Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Kjeld Erik Sandbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013"

Transkript

1 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Kjeld Erik Sandbakken gangs behandling - Vesentlig endring av reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak; Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Eivor Hagerup tiltrådte møte 10 representanter til stede Siv Grav erklærte seg inhabil jfr forv.lovens 6b 9 repr. til stede Tor Erik Torgersen valgt som settenestleder Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg datert med bestemmelser av samme dato, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden ihht plan- og bygningslovens og I forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg gis følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene: Tillegg 3.3 Fundament og lastplan for ny idrettshall skal kontrolleres av geoteknikker jfr. geoteknisk notat fra Multiconsult AS datert Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-10, og Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Carl Gulbransonsgt. 4, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 11 Klageadgang Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Vår ref. 2012/ bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Namsos kommune Hanne Marthe Breivik Plan- og bygningssjef Kjeld Erik Sandbakken saksbehandler Vedlegg: Reguleringsplan datert Reguleringsbestemmelser datert Eksterne kopimottakere: Namsos kommune v/ eiendomsavdelingen Postboks NAMSOS

3 Side 3 av 11 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 1. gangs behandling - endring av reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg datert med bestemmelser av samme dato, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden ihht plan- og bygningslovens og I forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg gis følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene: Tillegg 3.3 Fundament og lastplan for ny idrettshall skal kontrolleres av geoteknikker jfr. geoteknisk notat fra Multiconsult AS datert Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-10, og

4 Side 4 av 11 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I / Bangsund skole og idrettsanlegg, Arcon Prosjekt AS søknad om vesentlig endring av reguleringsplan S gangs behandling - Vesentlig endring av reguleirnigsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg X Klima og energiplan NAmsos Kjeld Erik Sandbakken kommune X Planbeskrivelse datert rev. Kjeld Erik Sandbakken U Annonse - 1. gangs behandling av Frantz annonseservice as reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg. X Annonse Kjeld Erik Sandbakken U gangs behandling - Vesentlig endring av reguleirnigsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg Arcon Prosjekt AS Vedlegg 1 Forslag til endring av reguleringsplan datert Forslag til endring av reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse datert rev Gjeldende reguleringsplan datert rev Gjeldende reguleringsbestemmelser til plan. Forslag til vesentlig endring av reguleringsplan:

5 Side 5 av 11 Saksopplysninger Arcon Prosjekt AS har på oppdrag fra Namsos kommune utarbeidet forslag til vesentlig endring av reguleringsplan Bangsund skole- og idrettsanlegg på Bangsund i Namsos kommune. Namsos kommune planlegger ny flerbrukshall innen regulert område for Bangsund skole og idrettsanlegg. Hovedformålet med reguleringsendringen har vært å tilrettelegge byggeområde for den nye flerbrukshallen. Bangsund skole vil være hovedbruker av hallen på dagtid, og det har derfor vært viktig å tilrettelegge universell atkomst mellom skolen og den nye idrettshallen. Forslag til vesentlig endring av reguleringsplan Bangsund skole- og idrettsanlegg er utarbeidet som en detaljreguleringsplan som omfatter hele planområdet for gjeldende plan. Det er gjort mindre endringer innen hele planområdet for å bringe ny plan i samsvar med dagens situasjon. Planområdet ligger på Bangsund og er i hovedsak avgrenset av Bangsundvegen, Stasjonsvegen, Smimovegen og boligbebyggelse i øst. Planområdet er på 66,2 da. Gjeldende reguleringsplan er Bangsund skole og Idrettsanlegg stadfestet , sist endret I samråd med Namsos kommune er det valgt å behandle saken som en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan for å oppdatere plankartet til "virkelig" situasjon. Gjeldende reguleringsplan oppheves. Varsel om igangsettelse av planarbeid for Bangsundhallen ble annonsert i NA og TA desember Naboer og rettighetshavere i området ble på ordinært vis tilskrevet med varsel om igangsettelse av planarbeid i brev datert Varsel om oppstart av planarbeid ble også kunngjort på kommunens hjemmeside februar Forhåndskonferanse med Namsos kommune ble avholdt Ny idrettshall: Tomten ligger på rundt 13 moh., på en eksisterende grusbane, og er derfor tilnærmet flat. Mot nord er det en fremtredende skråning mot Bangsund skole, som ligger på et høyere platå. Høydeforskjell er ca 6 m. Mot syd faller terrenget i en naturlig tribune mot eksisterende gressbane. Ut fra dagens bruk til idrettsbane, antas tomten ikke å berøre utvalgte naturtyper. Adkomst er fra Smimovegen/ Stasjonsvegen til planlagt parkering ved eksisterende gressbane, alternativt fra Bangsund skole med innkjøring fra Bangsundvegen. Det etableres 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngang til hallen. Øvrig parkering skjer på tilliggende skoleområde og etablert parkering for idrettsanlegget. Ved større arrangementer forutsettes at tilliggende aktivitetsområde kan benyttes til parkering. Eksisterende bebyggelse mot øst og vest er eneboliger med variert karakter. Bebyggelsen mot nord utgjøres av Bangsund skole og mot sør eksisterende gressbane med klubbhus og enkelt tribuneanlegg.

6 Side 6 av 11 Hallen vil få nærhet til eksisterende idrettsanlegg og skole, samt mulig ny kunstgressbane/ ballbinge dersom slik etableres på den ubebygde delen av tomta, noe som gir muligheter for utstrakt sambruk. Det etableres trapp og rampe i skråningen som erstatning for dagens uformelle sti mellom skole og idrettsanlegg. Dette gir tilgjengelighet for rullestolbrukere fra skole og parkering på øvre platå. Plassering av ny hall Flerbrukshallen plasseres øst på tomta, og opptar ca. halvparten av dagens grusbane. Adkomst fra skole og kjøre- og gangadkomst fra parkering ved eksisterende gressbane ligger i en akse like øst for hallen. Hovedinngangen plasseres i hallens sørøstre hjørne, dette gir god annonsering av inngangen langs hele adkomstaksen, både fra skole og idrettsplass, og knytter trafikk og annen aktivitet til østsiden av hallen, slik at bygningskroppen sammen med eksisterende vegetasjon skjermer boligeiendommene i vest. Planløsning Det er vektlagt å gi flerbrukshallen en enkel, lesbar og arealeffektiv planløsning. Alle funksjoner ligger på ett plan. Fra hovedinngang og vestibyle kan en som tilskuer bevege seg direkte inn i selve hallrommet (aktivitetsflaten), eller som aktiv gå via skogang (skitten side) gjennom garderober og barfotgang (ren side) inn i hallen. Styrketreningsrom har adkomst både fra ren og skitten side. Alle betjenende funksjoner for hallen, som renholdsrom, sanitærrom og materiallager har tilgang direkte fra hallrommet. Sekretariat ligger som en åpen nisje mot aktivitetsflaten, med plass for tidtagerbord og låsbare faste skap/nisjer for musikkanlegg og annet teknisk utstyr. Universell utforming Flerbrukshallen med uteareal skal utformes universelt etter krav til publikumsbygg/arbeidsbygg i TEK10. Alle idrettsgarderober har dusjplass i fellesdusj tilrettelagt for rullestolbrukere, samt RWC med dusjmulighet. RWC for publikum er lokalisert sammen med øvrige publikumstoaletter ved vestibyle. Instruktørgarderober er ikke tilrettelagt med tilgjengelighet for rullestol, ut fra vurdering av arbeidsoppgaven som lite egnet for rullestolbrukere. Miljø og helse Flerbrukshallen med uteareal skal generelt oppfylle krav til lydforhold, vibrasjoner og romakustikk i TEK10. Behov og løsning for lyd- og taleoverføringsutstyr må vurderes nærmere i detaljprosjektet. Dagslys og utsyn fra selve aktivitetsflaten er i prosjektet vurdert som uønsket ut fra bruken. Ventilasjon og inneklima: det vises til VVS-teknisk beskrivelse. Grunnforhold Geotekniske forhold på tomta er vurdert av Multiconsult AS i notat Det er ikke avdekket leire, silt eller lag med setningsømfintlige masser i original grunn. Fundamenteringsforholdene karakteriseres som gode. Hallen kan fundamenteres på banketter og enkeltfundamenter direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn.

7 Side 7 av 11 Klima og energiplan for Namsos kommune Eiendomssjefen i Namsos kommune uttaler følgende: "Hovedmål i Klima- og energiplan for Namsos kommune er at det skal spares energi og legges til rette for bruk av fornybar energi i bygninger. I forhold til målene er et nytt bygg alltid et skritt i riktig retning med tanke på spesifikt energibruk da dagens forskrifter har strengere krav til isolasjon. Hallen skal oppfylle energikrav i TEK 10. Målet om tilrettelegging for bruk av fornybar energi er oppfylt for hallen da det er forutsatt vannbåren oppvarming. Det er planlagt med luft- til vann varmepumpe som oppvarming, men det er også mulig å tilknytte et eventuelt bio- varmeanlegg. Varmesentral / bio- varmeanlegg omfattes ikke av denne reguleringsplanen fordi det på nåværende tidspunkt ikke er klarlagt hverken størrelse, omfang eller plassering av et eventuelt bio- varmeanlegg." Aktuelle områder for et eventuelt bio- varmeanlegg er imidlertid vist i figuren nedenfor. Det kom inn 3 forhåndsuttalelser til planarbeidet: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert "Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av Bangsundhallen. Aktuell tomt er tidligere avsatt til friområde med underformål idrett. Felles bio-varmeanlegg for Bangsund skole og Bangsundhallen vil også bli vurdert. Ny hall er skissert på et område som i dag er grusbane. Ved plassering av en hall her, må alternativ bane i størst mulig grad tilrettelegges. Plassering, utforming og høyde på ny hall må vies spesiell oppmerksomhet, og tilpasses omgivelsene i størst mulig grad. Det må og legges vekt på universell utforming og gode gangforbindelser mellom ulike idrettsanlegg, skole og boligområder. Eksisterende grøntstruktur må ivaretas i størst mulig grad, og styrkes der det ansees behov for det. Det bør stilles krav om opparbeiding av utomhusanlegg samtidig med ferdigstilling av hallen. Vi kan ikke finne at varsel om oppstart av regulering er kunngjort gjennom kommunens hjemmeside. Vi etterlyser derfor kunngjøring av oppstart gjennom elektronisk medium, da vi minner om planlovens krav om at melding om oppstart av planarbeid skal skje i minst en avis og gjennom elektroniske medier jfr 12-8.

8 Side 8 av 11 Kulturminner Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk kulturminnevern. Det oppfordres til bruk av askeladden; og mittkulturminne; for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag." Kommentar fra planarkitekt: Det er i planleggingen av Bangsundhallen lagt stor vekt på estetisk- og universell utforming av inne og utearealer. Mellom Bangsund skole og idrettshallen er det planlagt ny gangforbindelse som ivaretar kravene til stigningsforhold etter gjeldende regler for universell utforming. Det er også nedfelt som krav i bestemmelsene til reguleringsplanen. Eksisterende grøntstruktur planlegges bevart i størst mulig utstrekning. I bestemmelsene til planen er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av utomhusarealene samtidig med ferdigstilling av hallen så langt dette kan gjøres av klimatiske hensyn. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort elektronisk på kommunens hjemmeside i januar Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert "Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge byggeområde for Bangsundballen med atkomstveger, parkering o.a. Planområde inngår i gjeldende reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg fra Saken er forelagt fylkesmannens fagavdelinger som etter dette har følgende merknader: Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen har ingen merknader ti1 at det startes opp arbeid med reguleringsplan for Bangsundhallen slik som angitt. Miljøvernavdelingen: Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Det vises i den sammenheng til de vurderinger/beskrivelser som skal følge planer etter PBL med hensyn på konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T -2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T -5/99B om tilgjengelighet for alle. Vi minner om at grenseverdier for støy må overholdes. Detaljert informasjon vedrørende dette står i retningslinje T -1442, utgitt av Miljøverndepartementet.

9 Side 9 av 11 Kommunal- og adm. Avdelingen: Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS-analyse i arbeidet med reguleringsplanen i tråd med pbl 4-3, og viser til DSB sin veileder "samfunnssikkerhet i arealplanlegging". Denne kan lastes ned fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine nettsider under tema samfunnssikkerhet/ samfunnsplanlegging. De vurderinger som gjøres i forbindelse med ROSanalysen skal synliggjøres i forslaget til reguleringsplan." Kommentar fra planarkitekt: Utearealet for idrettshallen ligger skjermet fra biltrafikk og støy, og vil få gode lys og solforhold. I reguleringsplanen stilles det krav om at det sammen med søknad om rammetillatelse for idrettshallen skal følge detaljert utomhusplan for den ubebygde del av tomta som berøres av tiltaket. Planen skal vise brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede, parkeringsplasser for HC, uteoppholdsarealer med møblering, beplantning, forstøtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak. Planen skal være høydesatt og angi stigningsforhold. ROS-analyse for reguleringsplanforslaget er utarbeidet. Det er ikke gjennom ROS-analysen avdekket særskilte forhold som virker inn på arealbruken i planforslaget. Grunnforholdene i planlagt byggeområde for Bangsundhallen er dokumentert særskilt gjennom geotekniske rapport utarbeidet av Multiconsult AS. Statens vegvesen, brev datert "Området som planlegges regulert ligger vest for fv. 17 på Bangsund. Området har adkomst fra kommunal veg. På vestsiden av fv. 17 gjennom Bangsund er det anlagt gang-/sykkelveg. Statens vegvesen har ingen spesielle merknader til varslet om oppstart." Vurdering Prosessen har fulgt lovens krav med hensyn til kunngjøring og forhåndsuttalelser. Nord-Trøndelag fylkeskommune etterlyser kunngjøring av oppstart gjennom elektroniske medier. Saksbehandler kan bekrefte at oppstart er annonsert på kommunens hjemmeside den Formålet med planforslaget er å legge til rette for oppføring av ny flerbrukshall på Bangsund. Det er valg å behandle saken som en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan stadfestet , sist endret Gjeldende plan oppheves. Rådmannen ser positivt på at eldre planer oppfriskes som i denne saken i stedet for en bitvis regulering som en ofte ser i andre reguleringssaker. Ny reguleringsplan berører ikke private interesser ut over at planen nå gjenspeiler faktiske forhold innen planområdet. Det kom inn 3 forhåndsuttalelser til varslet oppstart av planarbeidet, hver enkelt uttalelse er kommentert av planarkitekt. Rådmannen slutter seg til de vurderinger og svar som er gitt. Arealbruken er allerede avklart gjennom kommunens tidligere behandlinger av området, dvs. gjennom behandlingen av gjeldende reguleringsplan. Det er derfor ingen grunn til å kommentere disse elementene ytterligere.

10 Side 10 av 11 Grunnforholdene er utredet og konklusjonen fra Multiconsult AS i notat datert viser at det ikke er avdekket leire, silt eller lag med setningsømfintlige masser i original grunn. Fundamenteringsforholdene karakteriseres som gode. Hallen kan fundamenteres på banketter og enkeltfundamenter direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn. Etter at naturmangfoldloven trådte i kraft har kravet om å ivareta naturmangfoldet i planleggingen blitt skjerpet. Administrasjonen har vurdert verdier innenfor planområdet gjennom tilgengelige data i GiNT (innsynsløsning utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) og artsdatabanken, jf. nml 8. Det er ikke registrert noen særskilte arter eller leveområder innenfor planområdet. Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at planlagte utbygging ikke vil medføre store negative ulemper i forhold til biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold, jf. nml. 1, 10 og 12. Administrasjonen mener det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i saken, så nml. 9 om føre-var-prinsippet er lite aktuelt. Administrasjonen kan ikke se at det vil bli krav om avbøtende tiltak, jf. nml. 11. Flerbrukshallen med uteareal skal utformes universelt etter krav til publikumsbygg/arbeidsbygg i TEK10. Alle idrettsgarderober har dusjplass i fellesdusj tilrettelagt for rullestolbrukere, samt RWC med dusjmulighet. RWC for publikum er lokalisert sammen med øvrige publikumstoaletter ved vestibyle. Instruktørgarderober er ikke tilrettelagt med tilgjengelighet for rullestol (forslagsstiller har vurdert av arbeidsoppgaven som lite egnet for rullestolbrukere). Hallen skal oppfylle energikrav i TEK 10. Det er planlagt med luft- til vann varmepumpe som oppvarming. Det blir tilrettelagt med vannbåren varme i hallen som gir mulighet for tilknytning av et eventuelt bio- varmeanlegg. Varmesentral / bio- varmeanlegg omfattes ikke av denne reguleringsplanen fordi det på nåværende tidspunkt ikke er klarlagt hverken størrelse, omfang eller plassering av et eventuelt bio- varmeanlegg. ROS-analyse er utarbeidet. Det er ikke gjennom ROS-analysen avdekket særskilte forhold som virker inn på arealbruken i planforslaget. Flerbrukshallen med uteareal skal generelt oppfylle krav til lydforhold, vibrasjoner og romakustikk i TEK10. Barn og unge, samt funksjonshemmedes medvirkning i planprosessen ivaretas ved at planforslaget oversendes kommunens representanter for de ulike gruppene dersom planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Miljømessig vurdering En kan ikke se at planforslaget fører til vesentlige negative virkninger for miljø, naturressurser og/ eller samfunn. Konklusjon: Ut fra en helhetsvurdering og med bakgrunn i saksutredningen, anbefaler rådmannen utvalg for plan, byggesak og teknisk drift å fatte følgende vedtak:

11 Side 11 av 11 Forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg datert med bestemmelser av samme dato, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden ihht plan- og bygningslovens og I forslag til reguleringsplan for Bangsund skole og idrettsanlegg gis følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene: Tillegg 3.3 Fundament og lastplan for ny idrettshall skal kontrolleres av geoteknikker jfr. geoteknisk notat fra Multiconsult AS datert Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-10, og

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer