Verdal kommune Møteinnkalling. Verdal formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteinnkalling. Verdal formannskap"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til Anne Lovise Liaklev, e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 15. mai 2014 Kristin J. Hildrum/sign./ varaordfører Side 1 av 18

2 SAKLISTE FORMANNSKAPETS MØTE 22. MAI 2014 Saksnr PS 39/14 PS 40/14 PS 41/14 PS 42/14 PS 43/14 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Ruspolitisk handlingsplan - revidering Boligsosial handlingsplan - rullering Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv /318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom Orientering B-sak: Utbetaling til etterlatte. Side 2 av 18

3 PS 39/14 Godkjenning av møteprotokoll Side 3 av 18

4 Verdal kommune Sakspapir Ruspolitisk handlingsplan - revidering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Kari Haugdal Arkivref: 2014/ /F64 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /14 Verdal formannskap /14 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering. Vedlegg: Ruspolitisk handlingsplan revidert m/beskrivelser av tiltak. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ruspolitisk handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på rusområdet. Temaplanen rus er en del av beslutningsgrunnlaget for kommunedelplan helse og omsorg og oppvekst som er under utarbeidelse. Kommunestyret vedtok i sak 44/12 Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden jf alkohollovens bestemmelser. Dette vedtaket regulerer de strukturelle virkemidlene vi rår over når det gjelder å forebygge rusproblemer. Utover gjeldende alkoholpolitikk i Verdal, er ruspolitisk handlingsplan en tydeliggjøring av de faglige prioriteringer kommunen har i årene framover, for å sikre at de strategier for samfunnsutviklingen nås. Planen legger til grunn bruker- og mestringsperspektivet som det bærende prinsipp i rusarbeidet enten det gjelder forebygging eller rehabilitering. Side 4 av 18

5 Planen er oppdatert i forhold til ny helse- og omsorgstjenestelov, og daglig drift i tjenestene utøver sine oppgaver innenfor rammene av ny lovgivning. Fagområdet er en del av samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), hvor formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og HNT, samt å etablere gode samarbeidsrutiner slik at brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Det er særlig tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengene helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester det samarbeides mest om for rustjenesten sin del. Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014, er midlene til på rusfeltet øremerket for å sikre kommunenes måloppnåelse av opptrappingsplanen 2012 og gjennomføring av samhandlingsreformen. Planprosessen har hatt en tverrfaglig innretning hvor prosjektarbeidet med utredning av rusenhet har lagt et grunnlag for planen slik den foreligger i dag. Komite for Mennesker og livskvalitet har gitt innspill i planprosessen, og planen er samordnet med boligsosial handlingsplan for å sikre helheten. Målbilde 2030 beskriver ei samfunnsutvikling som er i samsvar med planstrategien. Målgruppene innsatsen rettes mot i perioden er: Gravide og blivende fedre Familier med barn i alderen 0-15 år Familier med barn i alderen år Voksne med rusmiddelproblematikk Prioriterte vegvalg i perioden er: a) Forebygging: alkoholpolitikken og barne- og familieperspektivet b) Rehabilitering: boliger og aktivitet c) Samhandling og kompetanseheving Handlingsplanen beskriver effektmål og målindikatorer for hvert enkelt vegvalg, og driftstiltak beskriver hvordan det skal realiseres. Flest tiltak skal løses som ordinære driftstiltak. Det er søkt om øremerkede midler i 2014 for styrking av 1,5 årsverk i rustjenesten, styrking av miljøteam med 4,3 årsverk og styrking av NAV sitt arbeid med økonomisk oppfølging brukere med 0,5 årsverk. Søknadene er under behandling av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det forventes svar i løpet av juni. Vurdering: Rådmannen vurderer at det er riktig å legge fram temaplanen ruspolitisk handlingsplan for kommunestyret som en orienteringssak. Temaplanen svarer på kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen og har prioriteringer for utviklingen i fagfeltet som er et viktig bidrag for å nå ønsket samfunnsutvikling. I styringssystemet ligger denne type planlegging for gjennomføring av politiske retningsbestemmelser til rådmannen, men det er riktig at kommunestyret er godt kjent med planen. Side 5 av 18

6 Temaplanen er i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Nytt lovverk og samhandlingsreformen gir utfordringer for fagfeltet, særlig når det gjelder samhandling, koordinering og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Samarbeidsavtalen med HNT er viktig et virkemiddel i denne sammenheng. De prioriteringer som er knyttet til samhandling og kompetanseheving i temaplanen, er en viktig forutsetning for å kunne samordne innsatsen til det beste for de målgrupper innsatsen skal nå, både internt og eksternt. Det forebyggende arbeidet knyttet til barn og familier, er i samsvar med kommunens forebyggende innsats overfor målgruppen. Temaplanen konkretiserer hvordan den tverretatlige og tverrfaglige innsatsen må gjennomføres, og det er etter rådmannens vurdering i samsvar med målet om at folk skal mestre eget liv. Bolig og aktivitet er ei forutsetning for rehabilitering, og rusavdelingen er avhengig å samordne egen ressursinnsats med øvrige virksomhetsområder for å nå målene som er satt. Temaplanen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak om å søke øremerkede tilskuddsmidler. Vi er avhengig av å få innvilget søknadene for å kunne realiseres temaplanens tiltak som krever nye ressurser. Øvrige tiltak skal løses innen eksisterende rammer. Side 6 av 18

7 Verdal kommune Sakspapir Boligsosial handlingsplan - rullering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Kari Haugdal Arkivref: 2011/324 - /F17 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /14 Verdal formannskap /14 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering. Vedlegg: 1. Boligsosial handlingsplan 2. Handlingsplan Husbankens virkemidler Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Boligsosial handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på i det boligsosiale arbeidet. Boligsosial handlingsplan er revidert i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 Boliger til vanskeligstilte: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker. I dag er det Verdal boligselskap som ivaretar eierrollen inklusive forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boligmassen. Tildelings- og brukeroppfølgingsrollen er tillagt Boligkontoret som ble opprettet i Side 7 av 18

8 Revisjonsprosessen har foregått administrativt og politisk. Komite Mennesker og Livskvalitet hadde i sak PS 6/14 boligsosial handlingsplan tema og ga et grunnlag for videre drøftinger i de ulike politiske partier sine gruppemøter. Tilbakemelding fra de politiske gruppemøtene ble gitt i sak PS 021/14. Tilbakemeldingene fra kommunepolitikerne er innarbeidet i revidert boligsosial handlingsplan slik den foreligger i saken. Revisjonen av boligsosial handlingsplan er i hovedsak knyttet til: endringer i lovverket etter at den forrige boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt i 2011 oppdatering av handlingsplanen slik at den er i samsvar med utfordringsbildet fram mot 2020 målrettet bruk av Husbankens virkemidler Revidert boligsosial handlingsplan bygger på planstrategiens målbilde for 2030, satsingsområder med mål i Kommuneplanens samfunnsdel og strategiske prinsipper i Økonomiplanen, og har fire mål og vegvalg: 1. Boliger 2. Boligsosialt arbeid 3. Barne- og familieperspektivet 4. Samhandling og kompetanseheving Mål og vegvalg i Boligsosial handlingsplan bygger på de politiske innspillene som er gitt, og er samordnet med mål og vegvalg i Ruspolitisk handlingsplan. Handlingsplan og driftstiltak skal i all hovedsak løses i drift gjennom samhandling og samarbeid internt i kommunen, og Husbankens virkemidler skal i større grad benyttes. Det er behov for utredninger og revisjoner knyttet til av kommunens totale boligbehov, personalbase i Nordgata 25 og retningslinjer for tildeling av startlån. Vurdering: Rådmannen vurderer det som riktig å legge fram saken som en orienteringssak for kommunestyret, slik at kommunestyret har kunnskap om at planens prioriteringer er i samsvar med de strategiske føringer for samfunnsutviklingen som kommunestyret har vedtatt. Dette selv om temaplaner av denne type i sin egenart ikke krever politisk behandling. Boligsosial handlingsplan er oppdatert slik at den er i samsvar med gjeldende lov og regelverk, og har prioriteringer som er realistisk å nå i planperioden. Mestringsperspektivet er gjennomgående i planen, og er et viktig bidrag for å gi vanskeligstilte innbyggere i Verdal til større grad av selvstendighet og mestring av egen bosituasjon. Boligsosialt arbeid kan ikke løses uten at det er god samordning og samarbeid mellom deltjenestene for å skape helhet i tjenestetilbudet for vanskeligstilte innbyggere. Planen legger opp til større innsats i samhandling og samarbeid i oppgaveløsningen, og er slik i tråd med vedtatt strategi både når det gjelder å fremme folkehelsen og som grunnlag for god infrastruktur for effektiv kommunal tjenesteyting. Side 8 av 18

9 Rådmannen vurderer at de mål og vegvalg Boligsosial handlingsplan har, gir rammer som fremmer den enkelte sin mulighet til å leve og bo selvstendig. Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette et viktig bidrag i kommunens arbeid med å tilpasse aktivitetsnivået som er bærekraftig i årene framover. Side 9 av 18

10 Verdal kommune Sakspapir Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /14 Verdal formannskap /14 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger. 2. Investeringen finansieres på følgende måte: Låneopptak: 6,8 mill.kr Momskomp: 1,7 mill.kr Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr 3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer. Vedlegg: 1. Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd brannteknisk oppgradering av Verdal Bo og Helsetun datert Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd Velferdsteknologiske løsninger datert Brev fra ENOVA vedrørende tilsagn om tilskudd Verdal Bo og Helsetun i forbindelse med energispareprogram Verdal Bo og Helsetun Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Arbeidet med brannsikring av Verdal Bo og Helsetun (VBH) ble startet opp Branntilsyn hadde påvist avvik som måtte rettes opp. Blant annet måtte ca. 100 dører skiftes ut. Side 10 av 18

11 VBH var samtidig i gang med innføring av velferdsteknologi i bygget. Dette har medført at en har hatt mulighet til å samkjøre disse to prosjektene. Spesielt er det nødvendig kabling som har blitt gjort felles. Til brannsikring og felles kabling av bygget er det avsatt følgende budsjetterte midler: Brannsikring 2013: 5,0 mill.kr Brannsikring 2014: 2,5 mill.kr Velferdsteknologi VBH 2014: 0,5 mill.kr ENØK-midler 2014: 0,5 mill.kr Totalt bevilget 2013/2014: 8,5 mill.kr Ovennevnte investering er forutsatt finansiert slik: Låneopptak: 6,8 mill.kr Momskomp: 1,7 mill.kr Pr er det brukt ca. 9,0 mill. kr samlet på prosjektene. Det er søkt om diverse investeringstilskudd til tiltakene som nå utføres ved Verdal Bo og Helsetun: Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om investeringstilskudd for brannteknisk oppgradering av VBH. I brev av mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr ,- i investeringstilskudd til dette tiltak. Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om ett investeringstilskudd til Velferdsteknologiske løsninger for VBH. I brev av mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr ,- i investeringstilskudd til dette tiltak. Verdal kommune søkte i 2013 om tilskudd fra ENOVA om oppgradering av varmetekniske løsninger ved VBH. I januar 2014 mottok Verdal kommune ett tilsagn om kr ,- til utfasing av dagens oljekjel med mere. Totale tilskudd kommunen har mottatt tilsagn om blir dermed. Investeringstilskudd brannteknisk oppgradering: Kr ,- Investeringstilskudd velferdsteknologi: Kr ,- Investeringstilskudd varmetekniske løsninger: Kr ,- Totalt investeringstilskudd: Kr ,- Ovennevnte investeringstilskudd er sin helhet ikke medtatt i dagens finansiering. Vurdering: Rehabiliteringsarbeidet på Verdal bo og helsetun må sees på som et ledd i prosessen med å utforme «morgendagens institusjon». Framtidsrettede løsninger og legge til rette for bruk av velferdsteknologi, både for å skape trygghet rundt beboere, men også tilrettelegge for et sikkert og effektivt tjenestetilbud inngår i dette. I og med at Verdal bo og helsetun er bygd for 30 år siden er det et omfattende arbeid å totalrenovere bygget. Følgende arbeider gjenstår: Side 11 av 18

12 Ferdigstille arbeid med installasjon av velferdsteknologi i 1.etasje ca. kr Installere velferdsteknologi 2.etg; ca. kr Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr Nødstrømsaggregat, ca. kr Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr Nye lysarmaturer korridor 2.etg; ca. kr Ombygging nye møterom og kontor (hjemmetjenesten ); ca. kr Oppussing bad; ca. kr Oppussing/nytt kjøkken aktivitetsstue; ca. kr Rørleggerarbeid bad/ny varmepumpe, gjenvinning kjøkken/vaskeri; ca. kr Dette betyr at totale gjenstående kostnader anslås til ca. 6 mill.kr Av dette foreslås det at følgende tiltak prioriteres i 2014 innenfor de disponible midler på 2,5 mill.kr: Ferdigstille installasjon av velferdsteknologi i 1.etg; ca. kr Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr Nødstrømsaggregat, ca. kr Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr Dette betyr at det resterende investeringsbehov på 2,5 mill.kr må søkes innarbeidet i økonomiplan for Side 12 av 18

13 Verdal kommune Sakspapir Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /14 Verdal formannskap /14 Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Coop Inntrøndelag om plassering og drift av tømmestasjon for sanitært avløpsvann ved YX stasjonen på Stekke. 2. Kostnadene dekkes over eksisterende budsjetter for avløp for både investering og drift/vedlikehold. Vedlegg: 1 Kostnadsoverslag for tømmestasjon Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-post fra Coop Inntrøndelag med forespørsel om kommunen er interessert i etablering av tømmestasjon på Stekke. Saksopplysninger: Coop Inntrøndelag SA ved Oddbjørn Kjenstadbakk har invitert kommunen til et samarbeid om etablering og drift av en tømmestasjon for sanitært avløpsvann fra bobiler, campingvogner med mer. Det er foreslått et samarbeid der Coop Inn-Trøndelag stiller med fri tomt ved YX bensinstasjon på Stekke, og daglig tilsyn og renhold på anlegget. Vurdering: Eksisterende tømmestasjoner: Det er ikke etablert noen tømmestasjon i Verdal pr i dag. Nærmeste stasjoner er på Levanger og Steinkjer. I tillegg er det tømmestasjoner på Frosta, Grong og i Stjørdal kommune. Det vises til bobilplassen.no. Side 13 av 18

14 Regelverk og ansvar for tømmestasjoner: Tømmestasjoner for bobiler, fritidsbåter m.v er omtalt i forurensingslovens 26: Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v. Kommunen skal sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i den utstrekning kommunen bestemmer det. Reglene i 30 om kommunal avfallsinnsamling og i 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde strøk. Blir sanitært avløpsvann ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, kan forurensningsmyndigheten kreve slamavskilleren utkoblet. Om slikt anlegg er nødvendig her i Verdal kan diskuteres. Så langt har det ikke vært ansett som nødvendig og det har ikke vært mye klager på forurensing med tømming av tanker fra bobiler mv. langs veger eller andre steder. Selve konstruksjonen: Vanlig løsning er plassering av et skap på støpt sokkel eller plate. Mottaket kobles til kommunalt avløpsrør. Ofte er det i tillegg vannkran for vask og fylling av drikkevann på tank. Kostnader med anleggelse og drift samt finansiering: Konsulent for Coop Inntrøndelag, Martin Fiskvik, har utarbeidet kostnadsoverslag for tømmestasjon. Brutto kostnader er beregnet til ca.kr ,- eks.mva. Det er anledning til å ta med utgiftene til både etablering og drift av tømmestasjon inn i avgiftsgrunnlaget for avløp. Jfr forurensingslovens 26, 4. ledd og lovens 34 (avfallsgebyr). Teknisk er det også mulig å montere betalingsautomat på slikt anlegg. Så langt antas det imidlertid å «koste mer enn det smaker» når det gjelder drift og vedlikehold av slik innretning. Mulige fordeler med etablering av tømmestasjon: Med å tilby tømmefasiliteter vil det være mindre risiko for tømming av avløpsvann fra bobiler, campingvogner og busser mv på steder der slikt avfall er uønsket. Turister får enda en grunn til å stoppe i Verdal, kan blant annet medføre økt handel. Gode tilbud til befolkningen og tilreisende bidrar til omdømmebygging. Side 14 av 18

15 Mulige ulemper med etablering av tømmestasjon: Kostnadene foreslåes dekt med eksisterende budsjetter for avløp. Det vil si at det blir en minimal økning i gebyr for alle som er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Side 15 av 18

16 Verdal kommune Sakspapir /318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Erik Haug Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /14 Verdal formannskap /14 Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.318,398, 784 imøtekommes og gjøres gjeldende fra Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m 2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2013). 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-post av med søknad om leie av tomt på ca. 5 daa på Ørin. Saksopplysninger: Ved e-post og møter bekrefter Bjørn Kolstad at de ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. Leietaker er KS Eiendom AS. KS Eiendom ønsker å bygge 2 lagerbygg på arealet. Bjørn Kolstad er daglig leder i BS kranutleie på andre siden av Havfruvegen, og ønsker festetomt i nærheten av denne tomta. Side 16 av 18

17 Vurdering: Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Tine med naboområder) med arealformål industri/lager. Rådmannen anbefaler at KS Eiendom AS tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til søknad og standard festekontrakt for området. Side 17 av 18

18 PS 45/14 Orientering Side 18 av 18

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet.

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.10.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010.

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2010 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer