Bruks- og monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsveiledning"

Transkript

1 Side 1 av 36 Bruks- og monteringsveiledning 11 kw og 13 kw Instruksjonsbok, Stinger Plus system Installasjonsmanual utedel, Carrier Tegninger Tlf , Faks: E-post: Web: Med forbehold om trykkfeil og endringer Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

2 Side 2 av 36 Instruksjonsbok. 1. Beskrivelse. Varmepumpesystemet er primært utviklet for å produsere varmt vann for vannbåren gulvvarme. Den kan ikke benyttes til oppvarming av utendørs svømmebasseng utover sommerdrift. Kan også anvendes sammen med lavtemperatur fancoils og til forvarming av tappevann. Systemet består av en utedel og en innedel som forbindes med 2 stk. kjølerør. Utedelen henter energi fra luften, v.hj.a. en varmepumpe, og overfører den til innedelen. I innedelen overføres energien til vann som sirkulerer i gulvvarmerørene. Vannsirkulasjonen skjer med en ekstern sirkulasjonspumpe. Den inverterstyrte kompressoren sitter i utedelen, og sikrer at tilført energi hele tiden er tilpasset avgitt energi på gulvvarmeanlegget ved at kompressorens hastighet reguleres. For riktig montasje og et driftsikkert anlegg, må denne bruks og monteringsveiledning nøye gjennomgås før installasjon og idriftsettelse av anlegget. Avvik i løsning/montasje på vannsidens primærkrets, endringer/modifikasjoner av Stinger-systemet, og mangelfullt vedlikehold vil føre til bortfall av produktgaranti. Denne veiledning må oppbevares lett tilgjengelig, f.eks. i varmepumpens innedel. 2. Deler som inngår i leveransen. a. Utedel Carrier 38XPS 100 (11kW) eller 38XPS 125 (13kW) NB!! Carrier installasjonsmanual i ute-delen gjelder ute-del benyttet mot standard luft innedel, og kan gi opplysninger som ikke er i samsvar med Stinger systemet. Stinger dokumentasjonen er derfor den som skal benyttes. b. Inne-del med varmeveksler og styresystem: 11 kw eller 13 kw. 3. Tilbehør som ikke inngår i leveransen. Følgende utstyr, dog ikke begrenset til, inngår ikke i en standard leveranse, men kan bestilles separat: Giver for måling av ute-temperatur, varmekabel for ute-del, markstativ, sirkulasjonspumpe for gulvvarme, sil, akkumuleringstank, ekspansjonskar, elkassett, sikkerhetsventiler, påfyllingsventiler, fordelere for gulvvarme, termostater, luftepotter. Elektrisk tilkobling er ikke inkludert Opsjoner. Som opsjon kan leveres kapsling med kontaktorer for innkobling av tilskuddsvarme i 1, 2 eller 3 trinn og temperaturgiver i tett kapsling for kurvestyring. 5. Tilskuddsvarme ( El-varme ). Tilskuddsvarmen har to funksjoner og skal alltid være installert i systemet : Tilskuddsvarmen skal supplere varmepumpen dersom husets varmebehov er større enn varmepumpens tilgjengelig avgitte effekt. I tillegg vil den også fungere som sikkerhet ved driftsforstyrrelser på varmepumpen. Tilskuddsvarmen må derfor dimensjoneres for å dekke 100% av husets effektbehov ved DUT (Dimensjonerende Ute-Temperatur). 6. Prinsipptegninger. Se vedlagte prinsipptegninger for Varmesentral. a. For individuell tilpassing av romtemperatur, må det benyttes rom-termostater. b. Systemet skal alltid inneholde akkumulerings-kapasitet på vannsiden, ca 10 ltr. pr kw varmepumpeytelse. c. Det skal alltid monteres SIL på retur til varmepumpens vann-side. d. Prinsippskissene viser rørmonterte temp.målere før og etter varmepumpen, samt etter tilskuddsvarme, for lettere å kontrollere ønsket funksjon. e. Det må sikres at vannsirkulasjon opprettholdes gjennom varmepumpen under alle driftsforhold. Dette er spesiellt viktig for å oppnå riktig avrimingsfunksjon for utedelen. f. Dersom det benyttes fancoil, må fancoilens termostat kunne stoppe den innebygde viften ved lavere tur-temperaturer enn innstillt. Dette er for å unngå mulig kald trekk når varmepumpens utedel går i avriming. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

3 Side 3 av 36 g. Dersom det er installert varmt-vann-sirkulasjon for tappevann, må det treffes spesielle tiltak ved bruk av dobbelmantlet bereder. h. Vannsidens primærpumpe, G1, skal alltid være en standard pumpe med faste trinn. Elektrisk tilkobling for primærpumpe G1 skal alltid være i Stinger-skapet. Primærpumpen skal alltid være i drift når varmepumpen er operativ. 7. Installasjon. Installasjonen skal utføres av kvalifisert personell. a. Utedel. Utedelen skal ha riktige arbeidsforhold for å gi ønsket funksjon, dette innebærer bl.a. følgende: Utedelen krever kontinuerlig tilførsel av frisk uteluft, og all form for innbygging som begrenser lufttilførsel og gjennomstrømming skal unngås. I beste fall fører dette til dårlig virkningsgrad, i værste fall vil det i ekstreme tilfeller føre til havari som ikke dekkes av produktgarantien. Sørg for fri bane for viftens luftutkast, helst 4-5m eller mer. Utedelen produserer store mengder vann under avriming. Dette er normalt. Velg plassering som tar hensyn til dette i forhold til uønsket oppbygging av is. Terrenget skal skråne vekk fra bygnings-konstruksjoner. Selv om utedelen har relativt lavt lydnivå, må plassering velges med omhu. Plassering for eksempel nær soverom eller direkte mot nabo må unngåes. Veggmontasje på trevegg må unngåes av hensyn til vibrasjoner og uønsket lyd. Benytt markstativ. Varmekabel med termostat skal være montert i utedelens bunnpanne. Denne sikrer at vann fra avriming ikke fryser i bunnpannen. Ved vindutsatt plassering bør lévegg monteres for å sikre fullstendig avrimingsyklus. Utedelen leveres med transportbeskyttelse for varmeveksleren, i form av svart plast-gitter. Dette skal fjernes etter installasjon, for å unngå at is og snø blir hengende fast i gitteret etter avriming. Utedelen skal beskyttes mot snø og is som kan rase fra tak. Skal også beskyttes mot smeltevann fra overliggende konstruksjoner. b. Innedel. Innedelen må monteres frostfritt. Max omgivelsestemp.= 30 C. Skapet må ikke utsettes for vannsprut. Behov for sluk i rommet, bestemmes av regler for plassering av varmtvannstank og/eller akkumulator, samt mulighet for nedtapping av systemet. Innedelen må monteres med rørtilkoblinger i venstre side, som levert. Skapet kan ikke snues eller takmonteres for å oppnå rørtilkoblinger fra andre sider. c. Kjølemontasje. Pga tilkomst, er det praktisk å montere og tilkoble kjølerørene før vannrørene tilkobles innedelen. Se vedlagt tegning for rørtilkoblinger. NB! Det må kun benyttes utstyr som er beregnet for kjølemedie R-410A. Hold rørene forseglet under montasjen for å unngå fuktighet og forurensing i rørsystemet. Det er meget viktig at kjølerørene blir lagt med god bøyeradius og at det benyttes bøyeverktøy for å unngå sammenklemte eller knekte rør. Systemet må vakuumeres tilstrekkelig før påslipp av kjølegass. Unngå bruk av sekskantnøkkel med skrudrill til gasskranene. Dette vil ødelegge kranpakningene. Rørkoblinger må tiltrekkes med riktig moment. Bruk lekkasjesøker for å kontrollere systemets tetthet. Se eget avsnitt : Carrier Installasjonsmanual. d. Varm side Se vedlagte prinsipptegninger for rør-tilkoblinger. e. Varmepumpe i eldre rørsystemer, f.eks. radiatoranlegg. Det er viktig at alle innvendige deler av disse systemene blir renset for slam, rust etc. før varmepumpen tilkobles. Dette for å unngå at varmepumpens varmeveksler blir tilstoppet av forurensninger. f. Elektrisk. Tilførsel : Stinger Plus 11kW og 13kW sikres med egen kurs; 1-fase 25 amp. sikring, med tilkobling i utedel. Allpolig sikkerhetsbryter må monteres på tilførselen. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

4 Side 4 av 36 I hus uten jordfeilovervåking, må jordfeilbryter monteres på tilførselen. Se vedlagte tegning for sammenkoblinger. Kablene til utedelen skal ikke klamres til de varme rørene. El-tilførsel til varmepumpen må ikke frakobles eller brytes for eksempel med tidsur eller termostat. 8. Oppstart. a. Kjølekrets. Se eget avsnitt : Carrier Installasjonsmanual. La manometer være montert i kjølekretsen under oppstart, for å gi viktig informasjon om anleggets driftsforhold. b. Påfylling og utlufting, varm side. Det er viktig at anlegget er riktig fylt og utluftet før anlegget startes. c. Idriftsetting. Dersom anlegget er fyllt med kaldt nettvann, må systemet forvarmes med El-varme før start av varmepumpe. Dette vises ved alarm Lav Temp. Vann. Se også Meny S4. d. For El-varme ( tilskuddsvarme ) som styres fra Stinger, må de tilhørende termostatene ( f.eks. i dobbelmantlet bereder ) stilles høyere enn ønsket driftstemperatur fra varmepumpen. e. Sjekk at El-varme som styres fra Stinger fungerer ved å benytte Meny S11 for tvangskjøring. f. Når Meny 1a eller Meny 1b er aktiv, kan varmesystemet startes og stoppes ved å trykke på panelets Enter -tast., og ønsket setpunkt ( SP ) for turvannet stilles inn med piltast opp eller ned. Sjekk andre innstillinger som beskrevet under avsnittet Betjeningspanel. g. Det anbefales igangkjøring med relativt lav vanntemperatur for å gi gulvet en skånsom oppstart. h. Fyll ut Oppstartsrapport og returnér til Klima & Varmeteknikk AS. Oppstartsrapport må være korrekt utfylt og returnert til KVT for å oppfylle eventuelle reklamasjonskrav. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

5 Side 5 av 36 Varmestyring. Stinger Plus kan styres etter 2 prinsipper, som kan velges i Meny 3 : FAST temperatur. - Styresystemet vil prøve å opprettholde konstant vanntemperatur ut fra Stinger (TUR-temp.). Ønsket temperatur (Setpunkt) velges manuelt i Meny 1a. Det er dette styringsprinsippet som er innstillt fra fabrikk. KURVE temperatur eller Utekompensert styring. Giver for Ute-temperatur må monteres for å kunne benytte dette valget. Giveren er ikke inkludert som standard leveranse. - Ønsket temperatur (Setpunkt) styres automatisk av målt utetemperatur og beregnet i hht. valgt kurve. Ønsket kurve velges i Meny 1b. Lavere Ute-temp. gir høyere Tur-temp. for vannet. For sommerdrift hvor det er ønskelig å opprettholde en høyere temp. i badegulv, eller også av hensyn til forvarming av tappevann, kan det stilles inn en minimums-temperatur. Se Meny S7. Kurve 1 : Meget lavt varmekurve Kurve 2 : Lav varmekurve Kurve 3 : Normal varmekurve, vanlig for nye hus med gulvvarme. Fabrikkinnstilling. Kurve 4 : Høyere varmekurve Eksempel : Kurve 3 er valgt. Ved ute-temp. = -10ºC, vil varmepumpen søke å holde Tur-temp. ut fra varrmepumpen på ca 36ºC. Kurve 5 : Høy varmekurve, tiltenkt gamle radiator-systemer ( høytemperatur ) Giver for Utetemperatur (OD-sensor) (Opsjon) : Foretrukket plassering : På nordvegg, oppunder takskjegg, slik at den ikke er eksponert for sol. Kabelføring velges for å unngå lange parallelle føringer med strømførende ledninger. Montasje : Kabelinnføring skal alltid vende nedover. Husk : En varmepumpe har vesentlig bedre virkningsgrad når den opereres ved lave vanntemperaturer. Det er derfor av betydning for anleggets lønnsomhet at temperaturen ikke settes høyere enn nødvendig for å oppnå ønsket komfort. Styring av El-varme ( tilskuddsvarme ) : - Stinger Plus kan styre 2 kontaktorer for innkobling av El-varme. Disse kan styres i opp til 3 trinn. Se el.skjema og beskrivelse for Meny S5. (Kapsling med kontaktorer kan leveres som opsjon) NB!! Dersom styring av El-varme IKKE tilkobles Stinger-systemet, MÅ varmestyring = FAST temperatur velges. I denne situasjonen er det viktig at El-varmens termostater alltid stilles lavere enn Stingers setpunkt ( SP ). I motsatt fall vil El-varme sørge for at varmepumpen føler at det er varmt nok, og derfor kobler seg ut. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

6 Side 6 av Betjeningspanel. Bruk av menysystemet. Beskrivelse - Pil Høyre eller Pil Venstre : Flytt til neste eller forrige menybilde. - Pil Opp eller Pil Ned : Endre verdi. Se beskrivelse for hvert menybilde. Markert verdi viser valgt meny identifikasjon. Ved kort trykk på Info-knappen i, vil man returnere til hovedmeny, som er Meny 1a, eller Meny 1b. Ved å trykke og holde Info-knappen inne i ca 10 sek. aktiveres en service-funksjon som er beregnet for feilsøking med kyndig personell. Denne funksjonen kan kun avsluttes ved ett eller flere korte trykk på Info-knappen. Dersom tastaturet ikke blir betjent i løpet av 15 min., slukkes lyset i displayet, og tastaturet låses. (Barnesikring) Meny 1a eller 1b vises i displayet. Trykk 0 -tast for å låse opp tastaturet. Tilgangsnivå = Normal : Kunde-nivået inneholder funksjoner som er vanlige for daglig bruk av anlegget. Meny Beskrivelse Hovedbilde når Varmestyring = FAST Temp. er valgt. Dette kan endres i Meny 3. - Varmesystemet kan slåes AV eller På ved å trykke på Enter -tasten. Når Varmesystemet er PÅ, starter Varmepumpen, og displayet viser VP= PÅ Dersom varmepumpen stopper ved alarm, vil teksten blinke. - Vannets turtemp. kan stilles inn ved å benytte piltaster opp eller ned. Setpunktet SP endres. Gyldige verdier er fra 24ºC til 50ºC Fabrikk-innstilling = 35ºC. - Dersom varmepumpen ikke klarer å opprettholde ønsket setpunkt, vil tilskudds-varme i form av Elvarme aktiveres. Displayet viser hvilket trinn som er aktivert. Gyldige verdier kan være fra 0 til 3, og må bestemmes ut fra varmekilden som blir valgt. Se Meny S5. Hovedbilde når Varmestyring= KURVE Temp. er valgt. Dette kan endres i Meny 3. NB! Dette valget forutsetter at utegiver er tilkoblet. Setpunkt beregnes i denne styringsformen av hvilken kurve som er valgt, og utetemperaturen. Se egen beskrivelse. Valg av kurve endres med piltast opp eller ned, og setpunktverdien SP endrer seg automatisk. Gyldige verdier = K1 til K5. Fabrikk-innstilling = K3 Se også beskrivelse for Meny 1a. Aktiv alarm vises i klartekst. Alarmer som krever kvittering for at varmepumpen kan gjenstarte, må resettes ved å trykke 0 -tasten. Notér alarmteksten med dato og tidspunkt, og vurdér nøye Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

7 Side 7 av 36 hvilke tiltak som skal utføres før alarmen resettes. Se egen alarm-beskrivelse. Her velges prinsippet for varmestyring : Piltast opp eller ned : - FAST Temperatur Velges dersom det er ønskelig å kjøre varmeanlegget med konstant temperatur. Se Meny 1a. Det er dette valget som er innstilt fra fabrikk. - KURVE Temperatur, eller utekompensert styring. Vannets setpunkt SP beregnes ut fra valgt kurve og målt utetemp. Se Meny 1b. Endring av tilgangs-nivå : - Trykk 0 -tast, og Meny 5 vises : - Kode for å aktivere servicenivå = 7378 Tilgangsnivå = Service : Service-nivået, inneholder funksjoner som primært benyttes i forbindelse med oppstart eller service av anlegget. Meny Beskrivelse Viser målt verdi for vannsystemets utgående temperatur (turtemp.) og utetemperatur. Dersom giver for utetemp. ikke er tilkoblet, vil utetemp. vise -30ºC. NB! Store variasjoner i målt vanntemperatur er normalt, spesielt i forbindelse med værforhold som gir hyppig avriming av utedel. Språk endres med Piltast opp eller ned : - Norsk Engelsk Finsk Koblingsdifferanse eller nøytralsone for aktivering av tilskuddsvarme (El-varme). Fabrikk-innstilling er 3ºC. Gyldige verdier er 1 til 5 ºC, og kan endres med Piltast opp eller ned. Dersom varmepumpen ikke klarer å holde ønsket setpunkt, vil vanntemperaturen ut fra innedelen synke, og en tidsforsinkelse starter. Se Meny S6. Etter utløpt tidsforsinkelse aktiveres utgang for El-varme. Dersom det er ønskelig å operere varmesystemet Kun med El-varme, må denne funksjonen aktiveres. Dette kan være aktuelt dersom utedelen ikke er montert, eller at det har oppstått en feil. Forutsetter at kontaktor for styring av el-varme er montert. Endres med Piltast opp eller ned. Dersom det er ønskelig, kan El-varmens tidsforsinkelser endres i Meny S6. Stinger Plus kan styre El-varme (Tilskuddsvarme) med 2 utganger, og i max 3 trinn. Avhengig av hvilken varmekilde som tilkobles, må verdiene tilpasses i denne menyen. Endres med Piltast opp eller ned i linje 1: - Ant. trinn # =0 : Ingen utgang vil bli aktivert. - Ant. trinn # =1 : Kun utgang merket H1 blir aktivert - Ant. trinn # =2 : Forutsetter at 2 like store El-kolber er tilkoblet. Først aktiveres utgang merket H1, deretter aktiveres i tillegg utgang merket H2. - Ant. trinn # =3 : Forutsetter at 2 El-kolber med ulik effekt er tilkoblet, for eksempel 3 og 6 kw. Først aktiveres kun utgang merket H1 som i eksempelet vil gi 3kW, og etter innstilt tid (se S6) aktiveres kun utgang merket H2 som i eksempelet vil gi 6kW. Til slutt, etter innstilt tid (se S6) aktiveres både Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

8 Side 8 av 36 utgang H1 og H2 som i eksempelet vil gi 3+6 = 9kW. Fabrikkinnstilling: Ant. trinn # = 1. Nederste linje viser hvor mange minutter som gjenstår av tidsforsinkelsen før neste trinn El-varme aktiveres. Tidsforsinkelse bestemmes i Meny S6. El-varmens innkoblingstatus vises i Meny 1a eller 1b. Endring av tidsforsinkelse i minutter, for aktivering av Elvarme ( Tilskuddsvarme ). Verdiene endres med Piltast opp eller ned. Veksling mellom tid 1 og 2 og 3 : trykk 0 -tast. Gyldige verdier er 1 til 90 min. for alle trinn. - 1 : Tid fra vanntemperatur synker under arbeidstemp. minus koblingsdiff til El-trinn 1 aktiveres. Forutsetter at ant.trinn som er valgt i Meny S5 er 1, 2 eller : Tidsforsinkelse for aktivering av trinn 2 Forutsetter at ant. trinn som er valgt i Meny S5 er 2 eller : Tidsforsinkelse for aktivering av trinn 3 Forutsetter at ant. trinn som er valgt i Meny S5 er 3. Fabrikk-innstilling : min. Gjelder kun for varmestyring med KURVE-temp. Selv om beregnet kurvetemperatur skulle tilsi at vannet ut fra varmepumpen ville være kaldere, begrenses setpunkt til verdien innstillt i dette menyvalget. Verdien endres med piltast opp eller ned. Gyldige verdier er 24 til 35ºC. Denne funksjonen kan benyttes for å opprettholde en minimumstemp. f.eks til badegulv i sommerdrift. Fabrikk-innstilling er 28ºC. Tidsfaktor for økning av varmepumpens pådrag når behov for El-varme er detektert. Større temp.avvik gir raskere økning. Lav verdi gir et roligere system. Gyldige verdier er 1 til 10. Velges med Piltast opp eller ned. Fabrikk-innstilling er 1. Til bruk for service-personell under feilsøking. Viser status for grønn (GRN) og orange (ORG) lysdiode fra varmepumpens styremodul. Til bruk for service-personell under feilsøking. Til bruk for service-personell for funksjonstesting av utganger for styring av EL-varme. - Trykk 1 -tast og utgangsrele for trinn 1, merket H1 aktiveres. - Trykk 2 -tast og utgangsrele for trinn 2, merket H2 aktiveres. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

9 Side 9 av 36 Interface-kort montert i skapdør : Beskrivelse Gul lysdiode merket Power : - Mørk : Ikke spenning på systemet - Blinker : Stand-By modus, Drift-kommando til varmepumpen er ikke gitt. - Fast lys : Normal drift for varmepumpe. Grønn lysdiode merket Comm : - Mørk : Stand-By - Blinker : Kommuniserer med styremodul for varmepumpe. Puls-tog sendes ca hvert 10.sek. Varmepumpens styremodul, montert inne i skapet : Grønn lysdiode merket H1 og H2 : - Lyser når reléutgang for El-varme trinn 1 eller trinn 2 er aktivert. Grønn lysdiode merket AUX : - Funksjon for fremtidig bruk. Grønn lysdiode merket ALARM : - Potensialfri reléutgang for fellesfeil. Kan tilkobles eksternt alarmanlegg. Beskrivelse Delvis skjult bak sot-farvet deksel med serienummer-etikett, kan man se en rød lysdiode som blinker sakte. Dette er tegn på normal drift. 10. Vedlikehold. For å få et driftsikkert og optimalt anlegg er det viktig med et godt periodisk vedlikehold. Regelmessig tilsyn under spesielle værforhold vil avdekke behov for evnt. tiltak beskrevet i følgende punkter. Det er brukers ansvar å vedlikeholde anlegget. Vedlikeholdsavtale med forhandler anbefales. Mangelfullt vedlikehold vil føre til bortfall av produktgaranti. Før elektrisk vedlikehold, må hele systemet gjøres spenningsløst ved å frakoble strømtilførsel ( støpsel ). Støpsel kan låses inn i skapet ved at det er et utkapp i dørens nedre, venstre hjørne. a. Utedel. Husk at evnt. transportbeskyttelse i form av svart plast-gitter på utedelens varmeveksler ( register) skal være fjernet etter montasjen. Det må sikres god luft-gjennomstrømning i utedelen. Fjern løv, papir etc. som fester seg. Busker og trær som hindrer gjennomstrømning må beskjæres. Ribbene og viftehjul rengjøres ved behov. Avleiringer eller oppbygging av støv på elektriske/elektroniske komponenter må fjernes av kyndig personell f.eks. ved blåsing med trykkluft. Om vinteren må is og snø som hindrer luft-gjennomstrømning fjernes. Dette gjelder også evnt. oppbygging av is fra avrimingsvannet. Sørg for at avrimingsvann fritt kan bortledes uten at det bygger seg opp skadelig is under utedelen, og heller ikke renner inn mot bygningen. Utedelen har et automatisk, behovs-styrt avrimingsystem for å fjerne egenprodusert rim som legger seg på registeret. Ved spesielle vinterforhold vil allikevel vær og vind kunne føre til at utedelen blir nedpakket med is og snø som må fjernes. Dersom dette inntreffer, kan det smeltes ved forsiktig å helle varmt vann inn mot registeret. I starten av fyringsesongen og riming på utedelens register inntreffer,er det enkelt å visuelt observere om varmekabel i dryppanne fungerer. Ved manglende funksjon må tiltak iverksettes før skade oppstår. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

10 Side 10 av b. Innedel. Krever normalt ikke noe spesiellt vedlikehold. c. Sil ( partikkelfilter ) vannsiden. Må sjekkes kort tid etter etter oppstart, og deretter 1-2 ganger pr. år. Skal også sjekkes ved enkelte alarmer. d. Flytting av inne- eller utedel som krever nedpumping av kjølekrets og demontering av kjølerør: Må utføres av kyndig personell. Kontakt forhandler evnt. importør for tilgang til riktig prosedyre. e. NB! Etter strømutkobling, eller etter lengre drifts-avbrudd skal det sjekkes at sirkulasjonspumper på vannsiden faktisk er i normal drift. Gjøres enklest ved å åpne pumpens lufteskrue i front av motorhuset, og forvisse seg om at motorakslingen roterer. 11. Avriming. 12. På utedelen vil det legge seg et rim-lag på ribbene ved lufttemperaturer lavere enn ca +7, avhengig av luftfuktighet. Et jevnt rimlag utover hele flaten er tegn på normal drift. Automatisk avriming er behovs-styrt ut fra temperatur og tid. Under avrimingen stopper viften i utedelen. Dersom det under full belastning opptrer rim eller påfrysning i markerte striper, kan dette være tegn på for lite kjølemedium eller at utedelen er eksponert for kraftig trekk ( vind-utsatt plassering ). Husk at det kan være normalt med delvis påfrysing når utedelen går med lav belastning. Utedelen skal alltid ha montert varmekabel i drypp-pannen. Denne vil sørge for at smeltevann fra varmepumpens egenproduserte rim kan renne fritt ut fra drypp-pannen. Is og snø som pakker seg på utedelen i vær og vind vil i perioder måtte fjernes manuelt. Se avsnitt om vedlikehold. 12. Alarmer. Beskrivelse for alarmer som vises i Meny 2 : Alarm-tekst : Beskrivelse Ingen feil Normal drift uten alarm Giver Vann1 BB Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 03 Plassering : Innedel, Varm side, Vann UT Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Giver TC Veksler Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 04 Plassering : Innedel, Varm side, Varmeveksler Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Matching error #8 Mismatch mellom ute- og inne-del. Kode : 08 Mulig årsak : Ulik kapasitet ( kw ) på ute- og inne-del. SW-f. Inne EEPRM Software-feil. Kode : 10 Plassering : Innedel, Varmepumpens styremodul (BlackBox) Reset : Automatisk når feil er utbedret SW-f. Inne Zone Software-feil. Kode : 12 Plassering : Innedel, Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Komm.feil / Klixon Kommunikasjonsfeil. Kode : 14 Datakommunikasjon mellom inne- og utedel. Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. Mulige årsaker : Feil-kobling mellom inne ogutedel, Skade på ledning, Feil ledningstverrsnitt, Defekt glassikring på utedelens koblingsbrett, Klixon. Kode : 14 Høy Temperatur, kompressor. Plassering : Utedel, montert i kompressorens koblingsboks. Funksjon : Alarm + VP stopp Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

11 Side 11 av 36 Reset : Automatisk når feil er utbedret. Sikringsbrudd i utedel. Kode : 14 Plassering : Utedelens styringsmodul, montert på printkort. Giver TCJ Veksler Giver-feil for temperatur, vannside. Kode : 15 Plassering : Innedel, Varm side, Varmeveksler Tilkobling : Varmepumpens styremodul (BlackBox) Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Automatisk når feil er utbedret. El.feil Utedel Elektronikk-feil. Kode : 18 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømmentilførsel og på igjen etter et par minutter. Feil Pos.detekt Feil i krets for posisjonsdetektor. Kode : 20 Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feil Strømmåler Feil i krets for strømmåling. Kode : 21 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Giver Fordmp.Ute Giver-feil TS eller TE-giver Kode : 22 Plassering : Utedel, Fordamper Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Giver TD Ute Giver-feil Kode : 23 Plassering : Utedel, trykkrør Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feil Vifte Ute Vifte-feil. Kode : 24 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak: Vifte roterer ikke. Sjekk at viften ikke sitter fast pga fremmedlegemer eller is og snø. Annen feil ute Annen feil i utedel Kode : 26 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Feilsøking : Sjekk evnt. lysdioder på utedelens styremodul. Mulig årsak : -Feil på kabling mellom kort i utedel -Heatsink temp. error -Abnormal operation/overload refrig.cycle Kompr. Fastlåst Kompressor fastlåst Kode : 27 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Slå av strømmentilførsel og på igjen etter et par minutter. Hi Temp. T-rør Ute Høy Trykkrørtemp. Kode : 28 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak : -Lekkasje i kjølekrets -Feil på Puls-Modulerings Ventil -Feil på TD-giver Kompressor feil Kompressor-feil Kode : 29 Plassering : Utedel Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

12 Side 12 av 36 Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Høy utløpstemp. Høy utløpstemp. Kode : 31 Plassering : Utedel Funksjon : Alarm + VP stopp Reset : Etter at feil er utbedret, slå av strømtilførsel og på igjen etter et par min. Mulig årsak : -Overbelastning av kjølekrets -Feilmåling i TE-føler -Feil i Klixon Frostfare Lav Temp. Vann Høy Temp. Vann Lav temperatur i kjølekrets; fungerer som frostbeskyttelse for varmeveksler. Plassering : Innedel, Trykkrør for kjølekrets Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display. Alarmgrense : +10 ºC Reset : Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Mulig årsak : Dårlig vannsirkulasjon eller også feil fyllemengde, kjølegass. Tiltak : - Sjekk sirkulasjonspumpe. - I systemer med kun én sirkulasjonspumpe, skal denne ikke være trykkstyrt. - Rens sil på vannside. - Sjekk at det er vannsirkulasjon under alle driftsforhold. Spesielt viktig i systemer med shuntventiler. Viktig at det i systemet er montert trykkstyrt by-pass eller bypass med tilstrekkelig dimensjon på varmesystemets fordelere. - Sjekk fyllemengde, kjølegass. Lav temp. vannside, som kan innebære frostfare for varmeveksler. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display. Alarmgrense : +10 ºC Reset : Automatisk når vanntemperaturen er høyere enn alarmgrense. Mulig årsak : - Oppstart av nytt anlegg på vintertid. - For stort energi-uttak Tiltak : - Aktivér El-varme ( tilskuddsvarme ) Høy temp. vannside. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display + El-varme stopp Alarmgrense : Reset : Mulig årsak : +55ºC, tidsforsinket. Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Dersom varmepumpe ikke starter, må strømtilførsel til systemet slåes av, og deretter på etter et par minutter. Liten vannsirkulasjon, spesielt i perioder med lavt varmebehov og stengte romtermostater. I kombinasjon med oljekjel, vedfyrt kjel, solvarme etc. kan vann med alt for høy Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

13 Side 13 av 36 temp. bli sirkulert gjennom varmepumpens innedel og forårsake alarm. Kan ved enda høyere temp. føre til alarm for giverfeil. Se beskrivelse for neste alarm. Giver Vann2 PLS Giver Utetemp. Lav Utetemp. Tiltak : -Sjekk at det er vannsirkulasjon under alle driftsforhold. Viktig at det i systemet er montert trykkstyrt by-pass eller by-pass med tilstrekkelig dimensjon på varmesystemets fordelere. -Sjekk sirkulasjonspumpe. Giver-feil for temp.sensor vannside. Plassering : Innedel, Vannside, ut fra veksler Tilkobling : Interface-kort montert i skapdør Funksjon : Alarm + VP stopp med blink i display + El-varme stopp Reset : Må kvitteres. Mulig årsak : Trykk 0 -tast i Meny 2. -Brudd eller kortsluttning i giveren. -Se også beskrivelse for forrige alarm. Feilsøking : Sjekk Meny S1. Vann = 0 betyr Brudd Vann = 60 betyr Kortsluttning Giver-feil for temp.sensor utetemperatur. Plassering : Ute Tilkobling : Rekkeklemme i innedel. Alarmgrense: Ca -30 ºC. Funksjon : Varmestyring = Fast temp. aktiveres + Alarm + blink i display Reset : Mulig årsak : Må kvitteres. Trykk 0 -tast i Meny 2. Brudd i giver, eller ledning fram til giveren. Eller også at utetemp. faktisk er så lav. Feilsøking : Sjekk Meny S1. Ute = -30 betyr vanligvis at giveren ikke er montert, eller brudd. Ute = +30 betyr kortsluttning, eller at giveren står feilmontert direkte i sola. Utetemp. er lavere enn varmepumpens driftsområde. Alarmgrense : -25ºC Funksjon : Varmestyring = Fast temp. Reset : Automatisk Feilkoder som kan avleses på lysdioder på Utedelens styrekort, Gjelder kun 11 og 13 kw. Dette er som regel tilleggsinformasjon for Annen feil Utedel som vises i Meny 2. 0 = Slukket 1 = Lyser B = Blinker D800 D801 D802 D803 Beskrivelse Rød Gul Gul Gul Giver-feil TE-sensor, varmeveksler Giver-feil TS-sensor, sugeside Giver-feil TD-sensor, hetgass Beskyttelse høyt trykk Giver-feil TO-sensor, utetemp Feil for Viftemotor DC Kommunikasjonsfeil for IPDU ( Abnormal stop ) Utløst for høyt trykk beskyttelse Hetgass-temp. er for høy EEPROM feil Kommunikasjonsfeil for IPDU ( NO abnormal stop) B G-Tr kortsluttnings-beskyttelse 0 B 0 0 Detect circuit error B B 0 0 Kompressor fastlåst B 0 B 0 Kompressor havari Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

14 Side 14 av Feilsøking. a. Hvis Stinger-systemet ikke avgir tilstrekkelig varme: - Sjekk at temperaturen på rørene fra utedelen blir virkelig varme. Det tykke gassrøret blir varmere enn det tynne under varmeproduksjon. Kan være mangel på kjølemedie selv om gassrørene kjennes varme. - Sjekk temp.forskjell på vannrør inn og ut fra innedel. Skal være t= ca 6 ved nominell driftsforhold. - Dersom husets varmebehov er større enn det varmepumpen kan levere, vil utløpstemp. synke, og det er behov for tilskuddsvarme. b. Tett sil : Symptom: Tur-temperatur på vannet ut fra varmepumpen stiger til max. og varmepumpen stopper. Huset blir allikevel kaldt, fordi vannet ikke sirkulerer. Tiltak: Sil må rengjøres. Slå av varmepumpen før sil demonteres. c. Sirkulasjonspumpe fungerer ikke : Symptom: Samme som for tett sil. Tiltak: Sjekk sikring på rekkeklemme i styreskapet. Sjekk deretter selve pumpen ved å skru av lufteskruen i front. d. Utedelen har ujevn påfrysing, kanskje bare én eller to markerte striper : Dersom dette inntreffer under maksimalt pådrag, kan det være tegn på lekkasje i kjølekretsen, og derved for lite kjølemedie. Ved forhold hvor utedelen arbeider med lavt varmeuttak, er det normalt at påfrysing skjer i striper. Typiske lekkasjepunkter er rørkuplinger. Ved større lekkasjer vil olje bli presset ut. Kontakt montøren. e. Jordfeil. Varmekabel i utedelens dryppanne frakobles på utedelens koblingsbrett for å kontrollere om dette kan være kilden. Utedelens kompressor kan frakobles for kontroll. Kontakt montøren. f. Kommunikasjonsfeil mellom inne- og utedel : Sjekk at elektrisk sammenkobling er korrekt i forhold til Stinger dokumentasjon. Sjekk også at glassikring som sitter montert i utedelen, i nærheten av kabeltilkoblingen, er hel. Dersom feilen inntreffer etter at anlegget har vært i normal drift tidligere, må kompressorens vern for overheting (Klixon) sjekkes. Sjekk også glass-sikring på kretskort i utedelen. g. Betjeningspanel fungerer ikke, og display er svart : Sjekk at det er spenningstilførsel til Stinger innedel. Sjekk videre glass-sikring på interface-modul montert i innedelens skap-dør. 14. Ekstern tilkobling : Alarm-utgang for fellesfeil. Beskrivelse Potensialfri signal-kontakt som kan benyttes til å aktivere alarmlampe eller sirene som kan monteres sentralt i huset, eller også gi signal til alarmoverføringsanlegg. Plassering : Funksjon : Tilkobling : På interface-kort montert i skapdør Kontakten gir sluttet krets ved aktiv alarm. Lysdiode merket D5 tennes. Rekkeklemme merket ALARM Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

15 Side 15 av Spesifikasjoner : Stinger Plus 11kW Stinger Plus 13kW Innedel : Varenr : Varenr : Betjenings-klasse : IP 20B Omgivelsestemp., max : 30 C El. Tilførsel : Fra utedel Kabel mellom innedel og utedel : 3x1,5 mm 2 +j Max utgående vanntemp.: Tilkoblings-dimensjon, vann : 48 ±2 C 1 gjenge Nominell Vannmengde, varmebærer 0,4 l/sek 0,5 l/sek Nominell temp.forskjell, innedel, t 6 C Avgitt varme, nominell, ved +7 C: 11 kw 13 kw Virkningsgrad (COP) ved +7/+30 C 3,45 3,45 Styring av El-varme ( tilskudd ) Dimensjon innedel, BxHxD Vekt innedel, netto : 2 utganger, 230V for kontaktor. 400x500x230 mm 20 kg Utedel : 38XPS100 38XPS125 El.tilførsel : 1 x 230 V, 50 Hz Forankoblet sikring : 25 A Luftmengde : 1658 l/sek 1766 l/sek Kompressor : Toshiba BLDC Twin Rotary Avrimings-system : Behovs-styrt Kjølemedium = R410A 1900 g 2) 1900 g 2) Max rørlengde uten tilleggsfylling : 20 m 20 m Min. rørlengde : 3 m Tilleggsfylling, gass : 40 g/m 40 g/m Max total rørlengde med tilleggsfyll. : 70 m 70 m Høydeforskjell, max, Kompr. Høyest : 30 m 30 m Høydeforskjell, max, Kompr. Lavest : 15 m 15 m Kjølerør, gas : 5/8" 5/8 Kjølerør, liquid : 3/8" 3/8 Tilkobling : Flare Lydtrykksnivå (Sound Press. Level) 1) 49 db(a) 50 db(a) Lydeffektnivå ( Sound Power Level ) 69 db(a) 70 db(a) Varmekabel for frostsikring av drensvann : Opsjon, må monteres Dimensjon utedel, netto, BxHxD 900x1360x320mm 900x1360x320mm Vekt utedel, netto : 88 kg 88 kg 1) Lydtrykksnivå oppgitt i hht JIS-C ) NB! Fyllemengde er tilpasset Stinger Plus Alle endringer og modifikasjoner av Stinger-systemet skjer på eget ansvar, og fører til bortfall av produktgaranti. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

16 Side 16 av 36 Capacity% vs Outdoor temperature Capacity [%] C id 7.5m pipe lenght High fan speed Outdoor temperature [ C] Ytelse i forhold til ute-temperaratur Strømforbruk utedel i forhold til frekvens XPS Dette påvirkes av kjølekretsens trykk, og vannsidens temperatur. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

17 Säkerhetsinformation Säkerhetsprocedurer Viktig säkerhetsinformation anges på produkten och i denna manual. Läs noggrant igenom denna installationsmanual innan enheten installeras. Manualen innehåller viktiga anvisningar för en korrekt installation. Förklaring av symboler Indikerar förbudspunkter. Indikerar obligatoriska punkter. Indikerar faror (kan vara fara eller varning). Förklaring av indikeringar FARA VARNING VARNING Indikerar ämnen som kan förorsaka dödsfall eller allvarliga skador om det används på ett felaktigt sätt. Indikerar ämnen som kan förorsaka dödsfall eller allvarliga skador om det inte används på ett korrekt sätt. Indikerar ämnen som kan förorsaka skador på personer, egendom, möbler eller husdjur om anvisningarna inte följs på ett korrekt sätt. Allmänna noteringar Försäkra dig om att du har läst igenom denna manual noggrant och förvara den för framtida konsultation. Innan reparationer eller underhåll utförs ska en bedömning av potentiella risker göras och lämpliga åtgärder vidtagas för att garantera personalens säkerhet. Försök inte att reparera, flytta, modifiera eller återinstallera enheten på egen hand. ANSVAR Tillverkaren avsäger sig allt ansvar och ogiltigförklarar enhetens garanti vid skador som beror på: Felaktig installation. Detta gäller även om anvisningarna i manualen försummas. Modifieringar eller fel på de elektriska och kylmedelsanslutningarna. Ej godkänd anslutning av enheter. Detta gäller även enheter av andra märken. Användning av enheten under andra förhållanden än vad som anges i denna manual. Allt tillverknings- och förpackningsmaterial som används för din nya utrustning uppfyller gällande miljökrav och kan återvinnas. Hantering av enheterna Försäkra dig om att lämplig personlig skyddsutrustning används. Kontrollera om det förekommer skador på utrustningen som beror på en felaktig transport eller hantering: Reklamera omedelbart detta till transportföretaget. Kassera emballagematerial i enlighet med lokala bestämmelser. Det är absolut förbjudet att använda krokar som förankras i sidohandtagen vid lyft av enheten. Specialutrustning ska användas såsom lyftanordningar, transportvagnar o.s.v. Kliv inte på eller placera föremål på inomhus- eller utomhusenheten. Detta kan förorsaka skador på personer eller enheten. Placera inte behållare fyllda med vätskor eller föremål på enheten. Installation av enheter Installationen ska göras av en kvalificerad installatör. INSTALLERA INTE ENHETEN PÅ EN PLATS SOM ÄR Svår att komma åt för installation och underhåll. Exponerad för direkt solljus. Alltför nära värmekällor. Som kan förstärka enhetens vibrationer. Som inte kan bära upp enhetens vikt. Där det finns risk för att enheten exponeras för en förbränningsgas. Där enheten exponeras för oljor eller ångor. Där särskilda miljöförhållanden råder. UNDVIK Ett för stort avstånd mellan inomhus- och utomhusenheten. En för hög höjdskillnad mellan inomhus- och utomhusenheten. UTOMHUSENHET VÄLJ EN PLATS... Där buller och luften som släpps ut inte stör grannarna. Som är skyddad från hård vind. Där nödvändiga yttre mått kan respekteras. Där inte korridorer eller dörrar blockeras. Med tillräckligt starkt golv för att bära upp enhetens vikt och för att minimera överföring av vibrationer. Fäst enheten med bultar som ska anförskaffas vid installationen och fästas i byggnaden. Om enheten installeras i ett område där tunga snöfall kan förekomma, är det nödvändigt att höja nivån med minst 200 mm över den normala snönivån eller alternativt använda utomhusenhetens hållarsats. SÄKERhETSINFORMATION

18 English Installation av enheter INOMHUSENHET VÄLJ EN PLATS... Där kondensat enkelt kan ledas ut till en lämplig dränering. Där nödvändiga yttre mått kan respekteras. Där tak- och väggytan är tillräckligt plan för att medge en enkel och säker installation. Där väggens struktur är tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt och där deformationer, sprickor eller vibrationer undviks under drift. Som är fri från hinder som kan förorsaka en ojämn luftfördelning och/eller luftretur. Som garanterar bästa möjliga luftfördelning. På ett långt avstånd från utrustning som generar höga radiovågor. Där vatten eller fuktiga väggar förekommer, såsom i tvättstugor eller ångpressningslokaler. Anslutning av enheter Vid installationen av enheten ska först kylmedelsanslutningarna och sedan de elektriska anslutningarna göras. För att koppla från enheten, koppla först från elkablarna och sedan kylmedelsanslutningarna. Kylmedelsanslutningar och rörledningar Läs anvisningarna för hantering av kylmedel innan några rörarbeten utförs. Rördiameter Åtdragningsmoment - Nm 6,35 mm (1/4 ) 18 9,52 mm (3/8 ) 42 12,70 mm (1/2 ) 55 15,87 mm (3/8 ) 65 UNDVIK Att platta eller vecka till kylmedels- eller kondensatrören. Onödiga vridningar och böjar på anslutningsrören. Att ansluta kondensatdräneringsröret till utomhusenheten. Endast delvis isolering av rörledningen. Smutsiga rörändar. Att rör blir blöta innan de ansluts. Att ansluta kondensatrör till avloppssystem utan lämplig sifon. Sifonhöjden ska beräknas beroende på enhetens uppfordringshöjd för tömning, för att garantera en kontinuerlig vattenavledning. Stigning i kondensatavledningsrören. Felaktigt nivellerad installation som leder till att kondensat droppar ut. Elektrisk ledningsdragning Installatören ansvarar för alla elektriska anslutningar som utförs på installationsplatsen. FARA Elchocker kan förorsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Dessa moment ska endast utföras av behörig personal. VARNING Denna enhet överensstämmer med lågspänningsdirektivet (73/23/EEG), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EEG). För att undvika elchocker eller brand ska du försäkra dig om att dessa moment endast utförs av behörig personal. Försäkra dig om att nationella säkerhetsföreskrifter har följts vad gäller elnätet. Följ alla nationella säkerhetsföreskrifter. Kontrollera att en korrekt dimensionerad jordledare finns ansluten. Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med vad som krävs för utrustningen. Den tillgängliga effekten ska vara lämplig för att även ytterligare utrustning ska kunna anslutas till samma ledning. Kontrollera att impedansen för elnätets strömförsörjning överensstämmer med enhetens ineffekt som anges på enhetens märkplåt. Försäkra dig om att korrekt dimensionerade frånskiljare och kerhetsbrytare har installerats. VARNING Anslut anslutningskabeln på ett korrekt sätt. Om anslutningskabeln är ansluten på ett felaktigt sätt kan elektriska komponenter skadas. Använd rekommenderade kablar för ledningsdragningen och anslut kablarna ordentligt till kabelfästena. VARNING Ingen annan utrustning ska anslutas till denna strömledning. Försäkra dig om att jordanslutningen har utförts på ett korrekt sätt. En felaktigt utförd jordanslutning kan leda till elchocker. Anslut inte jordkablar till gasrör, vattenrör, blixtledare eller jordkablar för telefonkablar. FARA Modifiera inte denna enhet genom att ta bort någon av skydden eller förbikoppla någon av brytarna för säkerhetslåsen. SLUTKONTROLL VARNING Kontrollera att ingen kylmedelsgas läcker ut, efter att installationen har avslutats. Om kylmedelsgas läcker ut under installationsarbetet, ska rummet vädras omedelbart. Om kylmedelsgas läcker ut i rummet och flödar i närheten av en eldkälla såsom ett gaskök, kan giftig gas genereras. Kontakta en behörig tekniker om någon av följande händelser äger rum: het eller skadad nätkabel. Ovanligt buller hörs under driften. Skyddsanordningarna aktiveras vid upprepade tillfällen. Ovanlig lukt (bränd lukt). Service och underhåll VARNING Försäkra dig om att lämplig personlig skyddsutrustning används. Extraordinära underhållsingrepp ska utföras av särskilt kunnig personal. Koppla från strömförsörjningen från elnätet innan något underhållsingrepp utförs eller innan något ingrepp utförs på enhetens inre komponenter. VARNING Denna utrustning innehåller kylmedel som måste kasseras på ett korrekt sätt. Montera ned enheten försiktigt när den ska kasseras. Enheten ska skickas till en därtill avsedd sopstation eller till den ursprungliga återförsäljaren för en korrekt kassering i enlighet med gällande miljöskyddslagar. SÄKERhETSINFORMATION

19 R-410A - Installations manual Allmän information För denna luftkonditioneringsanläggning används det nya kylmedlet HFC(R410A) som inte bryter ned ozonskiktet. Köldmediet R-410A arbetar vid 50-70% högre tryck än R-22. Försäkra dig om att serviceutrustning och ersättningskomponenter är konstruerade för drift med köldmediet R-410A. R-410A köldmediecylindrar har ett vätskeståndsrör, som gör att cylindern kan stå upprätt för direkt påfyllning av vätska. System med R-410A skall fyllas med köldmedium i vätskefas. Använd en strypning i manometerstället för att förånga köldmediet innan det förs in i aggregatet. R-410A skall, i likhet med andra HFC-köldmedier, endast användas med de kompressoroljor som tillverkaren valt ut. Se tabellen nedan. Vaccuumpumpen har ej tillräcklig kapacitet för att avlägsna fukt från oljan. POE oljor absorberar snabbt fukt. Exponera inte olja i atmosfären. Låt ej systemet komma i kontakt med atmosfären medan det befinner sig under vaccuum. När systemet skall öppnas för service, bryt vaccuumet med torrt kväve och ersätt filtertorkarna. Låt ej R-410A komma ut i atmosfären. Använd endast godkända anpassningsdon mellan inomhus- och utomhusenheter. Anslut inomhus- och utomhusenheten med med flänsanslutna kopparrör som ska anförskaffas vid installationen. Använd endast isolerade skarvfria kylmedelsbeständiga rör (typ Cu DHP i enlighet med ISO1337). Rören ska dessutom vara avfettade, deoxiderade och lämpliga för ett arbetstryck på minst kpa och ett sprängtryck på minst kpa. VARNING! Använd under inga omständigheter vanliga vattenledningsrör av koppar. ANSLUTNING AV KYLMEDEL KALIBRERING AV RÖR RÖRANSLUTNINGAR LÄCKAGEKONTROLL VARNING! RÖRFLÄNSNING AVLUFTNING RÖRISOLERING Låt aldrig systemet vara öppet mot atmosfären längre än den tid som är nödvändig för att utföra installeringen. Oljan som finns i kompressorn är ytterst hygroskopisk. Håll alltid rörens ändar stängda under installeringen. Den maximala återstående oljemängden som används för slangens funktion är 40 mg/10 m. Rörhantering MAGASINERING: Rörändarna ska förslutas på något av följande sätt: HANTERING: Hantering av kylmedelsrören: Plugg: Placera en plugg i röränden Klämning: Kläm ihop kopparrörets ände och löd ihop alla öppningar. Tejpning: Tejpa över kopparrörets ände med vinyltejp. Torrt: Kontrollera att ingen fukt finns inuti röret. Rent:Kontrollera att ingen smuts förekommer. Lufttätt:Kontrollera att inget kylmedel läcker ut. R-410A - Installations manual

20 Rörhantering BÖJNING Forma rören. Undvika att rören plattas till eller att veck bildas. Undvik onödiga böjar och vridningar. Rörflänsning 1. Avlägsna skyddskåporna från kopparrörens ändar 2. Rikta röret nedåt. 3. Skär av till önskad längd [A]. 4. Ta bort ev grader med hjälp av en brotsch [B]. 5. Avlägsna flare-muttrarna från enhetens anslutningar och placera dem på rörändarna. 6. Flarekoppla röret med hjälp av flare-verktyget [C]. Flare-kopplingens ändar får inte ha några utstående kanter och väggarna måste vara lika [D]. Enheten kan installeras på [E] 90 [A] Ø A (+0-0,4) L L A 1/4 6,35 mm 9,1 mm [B] [C] 3/8 9,52 mm 13,2 mm L L 1/2 12,7 mm 16,6 mm 5/8 15,9 mm 19,7 mm [D] [E] Anslutningar RÖR Passa in anslutningsrörens mittpunkter och vrid åt de uppflänsade muttrarna med fingrarna, så långt det går. Vrid åt den uppflänsade muttern med hjälp av en skiftnyckel eller en momentnyckel, som bilden visar. VENTILER Som bilden visar, använd två nycklar för att vrida fast eller åt den uppflänsade muttern på ventilen på gassidan. Om du bara använder en nyckel, så kan mutter inte vridas åt så mycket som behövs. För vätskesidan används däremot en enkel skiftnyckel för att skruva loss eller vrida åt ventilens mutter. R-410A - Installations manual

21 Anslutningar Åtdragsmoment Ventil / Rördiameter Åtdragsmoment Ventilkåpa Nålventil Flänsmutter Schraderventilkåpa Schraderventil Nm Nm Nm Nm Nm 1/4 / 6,35 mm /8 / 9,52 mm /2 / 12,70 mm ,34 5/8 / 15,87 mm ,34 3/4 / 19,05 mm ,34 VARNING! Ej tillräckligt åtdragna kopplingar kan orsaka gasläckor. Ett överdrivet åtdragningsmoment kan skada rörflänsningarna och förorsaka läckage. Avluftning VARNING! Släpp inte ut kylmedelsgas i atmosfären för att värna om miljön.använd en vakuumpump för att tömma ut luften (nitrogen o.s.v.) som finns kvar i rörledningarna. Om luft finns kvar försämras kapaciteten. Om vakuumpump används ska du försäkra dig om att den har ett backflödesskydd så att oljan i pumpen inte flödar tillbaka i luftkonditioneringens rör när pumpen stannar. 5) Töm ut luften tills tryckmätaren visar på -101 kpa (-76 cm Hg) efter cirka 15 minuter. 6) Stäng LO-handtaget fullständigt. 7) Stäng av vakuumpumpen. 8) Håll detta läge i 2 minuter medan du kontrollerar att tryckmätarens visare inte går tillbaka. 9) Öppna ventilreglagen fullständigt: Först på vätskeoch sedan på gassidan. 10) Lossa fyllningsslangarna. 11) Dra åt ventilen och pluggarna på serviceuttaget ordentligt. VARNING! Använd endast en vacuum-pump för att avlufta rören. C Använd ALDRIG systemets kompressor som om den vore en vakuumpump. Använd ALDRIG enhetens köldmediegas för att avlufta anslutningsrören (inget extra köldmedium har tillsatts enheten för detta syfte). E A B Kontrollera på vakuumpumpen att oljan har fyllts upp till angiven linje på oljemätaren. Vid multisplit-installation ska följande avluftningsprocedur utföras för varje inomhusenhet. 1) Anslut fyllningsslangen till utomhusenheten. 2) Anslut fyllningsslangen till vakuumpumpens adapter. Kontrollventilerna ska vara i fullständigt stängt läge. 3) Öppna LO-handtaget fullständigt. 4) Sätt på vakuumpumpen. D A Gasledning (stor diameter) B Vätskeledning (liten diameter) C Inomhusenhet D Utomhusenhet E Vacuumpump R-410A - Installations manual

22 Läckagekontroll Sätt tillbaka kåporna och genomför läcksökning. Detta sker med en detektor, avsedd för kylvätskor HFC. Efter läcksökningen, öppna två- och trevägsventilerna helt. VARNING! Gå inte längre än ventilens stoppgräns. Rörisolering c b a Linda in ventiler och rör med kondensskyddande isolering. Fäst med tejp, utan att tejpen trycker för hårt på isoleringen. Reparera och täck över alla eventuella sprickor i isoleringen. Fäst ledningarna på vägg. a Rör b Rörisolering c Fastsättningstejp Kontroll av kylmedelsfyllning Denna kontroll är nödvändig efter en köldmedieläcka orsakad av felaktig anslutning eller efter byte av kompressor. Den bästa metoden för att fylla på kylmedel på ett korrekt sätt är att tömma kylmedelssystemet fullständigt med hjälp av en kylmedelsåtervinningsutrustning. Fyll sedan på med exakt mängd kylmedel beroende på den uppgifter som anges på enhetens namnplåt och ta alltid hänsyn till extra påfyllningar som listas i installationsmanualen. Systemen R-410A ska fyllas med kylmedium i vätsketillstånd. Applicera en doseringsanordning som finns att tillgå i handeln på munstycksröret för att kondensera kylmediet innan det går in i enheten. Pump down Pump Down är en process vars syfte är att samla hela systemets köldmedium i utomhusenheten. Åtgärden måste genomföras innan frånkoppling av köldmedierör för att undvika risken för läckage av köldmedium ut i atmosfären. 1. Stäng vätskeventilen med en sexkantsnyckel. 2. Sätt systemet i kylläge med hög fläktdrift (Kompressorn startar omedelbart, förutsatt att tre minuter förflutit sedan det senaste stoppet.) 3. Efter 2 minuters drift, stäng sugventilen med samma nyckel. 4. Stäng av systemet och slå av huvudströmmen. 5. Koppla ur rören. Efter urkoppling, skydda ventilerna och rörändarna från damm. Verktyg Verktyg endast för R-410A Flänsningsverktyg Kopparrörmätare för Justering av utsprångsmarginal Skiftnyckel Förgreningsrör för mätinstrument Fyllningsslang Vakuumpumpadapter Elektronisk motvikt för Kylmedelspåfyllning Kylmedelscylinder Läckagedetektor Fyllningscylinder R-410A - Installations manual

23 Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0 Side 23 av 36

24 Side 24 av 36 Minsta fria utrymmeskrav Installation Före installationen, kontrollera att bottenplattan är stadig och att den nivellerats korrekt, för att undvika att onormalt buller uppstår. Observera följande schema för bottenplattan och fäst bottnen stadigt med hjälp av låsbultarna. Tilkoblingar 38XPS Hur du tar bort locket Skruva av lockets skruvar. För att ta bort ventillocket, dra neråt. 38XPS Öppning av hål i locket för röranslutning Hur du tar bort frampanelen Skruva loss frampanelens skruvar. Dra frampanelen neråt. När du lyfter bort frampanelen, så ser du elkomponenterna på framsidan. Stinger Plus bruks og monteringsveiledning 11 og 13kW Rev 3,0

Bruks- og monteringsveiledning

Bruks- og monteringsveiledning Side 1 av 36 Bruks- og monteringsveiledning 5 kw og 7,5 kw Instruksjonsbok, Stinger Plus system Installasjonsmanual utedel, Carrier Tegninger Tlf. 90 40 90 90, Faks: 90 41 90 90 E-post: kvt@kvt.no Web:

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer