ROGALAND. i utvikling. Folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? Blåskjell i Rogaland. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Nr. 1 mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND. i utvikling. Folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? Blåskjell i Rogaland. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Nr. 1 mars 2002 7."

Transkript

1 ROGALAND i utvikling Nr. 1 mars årgang Folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? Blåskjell i Rogaland Sentralbanksjef Svein Gjedrem Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Rogaland i utvikling 1

2 4. Et folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? februar 2002 en merkedag for næringslivet i Rogaland 8. Dyrking av blåskjell i Rogaland ny næring med store muligheter 4. Et folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? 10. MATCH MAKING program for bedrifter Norsk Latvisk Samarbeidsprosjekt 12. Det kan lett gå bra Skole for kvinneetablering 13. Næringsutvikling og kompetanse 15. Videregående opplæring, mer enn drift av 31 skoler! 18. Sideblikk Kåre Hansen 20. SAVOS Sikkerhet og beredskap langs kysten: Bedre føre var! 22. Gjesteskribenten Svein Gjedrem 24. Hva driver innvandrerne med på fritid? 8. Dyrking av blåskjell i Rogaland ny næring med store muligheter. 27. Rogaland fylkeskommune og filmmiljøet i regionen - status. 28. Feil nummer Reisen til Sofia 29. Etablering av Rogaland kollektivtrafikk FKF 30. Europahjørnet 31. Kompetanse-givende reiselivskurs i Dalane INNHold 32. Stor oppslutning om Fylkesdelplan for kystsonen 34. Rikmannsklubben som bare blir fattigere 36. Bronsealderen i Rogaland knyttes til Europa! 38. Satsing på sykkelturisme 41. Gårds nr. 42. Bruks nr. 67 Nr. 1. Mars årgang Ansvarlig redaktør: Terje Fatland Redaktør: Edme R. Fredriksen Layout: Petter Mikaelsen/ Edme R. Fredriksen Trykk og repro: Spesialtrykk Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 798, 4001 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: f. kommune.no ISSN: Forsidefoto: Eksportutvalget for fisk/eiliv Leren 18. Sideblikk av Kåre Hansen. 20. SAVOS Sikkerhet og beredskap langs kysten: Bedre føre var! 2 Rogaland i utvikling

3 LEDER Terje Fatland, fylkesdirektør Regional utvikling Foto: Harald Fredriksen VESTLANDET OG VESTLENDINGANE V estlendingane hevdar med rette at Vestlandet er rikt tildelt frå naturen si side. Vestlendingane hevdar med kraft at verdiskapinga er særdeles høg i landsdelen. Og vestlendingane hevdar, rett eller urettvist, at for lite av verdiane blir verande att lokalt. Det er dette som har vore bakteppet når fylkesutvala i Sogn- og Fjordane,Hordaland og Rogaland har hatt fleire fellesmøte for å drøfta Vestlandet si framtid. Forskningsmiljøa på Vestlandet blei bedne om ilag å foreslå og drøfta samarbeidsmodellar. Dei kom som illustrasjon opp med åtte ulike modellar som har spenn frå laust samarbeid til samanslåing til eit stort vestlandsfylke. Denne "Vestlandsutgreiinga" går nå ut til brei høyring i dei tre fylka. Samtidig blir Møre og Romsdal inviterte til å bli med i samarbeidet. Etter høyring blir det lagt fram sak til fylkestinga i juni. Det blir interessant å sjå kva signal og føringar høyringa gir, og om fylkestinga greier å einast om konklusjonar. Prosessen så langt har i alle høve vist at vestlendingane har nærma seg kvarandre og står tettare ilag. Det må vera klokt! Terje Fatland Drømmevær i påskefjellet. Foto: Petter Mikaelsen Rogaland i utvikling 3

4 Et folkevalgt regionalt forvaltningsnivå? Foto: E. Fredriksen Norvald Skretting, næringsjef Fylkeskommunen er under debatt. Mange mener at fylkeskommunen som forvaltningsnivå har utspilt sin rolle og bør legges ned. Alternativene er ikke presentert enda. Internasjonalisering er på dagsorden. Næringslivet i fylket søker internasjonale kontakter og gjør viktige eksportframstøt. Kommuner og fylkeskommune gjør sitt for å legge til rette for en slik utvikling. I visjonene til våre strategiske næringsplaner nyttes begrep som europas ledende og europas førende. Vi ønsker å sammenlikne oss med de andre europeiske landene og vi ønsker at vårt næringsliv skal få så gode betingelser som mulig i sine eksportframstøt. Er det da slik at den type mellomnivå i forvaltningen som fylkeskommunen representerer, er under nedbygging og avvikling i andre europeiske land som det er naturlig å sammenlikne Norge med, og som vi ønsker å gjøre foretninger med? Utviklingen i Vest-Europa har til nå vært å styrke og bygge regionnivået under folkevalgt ledelse. Finland, som bortsett fra mikrostatene i Europa ikke har hatt et regionalt folkevalgt nivå, setter nå problemstillingen på dagsorden. I Sverige, som tradisjonelt har hatt en sterk sentralmakt, utvikles nå mer funksjonelle regioner som eksempelvis Gøteborgområdet og Øresund-regionen. Kritikken av fylkeskommunen kan grovt summeres i manglende gjennomføring av oppgaver innen spesialisthelsetjenesten. Særlig nå i ettertid, etter at denne tjenesten er overtatt av staten og forventede budsjettunderskudd for 2002 på ca 0,8 mrd kroner for Helse Vest blir presentert, må vi kunne fastslå at kritikken av fylkeskommunen er feilplassert. Sykehuskøer er noe vi finner i de fleste land i Vest- 4 Rogaland i utvikling

5 Europa. De er innebygd i et offentlig, skattefinansiert helsestell stilt overfor en sterkt økende eldrebølge. Når vi har hatt sykehuskøer, er det ikke fordi fylkespolitikerne har vært påholdne og ikke ønsket å bevilge mer penger til sykehusdrift. Tvert i mot. Alle som har fulgt budsjettdebatten i fylkestinget de siste årene, vet at de alle fleste folkevalgte har ønsket å prioritere sykehusene, men er blitt tvunget av staten til å prioritere andre kostbare oppgaver. Reform 94 er en slik oppgave. Penger som fylkespolitikere ville gitt til sykehusene, måtte brukes til reform 94. De har fulgte lojalt opp stortingsvedtaket, men må nå ta kritikken for konsekvensene av stortingsvedtaket i ettertid. skoler, kulturinstitusjoner, veger og næringsetableringer. Om vi skulle gå bort fra et folkevalgt regionalt nivå i Norge, blir likevel ikke politikken borte. Det må fremdeles prioriteres. Det må fremdeles tas stilling til hvor vegtraseer skal legges, bruer bygges eller tunneler sprenges. Det må også tas stilling til hvor sykehus skal bygges. Uten et folkevalgt regionalt nivå til å ta stilling i slik spørsmål, må enten Stortinget gjøre det, og risikerer dermed å bli nedlesset med lokale spørsmål og lokale konflikter. Eller så flyttes politikken inn i den statlige regionalforvaltningen og avgjøres der. Er det det vi ønsker som alternativ til et folkevalgt regionalt nivå? Fylkeskommunen er tiltenkt en oppgave som regionalutviklingsaktør. Det viktigste regionalpolitiske virkemidlet er fylkesdemokratiet: Folkevalgte forsamlinger (fylkesting, fylkesutvalg og sektorstyrer) som står til ansvar overfor velgere og som kjenner presset når det gjelder Rogaland i utvikling 5

6 24. februar 2002 en merkedag for næringslivet i Rogaland. Norvald Skretting, næringsjef Strategisk næringsplan for Rogaland har følgende visjon: "Rogaland skal være en av Europas ledende næringsregioner basert på høy kompetanse, nyskapingsevne, internasjonalisering, god livskvalitet og miljømessig god utnytting av naturressursene. Torsdag 24.februar 2002 gjorde styret for Lyse Energi AS vedtak om å føre i land gass i Risavika i Sola kommune. Lyse Energi AS rekner med å bruke ca 500 millioner kroner på infrastruktur for naturgassnettet. Først og fremst vil dette innebære legging av rør i sjøen fra Kårstø til Risavika, samt utbygging av et eget gassrørnett på Nord-Jæren. Og gassen skal være klar for levering i oktober På mange måter er dette en av de største industripolitiske beslutningene i Rogaland i løpet av de siste årene. Vedtaket åpner for ny næringsvirksomhet basert på gass som råstoff i denne del av fylket. Samtidig legges det tilrette for at gass i mange sammenhenger kan avløse olje som energibærer, noe som har en positiv virkning for miljøet. I tillegg til Lyse Energis egne forberedelser for distribusjon av gass i denne del av fylket, er arbeidet med Energiparken den mest synlig aktiviteten på nåværende tidspunkt. Etter nesten to års forberedelser, ble Energiparken AS nå ved årsskiftet registrert som eget selskap med Statoil, Lyse Energi og Shell som likestilte eiere. Energiparken skal ta ut synergieffekter av Lyses store gass-satsing, og vil innebære en samlokalisering av energiproduserende og energibrukende bedrifter. Håpet er at Energiparken AS skal bli både et nasjonalt og et internasjonalt kluster innen energi og miljø. Når Risavika nå er valgt som ilandføringssted, vil også Energiparken AS bli lokalisert i dette området. Også i Nord-Rogaland skjer det en positiv utvikling innen gass-sektoren. Nord- Rogaland er det området i landet som er kommet lengst i bruk av naturgass som energibærer. Fiskerihavna på Husøy og Hydro aluminium på Karmøy, er eksempler på bedrifter som har tatt naturgass i bruk i stor skala. Det samme gjelder sykehuset i Haugesund. På Karmøy (på Bø) har landets første cogenereringsanlegg vært i drift i snart et år. Cogenereringsanlegget produserer strøm som leveres inn på strømnett, og varmt kjølevann til omkringliggende bedrifter til oppvarming. I Gismarvik næringspark i Tysvær planlegges store industrietableringer med gass som råstoff, og på Karmøy vil landets første pilotanlegg for produksjon av ren karbon Risavika 6 Rogaland i utvikling

7 forhåpentligvis stå klart i løpet av året. Sett i europeisk sammenheng er Rogaland en liten region. Utviklingen i Europa kjennetegnes blant annet ved at det samarbeides internt i regionene og på tvers av regionsgrensene. Dette må også gjelde i Rogaland. Ønsker vi at Rogaland skal bli en internasjonalt anerkjent energi- og miljøregion, må det først og fremst etableres trygge og gode samarbeidsrelasjoner mellom de ulike miljøene som nå har distribusjon av gass og industrietableringer med gass som råstoff, på dagsorden. Det gass- og miljønettverket som kan etableres i Rogaland, er i europeisk sammenheng unikt, og vil, dersom alt faller på plass, representere et viktig tyngepunkt i norsk og europeisk industri- og miljøutvikling i dette århundre. Næringsplanens visjon om Rogaland som en av Europas ledende næringsregioner vil dermed være et skritt nærmere oppfyllelse. Rogaland i utvikling 7

8 Dyrking av blåskjell ny næring med store muligheter Johan Livastøl, spesialkonsulent, Næringsseksjonen Det er satsa friskt på dyrking av blåskjell i Rogaland, men på grunn av uforutsigbare forhold med algegift og andre oppstartingsproblem har næringa fått ufortjent negativ fokus. All nyetablering er i utgangspunktet risikabelt, men vi er heldige i Rogaland som har friskingar som starter i det små med egen arbeidsinnsats og egne penger, og har usvikelig tro på at de skal lykkes med det de holder på med. Å dyrke blåskjell høres enkelt og billig ut, det er jo bare å henge ut en tau som skjella fester seg til, for så å vokse seg store alene i løpet av to år, for deretter å tas opp or sjøen og selges. Ovenstående beskrivelse er så langt fra realiteten det er mulig å komme. Først av alt må det konkurreres om en plass i sjøen til anlegget, noe som avhenger av godkjente kommunale reguleringsplaner. Den nylig framlagte Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland er et viktig hjelpemiddel som setter fokus på, og viser de forskjellige aktørers ståsted i kampen om lokasjoner. Fiskeridirektoratet har avgjørende myndighet ved tildeling av nødvendig konsesjon, etter at en del tester, målinger, og andre formelle ting er på plass. Investering i fysisk utstyr i stor nok mengde, og av god nok kvalitet til å kunne drive kommersielt med blåskjell ved hjelp av hengekulturer, er kapitalkrevende. Første gangs investering i nytt utstyr som kan produsere ca 500 tonn blåskjell i en vekstperiode på mndr. kan raskt komme opp i kr , og lønnsom drift krever flere omganger med 8 Rogaland i utvikling8 Rogaland i utvikling

9 i Rogaland selv og myndighetene i fellesskap å løse problemet med avfall/biprodukter. I dagens situasjon er dette både et miljømessig og økonomisk problem. investeringer i denne størrelsesorden. (Det er selvsagt mange kvalitets- og prisgraderinger på dette utstyret). Det er også behov for båt og kai/landanlegg. I tillegg viser faglitteraturen, alle kalkyler, og en del praksis at anleggene i vekstperioden må røktes aktivt. I praksis vil det si at påslagene må tynnes og restrømpes en eller flere ganger i vekstperioden. Selv om skjellene ikke må fores, påløper det kapital- og driftskostnader hele tiden, og det går inntil to år fra utsett til høsting, hvis sjøen er fri for giftige alger. Kapitalbehovet i startfasen er stort! Politiske sett er det stor vilje til å satse på dyrking av blåskjell i Rogaland. Paradoksalt nok følger de tradisjonelle finansieringsinstitusjonene ikke opp de politiske føringene. Bankene sier at risikoen er for stor, og viser liten vilje til å delta, og SND mener at vanlig dyrking av blåskjell ikke er nyskapende nok. Faktum er at selv om etablererne til dels blar opp ganske stor egenkapital, er det vanskelig å fullfinansiere de anleggene som er kommet godt i gang, og som har mulighet til å drive med fortjeneste i framtida. Det er særs viktig at vi på sør-vestlandet får etablert et aktivt og konkurransedyktig blåskjellmiljø, slik at vi i prinsippet kan levere friske varer til kundene i Europa hver uke. Problemer i næringa i Nederland med reduserte leveranser, gjør at prisene på blåskjell for tida er gode på det Europeiske markedet, og vi bør nytte anledningen til å åpne noen dører for våre aktører i denne nye, spennende næringa. Høsting av store mengder blåskjell er fysisk tungt arbeid, som må utføres maskinelt. Det er flere typer utstyr for hengekulturer for blåskjell, og det er utviklet eller innkjøpt, høste- og tynneutstyr for de typer hengekulturer vi kjenner som er satt ut i Rogaland. Rasjonelt høsteutstyr, som selvsagt kan brukes av mange oppdrettere, koster flere millioner kroner, og her er det også behov for båt og lastekran. Om skjellene leveres i bulk, MAP pakket eller til videreforedling bestemmes av kvaliteten på skjellene og hva markedet ønsker til enhver tid. På lenger sikt må vi etterstrebe å ikke bare være en råvareleverandør, men foreta forskjellig grad av foredling i den grad dette er lønnsomt. Det er en stor utfordring for næringen Rogaland i utvikling 9l

10 MATCH M program for bedrifter N Are Selstad, Rogaland Exportutvikling og Anne Solheim, Næringsseksjonen INNHOLD I SAMARBEIDSPROGRAMMET Hensikten med prosjektet er å hjelpe enkeltbedrifter i Norge med å finne relevante samarbeidsbedrifter i Latvia og vice versa. Norge har mye å bidra med I mars 1999 undertegnet Rogaland fylkeskommune en næringsrettet samarbeidsavtale med Liepaja by og Liepaja region i Latvia. Under denne avtalen ble det blant annet arbeidet med å bidra til økt samarbeid mellom bedrifter i våre to regioner. I denne perioden har det vært organisert delegasjonsreiser for bedrifter fra Rogaland til Latvia. Dette har resultert i flere samarbeidsavtaler mellom bedrifter i Rogaland og Latvia. Erfaringene fra dette arbeidet kommer nå igjen Rogaland og Rogalandsbedriftene til gode. Med bakgrunn i erfaringene fra samarbeidsavtalen har Rogaland fylkeskommune og Rogaland exportutvikling fått støtte til et nasjonalt industrisamarbeidsprogram mellom Latvia og Norge fra det norske utenriksdepartementet. Den latviske samarbeidspartneren er arbeidsgiverorganisasjonen i Latvia, som har engasjert en egen medarbeider for å følge opp prosjektet. Prosjektleder i Norge er Rogaland exportutvikling, ved Are Selstad. på markedssiden, mens Latvia kan tilby rimelig delproduksjon for arbeidsintensive produkter. Bransjer som tekstil, treforedling, informasjonsteknologi, stål og platebearbeiding er spesielt interessant. Men Latvia er også et land i økonomisk vekst, og flere norske kjeder innen varehandel, hotell og catering er allerede på plass. Organiseringen av prosjektet skjer gjennom opprettelsen av et eget nettverksprogram som skal hjelpe bedrifter på begge sider å utvikle samarbeidsprosjekter innen teknologi og kunnskapsoverføring, produksjon, opplæring og enkelte former for handel. MULIGHETER FOR NORSKE BEDRIFTER Norske bedrifter som ønsker å vite mer om Latvia eller som har konkrete planer om å søke etter partnere kan henvende seg til Rogaland Eksportutvikling. Forutsatt oppfyllelsen av visse enkle opptakskriterier vil det kunne gjennomføres søk i Latvia etter relevante partnerbedrifter. Ved positivt resultat vil LDDK i Latvia utarbeide en presentasjon av de latviske bedriftene og sende disse over til gjennomgang i Norge.

11 AKING orsk Latvisk samarbeidsprsjekt Den norske bedriften har så muligheten til å overta dialogen selv, benytte seg av andre tilbud fra programmet eller fra andre støttespillere som SND, det nordiske prosjekteksportfondet NOPEF eller uavhengige investeringsfond. På finansieringssiden bidrar Utenriksdepartementet med hoveddelen. Rogaland fylkeskommune stiller med en mindre andel og de deltakende bedriftene skal også stille med en viss egenfinansiering. Egenandeler fra bedriftene er viktig for å sikre at deltakerne er motiverte. Videre virker det som en kvalitetssikring for programmet: uten virkelig intereserte bedrifter, har programmet ingen verdi. For nærmere opplysninger ta kontakt med: Prosjektleder Are Selstad, Rogaland Eksportutvikling AS Tlf.: / eller web: eller Spesialkonsulent Anne Solheim, Næringsseksjonen, Rogaland fylkeskommune, Tlf.: , web: klikk på "Næring og reiseliv"

12 Det kan lett gå bra Skole for kvinneetablering Trinn 3 er for kvinner som driver lønnsomme virksomheter, men som står overfor nye utfordringer. Hvert kurs består av fire samlinger og strekker seg over et halvt år. I løpet av kurset skal deltakerne utarbeide en forretningsplan. Gjennomgående for alle tre trinnene er at veiledning som metode i størst mulig grad blir benyttet av alle foreleserne. Hovedmålet for EKR er at deltakerne gjennom ulike prosesser blir presentert for ulike alternativer, men setter egne mål og strategier for seg og sin bedrift. Randi Klæbo, Etablererskolen "Det kan lett gå bra" er mottoet til Etablererskolen for kvinner i Rogaland. (EKR) Mottoet passer bra og dekker det meste. For det kan lett gå bra; Kvinner har ideer, de har kunnskap og de har mot. Etablererskolen for kvinner i Rogaland (EKR) er et undervisningstilbud som har som mål å gjøre deltakerne bedre i stand til å starte og drive egen virksomhet. Gjennom kunnskap, veiledning, innsikt og nettverk, bestående av andre kvinner, skal hver enkelt få mulighet til å utvikle seg selv og sitt produkt for å nå egne mål. Kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og nettverksdannelse er innholdet i EKR. EKR er delt inn i tre ulike kategorier. Trinn 1 for kvinner som har en forretningside, men som ikke har startet opp eller som er i startfasen. Trinn 2 er for kvinner som har kommet i gang, men som trenger mer kunnskap og veiledning for å drive lønnsomme virksomheter. Randi Klæbo Etablererskolen for kvinner i Rogaland epost: Det kreves mot å gå nye veier. Å starte egen virksomhet er risikofylt. Kvinner er ofte mer forsiktige enn menn. Når dette kombineres med at den tradisjonelle etablereren er en mann som etablerer seg innen eksisterende mønstre, slår gjerne kvinner fra seg planene om å starte for seg selv. Å møte kvinner i samme situasjon gir styrke. Når disse kvinnene møter hverandre og ser at andre har gjort dette før dem, får de ofte det lille puffet som skal til for å etablere seg. 12 Rogaland i utvikling

13 Næringsutvikling og kompetanse Av Terje Øvrebø Næringseksjonen NYSKAPING (ENTREPRENØRSKAP). Nyskaping innebærer å gjøre nye ting eller å gjøre ting som allerede er gjort, på en ny måte. Dette kan skje ved videreutvikling (vekst) i eksisterende virksomheter ( intraprenørskap ) eller gjennom oppretting av helt nye virksomheter (entreprenørskap). Kreativitet og innovasjon - det vil si å utvikle ideer, gjøre ideene operasjonaliserbare og å få dem til å fungere, er nødvendige forutsetninger for å få i stand næringsutvikling. KOMPETANSE. Itillegg må man besitte nødvendig kompetanse, herunder forretningsmessig kompetanse og kunnskaper om iverksetting av tiltak. Kompetanse i vid betydning er trolig noe av det mest fruktbare man kan fokusere på i et næringsutviklingsperspektiv. Herunder er det ikke minst viktig å sette fokus på evnen til å konvertere et høyt vitenskapelig nivå til nye forretningsområder, nye organisasjonsformer, nye produkter og markedsandeler. Det er en utbredt erkjennelse i Europa at denne evnen har vært mangelfull i de europeiske landene. Dette blir i litteraturen omtalt som det europeiske paradoks. De mange store universiteter og høyskoler har i for stor grad levet sitt eget liv uavhengig av omskiftende tider og behov/ krav i de samfunnene de er en del av. I EU - sammenheng snakker man i så henseende også om det fragmenterte regionale innovasjonssystem hvor institusjonelle barrierer virker hemmende på utviklingen av regionens økonomi. Se fig. 1. Målsettingen må være å få etablert et klima hvor vitenskapelig kompetanse tilføres og modnes i et vekselspill mellom universiteter og høyskoler på den ene siden og det pulserende samfunn på den annen. I EU - sammenheng omtales denne filosofien som en viktig egenskap ved den lærende regionen. Det vil si et målrettet ( efficient ) regionalt innovasjonssystem uten de tradisjonelle institusjonelle barrierene såvel innad som utad i regionen. Se fig. 2. Large firms Universities Regional Government Regional economy Technology Centers Business Services Sectoral Associations Chamber of Commerce Large firms Large firms Technology Consultants Fig. 1) A fragmented regional innovation systems: an institutionally blocked regional economy (EC, DG Regio.ML.PL) Rogaland i utvikling 13

14 tilstrekkelig kompetanse om oppbyggingen av en forretningsplan, markedsplan, basale bedriftsøkonomiske ressonnementer m.v., av stor betydning. Herunder må vi utvikle og få på plass virkemidler som er tidsriktige og som kan understøtte målsettingen i praksis. Dette er en stor utfordring for regionale og lokale myndigheter. I ROGALAND. Alle forutsetninger i Rogaland ligger til rette for å intensivere og videreutvikle ovennevnte målsetting. Vi har en bred erkjennelse av målsettingens strategiske betydning, jfr. strategisk næringsplan. Rogaland har demonstrert vilje og dugnadsånd for å få utbygget lokalt høyere undervisning og forskning. Vi har mange eksempler på praktisk samarbeidsånd og samspill mellom vitenskapelig kompetanse og næringsliv / offentlige instanser. I pakt med den nord-jærske entreprenørånd har vi trolig et forsprang på mange regioner. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Vi må bygge videre på den gode entreprenørånd og konkret og pragmatisk utvikle virkemidler, ideer, møteplasser og nettverk slik at samarbeidet fungerer på bred front i praksis. HØGSKOLENES OG UNIVERSI- TETENES UTFORDRING. En bærende tanke i dette er at oppbygging av høgskoler og universiteter på disse institusjonenes premisser alene, ikke er nok. Disse institusjonene må i tillegg utvikle markedsorienterte holdninger til deler av sin virksomhet. Oppdragsforskning er bare en bit av dette. Skreddersydde kurs og ulike betalte bidrag til kompetanseoppbygging på markedets premisser er en annen viktig bit. I så henseende ville en gjensidig hospiteringsordning mellom høgskoler og universiteter på den ene siden og næringsliv og regionale og lokale myndigheter på den annen, kunne generere bedre kunnskaper om behov og muligheter. Deltakelse i partnerskapsprosjekter i og mellom regioner kan være en viktig arena for å bidra til såvel verdiskaping som egenutvikling. I et samfunn hvor livslang læring og løpende kompetansepåbygging blir forutsetninger for et effektivt arbeidsmarked må undervisnings- og formkravene justeres i pakt med tiden. Hotellhøgskolens kompetanseutviklingsprogam i strategisk næringsutvikling er et godt eksempel på et markedsorientert tilbud til en bestemt målgruppe i ulike offentlige stillinger. Høgskole - og universitetsmiljøet må bli kundeorientert og aktivt søke å tilby sine tjenester overfor ulike betalingsvillige målgrupper. For nyskaperene er f. eks. REGIONALE OG LOKALE MYNDIGHETER. Som samfunn er vi avhengige av nyskaperene for å sikre sysselsetting og vekst. Det er grunn til å anta at alt for mange nyskaperer kommer til kort grunnet kompetansemangel. Blant annet ved at lovende planer ikke har vært godt nok gjennomarbeidede og tilstrekkelig realistiske. Regjeringen legger også opp til å krympe pengesekken for tilskott og lån gjennom SND. Regionale og lokale myndigheter må sjøl i større utstrekning legge listen og strategien for hvordan og med hvilke økonomiske midler man vil stimulere og støtte etablererene / nyskaperene. Regionale myndigheter ( fylkeskommunene ) bør kanskje mer rendyrke sin funksjon som "infrastrukturell aktør " med hovedvekt på tilrettelegging og stimulering av kompetanseoppbygging, møteplasser og nettverksbygging. Herunder bør også deltakelse i regionbaserte utviklingsprogrammer i samarbeid (partnerskap ) med andre regioner i Norge og Europa stå sentralt. I slike programmer må en trekke med seg avanserte kompetansemiljøer, næringsliv, bransjer, kommuner og organisasjoner. Lokale myndigheter ( kommunene ) bør kanskje i et slik perspektiv ha særlig fokus på sin rolle og sitt ansvar som " resultatenhet ". Kommunene bør ta ansvar for fremvekstvilkår, støtte og lokaliseringsbehov for "de hundre blomster" som har behov for å slå rot, spire og gro i kjølvannet av slike prosesser og programmer. Ofte vil det også innebære behov for tette samarbeidsbånd mellom to eller flere kommuner. Bredbåndtilgang er et eksempel på en teknologisk nyvinning som kan frigi driftsmidler i den enkelte kommune dersom kommunene evner å samordne seg og gjøre de nødvendige beslutninger for å trekke veksler på den nye teknologien. 14 Rogaland i utvikling

15 Videregående opplæring, mer enn drift av 31 skoler! Av Magne Nesvik, fylkesopplæringssjef Kan storbyene overta ansvaret for videregående opplæring? Kommunalministeren har sagt at hun er åpen for slike forsøk og fra flere kommuner i landet er det signalisert interesse for saken. Umiddelbart høres det greit ut; det kan ikke være så mye vanskeligere å drive en videregående skole enn det er å drive grunnskoler. Vi har et trettenårig skoleløp i Norge og da kan det vel være logisk at samme forvaltningsnivå har ansvaret for hele løpet? Videregående opplæring er primært tjenesteproduksjon, og det er unges oppvekst og utdanning som skal ha hovedfokus. Men rollene som regional tjenesteprodusent og regional utviklingsaktør kan ikke skilles fra hverandre uten at begge rollene svekkes. Hvis kommunene skal overta ansvaret for videregående opplæring, får det også konsekvenser for det videregående opplæringstilbudet i distriktene. Dette bør gjennomtenkes før forsøkene settes i gang, og ikke dukke opp som en "utilsiktet konsekvens". NOEN SENTRALE FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kjernevirksomheten er knyttet til tre hovedområder: Skoledrift, fagopplæring i arbeidslivet og voksenopplæring. Innenfor disse tre hovedområdene har fylkeskommunen ansvar for opplæring for ungdom og for voksne. I begge grupper fins utdanningssøkende med og uten lovfestet rett. Skoledrift Rogaland fylkeskommune har ansvar for 31 skoler med til sammen ca elevplasser fordelt på 15 studieretninger. I Rogaland har vi også to skolesentre for elever i sosiale og medisinske institusjoner. Fagopplæring I samarbeid med ca 526 godkjente lærebedrifter har fylkeskommunen ansvar for opplæring i bedrift i 250 ulike fag. I 2001 forvaltet vi 5940 lærlingkontrakter, og det ble oppmeldt 3450 kandidater til fagprøve. Voksenopplæring / kompetansereformen Fylkeskommunene har enten selv, eller i samarbeid med studieorganisasjonene gitt et omfattende tilbud om voksenopplæring på videregående skoles nivå. Kompleksiteten i denne oppgaven ble betydelig utvidet da voksne født før 1978 ble innvilget rett til videregående opplæring fra Voksenopplæring skal gis på grunnlag av vedkommende voksnes realkompetanse. Kompetansekartlegging er blitt et nytt fylkeskommunalt ansvarsområde. UNGES RETT TIL OPPLÆRING - SAMFUNNETS BEHOV FOR ARBEIDAKRAFT Videregående opplæring skal møte elever og lærlingers lovfestede rett til opplæring. Elevene og lærlingene er gjennom lovverket sikret rettigheter knyttet til det totale opplæringstilbud som videregående opplæring representerer. Videregående opplæring skal også møte arbeids- og næringslivets behov for kompetanse på videregående nivå, og universitetene og høyskolenes krav til kompetanse for de unge som skal fortsette sin utdanning på høyere nivå. Opplæringstilbudet preges av det mangfold av yrker som må til for å holde samfunnet i gang. Utviklingen gjør at det fortløpende må etableres nye fagutdanninger, samtidig som tiden løper fra andre utdanningsveier. Bransjene på sin side har sterke ønsker om å sikre seg unge utdanningssøkende til sine respektive fag. De unge selv setter sitt preg på tilbudet ved å gjøre valg som nødvendigvis må få følger for omfanget av de enkelte tilbud. Ungdom er ikke en homogen gruppe. Interessene er ulike, og et optimalt læringsmiljø for den enkelte innebærer at opplæringstilbudet må differensieres, både i tempo og metode. Fylkeskommunenes oppgave er å ivareta de unges rettigheter og samtidig etter beste evne dimensjonere et opplæringstilbud som kan gi samfunnet de yrkesutøverne samfunnet har behov for. Både imøtekommelse av rettigheter og forsøket på å dimensjonere ut fra samfunnets behov - skal i sin tid gjøres opp mot et stadig sterkere krav om effektivitet og optimal utnyttelse av ressursene. Ansvaret for videregående opplæring innebærer et ansvar for alle unges opp- Rogaland i utvikling 15

16 vekstvilkår, deres mulighet til å skaffe seg en utdanning som de selv har lyst på, og som de føler at de har evner og anlegg for. For å kunne gi et relevant opplæringstilbud til ungdom og samtidig kunne betjene arbeids- og næringsliv innenfor den aktuelle regionen - bør elevgrunnlaget pr år ikke være særlig mye mindre enn Blir tallet særlig mye lavere, blir tilbudet smalere enn hva ungdommen forventer av et godt tilbud. Forventninger om rekruttering av faglært arbeidskraft fra en rekke yrker vil dermed ikke kunne imøtekommes. MULIGE MODELLER FOR ANSVAR FOR / DRIFT AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MODELL 1 Storbyer + ansvar til fylkeskommuner for øvrige geografiske områder (dagens modell, med unntak av eget ansvar til enkelte byer/byregioner fylkeskommunen består MODELL 2 Storbyregioner: Storbyen + ansvar til kommuner for omliggende geografiske områder (forutsetter at fylkeskommunen ikke lenger eksisterer) En modell uten fylkeskommuner, men med de videregående skolene organisert i regioner med storbyer som sentra, vil sannsynligvis bli temmelig identisk med den modellen fylkeskommunen representerer i dag. Hver region vil måtte være av en størrelse som gir grunnlag for et tilbud som elevene oppfatter som tilfredsstillende, og som gir næringslivet nødvendig rekruttering (ca elever pr årgang). Modellen vil forutsette et omfattende interkommunalt samarbeid og kan i gitte tilfeller gi de storbruksfordelene som dagens modell representerer. Modellen vil kunne danne grunnlag for storkommuner. MODELL 3 Rent kommunalt ansvar (forutsetter at fylkeskommunen ikke lenger eksisterer og heller ikke er erstattet av en radikalt endret kommunestruktur) En kommunalisering av videregående opplæring representerer en gigantisk opphoping av aktører med ansvar for opplæringssektoren. I dag er det 434 kommuner i Norge langt fra alle har en eller flere videregående skoler. Det er bare i de færreste kommunene at det den videregående skolen i kommunen kan imøtekomme de ønsker og behov kommunens egne elever, lærlinger og bedrifter har. En slik modell vil egentlig bare utvide antallet ansvarlige enheter med det antall storbyer som ønsker å overta videregående opplæring. Dersom vi forutsetter at det dreier seg om fra 4-6 storbyer, blir antallet aktører i stedet for 19 som i dag. Ulempen med modellen er selvsagt det økte behovet det er for å kjøpe og selge elevplasser mellom de respektive aktørenes ansvarsområder. Alle storbyene vil være svært avhengige av å få solgt elevplasser ved sine skoler, mens fylkeskommunen på vegne av distriktene må kjøpe plasser i byene. Nabokommunene vil sannsynligvis presse fylkeskommunen til å bygge ut tilbudet med tanke på elever fra egen kommune. Storbyene vil kunne sitte igjen med et betydelig overskudd av elevplasser som vil måtte føre til nedlegging av skoler for å opprettholde rasjonell drift. Kongsgård v. g. skole 16 Rogaland i utvikling

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan ROGALAND i utvikling Nr. 4 des. 2002 7. årgang Gass inn i skolen Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Ungt entreprenørskap Kolumbus på nye veier Kulturplan 4. Videregående skole som regional

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 1 av 20 Forord I et moderne samfunn er infrastruktur det som gjør at samfunnsmaskineriet er i stand til å virke slik meningen er. Strømnettet

Detaljer