NHO Reiselivs næringspolitiske plattform september 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHO Reiselivs næringspolitiske plattform september 2015"

Transkript

1 NHO Reiselivs næringspolitiske plattform september 2015 (NB: rullerende dokument der nye saker implementeres fortløpende) Tema: 1. Lovendring, deregulering og forenkling 2. Skatt, avgift og tilskudd/stimulanser 3. Myndighetenes tilsynspraksis 4. Organisasjon og samarbeid 5. Markedsføring 6. Reiselivets infrastruktur 7. Kompetanse og rekruttering

2 2 1. Lovendring, deregulering og forenkling Fraværet av forenkling i tillegg til ytterligere reguleringer er tyngende i den daglige driften for reiselivsnæringen. En ytterligere oppmyking av arbeidsmiljøloven, spesielt det som går på arbeidstid (Arb.dep.) Reiselivsbedriftene må kunne velge bort kontanter. I dag er bedrifter pliktet til å ta imot kontanter, men kan velge om bankkort aksepteres som betalingsmiddel (Fin.dep.) Det er foreslått at kommunene kan beslutte at en skjenkebevilling løper inntil videre, inntil fire nye år. NHO Reiseliv skal jobbe for at kommunene benytter seg av denne regelforenklingen. (Helse.dep.) Det er varslet innføring av et nasjonalt prikktildelingssystem januar 2016 ved skjenkekontroll. NHO Reiseliv er imot ordningen, og vil arbeide for at ordningen tilpasses reiselivsnæringens behov i størst mulig grad. (Helse.dep.) NHO Reiseliv mener samarbeidsprosjekt mellom utelivsnæringen, politi og kommune, som SALUTT, må unntas prikksystemet. Det er varslet innføring av nasjonal smilefjesordning fra januar 2016 ved serveringssteder. Ordningen må tilpasses reiselivsnæringens behov i størst mulig grad (Helse.dep.) Implementeringen av allergenmerking, matinformasjonsforordningen, i norsk lov må tilpasses serveringsbedriften. (Helse.dep.) Oppheve ordningen med regionale verneombud (RVO) innenfor hotell- og restaurantbransjen. (Arb.dep.) Felles nasjonale skjema for bevillingssøknader, som for eksempel skjenkebevilling. Fjerne urimelige vandelskrav i alkoholloven i tilknytning til skjenkebevilling. (Helse.dep.) En ny skiltpraksis tilpasset reiselivet, i hver av Statens Vegvesens fem regionkontor. (Samf.dep.) Forenkle anbudskravene ved offentlige anskaffelser. I hovedsak for levering av hotelltjenester. (Nærings.dep.) Utvide gjennomgående bagasjehåndtering på alle flyplasser, ikke kun Gardermoen (Samf.dep.) Muligheter for lokal styring av cruisetrafikken med miljøhensyn som begrunnelse (Klima- og miljødep.) Reduserte etterutdanningskrav til reiselivsbedrifter med minibusser (Samf.dep.) Begrense tigging og den kriminaliteten det medfører. (Justis.dep.) Mer synlig politi i bybildet. (Justis. dep.) Oppmyking av regelverket for turistfiske, og konkret øke fiskekvoten utenlandske fiskere har lov til å ta med ut av landet. (Fiskeri.dep.)

3 3 Endre permitteringsreglene tilbake til 10 dager, og ikke 20 som det er i dag (Arb.dep.) Forenkle og digitalisere rutiner ved ID-kontroll og registrering av utenlandsk arbeidskraft (skatt og politi) Jobbe for søndagsåpne butikker, da dette er positivt for reiselivsnæringen (Kultur.dep.) 2. Skatt, avgift og tilskudd/stimulanser Fjerne formueskatt, arveavgift og eiendomsskatt på næringsbygg Fjerne konkurransevridning mellom take-away mat og restaurantmat. Førstnevnte har en redusert mva-sats på 15 %, mens restaurantmat har ordinær sats på 25 %. Endre MVA-regelverket for bilutleiefirmaene, halvere avskrivingsreglene fra 36 måneder til 18 måneder. Beholde den lavere MVA-satsen på overnatting, som er 8%. Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift for skiheiser Elavgiften må være lik for industri og tjenestenæringer, som reiseliv. Tilpasse virkemiddelapparat til Innovasjon Norge og Forskningsrådet til tjenestesektoren (Nærings.dep.) 3. Myndighetenes tilsynspraksis I senere tid har det kommet en rekke nye krav og tilsyn til reiselivsnæringen og flere er varslet. I dag har reiselivsbedrifter bl.a. tilsyn av skjenkekontrollen, brannvesen, skatteetaten, kemneren, NAV, arbeidstilsynet, tolletaten, og Mattilsynet. Dette er krav som rammer bedriftene økonomisk i form av gebyrer ved bagatellmessige mangler, i tillegg til at det krever tid å sette seg inn i regelverket og å følge det. Summen av reguleringer må ned, før det innføres flere.

4 4 Det må skje en holdningsendring hos tilsynet. Tilsynene må slutte å kriminalisere utelivsnæringen, bl.a. gjennom medieoppslag. NHO Reiseliv mener at tilsynene må pålegges opplæring og veiledning som prioritert oppgave, fremfor å gi bøter og fremme byråkratiske prosesser. NHO Reiseliv vil møte med øverste leder i alle aktuelle tilsyn nasjonalt, for å sikre at en holdningsendring prioriteres. Sikre felles kvalitetskrav til de som utfører kontroller og tilsyn. Endre tilsynenes målrapportering. Målet må være å rette tilsynene til bedrifter man tror bryter loven, og ikke ha mål om at flest mulig bedrifter skal kontrolleres. Fremfor å fokusere på å finne feil og ilegge store gebyrer, må fokus dreies til veiledning, forhindre at feil oppstår og gi bedriftene hjelp til å rette opp feil. Gi bedrifter rett til innsyn i statlige og kommunale tilsyn for å sikre en mest mulig rettferdig praktisering, i hovedsak tilsyn av Mattilsynet og skjenkekontrollen. Viktig med oversikt med innsynsmuligheter kvartalsvis eller halvårlig over hvilke bedrifter som er kontrollert, slik at det er trygghet for en rettferdig fordeling av hvem og hvor ofte bedrifter kontrolleres. Noen kommuner har dette allerede. Samordne tilsyn Fremme økt samordning mellom de ulike departementene som har ansvarsområder som påvirker reiselivsnæringen. 4. Organisasjon og samarbeid Foto: Oppdrag Nord-Norge Jobbe for å få på plass en reiselivsmelding eller annet helhetlig dokument fra ny regjering. Få på plass en ny destinasjonsstruktur i Norge, hvor målet er effektive og færre reisemålsselskaper. Jobbe for festival- og arrangementsturisme, og store nasjonale idrettsarrangement, som Ungdoms-OL 2016 i Norge, Arctic Race, Sykkel-VM 2017 mm. Tilrettelegge for økt chartertrafikk til aktuelle reisemål, og utvikle denne trafikken som et supplement til ordinær flyrutetrafikk. NHO Reiseliv har fått gjennom en utredning om serveringsnæringen på oppdrag fra Næringsog fiskeridepartementet. NHO Reiseliv arbeider for at resultatet skal komme næringen mest mulig til nytte i form av å synliggjøre viktigheten av serveringsnæringen og dens positive bidrag inn i samfunnet.

5 5 5. Markedsføring Norske reisende er i dag den viktigste kundegruppen i norsk reiseliv. Målet er å beholde den sterke norske kundegruppen, samtidig som potensialet for flere utenlandske gjester utnyttes i langt større grad. Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen Utrede organiseringen av markedsføringsordningen (Nærings.dep.) Opprettholde volumet på markedsføringsordningen for reiselivet og sikre at midlene gir best mulig "return on investment" gjennom bruk av markedsmidlene gjennom digitale kanaler. Organiseringen av midlene må drøftes, herunder om midlene bør rendyrkes som Visit Norway direkte under departementet og løsrevet fra de bransje-nøytrale virkemidlene til Innovasjon Norge. (Nærings.dep.) Etablere en incentivordning for både norsk og utenlandsk tv- og filmproduksjon i Norge. (Kulturdep.) Økt satsing på å profilere Norge som reisemål både i utlandet og på hjemmemarkedet. Tilrettelegge for representativ reiselivstatistikk. Finansdepartementet må sette Turistundersøkelsen som en av SSBs faste oppgaver. SSBs prioritering av reiselivsstatistikken må gjennomgås og styrkes. (Fin.dep.) 6. Reiselivets infrastruktur

6 6 Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter og Norsk Form Arbeide for bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken inkl. oppfølging av rammene i NTP. (Samf.dep.) Utvikle en digital nasjonal reiseplanlegger for alle transportmidler, med informasjon og system for billettbestilling. (Samf.dep.) Innfør krav om at alle rutetider legges ut 6 til 12 måneder i forkant av en ny sesong. (Samf.dep.) Opprettholde en liberal og turistvennlig ordning for turistbusser og NHO Reiseliv vil ha ingen endringer i midlertidig persontransportkabotasje. (Samf.dep.) Legge til rette for utvikling av sykkelløyper, vandrestier, skiløyper o.l. (Samf.dep.) Arbeide for tiltak som stopper gjengroing av kulturlandskapet. (Klima- og miljødep.) Tilrettelegge for Wi-Fi tilgang på sentrale turistdestinasjoner. (Kommunal.dep.) Jobbe for å redusere roaming-avgiftene ved telefonbruk for utenlandske gjester i Norge Reiselivet motsetter seg ikke at adgang til snøscooterkjøring for reiselivsformål kan avgjøres av den enkelte kommune, men det er avgjørende at merkevaren til eksisterende reiseliv, med naturopplevelser, ski-opplevelser og stillhet/ro ikke ødelegges av fremtidige snøscooteraktiviteter. Både friluftsliv og etablert reiseliv må kunne ha avgjørende innflytelse på hvor tillatelser innvilges, og lukkede snøscooterløyper må ikke komme i konflikt med etablerte tur og langrenns-områder, eller hytte-turismen. Norsk reiseliv jobber aktivt med bærekraft, og hvordan norske reiselivsprodukter kan fremme folkehelsen, der ikkemotorisert aktivitet knyttet til aktiviteter som ski, sykling, padling, fotturer er det viktigste satsingsområdet 7. Kompetanse og rekruttering Reiselivsnæringen trenger å sikre nok fagfolk for å imøtekomme den økende etterspørselen i norsk reiseliv, og rekrutteringen til kokkefaget er en særlig utfordring. NHO Reiseliv er opptatt av det må i større grad tilrettelegges for det praktiske i utdanningen. Sikre at utdanningstilbudet gjenspeiler reiselivsnæringens behov. Økt lærlingtilskudd (Kunnskaps.dep) Fagbrev må være tilstrekkelig for enkelte utdanninger til å gi tilgang til høyere utdanning. Sikre og utvikle Y-veitilbud ved hotellhøyskolen i Stavanger Krav om lærlingbedrift inn i anbudskrav.

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Reiselivets Samferdselsløft

Reiselivets Samferdselsløft Reiselivets Samferdselsløft En reiselivsorientert samferdselspolitikk Innhold Sammendrag 04 Innledning: Vekst og utfordringer 06 Hovedmål: Bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken 10 Delmål

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Innst. 94 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:85 S (2011 2012)

Innst. 94 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:85 S (2011 2012) Innst. 94 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument 8:85 S (2011 2012) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik,

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor:

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor: Sosialistisk Venstreparti v/ Kim André Åsheim Stortinget Vår sak nr: /13 AB Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:17.09.2014 STATSBUDSJETT 2015 - GI SV BESKJED - INNSPILL FRA NTL NTL takker for invitasjonen til

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER På påfølgende sider følger fagavdelingene i KS sin umiddelbare vurdering av konsekvenser av statsbudsjettet 2015 for kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5329,

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer