Bruks- og monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsveiledning"

Transkript

1 Side 1 av 36 Bruks- og monteringsveiledning 11 kw og 13 kw Instruksjonsbok, Stinger Plus system Installasjonsmanual utedel, Carrier Tegninger Tlf , Faks: E-post: Web: Med forbehold om trykkfeil og endringer Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

2 Side 2 av 36 Instruksjonsbok. 1. Beskrivelse. Varmepumpesystemet er primært utviklet for å produsere varmt vann for vannbåren gulvvarme. Den kan ikke benyttes til oppvarming av utendørs svømmebasseng utover sommerdrift. Kan også anvendes sammen med lavtemperatur fancoils og til forvarming av tappevann. Systemet består av en utedel og en innedel som forbindes med 2 stk. kjølerør. Utedelen henter energi fra luften, v.hj.a. en varmepumpe, og overfører den til innedelen. I innedelen overføres energien til vann som sirkulerer i gulvvarmerørene. Vannsirkulasjonen skjer med en ekstern sirkulasjonspumpe. Den inverterstyrte kompressoren sitter i utedelen, og sikrer at tilført energi hele tiden er tilpasset avgitt energi på gulvvarmeanlegget ved at kompressorens hastighet reguleres. For riktig montasje og et driftsikkert anlegg, må denne bruks og monteringsveiledning nøye gjennomgås før installasjon og idriftsettelse av anlegget. Avvik i løsning/montasje på vannsidens primærkrets, endringer/modifikasjoner av Stinger-systemet, og mangelfullt vedlikehold vil føre til bortfall av produktgaranti. Denne veiledning må oppbevares lett tilgjengelig, f.eks. i varmepumpens innedel. 2. Deler som inngår i leveransen. a. Utedel Carrier 38XPS 100 (11kW) eller 38XPS 125 (13kW) NB!! Carrier installasjonsmanual i ute-delen gjelder ute-del benyttet mot standard luft innedel, og kan gi opplysninger som ikke er i samsvar med Stinger systemet. Stinger dokumentasjonen er derfor den som skal benyttes. b. Inne-del med varmeveksler og styresystem: 11 kw eller 13 kw. 3. Tilbehør som ikke inngår i leveransen. Følgende utstyr, dog ikke begrenset til, inngår ikke i en standard leveranse, men kan bestilles separat: Giver for måling av ute-temperatur, varmekabel for ute-del, markstativ, sirkulasjonspumpe for gulvvarme, sil, akkumuleringstank, ekspansjonskar, elkassett, sikkerhetsventiler, påfyllingsventiler, fordelere for gulvvarme, termostater, luftepotter. Elektrisk tilkobling er ikke inkludert Opsjoner. Som opsjon kan leveres kapsling med kontaktorer for innkobling av tilskuddsvarme i 1, 2 eller 3 trinn og temperaturgiver i tett kapsling for kurvestyring. 5. Tilskuddsvarme ( El-varme ). Tilskuddsvarmen har to funksjoner og skal alltid være installert i systemet : Tilskuddsvarmen skal supplere varmepumpen dersom husets varmebehov er større enn varmepumpens tilgjengelig avgitte effekt. I tillegg vil den også fungere som sikkerhet ved driftsforstyrrelser på varmepumpen. Tilskuddsvarmen må derfor dimensjoneres for å dekke 100% av husets effektbehov ved DUT (Dimensjonerende Ute-Temperatur). 6. Prinsipptegninger. Se vedlagte prinsipptegninger for Varmesentral. a. For individuell tilpassing av romtemperatur, må det benyttes rom-termostater. b. Systemet skal alltid inneholde akkumulerings-kapasitet på vannsiden, ca 10 ltr. pr kw varmepumpeytelse. c. Det skal alltid monteres SIL på retur til varmepumpens vann-side. d. Prinsippskissene viser rørmonterte temp.målere før og etter varmepumpen, samt etter tilskuddsvarme, for lettere å kontrollere ønsket funksjon. e. Det må sikres at vannsirkulasjon opprettholdes gjennom varmepumpen under alle driftsforhold. Dette er spesiellt viktig for å oppnå riktig avrimingsfunksjon for utedelen. f. Dersom det benyttes fancoil, må fancoilens termostat kunne stoppe den innebygde viften ved lavere tur-temperaturer enn innstillt. Dette er for å unngå mulig kald trekk når varmepumpens utedel går i avriming. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

3 Side 3 av 36 g. Dersom det er installert varmt-vann-sirkulasjon for tappevann, må det treffes spesielle tiltak ved bruk av dobbelmantlet bereder. h. Vannsidens primærpumpe, G1, skal alltid være en standard pumpe med faste trinn. Elektrisk tilkobling for primærpumpe G1 skal alltid være i Stinger-skapet. Primærpumpen skal alltid være i drift når varmepumpen er operativ. 7. Installasjon. Installasjonen skal utføres av kvalifisert personell. a. Utedel. Utedelen skal ha riktige arbeidsforhold for å gi ønsket funksjon, dette innebærer bl.a. følgende: Utedelen krever kontinuerlig tilførsel av frisk uteluft, og all form for innbygging som begrenser lufttilførsel og gjennomstrømming skal unngås. I beste fall fører dette til dårlig virkningsgrad, i værste fall vil det i ekstreme tilfeller føre til havari som ikke dekkes av produktgarantien. Sørg for fri bane for viftens luftutkast, helst 4-5m eller mer. Utedelen produserer store mengder vann under avriming. Dette er normalt. Velg plassering som tar hensyn til dette i forhold til uønsket oppbygging av is. Terrenget skal skråne vekk fra bygnings-konstruksjoner. Selv om utedelen har relativt lavt lydnivå, må plassering velges med omhu. Plassering for eksempel nær soverom eller direkte mot nabo må unngåes. Veggmontasje på trevegg må unngåes av hensyn til vibrasjoner og uønsket lyd. Benytt markstativ. Varmekabel med termostat skal være montert i utedelens bunnpanne. Denne sikrer at vann fra avriming ikke fryser i bunnpannen. Ved vindutsatt plassering bør lévegg monteres for å sikre fullstendig avrimingsyklus. Utedelen leveres med transportbeskyttelse for varmeveksleren, i form av svart plast-gitter. Dette skal fjernes etter installasjon, for å unngå at is og snø blir hengende fast i gitteret etter avriming. Utedelen skal beskyttes mot snø og is som kan rase fra tak. Skal også beskyttes mot smeltevann fra overliggende konstruksjoner. b. Innedel. Innedelen må monteres frostfritt. Max omgivelsestemp.= 30 C. Skapet må ikke utsettes for vannsprut. Behov for sluk i rommet, bestemmes av regler for plassering av varmtvannstank og/eller akkumulator, samt mulighet for nedtapping av systemet. Innedelen må monteres med rørtilkoblinger i venstre side, som levert. Skapet kan ikke snues eller takmonteres for å oppnå rørtilkoblinger fra andre sider. c. Kjølemontasje. Pga tilkomst, er det praktisk å montere og tilkoble kjølerørene før vannrørene tilkobles innedelen. Se vedlagt tegning for rørtilkoblinger. NB! Det må kun benyttes utstyr som er beregnet for kjølemedie R-410A. Hold rørene forseglet under montasjen for å unngå fuktighet og forurensing i rørsystemet. Det er meget viktig at kjølerørene blir lagt med god bøyeradius og at det benyttes bøyeverktøy for å unngå sammenklemte eller knekte rør. Systemet må vakuumeres tilstrekkelig før påslipp av kjølegass. Unngå bruk av sekskantnøkkel med skrudrill til gasskranene. Dette vil ødelegge kranpakningene. Rørkoblinger må tiltrekkes med riktig moment. Bruk lekkasjesøker for å kontrollere systemets tetthet. Se eget avsnitt : Carrier Installasjonsmanual. d. Varm side Se vedlagte prinsipptegninger for rør-tilkoblinger. e. Varmepumpe i eldre rørsystemer, f.eks. radiatoranlegg. Det er viktig at alle innvendige deler av disse systemene blir renset for slam, rust etc. før varmepumpen tilkobles. Dette for å unngå at varmepumpens varmeveksler blir tilstoppet av forurensninger. f. Elektrisk. Tilførsel : Stinger Plus 11kW og 13kW sikres med egen kurs; 1-fase 25 amp. sikring, med tilkobling i utedel. Allpolig sikkerhetsbryter må monteres på tilførselen. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

4 Side 4 av 36 I hus uten jordfeilovervåking, må jordfeilbryter monteres på tilførselen. Se vedlagte tegning for sammenkoblinger. Kablene til utedelen skal ikke klamres til de varme rørene. El-tilførsel til varmepumpen må ikke frakobles eller brytes for eksempel med tidsur eller termostat. 8. Oppstart. a. Kjølekrets. Se eget avsnitt : Carrier Installasjonsmanual. La manometer være montert i kjølekretsen under oppstart, for å gi viktig informasjon om anleggets driftsforhold. b. Påfylling og utlufting, varm side. Det er viktig at anlegget er riktig fylt og utluftet før anlegget startes. c. Idriftsetting. Dersom anlegget er fyllt med kaldt nettvann, må systemet forvarmes med El-varme før start av varmepumpe. Dette vises ved alarm Lav Temp. Vann. Se også Meny S4. d. For El-varme ( tilskuddsvarme ) som styres fra Stinger, må de tilhørende termostatene ( f.eks. i dobbelmantlet bereder ) stilles høyere enn ønsket driftstemperatur fra varmepumpen. e. Sjekk at El-varme som styres fra Stinger fungerer ved å benytte Meny S11 for tvangskjøring. f. Når Meny 1a eller Meny 1b er aktiv, kan varmesystemet startes og stoppes ved å trykke på panelets Enter -tast., og ønsket setpunkt ( SP ) for turvannet stilles inn med piltast opp eller ned. Sjekk andre innstillinger som beskrevet under avsnittet Betjeningspanel. g. Det anbefales igangkjøring med relativt lav vanntemperatur for å gi gulvet en skånsom oppstart. h. Fyll ut Oppstartsrapport og returnér til Klima & Varmeteknikk AS. Oppstartsrapport må være korrekt utfylt og returnert til KVT for å oppfylle eventuelle reklamasjonskrav. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

5 Side 5 av 36 Varmestyring. Stinger Plus kan styres etter 2 prinsipper, som kan velges i Meny 3 : FAST temperatur. - Styresystemet vil prøve å opprettholde konstant vanntemperatur ut fra Stinger (TUR-temp.). Ønsket temperatur (Setpunkt) velges manuelt i Meny 1a. Det er dette styringsprinsippet som er innstillt fra fabrikk. KURVE temperatur eller Utekompensert styring. Giver for Ute-temperatur må monteres for å kunne benytte dette valget. Giveren er ikke inkludert som standard leveranse. - Ønsket temperatur (Setpunkt) styres automatisk av målt utetemperatur og beregnet i hht. valgt kurve. Ønsket kurve velges i Meny 1b. Lavere Ute-temp. gir høyere Tur-temp. for vannet. For sommerdrift hvor det er ønskelig å opprettholde en høyere temp. i badegulv, eller også av hensyn til forvarming av tappevann, kan det stilles inn en minimums-temperatur. Se Meny S7. Kurve 1 : Meget lavt varmekurve Kurve 2 : Lav varmekurve Kurve 3 : Normal varmekurve, vanlig for nye hus med gulvvarme. Fabrikkinnstilling. Kurve 4 : Høyere varmekurve Eksempel : Kurve 3 er valgt. Ved ute-temp. = -10ºC, vil varmepumpen søke å holde Tur-temp. ut fra varrmepumpen på ca 36ºC. Kurve 5 : Høy varmekurve, tiltenkt gamle radiator-systemer ( høytemperatur ) Giver for Utetemperatur (OD-sensor) (Opsjon) : Foretrukket plassering : På nordvegg, oppunder takskjegg, slik at den ikke er eksponert for sol. Kabelføring velges for å unngå lange parallelle føringer med strømførende ledninger. Montasje : Kabelinnføring skal alltid vende nedover. Husk : En varmepumpe har vesentlig bedre virkningsgrad når den opereres ved lave vanntemperaturer. Det er derfor av betydning for anleggets lønnsomhet at temperaturen ikke settes høyere enn nødvendig for å oppnå ønsket komfort. Styring av El-varme ( tilskuddsvarme ) : - Stinger Plus kan styre 2 kontaktorer for innkobling av El-varme. Disse kan styres i opp til 3 trinn. Se el.skjema og beskrivelse for Meny S5. (Kapsling med kontaktorer kan leveres som opsjon) NB!! Dersom styring av El-varme IKKE tilkobles Stinger-systemet, MÅ varmestyring = FAST temperatur velges. I denne situasjonen er det viktig at El-varmens termostater alltid stilles lavere enn Stingers setpunkt ( SP ). I motsatt fall vil El-varme sørge for at varmepumpen føler at det er varmt nok, og derfor kobler seg ut. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

6 Side 6 av Betjeningspanel. Bruk av menysystemet. Beskrivelse - Pil Høyre eller Pil Venstre : Flytt til neste eller forrige menybilde. - Pil Opp eller Pil Ned : Endre verdi. Se beskrivelse for hvert menybilde. Markert verdi viser valgt meny identifikasjon. Ved kort trykk på Info-knappen i, vil man returnere til hovedmeny, som er Meny 1a, eller Meny 1b. Ved å trykke og holde Info-knappen inne i ca 10 sek. aktiveres en service-funksjon som er beregnet for feilsøking med kyndig personell. Denne funksjonen kan kun avsluttes ved ett eller flere korte trykk på Info-knappen. Dersom tastaturet ikke blir betjent i løpet av 15 min., slukkes lyset i displayet, og tastaturet låses. (Barnesikring) Meny 1a eller 1b vises i displayet. Trykk 0 -tast for å låse opp tastaturet. Tilgangsnivå = Normal : Kunde-nivået inneholder funksjoner som er vanlige for daglig bruk av anlegget. Meny Beskrivelse Hovedbilde når Varmestyring = FAST Temp. er valgt. Dette kan endres i Meny 3. - Varmesystemet kan slåes AV eller På ved å trykke på Enter -tasten. Når Varmesystemet er PÅ, starter Varmepumpen, og displayet viser VP= PÅ Dersom varmepumpen stopper ved alarm, vil teksten blinke. - Vannets turtemp. kan stilles inn ved å benytte piltaster opp eller ned. Setpunktet SP endres. Gyldige verdier er fra 24ºC til 50ºC Fabrikk-innstilling = 35ºC. - Dersom varmepumpen ikke klarer å opprettholde ønsket setpunkt, vil tilskudds-varme i form av Elvarme aktiveres. Displayet viser hvilket trinn som er aktivert. Gyldige verdier kan være fra 0 til 3, og må bestemmes ut fra varmekilden som blir valgt. Se Meny S5. Hovedbilde når Varmestyring= KURVE Temp. er valgt. Dette kan endres i Meny 3. NB! Dette valget forutsetter at utegiver er tilkoblet. Setpunkt beregnes i denne styringsformen av hvilken kurve som er valgt, og utetemperaturen. Se egen beskrivelse. Valg av kurve endres med piltast opp eller ned, og setpunktverdien SP endrer seg automatisk. Gyldige verdier = K1 til K5. Fabrikk-innstilling = K3 Se også beskrivelse for Meny 1a. Aktiv alarm vises i klartekst. Alarmer som krever kvittering for at varmepumpen kan gjenstarte, må resettes ved å trykke 0 -tasten. Notér alarmteksten med dato og tidspunkt, og vurdér nøye Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

7 Side 7 av 36 hvilke tiltak som skal utføres før alarmen resettes. Se egen alarm-beskrivelse. Her velges prinsippet for varmestyring : Piltast opp eller ned : - FAST Temperatur Velges dersom det er ønskelig å kjøre varmeanlegget med konstant temperatur. Se Meny 1a. Det er dette valget som er innstilt fra fabrikk. - KURVE Temperatur, eller utekompensert styring. Vannets setpunkt SP beregnes ut fra valgt kurve og målt utetemp. Se Meny 1b. Endring av tilgangs-nivå : - Trykk 0 -tast, og Meny 5 vises : - Kode for å aktivere servicenivå = 7378 Tilgangsnivå = Service : Service-nivået, inneholder funksjoner som primært benyttes i forbindelse med oppstart eller service av anlegget. Meny Beskrivelse Viser målt verdi for vannsystemets utgående temperatur (turtemp.) og utetemperatur. Dersom giver for utetemp. ikke er tilkoblet, vil utetemp. vise -30ºC. NB! Store variasjoner i målt vanntemperatur er normalt, spesielt i forbindelse med værforhold som gir hyppig avriming av utedel. Språk endres med Piltast opp eller ned : - Norsk Engelsk Finsk Koblingsdifferanse eller nøytralsone for aktivering av tilskuddsvarme (El-varme). Fabrikk-innstilling er 3ºC. Gyldige verdier er 1 til 5 ºC, og kan endres med Piltast opp eller ned. Dersom varmepumpen ikke klarer å holde ønsket setpunkt, vil vanntemperaturen ut fra innedelen synke, og en tidsforsinkelse starter. Se Meny S6. Etter utløpt tidsforsinkelse aktiveres utgang for El-varme. Dersom det er ønskelig å operere varmesystemet Kun med El-varme, må denne funksjonen aktiveres. Dette kan være aktuelt dersom utedelen ikke er montert, eller at det har oppstått en feil. Forutsetter at kontaktor for styring av el-varme er montert. Endres med Piltast opp eller ned. Dersom det er ønskelig, kan El-varmens tidsforsinkelser endres i Meny S6. Stinger Plus kan styre El-varme (Tilskuddsvarme) med 2 utganger, og i max 3 trinn. Avhengig av hvilken varmekilde som tilkobles, må verdiene tilpasses i denne menyen. Endres med Piltast opp eller ned i linje 1: - Ant. trinn # =0 : Ingen utgang vil bli aktivert. - Ant. trinn # =1 : Kun utgang merket H1 blir aktivert - Ant. trinn # =2 : Forutsetter at 2 like store El-kolber er tilkoblet. Først aktiveres utgang merket H1, deretter aktiveres i tillegg utgang merket H2. - Ant. trinn # =3 : Forutsetter at 2 El-kolber med ulik effekt er tilkoblet, for eksempel 3 og 6 kw. Først aktiveres kun utgang merket H1 som i eksempelet vil gi 3kW, og etter innstilt tid (se S6) aktiveres kun utgang merket H2 som i eksempelet vil gi 6kW. Til slutt, etter innstilt tid (se S6) aktiveres både Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

8 Side 8 av 36 utgang H1 og H2 som i eksempelet vil gi 3+6 = 9kW. Fabrikkinnstilling: Ant. trinn # = 1. Nederste linje viser hvor mange minutter som gjenstår av tidsforsinkelsen før neste trinn El-varme aktiveres. Tidsforsinkelse bestemmes i Meny S6. El-varmens innkoblingstatus vises i Meny 1a eller 1b. Endring av tidsforsinkelse i minutter, for aktivering av Elvarme ( Tilskuddsvarme ). Verdiene endres med Piltast opp eller ned. Veksling mellom tid 1 og 2 og 3 : trykk 0 -tast. Gyldige verdier er 1 til 90 min. for alle trinn. - 1 : Tid fra vanntemperatur synker under arbeidstemp. minus koblingsdiff til El-trinn 1 aktiveres. Forutsetter at ant.trinn som er valgt i Meny S5 er 1, 2 eller : Tidsforsinkelse for aktivering av trinn 2 Forutsetter at ant. trinn som er valgt i Meny S5 er 2 eller : Tidsforsinkelse for aktivering av trinn 3 Forutsetter at ant. trinn som er valgt i Meny S5 er 3. Fabrikk-innstilling : min. Gjelder kun for varmestyring med KURVE-temp. Selv om beregnet kurvetemperatur skulle tilsi at vannet ut fra varmepumpen ville være kaldere, begrenses setpunkt til verdien innstillt i dette menyvalget. Verdien endres med piltast opp eller ned. Gyldige verdier er 24 til 35ºC. Denne funksjonen kan benyttes for å opprettholde en minimumstemp. f.eks til badegulv i sommerdrift. Fabrikk-innstilling er 28ºC. Tidsfaktor for økning av varmepumpens pådrag når behov for El-varme er detektert. Større temp.avvik gir raskere økning. Lav verdi gir et roligere system. Gyldige verdier er 1 til 10. Velges med Piltast opp eller ned. Fabrikk-innstilling er 1. Til bruk for service-personell under feilsøking. Viser status for grønn (GRN) og orange (ORG) lysdiode fra varmepumpens styremodul. Til bruk for service-personell under feilsøking. Til bruk for service-personell for funksjonstesting av utganger for styring av EL-varme. - Trykk 1 -tast og utgangsrele for trinn 1, merket H1 aktiveres. - Trykk 2 -tast og utgangsrele for trinn 2, merket H2 aktiveres. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

9 Side 9 av 36 Interface-kort montert i skapdør : Beskrivelse Gul lysdiode merket Power : - Mørk : Ikke spenning på systemet - Blinker : Stand-By modus, Drift-kommando til varmepumpen er ikke gitt. - Fast lys : Normal drift for varmepumpe. Grønn lysdiode merket Comm : - Mørk : Stand-By - Blinker : Kommuniserer med styremodul for varmepumpe. Puls-tog sendes ca hvert 10.sek. Varmepumpens styremodul, montert inne i skapet : Grønn lysdiode merket H1 og H2 : - Lyser når reléutgang for El-varme trinn 1 eller trinn 2 er aktivert. Grønn lysdiode merket AUX : - Funksjon for fremtidig bruk. Grønn lysdiode merket ALARM : - Potensialfri reléutgang for fellesfeil. Kan tilkobles eksternt alarmanlegg. Beskrivelse Delvis skjult bak sot-farvet deksel med serienummer-etikett, kan man se en rød lysdiode som blinker sakte. Dette er tegn på normal drift. 10. Vedlikehold. For å få et driftsikkert og optimalt anlegg er det viktig med et godt periodisk vedlikehold. Regelmessig tilsyn under spesielle værforhold vil avdekke behov for evnt. tiltak beskrevet i følgende punkter. Det er brukers ansvar å vedlikeholde anlegget. Vedlikeholdsavtale med forhandler anbefales. Mangelfullt vedlikehold vil føre til bortfall av produktgaranti. Før elektrisk vedlikehold, må hele systemet gjøres spenningsløst ved å frakoble strømtilførsel ( støpsel ). Støpsel kan låses inn i skapet ved at det er et utkapp i dørens nedre, venstre hjørne. a. Utedel. Husk at evnt. transportbeskyttelse i form av svart plast-gitter på utedelens varmeveksler ( register) skal være fjernet etter montasjen. Det må sikres god luft-gjennomstrømning i utedelen. Fjern løv, papir etc. som fester seg. Busker og trær som hindrer gjennomstrømning må beskjæres. Ribbene og viftehjul rengjøres ved behov. Avleiringer eller oppbygging av støv på elektriske/elektroniske komponenter må fjernes av kyndig personell f.eks. ved blåsing med trykkluft. Om vinteren må is og snø som hindrer luft-gjennomstrømning fjernes. Dette gjelder også evnt. oppbygging av is fra avrimingsvannet. Sørg for at avrimingsvann fritt kan bortledes uten at det bygger seg opp skadelig is under utedelen, og heller ikke renner inn mot bygningen. Utedelen har et automatisk, behovs-styrt avrimingsystem for å fjerne egenprodusert rim som legger seg på registeret. Ved spesielle vinterforhold vil allikevel vær og vind kunne føre til at utedelen blir nedpakket med is og snø som må fjernes. Dersom dette inntreffer, kan det smeltes ved forsiktig å helle varmt vann inn mot registeret. I starten av fyringsesongen og riming på utedelens register inntreffer,er det enkelt å visuelt observere om varmekabel i dryppanne fungerer. Ved manglende funksjon må tiltak iverksettes før skade oppstår. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

10 Side 10 av b. Innedel. Krever normalt ikke noe spesiellt vedlikehold. c. Sil ( partikkelfilter ) vannsiden. Må sjekkes kort tid etter etter oppstart, og deretter 1-2 ganger pr. år. Skal også sjekkes ved enkelte alarmer. d. Flytting av inne- eller utedel som krever nedpumping av kjølekrets og demontering av kjølerør: Må utføres av kyndig personell. Kontakt forhandler evnt. importør for tilgang til riktig prosedyre. e. NB! Etter strømutkobling, eller etter lengre drifts-avbrudd skal det sjekkes at sirkulasjonspumper på vannsiden faktisk er i normal drift. Gjøres enklest ved å åpne pumpens lufteskrue i front av motorhuset, og forvisse seg om at motorakslingen roterer. 11. Avriming. 12. På utedelen vil det legge seg et rim-lag på ribbene ved lufttemperaturer lavere enn ca +7, avhengig av luftfuktighet. Et jevnt rimlag utover hele flaten er tegn på normal drift. Automatisk avriming er behovs-styrt ut fra temperatur og tid. Under avrimingen stopper viften i utedelen. Dersom det under full belastning opptrer rim eller påfrysning i markerte striper, kan dette være tegn på for lite kjølemedium eller at utedelen er eksponert for kraftig trekk ( vind-utsatt plassering ). Husk at det kan være normalt med delvis påfrysing når utedelen går med lav belastning. Utedelen skal alltid ha montert varmekabel i drypp-pannen. Denne vil sørge for at smeltevann fra varmepumpens egenproduserte rim kan renne fritt ut fra drypp-pannen. Is og snø som pakker seg på utedelen i vær og vind vil i perioder måtte fjernes manuelt. Se avsnitt om vedlikehold. 12. Alarmer. Beskrivelse for alarmer som vises i Meny 2 : Alarm-tekst : Beskrivelse Ingen feil Normal drift uten alarm Giver Vann1 BB Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 03 Plassering : Innedel, Varm side, Vann UT Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Giver TC Veksler Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 04 Plassering : Innedel, Varm side, Varmeveksler Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Matching error #8 Mismatch mellom ute- og inne-del. Kode : 08 Mulig årsak : Ulik kapasitet ( kw ) på ute- og inne-del. SW-f. Inne EEPRM Software-feil. Kode : 10 Plassering : Innedel, Varmepumpens styremodul (BlackBox) Reset : Automatisk når feil er utbedret SW-f. Inne Zone Software-feil. Kode : 12 Plassering : Innedel, Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Komm.feil / Klixon Kommunikasjonsfeil. Kode : 14 Datakommunikasjon mellom inne- og utedel. Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Mulige årsaker : Feil-kobling mellom inne ogutedel, Skade på ledning, Feil ledningstverrsnitt, Defekt glassikring på utedelens koblingsbrett, Klixon. Kode : 14 Høy Temperatur, kompressor. Plassering : Utedel, montert i kompressorens koblingsboks. Funksjon : Alarm + VP stopp Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

11 Side 11 av 36 Reset : Automatisk når feil er utbedret. Sikringsbrudd i utedel. Kode : 14 Plassering : Utedelens styringsmodul, montert på printkort. Giver TCJ Veksler Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 15 Plassering : Innedel, Varm side, Varmeveksler Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. El.feil Utedel Elektronikk-feil. Kode : 18 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømmentilførsel og på igjen etter et par minutter. Feil Pos.detekt Feil i krets for posisjonsdetektor. Kode : 20 Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feil Strømmåler Feil i krets for strømmåling. Kode : 21 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Giver Fordmp.Ute Giver-feil TS eller TE-giver Kode : 22 Plassering : Utedel, Fordamper Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Giver TD Ute Giver-feil Kode : 23 Plassering : Utedel, trykkrør Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feil Vifte Ute Vifte-feil. Kode : 24 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak: Vifte roterer ikke. Sjekk at viften ikke sitter fast pga fremmedlegemer eller is og snø. Annen feil ute Annen feil i utedel Kode : 26 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feilsøking : Sjekk evnt. lysdioder på utedelens styremodul. Mulig årsak : -Feil på kabling mellom kort i utedel -Heatsink temp. error -Abnormal operation/overload refrig.cycle Kompr. Fastlåst Kompressor fastlåst Kode : 27 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Slå av strømmentilførsel og på igjen etter et par minutter. Hi Temp. T-rør Ute Høy Trykkrørtemp. Kode : 28 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak : -Lekkasje i kjølekrets -Feil på Puls-Modulerings Ventil -Feil på TD-giver Kompressor feil Kompressor-feil Kode : 29 Plassering : Utedel Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

12 Side 12 av 36 Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Høy utløpstemp. Høy utløpstemp. Kode : 31 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak : -Overbelastning av kjølekrets -Feilmåling i TE-føler -Feil i Klixon Frostfare Lav Temp. Vann Høy Temp. Vann Lav temperatur i kjølekrets; fungerer som frostbeskyttelse for varmeveksler. Plassering : Innedel, Trykkrør for kjølekrets Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display. Alarmgrense : +10 ºC Reset : Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Mulig årsak : Dårlig vannsirkulasjon eller også feil fyllemengde, kjølegass. Tiltak : - Sjekk sirkulasjonspumpe. - I systemer med kun én sirkulasjonspumpe, skal denne ikke være trykkstyrt. - Rens sil på vannside. - Sjekk at det er vannsirkulasjon under alle driftsforhold. Spesielt viktig i systemer med shuntventiler. Viktig at det i systemet er montert trykkstyrt by-pass eller bypass med tilstrekkelig dimensjon på varmesystemets fordelere. - Sjekk fyllemengde, kjølegass. Lav temp. vannside, som kan innebære frostfare for varmeveksler. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display. Alarmgrense : +10 ºC Reset : Automatisk når vanntemperaturen er høyere enn alarmgrense. Mulig årsak : - Oppstart av nytt anlegg på vintertid. - For stort energi-uttak Tiltak : - Aktivér El-varme ( tilskuddsvarme ) Høy temp. vannside. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display + El-varme stopp Alarmgrense : Reset : Mulig årsak : +55ºC, tidsforsinket. Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Dersom varmepumpe ikke starter, må strømtilførsel til systemet slåes av, og deretter på etter et par minutter. Liten vannsirkulasjon, spesielt i perioder med lavt varmebehov og stengte romtermostater. I kombinasjon med oljekjel, vedfyrt kjel, solvarme etc. kan vann med alt for høy Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

13 Side 13 av 36 temp. bli sirkulert gjennom varmepumpens innedel og forårsake alarm. Kan ved enda høyere temp. føre til alarm for giverfeil. Se beskrivelse for neste alarm. Giver Vann2 PLS Giver Utetemp. Lav Utetemp. Tiltak : -Sjekk at det er vannsirkulasjon under alle driftsforhold. Viktig at det i systemet er montert trykkstyrt by-pass eller by-pass med tilstrekkelig dimensjon på varmesystemets fordelere. -Sjekk sirkulasjonspumpe. Giver-feil for temp.sensor vannside. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display + El-varme stopp Reset : Må kvitteres. Mulig årsak : Trykk 0 -tast i Meny 2. -Brudd eller kortsluttning i giveren. -Se også beskrivelse for forrige alarm. Feilsøking : Sjekk Meny S1. Vann = 0 betyr Brudd Vann = 60 betyr Kortsluttning Giver-feil for temp.sensor utetemperatur. Plassering : Ute Tilkobling : Rekkeklemme i innedel. Alarmgrense: Ca -30 ºC. Funksjon : Varmestyring = Fast temp. aktiveres + Alarm + blink i display Reset : Mulig årsak : Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Brudd i giver, eller ledning fram til giveren. Eller også at utetemp. faktisk er så lav. Feilsøking : Sjekk Meny S1. Ute = -30 betyr vanligvis at giveren ikke er montert, eller brudd. Ute = +30 betyr kortsluttning, eller at giveren står feilmontert direkte i sola. Utetemp. er lavere enn varmepumpens driftsområde. Alarmgrense : -25ºC Funksjon : Varmestyring = Fast temp. Reset : Automatisk Feilkoder som kan avleses på lysdioder på Utedelens styrekort, Gjelder kun 11 og 13 kw. Dette er som regel tilleggsinformasjon for Annen feil Utedel som vises i Meny 2. 0 = Slukket 1 = Lyser B = Blinker D800 D801 D802 D803 Beskrivelse Rød Gul Gul Gul Giver-feil TE-sensor, varmeveksler Giver-feil TS-sensor, sugeside Giver-feil TD-sensor, hetgass Beskyttelse høyt trykk Giver-feil TO-sensor, utetemp Feil for Viftemotor DC Kommunikasjonsfeil for IPDU ( Abnormal stop ) Utløst for høyt trykk beskyttelse Hetgass-temp. er for høy EEPROM feil Kommunikasjonsfeil for IPDU ( NO abnormal stop) B G-Tr kortsluttnings-beskyttelse 0 B 0 0 Detect circuit error B B 0 0 Kompressor fastlåst B 0 B 0 Kompressor havari Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

14 Side 14 av Feilsøking. a. Hvis Stinger-systemet ikke avgir tilstrekkelig varme: - Sjekk at temperaturen på rørene fra utedelen blir virkelig varme. Det tykke gassrøret blir varmere enn det tynne under varmeproduksjon. Kan være mangel på kjølemedie selv om gassrørene kjennes varme. - Sjekk temp.forskjell på vannrør inn og ut fra innedel. Skal være t= ca 6 ved nominell driftsforhold. - Dersom husets varmebehov er større enn det varmepumpen kan levere, vil utløpstemp. synke, og det er behov for tilskuddsvarme. b. Tett sil : Symptom: Tur-temperatur på vannet ut fra varmepumpen stiger til max. og varmepumpen stopper. Huset blir allikevel kaldt, fordi vannet ikke sirkulerer. Tiltak: Sil må rengjøres. Slå av varmepumpen før sil demonteres. c. Sirkulasjonspumpe fungerer ikke : Symptom: Samme som for tett sil. Tiltak: Sjekk sikring på rekkeklemme i styreskapet. Sjekk deretter selve pumpen ved å skru av lufteskruen i front. d. Utedelen har ujevn påfrysing, kanskje bare én eller to markerte striper : Dersom dette inntreffer under maksimalt pådrag, kan det være tegn på lekkasje i kjølekretsen, og derved for lite kjølemedie. Ved forhold hvor utedelen arbeider med lavt varmeuttak, er det normalt at påfrysing skjer i striper. Typiske lekkasjepunkter er rørkuplinger. Ved større lekkasjer vil olje bli presset ut. Kontakt montøren. e. Jordfeil. Varmekabel i utedelens dryppanne frakobles på utedelens koblingsbrett for å kontrollere om dette kan være kilden. Utedelens kompressor kan frakobles for kontroll. Kontakt montøren. f. Kommunikasjonsfeil mellom inne- og utedel : Sjekk at elektrisk sammenkobling er korrekt i forhold til Stinger dokumentasjon. Sjekk også at glassikring som sitter montert i utedelen, i nærheten av kabeltilkoblingen, er hel. Dersom feilen inntreffer etter at anlegget har vært i normal drift tidligere, må kompressorens vern for overheting (Klixon) sjekkes. Sjekk også glass-sikring på kretskort i utedelen. g. Betjeningspanel fungerer ikke, og display er svart : Sjekk at det er spenningstilførsel til Stinger innedel. Sjekk videre glass-sikring på interface-modul montert i innedelens skap-dør. 14. Ekstern tilkobling : Alarm-utgang for fellesfeil. Beskrivelse Potensialfri signal-kontakt som kan benyttes til å aktivere alarmlampe eller sirene som kan monteres sentralt i huset, eller også gi signal til alarmoverføringsanlegg. Plassering : Funksjon : Tilkobling : På interface-kort montert i skapdør Kontakten gir sluttet krets ved aktiv alarm. Lysdiode merket D5 tennes. Rekkeklemme merket ALARM Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

15 Side 15 av Spesifikasjoner : Stinger Plus 11kW Stinger Plus 13kW Innedel : Varenr : Varenr : Betjenings-klasse : IP 20B Omgivelsestemp., max : 30 C El. Tilførsel : Fra utedel Kabel mellom innedel og utedel : 3x1,5 mm 2 +j Max utgående vanntemp.: Tilkoblings-dimensjon, vann : 48 ±2 C 1 gjenge Nominell Vannmengde, varmebærer 0,4 l/sek 0,5 l/sek Nominell temp.forskjell, innedel, t 6 C Avgitt varme, nominell, ved +7 C: 11 kw 13 kw Virkningsgrad (COP) ved +7/+30 C 3,45 3,45 Styring av El-varme ( tilskudd ) Dimensjon innedel, BxHxD Vekt innedel, netto : 2 utganger, 230V for kontaktor. 400x500x230 mm 20 kg Utedel : 38XPS100 38XPS125 El.tilførsel : 1 x 230 V, 50 Hz Forankoblet sikring : 25 A Luftmengde : 1658 l/sek 1766 l/sek Kompressor : Toshiba BLDC Twin Rotary Avrimings-system : Behovs-styrt Kjølemedium = R410A 1900 g 2) 1900 g 2) Max rørlengde uten tilleggsfylling : 20 m 20 m Min. rørlengde : 3 m Tilleggsfylling, gass : 40 g/m 40 g/m Max total rørlengde med tilleggsfyll. : 70 m 70 m Høydeforskjell, max, Kompr. Høyest : 30 m 30 m Høydeforskjell, max, Kompr. Lavest : 15 m 15 m Kjølerør, gas : 5/8" 5/8 Kjølerør, liquid : 3/8" 3/8 Tilkobling : Flare Lydtrykksnivå (Sound Press. Level) 1) 49 db(a) 50 db(a) Lydeffektnivå ( Sound Power Level ) 69 db(a) 70 db(a) Varmekabel for frostsikring av drensvann : Opsjon, må monteres Dimensjon utedel, netto, BxHxD 900x1360x320mm 900x1360x320mm Vekt utedel, netto : 88 kg 88 kg 1) Lydtrykksnivå oppgitt i hht JIS-C ) NB! Fyllemengde er tilpasset Stinger Plus Alle endringer og modifikasjoner av Stinger-systemet skjer på eget ansvar, og fører til bortfall av produktgaranti. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

16 Side 16 av 36 Capacity% vs Outdoor temperature Capacity [%] C id 7.5m pipe lenght High fan speed Outdoor temperature [ C] Ytelse i forhold til ute-temperaratur Strømforbruk utedel i forhold til frekvens XPS Dette påvirkes av kjølekretsens trykk, og vannsidens temperatur. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

17 Säkerhetsinformation Säkerhetsprocedurer Viktig säkerhetsinformation anges på produkten och i denna manual. Läs noggrant igenom denna installationsmanual innan enheten installeras. Manualen innehåller viktiga anvisningar för en korrekt installation. Förklaring av symboler Indikerar förbudspunkter. Indikerar obligatoriska punkter. Indikerar faror (kan vara fara eller varning). Förklaring av indikeringar FARA VARNING VARNING Indikerar ämnen som kan förorsaka dödsfall eller allvarliga skador om det används på ett felaktigt sätt. Indikerar ämnen som kan förorsaka dödsfall eller allvarliga skador om det inte används på ett korrekt sätt. Indikerar ämnen som kan förorsaka skador på personer, egendom, möbler eller husdjur om anvisningarna inte följs på ett korrekt sätt. Allmänna noteringar Försäkra dig om att du har läst igenom denna manual noggrant och förvara den för framtida konsultation. Innan reparationer eller underhåll utförs ska en bedömning av potentiella risker göras och lämpliga åtgärder vidtagas för att garantera personalens säkerhet. Försök inte att reparera, flytta, modifiera eller återinstallera enheten på egen hand. ANSVAR Tillverkaren avsäger sig allt ansvar och ogiltigförklarar enhetens garanti vid skador som beror på: Felaktig installation. Detta gäller även om anvisningarna i manualen försummas. Modifieringar eller fel på de elektriska och kylmedelsanslutningarna. Ej godkänd anslutning av enheter. Detta gäller även enheter av andra märken. Användning av enheten under andra förhållanden än vad som anges i denna manual. Allt tillverknings- och förpackningsmaterial som används för din nya utrustning uppfyller gällande miljökrav och kan återvinnas. Hantering av enheterna Försäkra dig om att lämplig personlig skyddsutrustning används. Kontrollera om det förekommer skador på utrustningen som beror på en felaktig transport eller hantering: Reklamera omedelbart detta till transportföretaget. Kassera emballagematerial i enlighet med lokala bestämmelser. Det är absolut förbjudet att använda krokar som förankras i sidohandtagen vid lyft av enheten. Specialutrustning ska användas såsom lyftanordningar, transportvagnar o.s.v. Kliv inte på eller placera föremål på inomhus- eller utomhusenheten. Detta kan förorsaka skador på personer eller enheten. Placera inte behållare fyllda med vätskor eller föremål på enheten. Installation av enheter Installationen ska göras av en kvalificerad installatör. INSTALLERA INTE ENHETEN PÅ EN PLATS SOM ÄR Svår att komma åt för installation och underhåll. Exponerad för direkt solljus. Alltför nära värmekällor. Som kan förstärka enhetens vibrationer. Som inte kan bära upp enhetens vikt. Där det finns risk för att enheten exponeras för en förbränningsgas. Där enheten exponeras för oljor eller ångor. Där särskilda miljöförhållanden råder. UNDVIK Ett för stort avstånd mellan inomhus- och utomhusenheten. En för hög höjdskillnad mellan inomhus- och utomhusenheten. UTOMHUSENHET VÄLJ EN PLATS... Där buller och luften som släpps ut inte stör grannarna. Som är skyddad från hård vind. Där nödvändiga yttre mått kan respekteras. Där inte korridorer eller dörrar blockeras. Med tillräckligt starkt golv för att bära upp enhetens vikt och för att minimera överföring av vibrationer. Fäst enheten med bultar som ska anförskaffas vid installationen och fästas i byggnaden. Om enheten installeras i ett område där tunga snöfall kan förekomma, är det nödvändigt att höja nivån med minst 200 mm över den normala snönivån eller alternativt använda utomhusenhetens hållarsats. SÄKERhETSINFORMATION

18 English Installation av enheter INOMHUSENHET VÄLJ EN PLATS... Där kondensat enkelt kan ledas ut till en lämplig dränering. Där nödvändiga yttre mått kan respekteras. Där tak- och väggytan är tillräckligt plan för att medge en enkel och säker installation. Där väggens struktur är tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt och där deformationer, sprickor eller vibrationer undviks under drift. Som är fri från hinder som kan förorsaka en ojämn luftfördelning och/eller luftretur. Som garanterar bästa möjliga luftfördelning. På ett långt avstånd från utrustning som generar höga radiovågor. Där vatten eller fuktiga väggar förekommer, såsom i tvättstugor eller ångpressningslokaler. Anslutning av enheter Vid installationen av enheten ska först kylmedelsanslutningarna och sedan de elektriska anslutningarna göras. För att koppla från enheten, koppla först från elkablarna och sedan kylmedelsanslutningarna. Kylmedelsanslutningar och rörledningar Läs anvisningarna för hantering av kylmedel innan några rörarbeten utförs. Rördiameter Åtdragningsmoment - Nm 6,35 mm (1/4 ) 18 9,52 mm (3/8 ) 42 12,70 mm (1/2 ) 55 15,87 mm (3/8 ) 65 UNDVIK Att platta eller vecka till kylmedels- eller kondensatrören. Onödiga vridningar och böjar på anslutningsrören. Att ansluta kondensatdräneringsröret till utomhusenheten. Endast delvis isolering av rörledningen. Smutsiga rörändar. Att rör blir blöta innan de ansluts. Att ansluta kondensatrör till avloppssystem utan lämplig sifon. Sifonhöjden ska beräknas beroende på enhetens uppfordringshöjd för tömning, för att garantera en kontinuerlig vattenavledning. Stigning i kondensatavledningsrören. Felaktigt nivellerad installation som leder till att kondensat droppar ut. Elektrisk ledningsdragning Installatören ansvarar för alla elektriska anslutningar som utförs på installationsplatsen. FARA Elchocker kan förorsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Dessa moment ska endast utföras av behörig personal. VARNING Denna enhet överensstämmer med lågspänningsdirektivet (73/23/EEG), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EEG). För att undvika elchocker eller brand ska du försäkra dig om att dessa moment endast utförs av behörig personal. Försäkra dig om att nationella säkerhetsföreskrifter har följts vad gäller elnätet. Följ alla nationella säkerhetsföreskrifter. Kontrollera att en korrekt dimensionerad jordledare finns ansluten. Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med vad som krävs för utrustningen. Den tillgängliga effekten ska vara lämplig för att även ytterligare utrustning ska kunna anslutas till samma ledning. Kontrollera att impedansen för elnätets strömförsörjning överensstämmer med enhetens ineffekt som anges på enhetens märkplåt. Försäkra dig om att korrekt dimensionerade frånskiljare och kerhetsbrytare har installerats. VARNING Anslut anslutningskabeln på ett korrekt sätt. Om anslutningskabeln är ansluten på ett felaktigt sätt kan elektriska komponenter skadas. Använd rekommenderade kablar för ledningsdragningen och anslut kablarna ordentligt till kabelfästena. VARNING Ingen annan utrustning ska anslutas till denna strömledning. Försäkra dig om att jordanslutningen har utförts på ett korrekt sätt. En felaktigt utförd jordanslutning kan leda till elchocker. Anslut inte jordkablar till gasrör, vattenrör, blixtledare eller jordkablar för telefonkablar. FARA Modifiera inte denna enhet genom att ta bort någon av skydden eller förbikoppla någon av brytarna för säkerhetslåsen. SLUTKONTROLL VARNING Kontrollera att ingen kylmedelsgas läcker ut, efter att installationen har avslutats. Om kylmedelsgas läcker ut under installationsarbetet, ska rummet vädras omedelbart. Om kylmedelsgas läcker ut i rummet och flödar i närheten av en eldkälla såsom ett gaskök, kan giftig gas genereras. Kontakta en behörig tekniker om någon av följande händelser äger rum: het eller skadad nätkabel. Ovanligt buller hörs under driften. Skyddsanordningarna aktiveras vid upprepade tillfällen. Ovanlig lukt (bränd lukt). Service och underhåll VARNING Försäkra dig om att lämplig personlig skyddsutrustning används. Extraordinära underhållsingrepp ska utföras av särskilt kunnig personal. Koppla från strömförsörjningen från elnätet innan något underhållsingrepp utförs eller innan något ingrepp utförs på enhetens inre komponenter. VARNING Denna utrustning innehåller kylmedel som måste kasseras på ett korrekt sätt. Montera ned enheten försiktigt när den ska kasseras. Enheten ska skickas till en därtill avsedd sopstation eller till den ursprungliga återförsäljaren för en korrekt kassering i enlighet med gällande miljöskyddslagar. SÄKERhETSINFORMATION

19 R-410A - Installations manual Allmän information För denna luftkonditioneringsanläggning används det nya kylmedlet HFC(R410A) som inte bryter ned ozonskiktet. Köldmediet R-410A arbetar vid 50-70% högre tryck än R-22. Försäkra dig om att serviceutrustning och ersättningskomponenter är konstruerade för drift med köldmediet R-410A. R-410A köldmediecylindrar har ett vätskeståndsrör, som gör att cylindern kan stå upprätt för direkt påfyllning av vätska. System med R-410A skall fyllas med köldmedium i vätskefas. Använd en strypning i manometerstället för att förånga köldmediet innan det förs in i aggregatet. R-410A skall, i likhet med andra HFC-köldmedier, endast användas med de kompressoroljor som tillverkaren valt ut. Se tabellen nedan. Vaccuumpumpen har ej tillräcklig kapacitet för att avlägsna fukt från oljan. POE oljor absorberar snabbt fukt. Exponera inte olja i atmosfären. Låt ej systemet komma i kontakt med atmosfären medan det befinner sig under vaccuum. När systemet skall öppnas för service, bryt vaccuumet med torrt kväve och ersätt filtertorkarna. Låt ej R-410A komma ut i atmosfären. Använd endast godkända anpassningsdon mellan inomhus- och utomhusenheter. Anslut inomhus- och utomhusenheten med med flänsanslutna kopparrör som ska anförskaffas vid installationen. Använd endast isolerade skarvfria kylmedelsbeständiga rör (typ Cu DHP i enlighet med ISO1337). Rören ska dessutom vara avfettade, deoxiderade och lämpliga för ett arbetstryck på minst kpa och ett sprängtryck på minst kpa. VARNING! Använd under inga omständigheter vanliga vattenledningsrör av koppar. ANSLUTNING AV KYLMEDEL KALIBRERING AV RÖR RÖRANSLUTNINGAR LÄCKAGEKONTROLL VARNING! RÖRFLÄNSNING AVLUFTNING RÖRISOLERING Låt aldrig systemet vara öppet mot atmosfären längre än den tid som är nödvändig för att utföra installeringen. Oljan som finns i kompressorn är ytterst hygroskopisk. Håll alltid rörens ändar stängda under installeringen. Den maximala återstående oljemängden som används för slangens funktion är 40 mg/10 m. Rörhantering MAGASINERING: Rörändarna ska förslutas på något av följande sätt: HANTERING: Hantering av kylmedelsrören: Plugg: Placera en plugg i röränden Klämning: Kläm ihop kopparrörets ände och löd ihop alla öppningar. Tejpning: Tejpa över kopparrörets ände med vinyltejp. Torrt: Kontrollera att ingen fukt finns inuti röret. Rent:Kontrollera att ingen smuts förekommer. Lufttätt:Kontrollera att inget kylmedel läcker ut. R-410A - Installations manual

20 Rörhantering BÖJNING Forma rören. Undvika att rören plattas till eller att veck bildas. Undvik onödiga böjar och vridningar. Rörflänsning 1. Avlägsna skyddskåporna från kopparrörens ändar 2. Rikta röret nedåt. 3. Skär av till önskad längd [A]. 4. Ta bort ev grader med hjälp av en brotsch [B]. 5. Avlägsna flare-muttrarna från enhetens anslutningar och placera dem på rörändarna. 6. Flarekoppla röret med hjälp av flare-verktyget [C]. Flare-kopplingens ändar får inte ha några utstående kanter och väggarna måste vara lika [D]. Enheten kan installeras på [E] 90 [A] Ø A (+0-0,4) L L A 1/4 6,35 mm 9,1 mm [B] [C] 3/8 9,52 mm 13,2 mm L L 1/2 12,7 mm 16,6 mm 5/8 15,9 mm 19,7 mm [D] [E] Anslutningar RÖR Passa in anslutningsrörens mittpunkter och vrid åt de uppflänsade muttrarna med fingrarna, så långt det går. Vrid åt den uppflänsade muttern med hjälp av en skiftnyckel eller en momentnyckel, som bilden visar. VENTILER Som bilden visar, använd två nycklar för att vrida fast eller åt den uppflänsade muttern på ventilen på gassidan. Om du bara använder en nyckel, så kan mutter inte vridas åt så mycket som behövs. För vätskesidan används däremot en enkel skiftnyckel för att skruva loss eller vrida åt ventilens mutter. R-410A - Installations manual

21 Anslutningar Åtdragsmoment Ventil / Rördiameter Åtdragsmoment Ventilkåpa Nålventil Flänsmutter Schraderventilkåpa Schraderventil Nm Nm Nm Nm Nm 1/4 / 6,35 mm /8 / 9,52 mm /2 / 12,70 mm ,34 5/8 / 15,87 mm ,34 3/4 / 19,05 mm ,34 VARNING! Ej tillräckligt åtdragna kopplingar kan orsaka gasläckor. Ett överdrivet åtdragningsmoment kan skada rörflänsningarna och förorsaka läckage. Avluftning VARNING! Släpp inte ut kylmedelsgas i atmosfären för att värna om miljön.använd en vakuumpump för att tömma ut luften (nitrogen o.s.v.) som finns kvar i rörledningarna. Om luft finns kvar försämras kapaciteten. Om vakuumpump används ska du försäkra dig om att den har ett backflödesskydd så att oljan i pumpen inte flödar tillbaka i luftkonditioneringens rör när pumpen stannar. 5) Töm ut luften tills tryckmätaren visar på -101 kpa (-76 cm Hg) efter cirka 15 minuter. 6) Stäng LO-handtaget fullständigt. 7) Stäng av vakuumpumpen. 8) Håll detta läge i 2 minuter medan du kontrollerar att tryckmätarens visare inte går tillbaka. 9) Öppna ventilreglagen fullständigt: Först på vätskeoch sedan på gassidan. 10) Lossa fyllningsslangarna. 11) Dra åt ventilen och pluggarna på serviceuttaget ordentligt. VARNING! Använd endast en vacuum-pump för att avlufta rören. C Använd ALDRIG systemets kompressor som om den vore en vakuumpump. Använd ALDRIG enhetens köldmediegas för att avlufta anslutningsrören (inget extra köldmedium har tillsatts enheten för detta syfte). E A B Kontrollera på vakuumpumpen att oljan har fyllts upp till angiven linje på oljemätaren. Vid multisplit-installation ska följande avluftningsprocedur utföras för varje inomhusenhet. 1) Anslut fyllningsslangen till utomhusenheten. 2) Anslut fyllningsslangen till vakuumpumpens adapter. Kontrollventilerna ska vara i fullständigt stängt läge. 3) Öppna LO-handtaget fullständigt. 4) Sätt på vakuumpumpen. D A Gasledning (stor diameter) B Vätskeledning (liten diameter) C Inomhusenhet D Utomhusenhet E Vacuumpump R-410A - Installations manual

22 Läckagekontroll Sätt tillbaka kåporna och genomför läcksökning. Detta sker med en detektor, avsedd för kylvätskor HFC. Efter läcksökningen, öppna två- och trevägsventilerna helt. VARNING! Gå inte längre än ventilens stoppgräns. Rörisolering c b a Linda in ventiler och rör med kondensskyddande isolering. Fäst med tejp, utan att tejpen trycker för hårt på isoleringen. Reparera och täck över alla eventuella sprickor i isoleringen. Fäst ledningarna på vägg. a Rör b Rörisolering c Fastsättningstejp Kontroll av kylmedelsfyllning Denna kontroll är nödvändig efter en köldmedieläcka orsakad av felaktig anslutning eller efter byte av kompressor. Den bästa metoden för att fylla på kylmedel på ett korrekt sätt är att tömma kylmedelssystemet fullständigt med hjälp av en kylmedelsåtervinningsutrustning. Fyll sedan på med exakt mängd kylmedel beroende på den uppgifter som anges på enhetens namnplåt och ta alltid hänsyn till extra påfyllningar som listas i installationsmanualen. Systemen R-410A ska fyllas med kylmedium i vätsketillstånd. Applicera en doseringsanordning som finns att tillgå i handeln på munstycksröret för att kondensera kylmediet innan det går in i enheten. Pump down Pump Down är en process vars syfte är att samla hela systemets köldmedium i utomhusenheten. Åtgärden måste genomföras innan frånkoppling av köldmedierör för att undvika risken för läckage av köldmedium ut i atmosfären. 1. Stäng vätskeventilen med en sexkantsnyckel. 2. Sätt systemet i kylläge med hög fläktdrift (Kompressorn startar omedelbart, förutsatt att tre minuter förflutit sedan det senaste stoppet.) 3. Efter 2 minuters drift, stäng sugventilen med samma nyckel. 4. Stäng av systemet och slå av huvudströmmen. 5. Koppla ur rören. Efter urkoppling, skydda ventilerna och rörändarna från damm. Verktyg Verktyg endast för R-410A Flänsningsverktyg Kopparrörmätare för Justering av utsprångsmarginal Skiftnyckel Förgreningsrör för mätinstrument Fyllningsslang Vakuumpumpadapter Elektronisk motvikt för Kylmedelspåfyllning Kylmedelscylinder Läckagedetektor Fyllningscylinder R-410A - Installations manual

23 Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0 Side 23 av 36

24 Side 24 av 36 Minsta fria utrymmeskrav Installation Före installationen, kontrollera att bottenplattan är stadig och att den nivellerats korrekt, för att undvika att onormalt buller uppstår. Observera följande schema för bottenplattan och fäst bottnen stadigt med hjälp av låsbultarna. Tilkoblingar 38XPS Hur du tar bort locket Skruva av lockets skruvar. För att ta bort ventillocket, dra neråt. 38XPS Öppning av hål i locket för röranslutning Hur du tar bort frampanelen Skruva loss frampanelens skruvar. Dra frampanelen neråt. När du lyfter bort frampanelen, så ser du elkomponenterna på framsidan. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309G3E5 Outdoor Unit WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK S45 N N S ÅNDSG NDSÅG INSTRUKSJONSOK INSTRUKTIONSOK DETTE HEFTET MÅ OPPEVRES FOR SENERE RUK OG MÅ LLTID FØLGE MED MSKINEN DENN RUKSNVISNING SK FÖRVRS FÖR FRMTID KONSULTTIONER OH SK LLTID FÖLJ MED MSKINEN

Detaljer

Quick install! Monteringsanvisning

Quick install! Monteringsanvisning Quick install! Monteringsanvisning Utrolig enkelt - ingen behov for elektriker - kun 6 mm tykk Otroligt enkelt - inget behov av elektriker - endast 6 mm tjock SAGA Comfort er et varmesystem beregnet for

Detaljer

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Manual 570751 12-04-12 09:43 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Art.no. 570751 Art.no. 570760

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED Manual Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED 540278 540280 1 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Du vil trenge denne bruksanvisningen for å sjekke sikkerhetsinstrukser, prosedyrer for korrekt bruk, og

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 15-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer