For mye eller for lite lån? f

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For mye eller for lite lån? f"

Transkript

1 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat ved NHH og forsker i SNF, og arbeider nå med transaksjonsrådgivning for Ernst & Young i Stavanger. Aksel Mjøs har dr.oceon.-graden fra NHH og er postdoktor ved Institutt for Foretaksøkonomi ved NHH. Forskningsfokus er bedrifters gjeldsfinansiering og bankrelasjoner. Mjøs har tidligere bl.a. vært administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning og vice president i Morgan Stanley Investment Banking, London. Bakgrunn Ban ker spil ler en sen tral rol le i å frem me øko no misk vekst ved å kanalisere oppspart kapital til gode investeringsprosjekter. Som følge av dette har ofte begrenset til gang på bank lån fått skyl den for mang len de vekst og ut vik ling i næ rings li vet. Sli ke syn har også vært hev det etter den siste finanskrisen. Finanskrisen traff Norge et ter fle re år med både høy øko no misk vekst og ekstremt høy vekst i kre ditt til be drif ter og hus hold nin ger. Høsten 2008 fikk imidlertid bankene problemer med å skaffe finansiering fra det internasjonale finansmarkedet, og opp fat nin gen er at de gjen nom det te fikk re dusert ka pa si tet til å yte kre ditt til sine nor ske kun der. Utviklingen stiller flere interessante spørsmål: Hvorfor var veks ten i ut lån så mye høy ere enn den øko nomis ke veks ten før 2008? Var ut låns veks ten «for høy»? Innebar krisen at pendelen gikk fra den ene ytterkanten til den and re ved at be drif ter ble stru pet for kre ditt? El ler var re du sert til gang på kre ditt et re sul tat av at kri sen fak tisk had de for ver ret be drif te nes fremtidsutsikter, og at de der for ble mind re at trak ti ve kun der for bankene? Dette er noen av de krevende spørsmålene forskere i fi nans stil ler seg i kjøl van net av kri sen. Ta for eksem pel spørs må let om hvor vidt ut låns veks ten er «for høy» hva in ne bæ rer det? Som nevnt inn led nings vis bi drar bank lån til øko no misk vekst gjen nom å ka nali se re le dig ka pi tal til for ut set nings vis op ti mal bruk. Høy ere ut låns vekst skul le da til si at mer ka pi tal blir satt i produktivt arbeid. På den annen side viste finanskrisen at når til gan gen på kre ditt blir for god, øker ri si ko en for at flere dårlige låntakere får lån. Stadig flere klarer derfor ikke å til ba ke be ta le sine lån, for eks em pel for di de prosjektene de investerte i, likevel ikke var lønnsomme. Konsekvensen kan bli finansiell ustabilitet på sikt, med store samfunnsøkonomiske kostnader. For å kunne besvare disse spørsmålene mer eksakt trengs det mer de tal jert kunn skap om ban kers adferd ut over de umid del ba re ob ser va sjo ne ne av at sam let kreditt øker i oppgangstider og faller i nedgangstider. Historisk har mangel på gode datasett begrenset forskeres muligheter til å besvare disse spørsmålene. Ved å bruke detaljerte datasett med norske bedrifter har vi mu lig he ten til å bi dra til å kom me noen skritt nær me re

2 MAGMA 0612 fagartikler 53 en bed re for stå el se for bank mar ke det. Det gjør vi i denne ar tik ke len, hvor vi først gjen nom går den sen tra le litteraturen om banker og kredittformidling. Dernest bru ker vi nor ske mik ro da ta til å be ly se spørs må let om hva bankrelasjoner betyr for bedrifters tilgang på kre ditt: Er det for skjel ler i låneadferd mel lom ban ker som kjenner bedriften, og utenforstående banker uten kjenn skap til be drif ten? Til sist ser vi mer di rek te på finansieringsbegrensninger som fulgte av finanskrisen for nor ske be drif ter: Var det de be drif ter som i nor ma le mar ke der an tas å ha størst finansieringsbegrensninger, som også måtte redusere investeringene mest som følge av redusert kredittilgang i finanskrisen? Sammendrag Be tyd nin gen av ban ke nes rol le som for mid ler av kre ditt til næ rings li vet fikk spe si elt fo kus i fi nanskrisen. Fra et forskningsperspektiv gir virkningene av kri sen også en nyt tig mu lig het til å ana ly se re bankers rolle og deres relasjon til bedriftene. Denne artikkelen gjennomgår noen perspektiver fra finansforskningen om hvor dan vi kan for stå ban kers rol le, samt ho ved re sul ta te ne fra bank forsk nin gen in nen forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» (KOV). Vi har spe si elt sett på om ban ke nes låneadferd overfor nye kunder varierer mellom oppgangstider og mer normale perioder, samt på betydningen av kredittilgang for bedriftenes investeringer. Banker og kredittformidling holdepunkter fra litteraturen Bankers grunnleggende rolle i økonomien er, utover å forenkle betalingstransaksjoner, å kanalisere kapital fra innskytere til låntakere. Denne mellommannsrollen innebærer å konvertere kortere innskudd til mer langsik ti ge lån, men også at de er en effek tiv in for ma sjonsprodusent og overvåker av låntakere, Diamond (1984). Kjernevirksomheten er derfor å kompensere for problemene med informasjonsasymmetri i kapitalmarkedet gjennom kredittanalyser samt å virke disiplinerende på låntakere under lånets løpetid. Gjennom godt bankhånd verk blir det der for bil li ge re for en mind re be drift å hen te lå ne ka pi tal via en bank enn ved å gå di rek te i ka pitalmarkedet. Betydningen av banklån indikeres ved at i Norge i 2010 gikk under 1 prosent av selskapene direkte i kapitalmarkedet for låneopptak, mens over halvparten hadde banklån. Nesten ingen små og mellomstore bedrifter benyttet direkte markedsfinansiering, mens det be tyr langt mer for sto re virk som he ter. Kapitaltilgang generelt og kredittilgang spesielt har i mange sammenhenger blitt beskrevet som en begrensen de fak tor for ut vik lin gen av små og mel lom sto re be drif ter. I Nor ge har det te for eks em pel blitt kob let til svak utvikling i distriktene og motivert en rekke offentli ge til tak for å let te ka pi tal til gan gen. Å for stå be tydningen av kapitaltilgang for utviklingen i næringslivet er et interessant forskningsspørsmål, samtidig som det kan gi veiledning til utvikling av effektive virkemidler fra myndighetenes side. Vi kal ler ofte be grens nin ger i be drif ters til gang på finansiering for finansieringsbegrensninger. I velfungerende («effektive») markeder uten informasjonsproblemer eller transaksjonskostnader vil alle verdiskapende prosjekter bli finansiert. Slike velfungerende markeder fin nes stort sett kun i teo ri ver den. I den vir ke li ge verden opp står gjer ne finansieringsbegrensninger når det foreligger vesentlige informasjonsasymmetrier mellom aktørene i finansmarkedene. En vik tig egen skap ved all lån giv ning er at lån gi ver sit ter med en be gren set opp si de på sine ut lån, men har po ten si elt en stor ned si de ved at lån ta ke ren kan gå konkurs og alle pengene går tapt. Tilsvarende har låntakere store gevinstmuligheter dersom et prosjekt viser seg å være vel lyk ket, da de kun har krav om å til ba ke be ta le lå net og ikke tren ger å dele over sky ten de ge vinst med banken. Målsetningene mellom partene er derfor bare delvis sammenfallende. Banken som långiver frykter at bedrifter som sitter på risikofylte prosjekter, vil ønske å låne mye for å ta ge vins ten der som ting går bra, og la ban ken sit te igjen med ta pet hvis det går dår lig og det hele en der med kon kurs. Pro ble met er at en be drift of test har bed re kunn skap om sin virk som het enn det ban ken har, og det er der for van ske lig for ban ken å skil le mel lom be drif ter med høy og lav ri si ko. For å unn gå at be drif te ne skal ta for stor ri si ko og gamb le med lån te pen ger, kre ver der for banke ne at lån ta ke re stil ler med en viss egen ka pi tal, slik at det er lån ta ker nes egne pen ger som først går tapt hvis ting går galt. På den ne må ten blir det stør re sam svar mel lom ban kens og lån ta ker nes mål set tin ger. Finan

3 54 fagartikler MAGMA 0612 sieringsbegrensninger kan da opp stå der som be drif ter med lønn som me in ves te rings pro sjek ter ikke får lån fordi de ikke kan stille med tilstrekkelig egenkapital. Sli ke finansieringsbegrensninger med fø rer samfunnsøkonomiske kostnader. Gode prosjekter blir ikke gjen nom ført selv om de kun ne bi dratt til økt vel ferd og vekst. Ba sert på det te blir det ar gu men tert med at myndig he te ne må gri pe inn og øke til gan gen på kre ditt til bedrifter i bransjer eller regioner med høye kostnader knyttet til asymmetrisk informasjon. Samtidig kan det tenkes at ulønnsomme bedrifter prøver å bruke denne argumentasjonen for å tilordne seg subsidiert finansiering. Det er dess uten tvil somt om pro ble mer knyt tet til asymmetrisk informasjon bortfaller dersom myndighetene går inn med offentlige finansieringsløsninger. Det sentrale er derfor å redusere omfanget av asymmetriske informasjonsproblemer i kredittmarkedet, noe som er et sen tralt tema for forsk ning in nen det te fel tet. En stor del av forskningslitteraturen om bankers rolle fo ku se rer på at ban kers pro duk sjon av in for ma sjon som del av en kre ditt vur de ring for en en kelt be drift, også set ter dem i en sær stil ling i for hold til and re ban ker som ikke kjen ner be drif ten. I små og mel lomsto re be drif ter, spe si elt re la tivt ny star te de og de med lite pant ba re ei en de ler, er in for ma sjons asym me tri en mel lom be drif ten og mu li ge til by de re av ka pi tal stor. Sel ska pe ne mang ler til strek ke lig re le vant do ku menta sjon av virk som he ten, virk som he ten er ny ska pen de og ukjent for de fles te, og eks em pel vis sy stem- el ler kon sept ut vik ling er ka pi tal kre ven de, men re sul te rer sjel den i ei en de ler som lett eg ner seg for pant set tel se. Til gjen ge lig in for ma sjon om virk som he ten er også ty pisk «myk» og van ske lig for en lån gi ver både å skaffe seg og å ve ri fi se re. En bank kan li ke vel bru ke res sur ser på å for stå kredittverdigheten og betalingsevnen til slike bedrifter og på det grunn la get kun ne yte lån. Sli ke lå ne opp tak kan bli star ten på en lang sik tig re la sjon mel lom be drift og bank. Ban ken blir på den ne må ten en «inn si der» sammen lik net med and re mu li ge ka pi tal kil der, og det kan ha uli ke effek ter. De ler av lit te ra tu ren, Boot og Thakor (2000), Pe ter sen og Ra jan (1994) vi ser at sli ke re lasjo ner er ver di ska pen de både for lån ta ker og lån gi ver siden det gir økt tillit og fleksibilitet i relasjonen. Andre ar gu men te rer for at lå ne re la sjo nen med fø rer in ne låsing av be drif ten si den den gir ban ken et in for ma sjonsmo no pol, Shar pe (1990). Mer pre sist opp står det te for di en bank som har in ves tert i å for stå en be drifts kre ditt ver dig het, får en in for ma sjons for del vis-à-vis and re ban ker, og det te gjør at de and re ban ke ne blir skep tis ke. Dis se uin for mer te ban ke ne for ven ter at når en be drift som al le re de er kun de av en bank, li kevel vel ger å søke lån eks ternt, så må det bety at den er av vist av den ban ken som kjen ner den, og der for har lav kva li tet. Utsidebanker vil der for til by sli ke lå ne sø ke re vil kår som om de er av lav kva li tet si den de reg ner med å få ut val get mot seg. Effek ten av informasjonsmonopolet er at kun de ne blir «in ne låst» hos sin ek si ste ren de bank, og den ne kan ut nyt te mo no pol makt til å ta ut høy ere lønn som het fra gode kun der. Be drif ter som had de for del av at en bank inn led nings vis in ves ter te i å for stå dem, vil over tid øns ke å re du se re in for ma sjons asym me tri en mot om ver den for å øke sine finansieringsalternativer. Et an net eks em pel på ban kers in for ma sjons fordel er stu die ne som fin ner po si tiv mer av kast ning for aksjene til selskaper som får fornyet kreditten fra sin ek si ste ren de bank, Lun ner og Mc Con nell (1989). En innsidebank har en in for ma sjons for del og gir med forny et kre ditt et tro ver dig sig nal til ak sje mar ke det om låntakerens kvalitet. Litteraturen fokuserer på lånerela sjo nen mel lom bank og be drift, men i til legg til byr de fleste banker en rekke andre finansielle tjenester som både har nyt te for kun den og gir lønn som het for banken. Slike tilleggstjenester vil trolig påvirke styrken i bankrelasjonen utover det rene låneforholdet. Den klassiske utfordringen i denne forskningen er å på vi se år sak virk nings sam men hen ger mel lom kredittil gang og investeringsadferd. Det te er en ut ford ring som går igjen på man ge om rå der in nen øko no mi. År saken er at man vanligvis ikke spesifikt observerer tilbud (til gang på kre ditt) el ler et ter spør sel (be hov for kreditt), men kun fak tisk lå ne be løp og -vil kår. Der som en be drift re du se rer sine bank lån, kan en ikke uten vi de re si hvor vidt det te skyl des at ban ken ikke vil gi lån, el ler at be drif ten ikke øns ker lån. Kre ditt mar ke de ne er imid ler tid mer kom pli ser te enn som så. Øko no mer er opp tatt av at fi nan sie ring gis til prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Der som for eks em pel en kri se fø rer til at en be drifts pro sjekt ikke len ger blir lønn somt, vil ban ken være mind re vil lig til å gi lån. Det te er også sam funns økono misk for nuf tig, for di fi nan sie ring av ulønn som me pro sjek ter in ne bæ rer at ka pi tal ikke ka na li se res dit

4 MAGMA 0612 fagartikler 55 den kas ter mest av seg. Der som en fi nans kri se med fører at færre prosjekter blir realøkonomisk lønnsømme, kan det være samfunnsøkonomisk ønskelig at banker finansierer færre prosjekter som følge av krisen. På den andre siden, dersom finanskrisen medfører at banker ikke får tak i pen ger, el ler at kost na der knyt tet til asymmetrisk informasjon øker og bankene dermed mister ev nen til å gi lån til be drif ter med lønn som me pro sjekter, er dette negativt. Til gjen ge li ge regn skaps da ta vi ser gjen nom før te in ves te rin ger, men det te gir lite in for ma sjon for å for stå even tu el le lø pen de finansieringsbegrensninger for be drif te ne. In gen or di næ re da ta kil der in ne hol der dy na misk in for ma sjon om be drif te nes in ves te ringsmu lig he ter og am bi sjo ner. Be drif ter har ulik til gang til nye vekst mu lig he ter og uli ke øns ker om å rea li se re dis se uav hen gig av even tu el le finansieringsutfordringer. Regn skaps da ta vi ser kun hvil ke pro sjek ter som fak tisk har blitt fi nan si ert, og der for rea li sert, men har in gen in for ma sjon om even tu el le gode pro sjek ter som ble stop pet på grunn av mang len de fi nan sie ring. En ana ly se av sam men hen ge ne mel lom fi nan sie ring og in ves te ring må der for ana ly tisk an gri pe det te på en in di rek te måte. Hvor dan fun ge rer banklånemarkedet når konjunkturene svinger? Kredittveksten svinger mer enn veks ten i øko no mi en sam let, og selv i Nor ge har vi hatt store variasjoner i samlet kreditt bare det siste tiåret. Bankrelasjoner er viktige for kredittilgangen til bedrifter, men hvor dan va rie rer det te gjen nom kon junk ture ne? Et re la tert spørs mål er om kre dittil gan gen for bedrifter med lav kredittverdighet også varierer med kon junk tu re ne. Lit te ra tu ren på det te om rå det har mot stri den de teo ri er som vi i vår forsk ning tes ter mot hver and re. To ar tik ler, Ruckes (2004) og Dell Ariccia og Mar quez (2003), ut vik ler teo ri er der ban ker gir mer lån til nye kun der i ekspansjonsperioder og der for opplever redusert gjennomsnittlig kredittkvalitet i porteføl jen. For kla rin gen er at i sli ke pe rio der er det fle re kredittverdige bedrifter og derfor rasjonelt å forenkle kredittprosessene og gi flere lån, siden tapene likevel blir moderate. Dersom dette er tilfellet, forventer vi at gjennomsnittlig kvalitet på bedrifter som får lån uten forutgående bankrelasjon, faller i gode tider. En alternativ teori presenteres av Rajan (1994), hvor bedrifter med lav kre ditt kva li tet får let te re til gang til re fi nansie ring hos sin ek si ste ren de lån gi ver i opp gangs ti der. Ban ker vil unn gå å vise kre dittap i gode ti der si den det vil opp le ves som et sterkt sig nal om at de har tatt dårlige kredittbeslutninger. Banken foretrekker derfor å for len ge dår li ge en ga sje men ter selv om lån ta ker har problemer, og vil heller realisere tap i nedgangstider når de fles te ban ker gjør det, slik at den «dår li ge» ban ken ikke skiller seg ut. Disse teoriene gir motsatte forklaringer på hvor for ban kers utlånsadferd vir ker pro syk lisk i økonomien. Betydningen av bankrelasjoner for bedrifters tilgang på kreditt I forsk nin gen på dis se spørs må le ne har vi til gang til så kal te populasjonsdata, det vil si data for alle norske be drif ter. Det te gir oss bed re mu lig he ter enn i de fles te and re land, der man har be gren se de data for små og mel lom sto re sel ska per (selv om data for børs sel ska pe ne kan være svært gode). Eks em pel vis er forsk nin gen i USA på fi nan sie ring og ka pi tal struktur i små og mel lom sto re be drif ter stort sett ba sert på na sjo na le spør re un der sø kel ser som gjen nom fø res hvert tred je til fem te år. I Nor ge har vi både hatt allmenn re vi sjons plikt, noe som er vik tig for regnskapskvaliteten, og et na sjo nalt regn skaps re gis ter som gir oss regn skaps da ta for alle sel ska per som har le vert regn ska per si den I til legg til rene regn skaps tall in ne hol der det også opp lys nin ger om be drif tens bransje ko der, sel skaps form, ei er for hold, lo ka li se ring og en rek ke and re foretakskjennetegn. Nor ge har dess uten et na sjo nalt kon kurs re gis ter fra 1993 som er vik tig for å kjen ne kon kurs hyp pig het i po pu la sjo nen og for å be reg ne kon kurs sann syn lig he ter. Skat te eta tens innsam ling av bankkontoinformasjon for alle be drif ter in ne hol der sal do er per hvert år samt på løp te el ler opp tjen te ren ter for hen holds vis låne- og innskudds kon ti. Det te gjør at vi kan stu de re be tyd nin gen av bank lån, re la sjo ne ne mel lom be drift og bank samt hvil ke ren ter be drif te ne be ta ler på lån og mot tar på inn skudd. Alle dis se re gist re ne in ne hol der be drif te nes og ban ke nes or ga ni sa sjons num mer som gjør det mu lig å kob le dem sam men for ana ly se for mål. Bank da ta ene er svært sen si ti ve, og til gan gen kre ver at fors ker ne har per son lig til la tel se fra Fi nans de par te men tet. De lar seg dess uten kop le med sur vey da ta, slik det også gjø res med spør re un der sø kel sen om be drif ters opp level se av fi nans kri sen i forsk nings pro gram met «Kri se, om stil ling og vekst».

5 56 fagartikler MAGMA 0612 Fi gur 1 Norske bedrifters samlede utlån. NOK milliarder Kil de: Bank da ta ba sen / Mjøs og Phan 2011 Fi gur 2 Vekst i sam let kre ditt (K2) til nor ske ikke-fi nan si el le fore tak samt no mi nell BNP-vekst for Fast lands-nor ge. Prosent 25 K2 bedrifter 1. kvartil 3. kvartil 20 Gj.snittlig K2 Gj.snittlig nom. BNP-vekst Kilde: Statistisk sentralbyrå Figur 1 viser at samlede banklån til norske bedrifter had de en dra ma tisk vekst på 2000-tal let, om enn noe tilbakegang fra Fi gur 2 vi ser at sam let kre dittil gang til ikke-fi nansi el le sel ska per (K2) svin ger mye gjen nom pe ri oden og gir grunn lag for å stu de re va ria sjo ner i bankadferd gjennom konjunkturene. Et spørs mål som kan stil les, er om det er for skjel ler i låneadferd mel lom ban ker som kjen ner be drif ten, og uten for stå en de ban ker uten kjenn skap til be drif ten.

6 MAGMA 0612 fagartikler 57 Ta Bell 1 Framtidig utvikling for ulike låntakertyper. Etabl. firma og gammel konto Etabl. firma og ny konto Etabl. firma og ny bank ToTalavkastning Drifts - margin Kon kurs? Un Derskudd? Eiendelsvekst Salgsvekst 0,034*** 0.028*** 0,052*** 0,007*** 0,003 0,012*** 0,002 0,005** 0,009** 0,005*** 0,007 0,006 0,018*** 0,010*** 0,033*** 0,003 0,028*** 0,003 Nytt firma 0,058*** 0,064*** 0,101*** 0,042*** 0,054 0,081*** Etabl. firma og konto i krise Etabl. firma og ny konto i krise Etabl. firma og ny bank i krise 0,009*** 0,009*** 0,009 0,002 0,001 0,006 0,001 0,001 0,005 0,003* 0,006 0,006 0,016*** 0,011* 0,027*** 0,010** 0,021 0,018 Nytt firma i krise 0,024 0,040* 0,028 0,037* 0,072 0,003 Antall Forklaringsgrad (R2) 0,334 0,362 0,425 0,056 0,228 0,130 Alle regresjonene kontrollerer for selskapskjennetegn, bransje, geografi og kalenderår. Stjernene indikerer: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. Minste kvadraters metode (OLS) med indikatorvariabler for låntakertyper der koe f isientene viser forskjellene mot etablerte bedrifter som ikke øker sine banklån. Krise er definert som år der kredittveksten er lavere enn første kvartil for årene Det te er be lyst i vår ar tik kel «Who Bor rows? Firm Perfor man ce Predictability of Bank Len ding Decisions to Small Firms», som finnes i doktorgradsavhandlingen til Ove Rein Het land, Het land (2012). Ana ly sen er gjort på aksjeselskaper med gjennomsnittlig sum eiendeler på mel lom 1 mil li on og 1 mil li ard kro ner, som er i ak tiv drift, og som har minst kr i bank lån. Sel ska per som er i kon sern el ler i bran sjer som an tas å dri ve uten fo kus på lønn som het, er ikke tatt med. Spørs må let ana ly se res ved å se om det er noen sammen heng mel lom om en be drift lå ner fra en bank som kjen ner den, el ler fra en ny bank for bin del se, og den økonomiske utviklingen i bedriften de neste tre årene. Ana ly sen gjø res ved bruk av re gre sjon, og det bru kes flere ulike mål på bedriftens økonomiske utvikling, som gjen nom snitt lig to tal av kast ning, drifts mar gin, hvorvidt bedriften går med underskudd, konkurshyppighet og vekst i ei en de ler og salg. I ana ly sen kon trol le rer vi for selskapskjennetegn, bransjekode, geografi og år. Re sul ta te ne i ta bell 1 vi ser at effek ten av å låne i bank på fram ti dig ut vik ling i mål tal le ne av hen ger av hvorvidt be drif ten lå ner fra sin nå væ ren de bank el ler fra en ny, utenforstående bank. De fire første linjene viser at be drif ter som lå ner mer fra sin kjen te bank gjen nom en eksisterende konto, har en negativ utvikling, eksempelvis reduseres gjennomsnittlig årlig totalavkastning med 3,4 pro sent de nes te tre åre ne. Hvis man får mer lån hos sin ek si ste ren de bank ved at det opp ret tes en ny lånekonto hvor det trolig gjøres en fornyet kredittvurde ring, så er effek te ne små el ler svakt po si ti ve. Lå ner en etab lert be drift i en ny bank, er det et sig ni fi kant ne gativt sig nal på de fles te mål tall. Be drif ter som byt ter bank, gjør det alt så klart dår li ge re frem over sam men lig net med bedrifter som låner fra sin eksisterende bankforbindelse på en ny konto. Nyetablerte bedrifter har også sterkt negativ utvikling. Disse resultatene gir støtte til teo ri er om at ban ker opp le ver en informasjonsulempe når de konkurrerer om nye lånekunder som tidligere har lånt i en an nen bank. De fire siste linjene i tabellen viser hvordan denne effekten varierer med konjunkturene eller tilstanden i kre ditt mar ke de ne. Lin je ne vi ser ko e f isi en te ne for de samme låntakerkategoriene, men da gjeldende for åre ne med la vest kre ditt vekst i pe ri oden (2001, 2003 og 2004). I et leng re per spek tiv er nok veks ten i dis se åre ne rundt gjen nom snit tet, og de øv ri ge åre ne kan derfor kategoriseres som ekspansjonsperioder. Effektene i lavvekstårene beregnes som summen av koe f isientene

7 58 fagartikler MAGMA 0612 Ta Bell 2 Undersøkelse: Hvordan ble din bedrift påvirket av krisen? Kredittilgang. Svar Fre kvens An Del Ag gre gert an Del 3 (re DU sert) 65 5,6 % ,0 % ,5 % 23,1 % ,3 % ,4 % ,6 % 3 (økt) 24 2,1 % 60,5 % Ikke re le vant ,5 % 16,5 % Kilde: Bedriftsundersøkelsen KOV/NHH i ta bel len. Eks em pel vis er ko e f isi en ten for etab ler te be drif ter som ut vi der lån på ek si ste ren de kon ti, noe bed re på både to tal av kast ning ( 0, ,009 = 0,025) og drifts mar gin ( 0, ,009 = 0,019). Hvis man lå ner hos kjent bank, men på ny kon to, er ko e f isi en te ne ikke sig ni fi kant for skjel li ge mel lom de to pe ri ode ne. Det mest in ter es san te re sul ta tet er at be drif ter som lå ner fra nye ban ker i pe rio der med lav kre ditt vekst, ikke har signifikant avvikende framtidig utvikling (referan se grup pen er be drif ter som ikke tar opp nye lån). Det te vi ses i ta bel len ved at ko e f isi en te ne stort sett kan sel le rer hver and re. Dis se re sul ta te ne er ro bus te for al ter na ti ve ana ly ser og støt ter Ruckes (2004) og Dell Ariccia og Mar quez (2006) sine teo ri er om at kredittvurderingene er mindre strenge i oppgangstider enn i andre perioder Resultatene tyder på at eksterne banker i normale kredittmarkeder unngår å låne til svake låntakere som allerede er kunder i andre banker, mens de i ekspansjonsår får ut val get mot seg for di de lå ner til flere bedrifter. Dette bidrar også til å forklare hvorfor ban kers ut låns virk som het er pro syk lisk ved at det er let te re for be drif ter å få lån i ekspansjonsperioder enn i pe rio der med lav vekst. Finanskrisen og finansieringsbegrensninger Et an net vik tig spørs mål i lys av den sis te fi nans kri sen er om og i tilfelle hvilke bedrifter som måtte redusere sine investeringer som følge av redusert kredittilgang. Vi analyserer dette nærmere i vår artikkel «Financing Constraints in the Financial Crisis», som fin nes i Ove Rein Hetlands doktorgradsavhandling (Hetland, 2012). Ana ly sen er ba sert på et da ta sett som kopler be drifts un der sø kel sen i forsk nings pro gram met «Kri se, om stil ling og vekst», som Las se Lien og Ei rik Sjå holm Knud sen har hatt an svar for, med nor ske regnskapsdata. Våre regnskapsdata ble brukt til å definere et representativt utvalg av bedrifter, og disse dataene ble i sin tur brukt for å for sik re seg om at be drif te ne som ble spurt, og an de len på cir ka 25 pro sent (1 248 be drif ter) som svar te, var re pre sen ta ti ve for nor ske bedrifter. Spørreundersøkelsen fokuserte på hvordan bedriftene opplevde krisen, hvilke effekter den hadde, og hvil ke til tak som ble iverk satt for å møte ut ford ringe ne. Vi be nyt ter svar på spørs mål knyt tet til kre dittilgang, investeringsadferd og et ter spør sel, kom bi nert med regn skaps- og bank da ta. Spørs må le ne ble stilt til topplederne i bedriftene, og siden undersøkelsen var kon fi den si ell, har vi til lit til at sva re ne er pre si se og relevante. Ved å spørre lederne direkte om endringer i kredittilgang har vi langt bedre informasjon om denne va ria be len enn ved å av le se regn skap i et ter kant, og det samme gjelder informasjon om endringer i etterspørsel og in ves te rin ger. Ta bell 2 vi ser sva re ne på om de fikk redusert kredittilgang. Tabell 3 viser om bedriftene fikk endret etterspørsel og/eller priser. I un der kant av én av fire be drif ter opp lev de re dusert kre dittil gang som føl ge av fi nans kri sen, og vi vet at fi nans kri sen her i Nor ge langt på vei var «im por tert» via norske bankers reduserte tilgang til internasjonal finansiering. Men etterspørselen etter norske varer og

8 MAGMA 0612 fagartikler 59 Ta Bell 3 Undersøkelse: Hvordan ble din bedrift påvirket av krisen? Etterspørsel og priser. et Ter spør sel Pri ser Svar Fre kvens An Del Fre kvens An Del 3 (re DU sert) ,9 % 72 6,2 % ,8 % ,3 % ,9 % ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % 36 3,1 % ,3 % 43 3,7 % 3 (økt) 33 6,3 % 9 0,8 % Ikke re le vant 74 6,3 % 97 8,4 % Kilde: Bedriftsundersøkelsen KOV/NHH Ta Bell 4 Bedriftsinvesteringer og kredittilgang. Re DU ser Te in ves Te rin ger i: An legg/ma ski ner/ut styr Byg nin ger (1) (2) (3) (1) (2) (3) Re DU sert: kre Dittil gang 0,203*** 0,119** 0,130*** 0,076** et Ter spør sel 0,249*** 0,245*** 0,122*** 0,118*** pri ser 0,102*** 0,080** 0,070*** 0,055** eksportetterspørsel 0,089* 0,079** 0,057* 0,050 EnD ret kon TanT strøm i kri se åre ne 0,176** 0,161*** 0,048 0,039 An Tall Alle regresjonene kontrollerer for selskapskjennetegn, bransje, geografi og kalenderår. Stjernene indikerer: * p<0,10, ** p< 0,05, *** p<0,01. Logit-modell der variablene er satt til 1 dersom svaret i undersøkelsen er enten 3, 2, eller 1, ellers 0. Koe f isientene viser marginale e f ekter. Observasjoner på selskapsnivå. tje nes ter fra ut lan det ble på vir ket, ved at en langt høyere andel av bedriftene fikk egne problemer uavhengig av forstyrrelsene i norsk finanssektor. Vår analysestrategi er derfor å bruke svarene i spørreundersøkelsen til å finne ut om redusert kredittilgang medførte reduserte investeringer, hensyntatt endringene i etterspørsel, priser og kontantstrømmer i perioden. De tre sis te kon troll va ri ab le ne fan ger opp om reduksjonen i investeringer skyldes redusert inntjening og vekstmuligheter, og er derfor en indikasjon på endringer i kredittverdighet. Koe f isienten som viser kredittilgangens betydning for investeringer, kan derfor tolkes isolert som virkningen av kredittmarkedet, slik at vi slip per unna pro ble me ne med å skil le lån gi ver- og låntakerforhold i analysen. Ta bell 4 vi ser at re du sert kre dittil gang har en sta tistisk sig ni fi kant effekt, og at den ne er størst for in ves terin ger i ma ski ner og ut styr, mens den er noe sva ke re for in ves te rin ger i byg nin ger. Det sist nevn te skyl des kan skje at byg nin ger kan be nyt tes som pant og all tid er let te re å fi nan si ere også i kri ser. I for len gel sen av det te ser vi nær me re på om be tydningen av kredittilgang på investeringer varierer mellom ulike typer bedrifter. Bedriftene kategoriseres etter forhold som typisk definerer finansieringsbegrensninger i litteraturen: størrelse målt etter verdien av bedrif

9 60 fagartikler MAGMA 0612 f Ta Bell 5 E ekt av kredittilgang etter grad av finansielle begrensninger. Pa nel A: Be Drif Ter sor Tert et Ter ba lan se stør rel se minst til størst Investeringer i anlegg/maskiner/utstyr 0,056 0,104 0,007 0,290*** Investeringer i bygninger 0,109 0,010 0,049 0,216*** Pa nel B: Be Drif Ter sor Tert et Ter Whited og Wu-in Dek sen (2006) fra minst til mest be gren se De Investeringer i anlegg/maskiner/utstyr 0,236*** 0,191** 0,049 0,073 Investeringer i bygninger 0,177*** 0,117 0,034 0,018 Pa nel C: Be Drif Ter sor Tert et Ter om de be Tal Te UT ByT Te året før kri sen Ingen utbytte Utbytte Investeringer i anlegg/maskiner/utstyr 0,082 0,155** Investeringer i bygninger 0,014 0,141*** Pa nel D: Be Drif Ter sor Tert et Ter an Del an leggs mid ler i ba lan sen fra la vest til høy est an Del Investeringer i anlegg/maskiner/utstyr 0,003 0,100 0,110 0,274*** Investeringer i bygninger 0,026 0,079 0,094 0,078 Stjernene indikerer: * p<0,10, ** p< 0,05, *** p<0,01. tens eiendeler (balansen), hvorvidt bedriften betaler ut byt te, an de len an leggs mid ler på ba lan sen samt en in deks ut vik let i USA for å in di ke re be drif ters finansieringsbegrensninger, Whited og Wu (2006). Vi øns ket å se om be drif ter som i nor ma le mar ke der an tas å ha for eks em pel sto re finansieringsbegrensninger, også var de som måtte redusere investeringene sine mest som følge av redusert kredittilgang i finanskrisen. Resultatene er helt mot sat te, som vist i ta bell 5. Ta bell 5 vi ser ko e f isi en te ne for kre dittil gang på investeringer for henholdsvis maskiner og bygninger. Vi ser at det er de stør ste, de som van lig vis an tas å ha minst finansieringsbegrensninger, og de som be ta ler utbytte, som viser vesentlige og statistisk signifikante effekter. Disse mye brukte indikatorene på finansielle be grens nin ger gir alle sam me re sul tat at det er de som ty pisk an tas å ikke ha fi nan si el le be grens nin ger, som reduserer investeringene mest som følge av redusert kredittilgang. Dette virker intuitivt overraskende og i motstrid til typiske resultat i litteraturen. Vår tolking, il lust rert med en teorimodell i ar tik ke len, er at re sulta te ne kan for kla res med sik rings ak ti vi tet (hed ging). Be drif ter som nor malt har sto re finansieringsbegrensninger, for eks em pel små be drif ter, vet at de lett kan få pro ble mer med fi nan sie ring av plan lag te in ves te ringer i fram ti den. De vil der for gjen nom fø re til tak for å sik re seg nok ka pi tal i for kant, en ten ved lang sik ti ge lån, trekkrettigheter, store kontantbeholdninger eller an nen sik ring. I fi nans kri sen had de de der for til gjengelige midler til å gjennomføre sine investeringer, og vi får der for in gen sig ni fi kan te sam men hen ger i våre ana ly ser. Mot satt er det for stør re be drif ter som normalt har lett til gang til ka pi tal og der for ikke vil sik re seg. Dis se be drif te ne vil kun ne få pro ble mer med sine marginale investeringer i en finanskrise dersom kapitaltilgangen tørker inn. Oppsummering I finansdelen av forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» analyserer vi betydningen av bankenes kredittadferd på be drif te ne og prø ver å kon kre ti se re be tyd nin gen av bank re la sjo ner og kre dittil gang på investeringer i ulike konjunkturfaser. Ved bruk av data for alle nor ske be drif ter ser vi at ban ke ne let te re gir lån til bedrifter med dårligere framtidsutsikter i vekstperioder, mens alle banker er tilbakeholdne i mer normale

10 MAGMA 0612 fagartikler 61 kon junk tur fa ser. Vi fin ner også at re du sert kre dittilgang, hensyntatt bedriftenes investeringsmuligheter, re du ser te in ves te rin ge ne for de be drif te ne man vanlig vis an tar har let test til gang til kre ditt. Be drif ter som van lig vis mø ter fi nan si el le be grens nin ger, er vant til utfordringer med å skaffe finansiering, og deres investeringer er derfor mindre sårbare for redusert tilgang på kreditt. m Re fe ran Ser Boot, A. og A. Thakor (2000). Can relationship ban king survive competition?. Jour nal of Finance, 55: Dell Ariccia, G. og R. Mar quez (2006). Len ding booms and lending standards. Jour nal of Finance, Vol. 61: Dia mond, D. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. The Re view of Economics Stu dies, Vol. 51: Het land, O. (2012). Es says on Financial Intermediation Ph.D. Thesis. Bergen: Norwegian School of Economics. Lun ner, S. og J. Mc Con nell (1989). Further evidence on the bank len ding process and the ca pi tal-mar ket response to bank loan agreements. Jour nal of Financial Economics, Vol. 25: Mjøs, A. og J. Phan (2011). Den nor ske bedriftsbankboka. SNF Rapport 04/11. Samfunns og Næringslivsforskning AS, Bergen. Pe ter sen, M. og R. Ra jan (1994). The Benefits of Len ding Relationships: Evidence from Small Bu si ness Data. Journal of Finance, 49: Ra jan, R. (1994). Why bank cre dit policies fluctuate: A theory of some evidence. Quarterly Jour nal of Economics, Vol. 109: Ruckes, M. (2004). Bank competition and cre dit stan dards. Review of Financial Stu dies, Vol. 17: Shar pe, S. (1990). Asymmetric in for ma tion, bank len ding and relationship banking. Jour nal of Finance, Vol. 45: Whited, T. og G. Wu (2006). Financial constraints risk. Review of Financial Stu dies, Vol. 19: Steinar Bjartveit, Kjetil Eikeset og Trond Kjærstad ROMA VICTRIX Roma Victrix er en praktbok om ledelse i Romas storhetstid. Forfatterne viser gjennom tekst og bilder hvordan meningsdannelse, kultur og historiefortelling ikke bare preget Roma, men også er en viktig del av moderne lederskap og organisering. Boken kombinerer klassiske perspektiver på ledelse med det nyeste innen ledelsesforskning og moderne psykologi. Fokus settes på narrativer og individets og fellesskapets utvikling. Romerske ledere var ekstremt gode på å bygge identitet og verdier, på å motivere til handling og på å fremvise resultater gjennom å fortelle historier. Derfor er dette en bok om lederskap, fortalt gjennom Romerrikets utvikling, med historiske personer i hovedrollene. Roma Victrix er en annerledes bok, som vi håper vil inspirere både ledere og medarbeidere til å bruke sin egen historie i lederrollen eller i utøvelsen av jobben. ISBN Pris kr 698,

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 MEDVIRKNING I PRAKSIS Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 124 Cl fagbevegelsens senter for forskning, utredning og

Detaljer

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser 44/12 Arbeidsnotat Working Paper Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser En studie om hvordan en empirisk konkursprediksjonsmodell endrer seg gjennom ulike konjunkturfaser, i tidsperioden 2001

Detaljer

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter Trygve Gulbrandsen Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter I løpet av et år skifter mange private bedrifter eiere. Eierskifter er således viktige for fornyelse og omstilling i næringslivet.

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

F agforeningss tr a tegier for bedriftsutvikling

F agforeningss tr a tegier for bedriftsutvikling F agforeningss tr a tegier for bedriftsutvikling 2 GRUNNELEMENTER I EN LOKAL FAGFORENINGSSTRATEGI Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 122 Fagbevegelsens senter for

Detaljer