ONSDAGSGRUPPA FØRDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ONSDAGSGRUPPA FØRDE KOMMUNE"

Transkript

1 Arnhild Melve KAM/Bedriftsfysioterapeut Stamina Helse Bedriftshelsetenesta Jan Birger Moe Personalsjef Førde Kommune Distribusjon til einingsleiarar, HVO eller andre aktuelle mottakarar i Førde kommune vert føresett ivareteke av personalsjefen. ONSDAGSGRUPPA FØRDE KOMMUNE Oppsummeringsrapport resultat oppfølgingsprosjekt 214 Periode: Ansvarleg for rapport: Bedriftsfysioterapeut Arnhild Melve Førde, Stamina Helse 1

2 Innleiing Rapporten summerer opp tilbakemeldingar frå deltakarane i Onsdagsgruppa m.o.t endringar i trenings-og livsstilsvanar slik dette er kome fram i samtalar med høvesvis bedriftsfysioterapeut og bedriftssjukepleiar i desember 214 og i januar/februar 215. Vidare er det teke med hovudresultat frå helsekontroll fokus livsstil i 214 og 215, for å synleggjere det som har vore av målbare endringar for deltakarane. I høve dette gjer vi merksame på at nokre av endringar i positiv retning for enkelte av deltakarane ikkje er store nok til at dei kjem over i annan hovudkategori (raudt, gult eller grønt), men at det altså likevel har vore ei betring. Dette er utdjupa nærare i kommentarfelt i tabell for 215 og nedanfor tabellen. Desse kommentarane inkluderer sentral informasjon som kom fram knytt til den einskilde si evaluering av eiga utvikling og resultat gjennom prosjektåret slik dette vart lagt fram i sluttsamtalar medio desember 214. Detaljar vedr sjukefråværsstatus undervegs og i etterkant av prosjektgjennomføringa, er ikkje omtala, ettersom det her er de sjølve som har detaljoversikten. På slutten av rapporten følgjer ei generell oppsummering vedrørande dei ulike momenta som vert vurdert i helsekontroll fokus livsstil som ei orientering til lesaren av rapporten. Vedkomande nærare detaljar og informasjon om aktivitetsinnhaldet i prosjektet, syner vi til tidlegare rapportar og møte i prosjektgruppa i 214. Ta gjerne kontakt med underteikna dersom der har spørsmål eller merknader til innhaldet i rapporten. Helsekontroll Fokus Livsstil Ved oppstart var alle deltakarar gjennom helsekontroll fokus Livsstil (HfL). Dei indivuduelle konsultasjonane vart gjennomført 27. og 28. januar og 1.februar. Sidan 2 deltakarar ikkje fullførte deltaking i prosjektet, er resultata frå deira undersøkingar tekne ut av samanlikningsgrunnlaget. Dei andre 8 deltakarane har i januar/februar hatt nye individuelle konsultasjonar (i perioden 21.januar til 1.februar). Samtale og motivasjon er viktig del av denne typen helsekontroll, men sidan kontrollen også inneheld objektive testar og målingar, gir den grunnlag for å seie noko om endringar utover den einskilde deltakar si subjektive oppleving av eigen situasjon og helsestatus. Helsekontrollen består av samtale om kosthold, fysisk aktivitet, røyk- og snusvanar, alkoholbruk, stress og arv. Klinisk undersøking inkluderte høgde, vekt, BMI (body mass index), livvidde, blodtrykk, blodprøve (blodsukker, kolesterol og evt. andre feittstoff) Den einskilode har fått sin Helseprofil skriftleg utarbeidd, og ved første gongs test i 214, fekk aktuelle tilbod om målretta oppfølging av funn innanfor prosjektet sine rammer Dei individuelle helseopplysningane knytt til blodtrykk og blodverdiar, er underlagt teieplikt og blir behandla konfidensielt, men vi refererer det vi ser av klare endringar frå januar/februar 214 til januar/februar 215. Resultata av målingane er delt inn i 3 risikokategoriar etter trafikklysmetoden. Grønt = Tilfredstillande Gult = Auka risiko, aktuelt med livsstilstiltak Raudt = Betydeleg auka risiko, aktuelt med livsstilstiltak, eventuelt medikamentell behandling 2

3 Resultat 214 Beskrivelse BMI (Body mass index) Prosentdel av resultata fordelt på risikogrupper (tal svar i parentes) Totalt 62,5 (5) Kommentarar Livvidde for samtlege over tilrådd verdi Kosthald 62,5 (5) 5 personar oppgav sunnare kosthalde og vektreduksjon som ønska delmål, men ikkje som primær målsetjing. Fysisk aktivitet 5 (4) 1 person hadde på ved inkludering i prosjektet, kjøpt Spenstmedlemskap og starta trening I samsvar med dette. 2 av dei andre trena meir sporadisk ved ulike treningstilbod kombinert med turgåing. Røyk 75 (6) Snus 87,5 Alkoholbruk kvinne Negativt stress 87,5 Stressfaktorar for personar i raud kategori er ikkje avgrensa til å gjelde jobbtilhøve åleine. Det typiske er oppleving av manglande overskot til å gjennomføre ønska aktivitetar/endringar i høve eigne vanar. 3

4 Resultat 215 Beskrivelse BMI (Body mass index) Prosentdel av resultatene fordelt på risikogrupper (antall svar i parentes) Totalt (5) Kommentarer Fordeling innanfor hovudkategoriar som sist, men redusert verdi ca 3 for 6 av 8 personar. Markert reduksjon av livviddemål for 6 av 8 personar: Dei fleste av desse ein reduksjon på ca 1 cm. 1 person reduksjon på 18 cm. Kosthald 38 (3) 5 (4) 13 Fysisk aktivitet 87,5 Her er gledeleg framgang. Fleirtalet oppgir 3 t el meir pr veke. 1 person oppgir 1 t Røyk 75 (6) Snus Alkoholbruk kvinne Negativt stress 75 (6) Klar betring jamført med resultat for 1 år sidan. Det har vore ytra ønske om at planlagt samling til hausten kan ha stressmestring som tema. Ynske frå 5 av 8 i samband med indivduelle samtalar I desember, men avtalt at vi tek avgjerda vedr tema når vi treffest til gruppetrening og fellesmiddag I mars. Endringar individuelle helseforhold Målingar: Blodtrykk, blodprøve 2 personar hadde høgt blodtrykk I 214, men vart målt innanfor normalområdet I 215. Generelt har fleire med lett auka BT i 214, no betre verdiar. Genr lett reduserte blodsukker og kolesterolverdiar. Her er ulike individuelle årsaker til variasjonar og endringar som den einskilde har fått personleg rettleiing og informasjon om, inkl oppmoding om vidare kontakt med fastlege der det har vore aktuelt. 4

5 Subjektiv oppleving av endring: Deltakarane vart i desember 214 bedne om å vekte 4 utsegner på ein skala frå -5, der =ikkje i det heile, og 5 =i svært stor grad. Dette gav følgjande resultat I kva grad har aktiviteten bidratt til at du har mindre helseplager? I kva grad har aktiviteten bidratt til auka overskot og energi? I kva grad har aktiviten gjort deg meir merksam på kroppsbruken din? I kva grad har aktiviteten gjort at du ønskjer å halde fram med å trene jamleg? Treningsvanar Alle oppgav å trene 2 gonger eller meir pr veke i desember av 8 vidareførte medlemskap på Spenst Treningssenter.Av desse oppgir 3 stk at dei vil kombinere sal- og apparattrening, medan 2 tilsette satsar på apparattrening rett etter arbeidstid 2-3 gonger pr veke. Av dei tre andre er ei aktiv med gåturar (høgt tempo, oppoverbakke/fjelltur) medan 2 personar av praktiske omsyn ynskjer å trene styrke heime kombinert med gåturar/ellipsetrening og bassenggruppe (gjelde for den eine) 5

6 Oppsummering og konklusjon: Vi meiner å kunne registrere klare og varige forbetringar med omsyn til treningsvanar og opplevd subjektiv helse. Målingar på helsekontrollane underbyggjer resultata for dei fleste sitt vedkomande, og utviklinga på dei ulike indikatorane har gått I positive retning for dei aller fleste. Vi vonar at deltakarane har fått etablert eigenmotivasjon for å vidareføre fysisk trening/aktivitet på det nivået som dei viser no, og at vi gjennom dei planlagde kontaktpunkta gjennom 215 kan bidra til å oppretthalde/styrke denne. Nye konsultasjonar og målingar vil bli gjennomført i desember 215. Nedanfor følgjer noko meir generell informasjon om innhaldet i gjennomførde helsekontrollar Med venleg helsing Arnhild Melve KAM/bedriftsfysioterapeut Generelt om dei ulike tilhøva som er vurdert ved helsekontrollane: BMI (Body Mass Index) og livvidde Overvekt disponerer m.a. for hjarte-karsjukdom, diabetes og muskel-/skjelettplager, og er eit problem for stadig fleire. For å klassifisere overvekt vert indikatoren BMI/KMI (Body Mass Index / Kroppsmasse indeks) brukt I denne samanheng bør det understrekast at BMI berre vil vere eit hjelpemiddel, og ikkje ein fasit. Kroppsbygnad og livvidde er andre mål som må vurderast når det gjeld vekt/overvekt. Livvidde vart brukt som tilleggsparameter ved undersøkingane hjå oss, jf kommentarfelt i tabell. BMI vert rekna ut etter med formelen: BMI = kg / m 2 (kg= vekt og m= høgde i meter) WHO definerer BMI slik: < 18,5 = Undervekt 18,5 = Normalvekt, 3 = Overvekt > 3 = Helseskadeleg overvekt For å ha minst mogleg helserisiko knytta til overvekt bør BMI vere under for flest mogeleg. Deltakarane fekk tilbod om gratis måling av kroppssamansetjing med rettleiing i høve resultatet våren 214. Alle takka ja til tilbodet. Oppfølging av dette med ny måling, vart definert som eit valfritt tilleggstilbod mot avsluttinga av prosjektperioden. 2 tilsette gjennomførde dette, og hadde begge klar betring av resultatet. 6

7 Kosthald Stamina Helse fylgjer Helsedirektoratet sine kosthaldstilrådingar, som gjeld for friske menneske utan alvorlege diagnosar. Kosthaldsrettleiing bør alltid tilpassast individuelt, for det er mange forhold å ta omsyn til som for t.d. helsetilstand, aktivitetsnivå osv I denne rapporten blir kosthaldet indikert som sunt/ delvis sunt/ usunt. Delvis sunt/ usunt kosthald er kosthald som er for uregelbunde, einsidig og/eller mangelfullt. Dei tilsette har fått ei kort individuell kosthaldsrettleiing undersøkinga. Alle deltok på felles undervisning med ernæringsfysiolog i februar mars 214, og hadde tilbod om individuell oppfølging i etterkant av dette, men også som eit generelt tilbod gjennom heile prosjektåret. 4 av dei 8 som fullførte, nytta seg av eit slikt tilbod. Ernæringsfysiolog fylgde då opp konsultasjonen med skriftleg tilbakemelding til deltakar med konkrete, individuelt tilpassa råd. Det vart påpeika frå bedriftssjukepleiar ved gjennomføring av helsekontrollane i 215, at nokre av deltakarane at dei etter hennar vurderingar syntest å kunne trenge meir rettleiing i dette emnet. Fysisk aktivitet Helsedirektoratet tilrår vaksne å vere moderat fysisk aktive minst 3 minuttar dagleg, eller minst 3,5 timer i veka. Eksempel på moderat aktivitet er rask gange. Aktiviteten kan utførast i bolkar på minst 3x1 min om dagen. Med regelmessig fysisk aktivitet meiner aktivitet fleire dagar i veka, dvs. det held ikkje med berre ein lang søndagstur, sjølv om denne varer fleire timar. Røyking/snusing Tobakksbruk er saman med fysisk inaktivitet den enkeltfaktor som er årsak til mest uhelse i Norge i dag. Norske undersøkingar frå 29 viser at andelen røykarar er redusert frå 3 % til ca. 21 %, mens andelen snusarar aukar. Røyke- og snusstopp gjev helsevinstar på kortare og lengre sikt, så motivasjon til å slutte, er difor viktig. Dette temaet har i liten grad vore fokusert på i den generelle oppfølginga av deltakarane gjennom året, utover i dei individuelle konsultasjonane ved helsekontrollen. Alkoholforbruk Stamina Helse fylgjer retningslinjene til AKAN når det gjeld tilrådingar for alkoholbruk. Alkohol er del av norsk kultur, og er ofte assosiert med trivsel i sosiale lag. Overforbruk av alkohol er også knytt til helseskade og problem Negativt stress Negativt stress er ein subjektiv og individuell reaksjon på belastning eller utfordring, der ein opplever manglande samsvar mellom forventningar/krav og eigen kapasitet/ressurs/kontroll og mestring. Resultatet av manglande balanse, blir ei aktivisering av kroppen både fysisk og psykisk, som kan føre til helseplager og sjukdom. I samtalen er det primært jobbrelatert stress det vert spurt om. 7

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer