Kommunedelplan Helse og sosial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Høringsrunde 3, Del 1 - kortversjon Kommunedelplan Helse og sosial Livskvalitet og egen mestring Denne folderen inneholder første del av kommunedelplan Helse og sosial, med fokus på de viktigste mål og prioriteringer. Det er gjort henvisninger til hvor man finner utfyllende informasjon i kommunedelplanens øvrige kapitler i del 2. Rulleres årlig

2 Bakgrunn Kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret i møte med innstilling om utarbeidelse av kommunedelplan innen helse og omsorg. Mål for planarbeidet Planen skal danne grunnlag for politisk diskusjon og beslutning og vedtatt plan vil være et sentralt arbeidsverktøy for administrasjonen og tjenestelederne. Planen skal gi en overordna beskrivelse av dagens situasjon både med hensyn til brukernes behov, tjenestetilbud og statlige føringer. Planen skal videre peke på fremtidige trender og utfordringer og foreslå løsninger som sikrer brukerne et tilfredsstillende og fremtidsrettet tjenestetilbud innenfor realistiske rammer. Andre aktuelle planer i Etat Helse og omsorg: Aktuelle planer Plan for psykisk helse Ruspolitisk handlingsplan Boligsosial handlingsplan Plan for beredskap og kriseledelse Smittevernplan Plan for fysioterapi Rullering Årlig Hvert 4. år Årlig Årlig Hvert 4. år Helse- og sosialplan har blant annet tatt utgangspunkt i de statlige føringer slik de fremkommer i: Lovverk som legges til grunn for tjenestene innen planområdet En rekke lover og forskrifter regulerer tjenestene. Nedenfor følger de viktigste: Lov om helsetjenester i kommunene Lov om sosiale tjenester Lov om helsetjenester i kommunene Lov om sosiale tjenester Lov om barnevern Lov om statlig tilsyn med helsetjenestene Forvaltningsloven Offentlighetsloven Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Psykiatrihelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Forskrift for sykehjem og for heldøgns omsorg og pleie Forskrift for vederlag for opphold i institusjon m. v Forskrift for kvalitet i omsorg og pleie Forskrift om individuell plan Forskrift om habilitering og rehabilitering Retningslinjer for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m. v Rundskriv IS-1/2007: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2007, St.prp. nr. 1: Nasjonal helseplan St.meld. nr. 25 ( ): Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer. (inkludert Kompetanseløftet 2015, demensplan 2015) Rapport 2007 og 2008: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren. Sosial- og helsedirektoratet. Rapport 2007:1: Sosial ulikhet i helse. En faktarapport. Folkehelseinstituttet. Tilstandsrapport for kommunene i Buskerud 2007 og Dokumentene som staten ber kommunene å ta utgangspunkt i, legger først og fremst vekt på innhold og kvalitet, herunder behovet for økt samordning og samhandling i de kommunale sosial- og helsetjenestene og med 2. linje tjenesten. Utfordringene er knyttet til det faktum at det offentlige hjelpeapparatet kan oppleves oppsplittet og fragmentert sett fra tjenestemottakers posisjon. Fokus bør være på innholdet i tjenestene. Etterspørselen etter helse- og sosialtjenester øker og presset på tjenester vil kreve tydelige prioriteringer og økt samhandling. Utfordringen med å tilpasse aktiviteten til den økonomiske rammen vil kreve prioritering, innsats og kreativitet fra alle miljøer i planperioden. Det er etisk vanskelig å akseptere at prioriteringer er nødvendig, både for menigmann, interessesammenslutninger, for bevilgende myndigheter og for den enkelte yrkes-utøver.

3 Livskvalitet og egen mestring Visjon og verdigrunnlag Nedre Eiker kommunes visjon er: Trygghet og samhold Pleie og omsorg har jobbet siden 1998 målrettet med personal-utvikling for felles forståelsesgrunnlag og gjennomført programmer med Løft, nettverksarbeid, livskvalitet og egen mestring. Dette var nye tanker og nye måter å se brukeren på og fokus skulle endres fra å se hva brukeren har krav på av tjenester til hva brukeren har behov for av tjenester for selv å ha en opplevelse av livskvalitet og egen mestring. Det ble satt fokus på kultur og holdningsarbeid som et ledd i forhold til å jobbe mer med hendene på ryggen og la brukeren gjøre det hun/ han mestrer. Etter hvert er denne måten å tenke på implementert i hele Etat Helse og Omsorg. Etat Helse og Omsorgs visjon er: Livskvalitet og egen mestring Med dette menes at alt vårt samarbeid med den enkelte bruker skal bidra til at hun/han deltar mer i/lever mer det liv som er viktig for henne/han: Som den personen hun/han er Som medmenneske Som samfunnsmedlem Hovedutfordringer Kommunens demografiske sammensetning (se Kommuneplanen) innebærer litt spesielle utfordringer sett i forhold til andre kommuner. Ung befolkning relativt sett få personer over 80 år, sein og stor effekt av Eldrebølgen. Lavt sosioøkonomisk/kulturelt nivå gir ekstra press på tjenester og større sosiale og helsemessige utfordringer. Med større skille mellom de som disponerer bra med ressurser og de som ikke gjør det, vil disse utfordringene ventelig øke i årene framover. Svak kommuneøkonomi stadig kamp om ressurser for å dekke grunnleggende behov. Overordnede prioriteringer Fortsatt satsing på Livskvalitet og egen mestring Demme opp for videre negativ demografisk utvikling og iverksette tiltak for å bryte med ond sirkel -effekten. Satse på forebygging og tidlig intervenering Bevisst langsiktig prioritering av innsats og kanalisering av ressurser til de som trenger det mest. Innenfor de rettigheter, plikter og normer som gjelder i samfunnet, og innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Visjonen bygger på tre verdier som skal si oss hvordan vi skal strekke oss mot visjonen, og hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen: Verdighet Brukers rett til, plikt til og ansvar for å bestemme over innhold i eget liv Bruker eier sitt eget liv Samhandlingsprosessen Vår rolle gi nødvendig bistand til brukers egen innsats Respekt Den enkeltes livskvalitetsmål styrer vårt samarbeid med brukeren Ekte interesse for å se situasjonen fra brukers ståsted Overprøver aldri brukers livsverdier og prioriteringer Stille krav, ansvarliggjøre, forvente, utfordre og motivere Helhet Vi samarbeider om å bedre brukers deltakelse på alle områder Sentrum i brukeren ikke i våre egne definerte arbeidsoppgaver Kommunens nye barne- og avlstingsbolig Evjeløkka, dom var innflyttingsklar januar 2008.

4 Mål for helse- og omsorgstjenestene Bedre folkehelse i befolkningen og bedre levekår for vanskeligstilte. Styrke og samordne helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. Styrke det forebyggende arbeider for barn og unge innen helse, omsorg, skole og barnehage. Videreføre og sikre at etaten har ulike lavterskeltilbud Kartlegge og videreutvikle forebyggende arbeid rettet mot risikogrupper i forhold til livssstilsproblematikk, alder og livsfaseoverganger, inkludert Aktiv Eiker og forebyggende team til eldre. Utvikle metode for og organisering av kulturarbeid i helse med vekt på sosiale aktiviteter i tråd med aktiv omsorg. Utvikle samarbeidsavtaler med lokale lag, foreninger, frivillige og legge til rette for møteplasser mellom ulike generasjoner. Lage gode rutiner for koordinering av støttekontakttjenesten, rekruttering, oppfølging og veiledning til støttekontaktene. Videreutvikle ulike modeller for tjenesten. Gjøre ordningen kjent for innbyggere i alle aldre. Utarbeide Plan for fysioterapi i Nedre Eiker kommune. Sikre økonomisk trygghet, redusere sosial ulikhet og forebygge sosiale problemer. En god start i livet - barn og unge Leva livet - livsglede, mestring, aktivitet og frivillighet. Bedre føre var...- forebyggende helsearbeid. Med sentrum i... Bedre føre var... Når tidens tann tærer Når livet blir snudd... Penga eller livet... Sikre barns rettigheter og muligheter for utvikling uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning og etniske og geografisk tilhørighet. Legge til rette for mulighet til arbeidstrening/aktivitet og utdanning/økt kompetanse for brukere med særskilt behov. Sørge for en forsvarlig og forutsigbar inntektssikring for økonomisk vanskeligstilte. Bidra til et tilgjengelig og tydelig NAV kontor i kommunen med lokale løsninger og tett samarbeid med andre instanser. Tilrettelegge tjenesten på NAV kontoret i tråd med nytt lovverk om kvalifiseringsprogram og tettere individuell oppfølging, samt bruk av individuell plan. Redusere helseforskjeller mellom etniske grupper og bedre helsetilbudet til flyktninger. En god start i livet - barn og unge Når sølvskjea irrer - sosiale tjenester og levekår. Bedre føre var... Frisk og rask eller... Når tidens tann... Hvem, hva... Tjenester og samordning Samordne tjenestetilbud i kommunen for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Etablere og utvikle koordinerende enhet som et overordnet system for samordning som er synlig, tilgjengelig og kompetent for tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Sikre sømløse tjenester. Sikre kartlegging, planlegging, organisering og utvikling av re-/habiliteringstjenesten. Sikre individuelt tilpassede tjenester i den livsfasen den enkelte befinner seg. Tilstrebe samarbeid med brukerorganisasjonene. Lage system for at dette blir ivaretatt på systemnivå. Videreutvikle system for ordningen individuell plan/personlig koordinator. Videreutvikle og evaluere opplæringsprogram for personlig koordinatorer. Videreutvikle samarbeidsavtaler internt (tverrfaglig og tverretatlig samarbeid inkl. lege, fysioterapi osv) og eksternt (statlige 2. linjetjenester, NAV osv). Med sentrum i brukeren - samordning av tjenester, gråsoneproblematikk og brukermedvirkning. Når livet blir snudd på hodet - omsorg ved kronisk og akutt sykdom En god start i livet... Frisk og rask eller.. Når sølvskjea irrer... Når tidens tann tærer Hvem, hva...

5 Sikre, koordinere og videreutvikle tjenester for personer med kognitiv svikt og deres familie og pårørende. Med utgangspunkt i statlige føringer/anbefalinger utarbeide en demensplan for kommunen. Denne tar utgangspunkt i kompetanse, vurdering av demensteam, diagnostisering, utvikle tiltakskjeder, videreutvikling av tjenester til hjemmeboende, dagtilbud, avlastning, aktiv omsorg, IP, vold mot eldre også når diagnosen er demens, demens ift utviklingshemmede og fokus på fastlegens rolle. Kartlegge og utrede boformer og tjenester til innbyggere med demens og psykisk degenrative lidelser med fokus små enheter. Styrke og utvikle samarbeid med og veiledning av pårørende til mennesker med demens og psykogeriatriske lidelser. Vektlegging av tiltak overfor pårørende, for eksempel avlastning, støtte-ordninger. Tilrettelegge for tilbud om samtalegrupper og pårørendeskoler. Opplæring av personell og implementering av saksbehandling (ift 4A i pasientrettighetsloven f.o.m ) Når tidens tann tærer - om eldre-omsorg Med sentrum... Frisk og rask eller... Hjem, kjære hjem... Sikre, koordinere og videreutvikle tjenester som bidrar til økt likeverd for utsatte brukergrupper og personer med spesielle behov. Gi mennesker med nedsatt funksjonsevne individuelt tilpassede tjenester med utgangspunkt i den livsfase de befinner seg. Legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og dennes familie, pårørende har en ansvarlig tjenesteyter å forholde seg til. Økt fokus på psykisk helse blant eldre. Økt fokus på generell informasjon om demens og kognitiv svikt. Økt fokus på psykiske problemer hos mennesker med utviklingshemming. Sikre kvalitative gode tjenester i bofellesskap og i egen bolig. Sikre rettsikkerhet og sosial trygghet for brukergruppen. Sikre samhandling og koordinering (individuell plan). Sikre ettervern og oppfølging til rusavhengige. Årlig rullering av Plan for psykisk helse. Sikre oppfølging av Ruspolitisk handlingsplan. Annerledes og unik - tjenester til funksjonshemmede. En god start i livet... Med sentrum i... Hjem, kjære hjem... Når dagene blir tunge - psykisk helsearbeid og rusproblematikk En god start... Med sentrum... Bedre føre var... Legge til rette for at den enkelte kan bo lengst i eget hjem. Sikre god kvalitet på og balanse mellom hjemmetjenester og institusjonstjenester. Sikre tilstrekkelig og kvalitetsmessig heldøgns omsorg med sentrum i brukeren, tilrettelegge for privatliv og individuelle behov, sikre godt samarbeid med pårørende. Sikre tilstrekkelig antall plasser til tidsbegrensede opphold til med. oppfølging, avlastning, rehab. og til alvorlig syke og døende. Utarbeide og følge opp norm for legetjenesten i sykehjem, tilrettelagte boliger og hjemmetjeneste. Sikre samhandling mellom legetjenesten og helse- og sosialtjenesten. Sikre gode overganger mellom hjem og institusjon/helseforetak. Opprettholde trygghetsplassene som et lavterskeltilbud. Utvikle ressurs- og kompetansesentra. Når tidens tann tærer - om eldreomsorg Når livet blir snudd på hodet - omsorg ved kronisk og akutt sykdom Med sentrum... Frisk og rask eller... Hjem, kjære hjem... Hvem, hva...

6 Kommunens boligtilbud Sikre et variert botilbud for innbyggere som har behov for tilrettelagte boliger Utvikle boligkontoret til å bli innbyggernes sted for henvendelse, informasjon, kartlegging av fremtidige boligbehov, samt tildeling av boliger kommunen har råderett over. Styrke og samordne tildeling av boliger. Sikre god saksbeh. /behovskartlegging og vurdering av alle tilgjengelige virkemidler, som Husbankmidler og hjemmetjenester/vurdering av heldøgnstilbud med tanke på varig boløsning. Sikre et godt system for oppdatert dokumentasjon over fremtidige boligbehov. Dette gjelder spesielt i forhold til brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som for eksempel mennesker med utviklingshemming (IP). Oppfølging og rullering av boligsosial handlingsplan. Sikre god informasjon om kommunens ulike boligtilbud og tjenester tilknyttet disse. Informasjonen endres i tråd med endringeri tilbudet. Utrede behov og iverksette planprosess rundt bygging av nytt omsorgssenter. Hjem, kjære hjem - om boliger og institusjonsplasser Med sentrum i... Når tidens tann... Når livet blir... Evaluere eierstruktur og bemanning i dagens tilrettelagte boliger i forhold til planlegging av fremtidens botilbud i tråd med Husbankens investerings-tilskudd. Kartlegge og vurdere behov for plasser til spesielle formål,f eks demens. Fokus på retten til privatliv, individuelle behov. Lage konseptskisse og starte byggeplanprosess. Vurdere eierstruktur med utgangspunkt i økonomiske konsekvenser for brukerne og for kommunen. Hjem, kjære hjem - om boliger og institusjonsplasser Når tidens tann...

7 Rammebetingelser Beholde og rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse. Tilby konkurransedyktige vilkår for ansatte med hensyn til lønn, stillingsstørrelser, arbeidstidsordninger og faglige utfordringer. Gi rom for nærledelse (ink. lederstøtte), lederutvikling og ledernettverk. Etablere gode læringsmiljøer og tilrettelegge for forskning og utvikling. Rekruttere lærlinger og ta i mot studenter og elever i deres praksisperioder. Systematisk bruk av plan for kompetanseutvikling. Kartlegging av kompetansebehov på kortere og lengre sikt. Etablere kvalifiseringsprogram for ufaglærte og medarbeidere med annen kulturell bakgrunn. Sikre god organisering, ressursutnyttelse og reduksjon av ufrivillig deltid. Utrede alternative drifts- og organisasjonsformer med hensyn til kvalitet, kapasitet og økonomi. Evaluere og videreutvikle arbeidsfordeling mellom bestiller og utfører ift saksbehandling. Redusere saksbehandlingstiden. Rettssikkerhet og kvalitet skal opprettholdes. Sikre god oppfølging av HMS arbeidet. Utrede bruk av alternative arbeidstidsordninger og mer fleksibel bruk av bemanningsplaner (turnus). Utarbeide strategi for optimal og effektiv bruk av IKT-løsninger. Bruker- og medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres jevnlig. Utarbeide tjenesteanalyser med bakgrunn i KOSTRA/IPLOS. Innarbeide gode metoder og verktøy for systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid i virksomhetene Følge opp politiske prioriteringer både i forhold til tjenester og forventninger til kvalitet opp mot de økonomiske rammer. Budsjettene tar utgangspunkt i helse- og sosialplanen. Hvem, hva og hvordan? -organisering og ledelse. De gode hjelperne bemanning, rekruttering og kompetanse En god start i livet... Frisk og rask eller... Når sølvskjea irrer... Hjem, kjære hjem... Når tidens tann... Når livet blir... Hvem, hva og hvordan? -organisering og ledelse. Orden i rekkene om kvalitetssikring, systemer og IKT. Med sentrum i... Når livet blir... De gode hjelperne... Penga eller livet... Bråta bo & aktivitetssenter hadde offisiell åpning 21. september 2005.

8 Egne notater: Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer