Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/ Formannskapet 156/ Kommunestyret 106/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret 106/13 28.11."

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: M41 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Karstein Kjølstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/ Formannskapet 156/ Kommunestyret 106/ SARA lokalisering av renseanlegg Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Sutterø industriområde, gnr 82 og bnr 33, adresse Sutterøygata nr 21, velges som ny lokalisering til et nytt avløpsrenseanlegg for sentrum avløpssone. 2. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for finansiering av investering på inntil 200 millioner kroner eks mva. Låneopptak og finansiering skal godkjennes av kommunestyret. 3. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang prosjektering og utbygging med tanke på ferdigstillelse av nytt avløpsrenseanlegg på Sutterøygata 21 i løpet av Rådmannen ferdigstiller arealplaner for Sutterø og Halsøen ut fra at nytt avløpsrenseanlegg for sentrum skal bygges som angitt i pkt 3. Vedtak i Kommunestyret Sutterø industriområde, gnr 82 og bnr 33, adresse Sutterøygata nr 21, velges som ny lokalisering til et nytt avløpsrenseanlegg for sentrum avløpssone. 6. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for finansiering av investering på inntil 200 millioner kroner eks mva. Låneopptak og finansiering skal godkjennes av kommunestyret. 7. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang prosjektering og utbygging med tanke på ferdigstillelse av nytt avløpsrenseanlegg på Sutterøygata 21 i løpet av Rådmannen ferdigstiller arealplaner for Sutterø og Halsøen ut fra at nytt avløpsrenseanlegg for sentrum skal bygges som angitt i pkt 3. Side

2 Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Sutterø industriområde, gnr 82 og bnr 33, adresse Sutterøygata nr 21, velges som ny lokalisering til et nytt avløpsrenseanlegg for sentrum avløpssone. 10. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for finansiering av investering på inntil 200 millioner kroner eks mva. Låneopptak og finansiering skal godkjennes av kommunestyret. 11. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang prosjektering og utbygging med tanke på ferdigstillelse av nytt avløpsrenseanlegg på Sutterøygata 21 i løpet av Rådmannen ferdigstiller arealplaner for Sutterø og Halsøen ut fra at nytt avløpsrenseanlegg for sentrum skal bygges som angitt i pkt 3. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Komite plan Uttalelse: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedlegg: SARA Ordliste - forklaring av ord og uttrykk Skisseprosjekt SARA - hovedrapport Situasjonsplan Halsøen oversikt Situasjonsplan Sutterøya Hovedrapport om slam og energi Avtale med Forsvarsdep Avtale om glykolutslipp m Avinor - jan 2000 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag Sentrum avløpsrenseanlegg, SARA, er utbygd i etapper siden I dag er det et kjemisk kloakkrenseanlegg som renser avløpsvann fra Stjørdal sentrum med omkringliggende områder. Anlegget avvanner alt slam fra Stjørdal kommune. Anlegget er plassert godt synlig ved E6 ved innkjøringa til sentrum. Anlegget er overbelastet og oppfyller ikke alle krav i dagens Side 2

3 utslippstillatelse. En stor del av utstyret er avskrevet og delvis nedslitt. Dette gir seg utslag i periodevis overutslipp av fosfor og organisk stoff. Brudd på utslippstillatelsen kan i verste fall legge begrensinger på nybygging i sentrum På anlegget er det siden 1993 utbygd varmesentral med varmepumpe og oljefyr som forsyner sentrum med fjernvarme. I 2007 vart energidelen overført til Stjørdal fjernvarme AS der kommunen eier 15 prosent av aksjene. Med tanke på bygging av nytt renseanlegg har rådmannen satt i gang et utredningsarbeid som har vurdert flere alternativ for plassering av anlegget. I 2013 er hovedfokus lagt på å sammenlikne videreutvikling avrenseanlegget på dagens med ny lokalisering i steinbruddet på Hell-stranda og på Sutterø industriområde. Viktige tema har vært miljømessige forhold, arealplanmessige utfordringer og tekniske krav. Ved utredning av lokalisering og utbygging av nytt sentralrenseanlegg er det lagt til grunn at det skal være romslig areal for en tidshorisont på 50 år og med stor befolkningsøkning. Det er videre lagt til grunn at det skal være areal for å utvide renseanlegget med nye oppgaver eksempelvis slambehandling og energiproduksjon. Det kan oppnås noe billigere løsninger ved å bygge videre på dagens anlegg på Halsøen. Dette vil medføre løsninger som gir ekstra driftskostnader, og det vil være usikkerhet knyttet til kostnadene. Arealplanlegging har vist at tomt for dagens renseanlegg er viktig å frigjøre til sentrumsformål. Dette området ligger nært jernbanestasjonen og langs framtidig akse mellom sentrum og Tangenområdet. Med undergang under jernbanen vil denne aksen bli viktig for adkomst til arbeidsplasser og friområder fra sentrum. Dette går fram av forslag til regulering for stasjonsområdet som har vært ute til offentlig ettersyn. Etter at det er gjennomført utredninger med detaljering på nivå skisseprosjekt, framstår et alternativ med bygging av nytt renseanlegg på ledig industritomt på sør side av Sutterøygata, nr 21, gnr 82 bnr 33, som beste framtidige lokalisering for nye SARA. Dersom slik lokalisering blir valgt må det startes en prosess for å ha godkjente arealplaner som legger grunnlag for bygging. En planprosess for å få godkjent reguleringsplan for hele Sutterø industriområde vil medføre et tidsforbruk på ett år. Når tomtevalget er klart kan reguleringsplanen for stasjonsområdet ferdigstilles når det gjelder renseanleggtomta på Halsøen. Når nytt anlegg er satt i drift om ca 5 år kan tomta tas i bruk for sentrumsfunksjoner. Det legges opp til et smidig og effektivt samarbeid slik at teknisk planlegging går parallelt med behandling av arealplaner. I denne perioden må det også sørges for nødvendige tillatelser, avtaler og rettigheter for alle anleggstiltak. Entreprisekostnader og prosjektering for anleggsarbeider for nytt anlegg på Sutterø er beregnet til ca 160 millioner kroner. Med tillegg for andre kostnader og prisstigning anslås total prosjektkostnad til 200 millioner kroner og ferdigstillelse av nytt renseanlegg i Kloakk er et selvkostområde, der investeringskostnadene forutsettes nedbetalt med kommunale avgifter over tid. Det trengs også en finansiering på utbyggingstidspunktet, og det må dekkes ved låneopptak. Totalt låneopptak kan reduseres ved bruk av fond og inntekt fra framtidige utbyggingsavtaler. Saksopplysninger Bakgrunn. Sentrum avløpsrenseanlegg (SARA), har i dag en utslippstillatelse med øvre grense på personekvivalenter (pe). Siste reviderte utslippstillatelse er datert 17. januar Dagens belastning er pe regnet som organisk stoff, og pe som hydraulisk belastning. Side 3

4 Rundt 1970 vart det bygd anlegg for oppsamling av kloakk fra sentrum til dagens avløpspumpestasjon(aps) ved Halsøen. Herfra vart kloakken pumpa ut på dybde 25 meter i Stjørdalsfjorden. I starten var det svært enkel rensing. Mekanisk renseanlegg vart satt i drift i Anlegget er utbygd etappevis og i dag drives det som et mekanisk kjemisk kloakkrenseanlegg som fjerner det meste av forurensingene i kloakken. SARA tar imot alt slam som produseres i kommunen, både fra de øvrige avløpsrenseanlegg og slam fra private slamavskillere. Slamdelen ble utvidet i 2004/2005. Tilførsel til Halsøen APS kommer fra 3 hovedområder med egne tilførselsledninger basert på pumping og gravitasjon, se kartskisse ovenfor med avløpssoner. Fra sør med Hell/Lånke-området inkl. flyplassen, Sandfærhus og Gevingåsen. Fra nord/øst via Gråelva APS og Stokkbekken APS. Stokkberga, Dullum og Nordlandfeltet. Fra Prestmoen og Dullum via Lillemoen APS med gravitasjon gjennom sentrum Etter rensing pumpes avløpsvannet ut på 25 meters dyp vest for Langøra Nord. Renseanlegget er dimensjonert for pe, og i perioder er det betydelig overbelastet av fosfor og organisk stoff. Ved store nedbørsmengder er anlegget hydraulisk overbelastet med påfølgende avlasting via overløp i Halsøen pumpestasjon. Forurenset vann går da urenset ut i strandkanten like ved den nye E6-rundkjøringa ved Halsøen. Halsøen avløpspumpestasjon lokalisert rett sør for SARA har to hovedfunksjoner: Herfra pumpes kloakk til SARA Renset avløpsvann pumpes ut i fjorden via en utslippsledning som ender like nord for flystripa. Pumpestasjonen vart bygd i 1969 og er nedslitt og umoderne. Anlegget er ikke utformet og utstyrt slik at det er mulig å oppfylle krav om mengdemåling og dokumentasjon av utslipp av urenset kloakk iht krav fra forurensingsmyndighet om mengdemåling og prøvetaking. Utredninger om nytt SARA. Utredningsarbeid har pågått siden 2007 og har omfatta ulike løsninger som inkluderer 10 lokaliseringer for nytt kloakkrenseanlegg, herunder videre utvidelse på dagens tomt på Halsøen. I utredningene er det lagt til grunn en planhorisont på 50 år og med basis i SSBs prognoser for folketallet i Stjørdal. Alternativ med sterk vekst gir innbygger i 2025 og innbyggere i 2060 i hele kommunen. Det antas at en relativ stor andel av økningen vil komme i sentrumsområdet. Ut fra dette er det lagt til grunn befolkning i sentrum på personer i år Det legges til pe i 2060 for industri og servicebedrifter. Personenhet (pe) inkluderer både boliger, industri og servicebedrifter etter regler for beregning. Det er lagt til avløpsvatn fra Side 4

5 næringsbygg etter samme andel som i dag, dvs ingen reserve for at det kan bli etablert industri med særlig store avløpsmengder. Skisserte løsninger for renseanlegg og dimensjoner for pumpeledninger og utslippsledninger, er basert på avløpsmengder for pe inkludert industri. Det betyr at det dobbelte av dagens mengder må pumpes og renses i Gjennom andre planprosesser etter Plan og bygningsloven har spørsmål som angår lokalisering av nye SARA blitt aktualisert. Her nevnes kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Langøra med vannmiljø. Gjennom flere av disse planprosessene har flytting av SARA ut av sentrum blitt en aktuell spørsmålstilling. Utredninger i perioden : det er gjennomført flere utredninger og belyst mange ulike løsninger og lokaliseringer for nye SARA. I utredningene er det vurdert en rekke alternativ for plassering av renseanlegg, transportanlegg og ledninger. Løsninger for rensing er vurdert i samråd med myndigheter og forskningsmiljøer samt informasjon fra nabokommuner. Følgende alternativ for plassering av nytt renseanlegg på ny lokalitet er vurdert: I nedlagt steinbrudd på Hell Langøra Nord Langøra Sør Sutterø industriområde Molovika og andre områder ved havna Begge Langøra-alternativene er forkastet som følge av annen arealdisponering samt vanskelige adkomstmuligheter og konflikt med miljøverdier og friluftsliv. Det samme er tilfelle med Molovika og andre lokaliseringer i havneområdet som vil medføre utfylling i sjøen. Gjennom arbeid med Kommunedelplan for Langøra med vannmiljø vil dette bli belyst ytterligere. Denne kommunedelplanen omfatter arealbruk for områdene mellom E6 og sjøen. Disse planprosessene har som mål å avklare interessene til allmenheten, forsvaret og Avinor, samt havnevesen. Ingen alternativ på Langøra og i havneområdet har vesentlige fordeler som gir grunnlag for å prioritere dem foran Sutterø og Hell. Oppsummeringen pr var at det eksisterer 2 realistiske alternativ til dagens lokalisering, Hell-området og Sutterø. I 2013 er det gjennomført en grundigere prosess for 4 tomtealternativ som vist på kart. Tomt A er dagens tomt. På Sutterø er to alternativ vurdert, ei industritomt (tomt B) og i tillegg et areal (tomt C) som kommunen ervervet med tanke på å bygge parkeringsplasser for Storvika friområde. På Hell (tomt D) er vurdert lokalisering i et steinbrudd som eies av kommunen. Rambøll har skissert og kostnadsberegnet renseanlegg på alle fire tomtevalg. I tillegg er beregnet kostnader for utslippsledninger og tilførselsledninger. Cowi har utredet løsninger for slambehandling og energiproduksjon. Norconsult har belyst og kostnadsberegnet Side 5

6 transportanlegg fra nye Halsøen APS til nytt renseanlegg på tomt B på Sutterø, inkludert skissert løsninger for ny Halsøen pumpestasjon. Aqua Kompetanse AS har utført undersøkelser av Stjørdalsfjorden for å dokumentere virkninger av dagens utslipp og med tanke på å finne gunstig lokalisering av nytt utslipp. Kommunen med egne ansatte har gjennomført utredninger og kvalitetssikret arbeidet som er levert fra innleide konsulenter. For alle lokaliseringer er det forutsatt at det må bygges ny pumpestasjon på Halsøen. Dagens stasjon er 45 år gammel og må erstattes. Ny pumpestasjon krever et bebygd areal på 150 m2 og må av hensyn til eksisterende kloakkledninger, plasseres i nærheten av eksisterende pumpestasjon. Det må bygges veg til ny stasjon og det må etableres snuplass for spylebil. I tillegg til bygning og adkomstveger, vil nedgravde ledninger legge begrensinger på bruk av dagens tomt. Også om nytt renseanlegg bygges på Sutterø eller Hell, må det sikres areal for pumpestasjonen samt tilhørende installasjoner. Stasjonen må utstyres for å utføre de målinger og prøvetakinger som det stilles krav om. Lokalisering i steinbruddet på Hell (Tomt D) og på planlagt parkeringsareal i Storvikavegen (Tomt C) var med fordi det var antatt at renseanlegget kunne plasseres inne i fjellrom. Kostnadsoverslag viser at utbygging på Hell gir høyest kostnader. Dette skyldes at deler av renseanlegget må legges i fjell og dyrere og lengre pumpeledning. Underveis i utredningsarbeidet er det avklart at anlegg i fjell er fordyrende og gir ingen fordeler i forhold til tomt A (Halsøen) og tomt B Sutterø industriområde. Derfor er lagt mest vekt på å sammenlikne tomt A og B. Arealplanlegging utfordringer og løsninger. Kommuneplanens arealdel angir arealbruk for hele kommunen i inntil 30 år framover. I kommunedelplaner kan mindre områder belyses mer detaljert. Reguleringsplaner fastsetter arealbruken mer presist for mindre områder. For de fire aktuelle tomtealternativ for nye SARA er det ikke lagt føringer som stenger for å etablere nytt renseanlegg på. Tomt A er vist på kartskisse. Området er avsatt til fremtidig sentrumsformål i kommuneplanens arealdel (lys brunt). Forbindelsen mellom dagens sentrum og havet og friluftsområdene langs fjorden, går via grønn korridor fra Statoilbygget på Tangen (lilla), via framtidig sentrumsformål S2 (lys brun) og fram til dagens sentrum (mørk brun). Denne forbindelsen er viktig for utviklingen av sentrum. Reguleringsplanforslag for Stjørdal stasjon har vært til høring, men er ikke ferdigbehandlet. Renseanleggtomta er i dette planforslaget benyttet til parkering og næringsbygg. Arealet er sentralt og bør utnyttes for næringsbygg med mange ansatte som reiser kollektivt. Parkeringsarealene vil gi grunnlag for overgang fra bil til jernbane og for ansatte i området. Med kulvert under jernbanen blir tomta en viktig passasje mellom sentrum og arbeidsplassene og friområdene på Tangen. Arealene har kort avstand terminal for buss, tog og taxi. Side 6

7 Området er veldig aktuelt for større virksomheter med mange ansatte/besøkende som reiser kollektivt. Området ligger i tillegg i sentrum, med gangbar avstand til flyplassen. Videre bruk av området til SARA vil gi store begrensninger for muligheten til en god utvikling av området. Området er svært eksponert fra E6 og har god tilgjengelighet både fra E6 og E14. Tomta er i tillegg en av få som virkelig har fjordutsikt. Tomta markerer Stjørdal by. I forslag til reguleringsplan for Stjørdal stasjonsområde, jf sak 2008/6726 behandlet som sak i møte for komite Plan den som sak 52/12. Planforslaget legger opp til at dagens renseanlegg må fjernes og at arealene skal benyttes til parkering og servicebygg. Arealet for tomt B er avsatt til industri (lilla) med tilgrensende friområde i kommuneplanens arealdel. Regulerings-planen regulerer området til formål i samsvar med kommuneplanens arealdel (industri). Arealbruksmessig vil bruk av arealet til renseanlegg ikke være til ulempe for næringsarealene. For offentligheten generelt, herunder brukere av strandsonen, vil SARA ikke være en virksomhet som har større ulemper enn annen næringsvirksomhet. Det finnes eksempel på at kloakkrenseanlegg kan kombineres med friområder. Utearealene kan opparbeides grønne og parkering til friområde og WC kan innlemmes i byggeprosjektet. Det kan bli nødvendig med gjerde rundt hele eller deler av renseanlegget. Behov for gjerde kan avklares i reguleringsbestemmelsene. Tomt C er vist som trafikkareal i arealdelen fordi det er planlagt opparbeidet til parkering for Storvika friområde. Tomt D i steinbruddet på Hell er i kommuneplanen regulert til industriformål med tilgrensende friområder og nye utbyggingsområder. Tomta eies av kommunen. Det vil være nødvendig med en reguleringsplan før arealet kan tas i bruk til kloakkrenseanlegg. Tomteverdi ut fra markedsvurdering Alle de vurderte tomtene eies i dag av kommunen og tomtene har en verdi dersom kommunen velger å selge. For å belyse tomteverdier er det gjort en verdivurdering ut fra informasjon om marked for kjøp og salg av tomteareal med likhetstrekk. Resultatet av denne vurderingen er at steinbruddet på Hell er anslått å ha en salgsverdi på 5 mill kroner. Industritomta i enden av Sutterøygata anslås å ha en salgsverdi på 10 mill kroner og for eksisterende tomt på Halsøen anslås salgsverdien å være 20 mill kroner. Dersom det åpnes for økt byggehøyde kan verdien for tomta på Halsøen øke vesentlig. Vannkvalitet i Stjørdalsfjorden I dag blir renset kloakk fra SARA ledet ut via utslippsledning til dybde ca 25 meter ut i fjorden. Fra 1970 til 1986 var utslippsmengdene større fordi det kun var mindre rensetiltak før utslipp. Utslippsstedet ligger like nord for flystripa som vist på kartutsnittet nedenfor. Side 7

8 Utslippsstedet er undersøkt med dykkerundersøkelser flere ganger. Før 1986 var det slamhauger i nærheten av utslippspunktet. Disse slamansamlingene har minket gradvis etter at rensetiltak er satt i verk. I sommer er vannkvalitet ved utslippsstedet undersøkt i form av en bunndyrsundersøkelse. Undersøkelse av bunndyrsfaunaen gir et godt bilde av vannkvaliteten over tid. Dårlig kvalitet over lang tid medfører at kun et fåtall hardføre arter overlever og finnes i bunnslammet. Undersøkelsen er utført av firma Aqua Kompetanse. Feltarbeid vart utført april 2013 og analyser av prøvene er utført av Marine Bunndyr AS. Det er tatt opp slamprøver fra 7 ulike områder (stasjoner) med ulike dyp. Stjørdalsfjorden har en terskel mellom Hommelvika og Skatval med dybder fra 20 til 40 meter. De sju punktene er vist på kartet under og er valgt for å gi en oversikt over forurensingsbelastningen i fjorden innafor terskelen. Stasjon 5 er det dypeste området innafor terskelen med dybde 90 meter. Det er også tatt med en stasjon nr 6 utafor terskelen på dybde 124 meter. I hver stasjon er det tatt ut to slamprøver med tykkelse 5 til 10 cm. Slamprøvene er analysert etter standard metode. Artssammensetningen i bunnprøver gir viktige opplysninger om hvordan miljøforholdene er i et område. De fleste bløtbunns-artene er flerårige og relativt lite mobile, og viser dermed langtidseffekter fra miljøpåvirkning. Miljøforholdene i bunnen og i vannmassene er avgjørende for hvilke arter som forekommer og fordelingen av antall individer per art i et bunndyrssamfunn. I et lite forurenset område vil det vanligvis være forholdsvis mange arter, og det vil være relativt jevn fordeling av individer blant artene. Ved dårlige miljøforhold vil få eller ingen arter være tilstede i sedimentet. Resultatet av undersøkelsen viser at det er lite synlige spor av kloakkutslippet. Allerede 50 meter unna utslippet er det normal sammensetning av bunndyrsfauna. I rapporten fra Aqua Kompetanse er det sammenfattet slik: Det organiske nedfallet i de undersøkte delene av Stjørdalsfjorden er ikke større enn at det tas hånd om av organismer og brytes ned etter hvert, uten å hope seg opp og skape forurensning Side 8

9 Rammebetingelser for forurensing Utslippstillatelse for SARA datert , er gitt av fylkesmannen med hjemmel i forurensingsloven og forurensingsforskriften kap 14. Tillatelsen er gitt for pe og det stilles krav om fosforfjerning. For nytt anlegg forventes at utslippstillatelsen vil inneholde krav til utslipp som gjelder mengder som kan slippes ut i fjorden samt krav til støy og lukt. Krav vil bli fastsatt av fylkesmannen ut fra søknad. Krav i utslippstillatelsen antas å bli de samme uansett lokalisering av renseanlegget. Krav som regulerer støy vil indirekte påvirke de trafikkmengder som kan tillates. Det er særlig transport av slam som utgjør behov for trafikk med store kjøretøy, og som kan bli pålagt restriksjoner i form av når det kan kjøres. Krav om rensing I dagens utslippstillatelse er det stilt krav om fosforfjerning. Dette er samme krav som for de store utslipp innover Trondheimsfjorden i Levanger, Verdal og Steinkjer. I forurensingsforskriftens kap 14 stilles det krav om at rensekrav sekundærrensing skal oppfylles dersom et anlegg utvides og ombygges. Sekundærrensing innbefatter normalt et biologisk rensetrinn. I forurensingsforskriften åpnes det for at fylkesmannen kan innvilge unntak fra krav. For Orkanger har fylkesmannen gitt enklere krav i form av såkalt primærrensing. For de to store utslipp fra Trondheim byområde er det, etter en prosess med departement og ESA, fastsatt rensekrav som ligger mellom forskriftskrav (sekundærrensing) og primærrensing. Krav er fastsatt ut fra undersøkelser av resipient og faglige vurderinger. Trondheim kommune er i dialog med ESA og Miljøverndepartementet for å få samme rensekrav for sine to renseanlegg som renser kloakk for hele sentrum. Trondheim har fått rensekrav som er enklere å oppfylle enn det SARA har oppfylt siden Utslipp fra kloakk fra Hommelvik med belastning på 2000 pe, gjennomgår enkel rensing. Et nytt renseanlegg er under utbygging. Det bygges med primærrensing som fjerner 20 % av organisk stoff og 50 % suspendert stoff (SS). I utredningsarbeidet for nytt SARA er det lagt opp til at dagens rensemetode med kjemisk rensing videreføres i nytt anlegg, samt at det settes av plass til å oppnå krav som tilsvarer sekundærrensing. I utredningsprosessen har det vært jevnlig kontakt med fylkesmannen. Det anses som realistisk å oppnå samme rensekrav som Trondheim kommune har fått. Sammenlikning av aktuelle rensekrav BOF5: biologisk oksygenforbruk, mål på innhold av organisk stoff KOF : kjemisk oksygenforbruk, mål på innhold av organisk stoff Tot- P: totalt fosfor SS: Suspendert stoff (oppløst stoff) Krav BOF5 KOF Tot-P SS Sekundærrensing 70 % 75 % Ingen krav 90 % Trondheim Høvringen 20 % Ingen krav Ingen krav 80 % Primærrensing 20 % Ingen krav Ingen krav 50 % Fosforfjerning Ingen krav Ingen krav 90 % Ingen krav I tabellen under er satt inn gjennomsnitt renseresultat for SARA for siste 3 år (2010, 2011 og 2012). BOF5 KOF Tot-P SS Side 9

10 Renseresultat SARA % % % % I forbindelse med forprosjektet vil Stjørdal kommune søke om utslippstillatelse og foreslå krav til rensing. Krav til rensing bør omfatte grenser for utslipp av både organisk stoff, suspendert stoff (SS) og fosfor. Rensekrav bør begrunnes ut fra resipientforhold, tekniske og miljømessige forhold. I tillegg bør det legges vekt på energiinnhold i slammet samt forbruk og utslipp av kjemikalier. Slambehandling og energiuttak I dag leveres alt slam som produseres i kommunen til Ecopro i avvannet tilstand. Avvanning skjer i eget mottak i SARA på Halsøen. Anlegg for slammottak og avvanning er utbygd og satt i drift i etapper, med siste byggetrinn i Slam som kommer inn til SARA har et vanninnhold på ca 98 % vann, dvs at hvert tonn tørt stoff er utblandet med 49 tonn med vann. Etter avvanning er mengden tørrstoff økt til 25 %, og dermed er mengde vann redusert ned til 3 tonn for hvert tonn tørt stoff. Mengde vann som kjøres til Verdal er dermed redusert vesentlig. For å avklare om dagens slambehandling skal videreføres i nytt renseanlegg, har Cowi utredet ulike løsninger. I Trondheim er to anlegg (Ladehammeren og Høvringen) utstyrt med råtnetanker for å produsere biogass. I prosessen på anleggene varmes slammet opp slik at det oppnås en hygienisering. Den hygieniserte slamresten skal kunne benyttes som gjødsel i jordbruket. Produsert biogass brennes i en gassbrenner og varmen benyttes både i hygieniseringsprosessen og til oppvarming av renseanlegget. Cowi frarår å bygge ut slambehandling på nytt anlegg ut fra både driftsmessige forhold og økonomiske forhold. Med dagens teknologi-løsninger og kostnader på anlegg, er det ikke mulig å oppnå lønnsomhet i et gassutvinningsanlegg. Det kan imidlertid skje endringer i teknologi og marked i løpet av nedskrivningsperioden for nye SARA. Derfor er alle tomtealternativ belyst med gassutvinningsanlegg. For Stjørdal kommune kan det vektlegges at kommunen er medeier i Ecopro. Anlegget som ligger i Verdal kommune, eies av kommuner i Midt-Norge fra Rennebu til Rana. Anlegget kom i drift for 5 år siden og har løst de fleste tekniske utfordringer og drives etter framtidsrettede løsninger ift klima og energibruk. På dagens anlegg er det installert to varmepumper for å ta ut energi fra renset kloakk. Den første varmepumpa kom i drift i 1993 og da var Statoil hovedkunden. Etter at Forsvaret var blitt kunde på fjernvarmeanlegget vart varmepumpe nr 2 satt i drift i I 2007 vart eierskap og driftsansvar overført til Stjørdal fjernvarme AS. Selskapet eies av Statkraft (85 %) og kommunen (15 %). Fjernvarmeselskapet har områdekonsesjon for å levere varme i sentrum. Konsesjonen fastsetter rettigheter og plikter for både fjernvarmeselskapet og kundene. Stjørdal kommune vedtar hvilke områder som har tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. Lukt fra renseanlegg og transportanlegg Det lukter fra kloakkanlegg. Lukt oppfattes ulikt av hver enkelt person. Derfor vil det trolig være noen som klager over å få et kloakkanlegg i nærheten av sin bolig. Lukt fra kloakkanlegg kan deles i tre klasser ut fra intensitet: Fra slam under utråtning med for lite surstoff (anaerobe forhold). Lukt fra ledningsnettet, pumpestasjoner og kummer. Fra fjæreområder ved utslippsstedet Side 10

11 I utredning fra Cowi er det gjort vurderinger av lukt fra renseanlegg med slambehandling. Følgende tiltak er aktuelle og nødvendige for å oppnå akseptable luktnivå: Overbygd og ventilerte haller der det skjer tømming og omlasting av slam. De verste luktkildene må tildekkes og det må etableres undertrykk med punktavsug inn til ventilasjonsanlegg. Luktreduksjonsanlegg før utslipp til friluft. Ved utslipp fra ventilasjonsanlegg via pipe kan det oppnås uttynning av luktstoffene. For å sammenlikne de enkelte lokaliteter er registrert antall adresser i avstand hhv 100, 200 og 300 meter. Anlegg Avstand 100 meter Avstand m Avstand m A Halsøen B Sutterø For Sutterø er alle adressene nærings- og fritidseiendommer. For Halsøen er nesten alle adressene boliger. Framherskende vind er fra øst og vest. Det gjelder både over året og om sommeren. Den sterkeste vinden kommer fra vest. Her er vist vindrose for Værnes i april, mai og juni som gjennomsnitt for perioden 1980 til Det er i dag ikke system for å registrere klager om lukt fra eksisterende avløpsanlegg. Lukt vil bli inkludert i internkontrollen. Hensikten er å dokumentere og lete etter muligheter for å reduseres luktulemper for naboer. Utforming og plassering av renseanlegg Rambøll har skissert løsninger som viser arealbruk til hovedfunksjoner ved bygging av nytt renseanlegg på Sutterø og på Halsøen. På dagens tomt er det vist flere alternativ for plassering av anlegget. På Sutterø er det aktuelt å bruke industritomta nede ved sjøen, tomt B. Tomt C ved Storvikavegen er lagt til side. Det er ikke gode muligheter for å plassere anlegget i fjell her, og ellers ingen ekstra Side 11

12 kvaliteter med denne tomta og den ligger nært boligbebyggelse. Slik anlegget er plassert på Sutterøygata 21 som vist på tegning vil det være mulig å kombinere anlegget med friområde langs sjøen. Det kan legges inn parkeringsplasser for adkomst til stisystemet langs sjøen, både nordover og sørover. Det kan også legges inn WC for friområdet i tilknytning til renseanlegget. Varmesentral med varmepumpe og fyrkjel for spisslast er ikke vist på skissen. Begge deler kan plasseres i et eget bygg som fjernvarmeselskapet får ansvaret for. Dersom det blir avklart at det ikke skal bygges gasslager og råtnetank, vil dette arealet være ledig og det kan tas i bruk av fjernvarmeselskapet. Det samme gjelder tomta som i dag eies av NAF. På dagens tomt på Halsøen er det vist flere alternativ for å plassere renseanlegget. På figur under er vist fire løsninger med ulike farger. Med blått er tegnet en løsning der anlegget plasseres på arealet som er planlagt brukt til parkering. Dette gir den mest fleksible løsningen for renseanlegg og ledningsanlegg. Løsningen «sløser» med areal og legger beslag på parkeringsareal nært ny undergang til jernbanestasjonen. Med lilla er tegnet en løsning som «frigir» mer areal til parkering nært undergangen. Denne løsningen er plassert helt inntil dagens anlegg. Med gult er tegnet en løsning som utnytter deler av dagens anlegg. Dette gir mer areal til parkering nært undergangen. Denne løsningen forutsetter at anlegget drives med redusert rensing i anleggstida. Flyten gjennom renseanlegget blir ikke optimal og det må etableres et pumpetrinn for å få kloakken gjennom anlegget og ut gjennom utslippsledningen med gravitasjon. Med grønt er tegnet en løsning som forutsetter at dagens anlegg rives før nytt anlegg kan påbegynnes. Det medfører at det må etableres rensetiltak i anleggstida ut fra krav fra fylkesmannen. Side 12

13 Trafikk og støy SARA mottar slam fra andre renseanlegg og septikslam fra tanktømming i kommunen. Det medfører inntransport av 5-10 tankbiler per dag. I tillegg til dette må det hver dag kjøres et lass med slam fra SARA til Ecopro på Verdal. Dette genererer trafikk med store biler. Dagens anlegg er plassert slik at deler av denne trafikken passerer nært boligområder. Nytt anlegg med dobbelt så mye kloakk, vil også medføre en dobling av transporten. Ved plassering av renseanlegget på Sutterø vil trafikken med store biler gå etter hovedveger som ikke berører følsom bebyggelse. På dagens tomt kan det etableres envegskjørt innkjørsel fra E14. Utkjøring må skje over E6-kulvert og over til Tangen og Wesselvegen. System for transport av kloakk fram til nytt renseanlegg og utslippssystem I dag blir kloakk fra sentrum og Lånke / Hell transportert inn til SARA for rensing. Hegra og Skatval har egne renseanlegg. All kloakk pumpes fra Halsøen APS og inn på SARA. Tilførsel til Halsøen APS kommer fra 3 hovedområder med egne tilførselsledninger basert på pumping og gravitasjon. (kart med avløpssoner) Fra sør med Hell/Lånke-området inkl. flyplassen, Sandfærhus og Gevingåsen. Fra nord/øst via Gråelva APS og Stokkbekken APS. Stokkberga og Nordlandsfeltet. Fra Prestmoen og Dullum via Lillemoen APS med gravitasjon gjennom sentrum Etter rensing pumpes avløpsvannet ut på 25 meters dyp vest for Langøra Nord. Norconsult har utredet løsning for ny Halsøen APS med pumpeledning til nytt renseanlegg plassert på Sutterø industriområde. Rapporten viser plassering og utforming av Nye Halsøen APS. Ny pumpestasjon vil medføre et nytt bygg med bygningsflate ca 10 ganger 15 meter. En ny stasjon gir mulighet for å bygge et framtidsrettet anlegg med gode tekniske løsninger. En nybygd stasjon gir sikrere løsninger for å unngå kjellerflom og gode tekniske løsninger med tanke på sikker drift. Stasjonen skal utrustes med nødstrøm slik at det unngås kloakkutslipp ved strømutfall. I stasjonen blir det lagt inn tilstrekkelig utstyr for å måle mengder inn og ut av stasjonen. I rapporten er det vist tre alternativ for pumpelednings-trase fra Halsøen og fram til et nytt renseanlegg i Sutterøygata. To av disse er vist på kartutsnittet. En trase med ledning i sjøen som passerer utafor Stjørdal havn, forbi Storvika og inn til Sutterø, er ikke vist på kartet. Denne traseen gav langt større kostnader enn de to traseer som er vist. Norconsult anbefaler å legge ny pumpeledning gjennom E6 og videre som helsveist sjøledning fram til Havnegata, videre langs industrivegen og nedover Sutterøygata til planlagt nytt anlegg. Med denne løsningen kan det være aktuelt å snu kloakken fra Stokkbekken og Gråelva APS slik at det pumpes direkte herfra til Sutterø. Side 13

14 Utredningen fra Norconsult anslår at det vil koste ca 18 mill kroner å bygge ny pumpeledning fra Halsøen og fram til ny lokalisering i Sutterøygata. Pumpestasjonen som må bygges vil koste ca 6 mill kroner. Eksisterende pumpestasjon skal rives når den nye er bygd. Det må sikres areal til ny pumpestasjon i sørenden av Halsøtomta. Det må det i reguleringsplanen sikres areal i søndre ende av dagens tomt, både til ny pumpestasjon og areal for nedgravde rørledninger. Rørledningene må være tilgjengelige for vedlikehold og kan ikke nedbygges. I reguleringsplan må det sikres adkomst til ny pumpestasjon med tanke på spylebil og andre vedlikeholdsoppgaver. Nødvendig areal som ikke kan bebygges av hensyn til pumpestasjon og nedgravde ledninger er vist med rød skravering på kartutsnittet. Økonomi Investeringskostnader er beregnet av Rambøll ut fra skisseprosjekt. I denne oppstillingen er entreprisekostnader vist for tre lokaliseringer. Av oppsettet går det fram at alternativet på Sutterø beløper seg til ca 160 mill kroner eks mva. Her er inkludert utgifter til prosjektering. På dette stadiet er kostnadsoverslag gitt med stor usikkerhet. Når forprosjekt er gjennomført vil flere forutsetninger være avklart og kostnadsoverslag blir mer presise. Kostnader for ny Halsøen APS er inkludert i alle utbyggingsalternativ. Det samme gjelder pumpeledning og utslippsledning. Halsøen hybrid er vist med gult på side 11 og er en løsning som medfører bruk av deler av eksisterende anlegg. Det er ikke inkludert kostnader til midlertidige rensetiltak i byggeperioden. Tomt C på Sutterø er ikke med i oppsettet. Tabellen viser at lokalisering på tomt D blir dyrest på grunn av utsprenging av fjell og lengre pumpeledning. Kostnadene for pumpeledning og utslippsledning blir trolig enda større på grunn av kryssing av E6 (to ganger), jernbanen og Stjørdalselva. Alle kostnader er eks mva. Side 14

15 Av oversikten går det fram at bygging av nytt renseanlegg utgjør ca 80 prosent, dvs ca 130 mill kroner. De resterende kostnader omfatter nye pumpestasjoner og pumpeledninger med tilhørende kummer, samt kostnader for nye utslippsledninger. I tillegg til anleggsutgifter må det påregnes kostnader til prosjektstyring, byggeledelse og anleggskontroll. Kostnadene må innregnes enten dette utføres av egne ansatte eller innleid personell. Dessuten vil det være behov for bistand til å innhente nødvendige tillatelser og inngåelse avtaleforhold. Det må påregnes utbetaling av erstatninger og godtgjørelse for avståelse av rettigheter. Anleggskostnader er beregnet ut fra dagens kostnadsnivå. Med tillegg for uforutsette kostnader og prisstigning anslås total prosjektkostnad til ca 200 millioner kroner eks mva. Finansiering skjer etter selvkostprinsippet med årlige gebyrer. For nybygg kreves inn tilknytningsgebyr. Stjørdal kommune har også gjennom utbyggingsavtaler knyttet til reguleringsplaner, krevd inn penger fra regulanter som henter ut utbytte og verdiøkning av kommunale investeringer, herunder opparbeidelse av hovedledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Dette kan være aktuelt å benytte for å finansiere deler av investeringene. Kommunen har inngått avtale med Forsvarsdepartementet om investeringstilskudd til hovedanlegg for kloakk, for mottak av avløp fra flyplass og militært øvingsområde på Værnes. Avtale datert gjelder tilkoblingsavgift for militære og sivile områder på Værnes. Det er avtalt at staten skal dekke 10 prosent av framtidige investeringer til bygging av renseanlegg. I henhold til vedtatt økonomiplan (K.sak 124/12 den ) er det lagt inn investeringer i avløpssektoren på til sammen 202 mill.kr i perioden 2013 til og med Av dette er det 165 mill.kr til nye SARA. De planlagte investeringer innen avløpssektoren medfører økte gebyr for avløp pga regler om selvkost. Beregninger som er foretatt viser at avløpsgebyrene må økes med 12 % fra 2013 til 2014, 12 % fra 2014 til 2015, 10 % fra 2015 til 2016 og 4 % fra 2016 til Dette er ut fra dagens rentenivå. Dette gir en samlet økning på 38 % dvs pris pr m3 øker fra 12,- i 2013 til 16,50 i Stjørdal er i dag blant de billigste kommuner på kommunale avgifter, men med den planlagte investeringen vil avgiften ligge over gjennomsnittet i fylket. Side 15

16 I budsjettforslaget for 2014 er det foreslått en økning av årsgebyr vann og avløp på 12 % og en økning av tilkoblingsavgiften for vann og avløp på 25 %. Stadig nybygg og fortetting i sentrum gir kapasitetsproblemer for ledningsnett og renseanlegg og derfor bør nybygg dekke en større del av investeringskostnadene. Tilkoblingsgebyr er todelt hvor 40 % går mot driftsbudsjettet som et gebyr, og 60 % mot investering som et anleggsbidrag. Med antatt nye tilkoblinger på m 2 vil det generere et anleggsbidrag fra tilkoblingsgebyr på 2,3 mill kr, dette vil redusere kapitalbehovet for investeringene. Utbyggingsavtaler i sammenheng med reguleringsplaner kan omfatte bidrag til nye kloakkanlegg. Det kan for eksempel være aktuelt å kreve utbyggingsavtale dersom det gis tillatelse til økt byggehøyde ved revisjon av reguleringsplaner. Forslag finansiering eks mva: Anleggsbidrag fra staten, 10 prosent jf avtale Tilknytningsgebyr og utbyggingsavtaler anslag for Låneopptak Sum Sammenstilling av aktuelle tomtealternativ 20 mill kroner 5 mill kroner 175 mill kroner 200 mill kroner Ut fra konsulentutredninger og informasjon fra de som har ansvar for drift og skal drive nyanlegget, er ulike hensyn sammenfattet i tabell under. Sutterø Halsøen Fleksibilitet + - Kostnader +/- + Tomteverdi + - Lukt + - Trafikkstøy = gunstig - = mindre gunstig Videre framdrift Når lokalisering av nye SARA er klart kan det settes i gang prosjektering av nye anlegg. Parallelt med dette må det arbeides mot å ha godkjente arealplaner før anleggsarbeidet kan settes i gang. Arbeid med forprosjekt og prosjektering vil erfaringsmessig ta et år. Det samme gjelder planprosesser med reguleringsplaner. Ut fra dette kan det være realistisk å ha godkjent reguleringsplan for Sutterø industriområde ferdig i løpet av Til da vil nytt renseanlegg med tilhørende infrastruktur være ferdig prosjektert og være klar for innhenting av anbud. Rådmannen vil legge justerte kostnadsoverslag inn i økonomiplan og gebyrvedtak for de kommende år. Kommunen har ved inngangen til 2013 et negativt fond for avløpssektoren. Sikrere data for kostnader vil komme ved videre prosjektering i Før det kan settes i gang bygging må det inngås en rekke avtaler med parter som har interesser i prosjektet. Her nevnes Stjørdal fjernvarme AS som vil bli en viktig samarbeidspartner når det gjelder uttak av energi fra kloakkvannet. Fjernvarmeselskapet kan også bli en viktig samarbeidspart ved legging av pumpeledning til nytt SARA, langs Sutterøygata og Industrivegen. Et samarbeid om grøftetrase kan medføre tidligere framføring av fjernvarme til industriområdet på Sutterø. Utbyggingsavtaler kan inngås gjennom vedtak for reguleringsplaner både på Sutterø og i sentrum. Dette kan gi bidrag til finansiering av nye SARA. Side 16

17 Her nevnes også at Stjørdal kommune har inngått avtale med Forsvarsdepartementet om finansiering av hovedanlegg for kloakk for sentrum, jf avtale inngått i Når det gjelder Avinor så er det inngått avtale om samarbeid for å få avisingsvæske med glykol ut på dypt vann i fjorden. Denne avtalen må endres eller samarbeidet må avsluttes. Det må innhentes en rekke tillatelser og godkjenninger før spaden kan settes i jorda. Her nevnes utslippstillatelse fra fylkesmannen som vil omfatte krav til rensetiltak og tiltak for å reduseres lukt og støy fra anlegget med tilhørende aktivitet. Det antas at fylkesmannen vil sette krav til framdrift for å ferdigstille nytt renseanlegg med tilstrekkelig kapasitet. Vurdering Rådmannen ser at plassering av nytt avløpsrenseanlegg vil påvirke mange forhold som gjelder arealbruken i sentrum med omland. Utbyggingsoppgaven vil medføre utgifter som vil påvirke nivået på avløpsgebyret i mange tiår framover. Rådmannen mener at tilstrekkelig antall relevante tomtealternativ er vurdert og at utredningsarbeidet er tilstrekkelig grundig og detaljert for å velge plassering av nytt renseanlegg for sentrum. De viktigste spørsmål som er lagt til grunn og vurdert for valg av lokalisering er stikkordsmessig: Verdi av tomt, alternativ bruk av arealet Arealbruken i forhold til omgivelsene Naturmiljø og forurensningsfare Luktproblemer i forhold til omgivelsene Konflikter i forhold til friluftsliv etc. Transportbehov/tungtrafikk Kostnader knyttet til etablering og drift av infrastruktur og anlegg Fremtidsrettet utbygging? Rådmannen ser at det kan bygges et fullverdig anlegg ved å utvide på dagens lokalisering på Halsøen. Dette vil legge beslag på arealer som bør brukes til sentrumsutvikling slik det er vedtatt i dagens kommuneplan og i forslag til reguleringsplan for stasjonsområdet. Et renseanlegg på denne tomta vil medføre ulemper for nabolaget i form av sjenerende lukt og støy. Ved bygging av nytt anlegg kan plassering og utforming av anlegget utføres optimalt. Anlegget vil da bli plassert slik at ferdig renset avløpsvann ledes ut i fjorden med gravitasjon. Med ombygging på dagens anlegg kan det bli nødvendig med flere pumpetrinn før kloakkvannet har passert renseanlegg og utslippsledning. Det kan oppstå mange uforutsette forhold som medfører dårlige løsninger som gir økte driftskostnader. Utredninger viser at ved ombygging av dagens anlegg på Halsøen kan det bygges billigere. Hvor mye kostnadene kan reduseres er usikkert før det gjennomføres nye undersøkelser og prosjektering. Ut fra den lange nedskrivningstiden på investeringene finner Rådmannen ingen grunn til å gå videre med å sjekke mulig innsparing. Når anlegget prosjekteres og bygges på ny tomt kan dagens renseanlegg drives som vanlig i byggeperioden uten provisorier og ekstra utslipp. Ved ombygging av dagens anlegg vil det kunne oppstå mange overraskelser og påløpe ekstra utgifter. En ombygging med behov for unntak fra dagens rensekrav vil betinge godkjennelse fra fylkesmannen. Dette betyr at det vil være ekstra forurensing i byggeperioden. Side 17

18 Rådmannen vil så snart det er mulig avklare rensekrav med søknad til fylkesmannen. Det legges opp til rasjonell framdrift slik at det ikke skal oppstå så stor overbelastning på renseanlegget at dette kan medføre begrensinger av nybygging i sentrum. Økonomi I vedtatt økonomiplan er utvikling av avløpsgebyret beregnet. Avløpsgebyret vil øke med 38 % fra 2013 til 2017, ut fra planlagte investeringer til nye avløpsanlegg. Med beregnet forbruk på 250 m 3 per husstand vil dette utgjøre kr i 2017 og hvert år i resten av nedbetalingsperioden. En ekstra investering på 20 mill kroner i 2015 vil medføre at avløpsgebyret øker med 200 kr ekstra årlig for en husstand fra Rådmannen legger til grunn at tomteareal kan selges dersom det ikke skal benyttes til kloakkformål. Det betyr at ved bygging på Sutterø kan tomteareal på Halsøen selges og det vil gi mer penger i kassen enn ved å selge industritomta på Sutterø. Rådmannen vil legge til grunn at staten skal bidra iht avtale inngått i Ved framtidige reguleringsplaner i sentrum, vil rådmannen bruke utbyggingsavtaler for å kreve betaling fra grunneier som får verdiøkning som følge av nytt kloakkanlegg. Fleksibilitet og tilstrekkelig areal er viktig Både på Halsøen og på Sutterø er det tilstrekkelig areal for å bygge et nytt og framtidsrettet renseanlegg som kan ta mot kloakk fra Stjørdal sentrum med omland. Det finnes reserveareal for utvidelse med tanke på at veksten kan bli større enn planlagt og med tanke på at det kan bli aktuelt med flere funksjoner på anlegget. Deler av dagens anlegg på Halsøen kan utnyttes, men rådmannen anbefaler ikke dette, fordi det vil gi dårligere tekniske løsninger. På Sutterø er det færre naboer som blir plaget av lukt og støy enn på tomt for eksisterende anlegg. Det medfører at det vil være færre restriksjoner på transport og drift av slamanlegg. Restriksjoner innebærer ekstra kostnader. Utredninger viser at det i dag ikke er aktuelt å bygge mer slambehandling enn det som finnes på dagens anlegg. Rådmannen er enig i at slam leveres til Ecopro AS, men ønsker at det settes av plass på tomta for mulig videre slambehandling og energiutnyttelse fra anlegget i framtida. Halsøen må reserveres for sentrumsformål Rådmannen har tidligere foreslått at renseanlegg-tomta benyttes til sentrumsformål. I forslag til reguleringsplan for Stjørdal stasjon er dagens renseanleggtomt, foreslått benyttet til kontor og tjenesteyting. Arealet nord for SARA foreslås benyttet til parkeringsplass for kollektivterminalen Stjørdal stasjon. I framtida risikerer Stjørdal kommune færre togstopper, kanskje kun Stjørdal stasjon og Værnes. Derfor er det viktig å sikre at det tilrettelegges for god parkeringskapasitet ved Stjørdal stasjon. Dette er særlig viktig pga den spredte bosettingen kommunen har og det dårlige lokale kollektivtilbudet. Arealene rundt Stjørdal stasjon bør ha god arealutnyttelse med sentrumsformål. Forslag til reguleringsplan for jernbanestasjon innebærer at renseanlegget flyttes herfra. Det er og vil være et høyt aktivitetsnivå i området, med forbindelser mellom dagens sentrum, framtidig sentrum vest for jernbanen og Tangen næringsområde med sine fine gang- og sykkelveger langs fjorden fram til blant annet Storvika. Stasjonsområdet er et kjerneområde i Stjørdal by, og vi må sikre at området brukes riktig for framtida. Side 18

19 Oppsummert Rådmannen anbefaler å bygge nytt renseanlegg på Sutterø industriområde, gnr 82 bnr 33. Her er tilstrekkelig areal for å bygge et framtidsrettet anlegg. Vegsystemet er tilrettelagt for større lastebiler som er nødvendig for å dekke transportbehovet til og fra anlegget. Lukt og støy fra anlegget vil være innenfor de grenseverdier som enkelt kan oppnås med normal drift. Videre planlegging med tanke på utbygging bør startes opp for å unngå forhold som hindrer rasjonell utbygging i Stjørdal sentrum. Side 19

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: M41 Arkivsaksnr: 2013/2315-13 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret SARA 2015 - lokalisering av renseanlegg

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 432973 Arkivsaksnr: 2014/218-28 Saksbehandler: Marit Heier Amundsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.2015 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt

Detaljer

Nye SARA - søknad om utslippstillatelse

Nye SARA - søknad om utslippstillatelse Kommunalteknikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Deres ref:l Paulsen Vår ref: Saksbehandler: Dato: Deres 2015/188 ref: 2013/1992-13 Karstein Kjølstad 18.02.2015 Bes oppgitt ved

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Nye SARA - et godt valg for framtida

Nye SARA - et godt valg for framtida Nye SARA - et godt valg for framtida Hvem er vi? Karstein Kjølstad - Marit Heier Amundsen Prosessdriver - Prosjektleder Nye SARA hva er det? SARA Sentrum AvløpsRenseAnlegg Vi skal bygge nytt kloakkrenseanlegg

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Presentasjon for driftsassistansen, Kristiansund, 19. november 2014 Vidar Dyrnes, enhet for kommunalteknikk Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn eksisterende

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren,

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren, Hovedplan avløp og vannmiljø (HAV) 2010 2020 Planprogram Høringsutkast Byingeniøren, 2009-03-13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Om planprogrammet... 4 3 Formålet med hovedplanen for avløp og

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar oppstart

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 HOVEDPRINSIPP REVIDERING AV HOVEDPLAN AVLØP OG HOVEDPLAN VANNFORSYNING - NY BEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1.1. Forslag til vedtak Styret vedtar å bevilge kr 200.000 som tilskudd til reguleringsarbeid for å utvikle broforbindelse til Langøy. 1.2. Vurdering av daglig

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer