, ikke etter at det er for sent la studenter som må kontinuere på grunnlag av sykdom eller andre tungtveiende grunner levere ny mappevurdering uten å betale avgift i Eksamensreglement 12a opplyse om hvem som fatter vedtak om utvidet eksamenstid eller for spesielle behov/hjelpemidler la studenter som kan dokumentere sykdom på eksamensdagen få mulighet til å ta opp igjen eksamen uten vederlag Tilbyder bør: tydeliggjøre hva som gjør at enkelte fag ikke kan gis fritak for i Generelle bestemmelser 2.1 heller enn å oppgi at en «uavhengig fagperson» gir veiledning om rettigheter og fremgangsmåte ved klager, oppgi tittelen til den som skal gi veiledning tydeliggjøre at løpende opptak betyr at alle kvalifiserte søkere får plass så lenge det er kapasitet vurdere om det skal være frist på å levere sykemelding / annen erklæring for å kontinuere Reglementet er ikke funnet tilfredsstillende. 4

9 3 Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Kriteriene i dette kapittelet, 1-18, er likeverdige. Det vil si at de sakkyndige må finne at alle kriteriene er tilfredsstillende oppfylt for at utdanningstilbudet skal kunne godkjennes som fagskoleutdanning. Kriteriene står skrevet i NOKUTs retningslinjer kapittel 7. Kriterium 5, om nasjonale krav, er irrelevant og derfor ikke vurdert Oppsummering Exsto Holding AS sin søknad om å etablere utdanningstilbud innen boring på fagskole nivå anbefales ikke godkjent. Søknaden og opplæringsplanen har vært vanskelig å vurdere. Vi har hatt problemer med ustrukturerte dokumenter og forskjellige beskrivelse i dokumentene som har gjort arbeidet vanskelig. Det er spesielt forhold knyttet til beskrivelse av læringsutbyttet og bruk av lærerstøttet undervisning Exsto Holding AS må forbedre og gjøre tydeligere. Exsto Holding AS må også endre navn på utdanningstilbudet. Vi anbefaler at Exsto Holding AS skriver en ny, omarbeidet søknad. 3.2 Læringsmål og kvalifikasjoner Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) «Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen utdanningstilbudet gir.» Navnet på Exsto Holding AS (heretter kalt Exsto) sitt utdanningstilbud er offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum. I søknaden, i avsnitt under Informasjon om utdanningstilbudet, skriver tilbyder som begrunnelse for at navnet er dekkende: «Offshoreutdanning.no er godt kjent som kursleverandør i bransjen, og ved å legge til fagskole petroleum i navnet vil det klart fremgå hva slags utdanning som tilbys». Navnet er beskrevet på to forskjellige måter i søknaden og utdanningsplanen. I utdanningsplanen står det Opplæringsplan for fagskoleutdanning i petroleumsteknologi med fordypning boring. Vurdering Navnet offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum er ikke tilfredsstillende da navnet på utdanningen ikke skal inneholde angivelse av nivå. Angivelse av nivå er brukt ved å ha fagskole i navnet på utdanningstilbudet. I begrunnelsen for navnet skriver tilbyder at «offshoreutdanning.no» er godt kjent som kursleverandør bransjen. Navnet sier ingenting om utdanningens innhold, kun at det er innen offshore og hvem som er leverandør. Exsto tilbyr utdanning som fagtekniker innen boring jf. beskrivelse under læringsutbytte (kriterium 2). Det er allerede etablert et navn i bransjen, som er petroleumsteknologi med fordypning i boring. Dette brukes av etablerte fagskoler som gir tilsvarende utdanning. 5

10 Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må endre navn på utdanningstilbudet til petroleumsteknologi med fordypning boring Læringsmål (kriterium 2) «Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.» Utdanningstilbudet gir studentene utdanning som petroleumsteknikere med spesialisering innen fagområdet boring. Utdannelsen er beregnet for ledende personell som arbeider med boreoperasjoner om bord på offshore flyterigg eller faste installasjoner. Utdanningen gir studentene kunnskap og innsikt i bore- og brønnfag, redskapsfagene (norsk, engelsk, fysikk og matematikk), ledelse og økonomi. Tilbyder har satt opp overordnet læringsutbytte for utdanningen, delt inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttet er utformet på en mer fagspesifikk måte enn de generelle beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og det er mulig å kjenne igjen mange av kulepunktene (deskriptorene) fra NKR. Det er også utformet læringsutbytte for hvert emne i utdanningen. Disse beskrivelsene har ikke en helt konsistent utforming, noen steder står beskrivelsen som kulepunkter, noen steder strekpunkter og det er også tilfeller av løpende tekst. Vurdering I søknaden står det at utdanningens omfang er 1500 timer. Dette skulle tilsi at utdanningen var på Fagskole 1. Det virker derimot i studieplanen som at det er tenkt å være en toårig utdanning (tre år på deltid). Nivået på utdanningen blir gjort mer uklart av at noen av kulepunktene i læringsutbyttebeskrivelsen er hentet fra de generelle beskrivelsene av Fagskole 1. Noen av kulepunktene er hentet fra Fagskole 1, og derfor på et for lavt nivå. Dette er ikke begrunnet. Et eksempel på dette er andre kulepunkt i kategorien kunnskap: «Ha innsikt i relevant regelverk, avtaler, krav og kvalitetsstandarder som regulerer boreoperasjoner og arbeid offshore». På en toårig fagskoleutdanning skal studentene ikke bare ha innsikt i relevant regelverk, men også kunne vurdere sitt eget arbeid opp mot gjeldende normer og krav. NKR definerer bruken av verb som betydningsfull i vurderingen av nivået. I denne sammenhengen er det en stigende orden i bruken av for eksempel «å kjenne til» «ha kunnskap om» «ha innsikt i» «kunne vurdere». Tilbyder har for det meste tilpasset de generelle beskrivelsene til et fagspesifikt nivå, men må jobbe videre med utformingen av læringsutbyttet slik at det blir i tråd med NKR. Det finnes også rom for å 6

11 gjøre beskrivelsen mer fagspesifikk. «Relevant regelverk» kunne for eksempel vært noe mer tydelig. Noen av punktene inneholder ganske mye informasjon, og blir derfor vanskelig å lese opp mot kvalifikasjonsrammeverket. Rekkefølgen på kulepunktene avviker også fra NKR. Det er ikke i seg selv problematisk å avvike fra formen i NKR, dersom nivået og innholdet er mulig å lese ut. Et viktig mål med NKR er likevel at det skal bli lettere å sammenligne og kommunisere hva studentene oppnår i en utdanning, og dette målet er lettere å nå dersom læringsutbyttebeskrivelsene er ganske likt utformet. Vi anbefaler at tilbyder i det videre arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene legger seg enda nærmere NKR i utformingen, så lenge dette ikke går på bekostning av at de er fagspesifikke. Noen av kulepunktene fra de generelle beskrivelsene i NKR er vanskelig å kjenne igjen. Der det i NKR er definert et kulepunkt på Fagskole 1, men ikke på Fagskole 2, skal man for toårige utdanninger bruke kulepunktet fra nivået under. Dette gjelder for eksempel at studenter på dette nivået skal kunne kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for å iverksette tiltak. Noen kulepunkter fra Fagskole 2 mangler helt, som at kandidater blant sine ferdigheter skal kunne finne og henvise informasjon og fagstoff, og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling. Tilbyder har beskrevet et læringsutbytte som i ganske stor grad er i tråd med NKR, men det må gjøres ytterligere utbedringer for at beskrivelsene skal være i tråd med NKR. Læringsutbyttebeskrivelsene som er beskrevet under hvert enkelt emne i utdanningsplanen (til sammen 28 emner), er av varierende kvalitet. Noen emner har svært detaljerte beskrivelser spesielt av kunnskap og ferdigheter, andre emner har mangelfulle beskrivelse særlig på generell kompetanse. Utdanningen som beskrives er relevant for ledende borepersonell. Læringsutbyttebeskrivelsene og opplæringsplanen må imidlertid være tydeligere og mer entydig slik at studenter, arbeidsgivere og andre som har interesse av utdanningstilbudet lettere forstår innholdet i utdanningen. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: utarbeide læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR bruke lik utforming for læringsutbyttene på emnenivå gjøre opplæringsplanen tydeligere og mer entydig Utdanningstilbudets relevans (kriterium 3) «Tilbyder skal synliggjøre at utdanningstilbudet har relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv.» Exsto viser til Riggutvalgets rapport (riggutvalget var et regjeringsutnevnt utvalg som leverte sin rapport i august 2012) der det er synliggjort behovet for bore- og brønnpersonell. Exsto vil bidra til å øke utdannings kapasitet innen dette fagfeltet. Exsto trekker også frem Trondheim som studentby og at det er mye forskning innen olje og gass i byen. Viser også til beskrivelsen gitt under kriterium 2 og 6. 7

12 Vurdering Exsto har synliggjort utdanningstilbudets relevans for nærings- og samfunnsliv i beskrivelsen under dette kriteriet ved å henvise til en offentlig utgitt rapport som beskriver behov for personell med denne typen bakgrunn. Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte Opptakskrav (kriterium 4) «Opptakskravet skal samsvare med det faglige innholdet og de læringsmål som utdanningstilbudet bygger på. Utdanninger i fag/fagområde som på videregående opplæringsnivå ender med fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, skal på fagskolenivå bygge på fag- eller svennebrevet, yrkeskompetansen eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetansevurdering av søkere skal skje etter gitte retningslinjer som inneholder informasjon om hvilke fag og kvalifikasjoner i det formelle opptaksgrunnlaget som vurderes og hvordan nivået på kvalifikasjonene i realkompetansesammenheng fastsettes.» Exsto forholder seg til bransjenormen Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund sin Retningslinje 024 «anbefalte kompetansekrav for bore- og brønnpersonell» når det gjelder opptakskrav til studiet. I søknaden skriver Exsto at kandidater skal ha realkompetanse som er tilsvarende formell kompetanse på fagbrevnivå med særlig vekt på mekaniske fag, sjøfartsfag, elektrofag og grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. I opplæringsplanen står opptakskravene skrevet svært entydig. I fagskolereglementet skriver Exsto at søkere med fagbrev, med særlig vekt på Mekaniske fag, Byggfag og byggtekniske fag, Naturbruk, Kjemi- og prosessfag, og Elektrofag. Vurdering Vi mener det er tilfredsstillende at Exsto baserer studentinntaket på bransjenormen retningslinje 024. Når det gjelder realkompetanse er beskrivelsen av krav mer uklar. Opptakskrav ved realkompetansevurdering må bygge på kravene i 024 da selskapene i bransjen følger denne. Dersom Exsto velger å ta inn andre søkere til utdanningen, for eksempel søkere som har fagbrev innen byggog anleggsteknikk, vil disse studentene kunne få problemer med å få seg jobb. I søknaden står det at opptakskrav ved realkompetansevurdering er fagbrev med særlig vekt på mekaniske fag, sjøfartsfag, elektrofag og grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. Vi forstår ikke hva som menes med grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: endre opptakskravene ved realkompetansevurdering. Disse kravene må ta utgangspunkt i det formelle opptakskravet, og være bygd på retningslinje 024 beskrive hva som menes med grunnkurs i Bore- og brønnteknikk slik at dette er forståelig 8

13 3.3 Faglig innhold Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) «Planen for utdanningstilbudet skal beskrive utdanningstilbudet som en helhet og må: Inneholde navn, mål, omfang, faglig innhold - herunder praksis, lærestoff, undervisningsformer og arbeidsmetoder, lærerstøttet undervisning og selvstudier/egenarbeid, forventet arbeidsmengde for studentene og vurderingsordninger. Beskrive sammenhengen mellom de forskjellige fag, deler og kvalifikasjoner som inngår eller kan inngå i utdanningstilbudet. Være utformet slik at studentene kan kontrollere at de får det utdanningstilbudet de er lovet.» Navn på utdanningstilbudet og navn brukt i opplæringsplan er forskjellige. I tillegg stemmer ikke sidetall i innholdsfortegnelsen i opplæringsplanen overens med det faktiske sidetall. Viser også til kriterium 1. Utdanningsplanen (Opplæringsplanen) gir en detaljert oversikt over utdanningstilbudets faglige innhold og mål, omfang, forventet arbeidsmengde og vurderingsordninger. Hver faggruppe har innledningsvis en felles læringsutbyttebeskrivelse inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Deretter følger læringsutbyttebeskrivelser for de enkelte fag (emner). Enkelte av de faglige utbyttebeskrivelser har forskjellig oppsett og struktur, og inneholder også emnebeskrivelser (norsk, engelsk), opplisting av faglige mål og del mål. Dette gjelder også hele kapittel 7 Fordypningsfag, kapittel 8 Støttefag og kapittel 9 Hovedprosjekt. Dette medfører at utdanningsplanen virker uoversiktlig og er lite brukervennlig. Det utdanningstilbudet som er beskrevet har et omfang på 120 fagskolepoeng fordelt over 3 år på deltid, jf. kapittel. 3.4 Poengfordeling og Fagfordeling. I søknaden er utdanningstilbudet oppgitt til å være 1500 studietimer for studentene. Under tilbyders søknadsbeskrivelse av kriterium 2 er utdanningen plassert på nivå 5 Fagskole 1. Det omsøkte utdanningstilbudet blir vurdert til 3000 timer. Utdanningstilbudet er tilrettelagt og tilpasset studenter som jobber offshore med turnus to uker på og fire uker friperiode. I følge vurderingsoversikten i kapittel Gjennomførings og vurderingsoversikt er lærerstøttet undervisning kun oppført med to uker per måned samt to uker selvstudie. Dette gir i snitt kun seks uker med lærerstyrt undervisning per semester (ref. kapittel 1.4.3) som tilsvarer ca.446 timer per studieår. I utdanningstilbudet er beskrevet 520 timer per studieår (ref. kapittel 3.5 Fagfordeling første utdanningsenhet). Dette betyr at lærerstøttet undervisning er beskrevet med forskjellig antall timer. Eksamensordning for realfaget matematikk er beskrevet med trekk-eksamen. Realfaget fysikk er ikke beskrevet med eksamensordning. Vurdering Tilbyder er ikke konsekvent med hensyn til bruk av opplæringstilbudets navn brukt i søknad og utdanningstilbudet (opplæringsplan). Se kriterium 1. 9

14 I opptakskrav kapittel 1.2. punkt 2) og 3), må krav om avlagt eksamen for privatister i VG2 Brønnteknikk tilføyes. Utdanningsplanens utbyttebeskrivelser (ref. kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9) har ikke ensartet struktur, har varierende kvalitet på utbyttebeskrivelser og blir derved uoversiktlig og lite brukervennlig. Vi etterlyser også at det i undervisningsplanen tydeligere kommer frem en totaloversikt med antall effektive undervisningsuker per semester/studieår. Antallet undervisningstimer som er oppgitt i søknaden avviker fra antall fagskolepoeng oppgitt i opplæringsplanen. Dette avvik må avklares. I henhold til gjennomføring- og vurderingsoversikt i kapittel 1.4.3, er lærerstøttet undervisning kun oppført med to uker per måned samt to uker selvstudie. Dette vurderes til å være for lite og ikke tilfredsstillende. Vår vurdering er at studentene har behov for tettere oppfølging, og det er mulig å gjøre det ved at studentene får tildelt veileder til selvstudieperiodene. I henhold til nasjonale retningslinjer for teknisk fagskole skal avsluttende vurdering i realfagene matematikk og fysikk og kommunikasjonsfagene norsk og engelsk, være skriftlige separate felleseksamener. LØM fagene følger også nasjonale retningslinjer og har sentralt gitt eksamen. Sidetallene i innholdsfortegnelsen stemmer ikke overens med sidetall i selve opplæringsplanen. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: revidere og rette opp opplæringsplanen jf. anmerkninger gitt under vurdering beskrive antall lærerstyrt undervisningstimer entydig utvide undervisningen med veiledning under selvstudieperiode eksamensordningen som er beskrevet i opplæringsplanen, må revideres og følge nasjonale retningslinjer være konsekvent når det gjelder utdanningstilbudets fagskolepoeng og antall arbeidstimer for studentene utarbeide en tabell som gir totaloversikt med antall effektive undervisningsuker per semester/studieår Sammenheng mellom plan og mål (kriterium 7) «Utdanningstilbudets innhold skal være dekkende og relevant for å nå læringsmålene og aktuell i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet.» og vurdering Exsto sitt utdanningstilbud blir innholdsmessig beskrevet på en ustrukturert og lite brukervennlig måte. Dette gjelder både læringsutbyttet og planen som helhet. Viser også til beskrivelse under kriterium 2 og 6. Innholdet i tilbudet er aktuelt i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet. Her viser vi også til beskrivelsene under kriterium 2, 3 og 6. 10

15 Det er sammenheng til stede mellom utdanningstilbudets innhold, læringsutbytte og utvikling innenfor yrkesfeltet selv om opplæringsplanen har mangler. Hovedparten av læringsmål vurderes til å være på tertiært nivå, og de har forholdsvis god relevans. Exsto sin bruk av lærere med solid bransjeerfaring bidrar også til at utdanningstilbud kan følge utviklingen innenfor yrkesfeltet. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må strukturere opplæringsplanen bedre og beskrive læringsutbytte på en tydeligere måte. 3.4 Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Undervisningsformer og arbeidsmetoder (kriterium 8) «Undervisningsformer og arbeidsmetoder skal være tilpasset opptakskrav og mål. Lærernes undervisningsformer og studentenes arbeidsmetoder skal være varierte og bygge på den modenheten studentene har oppnådd som elev eller lærling i videregående opplæring. Alle former og metoder skal beskrives, herunder tilrettelegging for og gjennomføring av e-læring og fjernundervisning.» Exsto sin undervisningsform baseres på at studentene er i arbeid offshore og har 2-4 turnus. Det legges opp til at studentene har ansvar for egen læring og at de må gjøre en del forberedelsesarbeid som selvstudium etter samlingene. Det er lagt opp til 6 uker undervisning per semester. Exsto vil gjennomføre studiet med en variert arbeidsform gjennom blant annet forelesninger, tavleundervisning, gruppearbeid / individuelt arbeid med veiledning, studentfremføringer og laboratorieøvelser. Exsto har lagt til rette for gjesteforelesninger og bedriftsbesøk. Viser også til kriterium 6 der vi beskriver at antall lærerstøttet undervisning beskrevet på to forskjellige måter Vurdering Vi mener Exsto har lagt opp til varierte undervisningsformer for studentene. Arbeidsmetodene er også varierte og stiller krav på riktig utdanningsnivå. Vi mener at Exsto må ha større andel lærerstøttet undervisning enn det det kan se ut som om de legger opp til med omtrent 446 timer per semester. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må øke mengden lærerstyrt undervisning til minimum 520 timer. 11

16 3.4.2 Det pedagogiske opplegget (kriterium 9) «Det pedagogiske opplegget skal sørge for oppfølging av studentene både som gruppe og som individ og skal så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegges etter enkeltstudenters særskilte behov.» Exsto vil følge opp den enkelte student gjennom mappevurdering. Det vil også bli tilrettelagt for dialog mellom lærer og student ved at lærerne er tilgjengelige for konferansetimer. Exsto vil ha en evalueringssamtale med studentene i løpet av ett semester. Slik vi forstår det vil disse samtalene være basert på arbeidet i mappa. Vi viser også til presentasjonen og vurdering under kriterium 6 og 7 og vår beskrivelse av lærerstøttet undervisning. Vurdering Vi mener at Exsto har en tilfredsstillende oppfølging av studentene gjennom mappevurdering, evalueringssamtaler og konferansetimer. Mappevurdering kan gi studentene svært god innsikt i egen læring og være til uvurderlig hjelp når studentene må jobbe mer med et fag. Når det gjelder lærerstøttet undervisning mener vi Exsto må beskrive dette entydig og øke antall timer. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må øke antall lærerstøttet undervisning for å tilby studentene et tilfredsstillende pedagogisk opplegg Praksis (kriterium 10) «Praksis skal være beskrevet i planen som ethvert annet faglig element, og være relatert til de kvalifikasjoner studenten skal få gjennom sin utdanning.» Tilbudet inneholder ikke praksis Undervisningspersonalets størrelse (kriterium 11) «Undervisningspersonalet må være stort nok og stabilt nok til å gjennomføre fastsatt undervisning.» Exsto har 5 årsverk tilknyttet utdanningstilbudet. Totalt har de tilgang til 21 lærere med forelesningserfaring, 10 av disse har de langsiktige avtaler med. Exsto mener forholdstallet mellom faglig ansatte og studenter er 1:10. I Opplæringsplanen står det beskrevet at det regnes 1,5 stilling per studieløp. Det betyr at med to klasser, hver på 50 elever, vil Exsto ha 3 fulle stillinger. Fulle stillinger betyr her trolig årsverk. 12

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Elektro - fordypning bioenergi Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Elektro - fordypning bioenergi

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013 Interaksjonsdesign 1 Noroff fagskole AS August 2013 Utdanningssted: Noroff fagskole AS: Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Fredrikstad og fjernundervisning Utdanningstilbud: Interaksjonsdesign

Detaljer

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013 Internettmarkedsføring Treider Fagskoler AS April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler AS Internettmarkedsføring Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år

Detaljer

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Prosjektledelse Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Prosjektledelse

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013

Transportadministrator. Treider Fagskoler AS Juni 2013 Transportadministrator Treider Fagskoler AS Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Transportadministrator Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Boreriggoperatør Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stjørdal fagskole Boreriggoperatør Dato for vedtak: 12. september 2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer