73/2011 Formannskap /2011 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011"

Transkript

1 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/ Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap /2011 Kommunestyret Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus - ny handsaming etter gjennomført offentleg ettersyn 1 U Førebels signal om reguleringsplan for Terje Hoel, her m.fl. Lom fleirbrukshus, Lom kommune 2 U Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for bygging av fleirbrukshall og videregåande skule på Til rørte partar, grannar og offentlige/private høyringsinstansar iflg. liste Fossbergom, Lom kommune 3 I Detaljregulering for Lom fleirbrukshus i Statens Vegvesen Lom kommune - Varsel om oppstart 4 I Innspel til planarbeid - detaljregulering for Kommunelege Rasmus Madsen bygging av Lom fleirbrukshus 5 I Vedr. garasje på tomt 70/1/77 Steinar Skaansar 6 I NVEs innspill til varsel om oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lom fleirbrukshus - Lom kommune, Oppland 7 I Lom kommune - reguleringsplan for Lom Fylkesmannen i Oppland fleirbrukshus - varsel om oppstart 8 I Uttale til oppstartvarsel for Oppland Fylkeskommune reguleringsplan for Lom fleirbrukshus i Lom kommune 9 U Stadfesting av budsjett for Oppland Fylkeskommune kulturminneundersøkingar vedr. Lom fleirbrukshus 10 S Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus - framlegg av planforslag 11 N Orientering om innspel frå Statens Administrasjonssjef vegvesen - avkjøyring til Lom fleirbrukshus 12 I Møtereferat fra planforum 10. mai - Lom Oppland fylkeskommune kommune 13 U Offentlig ettersyn og høyring: Forslag til Adresseliste reguleringsplan for Lom fleirbrukshus 14 I Uttale reguleringsplan fleirbrukshall Lom Biovarme v/hallvard Helland 15 I Uttale til offentleg ettersyn av forslag til Oppland fylkeskommune reguleringsplan for Lom fleirbrukshus i Lom kommune 16 I NVEs merknader ved offentleg ettersyn NVE

2 og høring - 17 I Lom Kmmune - reguleringsplan for Lom Fylkesmannen i Oppland fleirbrukshus - høyring 18 I Forslag til reguleringsplan Lom Idrettslag v/ Wenche Smetop I Merknader til forslag til reguleringsplan Statens Vegvesen for Lom fleirbrukshus - offentleg ettersyn og høring 20 U Supplerande dokumentasjon - Statens Vegvesen prosjektering av veganlegg i reguleringsplan for Lom fleirbrukshus 21 U Kommentar vedrørande merknad til Lom idrettslag forslag til reguleringsplan for Lom fleirbrukshus 22 I Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus - Statens vegvesen offentleg høyring. Svar på tilsendt dokumentasjon til våre merknader 23 S Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus - ny handsaming etter gjennomført offentleg ettersyn Vedlegg Plankart, revidert Planføresegner, revidert Planskildring, datert Risiko- og sårbarheitsanalyse, datert Høyringsuttaler frå offentleg ettersyn (samla dokument) Bakgrunn for saka Lom kommune har utarbeidd forslag til reguleringsplan for Lom fleirbrukshus. I møte handsama formannsskapet forslaget, og la dette ut til offentleg ettersyn i seks veker. I høyringsperioda har seks personar/myndigheiter/organisasjonar gjeve uttale til planforslaget. Ei av uttalene, frå Statens vegvesen har i høyringsperiode vorte fylgd opp av kommunen gjennom supplering av dokumentasjon. Det har i høyringa ikkje kome uttaler som er til hinder for eignegodkjenning av planen, og kommunestyret kan etter reglane i PBL kap. 12, godkjenne planen. Saksutgreiing Utarbeiding av plan starta med varsel om oppstart av planarbeid, og inneheldt følgjande målsetting for planarbeidet; Føremålet med reguleringa er å avklare detaljert arealbruk innanfor planområdet, og legge til rette for eit velfungerande og framtidsretta skule- og idrettsområde. Utover å regulere tomt for fleirbrukshus inneber dette at reguleringsplanen løyser problemstillingar knytt til sikker tilkomst for gåande, syklande og køyrande, parkering, o.a. infrastrukturtiltak. Samtidig må reguleringsføresegnene sikre visuell plassering av nye bygningar og anlegg til det området og miljøet bygningane/anlegga skal plasserast i. Det kom inn sju innspel til oppstartsvarslinga. Planskildringa drøfter korleis desse er teke hensyn til i planforslaget som det vart utforma. I perioda var planforslaget ute til offentleg ettersyn. Plandokumenta som vart sendt ut til partane, omfattar:

3 Planskildring Plankart Reguleringsføresegner Illustrasjon, utomhusplan Utgreiing av alternative løysinger for kollektivtrafikk Risiko- og sårbarheitsanalyse Oppsummering/ vurdering av innkomne uttaler Planforslaget var ute til offentleg ettersyn i perioda til Nedanfor fins ei oppsummering av høyringsuttalane og evt. justering i plandokumentane. Oppland fylkeskommune ( ) Regionaleininga hjå Oppland fylkeskommune har ikkje vesentlege merknadar til planforslaget. Dei ulike løysingane for kollektivtrafikk kommenterast; ( ), meiner vi at alternativ 1 eller 2 vil gje det beste resultatet. Den minst ønskjelege løysinga er alternativ 3. Vi meiner at det er viktig at busspassasjerar får si på-/ avstiging i eit areal som ikkje ligg i tilknyting til fylkesvegen, slik at passasjerane ikkje må krysse denne. Ut frå tilhøva med parkeringsforholda ved store arrangement, samt moglege ulemper for drifta og varelevering, meiner vi det kan sjå ut til at alternativ 2 vil kunne gje ei god løysing, men vi ser at gangavstandane på 200 meter kan gje ei utfordring for folk med nedsett funksjonsevne. Vi ber om at kommunen sjølv drøftar dette nærare, og gjerne i samråd med Statens vegvesen for å finne den beste løysinga. Kulturarveininga byggjer sin uttale på deira arkiv og synfaring Det uttalast at dei ikkje er kjent med automatisk freda kulturminne i planområdet. Synfaringa ga heller ikkje funn av verneverdig kulturminne, og området ble ikkje vurdert som potensielt for vidare undersøkingar av eventuelt bevarte kulturminne over markoverflata. Kommentar frå administrasjonssjefen: Planen som den er framlagt i dag har ikkje gått vidare med alternativ 3 for løysing av kollektivtrafikken. Det er no lagt til rette for at busstransport kan gjennomførast til nært hovudinngangen (alternativ 1), samtidig forventer ein at ein del av busstransport av elevar i det daglege vil skje med Loar skule som på-/avstigingsstad (alternativ 2). Uttala ang. kulturminne takast til orientering. Lom biovarme ( ) Lom biovarme rettar merksemd til planforslaget sine punkt om energi (Sjå planskildring pkt. 8.5) og syner samtidig til kommunen sitt oppstarta arbeid med revisjon av kommunedelplanen for Fossbergom. Lom Biovarme ønskjer å byggje og drifte eit slikt anlegg, som skal forsyne aktuelle bygg vest for Bøvre med vassborne varme frå ein flisfyrt varmesentral. Den planlagte fleirbrukshallen er sentral for å få lønsemd i ei slik utbygging ved at den har sentral plassering og har stort varmebehov. Uttala syner til at det i planforslaget er drøfta oppvarming med varmepumpe og bioenergi, og at det skal leggjast til rette for tilkobling til fjermvarmenett. Vi meiner det av fleire årsaker at det er lite hensiktsmessigå etablere oppvarming med utgangspunkt i grunnvassbrønnar og varmepumpe. Lom biovarme gjer i sin uttale greie for sine innspel til val av oppvarmingsløysing med 4 punkter. 1. Betre økonomi i å sleppe å etablere varmeforsyning gjennom varmepumpe. Opplyser om at det frå deira side kan være realistisk å levere varme til hallen f.o.m hausten Gjer grunnlag for nye arbeidsplassar 3. Truleg betre måloppnåing i klimaregnskap med biovarme enn varmepumpe i forholdsvis kaldt vatn 4. Varmepumpe er ei dårleg reserveløysing for eit bioenergianlegg.

4 Kommentar frå administrasjonssjefen: Planforslaget har ikkje teke mål av seg om å avklare kva for energi som skal leverast til bygget, det er kun stilt krav om tilrettelegging til bruk av vassboren varme. Planskildringa har drøfta fordelar og ulempe med dei ulike alternativa fordi dei har ulik form for arealbruk. Administrasjonssjefen tek innspelet til orientering i reguleringsplansamanheng, vidare vil uttala kunne leggast til grunn ved seinare avgjerd i valet om kva energiløysing bygget vil få. Lom idrettslag ( ) Lom idrettslag er eigar ev eit bygg som i planforslaget er planlagt riven i forbindelse med etablering av parkeringsanlegg i Grov. Dei opplyser at dette bygget er i dag brukt til oppbevaring av våre eigendelar. Vi vil derfor ha med i reguleringsplanen at vi får erstatta dette bygget med eit tilsvarande bygg, samt at vi også får erstatta arealet vi mister med eit tilsvarande areal der vi kan sette opp det nye bygget. Det uttalast og ei forventing om at kommunen vil bera framtidige kostnadar til drift av Grovavegen. Kommentar frå administrasjonssjefen: Som grunneigar har Lom idrettslag rett til å krevje innløysing ved reguleringsplan (PBL 15-2 og 15-3.) Ei slik innløysing vil normalt skje etter at planen er vedteke, og gjennom eigen, privatrettsleg avtale. Grovavegen, som eit framtidig offentleg trafikkområde vil driftast av kommunen. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ( ) NVE er tilfreds med at sone for 200-års flaum er markert i plankartet med tilhøyrande planføresegner. NVE meiner sikkerheita knytt til flaum er tilstrekkeleg ivaretatt i planen, og har elles ikkje merknadar. Kommentar frå administrasjonssjefen: Uttala takast til orientering. Fylkesmannen i Oppland ( ) Uttalar at omsynet til universell utforming folkehelse er godt ivaretatt i planforslaget og føresegnene. Det forventast at dette vil bli vidareført når funksjons- og kvalitetskrav vert utforma. Fylkesmannen meiner at også delar av parkområdet kan vera formålstenleg å legge til rette for mindre mobile grupper. Til dei ulike alternativa for kollektivtrafikk uttalar fylkesmannen at det er viktig å vurdere gangavstand til fleirbrukshuset, og tar omsyn til trafikktryggleik og mindre mobile personar/ grupper, t.d. små born, eldre og rullestolbrukarar. Aktuelle løysingar må og fungere vinterstid. Fylkesmannen har ikkje planjuridiske merknadar til planforslaget, men tilrår at pkt 2.8 i planføresegnene (om kulturminne) vert flytta til generelt som rettleiande opplysning, da temaet er regulert i særlov. Kommentar frå administrasjonssjefen: Ein del av parkområdet kan tilretteleggjast i nokon grad innanfor rammene av parkformål i plan- og bygningsloven. Uttala om val av løysing for kollektivtrafikk takast til orientering. Den planjuridiske merknaden tas til etterretning, og punktet 2.8. i føresegnene flyttast til generell del. Statens vegvesen (SVV) ( ) I innspel til varsel om planarbeid, bad SVV om fokus på avkøyringa, som har ei utilfredstillande utforming, og at rekkefølgekrav er teke inn i føresegnene slik at opparbeiding av avkøyring i samband med fleirbrukshuset vert sikra. SVV er nøgde med at rekkefølgekrav er komen inn, at det er satt minstekrav for tal på parkeringsplassar, samt krav om universell utforming.

5 SVV uttaler i sitt første brev at kravet vårt om rett stigningsforhold i avkøyringa inn på riksvegen er teken vare på i planforslaget. Og at prosjektering av dei trafikale forholda her er svært viktig og burde vore gjort på forhand før planen vart lagt ut til offentleg ettersyn. SSV kan ikkje godta den viste løysinga for avkøyring frå riksvegen utan meir dokumentasjon. Dette på bakgrunn av dei vanskelege stigningsforholda. Vi krev at Lom kommune løyser dette før reguleringsplanen vert godkjent framfor at avkøyringa skal godkjennast i byggesøknad. SVV ber også om at ein tek omsyn til mjuke trafikantar ved å prioritere ein god plassering av kollektivhaldeplass nær hovudinngangen og heller akseptere at fleire privatbilistar må parkere noko lenger unna. Trafikktryggleik er viktig i samband med haldeplassane, særleg fordi barn og unge er hyppige brukarar av kollektivtransport Kommentar frå administrasjonssjefen: Uttala er teke til etterretning, og det framsette kravet om meir dokumentasjon i høve stigningsforholda til avkøyringa mot fylkesvegen er fylgd opp med formidling av slik dokumentasjon. Statens vegvesen (SVV) ( ) SVV kan etter tilsendt materiale om avkøyringa akseptere tenkt løysing dersom den vert bygd i samsvar med vedlagt teikning og at vi vert varsla før den vert teken i bruk. Vi tilrår likevel at avkøyringa i plankartet vert kvalitetssikra i samband med endring av plankartet slik ein er sikker på at prosjektert løysing vert i samsvar med godkjent plankart. Ang. Kollektivtrafikkavvikling beskriv SVV løysing ved Loar skule som mest trafikksikker og at den vil kunne aksepterast. Kommentar frå administrasjonssjefen: Innspelet er teke til etterretning. Kvalitetssikring av plankartet er gjort i samband med revisjon av plankartet, og det syner at avkjøyringa kan prosjekterast innanfor dei rammane vegnormalen, tilsendte teikning og dei faktiske stigningsforholda gjer. Samla om veg og kollektivtrafikk (vurdering) Det offentleg ettersynet av planforslaget har gjeve nyttige innspel knytt til val av trafikale løysingar i planområdet. Ein har i arbeidet med planen vurdert tre ulik alternativ for avvikling av kollektivtrafikk til og frå Lom fleirbrukshus. Eitt alternativ som for øvrig var vist i plankartet inneheldt ei løysing som la opp til haldeplass på kvar side av vegen. Løysinga ville ført til kryssing av fylkesvegen. Ein har difor vald å gå bort frå denne løysinga fordi det finst meir trafikksikre alternativ. I den vidare vurderinga av dette har ein forsøkt å vekte trafikktryggleik, komfort og ønskje om godt til rettelagt kollektivtrafikktilbod. Planen som framlagt i dag syner eit kompromiss mellom alternativ 1 og 2 med buss på-/avstigning på h.h.vis eigen p-plass og ved Loar skule. Kollektivhaldeplass ved Loar skule er det klart mest trafikksikre valet, men ein får ein ulempe med gangavstand til hovudinngangen. Ein ser for seg at på-/avstigning for besøkjande/elevar og lærarar som reiser kollektivt vil skje ved Loar skule. Vidare vil det foran hovudinngangen finnest ein busshaldeplass nære hovudinngangen, som takst i bruk ved behov. Dette vil vera ved arrangement, turneringar og store besøk, som ein bør tilstreve å legge til rette for mest mogleg kollektivtrafikk. Forholdet til naturmangfoldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget

6 Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok. Området framstår ikkje med slike kvalitetar at det er grunnlag for å krevje detaljert kartlegging. Tiltaket berører ikkje registrerte naturtypar eller sårbare artar. 9 Føre-var-prinsippet Tiltaket vil ikkje medføre vesentleg skade på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming Tiltaket blir vurdert som godt akseptabelt også vurdert etter prinsipp om bidrag til samla belastning 11 Kostnadane ved miljøforringing. Tiltaket medfører ikkje særleg tap av naturmangfald. Store delar av planområdet skal opparbeidast, og sjølv om det her fins detaljerte planteplanar, skal ein og ta hensyn til tilgrensande, eksisterande vegetasjon. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode. Planforslaget inneheldt større byggje og anleggsarbeid, og sårbarheilt for miljøforringing er drøfta i planens risiko og sårbarheitsanalyse. Justeringar i plandokumentane Kommunen tek omsyn til innspel frå Statens vegvesen og Oppland Fylkeskommune ved følgjande justeringar i plandokumentet: Kollektivholdeplass ved fylkesvegen er fjerna og erstatta med haldeplass for inntil 2 busser på eigen p-plass ved hovudinngangen. Utforming på parkeringsplass i plankartet er justert som følgje av dette. Planføresegnenes 2 punkt 2.8 flyttast til 1. Jf. Fylkesmannen i Opplands merknad. Planføresegnenes 4, tabell 1, under punkt 4.1. er justert. Det er P01 som får nedjustert talet for nedre grense for parkeringsdekning til 60, med grunngjeving i prioritering av kollektivtrafikk (busshaldeplass). Plandokument som følger saka er reviderte i høve til denne lista. Innstilling frå administrasjonssjefen: Med heimel i plan- og bygningslovas 12 godkjenner Lom kommune forslag til Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus, PlanID Planen omfattar plankart datert og tilhøyrande forslag til reguleringsføresegner datert , samt planskildring, datert Saksprotokoll i Formannskap Innstilling frå formannskapet: Med heimel i plan- og bygningslovas 12 godkjenner Lom kommune forslag til Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus, PlanID Planen omfattar plankart datert og tilhøyrande forslag til reguleringsføresegner datert , samt planskildring, datert Samrøystes.

7 Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med heimel i plan- og bygningslovas 12 godkjenner Lom kommune forslag til Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus, PlanID Planen omfattar plankart datert og tilhøyrande forslag til reguleringsføresegner datert , samt planskildring, datert Samrøystes.

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Notat. Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013

Notat. Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013 Miljø, Teknisk, Næring Notat Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1263/25/ Øyvind Sødal 06.06.2013 Til: Kommunestyret Utgreiing av alternativ plassering av varmesentral for nærvarmeanlegg i Grov

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad Endeleg vedtak: PRU-027/12 24.4.2012 Ullensvang herad Heradshuset

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer