Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum"

Transkript

1 Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Exsto Holding AS Februar 2014

2 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Trondheim Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Dato for vedtak: 12. februar 2014 Fagskolepoeng: 120 Sakkyndige: Målfrid Rønnevik Tom Getz Saksnummer: 13/648

3 Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Vurderingsprosessen starter med at en tilbyder søker NOKUT om godkjenning av et utdanningstilbud. Søknaden blir først gjenstand for en innledende vurdering, for å avklare om forutsetningene er til stede for videre behandling jevnfør NOKUTs «Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning», kapittel 4. I den innledende vurderingen ser NOKUT blant annet på om styringsordning og reglement er tilpasset utdanningstilbudet og om tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Søknader som tilfredsstiller forutsetningene for behandling blir videre vurdert av eksterne, uavhengige sakkyndige oppnevnt av NOKUT. De sakkyndige vurderer søknaden opp mot 17 likeverdige faglige kriterier nedfelt i NOKUTs retningslinjer, kapittel 7. Til den sakkyndige vurderingen har NOKUT oppnevnt: Målfrid Rønnevik Tom Getz Når de sakkyndige har funnet at ett eller flere av de faglige kriteriene ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, sendes et utkast til tilsynsrapport (kapittel 3 i denne rapporten) til tilbyder for kommentarer. Tilbyder kan da påpeke mangler eller misforståelser i de sakkyndiges innstilling. NOKUT tillater i tillegg mindre justeringer. De sakkyndige vurderer eventuelle tilbakemeldinger fra tilbyder, før NOKUT konkluderer og fatter endelig vedtak. I forbindelse med denne søknaden har tilbyder ikke kommet med et tilsvar. I denne rapporten er alle vurderingene som danner grunnlag for godkjenningen samlet. NOKUT har konkludert med at søknaden ikke tilfredsstiller alle kriterier for godkjenning av fagskoleutdanning. Det er mulig å søke NOKUT på nytt, men da forventes det at søker har forbedret utdanningskvaliteten i henhold til vurderingene gitt i denne rapporten (Må-punktene). Oslo, 12. februar 2014 Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Informasjon om søkeren Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Innledende vurdering Reglement Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Vedtak Dokumentasjon Vedlegg 1: Vedlegg 2: ii

5 1 Informasjon om søkeren 1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Exsto Holding AS søkte NOKUT 13. september 2013 om godkjenning av fagskoleutdanningen offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum, 120 fagskolepoeng stedbasert. Undervisningen vil gis ved studiested i Trondheim, og det er søkt godkjenning for inntil 100 studenter. Søker har ingen tidligere godkjente fagskoletilbud. Tilbyder fikk sitt system for kvalitetssikring godkjent av NOKUT 14. februar Styreordningen og reglementet er tidligere funnet tilfredsstillende, jf. NOKUTs sak 12/118. NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, Tilbyder gir informasjon om utdanningstilbudet som de har søkt godkjenning for på hjemmesidene. Det som står på hjemmesidene om tidligere godkjente tilbud og opptakskrav til utdanningene samstemmer med den informasjon NOKUT har. Hjemmesidene inneholder ikke informasjon som kan føre til misforståelse om bruk av fagskolebegrepet. 1

6 2 Innledende vurdering 2.1 Reglement Det skal foreligge reglement slik at vedtak som tilbyder fatter angående studenter, følger reglene i forvaltningsloven. Det må klart komme frem i reglementet hvem som fatter vedtak (i første instans) og hvordan en klage behandles. Reglementene skal også være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Følgende forhold må være dekket: hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter (opptaksreglement). Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne må fremgå hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres (eksamensreglement) hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering (kan være i eksamensreglementet) og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav Andre forhold som må reguleres dersom tilbyder ønsker å iverksette slike tiltak tydelige bestemmelser for eventuelle disiplinære sanksjoner, herunder vilkår for og krav til begrunnelse for bortvisning, eller andre disiplinærsanksjoner prosedyre for behandling av klage på eventuelle vedtak om disiplinære sanksjoner, hvilken støtte/hjelp en student har rett til under slike klagesaker, for eksempel å ha med seg en studenttillitsvalgt, må fremgå muligheten til å gi fritak for deler av utdanningstilbudet, etter søknad fra en student på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning fritak gis på grunnlag av realkompetanse, der både prosedyre og krav til dokumentasjon må beskrives for alle enkeltvedtak gjelder at klagemuligheten må fremgå og vurdering Tilbyder har tidligere fått godkjent sitt reglement. Sammen med denne søknaden har tilbyder lagt ved et nytt reglement, basert på Forum for fagskolers mal. På bakgrunn av dette, og at det har kommet ny forskrift fra Kunnskapsdepartementet, har vi tatt en ny gjennomgang av reglementet. Vi har funnet noen mangler. Disse hindrer ikke sakkyndig vurdering av søknaden, men må rettes opp før NOKUT kan vedta en eventuell godkjenning av fagskoleutdanning ved Exsto Holding AS. Kunnskapsdepartementets forskrift om fagskoleutdanning trådde i kraft 1. august 2013, og med denne forskriften ble det stilt krav om at tilbyderes reglement skulle inneholde bestemmelser om innpassing og fritak. Tilbyder har implementert slike bestemmelser, og bestemmelsene er i hovedsak i tråd med forskriften. For å søke innpassing, må studenter levere en begrunnet søknad og redegjøre for motivasjonen for å fullføre utdanningen. Tilbyder kan ikke kreve en slik begrunnelse, men må følge forskriften i hva som skal være grunnlag for slik innpassing. I bestemmelsen om fritak blir det oppgitt at «Det gis ikke fritak fra fag hvor deler av faget skal integreres i andre fag». Dette er utydelig, og 2

7 tilbyder bør omformulere dette så det blir forståelig for søkere og studenter. Det er ikke oppgitt frist for å søke innpassing eller fritak. Dersom tilbyder skal ha en slik frist må den komme tydelig frem i reglementet. Med denne forskriften ble det også innført felles vurderingsuttrykk for fagskolene. Karakterer skal uttrykkes i A F, eller bestått ikke bestått. Tilbyder må derfor erstatte godkjent ikke godkjent med bestått ikke bestått. Studentene har rett til veiledning om rettigheter og fremgangsmåte ved klage. I 2.1 fremgår det at «en uavhengig fagperson» skal gi denne veiledningen. Tilbyder bør redegjøre for hvem denne personen kan være. I Generelle bestemmelser 2.1 fjerde ledd, står det at klagenemnden kan fatte vedtak om annullering og/eller utestenging, inntil ett år, av studenter som fusker. I Eksamensreglementet 6 står det at skolens rektor kan frata studenter retten til å gå opp til eksamen, inntil ett år, og fatte vedtak om annullering. Disse bestemmelsene må samsvare. De må derfor endres så det fremgår tydelig om rektor eller klagenemnden fatter vedtakene. Det fremgår av opptaksreglementet at skolen har løpende opptak, og at siste frist for å søke er 15. juli. Vi anbefaler at tilbyder tydeliggjør at løpende opptak betyr at alle kvalifiserte søkere får plass så lenge det er kapasitet. I Eksamensreglement 2.b står det at faglærer skal gi skriftlig varsel til studenter som «ikke tilfredsstiller kravene til oppmelding [til eksamen]». Slik det står, fremgår det at varselet gis for sent. Det burde omformuleres dithen at studenten får advarsel når den står i fare for ikke å kunne melde seg opp. Vi antar det er slik det er ment. Vi anbefaler tilbyder å klargjøre dette og eventuelt fastsette en tid advarsler skal gis. I Eksamensreglement 4e går det frem at studenter kan kontinuere mappevurdering ved sykdom eller «annen relevant erklæring». Det fremgår ikke, verken her eller i den henviste 9, noen frist for innlevering av sykemelding eller erklæring. Tilbyder bør vurdere å sette en slik frist. Det er oppgitt at man må betale en avgift for å kontinuere. Dersom studenten har «sykemelding eller annen relevant erklæring», må studenten kunne levere ny mappevurdering uten å betale avgift. I Eksamensreglementet 12 står det at studentene må søke skolens administrasjon skriftlig om utvidet eksamenstid eller for spesielle behov/hjelpemidler. Det står videre at ved avslag på søknaden kan studenten klage til rektor. Det står imidlertid ikke hvem som fatter det første vedtaket. Dette må fremgå. I samme paragraf står det også at studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt skade eller sykdom må søke senest tre uker før eksamen. Det er vanlig at eksamensreglementet tar høyde for at studenter kan bli syke på eksamensdagen. Tilbyder må la studenter som kan dokumentere sykdom på eksamensdagen få mulighet til å ta opp igjen eksamen uten vederlag. Tilbyder må: ikke kreve at studenter som søker innpass skal begrunne sin motivasjon gjøre det tydeligere om det er en frist for å søke innpassing eller fritak 3

8 erstatte godkjent ikke godkjent med bestått ikke bestått i Generelle bestemmelser 2.1 og Eksamensreglementet 6 sørge for samsvar, slik at det er tydelig hvem som fatter vedtak om annullering og utestenging tydeliggjøre i Eksamensreglement 2b når faglærer vil gi skriftlig varsel, og sørge for at studenter får advarsel når man står i fare for ikke å fylle kravene for å gå opp til eksamen, ikke etter at det er for sent la studenter som må kontinuere på grunnlag av sykdom eller andre tungtveiende grunner levere ny mappevurdering uten å betale avgift i Eksamensreglement 12a opplyse om hvem som fatter vedtak om utvidet eksamenstid eller for spesielle behov/hjelpemidler la studenter som kan dokumentere sykdom på eksamensdagen få mulighet til å ta opp igjen eksamen uten vederlag Tilbyder bør: tydeliggjøre hva som gjør at enkelte fag ikke kan gis fritak for i Generelle bestemmelser 2.1 heller enn å oppgi at en «uavhengig fagperson» gir veiledning om rettigheter og fremgangsmåte ved klager, oppgi tittelen til den som skal gi veiledning tydeliggjøre at løpende opptak betyr at alle kvalifiserte søkere får plass så lenge det er kapasitet vurdere om det skal være frist på å levere sykemelding / annen erklæring for å kontinuere Reglementet er ikke funnet tilfredsstillende. 4

9 3 Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Kriteriene i dette kapittelet, 1-18, er likeverdige. Det vil si at de sakkyndige må finne at alle kriteriene er tilfredsstillende oppfylt for at utdanningstilbudet skal kunne godkjennes som fagskoleutdanning. Kriteriene står skrevet i NOKUTs retningslinjer kapittel 7. Kriterium 5, om nasjonale krav, er irrelevant og derfor ikke vurdert Oppsummering Exsto Holding AS sin søknad om å etablere utdanningstilbud innen boring på fagskole nivå anbefales ikke godkjent. Søknaden og opplæringsplanen har vært vanskelig å vurdere. Vi har hatt problemer med ustrukturerte dokumenter og forskjellige beskrivelse i dokumentene som har gjort arbeidet vanskelig. Det er spesielt forhold knyttet til beskrivelse av læringsutbyttet og bruk av lærerstøttet undervisning Exsto Holding AS må forbedre og gjøre tydeligere. Exsto Holding AS må også endre navn på utdanningstilbudet. Vi anbefaler at Exsto Holding AS skriver en ny, omarbeidet søknad. 3.2 Læringsmål og kvalifikasjoner Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) «Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen utdanningstilbudet gir.» Navnet på Exsto Holding AS (heretter kalt Exsto) sitt utdanningstilbud er offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum. I søknaden, i avsnitt under Informasjon om utdanningstilbudet, skriver tilbyder som begrunnelse for at navnet er dekkende: «Offshoreutdanning.no er godt kjent som kursleverandør i bransjen, og ved å legge til fagskole petroleum i navnet vil det klart fremgå hva slags utdanning som tilbys». Navnet er beskrevet på to forskjellige måter i søknaden og utdanningsplanen. I utdanningsplanen står det Opplæringsplan for fagskoleutdanning i petroleumsteknologi med fordypning boring. Vurdering Navnet offshoreutdanning.no/fagskole Petroleum er ikke tilfredsstillende da navnet på utdanningen ikke skal inneholde angivelse av nivå. Angivelse av nivå er brukt ved å ha fagskole i navnet på utdanningstilbudet. I begrunnelsen for navnet skriver tilbyder at «offshoreutdanning.no» er godt kjent som kursleverandør bransjen. Navnet sier ingenting om utdanningens innhold, kun at det er innen offshore og hvem som er leverandør. Exsto tilbyr utdanning som fagtekniker innen boring jf. beskrivelse under læringsutbytte (kriterium 2). Det er allerede etablert et navn i bransjen, som er petroleumsteknologi med fordypning i boring. Dette brukes av etablerte fagskoler som gir tilsvarende utdanning. 5

10 Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må endre navn på utdanningstilbudet til petroleumsteknologi med fordypning boring Læringsmål (kriterium 2) «Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.» Utdanningstilbudet gir studentene utdanning som petroleumsteknikere med spesialisering innen fagområdet boring. Utdannelsen er beregnet for ledende personell som arbeider med boreoperasjoner om bord på offshore flyterigg eller faste installasjoner. Utdanningen gir studentene kunnskap og innsikt i bore- og brønnfag, redskapsfagene (norsk, engelsk, fysikk og matematikk), ledelse og økonomi. Tilbyder har satt opp overordnet læringsutbytte for utdanningen, delt inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttet er utformet på en mer fagspesifikk måte enn de generelle beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og det er mulig å kjenne igjen mange av kulepunktene (deskriptorene) fra NKR. Det er også utformet læringsutbytte for hvert emne i utdanningen. Disse beskrivelsene har ikke en helt konsistent utforming, noen steder står beskrivelsen som kulepunkter, noen steder strekpunkter og det er også tilfeller av løpende tekst. Vurdering I søknaden står det at utdanningens omfang er 1500 timer. Dette skulle tilsi at utdanningen var på Fagskole 1. Det virker derimot i studieplanen som at det er tenkt å være en toårig utdanning (tre år på deltid). Nivået på utdanningen blir gjort mer uklart av at noen av kulepunktene i læringsutbyttebeskrivelsen er hentet fra de generelle beskrivelsene av Fagskole 1. Noen av kulepunktene er hentet fra Fagskole 1, og derfor på et for lavt nivå. Dette er ikke begrunnet. Et eksempel på dette er andre kulepunkt i kategorien kunnskap: «Ha innsikt i relevant regelverk, avtaler, krav og kvalitetsstandarder som regulerer boreoperasjoner og arbeid offshore». På en toårig fagskoleutdanning skal studentene ikke bare ha innsikt i relevant regelverk, men også kunne vurdere sitt eget arbeid opp mot gjeldende normer og krav. NKR definerer bruken av verb som betydningsfull i vurderingen av nivået. I denne sammenhengen er det en stigende orden i bruken av for eksempel «å kjenne til» «ha kunnskap om» «ha innsikt i» «kunne vurdere». Tilbyder har for det meste tilpasset de generelle beskrivelsene til et fagspesifikt nivå, men må jobbe videre med utformingen av læringsutbyttet slik at det blir i tråd med NKR. Det finnes også rom for å 6

11 gjøre beskrivelsen mer fagspesifikk. «Relevant regelverk» kunne for eksempel vært noe mer tydelig. Noen av punktene inneholder ganske mye informasjon, og blir derfor vanskelig å lese opp mot kvalifikasjonsrammeverket. Rekkefølgen på kulepunktene avviker også fra NKR. Det er ikke i seg selv problematisk å avvike fra formen i NKR, dersom nivået og innholdet er mulig å lese ut. Et viktig mål med NKR er likevel at det skal bli lettere å sammenligne og kommunisere hva studentene oppnår i en utdanning, og dette målet er lettere å nå dersom læringsutbyttebeskrivelsene er ganske likt utformet. Vi anbefaler at tilbyder i det videre arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene legger seg enda nærmere NKR i utformingen, så lenge dette ikke går på bekostning av at de er fagspesifikke. Noen av kulepunktene fra de generelle beskrivelsene i NKR er vanskelig å kjenne igjen. Der det i NKR er definert et kulepunkt på Fagskole 1, men ikke på Fagskole 2, skal man for toårige utdanninger bruke kulepunktet fra nivået under. Dette gjelder for eksempel at studenter på dette nivået skal kunne kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for å iverksette tiltak. Noen kulepunkter fra Fagskole 2 mangler helt, som at kandidater blant sine ferdigheter skal kunne finne og henvise informasjon og fagstoff, og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling. Tilbyder har beskrevet et læringsutbytte som i ganske stor grad er i tråd med NKR, men det må gjøres ytterligere utbedringer for at beskrivelsene skal være i tråd med NKR. Læringsutbyttebeskrivelsene som er beskrevet under hvert enkelt emne i utdanningsplanen (til sammen 28 emner), er av varierende kvalitet. Noen emner har svært detaljerte beskrivelser spesielt av kunnskap og ferdigheter, andre emner har mangelfulle beskrivelse særlig på generell kompetanse. Utdanningen som beskrives er relevant for ledende borepersonell. Læringsutbyttebeskrivelsene og opplæringsplanen må imidlertid være tydeligere og mer entydig slik at studenter, arbeidsgivere og andre som har interesse av utdanningstilbudet lettere forstår innholdet i utdanningen. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: utarbeide læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR bruke lik utforming for læringsutbyttene på emnenivå gjøre opplæringsplanen tydeligere og mer entydig Utdanningstilbudets relevans (kriterium 3) «Tilbyder skal synliggjøre at utdanningstilbudet har relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv.» Exsto viser til Riggutvalgets rapport (riggutvalget var et regjeringsutnevnt utvalg som leverte sin rapport i august 2012) der det er synliggjort behovet for bore- og brønnpersonell. Exsto vil bidra til å øke utdannings kapasitet innen dette fagfeltet. Exsto trekker også frem Trondheim som studentby og at det er mye forskning innen olje og gass i byen. Viser også til beskrivelsen gitt under kriterium 2 og 6. 7

12 Vurdering Exsto har synliggjort utdanningstilbudets relevans for nærings- og samfunnsliv i beskrivelsen under dette kriteriet ved å henvise til en offentlig utgitt rapport som beskriver behov for personell med denne typen bakgrunn. Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte Opptakskrav (kriterium 4) «Opptakskravet skal samsvare med det faglige innholdet og de læringsmål som utdanningstilbudet bygger på. Utdanninger i fag/fagområde som på videregående opplæringsnivå ender med fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, skal på fagskolenivå bygge på fag- eller svennebrevet, yrkeskompetansen eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetansevurdering av søkere skal skje etter gitte retningslinjer som inneholder informasjon om hvilke fag og kvalifikasjoner i det formelle opptaksgrunnlaget som vurderes og hvordan nivået på kvalifikasjonene i realkompetansesammenheng fastsettes.» Exsto forholder seg til bransjenormen Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund sin Retningslinje 024 «anbefalte kompetansekrav for bore- og brønnpersonell» når det gjelder opptakskrav til studiet. I søknaden skriver Exsto at kandidater skal ha realkompetanse som er tilsvarende formell kompetanse på fagbrevnivå med særlig vekt på mekaniske fag, sjøfartsfag, elektrofag og grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. I opplæringsplanen står opptakskravene skrevet svært entydig. I fagskolereglementet skriver Exsto at søkere med fagbrev, med særlig vekt på Mekaniske fag, Byggfag og byggtekniske fag, Naturbruk, Kjemi- og prosessfag, og Elektrofag. Vurdering Vi mener det er tilfredsstillende at Exsto baserer studentinntaket på bransjenormen retningslinje 024. Når det gjelder realkompetanse er beskrivelsen av krav mer uklar. Opptakskrav ved realkompetansevurdering må bygge på kravene i 024 da selskapene i bransjen følger denne. Dersom Exsto velger å ta inn andre søkere til utdanningen, for eksempel søkere som har fagbrev innen byggog anleggsteknikk, vil disse studentene kunne få problemer med å få seg jobb. I søknaden står det at opptakskrav ved realkompetansevurdering er fagbrev med særlig vekt på mekaniske fag, sjøfartsfag, elektrofag og grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. Vi forstår ikke hva som menes med grunnkurs i Bore- og brønnteknikk. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: endre opptakskravene ved realkompetansevurdering. Disse kravene må ta utgangspunkt i det formelle opptakskravet, og være bygd på retningslinje 024 beskrive hva som menes med grunnkurs i Bore- og brønnteknikk slik at dette er forståelig 8

13 3.3 Faglig innhold Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) «Planen for utdanningstilbudet skal beskrive utdanningstilbudet som en helhet og må: Inneholde navn, mål, omfang, faglig innhold - herunder praksis, lærestoff, undervisningsformer og arbeidsmetoder, lærerstøttet undervisning og selvstudier/egenarbeid, forventet arbeidsmengde for studentene og vurderingsordninger. Beskrive sammenhengen mellom de forskjellige fag, deler og kvalifikasjoner som inngår eller kan inngå i utdanningstilbudet. Være utformet slik at studentene kan kontrollere at de får det utdanningstilbudet de er lovet.» Navn på utdanningstilbudet og navn brukt i opplæringsplan er forskjellige. I tillegg stemmer ikke sidetall i innholdsfortegnelsen i opplæringsplanen overens med det faktiske sidetall. Viser også til kriterium 1. Utdanningsplanen (Opplæringsplanen) gir en detaljert oversikt over utdanningstilbudets faglige innhold og mål, omfang, forventet arbeidsmengde og vurderingsordninger. Hver faggruppe har innledningsvis en felles læringsutbyttebeskrivelse inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Deretter følger læringsutbyttebeskrivelser for de enkelte fag (emner). Enkelte av de faglige utbyttebeskrivelser har forskjellig oppsett og struktur, og inneholder også emnebeskrivelser (norsk, engelsk), opplisting av faglige mål og del mål. Dette gjelder også hele kapittel 7 Fordypningsfag, kapittel 8 Støttefag og kapittel 9 Hovedprosjekt. Dette medfører at utdanningsplanen virker uoversiktlig og er lite brukervennlig. Det utdanningstilbudet som er beskrevet har et omfang på 120 fagskolepoeng fordelt over 3 år på deltid, jf. kapittel. 3.4 Poengfordeling og Fagfordeling. I søknaden er utdanningstilbudet oppgitt til å være 1500 studietimer for studentene. Under tilbyders søknadsbeskrivelse av kriterium 2 er utdanningen plassert på nivå 5 Fagskole 1. Det omsøkte utdanningstilbudet blir vurdert til 3000 timer. Utdanningstilbudet er tilrettelagt og tilpasset studenter som jobber offshore med turnus to uker på og fire uker friperiode. I følge vurderingsoversikten i kapittel Gjennomførings og vurderingsoversikt er lærerstøttet undervisning kun oppført med to uker per måned samt to uker selvstudie. Dette gir i snitt kun seks uker med lærerstyrt undervisning per semester (ref. kapittel 1.4.3) som tilsvarer ca.446 timer per studieår. I utdanningstilbudet er beskrevet 520 timer per studieår (ref. kapittel 3.5 Fagfordeling første utdanningsenhet). Dette betyr at lærerstøttet undervisning er beskrevet med forskjellig antall timer. Eksamensordning for realfaget matematikk er beskrevet med trekk-eksamen. Realfaget fysikk er ikke beskrevet med eksamensordning. Vurdering Tilbyder er ikke konsekvent med hensyn til bruk av opplæringstilbudets navn brukt i søknad og utdanningstilbudet (opplæringsplan). Se kriterium 1. 9

14 I opptakskrav kapittel 1.2. punkt 2) og 3), må krav om avlagt eksamen for privatister i VG2 Brønnteknikk tilføyes. Utdanningsplanens utbyttebeskrivelser (ref. kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9) har ikke ensartet struktur, har varierende kvalitet på utbyttebeskrivelser og blir derved uoversiktlig og lite brukervennlig. Vi etterlyser også at det i undervisningsplanen tydeligere kommer frem en totaloversikt med antall effektive undervisningsuker per semester/studieår. Antallet undervisningstimer som er oppgitt i søknaden avviker fra antall fagskolepoeng oppgitt i opplæringsplanen. Dette avvik må avklares. I henhold til gjennomføring- og vurderingsoversikt i kapittel 1.4.3, er lærerstøttet undervisning kun oppført med to uker per måned samt to uker selvstudie. Dette vurderes til å være for lite og ikke tilfredsstillende. Vår vurdering er at studentene har behov for tettere oppfølging, og det er mulig å gjøre det ved at studentene får tildelt veileder til selvstudieperiodene. I henhold til nasjonale retningslinjer for teknisk fagskole skal avsluttende vurdering i realfagene matematikk og fysikk og kommunikasjonsfagene norsk og engelsk, være skriftlige separate felleseksamener. LØM fagene følger også nasjonale retningslinjer og har sentralt gitt eksamen. Sidetallene i innholdsfortegnelsen stemmer ikke overens med sidetall i selve opplæringsplanen. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må: revidere og rette opp opplæringsplanen jf. anmerkninger gitt under vurdering beskrive antall lærerstyrt undervisningstimer entydig utvide undervisningen med veiledning under selvstudieperiode eksamensordningen som er beskrevet i opplæringsplanen, må revideres og følge nasjonale retningslinjer være konsekvent når det gjelder utdanningstilbudets fagskolepoeng og antall arbeidstimer for studentene utarbeide en tabell som gir totaloversikt med antall effektive undervisningsuker per semester/studieår Sammenheng mellom plan og mål (kriterium 7) «Utdanningstilbudets innhold skal være dekkende og relevant for å nå læringsmålene og aktuell i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet.» og vurdering Exsto sitt utdanningstilbud blir innholdsmessig beskrevet på en ustrukturert og lite brukervennlig måte. Dette gjelder både læringsutbyttet og planen som helhet. Viser også til beskrivelse under kriterium 2 og 6. Innholdet i tilbudet er aktuelt i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet. Her viser vi også til beskrivelsene under kriterium 2, 3 og 6. 10

15 Det er sammenheng til stede mellom utdanningstilbudets innhold, læringsutbytte og utvikling innenfor yrkesfeltet selv om opplæringsplanen har mangler. Hovedparten av læringsmål vurderes til å være på tertiært nivå, og de har forholdsvis god relevans. Exsto sin bruk av lærere med solid bransjeerfaring bidrar også til at utdanningstilbud kan følge utviklingen innenfor yrkesfeltet. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må strukturere opplæringsplanen bedre og beskrive læringsutbytte på en tydeligere måte. 3.4 Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Undervisningsformer og arbeidsmetoder (kriterium 8) «Undervisningsformer og arbeidsmetoder skal være tilpasset opptakskrav og mål. Lærernes undervisningsformer og studentenes arbeidsmetoder skal være varierte og bygge på den modenheten studentene har oppnådd som elev eller lærling i videregående opplæring. Alle former og metoder skal beskrives, herunder tilrettelegging for og gjennomføring av e-læring og fjernundervisning.» Exsto sin undervisningsform baseres på at studentene er i arbeid offshore og har 2-4 turnus. Det legges opp til at studentene har ansvar for egen læring og at de må gjøre en del forberedelsesarbeid som selvstudium etter samlingene. Det er lagt opp til 6 uker undervisning per semester. Exsto vil gjennomføre studiet med en variert arbeidsform gjennom blant annet forelesninger, tavleundervisning, gruppearbeid / individuelt arbeid med veiledning, studentfremføringer og laboratorieøvelser. Exsto har lagt til rette for gjesteforelesninger og bedriftsbesøk. Viser også til kriterium 6 der vi beskriver at antall lærerstøttet undervisning beskrevet på to forskjellige måter Vurdering Vi mener Exsto har lagt opp til varierte undervisningsformer for studentene. Arbeidsmetodene er også varierte og stiller krav på riktig utdanningsnivå. Vi mener at Exsto må ha større andel lærerstøttet undervisning enn det det kan se ut som om de legger opp til med omtrent 446 timer per semester. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må øke mengden lærerstyrt undervisning til minimum 520 timer. 11

16 3.4.2 Det pedagogiske opplegget (kriterium 9) «Det pedagogiske opplegget skal sørge for oppfølging av studentene både som gruppe og som individ og skal så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegges etter enkeltstudenters særskilte behov.» Exsto vil følge opp den enkelte student gjennom mappevurdering. Det vil også bli tilrettelagt for dialog mellom lærer og student ved at lærerne er tilgjengelige for konferansetimer. Exsto vil ha en evalueringssamtale med studentene i løpet av ett semester. Slik vi forstår det vil disse samtalene være basert på arbeidet i mappa. Vi viser også til presentasjonen og vurdering under kriterium 6 og 7 og vår beskrivelse av lærerstøttet undervisning. Vurdering Vi mener at Exsto har en tilfredsstillende oppfølging av studentene gjennom mappevurdering, evalueringssamtaler og konferansetimer. Mappevurdering kan gi studentene svært god innsikt i egen læring og være til uvurderlig hjelp når studentene må jobbe mer med et fag. Når det gjelder lærerstøttet undervisning mener vi Exsto må beskrive dette entydig og øke antall timer. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må øke antall lærerstøttet undervisning for å tilby studentene et tilfredsstillende pedagogisk opplegg Praksis (kriterium 10) «Praksis skal være beskrevet i planen som ethvert annet faglig element, og være relatert til de kvalifikasjoner studenten skal få gjennom sin utdanning.» Tilbudet inneholder ikke praksis Undervisningspersonalets størrelse (kriterium 11) «Undervisningspersonalet må være stort nok og stabilt nok til å gjennomføre fastsatt undervisning.» Exsto har 5 årsverk tilknyttet utdanningstilbudet. Totalt har de tilgang til 21 lærere med forelesningserfaring, 10 av disse har de langsiktige avtaler med. Exsto mener forholdstallet mellom faglig ansatte og studenter er 1:10. I Opplæringsplanen står det beskrevet at det regnes 1,5 stilling per studieløp. Det betyr at med to klasser, hver på 50 elever, vil Exsto ha 3 fulle stillinger. Fulle stillinger betyr her trolig årsverk. 12

17 Vurdering en av Exsto sitt undervisningspersonale er forskjellig i søknaden og i Opplæringsplanen. I opplæringsplanen skriver Exsto at forholdstallet mellom faglig ansatte og studenter er 1:10. Tallene som er presentert i opplæringsplanen er 3 fulle stillinger per 100 elever. Dette gir et forholdstall på 1:33 mellom faglig ansatt og student. På denne bakgrunn er det vanskelig for oss å vurdere om undervisningspersonalet er stort nok og stabilt nok, da vi ikke vet hvilke av disse opplysningene som vil bli de reelle. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må beskrive hvor stort det faglige personellet vil være i forhold til antall studenter. Dette må komme tydelig frem i studieplanen Undervisningspersonalets kompetanse (kriterium 12) «Undervisningspersonalet som skal være knyttet til utdanningstilbudet må samlet ha kvalifikasjoner til å gi den undervisning som følger av planen. Undervisningspersonalet må dokumentere: formell eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i, dog aldri lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning pedagogiske kvalifikasjoner utdanning og erfaring på det nivå som undervisningen krever digital kompetanse i det omfang som undervisningen krever yrkeserfaring som gjør at undervisningen knyttes opp mot, og relateres til, dagens yrkesfelt.» I redskapsfagene krever Exsto universitets- og/eller høyskoleutdanning som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng. Disse 180 studiepoengene skal være inklusive pedagogisk utdanning, og 60 studiepoeng skal være relevant utdanning for undervisningstema. Alternativt krav for redskapsfag er faglærerutdanning med minimum 60 studiepoeng innen det faget/fagområdet vedkommende skal undervise i. I grunnlagsfag, fordypningsfag og valgfag sier Exsto at ingeniør utdanning i fagområdet vil være det som er mest relevant, eller minimum fagskoleutdanning med 4 års relevant praksis. Det er også satt om samme krav som for redskapsfagene. I tillegg kan en lærer ha kvalifikasjonene bestått fagbrev/svennebrev, 2 år yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring. Det kreves også at disse kandidatene har pedagogisk kompetanse. Exsto setter disse kravene ved fast ansettelse. Dersom pedagogisk utdannelse, deler av fagutdanning eller praksis mangler, gis det en dispensasjonstid på tre år. Exsto vil også gjøre unntak for kandidater som mangler pedagogisk kompetanse, men som har solid utdanning og erfaring i relevante emner. En forutsetning for disse kandidatene er at de har erfaring med opplæring av voksne. 13

18 Vurdering Kravene Exsto har til sitt undervisningspersonell er tydelig og på riktig nivå. Undervisningspersonellet Exsto har tilgang til på til dette utdanningstilbudet har tilfredsstillende utdanning og erfaring. Det er ett unntak og det er en av lærerne som er utdannet mekaniker og som har erfaring fra undervisning på VG 2 Brønnteknikk. Tittelen mekaniker brukes vanligvis for personell som har fagbrev. Det ligger ikke vedlagt CV for denne personen, det er derfor vanskelig å vurdere om denne personen har tilfredsstillende utdanning og bakgrunn. Utdanning på videregående skole nivå er ikke tilfredsstillende da lærere på teknisk fagskole nivå skal ha formell eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i, dog aldri lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning. Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder bør synliggjøre at alle lærere har formell eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i og ikke lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning. 3.5 Eksamen og vitnemål Eksamens- og vurderingsordningene (kriterium 13) «Eksamens- og vurderingsordningene skal være tilpasset utdanningstilbudet og dets mål.» I tilbyders søknad henvises til opplæringsplan kapitte1.4 (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3) og 1.5 (1.5.1 og 1.5.2). Kapittel 1.4 beskriver vurderingsordning med bruk av vurderingsmappe, vurderingskriterier og karakterskala med bruk av bokstavkarakterer. I kapittel er det satt opp en tabellform med oversikt over antall moduler, antall semestre og to ukeplaner for undervisning, selvstudier med mappeoppgaver samt jobbeperioder (offshore) og undervisningsplan med eksamener. I følge tabelloversikten skal oppgitte eksamener gjennomføres etter ca.18 uker fra semesterstart. Oversikten gir ingen kalenderfestet eksamensplan og ingen totaloversikt med antall effektive undervisningsuker per semester. Eksamensforberedelser og trekkeksamen er oppført i 2.semester, i 4.semester er LØM-eksamen og trekkeksamen oppført, og i 6.semester er hovedeksamen og prosjekteksamen oppført. Det er ikke beskrevet hva hovedeksamen innebærer. LØM-eksamen er spesifikt beskrevet i kapittel1.5.1 og i kapittel 5 i opplæringsplanen. Denne er obligatorisk og følger nasjonale retningslinjer. I følge oppgitte opplysninger kan alle moduler trekkes ut til eksamen (minimum én per undervisningsenhet) og i kapittel under kulepunkt 2, står det at studentene skal ha en fire timers skriftlig eksamen i et fag fra en tilfeldig valgt modul hvert år. 14

19 I 6.semester er det oppført hovedeksamen og prosjekteksamen. Det er ikke opplyst hva som menes med hovedeksamen. Vi antar at med prosjekteksamen menes eksamen i hovedprosjekt. Eksamensordning for hovedprosjekt er detaljert beskrevet i kapittel 9 på side 61. Vurdering Med unntak av hovedprosjekt- og LØM eksamen, er ikke tverrfaglige, skriftlige eksamener benyttet. 6. termin bør avsluttes med tverrfaglig fem timers skriftlig eksamen i fordypnings- og grunnlagsfag. Dette praktiseres ved de fylkeskommunale fagskolene og gir en helhetlig, god vurdering av oppnådd læringsutbytte. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må revidere eksamensordningen som angitt ovenfor og utarbeide en kalenderbasert undervisnings- og eksamensplan. Planen må vise det totale antall undervisningsuker per semester/studieår med datofestet eksamensperiode. Tilbyder bør: gi nærmere informasjon om trekkeksamen, forberedelsestid, innhold, og gjennomføring vurdere innføring av en obligatorisk, tverrfaglig, avsluttende «hovedeksamen» hvor fordypningsfag og grunnlagsfag inngår Sensorenes kvalifikasjoner (kriterium 14) «Sensorer skal ha kvalifikasjoner som sikrer at vurderingen av studentene skjer på en upartisk og faglig betryggende måte.» Tilbyder har i eget vedlegg gitt en detaljert beskrivelse av kompetansekrav til lærere, instruktører og sensorer. Beskrivelsen dekker alle fagområder. Det er også beskrevet rutiner for kompetanse kartlegging og styrking av lærerne. Rektor er angitt som skolens faglige ansvarlige og vil sørge for at lærere innehar den nødvendige kompetanse. For sensorer gjelder minst de samme utdanningskravene som for lærere. Tilbyder har vedlagt en navngitt sensorliste på elleve sensorer/lærere med angitt stillingsprosent og sensorprosent. Vurdering De oppgitte kvalifikasjonskrav er tilfredsstillende, og i overenstemmelse med gjeldende retningslinjer som praktiseres ved fagskoler. Imidlertid bør skolen benytte eksterne sensorer ved avsluttende eksamen, dette er ikke beskrevet i søknaden. 15

20 Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder bør benytte eksterne sensorer ved avsluttende eksamen. 3.6 Infrastruktur Undervisningslokalene (kriterium 15) «Lokalene inklusive spesialrom, utstyr og infrastruktur skal være tilstrekkelige i antall og størrelse til at undervisningen kan gjennomføres som forutsatt. Det gjelder både egne og leide lokaler. Utrustningen må være slik at den bidrar til å yrkesrette utdanningstilbudet.» Tilbyder gir en generell beskrivelse av egne kursrom med generell, standard klasseromsutrustning og fellesrom, og angir en kapasitet for inntil 50 studenter/sitteplasser. Det er muligheter for utvidelse av kapasiteten ved behov. Studentene har tilgang på trådløst internett i skoletiden. Skolen har egen kantine. Tilgang til laboratorier og andre studiefasiliteter tilbys gjennom samarbeid/intensjonsavtale med Ladejarlen videregående skole (LVS) som ligger i nærmiljøet. Spesialrom/utstyr som boresimulator og mud-/kjemilaboratorium er spesifisert, men blir først anskaffet og utrustet hvis skolen får fagskolegodkjenning fra NOKUT. Material- og hydraulikk- /pneumatikklab./fasiliteter er ikke spesifisert eller omtalt under kriterium 15. Vurdering Tilbyder angir en student kapasitet på 50 studenter, arealstørrelse på klasserom i m 2 er ikke oppgitt. I søknaden, under «Informasjon om utdanningstilbudet», oppgis det at stedbaserte utdanningstilbudet er dimensjonert for 100 studenter per studieår. Intensjonsavtale med LVS er signert og kopi er vedlagt søknaden. Viktig bore-simulatorutstyr og «mudlab»-fasiliteter blir først kjøpt inn når skolen får sin NOKUT godkjenning. Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder bør spesifisere egnede rom med størrelse i m 2 og utstyr for hydraulikk-/pneumatikkøvelser og materialprøver. 16

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Petroleumsfag med fordypning i boring

Petroleumsfag med fordypning i boring Petroleumsfag med fordypning i boring RP Services AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert med samlinger i Kvinesdal Petroleumsfag med fordypning i boring Dato for vedtak: 12. februar

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Petroleumsteknologi med fordypning innen boring. Exsto Holding AS Februar 2013

Petroleumsteknologi med fordypning innen boring. Exsto Holding AS Februar 2013 Petroleumsteknologi med fordypning innen boring Exsto Holding AS Februar 2013 Utdanningssted: Exsto Tekniske Fagskole, Oslo og Trondheim Utdanningstilbud: Petroleumsteknologi med fordypning innen boring

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning]

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Opprettelse av nytt studiested på Hadsel for fagskoleutdanningen «eldreomsorg» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Bodø. Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested på Opus Lofoten i Leknes for fagskoleutdanningen «tverrfaglig miljøarbeid» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Narvik.

Detaljer

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 2 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014 Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger 20. Mai 2014 Program for dagen 09.00-09.30 NOKUTs kvalitetssikring av fagskoleutdanning 09.30-10.30 Styrets ansvar for fagskoleutdanning 10.30-10.45 Kaffepause

Detaljer

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012 Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Merkantil helsekoordinator Fremtidens helsesekretær Dato for vedtak: 13.09.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012

Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012 Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/stavanger offshore tekniske skole (SOTS) Teknikk og industriell

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Interaktiv medieproduksjon 1 og 2

Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Noroff Fagskole AS September 2012 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Helseadministrator samhandling og forvaltning

Helseadministrator samhandling og forvaltning Helseadministrator samhandling og forvaltning ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy Helseadministrator - samhandling og forvaltning Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Bedriftsleiing i landbruket Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Øksnevad vidaregåande skole Bedriftsleiing i landbruket

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Psykisk helsearbeid og rusarbeid Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 13.01.2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Folkeuniversitetet Øst, Oslo Miljøarbeid innen rus Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus)

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) Fagskolen Telemark Desember 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets

Detaljer

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013 Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Fagskolen Innlandet August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet, Gjøvik Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Dato

Detaljer

Pedagogisk fagarbeider

Pedagogisk fagarbeider Pedagogisk fagarbeider H Aschehoug & Co August 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Pedagogisk fagarbeider Dato for vedtak: 29.08.2011 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig stedbasert utdanningstilbud

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012 Tverrfaglig miljøarbeid Sørlandets fagskole Oktober 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Sørlandets fagskole, Grimstad Tverrfaglig miljøarbeid Dato for vedtak: 04.10.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Drammen kommune Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester Dato

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning

NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Folkeuniversitetet Øst Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Folkeuniversitetet Øst Psykiske

Detaljer

Utviklingshemning og aldring. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013

Utviklingshemning og aldring. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013 Utviklingshemning og aldring Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fjernundervisning/Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Utviklingshemning

Detaljer

Makeupartist. Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012

Makeupartist. Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012 Makeupartist Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Makeupartist Dato for vedtak: 04.10.2012

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift Fagskolen Oslo Akershus Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Barn med særskilte behov. Aschehoug Fagskole AS Januar 2014

Barn med særskilte behov. Aschehoug Fagskole AS Januar 2014 Barn med særskilte behov Aschehoug Fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo og Drammen Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 30. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Astri

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Digital markedskommunikasjon Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter

NOKUTs tilsynsrapporter NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av Spesialreinhald og sterilforsyning i helsetenesta Utvidelse til nettbasert med samlinger Fagskulane i Hordaland, Fusa fagskule Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Motekonsulent. Image People AS. September 2012

Motekonsulent. Image People AS. September 2012 Motekonsulent Image People AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Motekonsulent Dato for vedtak: 03.09.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: ett år Kari Evjan og Gerd Kristin Hansen Saksnummer:

Detaljer

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013 Migrasjon og integrasjon Treider Fagskoler AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler Oslo Migrasjon og integrasjon Dato for vedtak: 06.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Fagskolen i Østfold September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon. Fagskolen i Oslo September 2013

Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon. Fagskolen i Oslo September 2013 Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon Fagskolen i Oslo September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen i Oslo BIM-tekniker,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vesentlig endring av den allerede godkjente fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid ved Fagskolen Oslo Akershus Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. Fagskolen Innlandet Februar 2012

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. Fagskolen Innlandet Februar 2012 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskolen Innlandet Februar 2012 Utdanningssted: Fagskolen Innlandet, Gjøvik Utdanningstilbud: Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012 Helse, aldring og aktiv omsorg NKI AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI Nettstudier Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Helse, aldring og aktiv omsorg AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Fredrikstad, Sarpsborg, Askim Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Jåttå vgs, Jåttåvågveien 3, Stavanger Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media Det teologiske Menighetsfakultet Juni 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige: Det teologiske

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. AOF Telemark og Vestfold Januar 2013

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. AOF Telemark og Vestfold Januar 2013 Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Telemark og Vestfold Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Dato for vedtak: 22. januar

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012 Beauty makeupartist Tone Lise Akademiet AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Beauty makeupartist Dato for vedtak: 07.11.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år Hege Juel Lindegaard

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold Barsel- og barnepleie November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov Fagskolen Oslo Akershus Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Fagskoleutdanning innen veiledning Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lukas fagskole og kurssenter Fagskoleutdanning innen veiledning Dato for vedtak: 06.02.2013

Detaljer

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Lokomotivførerutdanning Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Utdanningssted: Norsk jernbaneskole (NJ) Utdanningstilbud: Lokomotivførerutdanning Dato for vedtak: 01.11.2012

Detaljer

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie Kreftomsorg og lindrende pleie Stiftelsen Diakonova September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Kreftomsorg og lindrende pleie Dato for vedtak: 13.09.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et år

Detaljer

Elektronikk. Fagskolen Tinius Olsen August 2013

Elektronikk. Fagskolen Tinius Olsen August 2013 Elektronikk Fagskolen Tinius Olsen August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg og fjernundervisning Elektronikk Dato for vedtak: 23. august 2013 Fagskolepoeng: 120 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor

NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS.

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS. NOKUTs tilsynsrapporter Fotografi Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Makeup og styling. Norsk fotofagskole AS Mai 2012

Makeup og styling. Norsk fotofagskole AS Mai 2012 Makeup og styling Norsk fotofagskole AS Mai 2012 Utdanningssted: Norsk fotofagskole AS Utdanningstilbud: Makeup og styling Dato for vedtak: 24.05.2012 Utdanningslengde: Halvannet år Sakkyndige: Hege Juel

Detaljer

Samtalecoach. HumaNova Desember 2013

Samtalecoach. HumaNova Desember 2013 Samtalecoach HumaNova Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Samtalecoach Dato for vedtak: 20.12.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Rita Jakobsen Marta Torsheim Saksnummer: 12/575 Forord

Detaljer

Oppvekstfag. Fagskolen Innlandet Juni 2013

Oppvekstfag. Fagskolen Innlandet Juni 2013 Oppvekstfag Fagskolen Innlandet Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet og Strømmen videregående skole Oppvekstfag Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Helseadministrasjonssekretær. ecademy AS Februar 2013

Helseadministrasjonssekretær. ecademy AS Februar 2013 Helseadministrasjonssekretær ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helseadministrasjonssekretær Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Midt-Norge i Trondheim, AOF Oslo og Akershus i Oslo Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 30.

Detaljer

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013 Helse- og frisklivscoaching The Paradigm Academy September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo og Grymyr Helse- og frisklivscoaching Dato for vedtak: 16. september 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Livsstils- og kroniske sykdommer. Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013

Livsstils- og kroniske sykdommer. Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013 Livsstils- og kroniske sykdommer Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: RKK Møllehagen Rygjabø studiesenter, Stavanger; RKK Grand opplæringssenter, Sandnes;

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Studieforbundet AOF Norge Juli 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Billedkunst. Station Nordica Kunstskole Juni 2013

Billedkunst. Station Nordica Kunstskole Juni 2013 Billedkunst Station Nordica Kunstskole Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Station Nordica Kunstskole, Arendal Billedkunst Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år på

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri

NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri Stiftelsen Norges Byggskole September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov ecademy AS Februar 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols AOF Haugaland September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Sauda, Ølen Kroniske sykdommer hos voksne og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III Norsk hestesenter Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk hestesenter

Detaljer