På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?"

Transkript

1 På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for magnesium 3. Sammenlign prisen (per kg CaO) for ulike kalkslag. 4. Unngå jordpakking under spredning. Spør gjerne Forsøksringen om råd. Lykke til! Kalenderen viser at våren snart er i anmarsj, og det er på tide å tenke på vårarbeidet for jordbruksvekstene. For å gi kulturplantene best mulig vekstforhold, er kalking av jorda et helt nødvendig tiltak dersom ph-tilstanden i jorda, dvs. jordas surhetsgrad er kommet under de ideelle verdier. Kalking er en jobb det passer godt å gjøre på vårparten, gjerne på frossen mark dersom det ikke er noe særlig helling på jorda. Hvorfor kalker vi? Kalk er et jordforbedringsmiddel som består av kalsiumforbindelser (Ca) og litt magnesiumforbindelser (Mg). Kalking gjør vi for å motvirke forsuring av jorda. I tilegg er kalsium og magnesium viktige næringsstoff for planter og dyr. Kalking av sur jord vil gi økt avling fordi planterøttene blir i stand til å ta opp mer næring. Det er derfor viktig å følge med kalktilstanden i jorda. Det er sløsing med gjødsel å gjødsle jord som ikke har god kalktilstand. Dette gjelder også beitene. Kalking vil også kunne gi bedre struktur i jorda, noe som gir bedre miljø for organismene som lever i jorda og hjelper oss i plantedyrkinga. Hvorfor blir jorda sur? Vi fører bort en del kalsium ved avling og nedbør, noe som må erstattes ved kalking. Bruk av mineralgjødsel virker forsurende på jorda. I tillegg vil den naturlige nedbrytingen av organisk materiale i jorda ha en forsurende virkning på jorda. Derfor må vi kompensere med tilførsel av kalk. Hvor sur er jord og hva er ideell ph-verdi? Hvor sur jorda er, måles i ph. Jo lavere ph-tall jo surere er jorda. ph bør grovt sett ligge omkring 6,0 (mellom 5,8 og 6,2 avhengig av jordart og vekst). Noen vekster vil ha høyere ph enn andre vekster. Bygg vil ha ph rundt 6,2, mens gras og havre klarer seg med ph rundt 5,8. Kløver vil ha ph mellom 6,0-6,5. Ideell ph-verdi vil også være avhengig av jordart. phverdiene bør ligge mellom 6,0 og 6,4 på fastmark, og mellom 5,5 og 6,0 på myrjord for å

2 utnytte næringsstoffene i jorda best mulig. Planert leirjord bør tilføres noe kalk sjøl om ph er noenlunde bra, for å sikre god struktur i jorda (ph bør helst ikke komme mye høyere enn 6,3). Kalkbehov på myrjord På mineraljord er ph et godt mål på kalkbehov. På myrjord bør kalkbehovet vurderes ut fra både ph og analysetall for kalsium og magnesium (Ca-AL og Mg-AL tall). Er ph-verdien høyere enn 5,5 og Ca-AL tallet samtidig er høyere enn 210 er det ikke et kalkbehov på myrjord. Hvor mye kalk skal jeg bruke? Hvor mye kalk som trengs benevnes som kg CaO. For å finne CaO-behovet på et skifte, blir det tatt hensyn til ph, jordart, leirinnhold, moldinnhold og plantenes behov til ph. Veiledende kalkbehov (kg CaO/dekar) for å øke ph med 0,1 enhet (f.eks. fra ph 5,8 til ph 5,9): Innhold av organisk materiale Jordart Moldfattig 0-3 Moldholdig 4-6 % Moldrik 7-20 % Mineralblanda mold Sand, silt Lettleire Mellomleire Stiv leire Myrjord lite omdanna torv mye omdanna torv % % (Kilde: Yara: Gjødselhåndbok 2004/05) Eksempel 1: Jeg har ei sandjord der ph er 5,2 og jeg ønsker å heve ph til 6,2. Det vil si en hevning på 10 ph enheter á 0,1. Jorda inneholder 0-3 % mold. Ut fra tabellen finner jeg at det trengs 10 kg CaO for hver 0,1 ph enhet. Jeg trenger altså 10 kg CaO x 10 = 100 kg CaO per dekar for å heve ph fra 5,2 til 6,2 på den moldfattige sandjorda. Jeg velger et kalkslag, feks grovkalk som inneholder ca 50 % CaO, og finner ut hvor mye kalk jeg må kjøpe inn: (100 kg CaO/50)*100 = 200 kg grovkalk per dekar. Men kg kalk som skal kjøpes inn kan beregnes mer nøyaktig avhengig av om en vil ha hele ph-hevingen i løpet av 1 år, eller om det greier seg at ph kommer opp til ønska nivå i løpet av 5 år. Eksempel på slik utregning kommer jeg tilbake til i eksempel 3.

3 Eksempel 2: Jeg har ei leirjord (mellomleire) der ph er 5,2 og jeg ønsker å heve ph til 6,2. Det vil si en hevning på 10 ph enheter á 0,1. Jorda inneholder 0-3 % mold. Ut fra tabellen finner jeg at det trengs 30 kg CaO for hver 0,1 ph enhet. Jeg trenger altså 30 kg CaO x 10 = 300 kg CaO per dekar for å heve ph fra 5,2 til 6,2 på den moldfattige leirjorda. Jeg velger et kalkslag, feks grovkalk som inneholder ca 50 % CaO, og finner ut hvor mye kalk jeg må kjøpe inn: (300 kg CaO/50)*100 = 600 kg grovkalk per dekar. Også her kan en beregne kalkmengde ut fra om en vil ha ph-hevningen i løpet av 1 eller 5 år. Eksempel 1 og 2 viser at forskjellige jordarter krever helt forskjellig kalking. Det skal lite kalk til for å heve ph i sandjord, men kalken vaskes også forholdsvis fort ut igjen. En må regne med å kalke skarp sandjord hvert 3-5. år. Det skal mye kalk til for å heve ph i leirjord, og kalken vaskes ikke like fort ut igjen. Kalkslag, kvalitet og kalkverdi: Mye brukte kalkslag hos oss er grovkalk, finkalk, grovdolomitt og skjellsand. Kvaliteten avhenger av opphavsmateriale, kjemisk renhet og finmalingsgrad. Desto finere malt eller knust kalken er, desto raskere vil den virke i jorda. Skjellsand har store partikler, men partiklene består av hulrom og dette gjør at skjellsanda allikevel har tilfredsstillende rask virkning i jorda. Kvaliteten på skjellsand og korallkalk kan variere mye etter innholdet av grus og vann. Vær oppmerksom på dette, og be om oppdatert kalkverdi. Ved hjelp av opplysninger om kalkverdi er det mulig å sammenligne de enkelte kalktyper, se eksempel 3 til 6. Kvaliteten på kalken benevnes som kalkverdi 1.år/5.år (veiledende kalkverdi over 1 år og 5 år), og er et samlende kvalitetsmål og som inneholder følgende kriterier: Kalkinnhold (CaO og MgO) Finmalingsgraden Oppløselighet Kalkverdien sier noe om hvor mye kalk (i prosent) som oppløses i jorda over et gitt tidsrom. I regelen vil ikke grovkalk virke like raskt som finkalk, men grovkalk har ofte like bra virkning over en 5-årsperiode. Kalkverdien er ingen eksakt verdi. Kalkverdien vil variere med jordart og surheten i jorda. Ei svært sur jord vil være aggressiv ovenfor kalken med det resultat at grovere partikler og dolomitt vil ha en relativt bedre effekt enn finkalk. Dessuten er grovkalk ofte rimeligere enn finkalk. Vil du heve ph raskt skal du se på kalkverdien over 1 år. Er den høy oppløses kalken fort, og en får en rask og god virkning. Ved vedlikeholdskalking er kalkverdiene over 5 år like interessante. De grove kalktypene vil da som oftest hevde seg best prismessig, også sett i forhold til kalkverdi.

4 Hvor mye kalk trenger jorda når vi tar hensyn til kalkverdien (1 år/5 år)? Eksempel 3: Jeg ønsker å heve ph fra 5,2 til 6,2 på ei moldfattig sandjord (se eksempel 2). Ut fra jordprøver vet jeg at CaO-behovet er 200 kg per dekar. Veiledende kalkverdi for AGRI Grov,Verdal er 43/51 (1.år = 43 og 5.år = 51). Hvis jeg vil ha kalkvirkningen i løpet av 1. året må jeg spre: 200/43 x 100 = 465 kg grovkalk per dekar. Hvis jeg vil ha virkningen i løpet av 5 år må jeg spre: 200/51 x 100 = 392 kg grovkalk per dekar. Som regel tar en mest hensyn til kalkverdien for 1 år, men hvis det dreier seg om vedlikeholdskalking kan en bruke kalkverdien for 5 år. Eller en kan gjøre som i eksempel 2 og bruke en mellomting. Hva koster det å kalke? Velg kalkslag etter pris per enhet kalkverdi 1år/5år. Kjenner en kalkverdien er det enkelt å sammenligne prisen på ulike kalkprodukter. Dividerer vi prisen med kalkverdien får vi kostnad per kalkenhet (kg CaO). Nedenfor kommer fire priseksempler. Eksempel 4: AGRI Grov, Verdal har som sagt kalkverdi 43/51 og koster f.eks. 399 kr per tonn ferdig spredd. Pris for kalkvirkning 1. år blir da 399/43 = 9,3 kr per kg CaO. Pris for kalkvirkning etter 5 år blir 399/51 = 7,8 kr per kg CaO. Eksempel 5: AGRI DOL har kalkverdi 34/50 og koster f.eks. kr 460 per tonn ferdig spredd. Pris for kalkvirkning 1. år blir da 460/34 = 13,5 kr per kg CaO. Pris for kalkvirkning etter 5 år blir 460/50 = 9,2 kr kg CaO. Eksempel 6a: Skjellsand (god kvalitet) kan ha kalkverdi 41/49 og koster f.eks. kr 250 per tonn ferdig spredd. Pris for kalkvirkning 1. år blir da 250/41 = 6,1 kr per kg CaO. Pris for kalkvirkning etter 5 år blir 250/49 = 5,1 kr per kg CaO. Men skjellsand kan inneholde fra % vann og dette må en ta hensyn til. Ved et vanninnhold på 15% vil kalkverdien i praksis bli 35/42 og pris for kalkvirkning 1. år blir 250/35 = 7,1 og for 5 år 250/42 =5,9 kr per kg CaO.

5 Eksempel 6b: Skjellsand (dårlig kvalitet) har kalkverdi 20/30 og koster feks kr 250 per tonn ferdig spredd. Pris for kalkvirkning 1. år blir da 250/20 = 12,5 kr per dekar. Pris for kalkvirkning etter 5 år blir 250/30 = 8,3 kr per dekar. Hvis skjellsanda inneholder 15% vann vil kalkverdien i praksis bli 17/26 og pris for kalkvirkning 1. år blir 250/17 = 14,7 kr og for 5 år 250/26 = 9,6 kr per kg CaO. Alle prisene og kalkverdiene er eksempler. Hvis du ordner spredning og/eller frakt selv vil regnestykkene se helt annerledes ut. De fire regnestykkene viser at det kan være lurt å sjekke priser, kalkverdi og vanninnhold før du kjøper kalk. Hvor ofte må jorda kalkes? ph-verdien i jorda synker med tida pga bruk av mineralgjødsel, utvasking av Ca, og på grunn av plantenes næringsopptak og bortføring av Ca med avlinga. Det vil derfor være behov for å gjenta kalkinga med jevne mellomrom. Det er bedre å kalke ofte og med litt mindre mengder enn sjelden og med store mengder. Hvert år bør det tas ut jordprøver slik at behovet for kalking kan beregnes. Uttak av jordprøver Er du usikker på om jorda bør kalkes kan du ta kontakt med oss, og vi tar ut jordprøver. Det kan være aktuelt å ta ut flere jordprøver fra samme skifte. Som regel vil jorda være surere på kuler og høydedrag enn i søkk. Jo flere jordprøver som tas ut jo mer nøyaktig kan kalkinga bli. Noen firma har spesialisert seg på å ta ut jordprøver for å bestemme kalkbehov. Ved hjelp av terrengbil og GPS blir det tatt ut jordprøver ca hver 80. meter. Jordprøvene analyseres og ph-verdiene plottes inn på et kart som til slutt viser kalkbehovet på alle deler av skiftet. Hvis noen er interessert i å få gjennomført en nøyaktig kartlegging av kalkbehov for presisjonskalking kan de ta kontakt med forsøksringen for mer informasjon. Hvordan kalke? Kalking bør skje med kalkvogn, men kalkinga kan også gjøres med sentrifugalspreder hvis kalken er grovkorna (grovkalk og grovdolomitt), tørr og det er lite vind. Jorda bør være kjørbar (tørr nok) for å unngå jordpakking. Kalk kan spres både høst og vår. Vårkalking er å foretrekke der det er ekstremt mye nedbør. For virkning tidlig i vekstsesongen bør kalken harves ned. For vedlikeholdskalking kan kalken pløyes ned. Er det snakk om å spre store mengder kalk bør kalken spres både før og etter pløying. Eller den kan spres over to år (f.eks to vårer på rad). Overflatekalking på eng Ved overflatekalking på eng bør det spres lite (under 300 kg/daa) og ofte (ca annethvert år) for å få utnytta kalken best mulig, men graset tar ikke skade av at det spres store mengder kalk i en omgang (foruten fare for jordpakking og ihjelkjøring av graset). Kalk bør spres om høsten, tidlig på våren eller etter slått for å forhindre at kalk blir med inn i fôret. Kalk i fôret kan påvirke ensileringsprosessen slik at en får feilgjæring.

6 Kan det bli for mye kalk? Ja, for sterk kalking (der ph blir høyere enn 6,3) kan gi mangelsykdommer pga hemmet opptak av mangan (Mn) og sink (Zn) i plantene. Mangan- og sinkmangel er vanlig å se på kornplanter som vokser på skjellsandjord der ph er naturlig høy, eller der kalkingen har vært overdreven. I kalkingsåret når mye kalk er harvet ned i jorda kan en også oppleve mangan og sinkmangel, men denne mangelen vil som oftest forsvinne etter neste pløying. Magnesium og kalk Leirholdig jord inneholder ofte mye kalium (K). Det er lettere for plantene å ta opp K enn å ta opp magnesium (Mg). Derfor kan Mg-innholdet i plantene bli lavt hvis jorda inneholder mye K og lite Mg. Lavt Mg-innhold i grovfôr, og særlig i kombinasjon med høyt K-innhold, kan gi økt risiko for graskrampe og melkefeber hos kyr. Ved slike problem og der det er påvist lavt Mg-innhold i jorda (Mg-AL tall under 8-10) vil et tiltak være å kalke jorda med dolomittmel. Dolomittmel/grovdolomitt inneholder mye magnesium (12 %) i tilegg til kalsium (Ca). I mange tilfeller vil også skjellsand inneholde mye Mg. Viser jordprøvene magnesiumtall (MG-Al) under 5 på et husdyrbruk, vil vi uten å se på pris og kalkverdi velge grovdolomitt som kalkingsmiddel. Det er billigere å kjøpe grovdolomitt enn å miste ei ku i graskrampe. Ta gjerne kontakt med forsøksringen for hjelp til vurdering av kalkbehov!

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Passord: slik lager du et som er godt

Passord: slik lager du et som er godt Passord: slik lager du et som er godt 5 gode råd for å lage gode passord: - Passordet bør inneholde minst 8 tegn - Du bør bruke både små og store bokstaver, tall og gjerne spesialtegn - Passordet bør ikke

Detaljer

TEMA Nr 1 januar 2014

TEMA Nr 1 januar 2014 TEMA Nr 1 januar 2014 Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Forfattere: Ildri Kristine (Rose) Bergslid og Liv Solemdal Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Om modulen Modulen tar for seg hele produksjonskjeden for korn, fra det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mel i brødet vårt. Vi følger kornet i prosessene hos

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer